...

Bulletin nr : B131 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1193 - Zittingsperiode : 53


Auteur Franco Seminara, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Sociale Zaken en Volksgezondheid
Titel Sporen van asbest in telefooncellen.-
Datum indiening06/09/2013
Taal F
Publicatie vraag     B131
Publicatiedatum 14/10/2013, 20132014
Termijndatum11/10/2013

 
Vraag

In de pers stond te lezen dat er in duizenden openbare telefooncellen asbest in het vloerpaneel zit. Momenteel zijn er nog 3.834 telefooncellen in gebruik in ons land, en die bergen dus een potentieel risico in zich voor de gebruiker, die met het gevaarlijke asbest in aanraking kan komen. Volgens Belgacom is er zeker geen gevaar voor de gezondheid van de gebruikers en de technici, en werden de nodige tests uitgevoerd. De operator verzekert dat er geen asbeststof uit de vloer vrijkomt. Oude telefooncellen zijn echter niet altijd meer in goede staat, wat risico's inhoudt voor de toekomst. Het zou wel hoogst betreurenswaardig zijn dat mensen die gebruik willen maken van een openbare dienstverlening, hun gezondheid in gevaar brengen, zonder dat de politieke overheid, die op de hoogte is van het probleem, daartegen optreedt. 1. Bestaat er een officiële studie waarin aangetoond wordt dat het asbest in de vloerpanelen geen gevaar vormt en er geen asbeststof kan vrijkomen? 2. Hoe kunnen de gebruikers tegen dat latente gevaar worden beschermd? 3. a) Wat zal er met die 3.834 telefooncellen gebeuren? b) Zullen ze worden ontmanteld of gerenoveerd, of zal het asbest verwijderd worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B148
Publicatiedatum 17/02/2014, 20132014
Antwoord

1. We zijn niet op de hoogte van onafhankelijke studies in verband met de Belgische telefooncellen. We hebben echter Belgacom gecontacteerd om de resultaten te verkrijgen van door hen uitgevoerde tests. 2. Producten die asbest bevatten zijn in België gereglementeerd door het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest). Dit koninklijk besluit verbiedt het op de markt brengen van asbest, maar niet het gebruik ervan (artikel 2 en 4, § 1, van het koninklijk besluit). Met andere woorden, het is verboden om producten die asbest bevatten te verkopen, in te voeren, te koop of te huur aan te bieden, te verhuren, weg te geven of zelfs te bezitten met het oog op de verkoop ervan, maar het is niet verboden om dergelijke producten verder te gebruiken tot het einde van hun levenscyclus. Belgacom is dus niet onderworpen aan enige verplichting inzake asbestverwijdering in de telefooncellen zolang het die zelf uitbaat. Er zouden echter zo nodig specifieke maatregelen kunnen worden getroffen ter bescherming van de gezondheid, op basis van artikel 4, § 2, van bovenvermeld koninklijk besluit, of ter bescherming van het milieu tegen een ernstig en dringend gevaar, op basis van artikel 5, § 4, van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers. Zo nodig kunnen een of meerdere ministers op grond van deze bepalingen het gebruik van een of meerdere specifieke producten bij ministerieel besluit verbieden. 3. Wat er precies zal geworden van deze telefooncellen, daar kan ik niet in de plaats van Belgacom op antwoorden. Het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 laat echter het op de markt brengen van producten die asbest bevatten niet toe en laat het gebruik ervan enkel toe "totdat ze worden verwijderd of aan vervanging toe zijn" (artikel 4, § 1). Dit betekent enerzijds dat Belgacom in geen geval de telefooncellen kan doorverkopen zonder vooraf het asbest te hebben verwijderd en dat wanneer deze telefooncellen onbruikbaar zullen zijn geworden, zij niet langer in aanmerking zullen komen voor de gebruikstoelating waarvan sprake in dit koninklijk besluit. Het afvalbeheer is een regionale bevoegdheid, zodat wat er dient te gebeuren met de onbruikbaar geworden telefooncellen, behoort tot de bevoegdheid van de gewestministers (mevrouw Joke Schauvliege voor het Vlaamse Gewest, de heer Philippe Henry voor het Waalse Gewest en de heer Rachid Madrane voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest).

 
Eurovoc-descriptorenASBEST | GEZONDHEIDSBELEID | GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID | PUBLIEKE DIENST | TELECOMMUNICATIE | TELEFOON
Vrije trefwoordenBELGACOM