Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mercredi 20 juillet 2022

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Woensdag 20 juli 2022

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 19 h 52 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 19.52 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente:

La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Frank Vandenbroucke.

 

Wetsontwerpen en voorstel

Projets de loi et proposition

 

01 Projet de loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (2786/1-6)

01 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (2786/1-6)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend

 

01.01  Robby De Caluwé, rapporteur: Ik verwijs naar het schriftelijk verslag, mevrouw de voorzitster.

 

01.02  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, beste collega's, we mogen ons gelukkig prijzen in een ontwikkeld land te leven met een goed ontwikkelde gezondheidszorg, voorlopig althans, zolang die betaalbaar blijft. We leiden zeer goede artsen, tandartsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers op. We mogen ervan uitgaan dat die zorgverstrekkers het beste met hun patiënten voorhebben en dat de grote meerderheid van hen streeft naar de hoogst haalbare kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

 

Dat neemt niet weg dat er toezicht op mag en zelfs moet worden gehouden om de patiënten te beschermen en om te waken over de volksgezondheid. Tot voor kort fungeerden de provinciale geneeskundige commissies als controleorganen van de gezondheidszorgberoepen en zij deden hun best met de beperkte middelen die hun werden toebedeeld.

 

Wij zijn het er volledig mee eens dat er aan die kwaliteitscontrole gesleuteld mocht worden. Wij zijn het er echter veel minder mee eens dat voorliggende wetsontwerp de speciale procedure van urgente behandeling verdiende. Het was immers geen nieuws dat de provinciale geneeskundige commissies op 1 juli 2022 zouden ophouden te bestaan, want dat was al sinds 2019 geweten, toen de kwaliteitswet werd aangenomen. Het gaat dus niet om een onvoorziene, onverwachte gebeurtenis die de urgentie van de behandeling van het wetsontwerp zou kunnen rechtvaardigen. Onderhavig wetsontwerp heeft dus, zoals wel vaker gebeurt, de urgentie gekregen van de meerderheid, omdat de regering te laat actie heeft ondernomen. Dat is jammer, want zo holt men het concept van de urgentie volledig uit.

 

Wanneer de provinciale geneeskundige commissies afgeschaft worden en vervangen worden door iets nieuws, dan is het belangrijk dat het nieuwe orgaan beter en performanter is en past in een eerlijk en degelijk toekomstbestendig systeem. De vraag is of de toezichtscommissie aan die voorwaarde zal voldoen. Het is goed dat door de wijziging in het wetsontwerp maatregelen door de kamers van de toezichtscommissie genomen zullen worden en niet door de minister, zoals in het oorspronkelijke ontwerp was bepaald.

 

We zijn er wel over ongerust dat de controle van de zorgverstrekkers wordt uitgevoerd door inspecteurs die zelf niet noodzakelijkerwijze zorgverstrekker zijn of zelfs geen band hebben met de gecontroleerde beroepsgroep.

 

Dat is toch een heel duidelijke breuk met de werkwijze van de provinciale geneeskundige commissies, waarbij de controleurs zelf zorgverstrekkers moesten zijn. Wij zijn er dus niet zeker van dat de breuk met die traditie een verbetering betekent.

 

Helemaal verontrust zijn wij door het feit dat dezelfde inspecteurs op eigen houtje initiatief kunnen nemen. Ook al beslissen zij niet over de strafmaat, zij kunnen het de praktijk van de zorgverstrekker wel bijzonder moeilijk maken. Zij kunnen een ingrijpende impact hebben op de praktijkvoering.

 

Er wordt ook geen melding gemaakt van een gedragscode of van inspectieprocedures voor de inspecteurs, terwijl dat volgens ons toch een conditio sine qua non zou moeten zijn. De inhoud kan wel in een huishoudelijk reglement worden vastgelegd, maar het principe moet volgens ons zeker in een dergelijk wetsontwerp worden opgenomen.

 

Natuurlijk moet de drempel om klacht in te dienen, voldoende laag zijn. Maar wij moeten er ook voor waken dat er klachten op een ondoordachte manier of onterechte klachten tegen de zorgverstrekkers worden ingediend, al is het maar met het oog op de continuïteit van de zorg, die vandaag meer dan ooit een aandachtspunt is. Wij menen dan ook dat het beter was geweest dat er een beperkte financiële drempel zou worden ingebouwd, waarvan de kosten weliswaar volledig recupereerbaar zouden zijn wanneer de klacht gegrond blijkt te zijn.

 

Voorts vinden wij dat er te weinig evenwicht is tussen controleur en zorgverstrekker. Een zorgverstrekker zou volgens ons automatisch gehoord moeten kunnen worden, terwijl hij volgens het wetsontwerp een aanvraag moet indienen gehoord te worden. Uiteraard mag een dergelijk voorrecht de procedure niet blokkeren. Als een zorgverstrekker niet gehoord wil worden, zou het proces gewoon verder moeten lopen. Wij hebben daarvoor een amendement ingediend in de commissie. Wij zullen dat hier opnieuw doen.

 

Ik merk namens mijn fractie ook op dat door het toezicht op de wettige uitoefening van de zorgberoepen conform de wet op de uitvoering van de gezondheidszorg (WUG) het wetsontwerp wel op gespannen voet komt te staan met de noodzaak van flexibilisering van de zorgberoepen en dus herziening van de WUG, die nodig is om zorgtaken te kunnen delegeren.

 

Dat is volgens ons een noodzakelijke voorwaarde om de zorg uitdagend en tegelijk werkbaar te houden. Zo wordt er expliciet gesproken over de onwettige uitoefening van bepaalde zorgtaken en wij moeten er zeker over waken dat dat een flexibilisering van de zorg en een kerntakendebat voor de verschillende zorgberoepen niet in de weg staat.

 

Ook vinden wij het een gemiste kans dat er in het wetsontwerp geen expliciete bevoegdheid is opgenomen om de taalkennis van zorgverstrekkers te controleren. Mijnheer de minister, u verwees in het debat in de commissie naar de toekomstige bevoegdheid van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg om ook controle uit te oefenen op de naleving van de wet op de patiëntenrechten, rechten die onder andere betrekking hebben op taalkennis, maar dat stuk zal ook nu nog niet in werking treden en wij kunnen er niet zeker van zijn of en wanneer dat wel het geval zal zijn, en dat terwijl sommige zorgverstrekkers, onder andere die uit andere landen instromen, maar op een gebrekkige taalkennis kunnen bogen. Er stromen tegenwoordig bijvoorbeeld meer buitenlandse tandartsen in dan eigen tandartsen, dus toezicht daarop is wel degelijk nu nodig. Taalkennis is trouwens zeker niet alleen belangrijk in het kader van een toegankelijke zorg en dus patiëntenrechten, maar ook voor de kwaliteit van de zorg, want alleen bij een duidelijke en empathische communicatie is goede gezondheidszorg mogelijk.

 

U geeft overigens aan dat u voor de controle op de uitvoering van de wet op de patiëntenrechten zult wachten op de bevindingen van de hoorzittingen in het Parlement. Ik kan alleen maar hopen dat dat geen slinkse manier is om een en ander uit te stellen onder de vlag van het respect voor de democratie en het Parlement. U zult begrijpen dat wij daar ondertussen stevige bedenkingen bij hebben. Wij hebben in de loop van het debat al betreurd dat er opnieuw weinig rekening is gehouden met de input van de verschillende zorgberoepbeoefenaars.

 

Tot slot zullen wij de amendementen die wij in de commissie hebben ingediend, vandaag opnieuw voorleggen. Het gaat om negen amendementen, die volgens ons voor een stuk tegemoetkomen aan onze bezorgdheden omtrent de toekomstige werking van de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg en aan de bezorgdheden die op het terrein leven. Zij gaan met name over het automatische hoorrecht van gecontroleerden, de opleiding van inspecteurs, waaromtrent wij het eigen initiatief willen schrappen, het hanteren van een gedragscode en inspectieprocedure door de inspecteurs, het expliciet opnemen van de mogelijkheid tot het controleren van de taalkennis en de invoering van een beperkte financiële drempel.

 

Ik rond af. Gelet op onze bedenkingen zullen wij ons bij de stemming over het ontwerp onthouden.

 

01.03  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, u vroeg eens te meer de urgentie voor een wetsontwerp dat al veel langer klaar had moeten zijn. Artikel 88 van de wet van 22 april 2019 legt immers voor onder meer de bepalingen met betrekking tot de Toezichtcommissie een inwerkingtreding vast op 1 juli 2022. Tussen april 2019 en 1 juli 2022 liggen drie jaar. U komt dan met het ontwerp naar het Parlement wanneer het eigenlijk al te laat is. Begrijpe wie begrijpen kan.

 

U begint uw algemene toelichting met te stellen dat in vergelijking met andere Europese landen 1 % van de actieve gezondheidszorgbeoefenaars een of andere tekortkoming vertoont waarvoor de tussenkomst van een geneeskundige commissie nodig is. Ook al is dat maar een klein percentage, het is nog altijd een procent te veel.

 

De provinciale geneeskundige commissies worden afgeschaft. Daar zijn wij niet gelukkig mee. Mijn partij heeft het niet erg voor welke vorm ook van herfederalisering. Bovendien zult u door de afschaffing van de provinciale commissies niet genoeg inspecteurs hebben om zaken die mislopen, te controleren.

 

Wij betreuren dat er niet in compensaties is voorzien wanneer iemand ten onrechte schuldig is bevonden. U argumenteerde in de commissie de betrokkenen altijd naar een burgerlijke rechtbank kunnen stappen om een compensatie af te dwingen. Dat is natuurlijk juist, maar u maakt het, enerzijds, wel heel gemakkelijk, om iemand schuldig te verklaren en aldus het visum te ontnemen. Indien de schuldigverklaring echter niet nodig blijkt, voorziet u anderzijds niet in compensaties. Het slachtoffer moet dan zelf maar een procedureslag starten voor de burgerlijke rechtbank. Dat zijn voor ons twee maten en twee gewichten.

 

De bevoegdheden van de toezichtcommissie worden uitgebreid. Ik citeer u: "Een heel belangrijke bijkomende bevoegdheid is de controle op de onwettige uitoefening, indien zware gevolgen voor de patiënten op de volksgezondheid worden gevreesd." In de commissie heb ik al beklemtoond dat het behoorlijk subjectief is, wanneer er zware gevolgen worden gevreesd. Waar zijn de wetenschappelijke bewijzen die achter een dergelijke bewering moeten staan? Vrees is een subjectief gevoel, dat in onze ogen ook kan leiden tot machtsmisbruik.

 

Gelet op de lotgevallen van zorgbeoefenaars die kritisch staan tegenover het gevoerde coronabeleid lijkt onze vrees voor machtsmisbruik zeker gerechtvaardigd.

 

Mijnheer de minister, om het met uw woorden te zeggen, ik vrees dat het ontwerp, zeker de passage over de sancties en de administratieve boetes, geschreven is in het kielzog van de verplichte vaccinatie in de zorg. U zult inderdaad te weinig inspecteurs hebben om al de covidvaccinatieweigeraars te sanctioneren. Het zullen er geen duizenden zijn, maar veeleer tienduizenden. Lang geleden stonden u en onze samenleving nog buiten te applaudisseren voor de mensen in de zorg, maar nu wilt u ze schorsen, sanctioneren en beboeten. Zoals Bredero al zei, het kan verkeren.

 

Voor u mij en mijn partij weer wil framen, wil ik nog het volgende meegeven. Natuurlijk moet de kwaliteit van de zorgverlening en de zorg worden bewaakt en natuurlijk moeten de rotte appels eruit. Ik wil nogmaals beklemtonen dat we niet tegen de toezichtscommissie zijn, maar dat we sceptisch staan tegenover de uitbreiding ervan en tegenover de maatregelen die ze kan nemen. Er moet inderdaad een instantie zijn die zorgbeoefenaars bij de les houdt en, indien nodig, op het matje roept en de patiënt mag geen of zo weinig mogelijk gevaar lopen, maar ik zie de uitbreiding veeleer als de bewapening van inspecteurs voor de vloedgolf aan schorsingen, die eraan komt ten gevolge van het wetsontwerp inzake de verplichte vaccinatie in de zorg.

 

Het Vlaams Belang doet niet mee aan die heksenjacht, die al volop aan de gang is en die er enkel toe leidt dat zorgbeoefenaars geen of weinig therapeutische vrijheid hebben en al zeker niet kritisch mogen zijn over het door u gevoerde beleid. Kritische, wakkere zorgbeoefenaars worden nu al met gemak gek verklaard en u wilt dat nog gemakkelijker maken. Als u echt met de zorg en de continuïteit begaan bent, slaat u nu een nederig mea culpa, mea maxima culpa voor de stress en de onzekerheid die u de zorgbeoefenaars bezorgt en hebt bezorgd. Niet alleen hangt het zwaard van Damocles hen boven het hoofd door de verplichte vaccinatie, maar u brengt bovendien uw leger van inspecteurs in gereedheid om de dissidente stemmen kalt zu stellen. We zullen uw wetsontwerp dus niet steunen.

 

01.04  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, collega's, de wet dateert van vorige legislatuur. Het overgrote deel van die wetgeving trad reeds in werking op 1 januari 2022. Vandaag is het de beurt aan een aantal resterende bepalingen, met name de na te leven procedures van de locoregionale anesthesie, in casu de uitvoering van bepaalde gewone oogheelkundige ingrepen, maar ook bij tandartsen, als ik het me goed herinner.

 

Anderzijds bevat de wet ook alle bepalingen met betrekking tot de samenstelling en de werking van de federale toezichtscommissie. Dat is een heel belangrijke commissie, die de zorgbeoefenaars voortaan effectief kan controleren, hun zorgpraktijk kan verbeteren en desnoods, mevrouw Sneppe, ook kan sanctioneren. Ik kom daar nog op terug. De commissie kan ook de patiënt horen en zijn/haar rechten beschermen. Dat is toch heel belangrijk.

 

Binnen dat kader wil ik even terugkomen op een aantal essentiële wijzigingen betreffende de toezichtscommissie. Het wetsontwerp voorziet niet alleen in de oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige multidisciplinaire kamer, maar ook in de mogelijke ontdubbeling van deze kamers en in de oprichting van gespecialiseerde werkgroepen. Dat is goed en absoluut nodig, als men bedenkt dat elke kamer ook telkens de vijf huidige provinciale geneeskundige commissies dient te vervangen.

 

Daarnaast voorziet het wetsontwerp ook in extra budget, ten belope van 391.000 euro jaarlijks, in extra gevormd en erkend personeel, alsook in de uitbreiding van bevoegdheden. Wat dat betreft, vind ik het meldenswaardig dat in dat opzicht ook controle zal uitgeoefend worden op de onwettige praktijken, vooral wanneer er voor ernstige gevolgen voor de patiënt of voor de volksgezondheid gevreesd wordt.

 

In dat opzicht is ook het toezicht op de wet patiëntenrechten meldenswaardig. Ik blik even terug op de hoorzittingen over patiëntenrechten. Daar hebben we gehoord hoe belangrijk en noodzakelijk dat toezicht is. Die taak wordt aan de toezichtscommissie toebedeeld.

 

Overigens is het positief dat, naast de zorgverstrekkers, ook de patiënten zullen deel uitmaken van de toezichtscommissie.

 

Het wetsontwerp voorziet de commissie ook in de mogelijkheid om de sanctionering van zorgbeoefenaars te verfijnen door bijvoorbeeld een verbeterplan in het leven te roepen. Dat is dus geen harde sanctionering en daar wordt ook op gewezen. Een andere optie is om het visum niet meteen in te trekken, maar aan bepaalde voorwaarden te koppelen. Last but not least, zijn er ook administratieve boetes voor het geval zorgbeoefenaars weigeren mee te werken aan het onderzoek of als ze de sancties niet naleven. Het is dus wel belangrijk, mevrouw Sneppe, dat niet alleen de klagers worden gehoord, maar ook de zorgbeoefenaars.

 

Kortom, voor ons is het wetsontwerp een wetsontwerp dat tegemoetkomt aan de noden en vereisten, maar vooral aan de praktische bekommernissen van het terrein. Het is een wetsontwerp dat ongetwijfeld kan en zal bijdragen aan nog betere en kwaliteitsvollere zorg. Het heeft ook de toets van de procureurs-generaal doorstaan. Alle raden van zorgbeoefenaars, uitgezonderd van de acupuncturisten – maar dat was voor andere redenen – hebben eveneens groen licht gegeven.

 

Voorts werden heel wat vragen in de commissie zeer uitvoerig, concreet en wat ons betreft bevredigend, door de minister beantwoord. De kwestie van de inspecteurs werd door de collega's van de N-VA nogmaals op tafel gelegd. De minister heeft daarover gezegd dat het over gevormde inspecteurs gaat. Over de kwestie van de financiële kost in het geval dat een klacht ongegrond zou zijn, zei de minister – en ik treed hem daarin bij – dat het mensen zal ontraden om alsnog een klacht in te dienen. De taalkennis hoort zeker ook thuis in de wet patiëntenrechten en dat kan ook aan bod komen in de resolutie die we in de commissie, hopelijk samen, vorm zullen geven.

Nu een kritische noot om af te sluiten. De grote uitdaging bestaat er wel in om deze commissie op termijn goed te laten interconnecteren met tal van andere bemiddelings- en klachteninstanties, en er op die manier voor te zorgen dat patiënten, maar ook zorgbeoefenaars, terechtkomen bij de juiste instantie voor de juiste opdracht of klacht of bemiddeling. Wij hopen in ieder geval dat de uitvoeringsbesluiten zo snel mogelijk volgen, zodat de wetgeving operationeel kan zijn tegen 1 januari 2023 en de minister zo kan worden ontlast van de dringende zaken, aangezien de provinciale geneeskundige commissies inmiddels per 1 juli 2022 effectief werden opgeheven.

 

01.05  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je n'aborderai évidemment pas ce dossier comme je l'ai fait en commission. Je voudrais juste mettre le focus sur un certain nombre de points qui seront importants dans l'application de cette loi relative à la qualité de la pratique de santé. Vous me permettrez d'aborder six points, pour certains rapidement. Je vous rassure, chers collègues.

 

Le premier aspect, monsieur le ministre, c'est le fait que vous fassiez le choix, avec cette majorité, de diviser une commission fédérale, en tout cas une commission unique de contrôle, en une chambre francophone et une chambre néérlandophone.

 

À mes questions en commission en première et deuxième lectures, il a été répondu que l'arrêté royal que vous allez prendre corrigera cela partiellement en permettant d'avoir un système de chambres réunies. Pour moi, c'est une évidence. Comme je vous l'avais dit en commission, l'unité de jurisprudence est importante. Cette disposition, c'est mieux que rien. Je retiens cependant qu'à l'avenir, un ministre – pas nécessairement vous – pourra modifier tout cela par un simple arrêté royal. Il conviendra d'être vigilant. Ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée qui soit de ne pas l'avoir prévu textuellement dans le projet de loi; c'eût alors été plus clairement bétonné que dans un arrêté royal.

 

Deuxièmement, je voudrais attirer votre attention sur la faisabilité. Pourquoi? Parce qu'il est prévu de recruter six inspecteurs, ce qui n'est pas beaucoup, d'autant plus qu'ils ne seront pas tous inspecteurs. De plus, jusqu'à aujourd'hui, les inspecteurs étaient des professionnels de la santé, ce qui ne sera plus nécessairement le cas à l'avenir. Un certain nombre de questions se posent quant aux contrôles qu'ils seront amenés à effectuer. Il faudra donc, là aussi, être vigilant. L'évaluation devra également porter sur cet aspect afin de corriger le tir, le cas échéant.

 

Troisièmement, comme je vous l'ai déjà dit en commission, monsieur le ministre, votre détricotage de la commission actuelle lorsqu'elle doit prendre une décision définitive au sujet des prestataires de soins me pose problème. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui prévoit que, lors de décisions dont les conséquences peuvent être majeures – en pratique, cela peut mener à l'impossibilité pour un prestataire de soins de continuer à travailler –, il y avait l'obligation, au sein de la commission qui statue, d'avoir des professionnels de la santé appartenant à la même profession que le professionnel pour lequel une décision doit être prise. Cela donne des garanties, notamment en termes de droit de la défense du professionnel de la santé concerné. De plus, le fait de couler la composition minimale obligatoire permet de renforcer la sécurité juridique au niveau de la décision qui sera rendue par la chambre concernée. Ces aspects sont, à mes yeux, importants.

 

Le choix que vous avez fait me pose donc problème, notamment pour ce qui concerne l'évaluation qui sera faite par cette commission de contrôle et, surtout, par les chambres néerlandophone et francophone. Il faudra être attentif à cet aspect des choses, en espérant qu'entre-temps, des décisions problématiques n'auront pas été prises avec des recours en raison d'une composition minimale qui ne serait pas effective et sans aucune représentation de la profession du professionnel concerné.

 

Quatrièmement, il y a un chevauchement entre la fonction et la mission de cette commission de contrôle et tout ce qui concerne les droits du patient. Il y a un chevauchement entre cette commission et la commission fédérale représentant les droits du patient. Certes, il ne s'agit pas toujours de la commission fédérale. En effet, l'essentiel des interventions auprès des médiateurs des droits du patient ne se fait pas au niveau de la commission fédérale mais au sein même de chaque hôpital, puisque chaque hôpital comptant un médiateur droits du patient.

 

Il y a un chevauchement car il est artificiel de dire que, dans tel cas, ce sera la commission de contrôle qui sera compétente, et dans l'autre, le médiateur droits du patient ou la commission fédérale droits du patient. Dans la vie réelle de tous les jours, il n'y a pas de séparation clear-cut entre ce qui pourrait relever d'une commission ou d'un médiateur droits du patient. Selon moi, il faudra des interactions entre les différents intervenants de la commission et des médiateurs. Il importe que les uns préviennent les autres et qu'ils se tiennent au courant mutuellement, pour éviter un télescopage qui ne se fera pas nécessairement au profit des droits du patient. Or, il me semble que c'est cela qui doit être notre objectif prioritaire.

 

Cinquièmement, j'en viens aux prestations avec anesthésie qui interviennent en dehors de l'hôpital. Cela concerne les dentistes et les ophtalmologues. Lors de la deuxième lecture, vous avez expliqué qu'ils devaient mettre par écrit une procédure générale, qui n'est pas spécifique par patient. Celle-ci ne doit pas non plus prévoir que si un problème de santé sévère survenait chez un patient lors d'une anesthésie locorégionale, tel ou tel hôpital doit intervenir. Vraisemblablement, en pratique, les choses ne se passeront pas comme ça.

 

J'ai entendu ce que vous avez dit lors de la deuxième lecture. Ceci étant, j'ai réexaminé les travaux préparatoires de février 2019 et la ministre qui vous précédait, Mme De Block disait ceci, s'agissant des prestations avec anesthésie en dehors de l'hôpital.

 

Je lis ce qui figure dans le rapport: "Il sera nécessaire que le praticien, qui doit pratiquer des anesthésies, conclue un accord de coopération pour envoyer son patient d'urgence à l'hôpital en cas de complication, par exemple, lorsqu'un patient doit être amené d'urgence à l'hôpital. La mesure n'est pas d'application pour les dentistes ni pour les ophtalmologues."

 

Un virage complet est donc amorcé. En effet, il faudra maintenant une procédure en cas de complication. La mesure est par ailleurs rétroactive au 1er janvier 2022. Or, sur base du texte précédent des travaux préparatoires, les dentistes et les ophtalmologues ne devaient pas appliquer la mesure. Je pense qu'il va y avoir, vu ce changement, un manque d'information. Il conviendra donc d'informer les dentistes et les ophtalmologues du fait qu'ils doivent mettre cette procédure générale écrite en place. Ils doivent également être informés des éléments qui doivent figurer dans cette procédure; chacun d'entre eux doit savoir ce qu'il a à faire. Il faut que, rétroactivement, personne n'ait de souci suite à un problème qui serait survenu avec un patient au cours de la période entre le 1er janvier 2022 et aujourd'hui.

 

J'en viens au dernier point que je considère comme important.

 

Monsieur le ministre, je profite de nos échanges pour dire que les charges administratives ne cessent d'augmenter. L'État ainsi que les différents gouvernements et les différents niveaux de pouvoir ne font qu'augmenter les charges administratives pour les prestataires de soins. Je me permets de répéter qu'il est crucial d'alléger les charges administratives des soignants. Ils y passent trop de temps, beaucoup trop d'heures. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire et d'abord et avant tout être en contact avec le patient, ce qui sera bien plus profitable à la qualité des soins et à la relation avec le patient. C'est un appel que je vous lance. Nous avons dans ce texte le fameux "portfolio". De nombreux commentaires me reviennent du terrain à son sujet. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.

 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce texte et nous serons particulièrement attentifs et vigilants sur sa mise en œuvre, sur les arrêtés d'exécution et sur l'impact sur la qualité des soins et sur l'ensemble des soignants concernés.

 

01.06  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, ce projet de loi consacre enfin la création effective d'un organe essentiel: la commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé. Si je dis "enfin" c'est parce que si la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé prévoyait la création de cette fameuse commission, aucune entrée en vigueur anticipée n'avait été prévue pour cette partie.

 

On voit également que dans sa mouture actuelle, cette même loi ne permet toujours pas à la commission de fonctionner pour deux raisons principales. Premièrement, parce qu'il n'est pas possible de fonctionner avec une commission composée d'une seule chambre d'expression française et d'une seule chambre d'expression néerlandaise. Deuxièmement, parce que la commission fédérale de contrôle ne dispose pas de moyens financiers et humains suffisants, je pense en particulier aux inspecteurs chargés d'effectuer les contrôle sur le terrain.

 

Une modification des dispositions concernées était donc indispensable pour garantir que les diverses missions de la commission telles que le traitement des dossiers, l'enquête sur une plainte, l'audition des intéressés, les discussions des résultats de l'enquête puissent être correctement assurées.

 

C'est la raison pour laquelle nous saluons la création d'une chambre multidisciplinaire néerlandophone et d'une chambre multidisciplinaire francophone qui pourront se dédoubler en fonction de la charge de travail. Au regard de l'intensité de cette charge de travail, le Roi pourra déterminer qu'une ou plusieurs chambres multidisciplinaires francophones et/ou néerlandophones soient instituées au sein de la commission de contrôle. Les chambres multidisciplinaires pourront en outre créer des groupes de travail spécialisés auxquels pourront être confiées des tâches relatives à la préparation des dossiers.

 

En commission, je m'étais inquiétée du rôle effectif du pouvoir de ces groupes de travail et de la répartition des compétences entre ces derniers et les différentes chambres. Monsieur le ministre, vous m'avez répondu que ces groupes de travail allaient uniquement aider à la préparation des dossiers et qu'ils n'auraient aucun pouvoir décisionnel, en espérant que ce rôle dévolu aux groupes de travail sera suffisant pour décharger les chambres.

 

Un autre aspect a priori positif du projet réside dans la libération de moyens budgétaires nécessaires au recrutement de plusieurs inspecteurs et auquel j'ai fait référence tout à l'heure. A priori, parce qu'en commission, là aussi, vous avez précisé qu'il s'agissait de 391 000 euros supplémentaires, sur base structurelle, dans le cadre du budget de cette année, ce qui servira entre autres au recrutement de six inspecteurs. La question reste ouverte de savoir si six inspecteurs suffiront.

 

Je m'en inquiète encore aujourd'hui et j'espère que vous pourrez me rassurer à ce sujet. En effet, si, certes, on permet le dédoublement des chambres, si, certes, on augmente également les budgets, les compétences de la commission sont en parallèle étendues.

 

Une large compétence est ainsi attribuée aux inspecteurs en matière de préparation des dossiers. Une compétence supplémentaire, très importante, concerne le contrôle de l'exercice illégal en cas de crainte de conséquences graves pour les patients ou pour la santé publique de manière générale. Parmi les autres pouvoirs supplémentaires se trouve l'évaluation des circonstances qui présentent un risque pour les patients et la santé publique dans la pratique, ainsi que du respect des droits des patients. La question subsiste de savoir si les moyens de soutien apportés par votre projet de loi permettront d'assurer correctement les missions ainsi dévolues de manière complémentaire à la commission.

 

Monsieur le ministre, chers collègues, vous aurez compris que mon groupe soutiendra ce projet de loi malgré les quelques inconnues qui subsistent, à propos desquelles j'espère que M. le ministre pourra lever le voile. Il n'en demeure pas moins que nous serons très attentifs à la concrétisation du rôle primordial qui est ainsi dévolu à la commission.

 

01.07  Laurence Zanchetta (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, comme nous l'avons fait en commission, nous allons soutenir ce projet de loi qui devrait enfin permettre à la Commission fédérale de contrôle des prestataires de soins de santé de fonctionner. Lorsque nous avions voté ici même cette loi relative à la qualité de la pratique des soins en 2019, mon groupe s'était montré assez critique notamment concernant cette Commission fédérale de contrôle car nous avons douté du dispositif mis en place alors. Ce que nous souhaitions, c'était la mise en place d'une structure multidisciplinaire qui pourrait garantir la qualité des soins aux patients en surveillant la pratique, le travail des prestataires de santé. Avec les modifications proposées dans ce projet, nous estimons aller dans la bonne direction avec des procédures définies, claires et transparentes y compris vis-à-vis des prestataires concernés puisqu'une attention est clairement accordée aux droits de la défense.

 

Par ailleurs, la commission mise en place pourra également contrôler le respect des droits des patients sur lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger longuement ces dernières semaines au sein de la notre commission. On l'a bien compris lors de ces auditions que nous avons menées, la question du dépôt de plainte, de la médiation et des sanctions doit être modernisée. C'est dans ce cadre que devra s'intégrer cette commission de contrôle. Une bonne information des patients sur les possibilités qui s'offrent à eux lorsqu'ils devront porter plainte devra être prévue et nous ne manquerons pas d'insister sur ce point dans les recommandations que nous allons formuler prochainement en commission. Enfin, cette commission de contrôle pourra également suspendre un professionnel de soins en cas de crainte de conséquences graves pour les patients ou la santé publique. C'est évidemment essentiel puisque les commissions provinciales qui vont disparaître prochainement avaient justement cette compétence.

 

Je ne serai pas plus longue aujourd'hui. Nous serons évidemment attentifs à la manière dont fonctionnera cette commission au fil du temps et nous verrons alors si des améliorations à la législation doivent encore être apportées. C'est la confrontation à la pratique qui nous en dira plus.

 

01.08 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, geachte Kamerleden, de leden van de commissie voor Gezondheid, die hier opnieuw het woord hebben genomen, weten dat wat voorligt een bijzonder belangrijk wetsontwerp is, waarover grondig werd gediscussieerd. Het is bijzonder belangrijk omdat het gaat over iets wat fundamenteel is in onze gezondheidszorg, namelijk dat wij de kwaliteit van de praktijk van gezondheidszorgbeoefenaars echt moeten kunnen garanderen.

 

Daartoe is enkele jaren geleden de kwaliteitswet tot stand gekomen, een erg belangrijk werk uit de vorige legislatuur. Volgens mij is iedereen het erover eens dat die kwaliteit op alle mogelijke manieren hoog gehouden moet worden. Heel recent werden we in de actualiteit nog geconfronteerd met een zeer extreme situatie, namelijk een arts-pediater die onder verdenking van zedenfeiten kwam te liggen. We weten niet of de verdenking waarheid is; daarover kunnen we geen uitspraak doen, want een verdenking betekent niet dat iemand schuldig is. Die kwestie heeft wel veel beroering veroorzaakt en maakt meteen duidelijk dat het nodig is om inzake zorgbeoefenaars snel te kunnen optreden, zodra er een verdenking begint te rusten of zodra er een probleem lijkt te zijn dat van belang is voor het vertrouwen in die zorgbeoefenaar en zodra er een probleem zou kunnen ontstaan betreffende de kwaliteit van wat die zorgbeoefenaar doet.

 

De mooie principes van de kwaliteitswet hadden nood aan een vertaling om ze in de praktijk ook echt mogelijk te maken. Aan een heel mooie wetgeving met goede principes hebben we namelijk niets als we niet in staat zijn om die om te zetten in tastbare praktijk op het terrein. Die praktijk veronderstelt onder meer het toezicht. Dat regelen wij met voorliggend wetsontwerp. Op dat vlak gaat het echt om een grondige hervorming ten aanzien van wat oorspronkelijk voorzien was in de kwaliteitswet, en meer nog, ten aanzien van de traditionele structuur in ons land.

 

Mevrouw Sneppe heeft verwezen naar de Provinciale Geneeskundige Commissies. Welnu, het is u misschien onbekend dat die al bestaan sinds 1818. In dat opzicht gaat het dus om een zeer Belgische instelling. De Provinciale Geneeskundige Commissies hebben in hun functionering uiteraard een belangrijke evolutie gekend, want wat ze deden in 1818, is niet wat ze vandaag doen. We spreken echter wel over een instelling die meer dan tweehonderd jaar oud is.

 

Soms moet dan eens kritisch tegen het licht gehouden worden of die instelling nog goed kan functioneren. Als zo'n instelling vervangen wordt door een nieuwe instelling, wat wordt gedaan met de federale Toezichtcommissie, moet die werkbaar worden gemaakt. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in de werking ervan. Ook moet die instelling natuurlijk slagkrachtig gemaakt worden. Ik zal niet herhalen wat daar allemaal over gezegd is, maar de leden van de commissie hebben hier een paar punten aangehaald. Deze instelling wordt werkbaar door het feit dat we een Nederlandstalige en een Franstalige kamer installeren, door het feit dat we werkgroepen mogelijk maken, door het feit dat we het zelfs mogelijk maken om in de toekomst, als de werklast te zwaar zou zijn, deze kamers verder te ontdubbelen en doordat we sterk investeren in bijkomende werking. De overheid gaat ook echt belangrijke bijkomende middelen investeren in hun werking.

 

We maken het ook mogelijk dat inspecteurs deze commissie ondersteunen met inspectietaken. Daarvoor moeten deze personen niet per se altijd zelf een zorgbeoefenaars zijn, zoals gezegd in de commissie. Voor de vaststelling dat iemand bijvoorbeeld onwettig de geneeskunde uitoefent, moet de inspecteur niet zelf een zorgbeoefenaar zijn. Het is in deze tijden zo al moeilijk om zorgbeoefenaars te rekruteren waar ze nodig zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen dat inspecteurs niet noodzakelijk zelf zorgbeoefenaars moeten zijn. Dat is niet nodig. Dat zorgt ervoor dat die commissie werkbaar wordt en dat ze slagkracht krijgt. Mevrouw Gijbels, ik begrijp wat u daarover gezegd hebt, maar het zijn uiteindelijk de kamers die beslissen. Het is de federale Toezichtcommissie die beslist, niet die inspecteurs. Dat is essentieel. De inspecteurs voeren een soort van voorbereidend werk uit. Dat is ook mijn antwoord op uw amendement.

 

Mevrouw Vanpeborgh haalde aan dat er een gradatie van optreden is met sancties, maar ook met bepaalde voorwaarden verbonden aan het verder uitoefenen van de praktijk, bijvoorbeeld bij een verslaafde die niet meer zal mogen werken met bepaalde middelen of die alleen maar zal mogen werken in samenwerking met iemand anders. Er komen ook verbeterplannen. We voorzien een fijnmazige manier van optreden wanneer het niet goed gaat.

 

Het is effectief de wil van de regering om een nieuw apparaat te hebben waarmee men op een multidisciplinaire en correcte manier slagkrachtig en snel kan optreden, want dat is echt nodig.

 

Met betrekking tot de multidisciplinariteit, is het niet zo dat iemand van een welbepaalde discipline aanwezig zal zijn wanneer iemand van een discipline zich moet komen verantwoorden. Dat is natuurlijk wel zo. Mevrouw Gijbels heeft haar zorgen hierover geuit. Er is wel iets fundamenteels in heel ons bestel, met name het hoorrecht. Mensen hebben het recht om gehoord te worden. Dat is hier duidelijk aanwezig. Als u kijkt naar het geheel van de bepalingen in artikel 54 in samenhang met de bestaande rechtspraak, dan ziet u dat het hoorrecht van degene die zich moet verantwoorden duidelijk voorzien is. Dat lijkt mij ook belangrijk.

 

Mevrouw Gijbels, ik denk dat u terecht de nadruk op taalkennis legt. Een zorgbeoefenaar moet goed kunnen communiceren, dus ook in een taal die begrijpelijk is voor de patiënt. Ik situeer dat momenteel meer in de wet op de patiëntenrechten.

 

Dat brengt mij bij een volgend punt dat u hebt aangehaald. U hebt gezegd dat u hoopt dat er geen uitstel komt. Neen, ik heb de leden van de commissie gezegd dat de regering de wet op de patiëntenrechten, die na 20 jaar echt aan vernieuwing toe is, wil hervormen op basis van aanbevelingen van het Parlement. Ik hoop dat die aanbevelingen er spoedig zullen komen. Ik weet dat de discussie daarover nog aan de gang is. Die aanbevelingen zouden de basis van een modernisering van de wet op de patiëntenrechten moeten vormen. Taal en kennis zitten daar voor mij ook bij.

 

Het is inderdaad de bedoeling om de federale Toezichtcommissie mee verantwoordelijk te maken voor het toezicht op de wet op de patiëntenrechten.

 

Mevrouw Vanpeborgh en mevrouw Fonck hebben in dat bredere verband iets gezegd wat ik onderschrijf, namelijk dat de samenhang tussen de controle die er al is op de wet op de patiëntenrechten, de bemiddelingsmogelijkheden lokaal en federaal, en wat hier voorligt, delicaat en belangrijk is. Daar moet verder over nagedacht worden. Mevrouw Fonck, ik wil het voorbeeld herhalen dat ik ook in de commissie heb gegeven. Waarom is er een samenhang? Neem dat een arts in een relatie met de patiënt iets doet wat die patiënt verkeerd vindt op basis van zijn patiëntenrechten, dan zal de wet op de patiëntenrechten worden ingeroepen en zullen daaraan procedures kunnen worden gekoppeld. Als die arts dat voortdurend doet, als die arts voortdurend slordig is met zijn dossiers, dan heeft hij een probleem met de kwaliteit van zijn praktijk. Dan wordt hij uiteindelijk geconfronteerd met de kwaliteitswet, hoop ik. Dat is de brede samenhang waarin u die dingen moet zien. Het voorbeeld is waarschijnlijk te eenvoudig. Ik ben het ermee eens dat dit moet groeien en zich moet zetten, maar dat is waar we naartoe willen.

 

Madame Fonck, d'abord sur l'uniformité de la "jurisprudence" de cette commission, vous avez raison. Mais pour des raisons de faisabilité, il faut, d'une part, envisager un dédoublement des chambres (néerlandophone et francophone), il faut des groupes de travail, et, de l'autre, garantir aussi une certaine uniformité dans l'approche. Comme vous l'avez dit, l'arrêté royal précisera la façon dont cette unité, dans l'approche, sera garantie par la coopération des présidents, par un bureau, toute une série d'éléments que j'ai précisés lors du débat en commission.

 

Quant à la problématique de la procédure pour les dentistes et ophtalmologues, je crains qu'il y ait quand même quelques malentendus. Je me suis moi-même basé, avec le gouvernement, non seulement sur la loi "qualité, que l'on va ici rendre praticable sur le terrain, mais aussi les travaux préparatoires. Sincèrement, on a toujours dit que la pratique de l'anesthésie loco-régionale était soumise à toute une série de conditions, entre autres des procédures précises. Et vous avez raison de citer, dans les travaux préparatoires, "un accord de coopération", une convention avec un hôpital en cas de complications, mais en revanche, il a toujours été clairement stipulé, d'abord pour les dentistes, que même si ce qu'ils font ne relève pas de l'anesthésie loco-régionale, ils doivent aussi disposer d'une procédure en cas de problème. Cela n'a jamais été précisé. C'était extrêmement clair, de même que je peux citer aussi ce qui a été dit à ce sujet dans les travaux préparatoires de la législation existante, où l'on s'est référé au deuxième alinéa de l'article 15, qui implique en fait que tout un chacun, y inclus le dentiste, qui recourt à l'actiolyse? ou à l'anesthésie, doit disposer d'une procédure au cas où des problèmes émergeraient.

 

Cela n'a jamais été précisé, mais c'était très clair. À vrai dire, rien ne change en la matière. Il est simplement indiqué que le même régime s'applique aux ophtalmologues. L'avantage de ce débat - et je vous en remercie très sincèrement - est que vos questions m'ont permis d'éclairer ce que cela voulait dire. Pour ma part, en tout cas, j'ai tenu à préciser que la procédure dont doivent disposer le dentiste et l'ophtalmologue en ce cas n'est ni très élaborée ni très détaillée, de même qu'elle n'implique pas de convention avec un hôpital particulier. Elle est évidemment générique et ne s'applique pas patient par patient.

 

J'ai aussi souligné que la logique du texte implique évidemment que, si le dentiste ou l'ophtalmologue doit prouver qu'il est concerné par cette procédure, celle-ci doit être écrite. Ce n'est pas mentionné littéralement dans le dispositif, car il est simplement question d'une procédure, mais il tombe sous le sens qu'elle soit écrite, quand bien même le document ne serait pas très étoffé. Au demeurant, l'exposé des motifs l'indique.

 

En bref, le même régime s'applique aux dentistes et aux ophtalmologues. Rien ne change donc pour les premiers. La mesure est déjà appliquée depuis le 1er janvier. J'estime que l'avantage de notre débat est que nous avons pu ainsi en éclairer la signification. Dans mon chef, la logique veut que ce soit une pièce écrite, même si elle n'est ni détaillée ni étoffée, et qu'elle ne doive pas être rédigée en fonction de chaque cas individuel. Enfin, cette procédure ne nécessite pas qu'une convention soit conclue avec un hôpital spécifique.

 

Voorzitster, ik meen dat ik daarmee de belangrijkste elementen gegeven heb. Ik kijk nog even of ik iets heb overgeslagen, maar ik denk het niet.

 

Mevrouw Sneppe, ik wil wel nog eens zeggen dat als u de patiënten kosten laat vergoeden voor eender welke klacht waarmee zij één van de kamers van de federale Toezichtcommissie willen aanspreken, dat toch een serieuze drempel is. Ik meen echt niet dat wij dat mogen doen. Wij moeten toch werken in het belang van de patiënten, alle patiënten, ook patiënten die misschien over zeer weinig persoonlijke middelen beschikken.

 

Ik vind dit een heel belangrijk ontwerp. Dat wordt hier tegen het einde van de vergadering op een drafje in een kort debat behandeld, maar de zorgkwaliteit garanderen is van wezenlijk belang.

 

01.09  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, ik weet dat het al laat is en dat de vermoeidheid misschien toeslaat, maar wat u net aan mevrouw Sneppe toewees, was eigenlijk een amendement van de N-VA.

 

01.10 Minister Frank Vandenbroucke: Dat zal dan wel zo zijn. Ik was waarschijnlijk verstrooid. Waarom zou ik zoiets durven denken? Ik zou niet denken dat de N-VA zoiets ergs zou voorstellen, maar goed.

 

01.11  Catherine Fonck (Les Engagés): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je ne reviens pas sur tous les points que j'ai évoqués. Je pense que le message était clair.

 

Pour les dentistes et maintenant les ophtalmologues, on a dit "oui"; on a dit "non"; on a dit "comme ça", etc. Les choses sont clarifiées maintenant sur le plan réglementaire. Je voudrais simplement suggérer que l'on puisse clarifier, par exemple via les organisations professionnelles. Il faut que ce soit limpide pour tout le monde. Il faut que chaque prestataire de soins sache ce qu'il doit effectivement réaliser. Il faut peut-être aussi que les organisations professionnelles proposent un soutien via un modèle, un canevas de cette procédure générale en cas de problème avec un patient. Je pense que ce serait plus simple pour les prestataires de soins et, en cas de contrôle des inspecteurs, cela permettrait aussi d'éviter des interprétations à géométrie variable.

 

01.12  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat die taalkennis zeer belangrijk is voor een zorgverstrekker opdat die op een goede manier met een patiënt zou kunnen communiceren, maar ik vind het vreemd dat u dit louter in het kader van het patiëntenrecht ziet. Volgens mij is dat onlosmakelijk verbonden met de zorgkwaliteit, zeker omdat dat aspect expliciet in het voorontwerp van dit wetsontwerp was opgenomen. Nu is dat aspect echter verdwenen en ik vraag me af waarom. U verwijst telkens naar de toekomstige bevoegdheid om toezicht te kunnen houden op de wet patiëntenrechten, waarin het aspect van de taalkennis verweven zou zijn. Het is jammer dat dit aspect niet in het wetsontwerp werd opgenomen, want mijns inziens is dat essentieel voor de kwaliteit van de zorg.

 

Wat de locoregionale anesthesie voor oftalmologen en tandartsen betreft, waar collega Fonck daarnet nog terugkwam, vindt u het vanzelfsprekend dat die procedure bestaat en dat er voor hen niets verandert. U hebt in de commissie beloofd contact op te nemen met de beroepsverenigingen om één en ander te verduidelijken. Voor de mensen van de beroepsverenigingen van de tandartsen waarmee ik heb gesproken, was het helemaal niet duidelijk wat hiermee werd bedoeld.

 

01.13  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, wanneer ik zeg geen fan te zijn van die herfederalisering op vlak van gezondsheidszorg, verwijst u naar het ontstaan van die provinciale commissies in 1818. Ik heb weer iets bijgeleerd vandaag. Dat 1818 Belgisch zou zijn, dat moet u mij toch eens uitleggen, want België is pas in 1831 ontstaan. Laten we zeggen dat het iets erg Nederlands was, wat voor ons beter was.

 

01.14 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, ik wil graag nog even reageren op mevrouw Gijbels en mevrouw Fonck.

 

In de memorie van toelichting bij de wet die in 2019 tot stand is gekomen, stond het volgende: "De verstrekkingen van de tandarts zijn uitgesloten van de definitie van locoregionale anesthesie. De daaraan verbonden vereisten zouden de tandartspraktijken onwerkbaar maken, onder andere aanwezigheid van anesthesist. Evenwel zijn ook bij deze verstrekkingen kwaliteitsgaranties noodzakelijk. De bepaling van het tweede lid van artikel 15 heeft tot gevolg dat ook de tandarts moet beschikken over een procedure voor het geval zich problemen voordoen."

 

Het voordeel van het debat – ik dank u daarvoor – is dat wij dat hebben gepreciseerd. Uw suggestie, mevrouw Fonck, mevrouw Gijbels, om daarover in dialoog te gaan met de beroepsverenigingen is een goede suggestie. Ik denk dat wij dat moeten doen op basis van het debat dat wij hebben gehad en in het belang van het veld. Het was inderdaad een besluit van Oranje om de Provinciale Geneeskundige Commissies op te richten – het is juist dat dat pre-Belgisch was – maar het heeft België toch lang overleefd.

 

La présidente:

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2786/6)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2786/6)

 

Le projet de loi compte 30 articles.

Het wetsontwerp telt 30 artikelen.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 3

  • 10 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 7

  • 11 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 8/1(n)

  • 12 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 9

  • 13 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 11

  • 14 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 13

  • 15 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 14

  • 16 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 17

  • 17 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

Art. 26/1(n)

  • 18 – Frieda Gijbels cs (2786/7)

*  *  *  *  *

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Réservés: les amendements et les articles 3, 7, 9, 11, 13, 14 et 17.

Aangehouden: de amendementen en de artikelen 3, 7, 9, 11, 13, 14 en 17.

Adoptés article par article: les articles 1 à 2, 4 à 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 à 30.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 2, 4 tot 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 tot 30.

*  *  *  *  *

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, de aangehouden artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

02 Autorité de protection des données – Propositions de la commission de la Justice relative à la levée de mandat de deux membres du Comité de direction – Résultat du scrutin

02 Gegevensbeschermingsautoriteit – Voorstellen van de commissie voor Justitie met betrekking tot de opheffing van het mandaat voor twee leden van het directiecomité – Uitslag van de geheime stemming

 

L'ordre du jour appelle le dépouillement du scrutin relatif à la levée de mandat de Mme Charlotte Dereppe et de M. David Stevens, membres du comité de direction de l'Autorité de protection des données.

Aan de orde is het opnemen van de stemmen met betrekking tot de opheffing van het mandaat voor mevrouw Charlotte Dereppe en de heer David Stevens, leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

En ce qui concerne la levée de mandat de Mme Charlotte Dereppe:

Met betrekking tot de opheffing van het mandaat van mevrouw Charlotte Dereppe:

 

Oui

104

Ja

Non

17

Nee

Abstentions

1

Onthoudingen

Total

122

Totaal

 

Vu que la majorité des membres a adopté les propositions de la commission de la Justice, le mandat de Mme Charlotte Dereppe est levé.

Aangezien de meerderheid van de leden de voorstellen van de commissie voor Justitie heeft aangenomen, is het mandaat van mevrouw Charlotte Dereppe opgeheven.

 

En ce qui concerne la levée de mandat de M. David Stevens:

Met betrekking tot de opheffing van het mandaat van de heer David Stevens:

 

Oui

102

Ja

Non

19

Nee

Abstentions

1

Onthoudingen

Total

122

Totaal

 

Vu que la majorité des membres a adopté les propositions de la commission de la Justice, le mandat de M. David Stevens est levé.

Aangezien de meerderheid van de leden de voorstellen van de commissie voor Justitie heeft aangenomen, is het mandaat van de heer David Stevens opgeheven.

 

Cette décision sera portée à la connaissance de l'Autorité de protection des données ainsi qu'aux intéressés.

Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de betrokkenen.

 

Wetsontwerpen en voorstel (voortzetting)

Projets de loi et proposition (continuation)

 

03 Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'offre des professions des soins de santé (2801/1-7)

03 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen (2801/1-7)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

De rapporteurs, mevrouw Merckx en mevrouw Van Peel, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

03.01  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, u zult waarschijnlijk vinden dat ik in herhaling val. In dit dossier klopt dat ook wel. Ik heb soms ook het gevoel dat ik terecht ben gekomen in Groundhog day. Het lijkt elke keer opnieuw hetzelfde verhaaltje, terwijl we nu op een punt zijn gekomen dat niet meer te overstijgen valt.

 

Het voordeel is wel dat ik bij u wat minder het gevoel zal hebben dat u in herhaling valt, want u bent in dit dossier toch wel wat gedraaid met de wind. Zeker als we er eerdere uitspraken van u in andere hoedanigheden zouden bijnemen, dan is wat u vandaag durft te verdedigen ongezien. Het gebeurde zelfs tussen twee commissies. Ik heb u nog meegemaakt in een commissie over dit dossier, waar u heel stoer zei: "Met mij zal het gedaan zijn, die Franstalige onwil om in dit dossier over de Vlamingen heen te gaan. Ik ga responsabiliseringsmechanismen indienen." Twee weken later was er het zogenaamde historische compromis waarbij u immens moeite zou moeten doen om nog meer toe te geven dan u heeft gedaan.

 

U doet heel vaak alsof ik met mijn kritiek spijkers op laag water zoek. U goochelt ook met cijfers waardoor het soms lijkt dat u problemen oplost met dit akkoord. Gisteren kreeg u echter op de valreep ook nog eens de halve Vlaamse medische wereld over u heen. Die e-mail zal ook wel in uw mailbox beland zijn. Dat zijn de mensen waarover u mij steeds zegt dat ze allemaal akkoord gaan en u verwijt mij dan dat ik er anders over durf te denken. Het blijkt toch niet helemaal het geval te zijn. Domus Medica spreekt, terecht trouwens, van een zeer eenzijdig akkoord met de Franstaligen. Het ASGB, het Vlaams Artsensyndicaat, de specialisten in opleiding, de VGSO, ze verzetten zich allemaal terecht en luidkeels tegen dit zogenaamd historisch akkoord en roepen ons zelfs op om een belangenconflict in te dienen.

 

Op zich begrijp ik hun vraag. Natuurlijk, de clou die zij niet kennen en die ik via de interne banen die er in onze partij nog wel bestaan wel ken, is dat een belangenconflict in dezen weinig nut zou hebben. Het enige wat men met een belangenconflict op termijn realiseert, is dat men rond de tafel moet gaan zitten. U wordt dan als minister verplicht om rond de tafel te gaan zitten over dit dossier met de Vlaamse regering.

 

U hebt dat echter al gedaan, zelfs meermaals, op hun vraag. Zij hebben namelijk van bij het begin hun kritieken heel duidelijk, zowel schriftelijk als mondeling, aan u doorgegeven. Ze merkten echter dat u deze blijkbaar steeds in de vuilnisbak gooide wanneer u de vergadering verliet. Dat staat in groot contrast met wat u doet tijdens uw vergaderingen met de Franstalige collega's, want van deze vergaderingen zijn alle papieren goed bewaard en aanvaard.

 

Een belangenconflict is in deze zaak dus enigszins nutteloos, want dan gaat u namelijk gewoon opnieuw aan tafel zitten, zoals u dat zo goed kunt. U zult dan de Vlaamse regering laten zeggen wat ze te zeggen heeft, waarna u gewoon verdergaat met wat u bezig was. Dat zullen we dus niet doen, want dat zou een slag in het water zijn.

 

Het is onvermijdelijk dat er tegen dit akkoord juridische stappen zullen komen. Ik weet niet uit welke hoek ze zullen komen, maar ze zullen zeker komen. Ik zal zo meteen uitleggen waarom ik denk dat deze zaken te winnen zijn, maar ik zal eerst even teruggaan naar de vorige legislatuur. Toen hadden we namelijk na vele jaren een Zweeds akkoord bereikt over dit dossier. Dat was redelijk moeilijk en ik heb het van op de eerste rij meegemaakt. U zult het straks zeggen, maar ik zal het nu reeds zeggen, dat akkoord heeft niet gewerkt. Het Zweeds akkoord was echter uitgebalanceerd en correct. Dat was het soort akkoord waarbij men alle belangen naast elkaar zette.

 

Men had toen terecht begrepen dat de planningscommissie in het verleden verkeerde cijfers had gebruikt en alles niet genoeg had afgewogen. Tijdens de vorige legislatuur had men ook al door dat er wel meer artsen nodig zouden zijn in de toekomst. Het akkoord bevatte echter naast de voorwaarde van de invoering van een ingangsexamen langs Franstalige kant – iets wat er uiteindelijk niet gekomen is – ook een soort afbetaling van het overtal uit het verleden.

 

Dat is in dit dossier niet onbelangrijk. Als men namelijk weet dat er een enorm onevenwicht bestaat tussen het aantal artsen in de Franstalige gemeenschap en in Vlaanderen, is het ook logisch dat men dat historische overtal meeneemt naar de volgende jaren. Daar was een akkoord over en het werd in de wet ingeschreven, hoewel dat niet evident was. Het is belangrijk dat ik dat vandaag aanhaal, want dat is natuurlijk wat u nu zonder enige gêne onderuit zult halen.

 

Ik ben heel benieuwd naar hoe het verhaal ditmaal zal aflopen. Vorige keer hebben wij immers gezien dat de belofte van het ingangsexamen niet heeft standgehouden. Vervolgens hebben wij gezien hoe mevrouw De Block binnen haar toenmalige bevoegdheid voor het uitvaardigen van de KB's voor de RIZIV-nummers gewoon stante pede altijd heeft geweigerd de gevolgen die het akkoord bevatte, te laten uitvoeren. Dat hebt u evenmin gedaan de voorbije jaren.

 

Wat zij echter niet deed en u wel doet, is het hele verhaal compleet met de grond gelijk maken. U maakt gebruik van een parameter die u via de Planningscommissie erin hebt gekregen en waarin wordt gesteld dat aan Franstalige kant door de artsen minder wordt gewerkt. Daaruit concludeert zowel de Planningscommissie als u dat de Franstaligen meer nummer nodig hebben. Er wordt daarbij geen enkele rekening gehouden met het feit dat het in geval van een overtal in bepaalde specialiteiten nogal logisch is dat de artsen minder werken. Zij werken nog altijd te veel, want de overconsumptie is navenant. Zij laten patiënten terugkomen voor het zoveelste overbodige MRI-onderzoek, teneinde zeker hun kost te verdienen. Zoom trouwens eens terug naar de reden waarom de contingentering ooit is ingevoerd. Dat was de reden.

 

Er wordt aan Franstalige kant dus minder gewerkt, omdat er minder patiënten zijn. Uw conclusie is dat zij in dat geval meer nummers nodig hebben. Dat is een vreemde conclusie, die u echter goed uitkomt. Dat laat u immers toe de grote toegevingen te doen. Wat doet u immers voor de eerste keer in vijfentwintig jaar? Daarop mag u trots zijn met uw verleden als Vlaams minister van Onderwijs, die daar toen uitspraken over deed, zoals: "Indien dat onevenwicht nooit wordt rechtgezet, kan Vlaanderen dat niet tolereren." Wat doet u echter? U zal voor de eerste keer in vijfentwintig jaar in het dossier niet alleen in de praktijk, wat al vaak is gebeurd, maar ook in de wet de verdeling loslaten per bevolkingsaantal tussen twee gemeenschappen. Voor het eerst in vijfentwintig jaar zal u wettelijk een pure discriminatie organiseren ten opzichte van de Vlaamse artsen, de Vlaamse studenten en de Vlaamse burgers. Voor dezelfde nood aan gezondheidszorg aan beide kanten van het land bepaalt u dat Vlaanderen minder artsen nodig heeft.

 

Het is hier toch wel een fantastisch land. Vooral de partijen die zo van België schijnen te houden, kunnen zich de vraag stellen of, wanneer het erop aankomt, iedereen gelijk is voor de wet. Nee, dat hoeft niet voor wie Vlaming is. Dat is exact wat u in het voorliggende dossier doet.

 

Ik zie de collega's van de PVDA kijken. Niet collega Merckx, want zij is mijn uiteenzetting wellicht allang beu. Ik heb het in de commissie gezegd, maar u was er niet, dus ik herhaal het even. Ik waardeer uw rechtlijnigheid, want wat u in dit dossier vraagt, is niet die discriminatie die uit dit akkoord komt. U pleit voor de afschaffing van de contingentering. Dat is een rechtlijnig standpunt, dat tenminste nog eerlijk is langs beide kanten. Ik ben het er helemaal niet mee eens. We hebben dat niet voor niets ingevoerd. Dat heeft met de kwaliteit van de opleiding en van de gezondheidszorg te maken, maar wat u vraagt, is tenminste juridisch correct en men kan niet zeggen dat de ene er slechter aan toe is dan de andere. Dus chapeau daarvoor. Dat respect kan ik dus niet voor u opbrengen, mijnheer de minister, want u verdedigt in de commissie het principe van de aanbodsbeheersing, maar u laat het aan de ene kant van de taalgrens wel compleet los. U geeft een generaal pardon voor de afgelopen 25 jaar en u verschuilt zich daarvoor achter de Planningscommissie. Dat vind ik een minister onwaardig.

 

Tegelijkertijd doet u dan ook nog eens aan cherry picking in het akkoord van de Planningscommissie. Dat akkoord was er onder de voorwaarde dat er ook een responsabiliseringsmechanisme zou worden ingebouwd. Dat staat daar duidelijk in. Dat was trouwens dat ene puntje dat de collega's van cd&v in het regeerakkoord hadden gekregen, maar dat bestaat nu niet meer. Collega's van cd&v, u moet dan maar voor uzelf bekijken wat daarvan dan nog allemaal het nut is.

 

Dat responsabiliseringsmechanisme waarover u de week ervoor nog heel stoere taal sprak, is het eerste dat sneuvelde in uw akkoord, mijnheer de minister. Toen ik u daarmee confronteerde in de commissie, was uw antwoord hilarisch. "Maar, mevrouw Van Peel, onderschat mij niet. Als de Franstalige Gemeenschap dan toch niet zou doorgaan met de numerus fixus, dan voer ik dat responsabiliseringsmechanisme alsnog in." Dat is hilarisch. Dat zijn diezelfde coalitiepartners die u dus in de zak hebben gezet, maar die u in de commissie zult steunen om uw straf opnieuw uit te spreken. Dat vind ik grappig.

 

Dat is toch een gespeelde naïviteit, die u wat onwaardig is.

 

Bovendien is de Planningscommissie al jaren naar het compromis, dat wars is van elke wetenschappelijke onderbouwing, geduwd. Ten bewijze, toen het wat heet onder uw voeten werd, begon u te verkondigen dat u ze een nieuwe opdracht hebt gegeven. Plots zegt u tegen de Planningscommissie dat ze toch nog eens moeten onderzoeken of dat onevenwicht wel correct is. We hebben net in de wet beslist dat dat onevenwicht voor eeuwig zal worden aangehouden. Het zou grappig zijn als het niet zo schrijnend was.

 

U maakt komaf met 25 jaar aan volledige onwil aan Franstalige zijde om een wet uit te voeren die men federaal mee had goedgekeurd. Dezelfde Planningscommissie, waar u zich graag achter verschuilt, heeft ook cijfers vrijgegeven. Uit die cijfers blijkt dat de Franse Gemeenschap sinds 2004 maar liefst 2.233 artsen te veel liet beginnen, boven de toegekende quota. Per 10.000 inwoners zijn er daardoor in Franstalig België 21,3 artsen aan de slag. In Vlaanderen zijn dat er 14,9 op 10.000 inwoners. Dat wil dus zeggen dat de Franse Gemeenschap voor dezelfde gezondheidszorg een derde meer artsen per kop nodig heeft. Dat is toch niet weinig, maar dat is geen punt voor u. U verkoopt dat zelfs al compleet logisch, maar dat is het niet. U hebt er ook geen gedegen uitleg voor, behalve dat de Planningscommissie dat heel fatsoenlijk heeft beslist. U hebt daar geen uitleg voor. U hebt in de commissie ook niet geantwoord op mijn vraag daarover. Het is natuurlijk niet uit te leggen.

 

Uw coalitiepartners zullen het ontwerp zo meteen echter braaf mee goedkeuren. Van cd&v valt mij dat ten zeerste tegen. Vroeger stonden we zij aan zij wat het dossier hier betreft, maar tijden veranderen. Men zal dat braaf mee goedkeuren, ondanks de duidelijke roep uit de sector van gisteren nog. Het verhaal dat u de jongste weken in de pers hebt proberen te verkopen, verkocht u wel goed. Iedereen trapt daarin, aangezien het dossier wat te ingewikkeld is voor de gemiddelde journalist. U zegt dat u hiermee de artsentekorten zult oplossen. Dat is natuurlijk je reinste onzin. We spreken vandaag over de studenten die ten vroegste over 8 jaar zullen afstuderen. Bovendien zegt niks in het akkoord dat de Waalse studenten niet zullen blijven kiezen voor de populaire richtingen waarvoor in Franstalig België nu een gigantisch overtal is, zoals ze het al decennialang doen. Als u als minister van Gezondheidszorg de minder populaire richtingen niet aantrekkelijker maakt, blijft het probleem onopgelost.

 

U hoopt nu af te zijn van heel het dossier met de uitleg dat u het artsentekort oplost, maar het grappige is dat zo meteen mijn Franstalige collega's zullen zeggen dat zij te weinig huisartsen hebben. Zij hebben nooit quota gehad. Zij hebben nooit ingangsexamens gehad. Men kan hier dus toch niet doen alsof de voorgestelde tekst de oplossing is voor het artsentekort in Vlaanderen of in Wallonië. Maar goed, u hebt geluk met de journalisten.

 

Mijnheer de minister, in alle eerlijkheid, ik heb er begrip voor dat u dat hoopt, want ik zou hier ook na 20 of 25 jaar liever niet over moeten communiceren. Ik waarschuw u echter dat met onderhavig beschamende akkoord de kat terugkomt en ik dus spijtig genoeg ook. Dus tot de volgende keer, alvast voor 2024.

 

03.02  Patrick Prévot (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, comme nous l'avons fait en commission, nous soutiendrons évidemment ce projet de loi qui transpose partiellement l'accord conclu concernant les numéros INAMI avec les entités fédérées en mai dernier. Ce projet est indispensable pour les étudiants qui souhaitent entamer leurs études en médecine et en dentisterie puisqu'il fixe le nombre de numéros INAMI respectivement disponibles pour 2028 et 2029.

 

Pour mon groupe, l'accord de mai dernier est un accord historique. J'entends que tout le monde n'est pas d'accord, et on n'arrivera plus à concilier les différents points de vue. Je répète pourtant que c'est un accord historique et un accord indispensable pour sécuriser tous les étudiants en leur garantissant un numéro INAMI au terme de leurs études, en leur garantissant tout simplement de pouvoir exercer leur métier. Je parle de tous les étudiants, ceux en cours de cursus mais également ceux qui terminent leurs études et ceux qui les entament.

 

Cet accord était également indispensable pour l'avenir de nos soins de santé, pour leur accessibilité à l'ensemble des citoyens, une accessibilité qui est chère à notre formation politique. Que l'on arrête de dire que plus de médecins signifie surconsommation de soins! La réalité, ce sont les pénuries, notamment chez les médecins généralistes actuellement présents dans certaines communes en Wallonie mais également en Flandre et dans certains quartiers bruxellois. La réalité, ce sont aussi les délais beaucoup trop longs pour décrocher un rendez-vous chez certains spécialistes.

 

Ce projet de loi transpose aujourd'hui partiellement l'accord conclu afin de permettre à chaque entité, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles, de prendre également des initiatives qui lui appartiennent suivant un calendrier précis qui a été établi entre les différentes parties. Ainsi, comme prévu, un concours d'entrée sera mis en place dès 2023 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit en commission, il faudra fixer des nouveaux quotas pour 2024, 2025, 2026 et 2027 afin de garantir, comme le prévoit l'accord, l'octroi d'un numéro INAMI à tous les étudiants qui réussiront leur parcours universitaire en médecine. Ce sera la prochaine étape.

 

Il faudra également pouvoir se baser sur les véritables besoins de la population (l'objectivation) pour fixer les futurs quotas via une planification intelligente et non plus se baser sur cette bête clé de population de la Cour des comptes qui avait d'ailleurs été tant décriée sous la précédente législature. Les besoins des patients et des médecins évoluent; il faut en tenir compte.

 

Monsieur le ministre, nous serons très attentifs à ce que tous éléments du protocole d'accord conclu soient mis en œuvre.

 

Pour terminer mon intervention, je me réfèrerai à ce vous avez dit en commission où vous avez parlé "d'un modèle de coopération durable basée sur la confiance mutuelle".

 

Comme je l'ai précisé au début de mon intervention, nous soutiendrons ce projet de loi.

 

03.03  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, in de commissie hebben wij de discussie ten gronde gevoerd, dus die zal ik hier niet overdoen. Ik maak wel nog even ons standpunt duidelijk, want in de commissie leek u het niet te begrjipen of niet willen te begrijpen, dat laat ik in het midden.

 

Ik ga even terug in de tijd, meer bepaald naar 1997: "Franstaligen en Nederlandstaligen in België sluiten een federaal akkoord af waarin het aantal artsen dat in de toekomst een RIZIV-nummer zal krijgen, bepaald wordt." Dat is de zogenaamde contingentering, de artsenquota. Vlaanderen schikt zich daar netjes naar en volgt de afspraken die in dat akkoord staan. De Franstaligen daarentegen doen dat niet. Met hun système de lissage hebben de Franstaligen al meermaals een voorschot genomen op de toekomstige RIZIV-nummers. Het gevolg is dat momenteel meer dan 1.500 RIZIV-nummers in overtal aan Franstalige afgestudeerde artsen en tandartsen werd uitgereikt. Met andere woorden er zijn 30% meer Franstalige artsen en zelfs 43% Franstalige specialisten in verhouding tot het bevolkingsaantal actief dat in Vlaanderen.

 

Ondertussen zijn we in 2022, de tijd gaat snel. Minister Frank Vandenbroucke zou een oplossing aanreiken in het dossier. Maar wat zien we? Uit de voorliggende tekst met de voorgestelde communautaire verdeelsleutel van de artsenquota kan niet opgemaakt worden welke communautaire verdeelsleutel de Planningscommissie in de toekomst zal hanteren voor de verdeling van de artsenquota. In de commissievergadering heb ik daarnaar gevraagd, maar ik kreeg er geen antwoord op. Mijnheer de minister, misschien weet u het nu wel en kunt u er klaarheid over schenken.

 

De activiteitsgraad van de artsen in beide gemeenschappen wordt nu blijkbaar, volgens de voorliggende tekst, gebruikt om de klassieke 60/40-verdeelsleutel op basis van het bevolkingsaantal te wijzigen. Franstalige artsen werken minder dan hun Nederlandstalige collega's. Men moet het maar durven te zeggen, maar het zijn feiten. Erger nog, mijnheer de minister, u betonneert dat verschil in uw wet. Dat betekent voor Vlaamse artsen een slechtere work-lifebalance. Vlamingen werken harder en worden daarvoor gestraft, Walen werken minder en worden daarvoor beloond. Dat kan alleen maar België zijn. De hardwerkende Vlaming mag in het artsendossier dan ook letterlijk worden genomen.

 

Mijnheer de minister, u hebt een akkoord, of beter gezegd, u zou een akkoord hebben. Eigenlijk mag ik zeggen dat u helemaal geen akkoord hebt. Immers, uw stok achter de deur, het zogezegde responsabiliseringsmechanisme, werd geschrapt. U hebt geen enkele garantie dat de Franstaligen in dit land uw akkoord nu wel zullen uitvoeren. Wat zij in de voorbije 25 jaar eigenlijk vertikten, daarvan bent u overtuigd dat zij het nu wel zullen doen. Misschien voor uw mooie ogen? Ik weet het niet. U zou beter moeten weten. Het akkoord stoelt op vertrouwen. Dat zei u zelf in de commissie. Het vertrouwen, in onderhavig dossier dat 25 jaar aansleept, is volkomen zoek. Met andere woorden, u hebt niets bereikt.

 

Uw onderhandelingen met de Franse Gemeenschap over de quota waren geen onderhandelingen. Bij onderhandelingen doet elke partij wat water bij de wijn om tot een compromis te komen. Hier deed maar één partij water bij de wijn, zoveel water dat die helemaal niet meer naar wijn smaakt.

 

In uw regeerakkoord schreef u nog stoer dat u korte metten zou maken met de artsenquota. Men kreeg de kans tot januari 2022. Die termijn werd uiteraard verlengd, want de deadline werd niet gehaald. En als die quota er niet kwamen, zou u sanctiemaatregelen nemen, het responsabiliseringsmechanisme, weet u wel.

 

U zou sanctiemaatregelen nemen, mocht de Franse Gemeenschap niet tot een akkoord komen. Maar kijk, u hoeft geen sanctiemaatregelen te nemen, want er is zogezegd een akkoord.

 

Een van de argumenten die onze Franstalige collega's ons steeds voor de voeten gooien, is het tekort aan huisartsen. Collega Prévot deed daarnet nog en straks zal collega Merckx zijn voorbeeld waarschijnlijk volgen. Maar het tekort lost men niet op door de quota niet na te leven. Dat blijkt toch. 25 jaar lang werden de quota niet nageleefd en toch zijn er tekorten. Dat probleem lost men op door de subquota aan te passen en door de studenten te motiveren te kiezen voor knelpuntspecialismen als huisarts, geriater en psychiater.

 

Collega's, de subquota worden bepaald door de Gemeenschappen. U, Franstalige collega's van de PS, Ecolo, en de MR, hebt de sleutel in handen, maar u gebruikt hem niet. U moet zelf de verantwoordelijkheid nemen, maar u doet het niet. Liever profiteert u van de letterlijk hardwerkende Vlaming.

 

Maar goed, niet getreurd, wij bieden u een oplossing aan. Wilt u per se geen quota? Van ons mag dat. Dan moet u echter uw verantwoordelijkheid nemen en het zelf betalen. Splits dan de sociale zekerheid, dan zijn we ineens verlost van dit en vele andere scheefgetrokken dossiers.

 

Mijnheer de minister, zoals u ondertussen wel zult weten, zullen wij uw ontwerp niet goedkeuren. Dat is niet zo omdat wij tegen quota zijn, integendeel. De quota werden in het leven geroepen met als doel overconsumptie van de gezondheidszorg te vermijden, goede opleidingen te verzekeren en de kwalitatieve zorg voor de patiënt te waarborgen. Vlaanderen heeft dit al 25 jaar begrepen. Is dat een leuke boodschap om de studenten te brengen? Neen. Is het een noodzakelijke boodschap? Ja.

 

De prijs die wordt betaald voor dit zogenaamde akkoord is bijzonder hoog. De opgebouwde Franstalige overtallen uit het verleden worden kwijtgescholden, de verdeling van de quota op basis van bevolkingsaantal wordt losgelaten en er komt geen federaal responsabiliseringsmechanisme, wat nochtans in het regeerakkoord staat. Er is maar één goede oplossing in heel dit verhaal, mijnheer de minister. Ik zeg het nog eens, splits de sociale zekerheid. Laat Wallonië zelf het overtal betalen in de plaats van dit weer op de hardwerkende Vlaming af te schuiven.

 

Mijnheer de minister, mevrouw de voorzitter, collega's, hiermee heb ik voldoende redenen opgesomd om ons stemgedrag te verklaren. Wij zullen nog een amendement indienen, dat door de heer Creyelman zal worden toegelicht.

 

03.04  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, chers collègues, nous apporterons notre soutien à ce projet de loi puisqu'il s'inscrit dans le récent accord conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un accord qui démontre notamment toute l'importance de la concertation et de la collaboration interfédérale.

 

Comme vous le savez, les compétences en matière de santé sont peu ou prou réparties entre divers niveaux de pouvoir. Il est nécessaire à un certain moment de trouver des accords. Cette concertation a été voulue par le ministre fédéral en charge de la Santé, d'une part, mais elle a été voulue aussi par la ministre en charge de l'Enseignement supérieur et des Hôpitaux universitaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny.

 

Il s'agit de fixer les prochains quotas de médecins et de dentistes respectivement pour 2028 et 2027. Nous nous réjouissons que cette évolution rencontre l'intérêt des patients, des étudiants et des prestataires de soins. Cela prend d'ailleurs tout son sens dans le cadre des discussions que nous menons actuellement par ailleurs sur les droits du patient.

 

La planification de l'offre médicale est nécessaire pour plusieurs raisons, me semble-t-il. La première raison, celle que j'invoque régulièrement, est la suivante. Tout d'abord, notre système universitaire et hospitalier, qui est destiné notamment à former les médecins, n'est pas inépuisable. Nous devons donc toujours maintenir une capacité de formation de qualité. J'insiste là-dessus, parce qu'on ne peut pas multiplier à l'infini les assistants et les professeurs d'université. On ne peut pas multiplier à l'infini le nombre de lits universitaires. On ne peut pas multiplier à l'infini et sur commande des patients pour que les étudiants puissent bénéficier d'un nombre suffisant de malades sur lesquels ils pratiquent des diagnostics et pour lesquels ils font des propositions thérapeutiques. À un moment donné, il faut une adéquation entre l'offre de formation et le nombre d'étudiants dans nos facultés universitaires. Pour moi, c'est le premier critère, parce qu'il serait évidemment extrêmement problématique de laisser sortir des médecins qui n'auraient pas eu la possibilité de faire des stages de qualité et d'apprendre réellement leur métier.

 

La deuxième raison relative à cette nécessité de planification, c'est que nous devons faire correspondre l'offre médicale aux besoins en matière de qualité sanitaire globale dans l'ensemble du pays. Pour ce faire, il faut évidemment objectiver les besoins de santé, la qualité des soins nécessaires et faire en sorte que l'offre médicale générale puisse répondre aux besoins en matière de santé. C'est le deuxième objectif.

 

Alors, je ne suis pas de ceux qui disent que, globalement, il y aurait une pénurie de médecins en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne pense pas que ce soit tout à fait exact. Je pense qu'il y a un problème de répartition des médecins sur le territoire de la Wallonie notamment et qui n'est pas du tout le même territoire en termes de densité que celui de la Communauté flamande. Il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un problème de densité qui est totalement différent et que, si on veut maintenir une accessibilité aux soins dans toutes les régions de la Wallonie, en ce compris dans des provinces comme le Luxembourg, le Sud-Namurois ou comme le sud du Hainaut, il est nécessaire de faire en sorte que cette répartition soit plus adéquate par rapport à l'accessibilité des patients à des soins de qualité.

 

La troisième raison pour laquelle la planification est, à mon sens, nécessaire, c'est la sécurité juridique des étudiants. Il faut que les étudiants qui s'engagent dans la filière des études de médecine n'aient pas sans cesse au-dessus de leur tête une épée de Damoclès quant à la possibilité d'obtenir en fin de cursus un titre professionnel et le droit d'exercer leur métier pour lequel ils se sont engagés et pour lequel, en général, ils ont consacré des efforts extrêmement soutenus.

 

Je crois vraiment que cette planification est nécessaire pour ces trois raisons: lever l'incertitude dont sont victimes beaucoup d'étudiants aujourd'hui, faire en sorte que la qualité de la formation soit assurée et faire en sorte que l'offre médicale réponde aux besoins de soins objectivés.

 

C'est la raison pour laquelle ce projet est important. En plus, il procède d'une certaine loyauté fédérale qui nous semble nécessaire lorsque l'on aborde l'ensemble de la problématique des soins de santé dans notre pays.

 

L'augmentation des quotas pour les années à venir est une avancée significative. Je rappelle les chiffres: 744 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, 1 104 pour la Communauté flamande; 106 pour les dentistes en Fédération Wallonie-Bruxelles et 181 pour la Communauté flamande. Il y a bien évidemment une urgence puisque ce projet fixe les quotas à 2028 pour les médecins et 2027 pour les dentistes. De plus, le projet de loi met fin à la résorption des excédents du passé, en tout cas jusqu'au seuil de 505.

 

Je rappelle que, lorsque la Commission de planification fixe les quotas ou fait une proposition de quotas, elle prend en compte dans sa méthode de calcul la résorption des excédents antérieurs, puisque évidemment les excédents antérieurs font en sorte qu'il y a des médecins qui ont été diplômés, qui sont sur le "marché" de la santé dans la Région où ils ont été diplômés. Cette Commission de planification prend en compte, dans sa méthode de calcul, ces médecins. Il ne s'agit donc pas d'un cadeau, comme essaient de le faire croire certains, c'est simplement une prise en compte, dans la méthode de calcul, d'une réalité qui s'est accumulée au cours des dernières années.

 

Pour fixer à temps les quotas de l'année qui suit, ces derniers sont déterminés à titre exceptionnel par la loi, et non par un arrêté royal. C'est évidemment nécessaire, car si cela avait été concrétisé par un arrêté, le quota n'aurait pu être que de 505 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, un élément que le même texte supprime dans la loi. Il faut aussi informer le plus rapidement possible les étudiants des nouveaux quotas.

 

Vous l'aurez compris, chers collègues, ce texte est un pas supplémentaire dans la concrétisation de l'accord conclu il y a peu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'organisation du concours d'entrée est prise en compte par la Fédération Wallonie-Bruxelles puisque la deuxième lecture a déjà eu lieu et que ce concours d'entrée sera bel et bien organisé en 2023. Un engagement très ferme a été pris à ce sujet. Je me réjouis que nous puissions sortir nos étudiants de l'incertitude en leur assurant une sécurité juridique. Ils pourront donc disposer d'un numéro INAMI à la fin de leurs études et pourront ainsi exercer leur profession.

 

03.05  Catherine Fonck (Les Engagés): Il faut dire la vérité derrière les chiffres. Vous comparez toujours le 505 pour la Communauté française à ce nouveau quota de 744. Mais vous comparez des pommes et des poires puisque vous comparez le quota de maintenant avec celui de la sortie 2028.

 

Quel était le quota de médecins prévu en 2028? Ce serait alors une comparaison juste et correcte. C'était 711. La réalité est que la proposition de la Commission de planification était pour 2028 de 711 et vous la faites passer à 744. En fait, il y a 33 numéros INAMI de plus. Du côté néerlandophone, le quota prévu par la Commission de planification était de 1 058 en 2028; aujourd'hui, dans l'accord, il est de 1 104, soit 46 médecins en plus. Quand on dit qu'il faut tout dire…

 

Évidemment, on peut aussi comparer les quotas d'il y a dix ans ou ceux prévus pour dans 25 ans. Mais il faut comparer les quotas d'une même année, sinon cela n'a aucun sens et cela ne tient pas la route. Cela gonfle le chiffre que vous dites avoir obtenu; la réalité est qu'il passe de 711 à 744, ni plus ni moins.

 

03.06  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Beste mensen, u heeft het allemaal gehoord, de N-VA is zeer boos. Er is een misdaad gepleegd in België. Er zijn 2.000 artsen teveel afgestudeerd in Wallonië. Zijn dat te veel artsen ten opzichte van de behoefte op het terrein of de behoefte van de patiënten? Neen, het zijn te veel artsen in functie van een politiek akkoord dat 25 jaar geleden gesloten is. Misschien moeten we dus vandaag de beslissing van 25 jaar geleden in vraag stellen, in plaats van te stellen dat dit hersteld moet worden. De situatie is problematisch zowel in Vlaanderen als in Wallonië wat het aanbod aan artsen en de behoeften van de patiënten betreft.

 

Jullie zijn grote fans van het plannen van artsen, jullie hebben je aan alle quota gehouden, gedurende al die jaren. Hoe komt het dan dat er in Vlaanderen een tekort is? Wat de Vlamingen doen, doen ze normaal gezien toch beter? De subquota zijn Vlaamse materie. Maar goed, dat in vraag stellen is natuurlijk teveel gevraagd van de N-VA en Vlaamse Belang. U zit volledig vast in uw verhaal en gaat door met karikaturen van artsen in Wallonië die niets anders doen dan met hun vingers draaien en scans voorschrijven.

 

Toevallig ben ik zelf een Vlaming. Na mijn studies geneeskunde ben ik via een stage in Wallonië gaan werken, waar ik nu al 20 jaar werk. Ik heb u ook uitgenodigd, mevrouw Van Peel, om te komen vaststellen dat de realiteit toch helemaal anders is dan u ze voorstelt.

 

Het erge en het trieste aan het hele betoog is dat het heel vaak gaat over politieke spelletjes en akkoorden, maar bijzonder weinig over de noden van de patiënten en de artsen op het terrein zelf, en over de asociale selectie die er in Vlaanderen al sinds jaren is en die er nu ook aankomt in Wallonië.

 

Het gaat zeer weinig over de mensen die het vandaag de dag zowel in Vlaanderen als in Wallonië moeilijk hebben om een arts te vinden. Dat is volgens mij het grootste probleem, met name het tekort aan artsen. Dat zal vooral in de toekomst een groot probleem worden. Daarom is het belangrijk om de quota aanzienlijk te verhogen. Meer dan 40 % van de artsen is ouder dan 50 jaar. Over 10, 15 of 20 jaar zullen we met zware problemen te kampen hebben als er zo weinig artsen instromen.

 

Daar komt dan nog de vergrijzing van de bevolking bij.

 

Ook de pathologieën en het beroep van arts zijn complexer dan 20 jaar geleden. Artsen vullen hun beroep vandaag anders in. Daarnaast is er ook het probleem van de prestatiegeneeskunde, waardoor bepaalde rendabele specialiteiten nog altijd populairder zijn dan andere specialiteiten. Volgens ons moet dat toelatingsexamen op de schop zodat het aantal artsen toeneemt.

 

De planningscommissie doet haar best, maar uiteindelijk worden de quota veel te weinig gebaseerd op de noden in het werkveld en dat moet worden aangepast. Op dat vlak treden we de N-VA-fractie bij. Wij zijn tegen die quota op zich en daarom zal de PVDA-PTB-fractie zich ook onthouden bij de stemming straks. Mijnheer de minister, u hebt beslist om het artsenquota over een periode van zes jaar met 10 % te laten stijgen, maar dat is veel te weinig voor ons. We hebben dan ook een amendement ingediend om daar 30 % aan toe te voegen. Dat is een haalbare eerste stap in de goede richting voor de faculteiten geneeskunde.

 

Het toelatingsexamen wordt steeds meer in vraag gesteld, niet alleen door de PVDA, maar ook door de mensen op het terrein, zoals Dirk Devroey van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB en Stefan Teughels van Domus Medica. Volgens uw new deal moeten er niet veel meer huisartsen zijn, maar dienen ze zich anders te organiseren. Ik volg die argumentatie maar deels, want u wil onder andere ook een deel van het takenpakket van huisartsen aan verpleegkundigen overdragen. Op korte termijn is dat zeker geen oplossing, rekening houdend met de personeelstekorten en het gebrek aan structurele oplossingen in de sector.

 

De Franstalige collega's zeggen dat er eindelijk een einde zal komen aan de saga van de RIZIV-nummers en dat de studenten juridische zekerheid zullen hebben, maar dat is eigenlijk niet waar, want het is een politiek akkoord dat dus steeds weer voor problemen kan zorgen. Daarom hebben we opnieuw het amendement ingediend om te garanderen dat elke student aan het einde van zijn studie een RIZIV-nummer krijgt.

 

Tot slot wou ik het nog even hebben over het zeer lage slaagpercentage voor het ingangsexamen. In Vlaanderen hebben 5.000 kandidaat-studenten geneeskunde meegedaan aan het ingangsexamen, maar er waren maar 1.463 kandidaten geslaagd en de jury heeft dan extra punten toegekend, zodanig dat er 1.279 studenten kunnen beginnen. Zo wordt er rekening gehouden met het opgetrokken quotum waarover wij hier beslissen. In Wallonië waren er 5.486 kandidaten voor het ingangsexamen, van wie er slechts 333 werden toegelaten. Onder hen zijn er slechts 234 Belgen, omdat ook meer dan 100 Fransen hebben deelgenomen die nadien zullen terugkeren naar hun land. Dat is dus een zeer laag slaagpercentage van slechts 6 %.

 

Wij hebben u daarover ondervraagd, mijnheer de minister. Wij zouden er bijna een complot in kunnen zien, dat mevrouw Glatigny u wil tonen dat zij slechts zeer weinig studenten wil toelaten. U zei dat dit uw bevoegdheid niet is, maar ik ben het daar niet mee eens. Natuurlijk is dat strikt gezien niet uw bevoegdheid, maar welke artsen er later op het terrein zullen komen en welke selectie wij doen, is wel uw bevoegdheid. Als men ziet hoe asociaal en seksistisch die selectie is – het is immers naar boven gekomen dat de multiplechoicevragen veel nadeliger zijn voor vrouwelijke dan mannelijke kandidaten – denk ik dat u zich daar als minister van Volksgezondheid toch over kunt uitspreken. Wij zullen ons dan ook onthouden bij de stemming over het wetsontwerp.

 

03.07  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, ik zou mij eerst tot mevrouw Van Peel willen richten.

 

U bent uw uiteenzetting zo mooi begonnen met meteen te stellen dat u "tot vervelens toe en tot uw grote frustratie" in herhaling zou vallen. U richtte zich daarbij tot de minister, maar ik voelde mij ook aangesproken. Ik zal u dan ook antwoorden: ook ik zal – allicht tot uw grote frustratie en tot vervelens toe – in herhaling vallen. Ik zeg dat heel bewust, met de stille hoop dat er toch een kentering zou komen in jullie mindset na 25 jaar patstelling.

 

Collega's, ik wil graag benadrukken dat niemand nog kan ontkennen dat het huisartsentekort vandaag een reëel probleem is en dat het morgen allicht nog een reëler probleem zal zijn. Dat geldt – en daarover hebben een aantal collega's gelijk – voor heel België, niet enkel voor Vlaanderen. Veel huisartsen komen ook op bijna pensioengerechtigde leeftijd en het is duidelijk dat de jongere generatie huisartsen terecht kiezen voor een gezonder evenwicht tussen hun werk- en privéleven. Dat heeft als gevolg dat men anderhalve jonge huisarts nodig heeft om een oudere huisarts te vervangen.

 

Daarom wil de minister van Volksgezondheid met dit wetsontwerp en middels engagementen van de deelstaten aansturen op een stevige toename van het aantal op te leiden huisartsen. De quota worden verhoogd en dat is een belangrijk punt. Naast de flinke, globale quotaverhoging, die gebaseerd is op een verfijnde berekening van de federale planningscommissies, zullen deze verfijnde berekeningen er namelijk voor zorgen dat de quota aan de zorgbehoeften zullen voldoen. Ik hoor trouwens een aantal collega's steeds vragen stellen bij de berekening en ik vind dat eigenlijk een kaakslag voor de leden van de planningscommissie. Bovendien heeft de regering beslist om er 10 % bovenop te doen.

 

Dus samen met de engagementen van de deelstaten – mevrouw Van Peel, dat betekent ook de invoering van het vergelijkende ingangsexamen in het Franstalige onderwijs en hopelijk ook een betere spreiding in heel België, want ook in Vlaanderen is dat een probleem – moet dat verfijnde en nieuwe rekenmodel van de federale Planningscommissie, dat ook rekening houdt met het wegwerken van het historische overtal aan Franstalige zijde, dat veelvuldig wordt herhaald, ervoor zorgen dat het aantal opgeleide huisartsen de komende decennia in het hele land is verzekerd. Dat is belangrijk voor alle inwoners.

 

De artsenquota zorgen al meer dan een kwarteeuw voor een patstelling. Vandaag kunnen wij die patstelling, dat vervelende hoofdstuk dat u tot vervelens toe hier herhaalt en in de commissie hebt herhaald, echter mits de nodige goede politieke wil afsluiten en een nieuw hoofdstuk aanvangen. Voor ons is dat een heel goed hoofdstuk, dat is gebaseerd op een akkoord met de Franse Gemeenschap, om net zoals in Vlaanderen het vergelijkende ingangsexamen in te voeren, wat positief is gebleken. U geeft dat zelf aan. Het is ook heel belangrijk voor zowel de kwaliteit van de opleiding als voor de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening en, niet te vergeten, voor de kwaliteit van de zorg. Het is ook een hoofdstuk dat is gebaseerd op een nieuw en verfijnd rekenmodel, dat komaf maakt met de onevenwichten die in die vijfentwintig jaar zijn ontstaan. Zij zullen worden hersteld en, beter nog, worden afgestemd op de huidige zorgbehoefte.

 

Om die redenen hebben wij destijds in amendement nr. 33 artikel 69 laten schrappen in de wet diverse bepalingen inzake gezondheid. Om die reden zullen wij vandaag ook volmondig het voorliggende wetsontwerp steunen.

 

U sprak over de Vlaamse medische wereld, die zich massaal verzet en oproept tot een belangenconflict. Er zouden ook juridische stappen worden gezet tegen het dossier. Ik heb die mail echter niet in mijn mailbox ontvangen. Ik heb hem ook niet ontvangen op het moment waarop de meerderheid amendement nr. 33 op tafel heeft gelegd. Ik stel mij daar dus vragen bij.

 

Bovendien moeten we ons niet laten vangen door alleen het issue van quota en aantallen. Eigenlijk is het hele huisartsenprobleem en -tekort een verhaal dat veel verder gaat dan quota en aantallen. Dat is ook een kwestie van goede taakverdeling, van administratieve ontlasting, van gezonde spreiding van tandartsen en huisartsen, van andere praktijkorganisaties, van samenwerking, van digitalisering, van nieuwe zorgvormen en ook van financieringsmodellen. Om die reden is Vooruit wel bijzonder opgezet met de new deal voor de huisartsen en de huisartsenpraktijk die de minister op 17 juni 2022 op tafel heeft gelegd, met name de opzet van de werkgroep, onder leiding van professoren Van de Brul en Belche, met een sterke vertegenwoordiging van jonge huisartsen en wetenschappers om een nieuwe organisatie en een financieringsmodel uit te werken.

 

Met het oog op de toenemende vergrijzing en de zorgbehoefte moeten we niet alleen meer mensen aantrekken, maar we moeten ze vooral ook aan boord kunnen houden. Dat veronderstelt een zeer goede zorgplanning met voldoende en hoge quota, maar ook subquota. Dat is geen federale verantwoordelijkheid, maar een van de deelstaten. Dat veronderstelt ook vooral dat er geluisterd wordt naar het terrein.

 

Ik hoop van harte dat we dit hoofdstuk van 25 jaar kunnen afsluiten en een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen.

 

Mevrouw Van Peel, ik betreur dat u op deze manier over dat debat spreekt. Ik betreur nog meer dat u, net zoals de collega's aan uw rechterzijde, twee taalgemeenschappen tegen elkaar blijft opzetten. Dat is dan ook uw bestaansreden. Bij ons is dat solidariteit.

 

03.08  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, certains ont déjà évoqué - chacun l'interprète à sa manière – la pénurie tant de médecins généralistes que d'un certain nombre de spécialistes, pénurie qui touche la Wallonie (quasi une commune sur deux), les quartiers bruxellois ainsi que la Flandre (183 communes sur 308).

 

Aussi, votre accord, monsieur le ministre, je le vois avec beaucoup d'inquiétude. C'est vraiment le maître-mot que je veux faire passer ce soir. Inquiétude pour l'organisation des soins de santé, parce que six années d'études sont nécessaires pour être médecin généraliste plus trois années de spécialisation, soit neuf ans de formation; pour un médecin spécialiste, le plus souvent, ce sera six années, plus cinq ou six ans pour la majorité des spécialisations, soit onze ou douze années d'études. Donc, avoir de nouveaux médecins prend du temps. Nous disposons d'un certain nombre d'indicateurs plutôt inquiétants en la matière.

 

Nous sommes en Belgique, au niveau de l'Union européenne, la démographie médicale la plus âgée. Nous allons dans les prochaines années perdre 20 000 médecins en raison de départ à la retraite. Aujourd'hui, dans certaines communes, les gardes médicales sont extrêmement difficiles à assumer. Dans certaines communes, tout médecin généraliste qui part à la retraite dans un an ou deux cherche un assistant en formation ou un remplaçant, un confrère et ne le trouvant pas, des patients risquent donc d'être désœuvrés.

 

Nous avons, sur le terrain, des hôpitaux qui engagent les services – très chers d'ailleurs – d'agences qui ont pignon sur rue et qui recrutent à l'étranger des médecins avec des packages all in pour les faire venir en Belgique parce qu'ils ne trouvent pas de médecins spécialistes à engager. C'est cela la réalité que nous devons voir et prendre en considération, en tant que responsables politiques. Si nous ne voyons pas cela, si nous ne prenons pas cela en compte, si nous n'anticipons pas, demain et après-demain, oui, que ce soit en Flandre – et je le dis en premier –, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, nous risquons de devoir faire face à un certain nombre de difficultés encore plus importantes. Et cela, ce n'est pas la qualité des soins de santé pour les patients. Non, ce n'est pas la qualité des soins de santé pour les patients!

 

Votre accord est, à mes yeux, un mauvais accord, pas tellement pour ce qui est de la garantie d'un numéro INAMI aux médecins et aux dentistes diplômés, qui a toujours été une évidence jusqu'à présent. Oui, il ne manquerait plus que cela, qu'on n'aille pas donner un numéro INAMI à quelqu'un qui a passé autant d'années, parfois même un peu plus, pour se former! Et ce serait encore plus paradoxal et complètement abscons que les médecins et que les dentistes qui se forment dans une université européenne en dehors de la Belgique reçoivent, eux, après validation du diplôme bien sûr, automatiquement un numéro INAMI, quel que soit le nombre. Qu'ils soient un, dix ou cent, peu importe, ils reçoivent automatiquement un numéro INAMI. Quel paradoxe! Quelle discrimination à rebours de nos jeunes Belges qui sont médecins, dentistes ou qui sont dans leur parcours professionnel!

 

D'ailleurs, la Commission de planification dit et redit combien il est complètement ridicule et totalement illogique de continuer à avoir en Belgique un système de contingentement alors même que les Européens non belges reçoivent automatiquement un numéro INAMI.

 

Cela fait plusieurs années que la Commission de planification le répète, mais vous refusez de l'entendre et balayez cet argument d'un revers de la main. Vous persistez, alors même que vous êtes pleinement capable d'y répondre.

 

Je vous ai entendu en commission et dans les médias, lorsque l'accord avait été conclu, dire combien il était historique, en insistant sur le nombre de médecins et de dentistes supplémentaires. Que disent réellement les chiffres? D'abord, il ne s'agit pas de passer d'un quota de 505 à 744 pour la Communauté française, mais de passer d'un quota pour l'année 2028 – celle dont nous parlons – de 711 – j'ai les chiffres sous les yeux et je puis vous donner tous les rapports de la Commission de planification – à 744. Cela signifie une augmentation – je vous rappelle les pénuries, quand même… – de 33 numéros INAMI pour les médecins. Du côté de la Communauté flamande, il était prévu 1 058 numéros INAMI en 2028. Ils passent à 1 104 – soit une augmentation de 46 numéros INAMI. Il s'agit de données factuelles.

 

Reconnaissons, chers collègues, alors que vous parlez d'un accord historique, que c'est de loin inférieur au nombre d'étudiants qui ont été admis annuellement en Communauté française. Je détiens l'intégralité des chiffres. Quel est le nombre d'étudiants en médecine actuellement en première année de bachelier – qui est commune médecine-dentisterie –, du côté de la Communauté française? Il y en a 1 227, dont 1 100 sont inscrits en médecine. À quelques unités près, c'est le même nombre qui apparaît au cours des dernières années. Dès lors, on va passer d'environ 1 100-1 200 inscrits à 744 en 2028.

 

C'est la décision que vous prenez. J'entends régulièrement certains partis valider la réalité des pénuries sur le terrain, la réalité dans les hôpitaux, la réalité des engagements des médecins à l'étranger. Pourtant, ce sont les décisions que vous prenez dans ce dossier fondamental pour les patients et pour la garantie de soins de santé de qualité.

 

Par ailleurs, certains disent qu'il faut limiter à 744 parce qu'il faut garder la capacité de formation de qualité. Bien sûr, il faut une formation de qualité. Ils étaient 4 500 à se présenter cette année du côté de la Communauté française pour passer l'examen d'entrée. Il ne peut évidemment pas y en avoir 4 500 en première année. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 1 000 et quand on garantit une bonne qualité de formation, votre argument ne tient guère la route.

 

Le dernier élément que je voudrais apporter, c'est quand on regarde comment se comportent les autres pays de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliciter en commission mais je voudrais le redire ici parce que ce sont des données qui doivent nous interpeller et qui n'ont en rien été prises en considération par la commission de planification.

 

Vingt mille médecins vont partir à la retraite dans les années qui viennent et 44 % des médecins ont plus de 55 ans. La moyenne de l'Union européenne est de 34 % seulement. Donc, en Belgique les médecins sont beaucoup plus âgés que dans les autres pays de l'Union européenne.

 

S'agissant du nombre de médecins par mille habitants, la Belgique est l'avant-dernier pays de l'Union européenne, largement en dessous de la moyenne européenne et de l'OCDE.

 

La Belgique est un de seuls pays où le nombre de médecins n'a pas augmenté entre 2000 et 2019, à l'inverse de quasiment tous les autres pays de l'Union européenne.

 

Ces éléments n'ont pas été pris en compte par la Commission de planification à qui vous avez demandé, monsieur le ministre, de faire une étude pour l'avenir. On dispose pourtant de l'ensemble des données. Compte tenu de l'ensemble des points que j'ai voulu mettre ici en évidence, je peux bien évidemment en développer d'autres plus largement, ainsi que d'autres aspects, mais ceux-ci me semblent être les éléments les plus interpellants.

 

Oui, nous avons besoin de garantir des soins de santé de qualité, accessibles, avec un nombre plus important de médecins. C'est la raison pour laquelle j'avais développé, en commission, un amendement pour anticiper les augmentations prévues pour la suite par la Commission de planification. Je le redépose ici. Permettre dès maintenant un coup d'accélérateur, c'est anticiper les départs à la retraite de très nombreux médecins; c'est aussi permettre simplement de répondre aux besoins des patients. À mes yeux en tout cas, ce sont d'abord et avant tout les patients qui doivent être au cœur de nos décisions.

 

Oui, effectivement, vous avez balayé cet amendement d'un revers de la main. Vous restez sur votre accord. Je vais être honnête: je n'en doutais pas. Mais je voulais aujourd'hui vous dire que si, dans les années à venir, la situation se dégrade sur le terrain et que nous ne sommes plus en capacité, sur le plan médical, de répondre correctement aux patients, vous porterez sur le plan politique une très importante responsabilité. Réagir tardivement, c'est évidemment aller dans le mur, vu le nombre d'années nécessaires pour garantir la formation et des médecins généralistes et des médecins spécialistes.

 

Oui, chers collègues, vous l'aurez compris, je suis inquiète. Je peux vous assurer que je continuerai à plaider encore et encore pour que vous revoyiez cet accord rapidement, pour que vous prévoyiez dès l'année prochaine - je sais que vous ne le ferez pas ici, je ne me fais pas d'illusions - un rehaussement très clair des quotas et que vous ayez surtout à cœur d'avant tout garantir un accès correct des patients aux soins dans tous les domaines. Je parle de la première ligne et des différentes spécialisations en pénurie. Je vous remercie.

 

03.09  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi est un peu le dénouement de la saga des numéros INAMI qui a débuté à votre initiative, en novembre dernier, avec le dépôt de votre fameux projet de loi n° 2320 qui contenait, en son sein, perdu parmi toute une série de dispositions, son article 69 qui donnait une base légale à votre gouvernement pour instaurer un verrou individuel après la réussite de ces études longues et difficiles que sont les études de médecine, et donc après l'obtention d'un diplôme.

 

Fort heureusement, cet article n'a pas pu être adopté en raison de la pression de l'opposition, mais aussi et surtout – il faut le souligner – grâce à la mobilisation des étudiants qui vous ont envoyé des lettres, des pétitions, des demandes de rencontre et qui ont organisé une manifestation aux portes de votre cabinet. Cette mobilisation a fort heureusement eu raison de cet article puisque nos collègues de la majorité ont finalement suivi nos amendements qui visaient à abroger cet article et ont accepté de le retirer de ce projet de loi. En fait, cet article ne se justifiait plus, à partir du moment où le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles avaient fini par trouver un accord sur ces fameux quotas INAMI. C'était le 29 avril dernier.

Pour être de bon compte, cet accord contient certaines avancées. Tout d'abord, il y a la nouvelle méthode de calcul des quotas basée sur l'objectivation des besoins du terrain et donc sur l'activité réelle des soignants. Ensuite, il y a le passage, en 2028, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, à 744 numéros INAMI au lieu des 505 actuellement en vigueur et des 711 initialement prévus en 2028, et une augmentation similaire pour la Flandre. Enfin, il y a l'assurance pour les actuels étudiants en médecine d'obtenir un numéro INAMI à la fin de leur cursus, avec cette précision importante: "Les excédents par rapport aux quotas seront orientés par les Communautés prioritairement vers les spécialités en pénurie dont la liste sera établie au sein de la Conférence interministérielle Santé." La demande de Mme Sneppe visant à mieux répartir les médecins en fonction des besoins a donc bien été rencontrée à travers cet accord tant pour les étudiants qui suivent déjà leur cursus en médecine que pour les futurs étudiants.

 

Ce projet de loi entérine donc l'augmentation de ces numéros INAMI pour les deux grandes Communautés du pays. C'est en cela que je m'inscris en faux par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par ma collègue de la N-VA, à savoir qu'il ne s'agit ici en aucun cas d'une concession envers une seule Communauté mais bien de bon sens. Du bon sens au bénéfice de tous les Belges, de tous les patients, compte tenu de la pénurie de médecins qui touche tout le pays.

 

Je ne parle pas de l'offre de médecins que l'on vint à constater en 1997, comme y a fait référence ma collègue du Vlaams Belang, mais de l'offre de médecins d'aujourd'hui en 2022 et qui a, malheureusement, dû être mise en exergue par la crise sanitaire. Imaginez une seule seconde le bilan humain si les quotas INAMI avaient été respectés à la lettre comme vous le souhaitez et comme vous ne cessez de le répéter.

 

Je me souviens des auditions que nous avons eues en commission spéciale Covid, auxquelles certains d'entre vous ont assisté, et des constats qui ont été rappelés par l'Agence flamande des soins et de la santé, Zorg en Gezondheid, à savoir, notamment, que trois communes flamandes sur quatre sont pauvres en médecins généralistes.

 

C'est un constat qui ne fait que s'aggraver au regard du vieillissement de la population et, forcément, du vieillissement des médecins, ce qui a pour conséquence très claire que les comorbidités augmentent de même que les maladies chroniques.

 

Vous ne pouvez pas, dans le dossier des pensions qui nous a occupés cet après-midi, dire que nous devons agir pour garantir des pensions dignes à nos retraités qui, par ailleurs, seront toujours plus nombreux au regard du vieillissement de la population et, ensuite, ne pas tenir compte de ce même vieillissement de la population quand il s'agit de définir les besoins en médecins. C'est totalement incohérent. En plus de cela, c'est hypocrite parce que, comme je vous l'ai déjà dit, le gouvernement flamand aussi n'a pas toujours respecté les quotas INAMI. Je fais référence notamment à une décision qui a été prise en 2019 par le ministre de l'Enseignement supérieur flamand de votre propre parti, la N-VA, M. Ben Weyts, d'aller au-delà des quotas au motif suivant. Je le cite en néerlandais pour être sûre d'être comprise:

 

"De federale quota voorzien slechts in 929 kandidaat-artsen en 136 kandidaat-tandartsen, maar dit is te weinig om de zorgnoden in Vlaanderen op te vangen".

 

Mais ça évidemment, jamais la N-VA ne s'en est expliquée. C'est toujours plus facile de critiquer les francophones et plus facile de communautariser un dossier qui mérite franchement tellement mieux. Je ferme la parenthèse, et je reviens à vous, monsieur le ministre.

 

Présenter cet accord, concrétisé aujourd'hui dans ce projet de loi, comme étant historique, comme vous l'avez fait ainsi que certains de mes collègues de la majorité, ce n'est pas correct. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous laisse un goût sérieusement amer. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que reprendre les quotas déterminés par la Commission de planification pour 2028, à savoir 711 en Communauté française et 1 058 en Communauté flamande, mais en les augmentant timidement de dix petits pour-cent. C'est ce qu'a dû préciser tout à l'heure notre collègue, Mme Fonck.

 

En d'autres termes, nous aurons une augmentation de seulement 33 médecins en Communauté française et d'à peine 46 médecins en Flandre. Non seulement, c'est manifestement insuffisant pour faire face à la pénurie de médecins, mais cela démontre que le calcul de la Commission de planification n'est pas optimal. Sinon, pourquoi faudrait-il corriger aujourd'hui et sans doute à l'avenir encore ces quotas?

 

Alors oui, la Commission de planification aurait déjà affiné sa méthode de calcul dans le cadre de la détermination des quotas de 2028 puisque, pour parvenir aux quotas proposés, elle a déjà tenu compte de toute une série de facteurs, comme le déplacement de la demande en soins vers les groupes d'âge les plus élevés - j'y ai fait référence tout à l'heure - ou encore la baisse du niveau d'activité des médecins.

 

Sauf que l'on admet implicitement que ces facteurs sont insuffisants puisqu'il est déjà prévu que la Commission de planification devra davantage affiner à l'avenir sa méthode de calcul pour la détermination des quotas de 2029 en y intégrant notamment - elle a raison de le faire - une analyse approfondie, la prise en compte de l'impact d'une épidémie sur l'offre de médecins généralistes ou encore une analyse internationale comparative de l'offre de médecins et plus particulièrement de médecins généralistes.

 

Monsieur le ministre, pourquoi ne pas avoir déjà inclus ces deux éléments pour les quotas de 2028? Pourquoi devoir attendre 2029 étant donné qu'il est évident que le calcul sera sensiblement différent si l'on y intègre ces deux éléments? Ne pouvait-on l'anticiper?

 

Si cet accord nous laisse également un goût foncièrement amer, c'est aussi en raison de la contrepartie à la suppression du verrou fédéral qui est et qui reste totalement déséquilibré. Cette contrepartie, c'est l'instauration d'un concours d'entrée aux études de médecine en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce concours est présenté dans ce projet de loi comme remplissant un objectif de bonne planification de l'offre médicale, devant elle-même garantir la qualité des soins de santé dans l'intérêt, je cite, "des patients, des prestataires de soins et des étudiants".

 

Monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, comment osez-vous prétendre qu'un concours, dont on sait pertinemment qu'il est injuste, je dirais même élitiste, qui ne tient pas compte des capacités d'apprentissage des étudiants, ni surtout de la pénurie de médecins, soit institué dans leur intérêt? Comment osez-vous prétendre qu'un tel concours pourra contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé lorsque, dans le même temps, nos hôpitaux sont complètement surchargés? C'est la raison pour laquelle, précisément, nous soutiendrons l'amendement qui a été présenté à l'instant par Mme Fonck, qui vise à doubler, pour l'année 2028, le nombre supplémentaire prévu de numéros INAMI.

 

Par ailleurs, je tiens à souligner une certaine hypocrisie, lorsque vous tentez, monsieur le ministre, de nous rassurer en affirmant qu'avec toutes les balises qui sont contenues dans l'accord interfédéral, les étudiants seront assurés d'obtenir leur numéro INAMI. Il n'en est malheureusement rien. En effet, si la responsabilisation semble aujourd'hui être passée aux mains des Communautés, qui doivent donc instaurer ce fameux concours d'entrée, l'accord précise en réalité que, dans le cas où l'une des deux entités fédérées venait à ne pas respecter cet accord, le mécanisme de responsabilisation fédéral, contenu dans votre accord de gouvernement et donc soutenu par les sept partis de la Vivaldi, sera de nouveau appliqué.

 

Cela a pour conséquence que l'épée de Damoclès qui, effectivement monsieur Bacquelaine, pèse aujourd'hui sur les étudiants n'est toujours pas évacuée. Au contraire, elle persiste. Monsieur le ministre a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler en commission. À ce sujet, madame Van Peel, vous devriez être contente, satisfaite et même reconnaissante de voir que le chantage qui était initialement contenu dans l'article 69 du projet de loi de M. le ministre a finalement été réintégré dans l'accord.

 

Vous l'avez dit, vous avez écouté à ce sujet M. le ministre et, en commission, vous avez trouvé cette garantie absurde, hilarante - hilarisch pour reprendre vos mots. Sincèrement, trouvez-vous hilarant le fait que de plus en plus de nos concitoyens doivent attendre des mois pour obtenir un rendez-vous chez le médecin? Trouvez-vous hilarant qu'en raison de cette situation, il y a des concitoyens qui n'ont pas pu dépister un cancer à temps? Trouvez-vous hilarant que, de par ce fait-là, ils ont dû voir leur opération parfois vitale reportée? Personnellement, je trouve cela tout sauf hilarant.

 

Pour conclure, je me devais de faire le lien avec la réforme globale du financement des hôpitaux qui a beaucoup occupé nos travaux en commission avec des auditions très intéressantes et dont ce texte ne constitue qu'un premier pas. Le problème, c'est que faute de direction claire quant aux choix qui seront opérés par le gouvernement, beaucoup de zones d'ombre subsistent malheureusement encore, notamment le financement des hôpitaux en tant que tel, le remplacement et le renforcement du nombre de médecins spécialistes ou encore l'augmentation du nombre de médecins dans les communes peu desservies actuellement. Ce qui est sûr, par contre, c'est que l'on continue à côté de cela à casser toujours plus la vocation de futurs médecins. En témoigne encore le taux de réussite en chute libre des candidats à l'examen d'entrée en médecine et en dentisterie, pas plus tard que la semaine dernière. Pour toutes ces raisons, mon parti DéFI ne pourra pas apporter son soutien à ce projet de loi.

 

Je vous remercie.

 

03.10  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitter, collega's, vooraleer ons amendement toe te lichten, reageer ik even op de uitspraak van mevrouw Vanpeborgh dat de collega's van N-VA en van Vlaams Belang moeten stoppen met de twee gemeenschappen in onderhavig dossier tegen elkaar op te zetten. Collega, ik verwacht beter van u. Eigenlijk zegt u dat de flitspaal die iemand die te snel rijdt op de autostrade, flitst, haat zaait. U noemt het tweedracht zaaien als iemand vaststelt dat bepaalde afspraken niet worden nageleefd en daarop kritiek heeft. Dat is nogal kort door de bocht.

 

Wat ons amendement betreft, de tekst kent een hele geschiedenis met heel wat kilometers op de teller. Origineel was de tekst als amendement ingediend op het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de gezondheidszorg, stuk nr. 2320. Mevrouw Vanpeborgh verwees er al naar. De tekst werd eruit gehaald via amendement nr. 33 om dan door twee onverlaten van het Vlaams Belang weer als amendement te worden ingediend en vervolgens te worden weggestemd. Hier is het weer, die kat kwam weer, zoals collega Van Peel daarstraks zei. Over een kat met zeven levens gesproken. De tekst zal ons nog wel een tijdje achtervolgen.

 

Collega's, ik vertel u niks nieuw, want de tekst is helemaal niet nieuw. De tekst beoogt nog steeds hetzelfde, namelijk de invoering van het federale responsabiliseringsmechanisme om de betrokken actoren, de deelstaten, ertoe aan te zetten om de juiste quota na te leven.

 

Moet men ons amendement vrezen? Ik richt mij vooral tot de Franstalige collega's. Nee, wij zijn van mening van niet. Er is namelijk een historisch akkoord gesloten met de trouwens ongrondwettelijke federatie Wallonië-Brussel en dat historisch akkoord zal door iedereen worden nageleefd, althans volgens de minister.

 

Los daarvan vraag ik mij af waarom een aantal onder ons daar een bijna panische angst voor hebben. Ik weet niet waarom, want dat is helemaal niet nodig, toch als iedereen woord houdt. Het amendement treedt enkel in werking, als de akkoorden en de afspraken over de artsenquota niet worden nageleefd.

 

Aangezien iedereen aan de andere kant van de taalgrens op zijn plechtig communiezieltje ondertussen al beloofd heeft dat men die wel zal naleven, heeft ons amendement, zelfs als u het goedkeurt, totaal geen effect. Zodoende hoeft u zich op geen enkele manier geviseerd te voelen. Wie de akkoorden en afspraken naleeft, draagt geen gevolgen van ons amendement; wie ze niet naleeft, draagt wel gevolgen. Het amendement is voor niemand een bedreiging.

 

Meer zelfs, eigenlijk is het amendement een kans voor iedereen, voor cd&v, voor Open Vld en zelfs voor Vooruit, om een stok achter de deur te houden, meer bepaald voor wanneer een of andere deelstaat het niet zo nauw neemt met de quota. Wij weten allemaal dat dat niet zal gebeuren. Toch vind ik het geen slecht idee om die stok achter de deur te houden. Zeker gelet op de geschiedenis van het dossier, waarbij er toch zowat 25 jaar, een kwarteeuw lang aan Franstalige kant woordbreuk werd gepleegd, vind ik het niet onintelligent om toch een stok achter de deur te houden. Wie aan Vlaamse zijde iets heeft geleerd uit die 25-jarige geschiedenis, kan bijna niet anders dan ons amendement goed te keuren.

 

Het amendement is niet alleen voor onze Vlaamse vrienden een uitgelezen kans, maar ook voor onze goede Waalse vrienden. Wij bieden hun namelijk de kans om aan te tonen dat zij geen snode plannen hebben met de artsenquota, een kans om te bewijzen dat het hen menens is met het historisch akkoord van onze goede vriend, minister Vandenbroucke.

 

Beste Waalse collega's, geef ons dus een reden om u te vertrouwen en keur straks, in alle fierheid en in alle overtuiging dat u het akkoord zult naleven, het amendement goed.

 

03.11  Frank Vandenbroucke, ministre: Madame la présidente, je vais réagir synthétiquement en cinq points. Ce projet important mérite un peu de réflexion. Premièrement, pourquoi planifier l'offre médicale? Deuxièmement, comment la planifier? Troisièmement, quel est à présent le résultat concret de cet exercice? J'y apporterai une observation simple. Quatrièmement, qui a présenté ces résultats? Enfin cinquièmement et très brièvement, il sera question de la médecine générale.

 

Pourquoi planifier? M. Bacquelaine l'a clairement exprimé. Il convient de le faire pour trois raisons essentielles. D'abord, il faut garantir la qualité des formations, la capacité des universités d'offrir des formations de qualité. Ensuite, il faut s'assurer de la qualité des métiers: ni trop ni trop peu, mais bien le juste milieu. Enfin, la qualité des soins doit être maintenue, de manière à pouvoir couvrir les besoins des patients. Nous ne nous situons pas dans un marché, mais dans un système de solidarité qui s'organise. Cela requiert la planification de l'offre. Si l'on parvient à la planifier correctement et adéquatement, de manière maîtrisée, tous les étudiants qui commencent cette formation pourront accéder à la profession et recevoir leur numéro INAMI. Oui, madame! Si c'est organisé de façon correcte!

 

Ensuite, comment planifier?

 

Ik wil toch even terugkomen op iets wat in mijn ogen fundamenteel is. Als wij het erover eens zijn dat wij te maken hebben met gezondheidszorg in een federaal land, waar de bevoegdheid voor onderwijs en opleiding volledig bij de deelstaten ligt, terwijl de gezondheidszorg voor een groot stuk federaal gefinancierd wordt en ook federaal wordt georganiseerd, niet als een vrije markt maar als een sociaal systeem, gebaseerd op solidariteit, dan moeten wij de planning voor een deel baseren op afspraken over onderwijs die wij maken met de deelstaten. Wij moeten daar evenwichtige afspraken over maken. Er moet wederzijds vertrouwen zijn dat de planning goed georganiseerd en beheerd wordt. Dat is essentieel.

 

Ik meen eerlijk gezegd dat het woord historisch niet te gemakkelijk gebruikt mag worden, maar op dit vlak hebben wij met deze regering wel iets historisch bereikt.

 

Men gebruikt hier het woord responsabilisering op een eigenaardige manier. Ik vind eerlijk gezegd, mevrouw Van Peel, dat er iets vreemds zit in uw betoog. De beste manier om te responsabiliseren, is dat men de ministers van Onderwijs responsabiliseert in de volle bevoegdheid die hun eigen is, en dat men daar federaal afspraken over maakt.

 

Ik heb in de commissie overigens gezegd dat als twee onafhankelijke landen – het onafhankelijke Vlaanderen, de onafhankelijke Franstalige Gemeenschap – zouden beslissen om samen de financiering van de ziekteverzekering op te zetten, zij dat zouden doen zoals wij het hier doen. Zij zouden zeggen dat onderwijs een bevoegdheid is van de afzonderlijke staten, maar dat als zij samen solidair een ziekteverzekering financieren, zij afspraken moeten maken over wat het onderwijs doet om te zorgen voor een goed aanbod aan zorgbeoefenaars. Zij zouden dat precies zo doen. Het is dan ook heel vreemd dat u voortdurend zegt dat responsabilisering alleen kan betekenen dat men die bevoegdheid wegneemt van de ministers van Onderwijs en dat men federaal controleert.

 

Dat kan, als men er geen afspraken over kan maken. Dat is echter absoluut second best. First best is responsabiliseren met respect voor de bevoegdheden. Dat is wat wij hier doen, wij maken daar afspraken over.

 

Ik begrijp u eerlijk gezegd niet goed wat dat betreft.

 

Ik kom bij mijn derde punt. Wat is nu het concrete resultaat dat voorligt? Dit is een heel eenvoudig ontwerp. Daar staan cijfers in. Ik richt mij opnieuw tot mevrouw Van Peel. U hebt gezegd dat het ingewikkeld is. Dat vind ik verrassend. U hebt gezegd dat het zodanig ingewikkeld is dat u en ik het begrijpen, maar de rest niet. Het is echter heel eenvoudig. Neem uw rekenmachine. U hebt gezegd dat voor de eerste keer in 25 jaar Vlaanderen niet krijgt wat het moet krijgen als men kijkt naar de bevolkingscijfers.

 

Voor de eerste keer in 25 jaar, schande, we worden gediscrimineerd, we krijgen niet wat we volgens de bevolkingscijfers zouden moeten krijgen. Neem echter uw rekenmachine. In 2028 zouden aan Franstalige kant 850 artsen en tandartsen aan een opleiding kunnen beginnen en aan Vlaamse kant 1.285. Opgeteld zijn dat er 2.135. Die 1.285 Vlaamse jonge mensen die aan de basisopleiding kunnen beginnen, dat is 60,2 % van het totaal.

 

U hebt letterlijk gezegd dat dit voor de eerste keer in 25 jaar zo is. Ontkent u dat te hebben gezegd? U zult nu iets anders zeggen. Wat u zegt, klopt niet.

 

03.12  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, als ik ergens niet tegen kan, dan is het dat u hier de intellectueel uithangt, terwijl u vlakaf liegt. U hebt datzelfde spelletje gespeeld in de commissie. Ik zal het u nog eens uitleggen, maar wat ik uitleg, weet u zelf ook. Dat is wat ik u kwalijk neem. U hebt uw collega van uw eigen partij blijkbaar ook verkeerd ingelicht, want hij heeft hier bepaalde zaken verkondigd. Met alle respect, u moet wel bij de feiten blijven. U neemt uw rekenmachine, zegt dat u het hebt verdeeld en in de commissie hebt berekend en dat u op 60/40 uitkomt.

 

Vandaag berekend, met wat de Planningscommissie vindt, dat met de huidige stand van zaken van 2.233 artsen meer aan de ene kant dan aan de andere kant, men daarbovenop met 60/40 werkt. Berekenen volgens bevolkingsaantal, zoals de Zweedse regering had gedaan, betekent dat men een nulpunt heeft. Men zegt dat er per kop evenveel artsen nodig zijn. Dat is met andere woorden de 60/40-verdeling. En wat heeft Zweeds toen gezegd? Dat wil zeggen dat men 25 jaar met een top van 505 zit om af te betalen om dat echt op 60/40 te krijgen. Dat is volgens bevolkingsaantal.

 

Hier een intellectueel oneerlijke uitleg geven op basis van cijfers, alsof u dat vandaag niet lost, getuigt van weinig respect. U bent slimmer dan dat. Ik haat het als u zo denigrerend doet! Dat is typisch u! U bent hier intellectueel oneerlijk! Anders kent u uw dossier niet, wat nog erger zou zijn.

 

03.13 Minister Frank Vandenbroucke: We zullen zien wat er in het verslag staat, maar u hebt gezegd dat de bevolkingsaantallen in de verdeling voor de eerste keer in 25 jaar niet worden gerespecteerd.

 

03.14  Valerie Van Peel (N-VA): (…)

 

03.15 Minister Frank Vandenbroucke: Wacht eens even. Wind u niet te veel op. U hebt dat gezegd. De verhouding is 60 % tegenover 40 %. Ter illustratie van uw punt hebt u gezegd dat het schandalig is dat ik de berekeningssleutel van het Rekenhof niet respecteer. U durft dat nu niet meer te zeggen want u weet ook wat daarop volgt. Ik heb u reeds uitgelegd dat indien men die grote Vlaamse overwinning, het respecteren van die berekeningssleutel van het Rekenhof, zou toepassen, Vlaanderen in die verdeling zou verliezen. Men wint niet. Het is geen ingewikkeld dossier, het is een eenvoudig dossier.

 

03.16  Valerie Van Peel (N-VA): (…)

 

03.17 Minister Frank Vandenbroucke: Dat zijn de feiten.

 

Overigens – als u nog wil luisteren – is het bijzonder interessant dat de Vlaamse regering in de door haarzelf georganiseerde planning voor de subquota voor de vier specialiteiten zich baseert op de cijfers van de federale Planningscommissie. Ik zal u zo dadelijk herinneren aan een paar zaken die u daarover hebt gezegd. De Vlaamse regering gebruikt die cijfers. Het globale cijfer dat men hanteert om het aantal studenten vast te leggen dat op de toelatingsproef mag slagen, stemt perfect overeen met dit cijfer. Er is dus iets eigenaardigs aan uw betoog. Er klopt iets niet.

 

Wie stelt die cijfers voor? Het zou goed zijn dat de verdachtmakingen hier stoppen. Mevrouw de voorzitster, dat is voor mij een zeer fundamenteel punt en hoewel het reeds laat is, wil ik dat toelichten. In een federaal land, waar men afspraken moet maken met respect voor ieders bevoegdheden, is iets als een federale planningscommissie noodzakelijk. Mevrouw Van Peel, u zegt dat ik erin ben geslaagd dit door te duwen in de planningscommissie door die onder druk te zetten.

 

De Planningscommissie bestaat uit Vlaamse en Franstalige experten en de methode die deze cijfers oplevert, is unaniem goedgekeurd, ook door de Vlaamse experten. Jonas Brouwers, een van de Vlaamse experten die u zeer goed kent, zei on the record een paar maanden geleden om de Franstaligen te overtuigen – want zij waren niet overtuigd van de cijfers – dat de methode wetenschappelijk perfect is. Hij zei dat zolang de Franstaligen niet akkoord waren. Toen de Franstaligen akkoord gingen, is hij misschien van idee veranderd. Als Vlaamse en Franstalige experten samen een methode uitwerken, maar het zint u niet, zult u dan voortdurend zeggen dat ik dat heb gemanipuleerd en dat ik daar iets heb ingeduwd?

 

Dat verklaart overigens ook waarom bijvoorbeeld de rectoren van de grote Vlaamse universiteiten absoluut willen dat het ontwerp wordt goedgekeurd. Dat is niet uit gebrek aan Vlaamsgezindheid, maar zij willen dat het ontwerp wordt goedgekeurd. Het toeval wil dat ik juist voor ik naar hier kwam, via de telefoon nog een overleg had met de voorzitter van Domus Medica en die wil dat eigenlijk ook, omdat het ontwerp niet zo slecht is.

 

Madame Rohonyi, quelle est ma demande vis-à-vis de la Commission de planification? En fait, je lui demande de travailler davantage sur la base empirique de la méthode en affinant l'estimation qu'elle fait des besoins des jeunes professionnels et des futurs professionnels en ce qui concerne leur taux d'activité et ce que signifie pour eux la qualité de leur métier. Je lui ai donc demandé de réaliser une étude approfondie sur le degré d'activité que veulent les médecins de l'avenir. C'est essentiel dans un processus de planification. Je lui ai également demandé d'approfondir les comparaisons internationales. Il me semble normal de le lui demander mais cela ne signifie pas que la méthode actuelle n'est pas correcte; elle doit être affinée.

 

Als wij elkaar in dit land, waar de bevoegdheden op verschillende niveaus liggen, willen respecteren en afspraken met elkaar willen maken, dan kan men de federale Planningscommissie niet voortdurend verdacht maken, als het resultaat toevallig niet uitkomt met wat u denkt dat het zou moeten zijn. Ik heb met handen en voeten uitgelegd, niemand is in staat om dat te ontkennen, dat met de werkzaamheden van de Planningscommissie helemaal geen spons over het verleden wordt geveegd. Dat kan men helemaal niet aantonen.

 

Waar gaat het over? Mevrouw Merckx en anderen hebben dit al aangestipt. Uiteindelijk gaat het om de vraag wat de toekomst van de verschillende gezondheidsberoepen is. Daar is planning maar een klein element in. Het tweede element dat belangrijk is, is een goede verdeling. Wij vragen aan de deelstaten, dat is niet onze bevoegdheid maar het was wel een deel van het gesprek en er is positief op gereageerd, om minstens 50 % van de jonge mensen die binnen 6 jaar uit de basisopleiding zullen komen op huisartsengeneeskunde te oriënteren. Als men dat cijfer vergelijkt met wat het enkele jaren geleden was, dan ziet men een zeer belangrijke expansie richting huisartsengeneeskunde.

 

Men moet meer geriaters en jeugdpsychiaters opleiden. Wij weten dat. Dat is ook een deel van het planningsverhaal. Dat is een bevoegdheid van de deelstaten, maar daarover overleggen wij. Inderdaad, de huisartsengeneeskunde moet beter georganiseerd en meer ondersteund worden. Zowel de deelstaten als de federale overheid moeten nadenken over wat ze kunnen doen om een goede spreiding van de huisartsen over het hele grondgebied te krijgen. Dat is absoluut zo. Daar ben ik het helemaal eens.

 

Dat is de reden waarom ik niet zo enthousiast ben over een amendement dat ertoe strekt om die cijfers hier gewoon te verdubbelen. Laat ons nu eens werken met wat de federale Planningscommissie voorstelt. Laat ons daarvan vertrekken. Mij lijkt dat ernstig werk. Laat ons er vooral voor zorgen dat de huisartsengeneeskunde en de geneeskunde in het algemeen goed en doelmatig worden georganiseerd, op een duurzame manier, die beantwoordt aan de behoefte van de jonge mensen en de mensen die aan het beroep beginnen. Daarover gaat het hier.

 

Ik denk dat wat we doen inderdaad historisch is, maar we mogen dat woord niet te veel gebruiken.

 

Après 25 ans de tensions, de zizanie, de querelles, nous y mettons fin sur la base d'un rendez-vous clair. On nous a dit, ici, que le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne tiendrait jamais ses promesses, que nous étions naïfs. Mais le décret qui doit organiser le numerus fixe a déjà été approuvé en seconde lecture, c'est fait. Et maintenant, vous allez dire que ce ne sera jamais voté. Je le sais, c'est votre fonds de commerce. Moi, j'ai un autre fonds de commerce: je crois qu'il faut faire bouger les choses, qu'il faut réformer. Ce n'est pas de répéter que les autres vont nous trahir, qu'il ne faut pas les croire. Nous avons déjà des résultats. Et, donc, je crois que le texte que nous allons voter ici est historique. Je vous remercie.

 

03.18  Valerie Van Peel (N-VA): Ik repliceer kort, want u houdt uw beweringen vol, ook al is een en ander ten zeerste bij de haren getrokken.

 

Ten eerste, u hebt een akkoord met de Franse Gemeenschap. Hebt u ook een akkoord met de Vlaamse regering? Neen, maar dat kan u niet zoveel schelen. Dat snap ik wel gelet op de samenstelling van de coalitie. U hebt een akkoord met de Franse Gemeenschap en niet met de Vlaamse regering.

 

U zegt voortdurend dat Vlaanderen krijgt wat het nodig heeft. Dat klopt. Ik heb nooit iets anders beweerd. Ik ben niet kwaad over de quota die Vlaanderen krijgt. Ik ben kwaad over wat men aan de andere kant doet. De Vlaamse regering is dat ook. Zij heeft met alle coalitiepartners, niet alleen de N-VA, u een duidelijke nota bezorgd met haar opmerkingen aan u. U hebt die volstrekt naast u neergelegd.

 

U werpt op dat de universiteiten heel blij zijn. Natuurlijk zijn de universiteiten blij. Zij krijgen gewoon meer studenten. Zij zijn echt niet bezig met de manier waarop de gezondheidszorg in het land verder georganiseerd wordt. Daar zijn de artsenverenigingen mee bezig. Die artsenverenigingen, waaronder Domus Medica, zijn niet blij. Die hebben u gisteren een persbericht gestuurd met een duidelijke boodschap. En het zal wel zijn dat u de heer Van Giel hebt gebeld, maar alleszins heeft hij gisteren de duidelijke boodschap meegegeven dat hij niet akkoord gaat. Hij eist dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept. U beweert dat dat niet klopt, maar u kunt beweren wat u wil. De zon bestaat ook niet overdag; die komt 's nachts op en overdag schijnt de maan en u kunt hier van alles komen verkondigen. Hoe dan ook, die boodschap is rondgestuurd naar ieder van ons, naar de pers en naar uw kabinet.

 

Ten tweede, u verweet mij eens te meer om de Planningscommissie ter discussie te stellen. Blijkbaar valt er niets tegen experten in te brengen, tenminste als ze zeggen wat u goed uitkomt. Ik heb de vivaldiregering al op een andere manier met experten weten om te gaan. Het grappige is wel, ook al noemt u de Planningscommissie perfect en vraagt u zich af waarom ik daar kritiek op heb, dat u de Planningscommissie helemaal niet volgt. U schrapt de voorwaarden die de Planningscommissie in haar compromis had ingeschreven, namelijk het responsabiliseringsmechanisme. Bovendien doet u er 10% bij. Zo goed vindt u de oefening dan toch niet, blijkbaar. Dat doet u natuurlijk om uw verhaaltje te kunnen vertellen dat u het huisartsentekort aan het oplossen bent, terwijl het daarbij gaat om studenten die pas over 8 jaar afstuderen. In de media werkt dat, maar dat is natuurlijk je reinste onzin.

 

Ten derde zegt u terecht dat het uw bevoegdheid niet is en dat u in de goede gesprekken met de Franstalige collega's – met de Vlaamse collega's zijn uw gesprekken niet zo ver gekomen, want zij gingen niet akkoord –, hebt aangegeven dat men naar vijftig procent huisartsen moet gaan. Zij hebben geantwoord dat zij dat zouden doen.

 

Hoe zullen zij dat doen? Zullen ze studenten dwingen om voor huisartsenij te kiezen? Het huisartsentekort heeft namelijk te maken met het onaantrekkelijk worden van die specialiteit. Het heeft te maken met het verdienmodel bij de verschillende specialiteiten, laten we een kat immers een kat noemen. Dat heeft te maken met de keuzes die studenten maken. Dat heeft ook te maken met het feit dat huisartsengeneeskunde alsmaar oninteressanter wordt doordat er alsmaar meer administratie bij komt kijken, wat nog dramatischer werd tijdens de coronaperiode. Heel wat artsen zijn toen ook gestopt. Het heeft ook te maken met het feit dat u te lang hebt getalmd met het opzetten van een hele organisatie van zorgverstrekkers rond de huisartsenij, om de job opnieuw interessant te maken. Die oorzaken zou u moeten wegwerken om het huisartsentekort te lenigen.

 

En u stelt uw tekst nu voor alsof dat de oplossing is voor het huisartsentekort? Wat beslist u eigenlijk vandaag? Vlaanderen blijft met quota werken zoals altijd. Wallonië zal er misschien ook ooit wel eens krijgen, gesteld dat het er zich deze keer aan houdt. Daar zou u het huisartsentekort mee oplossen. Dat moet u mij eens uitleggen. U zult dus in principe uw quota naar beneden helpen.

 

Uw redenering, die klopt helemaal niet. U gooit die ertussen omwille van de communicatie. Op het einde van de discussie blijft de vaststelling dat u helemaal geen akkoord hebt met de medische wereld in Vlaanderen. U hebt geen akkoord met de Vlaamse regering. U hebt een akkoord met uw vivaldicoalitiepartners en met de Franstalige Gemeenschap. U hebt dat akkoord, omdat u plat op de buik bent gegaan, omdat u een overtal van 2.300 artsen pardonneert en omdat u voor de toekomst parameters laat vastleggen die de vork van het huidige onevenwicht alleen maar zal vergroten.

 

Mijnheer de minister, ik heb, om af te ronden, slechts één vraag voor u. Ik heb ze u ook in de commissie gesteld. Ik ben dus heel benieuwd of u na een nachtje slapen alsnog een antwoord op mijn vraag hebt. Kunt u voor uw antwoord eens niet verwijzen naar de Planningscommissie en als verantwoordelijke minister, die de beslissing neemt en zich niet achter experts verschuilt, aan de Vlaamse burger, de Vlaamse arts en de Vlaamse student eens uitleggen waarom Wallonië meer artsen nodig heeft dan Vlaanderen voor dezelfde gezondheidszorg en waarom u exact dat in een wet inschrijft? Leg dat uit.

 

03.19  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, ik wil u graag nog een vraag stellen die ik u in de commissie ook al gesteld heb. Ik heb die passage de afgelopen dagen nog eens herbeluisterd, maar – met alle respect – ik heb geen antwoord kunnen ontwaren. De vis is vakkundig verdronken.

 

Ik kom nog eens terug op die vraag. U zegt dat de Planningscommissie een bepaald aantal artsen dat mag starten, toewijst aan Vlaanderen en Wallonië en dat de overschotten die in het verleden zijn opgebouwd en waarnaar mevrouw Van Peel ook al verwees, elk jaar opnieuw gecompenseerd zouden worden. Wat echter als men zich jaar na jaar niet houdt aan het aantal dat men toegewezen krijgt door de Planningscommissie? Hoe zult u het respect voor dat quotum afdwingen?

 

U zei toen ook dat u een akkoord had. Ik zei toen dat we echter al 25 jaar een akkoord hebben, waarna ik vroeg of u iets meer had dan dat. U hebt dan een kwartier uitleg gegeven, maar ik heb met alle respect geen antwoord kunnen ontwaren in de woordenbrij. Zoals ik de zaken zie, hebt u voor de quota eigenlijk geen garantie en voor de subquota geen bevoegdheid. Ik zou graag weten hoe u dat zal afdwingen als een of andere vermaledijde deelstaat de afspraak bijvoorbeeld niet zou nakomen en het akkoord aan zijn laars zou lappen.

 

Antwoord nu alstublieft niet dat ons land nu eenmaal zo in elkaar zit en dat we elkaar moeten vertrouwen om akkoorden te maken en ons aan de afspraken te houden. Dat doen we immers al 25 jaar en we hebben al 25 jaar hetzelfde resultaat.

 

03.20  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, ik zal er niet te veel woorden meer aan vuilmaken, want de standpunten liggen toch ver uit elkaar.

 

U hebt dus een akkoord dat gebaseerd is op vertrouwen en dat bijgevolg eigenlijk geen akkoord is. We weten namelijk wat 25 jaar vertrouwen betekent. Dat betekent eigenlijk niets in dit land. Er is geen enkele mogelijkheid om bij woordbreuk sancties te treffen, dat is hier ook al voldoende gezegd. Het fameuze artikel 69 is er namelijk uitgewipt en zal er niet meer in komen aangezien u geen meerderheid zult vinden indien het nodig zou zijn. Dat zal nodig zijn, want u heeft zich laten belazeren. De toekomst zal het uitwijzen. Ik hoop dat u gelijk hebt, maar ik vrees ervoor.

 

De Vlaamse medische wereld vraagt dat de Vlaamse regering een belangenconflict inroept tegen deze wet. Ik begrijp dat collega Van Peel dit geen goed idee vindt, maar het staat wel in het Vlaams regeerakkoord. Dat eist een correcte verdeling van de RIZIV-nummers tussen de Gemeenschappen en een oplossing voor de in het verleden door de Franse Gemeenschap opgebouwde overtallen.

 

Mevrouw Vanpeborgh, twee taalgemeenschappen tegen elkaar opzetten, dat is hier helemaal niet aan de orde, wij geven hier gewoon de realiteit weer. Wat Gemeenschappen tegen elkaar opzetten betreft, daar heeft uw minister wel een handje van weg als we de coronacrisis bekijken.

 

Het Vlaams Belang steunt de vraag van de Vlaamse medische verenigingen om een belangenconflict in te roepen. Jammer genoeg is het nu reces en zal de Vlaamse regering waarschijnlijk niet veel meer doen. We stellen dit maar vast. We zullen dit dossier uiteraard met argusogen opvolgen. Mijnheer de minister, nogmaals, ik hoop dat u gelijk hebt, maar ik vrees ervoor.

 

03.21  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, u spreekt van een historisch akkoord. Een klein beetje extra studenten laten instromen is absoluut niet genoeg, dat is absoluut niet historisch. Het zou historisch zijn als u een grotere instroom zou organiseren, zowel in het zuiden als in het noorden van het land, en jongeren echt zou aanmoedigen om in de zorg te stappen. Dat zou een antwoord zijn op de behoeften van de patiënten en van de zorgverleners, die de toekomst vandaag niet rooskleurig inzien.

 

Mevrouw Van Peel, u jubelt hier omdat er eventueel een akkoord is. Dat is koren op uw molen, maar ik heb u heel weinig horen praten over de patiënten. Zij verdienen echt wel beter dan uw politieke spelletjes.

 

La présidente:

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2801/1)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2801/1)

 

Le projet de loi compte 5 articles.

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Art. 1/1(n)

  • 6 – Sofie Merckx (2801/8)

Art. 1/2(n)

  • 7 – Sofie Merckx (2801/8)

Art. 3

  • 3 – Catherine Fonck (2801/8)

  • 5 – Sofie Merckx (2801/8)

Art. 4/1(n)

  • 4 – Steven Creyelman cs (2801/8)

*  *  *  *  *

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Réservés: les amendements et l’article 3.

Aangehouden: de amendementen en het artikel 3.

Adoptés article par article: les articles 1, 2, 4 et 5.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1, 2, 4 en 5.

*  *  *  *  *

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

04 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, en ce qui concerne le remplacement du 21 juillet en tant que jour férié légal par les jours fériés des communautés (1466/1-4)

04 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, voor wat betreft de vervanging van 21 juli als wettelijke feestdag door de feestdagen van de gemeenschappen (1466/1-4)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

 

Barbara Pas, Tom Van Grieken.

 

La commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions propose de rejeter cette proposition de loi. (1466/4)

De commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (1466/4)

 

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

 

De rapporteur is mevrouw Vanrobaeys.

 

04.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, ondanks het gevorderde uur wil ik het toch over een vakantiedag hebben, want ik vermoed dat veel collega's momenteel al met vakantie in het achterhoofd zitten. Een van de weinige lichtpuntjes in het 97 bladzijden tellende regeerakkoord is dat men het er binnen deze regering over eens was dat de deelstaten zelf hun feestdag zouden mogen kiezen. Het zal u niet verwonderen dat ik voor de uitvoering van die passage van het regeerakkoord zeer regelmatig de bevoegde minister naar een stand van zaken heb gevraagd. Het eerste anderhalf jaar kreeg ik van minister Dermagne wel de bevestiging dat het inderdaad de deelstaten zou toekomen, dat zij aan zet waren om op dat vlak een keuze te maken, maar er was nog geen initiatief genomen, tot dit voorjaar.

 

Helaas heeft de minister voor zijn initiatief niet eerst overlegd met de deelstaten waarvan hij zelf verklaarde dat het hen toekwam om die keuze te maken, maar hij had een ontwerp van koninklijk besluit klaar. Dat ontwerp hebben we niet gezien, maar wel het advies van de Nationale Adviesraad op dat koninklijk besluit. Uit dat advies bleek toch wel een absurde keuze. De minister koos er in zijn ontwerp-KB namelijk voor om de exploitatiezetel van de werkgever als criterium te gebruiken. Dat zorgt natuurlijk voor absurde toestanden, bijvoorbeeld als de honderdduizend pendelaars die in Brussel komen werken, zowel uit het Vlaams als uit het Waals gewest, hun betaalde feestdag zouden krijgen op de dag van het Irisfeest, een dag die voor die pendelaars geen enkele betekenis heeft.

 

Ik heb de minister enkele weken geleden nog eens naar een stand van zaken gevraagd en ondertussen had hij wel de deelstaatregeringen aangeschreven met de vraag naar hun mening. Via een vraag van mijn collega Chris Janssens in het Vlaams Parlement heb ik begrepen dat minister-president Jan Jambon ondertussen wel al zijn voorkeur heeft laten blijken, maar de antwoorden van de andere deelstaatregeringen zijn nog niet binnen. Als wij daarop moeten wachten, kan het natuurlijk nog wel even duren. Voor dit jaar is het alweer te laat.

 

Men kan nochtans niet zeggen dat de Vlaming niet veel geduld heeft gehad in deze. Ik meen dat het op 10 juli 26 jaar geleden was dat er in het Vlaams Parlement unaniem een resolutie werd goedgekeurd waarbij men de Vlaamse regering verzocht bij de federale overheid aan te dringen op een volwaardige erkenning van 11 juli als betaalde feestdag.

 

Ik meen dat het na 26 jaar, nu het eindelijk in een federaal regeerakkoord staat, het moment is om hier effectief uitvoering aan te geven, via het voorstel dat wij hebben ingediend en dat alle lof heeft van de Raad van State en van allerhande adviesorganen. Het komt zelfs tegemoet aan de voorwaarde die door het regeerakkoord werd opgelegd, dat het zonder budgettaire meerkosten zou gebeuren. Wij stellen voor 21 juli te ruilen voor de deelstaatfeestdagen. Dat zou als bijkomend voordeel hebben, mevrouw de voorzitster, dat wij niet meer op een uur als dit zouden moeten vergaderen, maar dat wij gewoon op 21 juli zouden kunnen voortdoen, om de werkzaamheden een beetje fatsoenlijker te spreiden.

 

Collega's, ik reken op jullie steun om dit niet te verwerpen. Het is de uitvoering van het regeerakkoord waar jullie nu eindelijk gevolg aan zouden kunnen geven. Ik wil eindigen met een citaatje. Ik zie dat de betrokken collega er jammer genoeg niet is. Ik citeer uit een toespraak van 19 februari 2003, naar aanleiding van Vlaanderen Feest 2003. Toen was een zekere Patrick Dewael minister-president van de Vlaamse regering. Toen, bijna 20 jaar geleden, maakte hij zich hard dat men zo snel mogelijk van 11 juli een betaalde feestdag wou maken.

 

Nu weet ik dat in de politiek "zo snel mogelijk" en "onverwijld" allemaal zeer relatief zijn. Toch wil ik hem even citeren. Hij zei, in 2003: "Vorig jaar had ik graag ter gelegenheid van de 700e verjaardag één zaak geregeld gezien: de erkenning van 11 juli als officiële en betaalde vrije dag. Dat is toen spijtig genoeg niet gelukt. Het voorstel kreeg tegenkanting, ook aan Vlaamse zijde, waar de werkgevers zich verzetten. Het werd deskundig begraven in de Nationale Arbeidsraad, een federaal adviesorgaan. Het ziet er niet naar uit dat het voor de verkiezingen nog uit zal opstaan. Daarom zal ik dit voorstel, indien mijn partij mag deelnemen aan de federale coalitiebesprekingen, na de verkiezingen van 18 mei op de onderhandelingstafel brengen." Dat zei Patrick Dewael in 2003.

 

Het is negentien jaar later dan toch gelukt om het op de onderhandelingstafel te brengen, maar helaas laat de uitvoering nu op zich wachten. Daar kunt u iets aan doen door straks bij de stemmingen tegen de verwerping van dit voorstel te stemmen en zo zult u ervoor zorgen dat alle Gemeenschappen volgend jaar een eigen betaalde Vlaamse feestdag kunnen vieren.

 

La présidente:

Plus personne ne peut prendre la parole.

Geen andere spreker mag het woord nemen.

 

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

 

Interpellations

Interpellaties

 

05 Interpellations jointes de

- Sander Loones à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les signaux d'alarme concernant le budget ignorés par le gouvernement De Croo" (55000312I)

- Kurt Ravyts à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs, adj. au Ministre) sur "Les signaux d'alarme budgétaire contenus dans le récent rapport du Comité de monitoring" (55000313I)

- Sofie Merckx à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs, adj. au Ministre) sur "Le rapport du Comité de monitoring commandé par le gouvernement concernant le budget" (55000315I)

05 Samengevoegde interpellaties van

- Sander Loones aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het negeren van de alarmbellen over de begroting door de regering De Croo" (55000312I)

- Kurt Ravyts aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister) over "De budgettaire knipperlichten in het recente begrotingsrapport van het Monitoringcomité" (55000313I)

- Sofie Merckx aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister) over "Het begrotingsrapport dat de regering aan het Monitoringcomité heeft gevraagd" (55000315I)

 

05.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik weet dat u al andere zaken in gedachten hebt en ik weet ook dat hier geldt dat er omzichtig moet worden omgesprongen met interpellaties. Dat is een mening die ik deel. Het is een traditie die deze legislatuur niet door elke fractie even nauw wordt genomen, maar u moet het mij vergeven. Op een moment dat alle specialisten aan de alarmbel trekken over de begroting, op een moment dat wij in deze plenaire vergadering hebben gezien dat de premier door de partij die de minister van Financiën levert, wordt gesommeerd om naar zijn kookpotten terug te keren, op een moment dat zowat elke partijvoorzitter kritiek heeft geleverd op de premier, moet u ons vergeven dat wij het belangrijk achten om voldoende aandacht te vragen voor de begroting en om daarover een interpellatie in te dienen.

 

Ik begin met het bedanken van de fractievoorzitters, en dan heel specifiek de fractievoorzitters van de meerderheid. Ik had zelf voorgesteld om deze interpellatie gisterenavond te houden, zodat dit het ritme niet zou verstoren, want op woensdagavond zou iedereen ongetwijfeld zeggen dat het al lang genoeg heeft geduurd, dat ze willen stemmen en naar huis gaan. De fractievoorzitters van de meerderheid zeiden echter dat mijn interpellatie over de begroting zo belangrijk is en dat dit net voor de stemming zal worden ingepland, op een moment waarop iedereen geïnteresseerd is en er veel volk in de zaal zit. Ik wil de collega-fractieleiders van de meerderheid daarvoor bedanken.

 

U hebt gelijk. Het gaat over een heel belangrijk thema, de begroting. Deze interpellatie gaat niet alleen over een belangrijk thema, maar komt ook op een interessant moment. Het is een interessant moment omdat de regering aan de helft zit. De regering is op 1 oktober 2020 van start gegaan. Tenzij er vervroegde verkiezingen komen, zijn de volgende verkiezingen in 2024. U zit dus aan de helft. We hebben twee seizoenen van Vivaldi gehad en er zijn er nog twee te gaan. Op een dergelijk moment past het wel om een analyse te maken, om te kijken wat we ervan hebben gemaakt en wat kan dat geven voor de tweede helft.

 

Weten hoe het zit met uw regering is het eigenlijk niet bijzonder moeilijk. Om te weten hoe het zit met uw regering moet men niet in het Parlement zitten. Om te weten hoe het met uw regering en met de begroting gaat, moet men de krant lezen. Dat is wat ik elke dag doe. Ik begin elke dag met La Libre Belgique, een bijzonder goed geïnformeerde krant. Mevrouw de staatssecretaris, uw regering is een zeef. We kunnen in real time meelezen wat er allemaal wordt beslist, niet het minst omdat de MR goede contacten met La Libre Belgique heeft.

 

In de krant lezen we voortdurend hoe het er in uw regering aan toegaat. Het sijpelt ook door in andere kranten, bijvoorbeeld in De Tijd. De regering-De Croo sleept zich naar haar derde seizoen. In september wacht de volgende clash achter de schermen. Groot cynisme. Rien ne va plus. Dat zijn conclusies van de journalisten en de expertencommentaren.

 

Ze zijn niet alleen. Er zijn ook de budgettaire conclusies van de specialisten, die u kent, mevrouw de staatssecretaris. Er is de diagnose van de Europese Commissie, van de OESO, van het IMF, van het Federaal Planbureau, van de Nationale Bank, van het Rekenhof, sinds vorige week ook van 22 vooraanstaande Vlaamse en Franstalige economen, sinds vorige week ook van het Monitoringcomité en sinds dit weekend ook van de Hoge Raad van Financiën. We hebben geluk, want alle nationale en internationale experts zeggen hetzelfde. Het werk dat u aflevert is – ik citeer: financieel onhoudbaar.

 

De Europese vergelijkingen tonen ook dat u zowat de slechtste begroting van de hele Europese Unie aflevert.

 

Dan past het om een interpellatie in te dienen, omdat we weten dat er ook een motie aan wordt gekoppeld. Minstens is dat een motie van aanbeveling. Collega's, mevrouw de staatssecretaris, ik zou drie aanbevelingen willen doen.

 

Ten eerste, het gaat niet goed. Deze regering en vooral deze begroting is ziek. Als men wil genezen, mevrouw de staatssecretaris, is het allereerste wat men moet doen erkennen dat men ziek is. Dit land en deze begroting zijn ziek. De staatsschuld gaat exploderen naar 115,9 % volgens het Monitoringcomité, dat zijn cijfers van vorige week, en mogelijks zelfs 130 % in 2027 volgens de Nationale Bank.

 

De premier insinueert hier dan: het is allemaal niet zo erg, dat komt door de eenmalige uitgaven wegens Oekraïne, corona en inflaties. Dat is allemaal eenmalig. Dat zal voorbijgaan. In het rapport van het Monitoringcomoité staat echter het tegenovergestelde.

 

Volgend jaar zal er een tekort van 20 miljard euro zijn en 16,5 miljard euro daarvan is structureel en heeft niets te maken met de eenmalige maatregelen. Dat is 82 % van het tekort. In 2027 zal dat 99,7 % van het tekort zijn. Dan zal er een tekort van 29 miljard euro zijn en 99,7 % daarvan heeft niets te maken met de tijdelijke maatregelen, corona of Oekraïne.

 

Omdat het land in serieuze problemen zit, is mijn eerste vraag, mevrouw de staatssecretaris, of u dat kunt bevestigen. Bevestigt u dat het probleem structureel is en dat u uw collega's in de regering daar ondertussen van hebt overtuigd? Bevestigt u dat wij Europees achteraan bengelen en dat het land en de begroting ziek zijn?

 

Ten tweede, ik ben een man van de zee en zit dikwijls op het strand, dus geef ik aan alle kinderen de wijze raad om te stoppen wanneer zij een diepe put hebben gegraven en het gevaarlijk wordt. Als men een diepe put heeft gegraven, moet men niet nog dieper gaan graven. Wij stellen echter vast dat de regering dat wel doet. U doet dat zowel op het vlak van de uitgaven als van de inkomsten. Wat de inkomsten betreft, zei u twee weken geleden in een artikel in De Standaard dat de regering moet oppassen, omdat zij minder geld zal krijgen van de Europese Unie door de coronasteun en omdat dat in de toekomst nog minder zal zijn als de regering te weinig hervormt. Wij stellen vast dat er op het vlak van hervormingen van alles is beloofd – het plan van staatssecretaris Dermine, plannen inzake de pensioenen die serieus zouden worden aangepakt – maar u levert nu een pensioenakkoord af dat gewoon geen koers houdt.

 

Ik heb niet moeten opzoeken, het stond in alle kranten vandaag. Het Laatste Nieuws schrijft over "Een boemelhervorming die onze pensioenen niet betaalbaarder maakt". Het Nieuwsblad schrijft het volgende: "Alleen de PS is echt tevreden. Veel animo vind je niet meer in de regering. Enkel de PS in zijn nopjes is. Zelfs premier Alexander De Croo vindt dat het eigenlijk meer mocht zijn." La Libre Belgique, mijn favoriete krant, heeft het over "Les coulisses d'un accord mini mini", Le Soir over "La réforme inaboutie, pas de grande réforme, une réformette".

 

De regering levert prutswerk af en u hebt gewaarschuwd dat dat als gevolg zal hebben dat wij nog minder geld zullen krijgen van de Europese Commissie op het vlak van de coronasteun – uw woorden, letterlijk in de krant. De regering doet beloftes aan Europa die niet worden ingelost. De kranten en alle experten zijn er duidelijk over. Ik kan nog heel wat pensioenexperten citeren. Stijn Baert, bijvoorbeeld, spreekt over een schijnvertoning en dé ontgoocheling uit zijn carrière. Bart Van Craeynest – dat is een antwoord op mevrouw Depraetere – zegt dat de regering de pensioenfactuur verzwaart. U zou die moeten verlichten – dat is wat werd beloofd aan Europa – maar u verzwaart de pensioenfactuur met 2 miljard euro.

 

Vandaar een tweede reeks vragen.

 

Zal u dat rechttrekken? U hebt in een tweet gezegd dat de pensioenhervorming nog doorgerekend moet worden door het Federaal Planbureau, maar de adjunct-kabinetchef van de minister van Pensioenen zegt dat de berekeningen al weken op tafel liggen. De minister van Pensioenen zegt dat het berekend is, u zegt van niet. Het is bijzonder om op die manier aan politiek te doen. U insinueert zelfs dat het akkoord nog bijgestuurd kan worden. Is de hervorming berekend of niet? Is er nog een mogelijkheid dat het pensioenakkoord zal worden bijgeschaafd?

 

De derde en laatste aanbeveling is hervorm, hervorm, hervorm. We konden allemaal lezen in de kranten hoe u uw mooiste blauwe outfit hebt aangetrokken om naar een barbecue te gaan, om toch maar duidelijk te maken dat de Open Vld met ambitie aan tafel zat. We stellen echter vast dat het een mini-arbeidsdeal is geworden. We stellen vast dat het een ultralight pensioenhervorming is geworden, die zelfs zorgt dat de facturen nog verder zullen stijgen. De kranten zijn er alvast niet over te spreken.

 

Hoe zal u ervoor zorgen dat de hervormingsbeloftes wel worden ingelost? Hoe zal u ervoor zorgen dat de begroting eindelijk serieus wordt genomen? U hebt in de commissie letterlijk gezegd dat de begrotingsbesprekingen zullen worden opgestart in de maand juli. De eerste minister heeft die belofte herhaald aan mij op 14 juni in de commissie. Ik zie er echter niks van.

 

Wat zijn uw beloftes nog waard wanneer wij geen resultaten zien op het terrein?

 

05.02  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw De Bleeker, dank u dat u op dit late uur nog komt luisteren naar een andere figuur uit Ilias – ik ben blij dat hier nog parlementsleden met een goede kennis van de antieke cultuur zitten -, het epos over de Trojaanse oorlog. Ik ben vandaag, in een tijd dat we man en vrouw moeten zijn, namelijk Cassandra, de dochter van koning Priamos, die met slecht nieuws komt. Volgens het Monitoringcomité dreigt het Belgische tekort tegen 2027 op te lopen tot het astronomische cijfer van 33 miljard euro, 5,1 % van het bruto binnenlands product bij ongewijzigd beleid, omgerekend 28 miljard euro voor dit jaar.

 

Bij de start van de regering was het doel om het begrotingstekort tegen 2024 terug te dringen tot 3,5 % van het bbp. Het Monitoringcomité spreekt nu over 4,8 % van het bbp. Bovendien is het probleem structureel: 23 miljard euro van het verwachte tekort van 26,1 miljard in 2023 is structureel en is niet veroorzaakt door de corona- en de Oekraïnecrisis.

 

Mevrouw De Bleeker, wat denkt u van de brandbrief van een twintigtal economen van verschillende obediëntie, die alarm sloegen over de budgettaire toestand van dit land? Ze hadden het dan over het houdbaarheidstekort en over een noodzakelijke besparing op termijn van 44 miljard euro. Voorts verklaarden ze ons officieel lid van de Club Medlanden. Dus niet alleen wegens een wijzigend klimaat, maar ook wegens de cijfers zitten we nu lekker in het zuiden van Europa. Mevrouw de staatssecretaris, wat is uw reactie hierop?

 

Sinds maandagnacht blijkt ook dat deze legislatuur geen volwaardige hervorming biedt. Ik kijk weer naar de heer Geens, want als het over hervormingen gaat, komen we weer dicht in zijn buurt. Daar zeggen we misschien nog wel iets over. U twitterde dat het federaal Planbureau de zaken nog moest doorrekenen, om dan bij te sturen waar nodig.

 

Mevrouw de staatssecretaris, ik heb het woord al eens gebruikt en vraag u om er niet kwaad over te worden, maar u bent de amechtigste van de amechtigen. Vrij vertaald, de PS lacht u vierkant uit. Een toepasselijke Franstalige uitdrukking zal ik zeker niet gebruiken, maar het eerste deel van die Franstalige uitdrukking is zelfs flatterend voor u. Het is een raadseltje, ik zal de uitdrukking zeker niet gebruiken.

 

De voorwaarde van een effectieve tewerkstelling om een minimumpensioen te verkrijgen, wordt nu voorgesteld als een liberale trofee, de liberale trofee van 5.000 werkdagen. Tja, de heer Mahdi, nieuw cd&v-voorzitter, twitterde: "Wanneer je dagen en nachten nodig hebt om sommigen te overtuigen dat 20 jaar werken een absolute minimumvoorwaarde is, dan weet je genoeg."

 

Mevrouw de staatssecretaris, er zijn dus niet alleen knipperlichten en alarmen, maar ook nevelen over de financiële toestand van dit land.

 

Dan heb ik het nog niet gehad over de communautaire realiteit van het voorstel van blauwdruk van minister Van Peteghem en ook de communautaire realiteit van het pensioenakkoord, in feite een pensioenminiakkoord, op maat gesneden van de mensen rond collega Laaouej. Men zegt daar: laat de Vlaamse honden maar blaffen, de karavaan trekt voorbij.

 

Dat brengt mij opnieuw bij collega Geens, die heel wijze woorden heeft gezegd: "Met deze regering kunnen er geen echte hervormingen worden uitgevoerd." Ik vernoem ook mevrouw Vanpeborgh van de Vooruitfractie.

 

De voorzitster: Mijnheer Ravyts, uw spreektijd zit erop.

 

05.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Mevrouw de staatssecretaris, het begrotingstekort loopt volgens de voorspellingen op. Dat is te wijten aan een aantal externe factoren, maar het tekort is ook een structureel probleem. Sommige mensen die mij hier zijn voorgegaan roepen om hervormingen en besparingen op kap van de gewone mensen. U doet zulke uitspraken zelf ook regelmatig in de media. Ik wil benadrukken dat de N-VA en het Vlaams Belang vinden dat de pensioenen van de werkende mensen best nog wat lager mogen zijn. Jullie hebben het zelf net gezegd.

 

Mevrouw de staatssecretaris, de rekening moet kloppen. U kunt een euro maar één keer uitgeven. Indien u één euro wil uitgeven, moet daar ook één euro aan inkomsten tegenover staan. Op dat vlak zijn we het eens, maar daar eindigt het dan ook. Zij die steeds roepen om budgettaire orthodoxie spreken schande over elke euro die wordt gespendeerd aan zieken of gepensioneerden. Wij horen hen echter niet als het gaat over miljarden euro extra uitgaven voor militaire doeleinden of de vele cadeaus aan de patrons.

 

Jullie hebben in de Zweedse regering met de taxshift de onderfinanciering van onze sociale zekerheid georganiseerd, om vervolgens de rechten van de mensen in vraag te stellen. In de cijfers van het Monitoringcomité staat immers ook dat de taxshift in 2027 verantwoordelijk zou zijn voor 9 miljard euro in de sociale zekerheid. U zei trouwens dat u de loonsubsidies zou analyseren, want globaal gezien zou die verlaging van sociale bijdragen tegen 2023 al 22 miljard euro bedragen, waardoor de sociale zekerheid minder inkomsten heeft. Ik wil graag weten of jullie daar al mee begonnen zijn.

 

Er wordt ook opgeroepen tot hervormingen. Het is eigenlijk wel erg dat we vandaag één van de rijkste landen van de wereld zijn, maar dat onze mensen niet op een waardige leeftijd met pensioen kunnen gaan.

 

Ik wil ook nog iets zeggen over de belastingshervorming die hier wordt voorgesteld. Er wordt namelijk gezegd dat de lasten op arbeid verlaagd zullen worden. Dat wordt dan wel gecompenseerd met btw-verhogingen. Wat men dus meer aan loon zal hebben, zal men moeten gebruiken aan de kassa van de supermarkt, aan de pomp of om de energiefactuur te betalen.

 

Mevrouw de minister, wat echt een taboe is, iets waar het nooit over gaat, is de plaats waar we het geld kunnen halen. Hoewel, het is eigenlijk geen taboe, op 1 mei wordt er af en toe wel over gesproken. We kunnen het geld echter halen waar het zit. Het moet namelijk gezegd worden, het is geen crisis voor iedereen. Er werd hier een aantal krantenartikels geciteerd door de heer Loones, die misschien De Standaard gelezen heeft. Daarin stond namelijk ook een artikel met als titel "Multinationals immuun voor inflatie en oorlog". Barco, ArcellorMittal, Solvay, BASF en Volvo doen het bijvoorbeeld vandaag allemaal zeer goed. We kunnen hun dus een eerlijke bijdrage vragen, maar er is ook plaats voor loonsverhogingen. U hebt het namelijk altijd over de arbeidsgraad, maar als we de lonen van de mensen verhogen, hebben we ook meer bijdragen voor de sociale zekerheid. Dat staat echter nooit in jullie oplossingenboekje.

 

Een tweede plaats waar we geld kunnen halen, naast de winsten dus, is bij de overwinsten. In de energiesector zijn er nu bijvoorbeeld veel overwinsten. Zullen deze belast worden of niet?

 

Vervolgens hebben we ook nog de miljardairs en miljonairs. Zij gaan er ook op vooruit sinds de coronacrisis. Alleen al in België hadden we 20 jaar geleden één miljardair. Vandaag zijn het er 37. We zouden hun ook om een bijdrage kunnen vragen, maar dat heb ik ook niet zien staan in de blauwdruk van de heer Van Peteghem.

 

Belastingontduiking en het onderbrengen van geld in belastingsparadijzen vormen ook een groot probleem. Dat gaat over 266 miljard euro, maar ook dat krantenartikel wordt hier natuurlijk niet geciteerd.

 

Mijn vraag aan u is dus wat u zult doen om de begroting in evenwicht te brengen. Zult u, wat de sociale zekerheid betreft, kijken naar de loonsubsidies en de effecten van de taxshift? Zult u kijken naar de overwinsten? Zult u de personen belasten die geld hebben, of zult u het geld weer bij de werkende mensen halen?

 

05.04 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Dames en heren Kamerleden, het rapport van het Monitoringcomité is een belangrijk instrument in ons begrotingsbeleid. Het is noodzakelijk dat wij een objectief beeld krijgen van de toestand van de overheidsfinanciën. Het nieuwe rapport van het Monitoringcomité verbergt de uitdagingen niet waar wij de komende jaren voor staan. Het beeld is niet rooskleurig. De situatie is ernstig. De vooruitzichten zijn zelfs in negatieve zin aangepast ten opzichte van de vorige versie.

 

De redenen zijn bekend. Er is de vertraging van de economische groei, en de ontspoorde inflatie, mee gevoed door de oorlog in Oekraïne. Die remmen het economisch herstel na de coronacrisis af. Ja, een deel van ons tekort in 2022 is nog steeds te wijten aan de tijdelijke maatregelen die werden genomen om de koopkracht van de bevolking te ondersteunen en om de directe impact van de Oekraïnecrisis op te vangen.

 

Maar het Monitoringcomité maakt daarnaast vooral duidelijk wat de structurele uitdagingen zijn waar wij voor staan in de komende vijf jaar. Wij hadden een structureel tekort vóór de coronacrisis. Dat structureel tekort is er na de coronacrisis nog altijd. Dit tekort zal in de komende jaren structureel verslechteren door de stijgende impact van de vergrijzing en de oplopende rentelasten.

 

Bij ongewijzigd beleid verslechtert het saldo van de federale overheid en de sociale zekerheid met maar liefst 1 % van het bruto binnenlands product op vijf jaar tijd. Onze rentelasten lopen op met 0,6 % van het bruto binnenlands product op vijf jaar tijd. En de pensioenuitgaven en de gezondheidszorguitgaven stijgen met maar liefst 1,6 % van het bruto binnenlands product in de komende jaren. Wij gaan volgens het rapport van het Monitoringcomité bij ongewijzigd beleid naar een tekort van 4,5 % van het bruto binnenlands product voor de federale overheid en de sociale zekerheid.

 

Dat zijn stevige cijfers waar men niet naast kan kijken. De vraag was of ik dat bevestig. Ja, ik bevestig dat. Ontkennen dat er een structureel overheidstekort is, is hetzelfde als de klimaatopwarming ontkennen. Dat gaat niet. De gevolgen zullen zich manifesteren en dat gebeurt vaak sneller dan men verwacht.

 

We zullen de komende jaren dus systematisch budgettaire inspanningen moeten leveren, ook in de begrotingsopmaak van 2023. We kunnen en moeten daarbij ook naar de lange termijn kijken. Daarom gaan we hiermee na de zomer onmiddellijk verder aan de slag. De noodzakelijke maatregelen zullen worden uitgewerkt. De voorbije weken hebben hierover al vergaderingen in de beleidscellen plaatsgevonden. Daarbij werden de vaste en variabele besparingsinspanningen geëvalueerd. De realisaties werden overlopen en er werd bekeken of de nodige maatregelen werden genomen om de opbrengst te verzekeren.

 

Mijnheer Loones, u vroeg of er reeds stappen zijn ondernomen om de begrotingsopmaak van 2023 politiek te bespreken. Op die vraag kan ik bevestigend antwoorden. Zelfs gisteren nog in het kernkabinet heb ik de huidige stand van zaken van de werkzaamheden na de technische bilaterales gerapporteerd. Ik heb ook toelichting gegeven over de belangrijkste cijfers van het rapport van het Monitoringcomité. Ook de budgettaire uitdagingen die we in het najaar moeten aanpakken, heb ik klaar en duidelijk geschetst.

 

Ik geef toe dat het geen opbeurende boodschap was. Het bewustzijn over de ernst van de budgettaire situatie is zeker aanwezig in de regering. Er zijn heel wat onzekerheden en uitdagingen aangehaald: de indexeringen, de hoge inflatiecijfers, het aandeel van de energiekosten hierin, het al dan niet voorzien in een Oekraïneprovisie in 2023, de hypothese die we daarvoor in aanmerking moeten nemen, het al dan niet opnemen van corona-uitgaven in de basiskredieten, het niet langer voorzien in een coronaprovisie – dat zal u misschien plezieren –, de RRF-middelen die we van Europa minder zullen ontvangen, het Europees voorzitterschap dat met kosten gepaard gaat en een aantal dossiers die momenteel in het Overlegcomité worden behandeld en die u allemaal kent. Het is maar een greep uit de onderwerpen die na de zomer verder zullen worden uitgediept.

 

Ook de moeilijkere onderwerpen zijn aan bod gekomen. Het is namelijk zo dat niet iedere minister even ver staat met zijn of haar realisaties van de vaste en variabele inspanningen die tot hiertoe reeds beslist werden. Ik heb hen dan ook opgeroepen om verder te werken om tegen september de cijfers te kunnen updaten. Indien de besliste doelstelling budgettair niet kan worden gerealiseerd, dan heb ik gevraagd om met voorstellen te komen die budgettair equivalent zijn.

 

De start is genomen. Na de zomervakantie zullen de werkzaamheden hervat worden. In september doen we nog een update van de hypothese naar aanleiding van de economische begroting van het Planbureau. Die update zal dan ook doorgerekend worden in de cijfers van het Monitoringcomité van september. In jaren van stabiele macro-economische parameters liggen de resultaten tussen juli en september normaal gezien niet zo ver van elkaar. Dit jaar zou dat gerust anders kunnen zijn, aangezien de economische groeicijfers ook Europees mogelijk in zwaar weer komen en de inflatiecijfers voorlopig nog hoog blijven.

 

Ook op uw vraag betreffende het gelijktijdig behandelen van de jaren 2023 en 2024 kan ik bevestigend antwoorden. De gedachtewisseling is binnen de kern gevoerd om deze twee begrotingsjaren al dan niet gelijktijdig te behandelen. Achter de schermen wordt er voortgewerkt. Dat zal ook nodig zijn om de begrotingsuitdagingen die grotendeels structureel van aard zijn het hoofd te kunnen bieden. Het besef rond de tafel groeit dat iedereen zijn bijdrage zal moeten leveren als we de aangroei van de schuld, waarover u het ook hebt gehad, willen afremmen.

 

Wat de doelstelling van deze regering betreft, mevrouw Merckx.

 

Le gouvernement fédéral ne s'est pas fixé d'objectif budgétaire fixe dans le cadre de l'accord gouvernemental, mais il s'est engagé à faire un effort supplémentaire en fonction de la croissance économique. Le programme de stabilité tient compte d'un effort variable annuel supplémentaire de 0,2 % du PIB pour l'entité 1. Pour réaliser cet effort, il faudra élaborer des mesures, ce qui se fera en septembre. Il est donc trop tôt pour anticiper.

 

En ce qui concerne les nouveaux impôts, je ne peux que vous renvoyer à l'accord de gouvernement qui stipule qu'aucune nouvelle taxe ne sera introduite, sauf dans le cadre des discussions budgétaires où les équilibres convenus sont respectés (recettes, dépenses et divers), et dans le respect des travailleurs, des entrepreneurs et des épargnants.

 

Er is ook gesproken over de hervormingen tijdens de huidige legislatuur. U weet dat ik al lang aandring op hervormingen, omdat zij de belangrijkste bijdrage leveren aan onze werkgelegenheidsgraad. Nieuwe arbeidsmarkthervormingen, fiscale hervormingen en bijkomende pensioenhervormingen dienen daarop gericht te zijn.

 

Deze pensioenhervorming is een eerste stap. Ze maakt werken meer lonend door het toekennen van een pensioenbonus. Ze maakt dat mensen effectief gewerkt moeten hebben om recht te hebben op een minimumpensioen. Dat het laatstgenoemde nog niet het geval was, was een systeemfout die voor onrechtvaardigheid zorgde. De huidige regering zet die systeemfout en die onrechtvaardigheid eindelijk recht. Dat is iets waarin de vorige regering jammer genoeg niet is geslaagd. Dat is nu wel gelukt.

 

Het is inderdaad nog maar een eerste stap. De uitdaging is groot en de wereld blijft veranderen. Wij zullen dus verder moeten veranderen. Vooruitgang vergt voortdurende verandering. Het is dan ook evident dat er nog hervormingen zullen moeten komen. Er bestaat evenwel geen hervorming die alle andere hervormingen overbodig maakt.

 

Ik wil nog een laatste punt kwijt over de hervormingen. Door sommigen werd er gesuggereerd dat de regering maar wat in het ijle plannen zit te maken. Dat klopt natuurlijk niet. Er zijn beslissingen genomen op basis van data verzameld door de Pensioendienst. Gedragswijzigingen, die met de huidige pensioenhervorming beoogd worden, zijn echter complex. Daarom is op vraag van mijzelf en andere collega's in het akkoord opgenomen dat de maatregelen nog eens extra zullen worden doorgerekend door het Planbureau.

 

Ik heb daarnet al aangegeven dat nog bijkomende hervormingen nodig zijn.

 

In het verleden zijn heel wat zaken gepasseerd zonder een dergelijke bepaling. De oppositie heeft daar terecht kritiek op gegeven. Die ingebouwde veiligheid verdient naar mijn mening meer appreciatie dan de bewust foute interpretaties die eraan worden gegeven.

 

Los van de hervormingen verifiëren wij bij elke begrotingsoefening de stand van zaken met betrekking tot de vaste en de variabele inspanning, teneinde na te gaan of die realistisch is dan wel of er bijkomende maatregelen nodig zijn of eventueel alternatieve maatregelen dienen te worden voorgelegd. Dat is de voorbije weken al overlopen in de werkgroep.

 

Het Monitoringcomité geeft de stand van zaken van de uitgaven en de inkomsten en van de verwachtingen. Zij moeten ons een realistisch beeld geven van de startbasis voor onze begrotingsopmaak. Meten is weten, daar sta ik heel sterk achter.

 

Het lijkt me straf dat u ervan uitgaat dat een dergelijk comité inkomsten zou overschatten of onderschatten. Het geeft enkel aan waar de politiek nog verdere beslissingen dient te nemen om de vooropgezette doelen waar te maken.

 

Want een budget is meer dan cijfers. Het is een weergave van de waarden en de ambities van deze regering. Wij als regering hebben ambitie. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op, wij hebben dat tijdens de coronacrisis gedaan en we zullen dat blijven doen. In de moeilijke tijden die nog zullen komen zullen we dat blijven doen. We zullen op basis van het Monitoringcomité de beslissingen nemen die nodig zijn. Ik kan dus met andere woorden besluiten dat deze regering de uitdagingen niet alleen durft te benoemen, maar ze ook durft en zal aanpakken.

 

05.05  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik hoop oprecht dat iedereen in deze zaal goed heeft geluisterd. Het beeld dat u hebt geschetst, is niet alleen ernstig maar zelfs dramatisch. Datgene waarop wij afstevenen met de overheidsfinanciën is onhoudbaar. Dat zeggen alle specialisten en dat bevestigde u ook net.

 

Mevrouw de staatssecretaris, het probleem zijn niet zozeer uw woorden, want die zijn juist, het probleem is dat niemand naar u lijkt te luisteren, ook niet in de regering. Wij horen uw woorden maar wij zien geen daden. U zegt dat u er na de zomer echt aan gaat beginnen, maar wij hebben dat vorig jaar al eens gehoord. Toen had u beloofd dat er een oefening van 3 miljard euro zou komen, maar het resultaat was een oefening van een paar 100 miljoen euro, omdat u pas na de zomer bent begonnen. U declameert de woorden maar wij zien de daden niet volgen.

 

U zegt dat binnen de regering het bewustzijn toeneemt dat de situatie ernstig is, maar in het Parlement doen de eerste minister en minister Dermagne alsof het met de arbeidsmarkt nog nooit zo goed is gegaan, dat er geen enkel probleem is en België probleemloos naar een tewerkstellingsgraad van 80 % zal gaan, terwijl de experts zeggen dat wij misschien 74 % zullen halen in 2027 en u er dus niet komt. Hoe kunt u dan zeggen dat zij de urgentie inzien? Staatssecretaris Dermine, die moet onderhandelen met Europa, zegt in het Parlement letterlijk dat hij blij is dat België minder centen krijgt van de Europese Unie. Daarnet verdedigde u zelf het activerende karakter van deze minipensioenhervorming. Hoe kunt u geloofwaardig spreken in de regering en doorduwen als u zelf doet alsof deze pensioenhervorming de oplossing is, een hervorming die ervoor zorgt dat de kostprijs van het systeem met 2 miljard euro zal toenemen?

 

De regering doet alsof er twee Thatchers in zitten. Er is volgens de heer Mahdi een warme Iron Lady, namelijk staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor, en u bent ook een Iron Lady. Het zou het begin van een goede mop kunnen zijn, een kluchtje: een warme Iron Lady, een Iron Lady en Alexander De Croo zitten samen in een regering. Het ergste van alles is dat wat wij hie alle dagen moeten beleven en wat u doet met het belastinggeld van de mensen inderdaad een klucht is.

 

The lady's not for turning. Mevrouw de staatssecretaris, we zien u in dit Parlement constant pirouettes maken. In de pers zegt u echter het ene en hier doet u het andere, net als de regering. There is no such thing as public money; there is only taxpayers' money. Het zijn de belastingbetalers die uw feestje betalen, de mensen die hard werken en belastingen betalen en die zien dat er gesold wordt met hun inkomsten, dat ermee wordt gestrooid alsof het een lieve lust is. Dat is het probleem, maar de vakantie begint en ik wil mild zijn. Kunt u daar iets aan doen? Natuurlijk niet. Dit is België, dit land is geboren middelmatigheid. Het doet er niet toe wie dit land probeert te besturen, het zal altijd middelmatig zijn. Zelfs de meest belgicistische regering ooit is dat momenteel aan het bewijzen.

 

Het is op, rien ne va plus. Er zijn geen ernstige hervormingen meer mogelijk in dit land, met geen enkele regering, ook niet met een belgicistische regering. Dat is het probleem van het socialisme en van uw regering. Op een bepaald moment blijkt dat al het geld is uitgegeven. You eventually run out of other people's money. Vooral het geld van de Vlamingen wordt door u uitgegeven.

 

Mevrouw de staatssecretaris, het breekpunt nadert. Het wordt tijd voor iedereen om te kiezen. Voor ons is het alvast duidelijk: we want our money back. Dat is de reden waarom wij vandaag een motie van aanbeveling indienen in dit Parlement, zodat de urgentie van deze begroting eindelijk ernstig wordt genomen en u hier niet met riedeltjes komt, maar wel met cijfers en tabellen die juist en transparant zijn, die de belastingbetaler duidelijk maken waar zij precies voor staan, in lijn met onder andere de bemerkingen van het Monitoringcomité, zodat deze regering de begroting eindelijk eens ernstig neemt.

 

05.06  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, ik dien een eenvoudige motie in, na de motie van de heer Loones. Ze wordt ondertekend door alle fractievoorzitters van de vivaldicoalitie. Ik vraag meteen de urgentie. (Instemming)

 

05.07  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw De Bleeker, u zegt dat er wel degelijk een sense of urgency aanwezig is. Ik durf dat te betwijfelen. U zegt dat er achter de schermen zeer hard gewerkt wordt. U zou beter wat meer voor de schermen komen en niet alleen in de kranten en op Radio 1, maar ook hier in het Parlement en vooral in de regering. U kent ongetwijfeld ook schepen van Diest de heer Vande Reyde, Vlaams parlementslid. Hij zegt iets wat hier nog niet aan bod is gekomen. "Het verschil in schulden tussen de regio's is onhoudbaar aan het worden." Hij waarschuwt ervoor dat die verschillen nog zullen worden versterkt door de oplopende rentelasten op de schuld. Daar hebben we nog niet te veel over gesproken; u hebt dat probleem eventjes aangehaald. Vroeg of laat zal er weer een bail-out of een financiële reddingsoperatie komen vanuit de federale overheid. De beleggers in Waalse leningen en ratingbureaus houden daar nu al rekening mee. Zo niet zouden de risicopremie en de rente voor Wallonië nog hoger liggen. Zet de heer Vande Reyde, een progressieve Open Vld'er uit Diest, met die uitspraak ook de Vlamingen en de Walen tegen mekaar op?

 

Ik rond af. Mevrouw De Bleeker, kent u de oerversie van The Planet of the Apes uit 1968? Astronaut Taylor, gespeeld door Charlton Heston, zakt op de laatste minuut van de film in de Atlantische Oceaan. Hij ziet het Vrijheidsbeeld staan en zegt het volgende – het dient als antwoord op uw zin "als we hiermee verder doen, zullen de toekomstige generaties over ons hetzelfde zeggen" -: "You blew it up damn you, God damn you all to hell."

 

05.08  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Beste collega's, ik wens u allen alvast een fijne vakantie en ik zal, om u plezier te doen, proberen om mijn vijf minuten spreektijd niet volledig te gebruiken.

 

Mevrouw de staatssecretaris, u hebt gezegd dat iedereen inspanningen moet leveren. Wanneer ik hoor welke concrete voorstellen u op tafel legt, stel ik vast dat u de gewone mensen wilt doen betalen. Welke inspanningen vraagt u van de winstgevende bedrijven? Welke inspanningen vraagt u van de Belgische miljonairs? Welke inspanningen vraagt u van belastingontduikers? Welke inspanningen vraagt u van de energiereuzen, die zeer veel winst maken? Al die profiteurs zet u uit de wind! We kwamen afgelopen maand met 80.000 mensen op straat. De komende herfst zullen wij opnieuw op straat komen met de werkende mensen, omdat wij de rekening niet willen betalen.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster:

 

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Sander Loones en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Sander Loones en Kurt Ravyts en mevrouw Sofie Merckx

en het antwoord van de eerste minister en van de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee,

- overwegende de alarmbellen die werden geluid op 14 juli door het Monitoringcomité en 22 Vlaamse en Franstalige topeconomen;

- overwegende de waarschuwingen over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën die het afgelopen jaar al werden gedaan door de Europese Commissie, de OESO, het IMF, het Planbureau, de Nationale Bank van België en het Agentschap van de Schuld;

- overwegende dat het tekort van de federale overheid 29 miljard euro zal bedragen in 2027, waarvan 28,9 miljard euro structureel tekort;

- overwegend dat het tekort nog groter is dan de regering-De Croo doet uitschijnen, aangezien inkomsten worden overschat en uitgaven worden onderschat;

- overwegende het uitblijven van belangrijke en ingrijpende hervormingen die het structurele tekort zouden kunnen verbeteren;

- overwegende het regeerakkoord dat stelt dat er jaarlijks een vaste inspanning van 0,2 % en een variabele inspanning afhankelijk van de economische situatie zal worden doorgevoerd;

vraagt de regering

- om de situatie ernstig te nemen en samen met de regeringsleden werk te maken van de nodige hervormingen die het tekort wel degelijk kunnen verbeteren;

- om de ‘lucht’ uit de begroting te halen, door de overschatte inkomsten, zoals de digitaks en niet-onderbouwde inkomsten uit fraudebestrijding, niet op te nemen in de begroting;

- om de kosten op te nemen in de begroting die realistisch gezien nodig zullen zijn, zoals deze voor COVID-19 en Oekraïne;

- om de kosten op te nemen die volgen uit het zelf uitgezette beleid;

- om niet te wachten tot september om de politieke besluitvorming te starten voor de begrotingsopmaak 2023, maar al in juli werk te maken van het definiëren en invullen van de vaste en variabele inspanning;

- om minstens de begrotingsambitie in het regeerakkoord na te leven en te herbevestigen, aangezien de situatie nog precairder is dan bij de start van de legislatuur;

- om wat verder in de toekomst te kijken en de inspanning voor 2024 ook dit jaar vast te klikken."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Sander Loones et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Sander Loones et Kurt Ravyts et Mme Sofie Merckx

et la réponse du premier ministre et de la secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

- considérant les signaux d'alarme envoyés par le Comité de monitoring et par 22 économistes flamands et francophones le 14 juillet;

- considérant les avertissements relatifs à la viabilité des finances publiques qui ont déjà été émis l'année passée par la Commission européenne, l'OCDE, le FMI, le Bureau du Plan, la Banque nationale et l'Agence de la Dette;

- considérant qu'en 2027, le déficit de l'État fédéral atteindra 29 milliards d'euros, dont 28,9 milliards d'euros de déficit structurel;

- considérant que le déficit est encore plus important que ce que laisse entendre le gouvernement De Croo, puisque les recettes sont surestimées et les dépenses, sous-estimées;

- considérant l'absence de réformes importantes et approfondies susceptibles de réduire le déficit structurel;

- considérant que l'accord de gouvernement prévoit qu'un effort fixe annuel de 0,2 % sera consenti, ainsi qu'un effort variable dépendant de la situation économique;

demande au gouvernement

- de prendre la situation au sérieux et de mettre en place, avec les membres du gouvernement, les réformes nécessaires susceptibles de réduire effectivement le déficit;

- de retirer les éléments inutiles du budget et dès lors, de ne pas inscrire au budget les recettes surestimées telles que la Digitax et les recettes non étayées découlant de la lutte contre la fraude;

- d'inscrire au budget les coûts dont il est réaliste de penser qu'ils devront être consentis, tels que ceux liés au Covid-19 et à l'Ukraine;

- d'inscrire au budget les coûts découlant de la politique mise en œuvre par le gouvernement lui-même;

- de ne pas attendre jusqu'au mois de septembre pour lancer le processus de décision politique relatif à la confection du budget 2023 et de définir et préciser les efforts fixe et variable dès le mois de juillet;

- de respecter et reconfirmer au minimum les ambitions budgétaires énoncées dans l'accord de gouvernement, étant donné que la situation est encore plus précaire qu'au début de la législature;

- de regarder un peu plus loin dans le futur et de fixer cette année également l'effort pour 2024."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Sofie Merckx en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Sander Loones en Kurt Ravyts en mevrouw Sofie Merckx

en het antwoord van de eerste minister en van de staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee,

- gelet op het verslag van het Monitoringcomité dat op 14 juli 2022 gepubliceerd werd en waarin staat dat het tekort zou uitkomen op 5,1 % van het bbp in 2022;

- gelet op de doelstelling om het begrotingstekort terug te dringen tot 3,5 % in 2024, die de regering aangekondigd had bij haar aantreden;

- gelet op de verklaringen van de staatssecretaris in de krant L’Echo van 15 juli en haar pleidooi voor nieuwe besparingsmaatregelen;

- gelet op de positieve standpunten die vijf van de zeven regeringspartijen (PS, Vooruit, Ecolo, Groen en cd&v) enkele dagen voor 1 mei innamen met betrekking tot het belasten van grote vermogens en van overwinsten;

- gelet op het CREG-rapport van februari waarin het bestaan van overwinsten bevestigd wordt, evenals de mogelijkheid om die te belasten;

- overwegende dat de vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing een historisch niveau bereiken, namelijk 4,1 miljard euro, en overwegende dat de regering zich ertoe verbonden had die vrijstellingen tegen het licht te houden, teneinde ze te beperken;

vraagt de regering

- haar doelstelling met betrekking tot het overheidstekort te verduidelijken en te garanderen dat die doelstelling geen instrument is om nieuwe besparingsmaatregelen ten koste van de burgers door te voeren;

- een vermogensbelasting en een belasting op de overwinsten van degenen die profiteren van deze crisis in te voeren;

- de taxshift van de regering-Michel, waardoor de sociale zekerheid bijna 9 miljard euro zal mislopen tegen 2027, te herzien;

- de vakbonden de vrijheid te bieden om loononderhandelingen te voeren door de wet van 1996 te herzien, teneinde loonsverhogingen mogelijk te maken en bijgevolg een stijging van de ontvangsten uit sociale bijdragen om de sociale zekerheid te financieren."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Sofie Merckx et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de de MM. Sander Loones et Kurt Ravyts et Mme Sofie Merckx

et la réponse du premier ministre et de la secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

- considérant le rapport du Comité de monitoring publié le 14 juillet 2022 qui indique que le déficit s’élèverait à 5,1 % du PIB en 2022;

- considérant l’objectif de 3,5 % de déficit en 2024 affiché par le gouvernement lors de son entrée en fonction;

- considérant les déclarations de la secrétaire d’État dans le journal L’Écho du 15 juillet et son appel pour de nouvelles mesures d’austérité;

- considérant les prises de position de cinq des sept partis du gouvernement (PS, Vooruit, Ecolo, Groen, et CD&V) à quelques jours du 1er mai en faveur d’une taxe sur les grandes fortunes et d’une taxe sur les surprofits;

- considérant le rapport de février de la CREG qui confirme l’existence de surprofits et la possibilité de taxer ceux-ci;

- considérant que les dispenses de précomptes professionnels atteignent un niveau historique, à savoir 4,1 milliards d’euros et considérant que le gouvernement s’était engagé à passer ces dispenses au peigne fin pour les limiter;

demande au gouvernement

- de clarifier son objectif en matière de déficit public et de garantir que cet objectif ne sera pas un moyen d’appliquer de nouvelles mesures d’austérité sur le dos des citoyens;

- d’établir un impôt sur la fortune ainsi qu’un impôt sur les surprofits des profiteurs de crise;

- de revoir le tax shift du gouvernement Michel qui privera la Sécurité sociale de près de 9 milliards d’euros en 2027;

- de permettre une liberté de négocier les salaires pour les syndicats en revoyant la loi de 1996 afin de permettre des hausses de salaires et donc des hausses de cotisations sociales pour financer la sécurité sociale."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Servais Verherstraeten, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt en Gilles Vanden Burre.

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Servais Verherstraeten, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt et Gilles Vanden Burre.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

06 Prise en considération de propositions

06 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

07 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Kathleen Depoorter sur "Le retard dans les dossiers au Fonds des accidents médicaux" (n° 292)

07 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Kathleen Depoorter over "De dossierachterstand bij het Fonds voor de medische ongevallen" (nr. 292)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé et de l'Égalité des chances du 12 juillet 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van 12 juli 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 292/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Kathleen Depoorter;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Karin Jiroflée.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 292/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Kathleen Depoorter;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Karin Jiroflée.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

07.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, heel even over de motie rond het Fonds Medische Ongevallen. Het is een bijzonder dossier. Ik neem jullie graag even mee in de tijd.

 

Een jaar geleden kwam minister Vandenbroucke met een plan naar de Kamer waarin hij voor de slachtoffers sneller dossiers zou gaan afhandelen. Een jaar na datum wilde ik hem ondervragen. Toevallig was de directrice van het Fonds Medische Ongevallen net naar de commissie gekomen voor de patiëntendossiers. Zij had als opdracht nummer 1 voor het FMO het vergoeden van schade in gevallen van gezondheidszorg.

 

Ik had de commissies herbeluisterd en de verslagen herlezen en had een aantal pertinente vragen voor de minister. Ik kreeg daarop antwoord, maar dat was volledig in discrepantie met de antwoorden van de directeur van het FMO en van de administrateur-generaal van het RIZIV. Ik diende een motie in en zou dit weer aankaarten in de plenaire vergadering. Maar in de Conferentie van voorzitters, mevrouw de voorzitster, verklaarde u mijn nieuwe motie onontvankelijk.

 

Collega's, hoe kan het dat een parlementslid een interpellatie in plenaire vergadering wil houden op vraag van dat parlementslid en op basis van nieuwe feiten, waarbij de socialistische familie, waaronder de fractieleider van Vooruit, moet aangeven dat alle antwoorden reeds zijn gegeven. Nee, collega, de antwoorden waren er niet. Ik heb de minister daar duidelijk op gewezen en zal dan ook in het belang van alle slachtoffers, die nog altijd wachten op een vergoeding, die ondanks de extra subsidie aan het Fonds Medische Ongevallen van 3,3 miljoen euro, voor een achterstand van 116 uitbetaalde dossiers, in september terugkeren op dit dossier.

 

Ik doe dat voor al die slachtoffers voor wie de minister aan aankondigingpolitiek heeft gedaan, maar die nog altijd zitten te wachten op de schadevergoeding waar zij recht op hebben, al drie, vier, of meer jaren. Is dat dan de nieuwe politieke cultuur? Men steekt liever alles in de doofpot dan echt te werken aan de dossiers.

 

Collega's, ik nodig u uit onze motie goed te keuren.

 

 

 

La présidente:

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

79

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

08 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Kathleen Depoorter sur "Les coronagaffes" (n° 293)

08 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Kathleen Depoorter over "De coronablunders" (nr. 293)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Santé et de l'Égalité des chances du 12 juillet 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van 12 juli 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 293/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Kathleen Depoorter;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Karin Jiroflée.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 293/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Kathleen Depoorter;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Karin Jiroflée.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

78

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

09 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Barbara Pas sur "Le rapport annuel du vice-gouverneur de Bruxelles et les infractions à la législation linguistique" (n° 297)

09 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Barbara Pas over "Het jaarverslag van de vicegouverneur van Brussel en de taalwetovertredingen" (nr. 297)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives du 13 juillet 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van 13 juli 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 297/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Franky Demon.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 297/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Franky Demon.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

09.01  Barbara Pas (VB): Collega's, ik heb naar jaarlijkse gewoonte de minister van Binnenlandse Zaken geïnterpelleerd over het rapport van de vicegouverneur van Brussel. Elk jaar worden de cijfers in zijn rapport namelijk slechter en slechter. In het jaar verslag van 2021 laat hij weten dat niet eens één aanwerving op drie in de 19 Brusselse gemeenten conform de taalwetgeving is. Er is een speciale vermelding voor de gemeente van onze collega Emir Kir, Sint-Joost-ten-Node. Zij slagen er namelijk in om geen enkele benoeming of bevordering conform de taalwetgeving uit te voeren. Zij scoren namelijk 0 % voor 2021.

 

Bij de 19 OCMW's van Brussel is de situatie nog erger dan bij de gemeentes. Daar verlopen een goede 11 % van de aanwervingen volgens de taalwetgeving. Onze oud-collega Olivier Maingain uit Sint-Lambrechts-Woluwe krijgt daar een speciale vermelding omdat zijn OCMW niet eens de verplichting nakomt om de aanwervingen, bevorderingen of benoemingen te melden aan de vicegouverneur.

 

Als ik de minister daarover ondervraag, betreurt ze de situatie, net als haar voorganger, maar doet ze er vooral niets aan. Nochtans is een minister van Binnenlandse Zaken perfect bevoegd om de naleving van de taalwetgeving in Brussel af te dwingen. De vicegouverneur schorst en masse alles wat niet reglementair is, maar daaruit vloeien nul vernietiging door de Brusselse autoriteiten voort.

 

Meer dan vijf minuten politieke moed is daarvoor echter niet nodig. Alle adviezen van de Raad van State geven ons gelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken perfect de vernietigingsbevoegdheid kan weghalen bij de Brusselse autoriteiten en aan de vicegouverneur kan overdragen. We horen dan als flauw excuus dat het niet in het regeerakkoord staat. Dat is natuurlijk een heel flauw argument, want het is niet omdat iets in het regeerakkoord staat dat het gebeurt. Dat hebben we vandaag nog gezien met het responsabiliseringsmechanisme van de artsenquota. Dat staat namelijk wel in het regeerakkoord, maar dat komt er niet. Het is ook niet omdat het niet in het regeerakkoord staat dat Vivaldi het niet doet. Ik denk bijvoorbeeld aan de actieve repatriëring van IS-terroristes of het ruilen van terroristen met Iran via allerhande verdragen. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar het gebeurt wel.

 

Deze regering heeft duidelijk een zetje nodig om iets te doen aan die dramatische, schandalige situatie. U kunt dat zelf doen door de motie van aanbeveling die ik heb ingediend te steunen.

 

La présidente:

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

86

Oui

Nee

46

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

10 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Wim Van der Donckt sur "Le blocage de la réforme promise des pensions" (n° 304)

- Mme Sofie Merckx sur "Le blocage de la réforme des pensions" (n° 307)

- Mme Ellen Samyn sur "La réforme promise des pensions" (n° 308)

- M. François De Smet sur "Le point sur les accords annoncés dans le cadre de la réforme des pensions" (n° 310)

10 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Wim Van der Donckt over "Het uitblijven van de beloofde pensioenhervorming" (n° 304)

- mevrouw Sofie Merckx over "Het uitblijven van de pensioenhervorming" (n° 307)

- mevrouw Ellen Samyn over "De beloofde pensioenhervorming" (n° 308)

- de heer François De Smet over "De stand van zaken m.b.t. het aangekondigde akkoord over de pensioenhervorming" (n° 310)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière du 14 juillet 2022.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van 14 juli 2022.

 

Quatre motions ont été déposées (MOT n° 304/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par M. Wim Van der Donckt;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Sofie Merckx;

- une troisième motion de recommandation a été déposée par Mme Ellen Samyn;

- une quatrième motion de recommandation a été déposée par M. François De Smet.

Vier moties werden ingediend (MOT nr. 304/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Wim Van der Donckt;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Sofie Merckx;

- een derde motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Ellen Samyn;

- een vierde motie van aanbeveling werd ingediend door de heer François De Smet.

 

Si plusieurs motions de recommandation portent sur le même objet, celles déposées par des interpellateurs ont, lors du vote, la priorité de droit sur celles déposées par d’autres membres. L’ordre du vote est, pour chacune de ces deux catégories de motions, déterminé par l’ordre dans lequel celles-ci ont été déposées (art. 139, al. 2, Rgt).

Zijn er verscheidene moties van aanbeveling over hetzelfde onderwerp ingediend, dan hebben de moties ingediend door interpellanten bij de stemming van rechtswege voorrang op de moties ingediend door andere leden. Binnen elke van beide categorieën wordt de volgorde van stemming bepaald door de volgorde van indiening (art. 139, tweede lid, Rgt).

 

Je mets la première motion de recommandation, déposée par M. Wim Van der Donckt aux voix.

Ik breng de eerste motie van aanbeveling, ingediend door de heer Wim Van der Donckt in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

26

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion de recommandation n'est pas adoptée.

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen.

 

Je mets la deuxième motion de recommandation, déposée par Mme Sofie Merckx aux voix.

Ik breng de tweede motie van aanbeveling, ingediend door mevrouw Sofie Merckx in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

13

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion de recommandation n'est pas adoptée.

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen.

 

Je mets la troisième motion de recommandation, déposée par Mme Ellen Samyn aux voix.

Ik breng de derde motie van aanbeveling, ingediend door mevrouw Ellen Samyn in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

35

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

La motion de recommandation n'est pas adoptée.

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen.

 

Je mets la quatrième motion de recommandation, déposée par M. François De Smet aux voix.

Ik breng de vierde motie van aanbeveling, ingediend door de heer François De Smet in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

26

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion de recommandation n'est pas adoptée.

De motie van aanbeveling wordt niet aangenomen.

 

11 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Sander Loones sur "Les signaux d'alarme concernant le budget ignorés par le gouvernement De Croo" (n° 312)

- M. Kurt Ravyts sur "Les signaux d'alarme budgétaire contenus dans le récent rapport du Comité de monitoring" (n° 313)

- Mme Sofie Merckx sur "Le rapport du Comité de monitoring commandé par le gouvernement concernant le budget" (n° 315)

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Sander Loones over "Het negeren van de alarmbellen over de begroting door de regering De Croo" (n° 312)

- de heer Kurt Ravyts over "De budgettaire knipperlichten in het recente begrotingsrapport van het Monitoringcomité" (n° 313)

- mevrouw Sofie Merckx over "Het begrotingsrapport dat de regering aan het Monitoringcomité heeft gevraagd" (n° 315)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Trois motions ont été déposées (MOT n° 312/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par M. Sander Loones;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Sofie Merckx;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Servais Verherstraeten, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt et Gilles Vanden Burre.

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 312/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Sander Loones;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Sofie Merckx;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Servais Verherstraeten, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt en Gilles Vanden Burre.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

80

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

 

12 Amendements et articles réservés du projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Inde sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (nouvel intitulé) (2784/1-5)

12 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 ter amendering van het aanvullend protocol bij de Conventie inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 april 2022 te Straatsburg (nieuw opschrift) (2784/1-5)

 

Vote sur les articles 2 à 4.(2784/4)

Stemming over artikelen 2 tot 4.(2784/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les articles 2 à 4.

Bijgevolg neemt de Kamer de artikelen 2 tot 4 aan.

 

Vote sur les amendements nos 3 à 6 et sur l'article 5 réservé.(2784/5)

Stemming over de amendementen nrs. 3 tot 6 en het aangehouden artikel 5.(2784/5)

 

Les amendements nos 3 à 6 visent tous à supprimer l'article 5, je vous propose de voter sur le maintien de l'article 5.

Daar de amendementen nrs. 3 tot 6 alle strekken tot het weglaten van artikel 5, stel ik u voor te stemmen over het behoud van artikel 5.

 

Pas d'observation? (Non)

Geen bezwaar? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

79

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'article 5 est maintenu et adopté et les amendements sont rejetés.

Bijgevolg is het artikel 5 behouden en aangenomen en zijn de amendementen verworpen.

 

 

13 Ensemble du projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Inde sur l'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement du Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (nouvel intitulé) (2784/4)

13 Geheel van het wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en 2) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en 4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en 5) het Protocol van 22 november 2017 ter amendering van het aanvullend protocol bij de Conventie inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend op 7 april 2022 te Straatsburg (nieuw opschrift) (2784/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

13.01  Georges Dallemagne (Les Engagés): Madame la présidente, chers collègues, ce projet de loi et ce traité surtout conclu avec l'Iran et qui est soumis à notre vote n'est rien d'autre qu'un traité de libération de terroristes condamnés par la justice belge. Un tel instrument qui produit de tels effets, c'est sans précédent dans l'histoire du pays. Cela n'a pas d'équivalent en Europe.

 

L'adoption de ce traité aura deux conséquences: la mise en danger de Belges et d'Européens sur nos territoires, qui pourront être la cible de terroristes tablant sur l'impunité, la mise en danger de Belges et d'Européens qui se rendront ou sont en Iran et qui pourront être arbitrairement détenus, en vue d'être échangés contre des terroristes détenus chez nous. Voilà l'objet du vote de ce jour!

 

Nous avons entendu beaucoup de choses dans les discussions, mais la vérité est que ce texte va inscrire dans le droit belge que nous sommes, désormais, un pays prêt à céder au chantage d'un État, qui prend nos citoyens en otages et commandite des attentats terroristes en Europe. Nous ne comprenons toujours pas la décision prise par le gouvernement de conclure ce traité et nous comprendrions encore moins que des collègues que nous respectons pour leur combat en faveur des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit votent en faveur de ce texte.

 

13.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, het is met wellicht grote droefheid dat wij het werkjaar zullen moeten afsluiten met wat een absoluut moreel dieptepunt dreigt te worden voor deze assemblee. Wij weten allemaal dat, wanneer de leden van de meerderheid in eer en geweten zouden kunnen stemmen, het resultaat anders zou zijn. Dat is gebleken tijdens de besprekingen in de commissie, waar ook leden van de meerderheid kritisch en afwijzend zijn geweest.

 

Het debat dat wij gisteren hebben gehad, was een debat doorgaans op niveau. Op bepaalde ogenblikken is gebleken dat men zijn toevlucht heeft moeten nemen tot manifeste onwaarheden, bijvoorbeeld uitgesproken door de heer Cogolati, om zichzelf achter een vijgenblad te verschuilen en vandaag iets te doen wat mij emotioneert en waarvan zij van zichzelf weten dat het fundamenteel fout is. Het is fundamenteel fout.

 

Wij kunnen het met elkaar voortdurend oneens zijn over allerhande onderwerpen. Wanneer wij echter vandaag dit land internationaal zullen positioneren als een vrijhaven voor door onze rechtbanken veroordeelde terroristen, hoop ik dat alle leden een heel slechte vakantie zullen hebben.

 

13.03  François De Smet (DéFI): Madame la présidente, je remercierai tout d'abord tous les collègues qui ont pris part au long débat hier et qui fut d'un bon niveau. Nous nous sommes mis dans une situation impossible avec d'un côté des destins et de l'autre de grands principes. Mais il reste que, tout bien pesé, nous considérons, nous aussi, que la signature et l'approbation de ce traité sera une erreur, une faute. Je suis persuadé que certains membres de la majorité en sont pleinement convaincus et ne vont pas tous voter ce texte avec plaisir. Je pense qu'il va nous ouvrir à des conséquences extrêmement dures et qu'il va envoyer un message terrible à l'Iran et au monde entier, selon lequel, désormais, la vie de nos ressortissants aura un prix. Et ça, c'est un précédent regrettable. Nous ne pouvons nous y associer. Je vous remercie.

 

La présidente:

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

79

Oui

Nee

41

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

13.04  Peter De Roover (N-VA): Schande! Scandaleux!

 

(Brouhaha)

(Tumult)

 

La présidente: Je vous demande de respecter les opinions des uns et des autres, ce qui se fait dans une assemblée démocratiquement élue. Je vous remercie

 

 

14 Amendements et articles réservés du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (2774/1-9)

14 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II (2774/1-9)

 

Vote sur l'amendement n° 110 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 42. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 110 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 42. (2774/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

35

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 119 de Nabil Boukili à l'article 42. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 119 van Nabil Boukili op artikel 42. (2774/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

11

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 42 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 42 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 111 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 49. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 111 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 49. (2774/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

35

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 49 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 49 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 112 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 50. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 112 van Sophie de Wit cs tot weglating van artikel 50. (2774/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 14 )

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 50 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 50 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 118 de Nabil Boukili tendant à insérer un article 54/1(n). (2774/9)

Stemming over amendement nr. 118 van Nabil Boukili tot invoeging van een artikel 54/1(n). (2774/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

17

Oui

Nee

114

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 113 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 63. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 113 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 63. (2774/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

35

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 63 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 63 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 114 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 64. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 114 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 64. (2774/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 16)

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 64 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 64 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 115 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 65. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 115 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 65. (2774/9)

 

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 16)

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 65 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 65 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 116 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 66. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 116 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 66. (2774/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 16)

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 66 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 66 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 117 de Sophie De Wit cs visant à supprimer l'article 71. (2774/9)

Stemming over amendement nr. 117 van Sophie De Wit cs tot weglating van artikel 71. (2774/9)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 16)

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 71 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 71 aangenomen.

 

15 Ensemble du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (2774/8)

15 Geheel van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II (2774/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

93

Oui

Nee

34

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

16 Amendements et articles réservés de la proposition de loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (nouvel intitulé) (2739/1-7)

16 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsvoorstel tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (nieuw opschrift) (2739/1-7)

 

Vote sur l'amendement n° 13 de Nabil Bouliki à l'article 6. (2739/7)

Stemming over amendement nr. 13 van Nabil Bouliki op artikel 6. (2739/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

13

Oui

Nee

115

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Nabil Bouliki à l'article 7. (2739/7)

Stemming over amendement nr. 14 van Nabil Bouliki op artikel 7. (2739/7)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 18)

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

 

17 Ensemble de la proposition de loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (nouvel intitulé) (2739/6)

17 Geheel van het wetsvoorstel tot invoering van een algemene declassificatieregeling van de geclassificeerde stukken (nieuw opschrift) (2739/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

18 Proposition de loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour afin que, dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité Permanent P, du Service d'enquêtes P et du personnel administratif du Comité P soient dispensés de l'obligation d'obtenir des autorisations pour accéder à des données à caractère personnel et les traiter (nouvel intitulé) (2504/4)

18 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, teneinde de leden van het Vast Comité P, van de dienst Enquêtes P en van het administratief personeel van het Comité P vrij te stellen van het verkrijgen van machtigingen voor de toegang tot en verwerking van persoonsgegevens in het kader van hun wettelijke opdrachten (nieuw opschrift) (2504/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (2790/3)

19 Projet de loi modifiant l'article 69 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (2790/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat.

 

20 Voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof wordt verzocht de lopende en zogenaamde DBFM-projecten van de Regie der Gebouwen aan een audit te onderwerpen (nieuw opschrift) (2788/5)

20 Proposition de résolution demandant à la Cour des comptes la réalisation d'un audit des projets dits DBFM en cours de la Régie des Bâtiments (2788/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

 

21 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile afin de permettre au conseil de zone de secours d'organiser des réunions électroniques à distance lorsque l'ordre du jour le permet (nouvel intitulé) (2639/4)

21 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, opdat de raad van de hulpverleningszone elektronische vergaderingen op afstand kan houden wanneer de agenda dat mogelijk maakt (2639/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

22 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers (2761/6)

22 Amendements et article réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires (2761/6)

 

Stemming over amendement nr. 15 van Maxime Prévot tot invoeging van een artikel 7/1(n).(2761/6)

Vote sur l'amendement n° 15 de Maxime Prévot tendant à insérer un article 7/1(n).(2761/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

17

Oui

Nee

115

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Theo Francken cs op artikel 32.(2761/6)

Vote sur l'amendement n° 14 de Theo Francken cs à l'article 32.(2761/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

35

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 32 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 32 est adopté.

 

23 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers (2761/5)

23 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les chercheurs, stagiaires et volontaires (2761/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

117

Oui

Nee

15

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

24 Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Finlande, signé à Bruxelles le 5 juillet 2022; 2) Protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur l'accession du Royaume de Suède, signé à Bruxelles le 5 juillet 2022 (2816/1)

24 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten: 1) Protocol voor de toetreding van de Republiek Finland tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022; 2) Protocol voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 5 juli 2022 (2816/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

121

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

25 Proposition de loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire (2798/5)

25 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (2798/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

84

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (2786/1-7)

26 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (2786/1-7)

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Frieda Gijbels cs à l'article 3.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 10 van Frieda Gijbels cs op artikel 3.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

35

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Frieda Gijbels cs à l'article 7.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 11 van Frieda Gijbels cs op artikel 7.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  30)

Ja

39

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 12 de Frieda Gijbels cs tendant à insérer un article 8/1(n).(2786/7)

Stemming over amendement nr. 12 van Frieda Gijbels cs tot invoeging van een artikel 8/1(n).(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31 )

Ja

18

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 13 de Frieda Gijbels cs à l'article 9.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 13 van Frieda Gijbels cs op artikel 9.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  32)

Ja

34

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 9 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 9 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Frieda Gijbels cs à l'article 11.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 14 van Frieda Gijbels cs op artikel 11.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  33)

Ja

41

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 11 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 11 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 15 de Frieda Gijbels cs à l'article 13.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 15 van Frieda Gijbels cs op artikel 13.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  34)

Ja

38

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 13 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 13 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 16 de Frieda Gijbels cs à l'article 14.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 16 van Frieda Gijbels cs op artikel 14.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

35

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 14 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 14 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 17 de Frieda Gijbels cs à l'article 17.(2786/7)

Stemming over amendement nr. 17 van Frieda Gijbels cs op artikel 17.(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  36)

Ja

41

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 17 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 18 de Frieda Gijbels cs tendant à insérer un article 26/1(n).(2786/7)

Stemming over amendement nr. 18 van Frieda Gijbels cs tot invoeging van een artikel 26/1(n).(2786/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  37)

Ja

35

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

27 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé (2786/6)

27 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (2786/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

93

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

39

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen (2801/1-8)

28 Amendements et article réservés du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'offre des professions des soins de santé (2801/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Sofie Merckx tot invoeging van een artikel 1/1(n).(2801/8)

Vote sur l'amendement n° 6 de Sofie Merckx tendant à insérer un article 1/1(n).(2801/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

12

Oui

Nee

114

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Sofie Merckx tot invoeging van een artikel 1/2(n).(2801/8)

Vote sur l'amendement n° 7 de Sofie Merckx tendant à insérer un article 1/2(n).(2801/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

17

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Catherine Fonck op artikel 3.(2801/8)

Vote sur l'amendement n° 3 de Catherine Fonck à l'article 3.(2801/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

17

Oui

Nee

115

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Sofie Merckx op artikel 3.(2801/8)

Vote sur l'amendement n° 5 de Sofie Merckx à l'article 3.(2801/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

17

Oui

Nee

115

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Steven Creyelman cs tot invoeging van een artikel 4/1(n).(2801/8)

Vote sur l'amendement n° 4 de Steven Creyelman cs tendant à insérer un article 4/1(n).(2801/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

35

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

29 Ensemble du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'offre des professions des soins de santé (2801/1)

29 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen (2801/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 44)

Ja

79

Oui

Nee

39

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

30 Allocution de la présidente

30 Toespraak van de voorzitster

 

Chers collègues, avant d'entamer ce dernier vote, je voudrais malgré l'heure, en ce jour de fête, puisque nous approchons de la fin de nos travaux, vous adresser quelques mots.

 

Depuis mars 2022, notre pays a quelque peu retrouvé un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de normal, grâce à la fin des mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation de ce covid-19.

 

Comme l’ensemble des Belges et comme toutes les institutions et entreprises publiques, notre assemblée a repris son fonctionnement en présentiel et nous avons été heureux de retrouver les sourires ou, parfois, les moues de chacun et de chacune.

 

Un rapide coup d'œil sur l’année écoulée montre que nous ne sommes pas restés inactifs.

 

Depuis septembre dernier, nous avons tenu 74 sessions plénières, au cours desquelles les membres de la Chambre ont déposé plus de 750 questions d’actualité au gouvernement.

 

Mais surtout, nous avons adopté un grand nombre de textes législatifs. Citons le projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, le projet de loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, le projet de loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 pour apporter un soutien financier aux ménages à faibles revenus et celui qui vise à moderniser le Code pénal sexuel afin de refléter les normes de la société d’aujourd’hui.

 

Parallèlement, la commission spéciale "Passé colonial" poursuit ses travaux afin d’examiner le passé colonial de notre pays au Congo, au Rwanda et au Burundi dans le but de formuler des recommandations pour le futur. Nous attendons son rapport avec grand intérêt. Depuis février, la commission spéciale "Traite et Trafic des êtres humains" évalue la législation et la politique sur ce sujet. Elle déposera un rapport dont les conclusions et les recommandations seront soumises au vote dans quelques mois.

 

Beste collega’s, er werden ook vele resoluties aangenomen, waaronder een voorstel van resolutie in de aanloop naar de COP 26 in Glasgow in november jongstleden, waarin gevraagd wordt in een nieuwe Belgische verbintenis voor een internationale klimaatfinanciering voor de periode 2021-2025 te voorzien, en het voorstel van resolutie met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het internationaal strafrecht. De resolutie aangaande de rechtsstaat en de vrouwenrechten in Polen en de verdediging van de fundamenten van de Europese Unie kreeg ook de nodige aandacht en dat geldt zeker ook voor de resolutie betreffende de veroordeling van de agressie van de Russische Federatie jegens Oekraïne.

 

U hebt de videoconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op 31 maart in ons halfrond bijgewoond. Het was belangrijk dat de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en -regeringen bij dat gebeuren betrokken werden, want het belangde het hele land aan. Beide Kamers luisterden toen verenigd naar de vraag om hulp van een staatshoofd van een land in oorlog. Dat was een historisch moment voor onze assemblee. Tevens hebben we de voorzitter van het Oekraïense Parlement en een delegatie ontvangen in het kader van de demarches om Oekraïne toe te laten tot het proces voor toetreding tot de Europese Unie. Die bijeenkomst bood de gelegenheid om te spreken over de solidariteit van het Belgische volk met de slachtoffers van de oorlog, die onder andere heeft geleid tot de opvang van vluchtelingen en de inzameling van eerste levensbehoeften. Ook de Kamer heeft een dergelijke inzameling georganiseerd.

 

Naast het wetgevende werk in de strikte zin van het woord werden er het afgelopen jaar heel wat inspanningen geleverd om de werking van ons onlineplatform voor de indiening van petities te verbeteren. Het voorbije parlementaire jaar werden er op ons petitieplatform 46 petities ontvankelijk bevonden. Dat is 50 % meer dan het jaar voordien bij de lancering ervan. Bovendien werden er al twee hoorzittingen gehouden waarbij de indieners van de petities hun verzoeken konden toelichten. Er werden meer bepaald twee belangrijke onderwerpen aangekaart, het pensioen van 1.500 euro en de loonnorm.

 

Chers collègues, depuis la fin des mesures sanitaires, nous avons ressenti ce besoin de nous retrouver. Nous avons effectivement repris entièrement en présentiel depuis pas moins de quatre mois, et cela se ressent positivement sur nos activités.

 

Il y a eu une hausse sensible du nombre d’événements organisés à la Chambre et un nombre impressionnant d’audiences à la Présidence. La quantité d’élèves qui ont visité notre institution a battu des records. Le Parlement des Jeunes, la récente exposition "Authenticité" au péristyle et le petit-déjeuner équitable ont rencontré un franc succès. Demain ou plutôt tout à l'heure, peut-être après quelques heures de sommeil, à l’occasion de la Fête nationale, des milliers de visiteurs sont attendus pour notre Journée Portes Ouvertes. Le parcours habituel a été modulé et donnera désormais accès à la passerelle Tondo ainsi qu’à nos salles de commission hautement équipées du Forum.

 

Plus que jamais, notre "maison de la démocratie" doit être ouverte sur le monde et totalement accessible à nos citoyennes et citoyens. Une maison où doit pouvoir s’exprimer la diversité des opinions - gage d’un travail parlementaire sain - dans le respect mutuel et l’écoute.

 

La Journée du bien-vivre ensemble dans la paix a aussi trouvé sa place de manière récurrente dans notre calendrier. Cette année, nous avons accueilli des représentants du groupe "Retissons du lien". Un groupe composé de familles concernées par l’engagement d’un des leurs dans l’idéologie djihadiste, de personnes endeuillées ou rescapées des attentats de Paris et de Bruxelles et aussi d’intervenants de première ligne.

 

La lutte contre toutes les formes de discrimination, de haine ou de violence est et reste une priorité de notre pays. La Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie était l’occasion de rappeler qu’il faut balayer les préjugés et les violences qui existent encore à l’égard des personnes LGBTQIA+. La façade illuminée du Parlement fédéral, le drapeau arc-en-ciel qui y est suspendu et le passage pour piétons arc-en-ciel qui lui fait face de façon permanente sont autant de témoignages de notre engagement. De plus, le 17 mai, avec ma collègue du Sénat, nous avons donné la parole aux membres de la communauté.

 

Par ailleurs, la presse est à nouveau la bienvenue et fait d'ailleurs largement usage de cette possibilité retrouvée. Parmi les événements ayant suscité un intérêt tout particulier de la presse, on peut bien sûr citer le discours déjà évoqué du président Zelensky, mais surtout la présence de certains experts associés à la Commission spéciale Passé colonial. La presse a largement couvert l’ensemble de nos débats, en particulier sur la crise sanitaire et les complexités liées aux différentes décisions pour enrayer la propagation de ce satané virus. Toujours avides de bons mots des uns et des autres, elle a habilement relayé les débats des débuts de séance, en matière de pension récemment, de crise énergétique ou de pouvoir d’achat notamment.

 

Beste collega’s, sinds mijn aantreden als Kamervoorzitster heb ik in mijn diplomatieke gesprekken onverdroten geijverd voor de bevordering van de gendergelijkheid. Ik stel vast dat er bijna overal ter wereld inspanningen in die zin geleverd worden, maar er moeten nog grote stappen voorwaarts worden gezet. Ons Parlement moet daar resoluut zijn schouders onder zetten!

 

We hebben levendige debatten gevoerd en ik ben er zeker van dat we ook in de toekomst nog de spreekwoordelijke degens zullen kruisen. Het democratische debat weerspiegelt een parlement waar alle gevoeligheden van de burgers aan bod komen. Ja, dat is soms best moeilijk, maar ons streven naar een consensus heeft altijd de bovenhand gehaald, en ik hoop dat dat nog lang het geval zal zijn!

 

Het afgelopen parlementaire jaar was niet steeds gemakkelijk. Onze assemblee heeft zich moeten aanpassen aan een nieuw werkritme met face-to-facevergaderingen en aan veranderingen zoals het vertrek van de griffier en de aanstelling van een nieuw team van hoge ambtenaren, die ons bijstaan in ons werk. Maar we mogen trots zijn op ons werk. Als Kamervoorzitster wil ik u allen danken voor het constructieve werk dat we samen hebben mogen verrichten.

 

Dat we dat werk in de best denkbare omstandigheden konden blijven doen, was mogelijk dankzij de onverdroten inzet en de beschikbaarheid van het personeel van de Kamer. Ik sta erop het voltallige personeel van de Kamer en alle diensten nogmaals hartelijk te danken: door hun werk was de goede werking van onze assemblee steeds gewaarborgd. Onze diensten spelen een essentiële rol in de uitvoering van de opdrachten van het Parlement en voor de democratie in ons land! (Applaus op alle banken)

 

Chers collègues, à la veille de cette pause estivale, je tiens donc à exprimer mes remerciements aux nouveaux greffier, greffier-adjoint et directrice générale des services de la Questure et à l'ensemble du personnel et des collaborateurs et collaboratrices de notre Assemblée. À toutes et tous, celles et ceux qui prolongent leur journée pour nos séances tardives, qui se lèvent tôt pour veiller à notre confort sur notre lieu de travail ou qui travaillent tout simplement avec motivation mais surtout, avec dévouement, en télétravail ou sur place. (Applaudissements)

 

Enfin, je tiens à remercier le commandant militaire et le personnel responsable de notre sécurité à l'intérieur et autour du Palais de la Nation. (Applaudissements)

 

Je voudrais adresser un merci tout particulier à l'équipe des traducteurs et interprètes, qui me suivent très tôt et très tard, mais en tout cas qui font de leur mieux pour nous traduire, avec casque, sans casque, avec micro, sans micro. Bref, merci vraiment pour leur implication! (Applaudissements)

 

Je vous souhaite, à vous, à vos collaborateurs et à vos familles, des vacances vivifiantes: nous en avons vraiment tous grand besoin !

 

Je souhaite également au premier ministre, aux membres du gouvernement - et je demande à Mme la ministre ou à la secrétaire d'État d'en faire part, bien entendu - ainsi qu'aux membres de leur cabinet d’excellentes vacances.

 

Portez-vous bien, prenez soin de vous et rendez-vous en septembre! (Applaudissements)

 

Votes nominatifs (continuation)

Naamstemmingen (voortzetting)

 

31 Proposition de rejet par la commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, en ce qui concerne le remplacement du 21 juillet en tant que jour férié légal par les jours fériés des communautés (1466/1-4)

31 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, voor wat betreft de vervanging van 21 juli als wettelijke feestdag door de feestdagen van de gemeenschappen (1466/1-4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 45)

Ja

95

Oui

Nee

35

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 1466/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 1466/1 is dus verworpen.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 22 septembre 2022 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 22 september 2022 om 14.15 uur.

 

La séance est levée le jeudi 21 juillet 2022 à 00 h 40.

De vergadering wordt gesloten op donderdag 21 juli 2022 om 00.40 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 201 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 201 bijlage.

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

079

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

052

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

078

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

052

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

086

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

046

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 


Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

026

Ja

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Non         

106

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

113

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Gabriëls Katja, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

094

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

026

Ja

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Non        

106

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

080

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

052

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

079

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

041

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

079

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

041

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

093

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

011

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

097

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui         

017

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

114

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

093

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

093

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non         

034

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

115

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

132

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

132

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui         

132

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

017

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

115

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

097

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

117

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

015

Nee

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Verreyt Hans

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

121

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Chanson Julie, Claes Mieke, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

011

Nee

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

084

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

020

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Francken Theo, Gijbels Frieda, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Claes Mieke, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

092

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions