...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0918 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
Sub-departement Mobiliteit
Titel Verkeersboetes. - Gegevensuitwisseling met het Verenigd Koninkrijk.
Datum indiening21/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/03/2022

 
Vraag

Eén van de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is dat de Crossborder-richtlijn er niet langer van toepassing is. Dat zou betekenen dat EU-burgers die in het VK een verkeersboete oplopen niet langer geïdentificeerd kunnen worden (en omgekeerd). 1. Kan de overdracht van kentekengegevens in het kader van de afwikkeling van verkeersovertredingen tussen het VK en EU-lidstaten op dit ogenblik nog rechtsgeldig plaatsvinden? Zo ja, wat is daarvoor de wettelijke basis? Voor welke overtredingen precies kan dergelijke doorgifte plaatsvinden? Geldt dat bijv. ook voor boetes wegens het binnenrijden van een lage emissiezone met een voertuig dat niet aan de emissienormen voldoet? 2. Hebben administraties, autoriteiten of zelfs private bedrijven van het VK op heden onrechtstreeks of rechtstreeks toegang tot de Kruispuntbank van de Voertuigen van België? Zo ja, hoe verloopt die toegang precies en wat is daarvoor de rechtsbasis? 3. Hebben private bedrijven uit EU-lidstaten op heden onrechtstreeks of rechtstreeks toegang tot de Kruispuntbank van de Voertuigen van België? Zo ja, hoe verloopt die toegang precies en wat is daarvoor de rechtsbasis? 4. Indien de overdracht van kentekengegevens van een EU-lidstaat naar het VK toegelaten is, mogen deze persoonsgegevens dan daarenboven ook nog eens doorgegeven worden aan private bedrijven binnen de EU die moeten instaan voor de invordering van boetes? Is dergelijke gegevensdoorgifte volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B081
Publicatiedatum 28/03/2022, 20212022
Antwoord

1. De geautomatiseerde uitwisseling van kentekengegevens met het Verenigd Koninkrijk, die destijds via het Eucaris-platform verliep, werd op 30 december 2020 stopgezet in het kader van de Brexit. Vanuit het VK werd deze stopzetting ook formeel aangekondigd. De Cross Border Enforcement (CBE) richtlijn is dus niet langer de wettelijke basis voor uitwisselingen van kentekenplaten uit het VK bij de acht types van inbreuken die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen (snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs, afleiding door gsm, niet-dragen van de gordel of van de helm, roodlichtnegatie, gebruik van een verboden strook). Het onterecht binnenrijden van lage emissiezones (LEZ) heeft nooit deel uitgemaakt van de uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk, het valt overigens niet onder de huidige scope van de CBE-richtlijn, ook niet voor andere EU-landen. Via bilaterale akkoorden kunnen gegevens inzake LEZ eventueel wel worden uitgewisseld (als dat zo voorzien wordt in het desbetreffende akkoord), maar België heeft geen bilateraal akkoord met het Verenigd Koninkrij afgesloten. Ten gevolge van de Brexit, blijft er nog één enkele wettelijke basis over die kan gebruikt worden om gegevens over verkeersovertredingen uit te wisselen, met name het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, dat ook door het VK werd aangenomen. Dit verdrag dateert van 1959 en voorziet een niet geautomatiseerd, manueel proces, waarbij de vragen naar wederzijdse hulp op justitieel niveau moeten gesteld worden. Het Europees Verdrag is echter nooit bedoeld om gegevens inzake LEZ uit te wisselen, maar enkel voor strafrechtelijke inbreuken. 2. Er is ten gevolge van de Brexit geen toegang, ook niet onrechtstreeks, tot de Belgische Kruispuntbank Voertuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk, noch voor administraties of autoriteiten, noch voor private bedrijven. 3. Buitenlandse private bedrijven hebben geen toegang tot onze Kruispuntbank Voertuigen. 4. Gezien het voorgaande is deze vraag niet van toepassing.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWISSELING VAN INFORMATIE | VERVOERBELEID | REGISTRATIE VAN EEN VOERTUIG | VERENIGD KONINKRIJK | GEGEVENSBANK | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT