...

Bulletin nr : B093 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0182 - Zittingsperiode : 52


Auteur Kristof Waterschoot, CD&V
Departement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Sub-departement Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Titel NMBS. - Station Hoboken-Polder. - Heropening van het Station Hoboken Kapelstraat (SV 728).
Datum indiening28/12/2009
Taal N
Publicatie vraag     B093
Publicatiedatum 08/02/2010, 20092010
Termijndatum02/02/2010

 
Vraag

Gemeentelijke structuurplannen doen vaak uitspraken over de toekomst van spoorinfrastructuur. In het strategisch ruimtelijk structuurplanvan de stad Antwerpen vind ik de volgende passage: "Voorgesteld wordt ten slotte om ook het station Hoboken Centrum te vernieuwen en het station Kapelstraat te heropenen. Ook een lightrail systeem kan onderzocht worden om lokale stations/stopplaatsen opnieuw in te schakelen in een vernieuwde uurregeling. Voordelen zijn de snelheid van de stellen, waardoor lokale lijnen opnieuw potentieel kunnen krijgen. Als voorbeeld kan een lightrail langs Lijn 52 (Puurs-Boom-Zuid) verder onderzocht worden, naast de huidige IC-verbinding. Voorgesteld wordt om in overleg met NMBS en De Lijn een studie lightrail in Antwerpen op te starten." Graag had ik u gevraagd naar de stand van zaken in dit document vermelde actiepunten. 1. Bestaan er concrete plannen voor de renovatie van het station Hoboken-Polder? 2. a) Bestaan er plannen om het station Hoboken Kapelstraat te heropenen? b) Zo ja, is daar potentieel voor? 3. a) Is de studie lightrail Antwerpen langsheen Lijn 52 al opgestart? b) Zo ja, kan u hier meer details over geven? 4. Gelooft u in een lightrailconcept omheen Antwerpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B100
Publicatiedatum 29/03/2010, 20092010
Antwoord

1. Omdat de stationsomgeving, althans het gedeelte in eigendom van de NMBS-Holding, volgens de wet van 25 juli 1891, artikel 1, ingelijfd is in de kleine wegenis, is de opwaardering van de stationsomgeving te Hoboken Polder een bevoegdheid van het District Hoboken. Op 10 oktober 2007 bracht het District Hoboken de NMBS-Holding ter kennis dat de heraanleg van de stationsomgeving zal uitgevoerd worden na de heraanleg van de Berkenrodelei. De NMBS-Holding heeft in 2005 een overdekte fietsenstalling opgericht en dit werk werd eind 2007 aan de andere zijde van de sporen herhaald, teneinde een totale capaciteit te kunnen aanbieden van 76 plaatsen. 2. a) en b) Het voormalige station Hoboken aan de Kapelstraat werd in juni 1984 gesloten. Dit station bevindt zich op slechts 1 km van het station Hoboken-Polder. De NMBS heeft daarom geen plannen voor heropening. 3. Lijn 52 is weerhouden voor een studie in verband met een lightrailbediening in het kader van artikel 43 van het beheerscontract van de NMBS met de Staat. 4. De haalbaarheid en de rendabiliteit van de invoering van lightrailbediening op een aantal spoorlijnen moeten samen met de Gewesten onderzocht worden. Inzake gemengd verkeer van lightrailmaterieel en heavyrailmaterieel op het Belgische spoorwegennet, zijn op basis van studie een aantal knelpunten aan het licht gekomen. De knelpunten situeren zich onder andere op het gebied van veiligheid, mogelijke lightrailexploitatievormen en het juridische kader waarbinnen lightrail zal toegelaten worden. a) Veiligheid Voor wat betreft de veiligheid werden de technische aspecten bestudeerd maar het wettelijke normenkader voor lightrailmaterieel dat zou toelatendit materieel veilig in gemengd verkeer te laten rijden op het Belgische spoorwegennet is complex en hangt af van Europese richtlijnen die in België bindend zijn. b) Lightrailexploitatievormen en het juridische kader Deze knelpunten dienen op federaal en gewestelijk niveau aangepakt te worden: - bepaling van de lightrailexploitatievorm; - in functie van de door de Overheid gekozen lightrailexploitatievorm zal het noodzakelijk zijn dat een aantal wetten door de gewestelijke vervoersmaatschappijen worden nageleefd. Het betreft: - de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur; - de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen; - de wet van 26 januari 2010 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap. Uiteraard moet elk project socio-economisch gerechtvaardigd zijn.

 
Eurovoc-descriptorenANTWERPEN | SPOORWEGNET | VERVOER PER SPOOR | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS