...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0028 - Zittingsperiode : 50


Auteur Lode Vanoost, Agalev-Ecolo
Departement Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties Telecommunicatie
Sub-departement Telecommunicatie
Titel Belgacom. - Beschikbaarheid van openbare telefooncellen.
Datum indiening25/10/1999
Taal N
Publicatie vraag     B009 - Page : 933
Publicatiedatum06/12/1999, 199920000
Status vraagAntwoorden ontvangen

 
Vraag

In het kader van de openbare dienstverlening voorziet het beheerscontract van Belgacom in het plaatsen en onderhouden van openbare telefooncellen. Dat is een goede zaak. De steeds verder schrijdende evolutie in de markt van de telefonie mag ons immers niet doen vergeten dat er in de maatschappij ook medemensen zijn die niet de mogelijkheid hebben zich een eigen telefoon, GSM of internetaansluiting te veroorloven. Maar ook in noodgevallen kan een openbare telefooncel meer dan nuttig zijn. Deze cellen dienen uiteraard onderhouden te worden. Er bereiken mij berichten van plaatsen waar cellen tot twee maanden lang defect zijn. Lokale Belgacom-agentschappen wijten dit aan een overbelasting (of onderbemanning) van de betrokken dienst. 1. Voorziet Belgacom op dit ogenblik in voldoende personeel voor de plaatsing en het onderhoud van openbare telefooncellen? 2. Heeft de maatschappij een idee van de gemiddelde wachttijden voor de reparatie van defecte telefooncellen? 3. Houdt zij statistieken bij van de aard der defecten (zuiver technische mankementen, slijtage, vandalisme, ...) en trekt zij daar besluiten uit voor het beleid terzake? 4. Zijn er bepaalde streken of plaatsen waar defecten of vernielingen meer voorkomen? 5. Worden er meer defecten vastgesteld met munttoestellen dan met kaarttoestellen? 6. Hanteert Belgacom trouwens een strikte scheiding tussen onderhoudspersoneel voor openbare cellen en voor privé-aansluitingen of worden deze taken door dezelfde personen uitgevoerd? 7. In het laatste geval, wordt er dan systematisch voorrang gegeven aan het oplossen van problemen van privé-abonnees?

Publicatie antwoord     B009 - Page : 933
Publicatiedatum06/12/1999, 199920000
Antwoord

De naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom deelt mij, in antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen het volgende mede. 1. Het aantal medewerkers voor onderhoud en installatie van de openbare telefoons is gebaseerd op de historische ervaring op dit domein enerzijds en anderzijds op basis van de verwachte evolutie van ons park van openbare telefoons. Belgacom is immers bezig met een grootscheepse vernieuwingsoperatie van haar toestellen, waarbij oude toestellen worden vervangen door nieuwe toestellen die aanzienlijk minder onderhoudinterventies vergen. Omwille van een vertraging in deze vervangingsoperatie zijn er de laatste maanden nog aanzienlijk meer toestellen van het oude type dan oorspronkelijk verwacht. Bovendien noteert Belgacom tijdens de zomermaanden steeds een toenemend gebruik (en bijgevolg ook meer pannes) van de openbare telefoons, terwijl er in dezelfde periode omwille van de jaarlijkse vakantie ook minder onderhoudspersoneel beschikbaar is. Dit alles verklaart waarom bepaalde toestellen langere tijd buiten dienst waren. 2. Om een idee te hebben van de beschikbaarheid van de openbare telefoons in een bepaalde periode zijn vooral de cijfers van de in werking zijnde toestellen relevant. Deze cijfers vertegenwoordigen het gemiddeld aantal openbare telefoontoestellen dat procentueel gezien operationeel is. Gedurende het derde kwartaal van dit jaar was dit 97%. 3. Eind 1995 bestond het park van openbare telefoons van Belgacom hoofdzakelijk uit oudere toestellen waarbij er omwille van de leeftijd van de toestellen frequent zowel mechanische als elektronische mankementen voorkwamen. In 1997 werd een grootscheepse vernieuwingsoperatie gestart waarbij 15 000 oude toestellen vervangen worden door nieuwe toestellen. Bij de nieuwe toestellen is het aantal bewegende mechanische delen tot een minimum beperkt en bovendien is de betrouwbaarheid van de elektronica aanzienlijk verbeterd. Het meest kwetsbare onderdeel van de oude Telecard-toestellen was de kaartlezer die gemiddeld tot zes onderhoudsinterventies per jaar nodig had. Bij de nieuwe Telecard-toestellen met chipkaart zijn deze interventies beperkt tot gemiddeld één per jaar. 4. De belangrijkste oorzaak van vernielingen is de aanwezigheid van munten. Dergelijke vernielingen komen meer voor in stedelijke gebieden dan in rurale gebieden wat logisch is omdat toestellen in stedelijke gebieden over het algemeen degene zijn die het meest worden gebruikt. Het is vooral in de Brusselse regio waar dit soort vernielingen het meest voorkomen. In de mate van het mogelijke beperkt Belgacom de installatie van toestellen die met munten functioneren in dergelijke regio. Wat betreft de vernielingen zonder geldelijk gewin als doel geldt ook de regel dat deze het meest voorkomen in stedelijke gebieden. Wat betreft toestellen die herhaaldelijk worden vernield overweegt Belgacom geval per geval of het al dan niet mogelijk en/of aangewezen is deze toestellen te verwijderen. 5. Het aantal toestellen met munten is kleiner dan het aantal toestellen met kaarten. Doch relatief gezien ligt het vandalisme op een publieke telefoon met munten hoger dan bij een toestel met kaarten. 6. Sinds 1 januari 1996 is er bij Belgacom een divisie die hoofdzakelijk met de exploitatie van de openbare telefoons is belast. Binnen deze divisie situeert zich dan ook de onderhoudsploeg voor de openbare telefoons.

 
Eurovoc-descriptorenTELEFOON
Vrije trefwoordenBELGACOM