...

Bulletin nr : B101 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1786 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veerle Wouters, Vuye&Wouters
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Kasteel van Ciergnon - Kosten onderhoud en veiligheid.
Datum indiening21/11/2016
Taal N
Publicatie vraag     B101
Publicatiedatum 10/01/2017, 20162017
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum03/01/2017

 
Vraag

Het kasteel van Ciergnon, het buitenverblijf van koning Filip, is eigendom van de koninklijke schenking. Dit is een autonome overheidsinstelling die instaat voor het beheer van de goederen eertijds nagelaten door Leopold II. Deze goederen moeten ter beschikking gesteld worden van de troonopvolgers. De koninklijke schenking moet zelfvoorzienend zijn. Volgens de informatie waarover ik beschik staan politieagenten in voor de bewaking van het kasteel, ook wanneer de koning niet aanwezig is. Het zou gaan om 8 tot 15 voltijdequivalenten (VTE). Dit terwijl het kasteel eigendom is van de koninklijke schenking. Het gaat hier dus niet om het waarborgen van de veiligheid van de koning, maar om bewaking van een leegstaand gebouw. Sudpresse meldt bovendien dat de Regie der Gebouwen voor 660.000 euro werken wil uitvoeren aan het kasteel. Het zou gaan om een beveiligingsinstallatie die het kasteel beveiligd wanneer de koning niet aanwezig is. Daar het een gebouw betreft dat eigendom is van de koninklijke schenking, dienen deze kosten door de schenking gedragen te worden en niet door de belastingbetaler. Het gaat immers niet om de beveiliging van de persoon van de koning, maar die van een gebouw. Meer in het algemeen stelt zich de vraag of de Regie der Gebouwen instaat voor onderhoudswerken, verbouwingswerken, enz. met betrekking tot het kasteel van Ciergnon. 1. Bewaken politieagenten het kasteel van Ciergnon ook wanneer de koning niet aanwezig is? Zo ja, over hoeveel VTE gaat het? Wat is de kostprijs hiervan? 2. Plant de Regie der Gebouwen een veiligheidsinstallatie te installeren en te bekostigen voor het kasteel van Ciergnon? Zo ja, hoeveel bedraagt de kostprijs van deze werken? 3. Waarom worden deze kosten niet gedragen door de koninklijke schenking? 4. Neemt de Regie der Gebouwen andere kosten op zich met betrekking tot het kasteel van Ciergnon?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B105
Publicatiedatum 10/02/2017, 20162017
Antwoord

1. De bescherming van leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen wordt bij wet toevertrouwd aan de federale politie. De federale politie voorziet hiertoe in een veiligheidsdetachement bij de koninklijke paleizen (VDKP). VDKP verzekert de permanente bescherming en beveiliging van het koninklijk kasteel van Ciergnon. Gezien de huidige veiligheidscontext en om evidente veiligheidsredenen, worden de gegevens betreffende het aantal voltijdequivalenten (VTE) en de kosten die eraan gebonden zijn niet meegedeeld. 2. In het kader van de huidige veiligheidscontext werd de vraag gesteld om de bestaande veiligheidsinstallatie uit te breiden. De kosten hiervoor worden geraamd op 700.000 euro. 3. Om technische redenen is het noodzakelijk om een coherent systeem met de beveiliging in Brussel en Laken te realiseren. Deze installaties werden door de Regie geďnstalleerd. Momenteel werd een wetsontwerp ingediend om de Regie toe te laten de eventuele investeringen in de beveiliging van Ciergnon ten laste te nemen, mits een bijkomende investeringsdotatie. 4. De Regie neemt geen enkele andere kost met het betrekking tot het kasteel van Ciergnon ten laste.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenONDERHOUD | OVERHEID | ONROEREND EIGENDOM | STAATSHOOFD | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN