Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

Donderdag 28 februari 2019

 

Avond

 

______

 

 

du

 

Jeudi 28 février 2019

 

Soir

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 19.12 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.

La séance est ouverte à 19.12 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

 

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Koen Geens.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Youro Casier, Kattrin Jadin, ambtsplicht / devoirs de mandat;

Nawal Ben Hamou, Philippe Blanchart, Aldo Carcaci, Maya Detiège, Wouter De Vriendt, Luc Gustin, Vanessa Matz, Fatma Pehlivan, Jan Penris, Sébastian Pirlot, gezond­heids­redenen / raisons de santé.

 

Federale regering / gouvernement fédéral:

Philippe De Backer, Europese Ministerraad Telecom (Boekarest) / Conseil des ministres européens Télécom (Bucarest).

 

Wetsontwerpen en voorstellen

Projets de loi et propositions

 

01 Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (3367/1-4)

01 Projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (3367/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Le rapporteur, M Laaouej, se réfère à son rapport écrit.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3367/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3367/4)

 

Het wetsontwerp telt 119 artikelen.

Le projet de loi compte 119 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 119 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 119 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

02 Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting (3368/1-3)

02 Projet de loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés (3368/1-3)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur is opnieuw de heer Laaouej, die verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3368/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3368/3)

 

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

Le projet de loi compte 4 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

03 Wetsvoorstel betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (3522/1-4)

03 Proposition de loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (3522/1-4)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Leen Dierick, Inez De Coninck, Frank Wilrycx, Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers, Luk Van Biesen, Michel de Lamotte.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Lalieux en mevrouw Bellens, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

03.01  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, wij van CD&V zijn er steeds voorstander van om samen te werken en de krachten te bundelen. Het wetsvoorstel dat vandaag op de agenda staat, strekt tot de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, kortweg IAB, en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, kortweg BIBF. Het illustreert mooi hoe een goede samenwerking een mooi initiatief kan opleveren. Het wetsvoorstel, dat eigenlijk de omzetting is van een ontwerp van minister Peeters, kwam tot stand dankzij een zeer intensieve samenwerking met de twee betrokken instituten.

 

Mijnheer de voorzitter, er zijn nog weinig collega's aanwezig, maar toch zijn zij tamelijk rumoerig. Ik laat hen opmerken dat het hier een belangrijk wetsvoorstel betreft, waaraan keihard is gewerkt door de beide instituten.

 

Het wetsvoorstel richt een nieuw instituut, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA) op. Collega's, met de fusie willen wij de kwaliteit van het beroep blijven garanderen en, waar mogelijk, zelfs naar een hoger niveau tillen. Zo kunnen onze ondernemingen hun vertrouwen in het beroep behouden en kan er ook veel beter worden ingespeeld op de noden van de bedrijven.

 

Door de aanpassing van een aantal professionele titels wordt de werkelijke rol veel duidelijker omschreven. Met de tekst zetten wij ook volop in op transparantie via het openbaar register en voorzien wij in een vlottere toegang tot het beroep voor de nieuwe generatie. Een overgangsraad zal bovendien alles in goede banen leiden voor de oprichting en de werking van het nieuwe instituut. Kortom, de fusie heeft heel wat positieve effecten.

 

Collega's, vennootschappen die op het ogenblik erkend zijn door het IAB, maken zich wel zorgen over de vraag of zij hun erkenning behouden. Ik kan daarop bevestigend antwoorden. Het is niet onze bedoeling daarmee komaf te maken. De toekomstige regelgeving zal dus niet afwijken van de huidige regelgeving op dat punt.

 

Ik wil ook nog even verduidelijken dat de meerderheid van het bestuur van leden-rechtspersonen verbonden aan de beroeps­groeperingen, dient te bestaan uit leden van het instituut, ongeacht hun hoedanigheid als lid van het instituut. Zij kunnen dus zowel extern als intern accountant zijn.

 

Ten slotte bedank ik graag iedereen die heeft meegeholpen aan de totstandkoming van het voorliggend wetsvoorstel, in het bijzonder de beide instituten, die hieraan keihard hebben gewerkt, onder leiding van minister Peeters, wiens werk hiermee eigenlijk wordt voortgezet. Ik wil uiteraard ook alle collega's van de commissie bedanken voor de zeer snelle behandeling van het wetsvoorstel. Wij hebben heel mooi werk afgeleverd. De instituten kijken ook uit naar de stemming over het wetsvoorstel, dat hopelijk unaniem wordt aangenomen.

 

03.02  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wij zijn in ons land goed in het maken van regels en het oprichten van organen en adviesraden voor afzonderlijke belangengroepen. Zo kwamen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Accountants en de Belasting­consulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) tot stand. In de kern houden zij zich allemaal bezig met de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen.

 

In 2017 gingen twee van die instituten, het IAB en het BIBF, fusiegesprekken aan, die resulteerden in het voorliggend wetsvoorstel. Dat soort initiatieven van onderuit, die gericht zijn op vereenvoudiging en efficiëntie, kan onze fractie alleen maar toejuichen. Wij gingen dan ook graag in op de vraag van de beide voorzitters om het wetsvoorstel dat de fusie bekroont, te steunen.

 

Het beroep van boekhouder en accountant is een knelpuntberoep. Daarbij is er bovendien de uitdaging van de digitalisering: elektronische facturatie en advies en controle zullen sterk aan belang toenemen, in tegenstelling tot de klassieke taken als ordenen en klasseren. Specialisering en gerichte dienstverlening vragen dan ook aanpassingen aan de werkwijze en opleiding van boekhouders, accountants en administratieve medewerkers, zeker in kleinere kantoren. Wij zijn dan ook blij dat de andere fracties het daarmee eens zijn. Collega Laaouej onderstreepte in de commissie terecht de steeds complexere juridische situatie en fiscale en parafiscale verplichtingen waarmee de sector geconfronteerd wordt. Zijn pleidooi voor een verdere toenadering tot het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is ons ook niet ontgaan.

 

Collega Van Biesen wees in de commissie terecht op de situatie in het buitenland, waar één instituut voor de hele sector de norm is. Zijn opmerking over het belang van de sector in de belastinginning en zijn oproep om de nodige aandacht te blijven besteden aan de kleinere kantoren, treden wij dan ook bij.

 

De fusie van het IAB en het BIBF leidt tot een nieuw instituut, zoals de collega reeds aanhaalde, kortweg IBA. Het grootste voordeel van de fusie is dat de kwaliteitstoetsing, die vandaag alleen voor accountants en belastingconsulenten van toepassing is, zal worden uitgebreid tot alle beroeps­beoefenaars. Hierdoor krijgen de onder­nemingen de garantie op kwaliteitscontrole. Ook de regels voor de handhaving van de tucht zijn gelijkaardig aan de huidige tuchtregeling die van toepassing is bij het BIBF.

 

Op 1 juni 2019 gaan de overgangsbepalingen van start. Er wordt voor een periode van vier jaar een paritair samengestelde overgangsraad opgericht. Die zal alle voorbereidende taken uitoefenen en de voorbereiding en oprichting van het nieuwe instituut op zich nemen.

 

Een fusie van twee organisaties brengt steeds onzekerheid met zich mee, verandering wekt inertie op, niet iedereen is van in het begin mee met de noodzaak van zo'n fusie. Daarom vinden wij het belangrijk dat aan alle leden van de beide instituten de nodige antwoorden worden gegeven op hun vragen. Het is de taak van die overgangsraad om die onzekerheden weg te nemen. Misverstanden zorgen immers voor verwarring en weerstand. Met argumenten en de juiste informatie kan men mensen overtuigen.

 

Mevrouw Dierick heeft in de commissie reeds op een aantal vragen een antwoord gegeven. Andere antwoorden zullen nog komen, maar daarvoor moeten wij wachten op het koninklijk besluit.

 

Een belangrijk aandachtspunt voor ons is de toegang tot het beroep van gecertificeerd accountant. Boekhouders en boekhouders-fiscalisten zullen mits een geslaagd bekwaam­heidsexamen de titel van gecertificeerd accountant kunnen verwerven. Nieuwe kandidaten zullen een toelatingsexamen moeten afleggen vooraleer ze een stage van drie jaar kunnen aanvatten, die normaliter afgerond wordt met een succesvol bekwaamheidsexamen.

 

Een toelatingsexamen is onzes inziens alleen nuttig wanneer een kandidaat niet de juiste voorbereiding heeft genoten. Een toelatings­examen mag niet als een drempel tot het beroep dienen, zeker niet als het een knelpuntberoep is. Wie een gepaste vooropleiding met succes heeft afgelegd, zou dan ook vrijstelling van toelatingsexamen of van onderdelen van het examen moeten krijgen. Een goede afstemming hiervoor met de hogescholen, universiteiten en instituten is zeer belangrijk.

 

Wij hopen dat de aanstaande verkiezingen bij zowel het BIBF als het IAB dan ook in het teken zullen staan van de fusie en dat de neuzen in dezelfde richting wijzen, om alle praktische problemen, die er voorlopig nog zijn, op een constructieve wijze te kunnen oplossen. Onze fractie zal het wetsvoorstel uiteraard steunen.

 

03.03  Michel de Lamotte (cdH): Monsieur le président, le texte a été adopté en commission après avoir été débattu. C'est un bon texte dans le sens où il faut regrouper tous les instituts pour des questions de normes comptables et de normes financières dans le cadre du travail qui a été fait.

 

Il me revient cependant qu'il y a encore, auprès de l'association des comptables, quelques grincements et qu'il faudra certainement arrondir les angles sur un certain nombre de modalités qui relèvent des instituts. Il nous faut dès lors attirer l'attention du gouvernement par nos travaux, car il s'agit d'une proposition de loi - et il n'y a pas de ministre en séance -, sur la nécessité de pouvoir entendre les uns et les autres pour que la réalisation de cette fusion se passe de manière sereine. Il faut apaiser certaines tensions. Le ministre en charge de mettre en œuvre cette fusion par un arrêté royal doit être attentif à calmer les uns et les autres. Il doit les entendre et jouer un rôle de médiateur.

 

Pour que les choses soient claires, je tiens à dire que je ne modifierai pas mon vote. Je voulais simplement attirer l'attention sur cette nécessité lors de la mise en œuvre de ce nouvel institut.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3522/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3522/4)

 

Het wetsvoorstel telt 130 artikelen.

La proposition de loi compte 130 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 130 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 130 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

04 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen (3422/1-4)

04 Projet de loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (3422/1-4)

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

De rapporteur, de heer Van Hecke, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

Vraagt iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3422/4)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3422/4)

 

Het wetsontwerp telt 28 artikelen.

Le projet de loi compte 28 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 28 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 28 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

05 Voorstel van resolutie over een geïntegreerd defensiebeleid binnen de Europese Unie (2655/1-10)

- Voorstel van resolutie met het oog op een strategie voor een Europese defensie (2630/1-2)

05 Proposition de résolution relative à une politique de défense intégrée au sein de l'Union européenne (2655/1-10)

- Proposition de résolution relative à une stratégie de défense européenne (2630/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 2655: Veli Yüksel, Hendrik Bogaert, Richard Miller, Damien Thiéry

- 2630: Alain Top, Dirk Van der Maelen, David Geerts.

 

Bespreking

Discussion

 

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85,4) (2655/9)

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85,4) (2655/9)

 

De bespreking is geopend.

La discussion est ouverte.

 

De rapporteurs, mevrouw Bellens en de heer Vandenput, verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

Ik geef het woord aan de heer Chabot.

 

05.01  Jacques Chabot (PS): Monsieur le président, chers collègues, mon groupe s'abstiendra sur ce texte, comme il l'a d'ailleurs fait en commission. Le groupe PS défend, depuis de nombreuses années, une Europe de la défense, effective sur les plans humain, matériel, industriel et stratégique. Mon collègue M. Christophe Lacroix avait d'ailleurs déjà fait adopter une loi en ce sens par notre assemblée en mai 2013.

 

Le texte va dans le bon sens, notamment le point 3, qui demande d'inscrire pleinement et autant que possible la Défense belge, et l'ensemble de ses décisions stratégiques, au sein notamment de la PESCO et du Fonds européen de la Défense. Je remercie tous mes collègues d'avoir adopté plusieurs de mes amendements, qui renforcent le volontarisme de ce texte en la matière.

 

Cependant, par cette abstention, mon groupe tient à dénoncer l'écart abyssal qui existe entre les bonnes intentions figurant dans le texte et les actes concrets posés par la majorité. Ces actes affaiblissent l'émergence, à terme, d'une défense européenne. L'indépendance stratégique européenne n'a jamais été une priorité pour ce gouvernement. L'ex-majorité s'est montrée atlantiste à 99 %, et ce texte parlementaire, à lui seul, ne va hélas pas permettre de renverser la vapeur.

 

Sous ce gouvernement, la Belgique a ainsi notamment acheté des avions de chasse américains, sans le moindre  critère européen. Un marché du siècle accordé sans critère européen. C'est également le cas de l'ensemble de la loi de la programmation.

 

Pour mon groupe, la voix et les positions de l'Union européenne doivent être renforcées au sein de l'OTAN. Nous plaidons non pas pour une concurrence malsaine, mais pour une approche constructive et complémentaire entre l'Union européenne et l'OTAN, basée sur nos valeurs démocratiques de l'État de droit et sur le principe absolu que le recours à la force ne peut se faire qu'en dernier ressort et dans un cadre onusien.

 

Il faut ainsi permettre l'émergence d'une réelle stratégie européenne en matière de défense, dans le cadre d'une approche globale qui joint diplomatie et développement. La PESCO ouvre ainsi une opportunité unique. Unique signifie certes historique, mais aussi et surtout, que nous n'avons qu'une chance pour la saisir. Le temps presse si on ne veut pas que notre pays rate le train.

 

Pour nous, une telle coopération sera également à même d'avoir des retombées positives pour l'emploi, la croissance, l'innovation et la compétitivité industrielle de l'Union.

 

Là aussi, l'industrie belge a une carte à jouer, pour autant que le fédéral implique enfin les entités fédérées.

 

Pour mon groupe, cette coopération européenne doit également continuer à encourager les synergies, les économies d'échelle et l'achat commun de matériel militaire européen et ainsi favoriser encore un peu plus un socle commun de formation des militaires à l'échelle européenne, et la compatibilité totale du matériel, qui fait défaut aujourd'hui.

 

05.02  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, we hebben hier een belangrijke resolutie voor ons. Het gaat over een geïntegreerd defensiebeleid binnen de Europese Unie. Voor de collega's die dat gevolgd hebben: deze resolutie dateert van anderhalf jaar geleden, september 2017. We hebben daar lange gesprekken over gevoerd en een interessante hoorzitting over gehad met zeven interessante sprekers. We hebben deze resolutie een tweetal weken geleden in de commissie behandeld en goedgekeurd.

 

Ondertussen hebben we vastgesteld dat er op Europees vlak een aantal belangrijke wapenfeiten zijn geweest. De permanente, gestructureerde samenwerking op veiligheids- en defensiegebied, PESCO, werd op poten gezet. De eerste projecten daarvan lopen. Ook werd er een Europees Defensiefonds opgericht, waarvoor 90 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de periode 2017-2019. Vanaf volgend jaar zal er anderhalf miljard euro worden opzijgezet.

 

Ik verwelkom deze stappen die op het Europese echelon werden aangekondigd en gezet. Toch blijft deze resolutie actueel. We moeten namelijk nog een versnelling hoger schakelen. Heel wat voorstellen in deze resolutie mikken op een betere afstemming tussen en een grotere efficiëntie van de EU-lidstaten. Collega's, de resolutie pleit voor een betere werking van de Europese defensie-industrie. EU-lidstaten spelen nog steeds te veel cavalier seul. Zij investeren allemaal in hetzelfde materiaal, terwijl we voor duurdere wapen­systemen vaak naar Amerika moeten kijken. U herinnert zich met mij de debatten over de vervanging van onze F-16-jachtvliegtuigen. De Europese initiatieven waren geen partij voor de Amerikaanse F-35. Dat moet anders, collega's, en dat kan enkel als we de krachten bundelen.

 

Bij investeringen zou onze voorkeur idealiter steeds meer moeten uitgaan naar Europese technologie en Europese bedrijven. Ook onze Belgische industrie zal daar wel bij varen. Dat de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron vorige maand een akkoord sloten is een goed teken dat aangeeft dat de defensie-industrieën van beide landen naar elkaar toe groeien. De andere EU-lidstaten moeten dat signaal oppikken. We hebben de technologie in huis en we hebben de industrie. Laten we met vereende krachten een competitieve speler worden op de wereldmarkt.

 

Collega's, het gaat hier om een grote som geld die we zouden kunnen besparen. Het Europees Parlement berekende dat bij een geïntegreerd defensiebeleid een kostenefficiëntie ten belope van 26 tot 130 miljard euro per jaar kan worden gerealiseerd. Dat zijn cijfers waar we niet naast kunnen kijken.

 

Mijnheer de voorzitter, in deze resolutie pleit ik voor het creëren van een operationeel militair hoofdkwartier. Ik pleit tevens voor een raad van EU-ministers van Defensie. Die bestaat vandaag immers nog niet. Een versterkt Europees veiligheids- en defensiebeleid zal ook leiden tot een efficiëntere en betrouwbaardere NAVO. Heel wat EU-lidstaten behoren immers tot dat bondgenootschap dat binnen twee maanden zijn zeventigste verjaardag viert. Ik zie geen tegenstelling tussen een nauwere samenwerking op het vlak van defensie binnen de EU en onze loyaliteit aan de NAVO. Van beide organisaties is België immers stichtend lid.

 

Collega's, in de commissie werd dit voorstel danig geamendeerd door de collega's van de N-VA. Na de val van de regering hebben zij echter ook enigszins de stekker uit dit voorstel van resolutie getrokken. Collega Buysrogge, ik meen dat ik het zo mag zeggen. Ik betreur dat, maar ik verwelkom de steun van andere partijen in dit halfrond. Ik roep u dan ook op om dit voorstel van resolutie te steunen voor meer en een veiliger Europa.

 

05.03  Peter Buysrogge (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega's, de heer Yüksel begon daarnet met te zeggen dat wij er de stekker uit hebben getrokken. Wij willen nogmaals beklemtonen dat wij het als fractie volledig eens zijn met de geest van deze resolutie als het gaat over meer samenwerking binnen Europa op het vlak van defensie, het starten met de opbouw van een Europees leger en een Europese samenwerking die niet in strijd is met een goede samenwerking binnen de NAVO. Onze fractie steunt dit voor de volle honderd procent. Dit is toch wel belangrijk om te beklemtonen.

 

Deze resolutie bevat veel goede intenties. Wij hebben tot op een bepaald moment ook kunnen meeschrijven aan de teksten zoals ze hier vandaag worden voorgelegd. Er staan constructieve en positieve elementen in de teksten, waarvoor ik collega Yüksel en anderen trouwens wens te feliciteren.

 

Het moet echter gezegd dat de context ondertussen enigszins is gewijzigd. Ik zal u dan ook de twee redenen toelichten waarom onze fractie deze resolutie niet zal steunen.

 

Ten eerste, onze fractie is in de huidige context met een minderheidsregering in lopende zaken om principiële redenen geen voorstander van het goedkeuren van een resolutie waarin actie wordt gevraagd aan de regering. Los van de inhoud en de nobele doelstellingen in deze resolutie is dat voor ons een argument op zich om niet voor deze resolutie te stemmen.

 

Ten tweede, ook inhoudelijk hebben wij bezwaren. Wij hebben het in de commissie veel gehad over het verzoekend gedeelte 8d, in verband met het bestuderen van de Europese voorkeur inzake militaire contracten. Collega Yüksel heeft er in zijn uiteenzetting ook naar verwezen. Wij hebben hier veel vragen bij. Wij hebben daarover ook al een aantal vragen gesteld in de commissie, maar nooit een volledige opheldering gekregen.

 

Ik zal mijn vragen toch nog eens stellen. Misschien krijg ik alsnog een antwoord? Gaat het over aanbestedingen waarin expliciet wordt bepaald dat Europese bieders meer punten kunnen krijgen dan niet-Europese bieders? Kan het leiden tot een situatie waarbij betere toestellen van niet-Europese bieders minder punten krijgen dan een niet zo goede bieder uit de Europese Unie?

 

Gaat het over een voorkeur voor biedingen uit de Europese Unie of over een voorkeur voor biedingen binnen het Europese continent? Met andere woorden, waarom zou een bieding uit Noorwegen, en mogelijk binnenkort ook uit het Verenigd Koninkrijk, minder ingeschat worden dan een Franse bieding? Die vraag stellen wij ons daarbij ook.

 

Een volgende vraag luidt waarom er geen onderscheid is tussen bondgenoten, inclusief Canada en de Verenigde Staten van Amerika, en niet-bondgenoten. Nu wordt Europa als bond­genoot beklemtoond, maar er bestaan nog andere bondgenoten, met wie we goed samenwerken.

 

Een laatste vraag luidt of een economische return voor de drie Gewesten in ons land niet belangrijker is dan een Europees contract.

 

Kortom, om al die redenen leek het ons zinvol om dat ene specifieke element, punt 8d, uit de resolutie weg te laten. In de commissie was er daarover, zoals collega Yüksel al zei, geen overeenstemming. Daarom geven wij de plenaire vergadering de kans, via een amendement dat wij indienen, om dat element van het verzoekend gedeelte nog uit de resolutie te halen. Wij hopen dat ons amendement goedgekeurd zal worden.

 

05.04  Richard Miller (MR): Monsieur le président, chers collègues, nous allons adopter aujourd'hui cette proposition de résolution déposée par notre collègue, M. Yüksel, que le MR a cosignée avec entrain.

 

Pour notre pays, la politique de sécurité et de défense commune s'inscrit résolument dans l'édification d'un pilier européen solide et responsable au sein de l'OTAN. Ce pilier européen au sein de l'OTAN date déjà - vous le savez - de 1996. Il a été concrétisé par les accords dits "Berlin Plus" de 2002.

 

À nos yeux, assurer notre sécurité exige cette double approche: le pilier européen et l'OTAN. L'un doit renforcer l'autre. Nous avons besoin de cette alliance forte avec nos alliés américains et canadiens.

 

À ce titre, le sommet des septante ans de l'OTAN, comme M. Yüksel l'a rappelé, qui se déroulera fin 2019 à Londres sera l'occasion d'apprécier la solidité de l'implication américaine dans la sécurité européenne et les attentes légitimes de Washington vis-à-vis de la contribution effective de l'Europe à pouvoir assumer sa sécurité et la stabilité de son environnement.

 

Chers collègues, je suis convaincu que nous accomplissons, aujourd'hui, à travers notre débat et le vote de cette proposition de résolution, notre rôle de parlementaires en exerçant un contrôle sur les actions du gouvernement dans les matières européennes intergouvernementales, matières où le rôle du Parlement européen ou des structures ad hoc est, d'ailleurs, relativement limité.

 

Le MR s'est déjà exprimé sur le déficit de contrôle parlementaire sur la PSDC. L'exercice que nous sommes en train de réaliser me semble contribuer positivement à cette obligation de transparence et de contrôle démocratique. Dans la résolution, nous demandions d'ailleurs de renforcer ce contrôle parlementaire.

 

Monsieur le président deux points me paraissent importants.

 

Premier point, le volet industriel et la planification des besoins - sujet que nous avons abordé longuement à travers l'acquisition des différents programmes d'armement inscrits dans la loi de programmation militaire votée sous cette législature; une très grande intégration des processus d'acquisition des États européens - de quel matériel a-t-on besoin et selon quel calendrier? -, impliquant en amont une plus grande intégration de la recherche et du développement et, en aval, la formation, l'entraînement et l'entretien commun des matériels, auraient mécaniquement un effet direct sur les entreprises d'armement en Europe.

 

À cet effet, nous devons renforcer le pilotage politique des restructurations, fusions et coopérations entre les entreprises européennes d'armement. Rester inactif sur ce dossier mène déjà à la multiplication inutile des offres et des entreprises, ainsi qu'à un manque de taille critique vis-à-vis de concurrents non européens et mènera demain à des restructurations forcées aux coûts sociaux importants.

 

Le pouvoir politique doit être proactif, en partenariat avec le secteur, même si nous avons bien conscience - ce qui est apparu encore une fois au cours de nos débats, mais aussi au travers de l'intervention de notre collègue M. Buysrogge -, du caractère sensible de ce dossier.

 

C'est, en effet, 40 000 emplois directs et 560 000 emplois indirects qui sont concernés en Europe, soit près d'un million de travailleurs dans des métiers de pointe dans un secteur très concurrentiel où de nouveaux producteurs chinois, indiens et brésiliens sont à la recherche de nouveaux marchés face à des producteurs confirmés européens, russes et américains. En d'autres termes, chers collègues, c'est un secteur industriel vis-à-vis duquel nous avons des responsabilités.

 

Cela aura aussi une implication pour favoriser le financement commun de ces matériels militaires. C'est tout l'objet du Fonds européen de défense et du budget européen post-2021 et d'une possible préférence européenne. C'est aussi tout le sens de cette résolution pour l'acquisition de ceux-ci. Le MR connaît les difficultés de mise en œuvre d'une telle disposition mais, dans un monde concurrentiel, il faut travailler à l'émergence de cette préférence européenne. Cette résolution va en ce sens et ouvre la porte.

 

Monsieur le président, le second point que je voudrais aborder concerne la notion d'armée européenne. D'abord, je plaiderai pour la mise en oeuvre complète des mécanismes du traité de Lisbonne. Oui, nous avons mis sur pied une coopération structurée et permanente, mais à 25 membres. Était-ce la nature exacte du mécanisme? Je pense que non. Dès lors, hors traité, la France a développé l'initiative européenne d'intervention. La Belgique participe à ces deux noyaux durs qui symbolisent la relance du projet européen, même au-delà de la question de la défense.

 

Je suis convaincu que la PSDC ne sera pas une politique européenne au sein de laquelle tous les pays membres seront sur la même ligne. C'est évident. Comme cela a été fait pour l'euro, il faut donc favoriser un noyau dur en matière de politique de sécurité et de défense commune.

 

Oui, le Fonds européen de la défense est un acquis. Il reste à négocier l'augmentation du budget européen au niveau de son cadre pluriannuel. Oui, le commandement de planification et de conduite d'opérations extérieures existe mais il reste sous-dimensionné, de même d'ailleurs que l'Agence européenne de la défense.

 

Le Fonds de lancement pour les financements urgents des phases initiales des opérations extérieures est théoriquement mis en place, mais quand allons-nous passer à la phase opérationnelle? Les groupements tactiques ne le sont pas encore, la réforme du mécanisme Athena reste au point mort; le conseil des ministres européens de la défense n'existe pas encore. Sans oublier qu'en cas de no-deal ou de Brexit dur, il faudra nécessairement aborder le futur de nos relations militaires avec le Royaume-Uni. La politique de sécurité et de défense commune ne peut pas se passer de Londres.

 

Alors, pour parler d'armée européenne, il faudrait envisager une intégration politique plus poussée ainsi qu'une analyse commune des risques et des réponses à y apporter, permettant in fine une plus grande autonomie stratégique. Si cet objectif est ambitieux, il ne peut être qu'un objectif à très long terme, sachant les enjeux de souveraineté nationale qui se cachent à l'intérieur de cette politique de sécurité et de défense commune.

 

Une armée européenne, c'est une planification, un budget commun, des acquisitions communes, un soutien commun, un commandement commun, un marché industriel commun et une autorité politique commune. Certains points peuvent être atteints aujourd'hui, d'autres non.

 

Par cette résolution, nous délivrons un message que nous pensons très fort: conserver la dynamique de progrès et surtout poursuivre les avancées sur ce dossier. Une défense européenne, pilier de l'OTAN, est le socle de notre vision pour assurer la sécurité du continent, notre sécurité et celle de nos concitoyens.

 

05.05  Alain Top (sp.a): Dames en heren, collega's, bij de stemming over deze resolutie van CD&V zullen wij ons onthouden omdat er meerdere contra­dicties in staan.

 

Ten eerste, in de resolutie wordt aan de federale regering gevraagd om het defensiebudget niet verder te verlagen en het op lange termijn gradueel te verhogen. De beleidsnota 2019 toont echter aan dat het budget voor 2019 lager zal liggen dan het defensiebudget voor 2017 en 2018. Tot nu toe hebben wij nog altijd geen antwoord gekregen op de vraag waar de besparingen voelbaar zullen zijn. Het is in elk geval vreemd dat een meerderheidspartij via een resolutie vraagt het defensiebudget te laten stijgen, terwijl zij bij de bespreking van de beleidsnota 2019 geen opmerkingen maakte over het duidelijk dalende budget.

 

Ten tweede, in de resolutie wordt aan de federale regering gevraagd om de nodige militaire investeringen te doen die een duurzame en efficiënte interoperabiliteit en complementariteit van het militair materieel tussen de lidstaten van de Europese Unie verzekeren. Dat is ook vreemd, want de grootste militaire investering werd net goedgekeurd.

 

Wij zullen voor een paar miljard euro Amerikaanse gevechtsvliegtuigen kopen en wij kiezen ervoor om minimaal te investeren in Europese luchtcapaciteit. Die investering is niet EU-duurzaam en al zeker niet complementair. Er zijn in Europa al heel veel gevechtsvliegtuigen. Duitsland koos er enkele weken geleden nog voor om de F-35 uit de competitie voor de vervanging van zijn gevechtsvliegtuigen te houden. Volgens de Duitsers kan een keuze voor het Amerikaanse toestel, dat de komende veertig jaar moet worden ingezet, een Europees defensieverhaal in de weg staan. Duitsland kiest duidelijk voor de EU-optie, CD&V blijkbaar niet. Nu nog pleiten voor EU-aankopen zijn vijgen na Pasen. De grootste aankoop is net geplaatst.

 

Ten derde, in de resolutie wordt aan de federale regering gevraagd om binnen de EU te streven naar een optimalisering van de operationele slagkracht van de EU, wat uiteraard terecht is, maar intussen kopen wij met alle lidstaten hetzelfde materiaal aan, ten koste van de slagkracht.

 

Al bij al zijn er ook voorstellen die wij uiteraard steunen, zoals meer pooling and sharing, het wegwerken van capaciteitskloven en het verder uitdiepen van een Europese defensie, maar daartegenover staat dat de resolutie op een aantal punten compleet tegen de beslissingen van deze regering ingaat.

 

Wij hebben een uitgebreidere en concretere resolutie geschreven en hebben opgeroepen om ons voorstel te steunen, vandaar onze onthouding bij de stemming over deze resolutie.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De bespreking is gesloten.

La discussion est close.

 

*  *  *  *  *

Ingediend amendement:

Amendement déposé:

Verzoek/Demande 8.d

  • 41 – Peter Buysrogge cs (2655/10)

*  *  *  *  *

 

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

 

De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur l'amendement réservé et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

 

06 Wetsvoorstel houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen (3532/1-3)

- Wetsvoorstel tot instelling van een vaderschapsverlof voor de zelfstandigen (2037/1-4)

- Wetsvoorstel tot invoering van een uitkering voor vaderschapsverlof voor zelfstandigen (2128/1-3)

- Wetsvoorstel tot invoering van geboorteverlof voor zelfstandigen en tot invoering van geboortehulp voor zelfstandigen die geen geboorteverlof opnemen (3067/1-2)

- Wetsvoorstel houdende invoering van een geboorteuitkering ten gunste van de zelfstandigen (3469/1-2)

06 Proposition de loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants (3532/1-3)

- Proposition de loi instaurant un congé de paternité pour les indépendants (2037/1-4)

- Proposition de loi instaurant une allocation de paternité pour les travailleurs indépendants (2128/1-3)

- Proposition de loi instaurant un congé de naissance pour les indépendants et instaurant une aide à la naissance pour les indépendants qui ne prennent pas de congé de naissance (3067/1-2)

- Proposition de loi instaurant une allocation de naissance en faveur des travailleurs indépendants (3469/1-2)

 

Voorstellen ingediend door:

Propositions déposées par:

- 3532: Gilles Vanden Burre, Caroline Cassart-Mailleux, Griet Smaers, Nele Lijnen, Jean-Marc Delizée, Michel de Lamotte, Karin Jiroflée, Kristof Calvo

- 2037: Gilles Vanden Burre, Evita Willaert, Kristof Calvo

- 2128: Karin Jiroflée, David Geerts, Meryame Kitir,  Karin Temmerman, Maya Detiège

- 3067: Griet Smaers

- 3469: Caroline Cassart-Mailleux, Isabelle Galant, Benoît Friart.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

06.01  Fabienne Winckel, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

06.02  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, ce texte important est l'aboutissement d'un travail de presque deux ans et demi. C'était ici, à cette même tribune que j'interpellais à l'époque le ministre des PME, Willy Borsus, dans le cadre d'une discussion sur l'entrepreneuriat féminin.

 

En réplique à sa réponse à l'une de mes questions, je lui proposais d'ajouter à toutes ses propositions pour encourager l'entrepreneuriat féminin une mesure permettant aux papas indépendants de bénéficier d'un congé de paternité. Cela permettrait notamment de soutenir les mamans indépendantes, entrepreneuses. C'est ainsi que ce sujet a été mis sur la table.

 

Par la suite, nous avons déposé une proposition de loi. Le ministre Willy Borsus, s'était exprimé pour dire que c'était une bonne idée. Nous avions reçu son soutien, ce qui nous avait réjouis. Après un remaniement de gouvernement, Willy Borsus avait été remplacé par Denis Ducarme, ministre des PME, qui avait répété que c'était une bonne idée et qu'il souhaitait la mettre en œuvre. Sans dresser tout l'historique, le gouvernement est tombé fin de l'année dernière - cela n'aura échappé à personne ici - et la proposition de loi n'a jamais été implémentée. Il a fallu que la commission Économie reprenne le texte et effectue un travail commun avec plusieurs groupes politiques.

 

Le texte qui est soumis au vote ce jour est le fruit d'un travail constructif entre plusieurs groupes politiques qui avaient déposé un texte relatif au congé de paternité et à l'allocation de naissance pour les indépendants.

 

Il est important de souligner que, sur certains sujets comme celui-là, nous pouvons travailler ensemble entre groupes politiques différents, au-delà des clivages traditionnels majorité/opposition, même si durant cette période d'affaires courantes, ces frontières sont déjà moins claires qu'auparavant.

 

Pourquoi cette proposition est-elle importante pour Ecolo-Groen, ce depuis longtemps? Il y a deux raisons principales.

 

La première a trait à l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. Aujourd'hui, la vie professionnelle des indépendants est de plus en plus difficile, compliquée, et elle soumet ces derniers à du stress et à des pressions. Les maladies liées au travail, pour les employés comme pour les indépendants, sont sujettes à  augmentation. Aujourd'hui existe clairement une demande de plus en plus forte de conciliation de la vie professionnelle, souvent très prenante et stressante, en particulier pour les indépendants, avec la vie familiale, en particulier lorsque celle-ci s'agrandit et qu'elle accueille un nouvel enfant.

 

C'est un signal important adressé au monde du travail. Les papas indépendants et les co-parents indépendants doivent être encouragés à s'occuper davantage de la vie familiale et à assister les mamans au moment de l'arrivée d'un nouvel enfant. Ce signal important répond aux attentes portant sur un marché du travail et des conditions de travail dignes du 21e siècle. Voici le premier élément qui, pour nous, est très important concernant l'équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle.

 

Le deuxième est l'égalité de traitement entre salariés et indépendants, qui est aussi très importante pour nous, dans des thématiques telles que celle-ci, c'est-à-dire l'accueil d'un nouvel enfant. Il ne peut pas y avoir de discrimination entre les salariés qui, aujourd'hui, bénéficient de dix jours de congé de paternité et les indépendants qui aujourd'hui n'ont rien du tout. Pour nous, c'est une injustice criante. Pour les salariés, ce congé est déjà une réalité, et c'est très bien comme cela. Mon groupe Ecolo-Groen souhaite même l'allonger. Ce genre d'injustices, comme dans d'autres domaines, entre statuts, n'est plus acceptable quand il s'agit de l'accueil d'un nouvel enfant. Il convient d'encourager et de soutenir la famille, et de s'impliquer dans les tâches familiales à ce moment. Il ne faut pas faire de différence entre statuts. Cette proposition qui met en place dix jours de congé de paternité pour les indépendants répare cette injustice inacceptable qui existe aujourd'hui entre les différents statuts.

 

Comme je l'ai dit, c'est un compromis, qui a été co-signé par plusieurs groupes politiques et voté à l'unanimité en commission de l'Économie. Nous sommes arrivés à une proposition qui met en place dix jours de congé de paternité facultatif. Il s'agit d'indépendants et il faut pouvoir leur laisser une certaine flexibilité. Il est possible de prendre ces congés par demi-journées. Une demande avait été faite en ce sens.

 

En outre, c'est un texte que nous avons, toutes et tous, souhaité inclusif, quelle que soit la composition familiale. Il s'adresse donc aussi bien aux papas qu'aux coparents, quels que soient le type de famille et la composition familiale. Chacun, chacune, coparent, parent, a évidemment le droit à ce congé au moment de la naissance et de l'arrivée d'un nouvel enfant.

 

Ce congé peut être pris endéans un délai de quatre mois, comme c'est le cas pour les salariés. C'était une demande du secteur. Nous estimons que, si on met en place un système pour les indépendants, il doit être de même qualité que celui des salariés.

 

Enfin, on prévoit également des titres-services en plus si jamais l'indépendant ne peut prendre que jusqu'à huit jours de congé au lieu des dix. Ce soutien supplémentaire est le fruit d'un compromis entre différents partis.

 

Nous donnons aujourd'hui un signal très important aux plus de 1 100 000 indépendants, dont deux tiers sont des hommes et donc des potentiels futurs papas. Je me réjouis que nous puissions soutenir ce texte à l'unanimité.

 

06.03  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, chers collègues, je pense, comme le précédent orateur, que nous pouvons nous réjouir que dans ce contexte d'affaires courantes, plusieurs avancées sur le plan du droit social des indépendants aient été possibles. Voici une semaine, nous avons pu, en commission de l'Économie, adopter une proposition de loi pour mieux protéger les indépendants en situation de maladie. On le voit à nouveau aujourd'hui. Avec le vote qui interviendra, nous l'espérons, tout à l'heure, nous allons introduire un congé de paternité pour les travailleurs indépendants.

 

Les pères indépendants disposeront désormais d'un congé facultatif, indemnisé pendant dix jours, à prendre dans les quatre mois après l'accouchement et élargi aux coparents, le tout à l'instar des travailleurs salariés. Dans le même temps, nous avons aussi aménagé quelques différences avec le régime social des travailleurs salariés. D'une part, les indépendants pourront fractionner leurs jours de congé en demi-journées et, d'autre part, ils pourront choisir soit dix jours de congé, comme les salariés, soit huit jours de congé maximum et quinze titres-services. Ces accommodements peuvent se justifier eu égard aux spécificités du travail des indépendants.

 

À nouveau, je me réjouis avec mon groupe de constater que l'ensemble des groupes démocratiques aient pu travailler de manière constructive, comme cela a été dit, pour aboutir à un résultat très positif mais qui a tardé. Il faut le dire aussi. Cela fait longtemps que l'on parle de ce dossier qui a nécessité beaucoup de temps pour déboucher sur le vote aujourd'hui. Nous avons pourtant bénéficié du soutien des organisations représentatives des travailleurs indépendants et des auditions de l'UCM et du SNI qui, comme la Ligue des familles, ont soutenu la présente démarche.

 

Le dossier a longuement patiné pour d'autres raisons que je n'ai d'ailleurs jamais réellement bien comprises. Longtemps, le ministre Ducarme nous a dit chercher un budget disponible. En novembre dernier, lors de la discussion sur sa note de politique générale, il disait encore chercher un accord au sein du Conseil des ministres. Il y a eu la chute du gouvernement et cette période d'affaires courantes qui nous permet de finaliser – et c'est heureux – ce dossier.

 

Peu importent finalement les raisons du blocage. Nous donnons aujourd'hui un signal important pour la consolidation du lien entre le père et l'enfant, un signal important pour l'égalité entre les hommes et les femmes et un signal important pour l'égalité entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera avec enthousiasme ce texte de loi.

 

06.04  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, chers collègues, l'instauration d'un congé de paternité pour les travailleurs indépendants est le résultat d'un travail commun avec plusieurs groupes parlementaires, mais également avec les deux ministres compétents successifs, les ministres Borsus et Ducarme.

 

Les objectifs de cette mesure en faveur des pères travailleurs indépendants sont multiples. Elle vise notamment à supprimer une différence de traitement entre les pères salariés et les pères indépendants. En effet, les pères salariés bénéficient, depuis 2002, d'un droit d'une période de dix jours d'absence indemnisés à l'occasion de la naissance d'un enfant. Cette mesure répond aux attentes des travailleurs indépendants en matière de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, ce qui me paraît indispensable et très important.

 

Notre proposition a également été rédigée pour répondre pleinement aux attentes de simplicité et de souplesse des indépendants. Nous devions donc légiférer afin qu'ils puissent, suivant leur métier et en cas d'aléas, trouver des solutions. Avec la possible prise de congé par demi-jour – cette mesure très innovante permet aux indépendants de s'adapter – dans un délai de quatre mois – nous faisons ici preuve de souplesse –, nous répondons aux réalités des indépendants qui, pendant leur congé de paternité, doivent malgré tout continuer à consacrer une partie de leur temps à faire tourner leur entreprise ou leur commerce.

 

L'indemnité est forfaitaire (80,82 euros) pour une journée entière. L'allocation de paternité représente un total de 808,20 euros.

 

Tout comme dans les régimes des travailleurs salariés, outre les indépendants de sexe masculin, les coparents pourront également prétendre à ce congé.

 

Pour compléter ce dispositif, la proposition prévoit que les travailleurs indépendants concernés pourront également choisir de n'interrompre temporairement leur activité professionnelle que pour une période maximale de huit jours. Dans ce cas, ils bénéficieront de quinze titres-services gratuits.

 

Chers collègues, cette mesure est une avancée importante qui sera d'application dans quelques semaines, à savoir dès le 1er mai prochain.

 

En conclusion, notre groupe soutient pleinement les objectifs poursuivis par cette proposition de loi qui améliore le statut social des travailleurs indépendants, raison pour laquelle nous vous invitons à voter comme nous en faveur de ce texte.

 

06.05  Griet Smaers (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega's, de CD&V-fractie diende anderhalf jaar geleden een eigen wetsvoorstel in om vaderschaps­verlof voor zelfstandigen in te voeren om op die manier de ongelijkheid die er nog steeds bestond weg te werken.

 

In het werknemersstelsel geldt er wel een vaderschapsverlof, bij zelfstandigen was er niets vooropgesteld voor een geboorteverlof voor vaders. Wij hebben deze legislatuur gelukkig ook een uitbreiding van de moederschapsrust voor zelfstandige moeders kunnen bewerkstelligen.

 

Ik denk dat het dan ook niet meer dan logisch is dat wij nu ook de stap zetten om ook voor zelfstandige vaders een mogelijkheid te creëren om geboorteverlof op te nemen. Zoals enkele collega's al hebben gezegd, gaat het om een mogelijkheid, het is geen must. Wij respecteren de keuze van de zelfstandige vader in kwestie, maar als hij toch een beroep wil doen op het verlof, kan hij een verlof van maximum tien dagen opnemen.

 

Het voorstel dat door verschillende partijen werd uitgewerkt, houdt het midden tussen de verschillende wetsvoorstellen die door de aparte fracties werden ingediend. Ik denk dat dit een heel goed voorstel is.

 

Ik ben blij dat wij hierover goed hebben kunnen samenwerken in de commissie en dat wij dit voorstel met de steun van alle fracties straks in deze plenaire vergadering zullen kunnen goedkeuren.

 

06.06  Nele Lijnen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, op mijn beurt dank ik alle collega's die hieraan hebben gewerkt.

 

Wij kunnen met zijn allen onderstrepen dat het een mooie evolutie is dat wij anno 2019 kunnen zeggen dat ook papa's de zorg voor hun kinderen op zich willen nemen. Dat op zich is al een mooie verdienste van deze tijdsgeest.

 

Onze fractie vindt het belangrijk te onderstrepen dat wij de naam van het wetsvoorstel hebben aangepast naar geboorteverlof in plaats van vaderschapsverlof, omdat wij het belangrijk vinden dat de meemama's deel kunnen uitmaken van dit verhaal. Af en toe is semantiek wel belangrijk.

 

Wij vinden het ook essentieel dat er een keuze is, dat papa's en de meemama's de keuze hebben om het verlof al dan niet op te nemen, hoewel het andere stelsel ons leert dat de grote meerderheid van de papa's het vaderschapsverlof opneemt. In dat opzicht is het reikhalzend uitkijken naar volgend jaar om de eerste cijfers te zien.

 

Het waren boeiende tijden in de commissie. Deze voorstellen lagen al lang op tafel. Wij hebben de afgelopen weken goed kunnen schakelen en wij zullen dat waarschijnlijk ook nog doen op andere voorstellen. Het is goed dat wij deze voorstellen unaniem hebben kunnen aannemen.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3532/3)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3532/3)

 

Het wetsvoorstel telt 8 artikelen.

La proposition de loi compte 8 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1 tot 2 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1 à 2 sont adoptés article par article.

 

Op artikel 3 worden de artikelen 53bis/1 tot 53bis/6 artikel per artikel aangenomen.

À l'article 3, les articles 53bis/1 à 53bis/6 sont adoptés article par article.

 

Artikel 3 wordt aangenomen.

L'article 3 est adopté.

 

Artikelen 4 tot 8 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 4 à 8 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

07 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na een inhaalbeweging (2986/1-6)

07 Proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après une manoeuvre de dépassement (2986/1-6)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Sandrine De Crom, Caroline Cassart-Mailleux, Tim Vandenput, Jean-Jacques Flahaux.

 

Algemene bespreking

Discussion générale

 

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

 

Mevrouw Nele Lijnen, rapporteur, verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

07.01  Sandrine De Crom (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega's, het is mij een eer en een genoegen vandaag voorliggend wetsvoorstel ter stemming aan u te mogen voorleggen. In de commissie voor de Infrastructuur is het voorstel unaniem goedgekeurd, waarvoor ik de leden dank. Ik hoop dat wij vanavond in de plenaire vergadering ook de unanieme goedkeuring ervoor kunnen krijgen.

 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn voorgangster, mevrouw Sabine Lahaye-Battheu, voor de voorzet die zij in de materie heeft gegeven.

 

Waarover gaat het heel concreet? Ik geef een korte toelichting.

 

Het gaat over middenvakrijders die volgens de enquête van Vias de grootste bron van ergernis in het verkeer zijn.

 

Middenvakrijden is uiteraard een overtreding. Tot op de dag van vandaag is dat een overtreding van de eerste graad. Rechts inhalen daarentegen is een overtreding van de tweede graad, hoewel die overtreding duidelijk een gevolg is van de eerste overtreding.

 

Het leek mij dus niet eerlijk en onnuttig beide zaken op een verschillende manier te beboeten. Met het voorstel dat vandaag voorligt, zal middenvakrijden ook een overtreding van de tweede graad worden.

 

Er moet nog een kleine technische opmerking worden gemaakt. Er is een ontwerp van koninklijk besluit van minister Bellot, dat zich momenteel op het paleis bevindt. Dat koninklijk besluit regelt de categorisatie van de inbreuken en bevat ook het invoeren van een artikel 13°/1. Ook in voorliggend wetsvoorstel is er een bepaling 13°/1. Wij zouden dan ook 13°/1 willen vervangen door 13°/2, wat een kleine technische aanpassing is.

 

De voorzitter: Mevrouw De Crom, neem mij niet kwalijk dat ik u onderbreek. Mij lijkt dat effectief een technische aanpassing te zijn en dus geen echt amendement. Met uw goedkeuring zullen wij die aanpassing algemeen goedkeuren.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

07.02  Caroline Cassart-Mailleux (MR): Monsieur le président, la Chambre s'apprête à voter ce jour un texte important qui me tient particulièrement à cœur. La sécurité routière reste, comme vous le savez, une de mes préoccupations.

 

Un fait m'interpelle particulièrement: les automobilistes centristes qui ne se rabattent pas à droite après une manœuvre de dépassement sont, pour l'heure, moins sévèrement punis que les automobilistes qui, en raison de ce comportement, les dépassent par la droite. Cette situation est tout simplement incohérente. L'institut Vias a d'ailleurs décerné aux centristes la palme d'or de l'incivilité, ce qui est, vous en conviendrez, peu surprenant.

 

J'ai été particulièrement interpellée par les résultats de cette enquête: 27 % des conducteurs interrogés déclarent que le fait de ne pas se rabattre à droite est le comportement le plus irritant sur les autoroutes. Outre cette irritation, ce type de comportement entraîne bon nombre d'accidents. Et pourtant, actuellement, l'automobiliste qui ne reprend pas sa place est moins sanctionné que l'automobiliste qui, en conséquence, le dépasse par la droite. Cette situation ne peut plus perdurer. Il en va de notre sécurité.

 

Nous soutenons tous les objectifs visant la réduction du nombre d'accidents sur les routes. Il faut donc nous donner les moyens d'y parvenir par des actes concrets et sanctionner adéquatement ces comportements. Cette proposition de loi permettra de sanctionner de la même manière ces deux types d'infraction. Par voie de conséquence, le juge de police pourra, pour ces deux infractions, prononcer une sanction équivalente

 

Chers collègues, cette modification de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 va de soi et permettra un cadre réglementaire adapté.

 

De voorzitter: Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

 

De algemene bespreking is gesloten.

La discussion générale est close.

 

Bespreking van de artikelen

Discussion des articles

 

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2986/6)

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2986/6)

 

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen".

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après un dépassement".

 

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

La proposition de loi compte 3 articles.

 

Er werden geen amendementen ingediend.

Aucun amendement n'a été déposé.

 

De artikelen 1, 2 zoals gewijzigd en 3 worden artikel per artikel aangenomen.

Les articles 1, 2 tel que modifié et 3 sont adoptés article par article.

 

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

 

08 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bedragen van het sociale element van de universele dienst aan het indexcijfer aan te passen (2991/1-2)

08 Proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques afin d'indexer les montants de la composante sociale du service universel (2991/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius, Laurent Devin.

 

De commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (2991/2)

La commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques propose de rejeter cette proposition de loi. (2991/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

Le rapporteur, M. Marcel Cheron, renvoie au rapport écrit.

 

08.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, chers collègues, brièvement, le tarif social est financé par le secteur des télécoms et c'est une réduction de la facture relative aux télécoms pour les personnes les plus fragilisées. Cette réduction n'a pas évolué depuis 2002 malgré l'augmentation des tarifs qui vont au-delà de l'inflation. Cette proposition permettait simplement d'indexer le tarif social et de rattraper le retard en augmentant de 7,5 % le montant actuel.

 

Tout le secteur de la lutte contre la pauvreté avait remis un avis positif, de même que l'IBPT. Malheureusement, les collègues de l'ancienne majorité n'ont pas trouvé utile de soutenir les personnes les plus fragilisées et de lutter contre la fracture numérique. Je le regrette.

 

C'est la raison pour laquelle j'ai ramené M. Flahaux en séance plénière, espérant qu'il ait changé d'avis car je sais à quel point il tient à soutenir les populations les plus fragilisées! Je vous remercie.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

09 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling waarbij de nummerplaat van een auto kan worden ingeruild tegen een NMBS-abonnement (3196/1-2)

09 Proposition de loi permettant l'échange d'une plaque d'immatriculation contre un abonnement SNCB (3196/1-2)

 

Voorstel ingediend door:

Proposition déposée par:

Laurent Devin, Karine Lalieux, Gwenaëlle Grovonius.

 

De commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven stelt voor dit wetsvoorstel te verwerpen. (3196/2)

La commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques propose de rejeter cette proposition de loi. (3196/2)

 

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l’auteur.

 

De rapporteur, de heer Cheron, verwijst naar het verslag.

 

09.01  Laurent Devin (PS): Monsieur le président, les problèmes de mobilité que connaît notre pays ont des impacts majeurs en termes de qualité de l'air, de qualité de vie, de dépenses publiques, de climat et d'activité économique. La congestion des routes est un problème quotidien. Des milliers d'automobilistes perdent chaque jour un temps précieux dans les embouteillages.

 

Bruxelles et Anvers font partie du top mondial en termes de congestion du trafic. À Anvers, les automobilistes perdent en moyenne 34 minutes par jour, soit un temps de trajet sans embouteillage plus long de 30 %. C'est 7 % de plus qu'en 2008. À Bruxelles, c'est encore pire. L'automobiliste perd en moyenne 44 minutes, soit un temps de trajet 38 % plus long que sans embouteillage. Là aussi, c'est en augmentation chaque année.

 

Au regard des problèmes sanitaires, environne­mentaux et économiques que pose le transport routier, il est donc indispensable que les pouvoirs publics promeuvent les alternatives qui permettent de limiter le recours à la voiture individuelle. Pour poursuivre cet objectif, il n'existe pas une solution unique, cela doit passer par de multiples mesures prises à tous les niveaux de pouvoir. 

 

Ici, avec mes excellentes collègues Mme Lalieux et Mme Grovonius, nous vous proposons une partie de la solution. Nous souhaitons donner un abonnement de train aux citoyens qui renoncent à leur voiture individuelle. En d'autres mots, toute personne qui renonce à l'utilisation d'une voiture et qui rend sa plaque d'immatriculation à la DIV pourra bénéficier sous certaines conditions d'un abonnement gratuit sur un trajet fixe aller/retour par jour pour une période de trois années. Le bénéficiaire s'engage à renoncer à une voiture et à faire ainsi diminuer d'une unité le nombre de voitures immatriculées dans son ménage afin de se voir attribuer un abonnement gratuit à son nom.

 

En ce qui concerne le financement de cette mesure, le financement de la SNCB devra être augmenté afin de couvrir l'ensemble des coûts liés à l'exécution de cette loi.

 

Ce mécanisme est similaire à celui développé par la STIB, les TEC et De Lijn. Afin d'encourager un transfert modal de la voiture individuelle vers le rail, nous proposons donc que la SNCB octroie un avantage similaire sur son réseau.

 

Je me suis également exprimé au nom de Mme Grovonius et de Mme Lalieux.

 

De voorzitter: Geen andere spreker mag het woord nemen.

Plus personne ne peut prendre la parole.

 

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit wetsvoorstel zal later plaatsvinden.

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de loi aura lieu ultérieurement.

 

10 Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

10 Renvoi de propositions de loi à une autre commission

 

Op verzoek van de indiener en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 februari 2019 stel ik u voor het wetsvoorstel (de heer Christian Brotcorne) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de verzekeringspremies voor rechts­bijstand fiscaal volledig te kunnen aftrekken, nr. 677/1, te verwijzen naar de commissie voor de Financiën en de Begroting, teneinde het te voegen bij de beraadslaging over het wetsvoorstel (de dames Griet Smaers en Leen Dierick en de heer Gautier Calomne) tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, nr. 3560/1.

À la demande de l’auteur et conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 27 février 2019, je vous propose de renvoyer à la commission des Finances et du Budget la proposition de loi (M. Christian Brotcorne) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, visant à permettre la déductibilité totale des primes d'assurances "protection juridique", n° 677/1, afin de la joindre à la discussion de la proposition de loi (Mmes Griet Smaers et Leen Dierick et M. Gautier Calomne) visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique, n° 3560/1.

 

Het wetsvoorstel werd op 9 juni 2016 verzonden naar de commissie voor de Justitie.

Cette proposition de loi avait été précédemment renvoyée le 9 juin 2016 à la commission de la Justice.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Op vraag van de indieners en overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 februari 2019, stel ik u voor het wetsvoorstel (de heren Koenraad Degroote, Koen Metsu en Brecht Vermeulen) tot wijziging van de wet van 6 december 2005 betreffende de verdeling van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid, nr. 3448/1, te verwijzen naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt.

À la demande des auteurs et conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 27 février 2019, je vous propose de renvoyer à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique, la proposition de loi (MM. Koenraad Degroote, Koen Metsu et Brecht Vermeulen) modifiant la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière, n° 3448/1.

 

Het wetsvoorstel werd op 17 januari 2019 verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids­bedrijven.

Cette proposition de loi avait été renvoyée le 17 janvier 2019 à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

11 Benoemingscommissies voor het notariaat - Benoeming van leden - Tweede oproep tot kandidaten

11 Commissions de nomination pour le notariat - Nomination de membres - Second appel aux candidats

 

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 20 december 2018 werd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2019 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor de hernieuwing van de helft van de mandaten van de leden van de Benoemingscommissies voor het notariaat, meer bepaald de vervanging van de leden die door de plenaire vergadering van 2 februari 2017 voor een duur van twee jaar werden benoemd.

Conformément à la décision de la séance plénière du 20 décembre 2018, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 21 janvier 2019 pour le renouvellement de la moitié des mandats des membres des Commissions de nomination pour le notariat, plus particulièrement pour le remplacement des membres qui ont été nommés pour une durée de deux ans par la séance plénière du 2 février 2017.

 

Als gevolg van het ontslag van een werkend lid (magistraat) van de Nederlandstalige Benoemings­commissie en de vervanging door zijn plaatsvervanger werd in hetzelfde bericht in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 17 januari 2019, een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid (magistraat) van de Benoemingscommissies.

À la suite de la démission d’un membre effectif (magistrat) de la Commission de nomination de langue néerlandaise et du remplacement par son suppléant, dans le même avis au Moniteur belge, a été publié un appel aux candidats pour le mandat de membre suppléant néerlandophone (magistrat), conformément à la décisions de la séance plénière du 17 janvier 2019.

 

De volgende mandaten van de Benoemings­commissies dienen dus te worden hernieuwd:

twee magistraten (1 N + 1 F) en twee externe leden (1 N + 1 F) voor de werkende leden; een magistraat (1 N), twee hoogleraren/docenten (1 N + 1 F) en twee externe leden (1 N + 1 F) voor de plaatsvervangende leden.

Les mandats suivants des Commissions de nomination doivent donc être renouvelés:

deux magistrats (1 F +  N) et deux membres externes (1 F + 1 N) pour les membres effectifs; un magistrat (1 N), deux professeurs/chargés de cours (1 F + 1 N) et deux membres externes (1 F + 1 N) pour les membres suppléants.

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie werden voor de verschillende mandaten voldoende kandidaturen ingediend.

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise, suffisamment de candidatures ont été introduites pour les différents mandats.

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie werden onvoldoende kandidaturen ingediend. Enkel voor het mandaat van werkend lid voor de categorie “extern lid” werden kandidaturen ingediend. Voor de mandaten van werkend lid voor de categorie “magistraat” en van plaatsvervangend lid voor de categorieën “hoogleraar/docent” en “extern lid” werden geen kandidaturen ingediend.

Par contre, pour la Commission de nomination de langue française, trop peu de candidatures ont été introduites. Des candidatures ont été introduites pour le mandat de membre effectif, catégorie “membre externe” uniquement. Pour les mandats de membre effectif, catégorie “magistrat” et de membre suppléant, catégories “professeur/chargé de cours” et “membre externe”, aucune candidature n’a été introduite.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 februari 2019 stel ik voor een tweede oproep tot de kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor de mandaten van Franstalig werkend lid voor de categorie “magistraat” en van Franstalig plaatsvervangend lid voor de categorieën “hoogleraar/docent” en “extern lid”.

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 février 2019, je vous propose de publier un second appel aux candidats au Moniteur belge pour les mandats de membre effectif francophone pour la catégorie “magistrat” et de membre suppléant francophone pour les catégories “professeur/chargé de cours” et “membre externe”.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geheime stemmingen

Scrutins

 

12 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van de plaatsvervangende leden en van de leden van het Bureau

12 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination des membres suppléants et des membres du Bureau

 

Aan de orde is de stemming met het oog op de benoeming van de plaatsvervangende leden en van de leden van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination des membres suppléants et des membres du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De Centrale Toezichtsraad bestaat uit twaalf effectieve leden en twaalf plaatsvervangende leden die door de Kamer worden benoemd met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est composé de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui sont nommés par la Chambre à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

 

De Centrale Toezichtsraad telt onder haar plaatsvervangende leden ten minste:

- twee Nederlandstaligen en twee Franstaligen die houder zijn van een diploma master in de rechten, waaronder minstens één Nederlandstalige en één Franstalige magistraat van de zetel;

- één Nederlandstalige en één Franstalige arts.

Le Conseil central de surveillance compte parmi ses membres suppléants au moins:

- deux francophones et deux néerlandophones titulaires d’un master en droit, parmi lesquels au moins un francophone et un néerlandophone magistrat du siège;

- un médecin francophone et un médecin néerlandophone.

 

Overeenkomstig artikel 24, § 7, derde lid, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, wordt het lid wiens mandaat een einde neemt vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar, voor de resterende duur vervangen door zijn plaatsvervanger.

Conformément à l’article 24, § 7, alinéa trois, de la loi du 12 janvier 2005 relative au système pénitentiaire et au statut juridique des détenus, le membre dont le mandat se termine avant l’expiration du mandat de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

 

De Kamer dient dus voor elk effectief lid een specifieke plaatsvervanger te benoemen en dient daarbij rekening te houden met de hierboven vermelde voorwaarden.

Pour chaque membre effectif, la Chambre doit donc nommer un membre suppléant spécifique tout en tenant compte des conditions énoncées ci-dessus.

 

De Kamer van volksvertegenwoordigers dient onder de effectieve leden een Bureau aan te wijzen, bestaande uit twee Nederlandstalige en twee Franstalige leden, waarvan minstens één lid per taalrol houder is van een diploma master in de rechtswetenschappen.

La Chambre des représentants doit désigner parmi les membres effectifs un Bureau, composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire d’un master en droit.

 

De kandidatenlijst werd op de banken rondgedeeld. (3531/1)

La liste des candidats a été distribuée sur les bancs. (3531/1)

 

Bij e-mail van 8 februari 2019 trekt de heer Tony Vermeulen zijn kandidatuur voor het mandaat van Nederlandstalig lid van het Bureau in.

Par courriel du 8 février 2019, M. Tony Vermeulen a retiré sa candidature pour le mandat de membre néerlandophone du Bureau.

 

Ik vestig nochtans uw aandacht op het feit dat wij voor beide mandaten van Nederlandstalige leden van het Bureau niet moeten stemmen. Voor deze mandaten zijn er maar twee kandidaten. Bijgevolg zijn mevrouw Valérie Arickx en de heer Ralf Bas, met toepassing van artikel 157, nr. 6, van het Kamerreglement, verkozen tot Nederlandstalige leden van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

J'attire cependant votre attention sur le fait qu'il n'y a pas lieu de procéder à un scrutin pour les deux mandats de membres néerlandophones du Bureau. En effet, il n'y a que deux candidats pour ces mandats. Je déclare donc élus Mme Valérie Arickx et M. Ralf Bas, en application de l'article 157, n° 6, du Règlement de la Chambre, en qualité de membres néerlandophones du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Wat de Franstalige kandidaten betreft, vestig ik uw aandacht op het feit dat zij allen houder zijn van een diploma master in de rechten.

En ce qui concerne les candidats francophones j’attire votre attention sur le fait qu’ils sont tous titulaires d’un master en droit.

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

U heeft drie stembiljetten ontvangen. Een stembiljet voor de Nederlandstalige plaatsvervangende leden, een stembiljet voor de Franstalige plaatsvervangende leden en een stembiljet voor de Franstalige leden van het Bureau.

Vous avez reçu trois bulletins de vote. Un bulletin de vote pour les membres suppléants francophones, un bulletin de vote pour les membres suppléants néerlandophones et un bulletin de vote pour les membres francophones du Bureau.

 

De twee stembiljetten voor de plaatsvervangende leden omvatten twee luiken:

- enerzijds de namen van de zes effectieve leden, voor ieder van hen moet een plaatsvervanger worden benoemd. Naast elke kandidaat staat een stemvakje;

- anderzijds een modellijst waarboven één stemvakje staat.

Les deux bulletins de vote pour les membres suppléants comportent deux volets:

- d'une part, le nom des six membres effectifs, pour chacun d’eux un membre suppléant doit être nommé. Chaque nom est précédé d'une case de vote;

- d'autre part, une liste-modèle qui comporte une case de tête.

 

De leden die het eens zijn met de modellijst, worden verzocht een kruisje in het stemvakje boven de modellijst te plaatsen.

Les membres qui se rallient à la liste-modèle sont priés de tracer une croix dans la case de tête de la liste-modèle.

 

Zij die daarentegen deze modellijst niet wensen goed te keuren, kunnen per effectief lid een kruisje in het vakje tegenover de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Het staat elk lid zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze.

Les membres qui n'approuvent pas cette liste-modèle peuvent, pour chaque membre effectif, tracer une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Chaque membre est ainsi libre de voter pour les candidats de son choix.

 

De stembiljetten zijn ongeldig wanneer op beide wijze stemmen worden uitgebracht.

Le cumul de ces deux modes de vote entraîne la nullité des bulletins de vote.

 

Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

Les bulletins qui comporteraient plus de votes qu'il y a de mandats à pourvoir sont nuls.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De heer Kristof Calvo en mevrouw Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

M. Kristof Calvo et Mme Yoleen Van Camp sont désignés pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljetten in de stembussen te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer ses bulletins non signés dans les urnes, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

Ik verklaar de stemming voor gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

13 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de eerste en van de tweede plaatsvervangende voorzitter

13 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du premier et du second président suppléant

 

Aan de orde is de geheime stemming voor de benoeming van de eerste en van de tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

L'ordre du jour appelle le scrutin pour la nomination du premier et du second président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Op 25 september 2018 heeft de heer Serge Lipszyc de eed afgelegd als voorzitter van het Comité I.

Le 25 septembre 2018, M. Serge Lipszyc a prêté serment comme président du Comité R.

 

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 7 februari 2019.

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 7 février 2019.

 

De bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comités P en I heeft beide kandidaten op 19 februari 2019 gehoord. De heer André Frédéric heeft verslag uitgebracht over deze hoorzitting in de Conferentie van voorzitters van 20 februari 2019.

La commission spéciale chargée de l'accompagnement parlementaire des Comités P et R a entendu les deux candidats le 19 février 2019. M. André Frédéric a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 20 février 2019.

 

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld. (3582/1)

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué. (3582/1)

 

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

 

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

 

Om te stemmen moet men een kruisje in het vakje naast de naam van de gekozen kandidaat plaatsen. Zijn ongeldig de stemmen uitgebracht op meer dan één kandidaat.

Il y a lieu de voter en traçant une croix dans la case figurant en regard du nom du candidat choisi. Sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de plus d'un candidat.

 

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De heer Kristof Calvo en mevrouw Yoleen Van Camp worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

M. Kristof Calvo et Mme Yoleen Van Camp sont désignés pour dépouiller les scrutins.

 

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in de Conferentiezaal, in aanwezigheid van de stemopnemers.

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle des Conférences, en présence des scrutateurs.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

A l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

 

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

 

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

Il est procédé à l'appel nominal.

 

Heeft iedereen gestemd? (Ja)

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne? (Oui)

 

De stemming is gesloten. Ik nodig de stemopnemers uit om over te gaan tot de stemopneming.

Je déclare le scrutin clos et invite les scrutateurs à procéder au dépouillement.

 

14 Urgentieverzoek vanwege de regering

14 Demande d'urgence émanant du gouvernement

 

De regering heeft de spoedbehandeling gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei, juni en juli 2019, nr. 3587/1.

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2019, n° 3587/1.

 

Ik stel voor om ons over deze vraag op de gebruikelijke wijze uit te spreken, maar ik weet niet of in dit geval de motivering van de regering nodig is. Zijn er Kamerleden die vragen dat de regering het urgentieverzoek motiveert, want het spreekt eigenlijk vanzelf? (Nee)

 

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

 

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

L'urgence est adoptée par assis et levé.

 

15 Inoverwegingneming van voorstellen

15 Prise en considération de propositions

 

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging­neming is gevraagd.

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

 

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik die als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 27 februari 2019, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het voorstel van resolutie (de heer David Geerts en mevrouw Karin Temmerman) tot onderzoek van de rol die de toenmalige NMBS heeft gespeeld bij de treintransporten en deportatie van joden in de Tweede Wereldoorlog, nr. 3596/1;

- het wetsvoorstel (de heer Emmanuel Burton cs) tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, nr. 3604/1;

- het voorstel van resolutie (de heer Veli Yüksel) met het verzoek aan het Rekenhof om de aanzienlijke vertragingen van de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters te onderzoeken, nr. 3611/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheids­bedrijven

- het wetsvoorstel (de heer Dirk Janssens en mevrouw Nathalie Muylle) tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten wat betreft het verkopen, schenken en aanbieden van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen, nr. 3598/1;

- het wetsvoorstel (de heren Dirk Janssens en Damien Thiéry) tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft, nr. 3599/1;

- het voorstel van resolutie (de dames Sarah Schlitz en Anne Dedry) over de erkenning van de tandprothetiek als gezondheidszorgberoep, nr. 3610/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Nathalie Muylle) tot erkenning van klinisch seksuologen, nr. 3613/1;

- het voorstel van resolutie (mevrouw Nathalie Muylle) met betrekking tot MS care unit België, nr.  3615/1;

- het wetsvoorstel (de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw Ine Somers) betreffende de toekenning van een forfaitair bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap, nr. 3622/1.

Verzonden naar de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

- het wetsvoorstel (mevrouw Caroline Cassart-Mailleux cs) betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienst­verleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector, nr. 3602 /1;

- het wetsvoorstel (de dames Griet Smaers en Leen Dierick) houdende wijzigingen aan boek I "Definities", boek XV "Rechtshandhaving" alsmede vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" in het Wetboek van economisch recht, nr. 3621/1.

Verzonden naar de commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

- het wetsvoorstel (de heren Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne en Vincent Scourneau) tot wijziging van de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd "Koninklijke Muntschouwburg" en de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België, nr. 3603/1;

- het wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen) tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft, nr. 3619/1;

- het wetsvoorstel (de heren Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen) houdende diverse financiële bepalingen, nr. 3624/1;

- het wetsvoorstel (de heer Luk Van Biesen cs) tot invoering van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, nr. 3625/1.

Verzonden naar de commissie voor de Financiën en de Begroting

- het wetsvoorstel (de heren Damien Thiéry, Tim Vandenput en Hendrik Bogaert) tot wijziging van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, nr. 3605/1;

- het wetsvoorstel (de heren Damien Thiéry, Tim Vandenput en Hendrik Bogaert) tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, nr. 3606/1;

- het wetsvoorstel (de heren Damien Thiéry, Tim Vandenput en Hendrik Bogaert) tot wijziging van artikel 73 van de wet van 16 mei 2001 houdende statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht, nr. 3607/1;

- het wetsvoorstel (de heer Damien Thiéry cs) tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de werving en de professionele evaluatie van de militairen, nr. 3608/1.

Verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging

- het wetsvoorstel (mevrouw Els Van Hoof) tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen, nr. 3614/1;

- het wetsvoorstel (mevrouw Sonja Becq en de heer Raf Terwingen) houdende invoeging van boek 3 "Goederen" in het nieuw Burgerlijk Wetboek, nr. 3623/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

- het wetsvoorstel (de heer Vincent Van Peteghem) tot verbod van managements­overeenkomsten voor overheidsbestuurders, nr. 3616/1;

- het wetsvoorstel (de dames Katja Gabriëls en Sandrine De Crom) houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nr. 3618/1.

Verzonden naar de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

- het wetsvoorstel (de heer Stefaan Vercamer en mevrouw Nahima Lanjri) tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, nr. 3620/1.

Verzonden naar de commissie voor de Sociale Zaken

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 27 février 2019, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de résolution (M. David Geerts et Mme Karin Temmerman) relative à la réalisation d’une enquête sur le rôle joué par la SNCB dans les convois ferroviaires et la déportation de juifs durant la Seconde Guerre mondiale, n° 3596/1;

- la proposition de loi (M. Emmanuel Burton et consorts) modifiant la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules, n° 3604/1;

- la proposition de résolution (M. Veli Yüksel) demandant à la Cour des comptes d’examiner les retards considérables pris par les travaux de rénovation de la gare de Gand-Saint-Pierre, n° 3611/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

- la proposition de loi  (M. Dirk Janssens et Mme Nathalie Muylle) portant modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, en ce qui concerne la vente, le service et l’offre de boissons et produits alcoolisés à des mineurs, n° 3598/1;

- la proposition de loi (MM. Dirk Janssens et Damien Thiéry) modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments en ce qui concerne les indisponibilités de médicaments, n° 3599/1;

- la proposition de résolution (Mmes Sarah Schlitz et Anne Dedry) relative à la reconnaissance de la denturologie parmi les professions des soins de santé, n° 3610/1;

- la proposition de loi (Mme Nathalie Muylle) portant reconnaissance des sexologues cliniciens, n° 3613/1;

- la proposition de résolution (Mme Nathalie Muylle) relative à la création d’une Unité SEP en Belgique, n° 3615/1;

- la proposition de loi (M. Vincent Van Quickenborne et Mme Ine Somers) relatif à l’octroi d’une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l’ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de thalidomide, n° 3622/1.

Renvoi à la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société

- la proposition de loi (Mme Caroline Cassart-Mailleux et consorts) relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d’assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction, n° 3602/1;

- la proposition de loi (Mmes Griet Smaers et Leen Dierick) portant modifications au livre Ier "Définitions", au livre XV "Application de la loi" ainsi que le remplacement du livre IV "Protection de la concurrence" dans le Code de droit économique, n° 3621/1.

Renvoi à la commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

- la proposition de loi (MM. Benoît Piedboeuf, Gautier Calomne et Vincent Scourneau) modifiant la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé “Théâtre royal de la Monnaie" et la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de la Belgique, n° 3603/1;

- la proposition de loi (MM. Luk Van Biesen et Dirk Van Mechelen) modifiant l'arrête royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne certaines publications, n° 3619/1;

- la proposition de loi (MM. Luk Van Biesen et Dirk Van Mechelen) portant des dispositions financières diverses, n° 3624/1;

- la proposition de loi (M. Luk Van Biesen et consorts) introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, n° 3625/1.

Renvoi à la commission des Finances et du Budget

- la proposition de loi (MM. Damien Thiéry, Tim Vandenput et Hendrik Bogaert) modifiant la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, n° 3605/1;

- la proposition de loi (MM. Damien Thiéry, Tim Vandenput et Hendrik Bogaert) modifiant la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, n° 3606/1;

- la proposition de loi (MM. Damien Thiéry, Tim Vandenput et Hendrik Bogaert) modifiant l’article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, n° 3607/1;

- la proposition de loi (M. Damien Thiéry et consorts) modifiant diverses dispositions relatives au recrutement et à l’évaluation professionnelle des militaires, n° 3608/1.

Renvoi à la commission de la Défense nationale

- la proposition de loi (Mme Els Van Hoof) modifiant l’article 1408 du Code judiciaire en vue de revoir la liste des biens corporels insaisissables, n° 3614/1;

- la proposition de loi (Mme Sonja Becq et M. Raf Terwingen) portant insertion du livre 3 "Les biens" dans le nouveau Code civil, n° 3623/1.

Renvoi à la commission de la Justice

- la proposition de loi (M. Vincent Van Peteghem) interdisant le recours aux contrats de gestion aux administrateurs publics, n° 3616/1;

- la proposition de loi (Mmes Katja Gabriëls et Sandrine De Crom) portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, n° 3618/1.

Renvoi à la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique

- la proposition de loi (M. Stefaan Vercamer et Mme Nahima Lanjri) modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises, n° 3620/1.

Renvoi à la commission des Affaires sociales

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Demandes d'urgence

Urgentieverzoeken

 

15.01  Emmanuel Burton (MR): Monsieur le président, je voudrais demander l'urgence pour la proposition de loi (n° 3604) modifiant la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des Véhicules. En effet, lors des comités de concertation de la fin 2017, la Région flamande a mis en avant la nécessité pour elle de disposer le plus rapidement possible d'un accès aux données d'immatriculation des véhicules étrangers dans le cadre des zones de basse émission et de la redevance kilométrique des poids lourds.

 

Sans cet accès, il est impossible pour les Régions de verbaliser efficacement les contrevenants étrangers. Ce qui induit à la fois une diminution de l'efficacité de ces mesures, une injustice par rapport aux contrevenants, dont les véhicules sont immatriculés en Belgique, et un manque à gagner pour les Régions.

 

Ces deux comités de concertation ont d'ailleurs finalement constaté que le gouvernement fédéral prépare actuellement un projet de loi permettant, à l'instar des Pays-Bas et de l'Allemagne, l'échange des données d'immatriculation avec les autorités étrangères dans le cadre des redevances ou des restrictions liées à l'utilisation de la route, y compris celles émanant des Régions en cas de réciprocité.

 

Par ailleurs, ce projet est également rendu nécessaire pour mettre en œuvre un protocole portant amendement du traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire. Ce protocole a notamment pour objectif d'échanger les données d'immatriculation nationales via les points de contact nationaux avec les autres services que les services policiers - les autorités douanières, les services judiciaires et la Sûreté de l'État - à la condition qu'à cette fin, il y ait une base légale claire au niveau international européen et national.

 

(Brouhaha sur les bancs)

 

Le président: Chers collègues, un peu de silence.

 

15.02  Emmanuel Burton (MR): La présente modification veut donc pallier l'absence d'une telle réglementation nationale en Belgique.

 

Pour ces raisons, il est donc urgent de publier cette loi qui permettra aux autorités régionales de mieux lutter contre les infractions commises par les véhicules étrangers et relatives aux zones de basse émission et à la redevance kilométrique des poids lourds.

 

15.03  Veli Yüksel (CD&V): Mijnheer de voorzitter, omdat het hier gaat om een belangrijk thema, vraag ik de urgentie voor mijn voorstel van resolutie nr. 3611. De voorbije jaren heb ik in de commissie voor de Infrastructuur herhaaldelijk de grote vertragingen aan de renovatiewerken van het station Gent-Sint-Pieters aangekaart. Gisteren nog is gebleken dat minister Bellot de kostprijs en de budgetten voor de eerste fase niet kon geven. De werken liggen nu voor twee jaar stil. Een nieuwe aannemer voor de tweede fase is nog steeds niet gevonden. Bovendien werd het bouwplan veranderd en moet een nieuwe bouwaanvraag worden ingediend.

 

Collega's, Gent-Sint-Pieters is een van de drukste stations van ons land, maar de amateuristische aanpak met miljoenen euro's aan belastinggeld dreigt nu een blunder van formaat te worden. Dat is een overheidsbedrijf onwaardig. Ik vind dat de Kamer het Rekenhof moet gelasten een onderzoek te voeren naar de wettigheid en regelmatigheid van sommige uitgavenpro­gramma's, alsook om financiële audits uit te voeren.

 

Ik vraag dan ook dat het Rekenhof een onderzoek instelt naar wat er hier fout is gelopen en hoe we die fouten in de toekomst kunnen vermijden. Er moet klaarheid komen in de zaak en liefst zo snel mogelijk, in het belang van de tienduizenden pendelaars, in het belang van de treingebruikers en in het belang van de belastingbetalers.

 

Le président: Chers collègues, je vous propose de nous prononcer d'abord sur l'urgence demandée pour la proposition de loi de M. Burton (n° 3604).

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

We zullen ons nu uitspreken over de urgentie voor het voorstel van resolutie van de heer Yüksel (nr. 3611).

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt bij zitten en opstaan aangenomen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

16 Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget (3381/10)

16 Projet de loi concernant l'instauration d'un budget mobilité (3381/10)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

16.01  Ine Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik heb voor alle stemmingen van vanavond een stemafspraak gesloten met mevrouw Dedry.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

16.02  André Frédéric (PS): Monsieur le président, pour ce vote et les suivants, j'ai pairé avec Mme Jadin.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3381/11)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3381/11)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

17 Wetsvoorstel betreffende de terugbetaling van diagnostische en genetische testen in geval van plotse dood bij jonge sporters (3230/7)

17 Proposition de loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif (3230/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3230/8)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (3230/8)

 

18 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2018/994 van de Raad van 13 juli 2018 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 20 september 1976, en tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (nieuw opschrift) (3495/3)

18 Projet de loi portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la Décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976, et portant modification de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (nouvel intitulé) (3495/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

90

Oui

Nee

5

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3495/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3495/4)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

19 Wetsontwerp houdende instemming met de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017 (nieuw opschrift) (3459/4)

19 Projet de loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (3459/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

106

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3459/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3459/5)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

20 Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op artikel 124 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Den Haag op 26 november 2015 op de elfde plenaire vergadering van de Vergadering van Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome (3460/1)

20 Projet de loi portant assentiment à l'Amendement de l'article 124 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté à La Haye le 26 novembre 2015 à la onzième séance plénière de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome (3460/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

115

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

115

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3460/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3460/4)

 

Mevrouw Nele Lijnen en de heren Luk Van Biesen en Jef Van den Bergh hebben voorgestemd.

 

21 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Senegal, gedaan te Dakar op 1 maart 2018 (3461/4)

21 Projet de loi portant assentiment à la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal, faite à Dakar le 1er mars 2018 (3461/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

21.01  Rita Bellens (N-VA): Mijnheer de voorzitter, net zoals in de commissie zal mijn fractie zich onthouden bij deze stemming. Wij staan wel achter twee belangrijke prioriteiten van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst met Senegal, namelijk de ontwikkeling van de private sector en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het waardig werk. Wij denken dat die twee thema's mogelijk de grondoorzaken van irreguliere migratie aanpakken.

 

Helaas is het wetsontwerp ingediend na de val van de regering-Michel I. Wij lezen het dan ook als een wetsontwerp onder lopende zaken. Minister De Croo heeft zelf aangegeven dat artikel 3 van het wetsontwerp het voor de minister mogelijk maakt om bijzondere, specifieke overeenkomsten te sluiten die de initiële overeenkomst overstijgen. Dat is voor ons een te ruime delegatie van bevoegdheden aan een terugtredend minister.

 

Wij hebben in de commissie gevraagd om dat artikel te schrappen. Helaas was dat niet mogelijk, ondanks het feit dat de overeenkomst perfect kon worden uitgevoerd volgens artikel 2. Wij zullen niet tegenstemmen, omdat wij noch de landenportefeuille 2018-2022 noch de opdracht van Enabel in gevaar willen brengen, maar wij zullen ons wel onthouden.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

86

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3461/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3461/5)

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Patricia Ceysens heeft voorgestemd.

 

22 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten inzake intellectuele eigendom: 1° Het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991; 2° Het Verdrag inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen op 17 oktober 2000 (nieuw opschrift) (3493/3)

22 Projet de loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle: 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (nouvel intitulé) (3493/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

22.01  Olivier Henry (PS): Monsieur le président, chers collègues, mon groupe soutient la ratification du protocole de Londres. Cependant, je m'abstiendrai pour marquer notre désaccord quant à la forme de ce projet de loi. En effet, il n'est pas dans la tradition de la commission des Relations extérieures d'examiner un projet de loi qui ratifie plusieurs traités à la fois.

 

Je sais que, dans d'autres commissions, il est habituel que le gouvernement dépose des lois portant des dispositions diverses mais ce n'est absolument pas optimal pour un travail parlementaire de qualité, surtout lorsqu'un texte traite notamment des organismes génétiquement modifiés et des relations entre les semenciers et les agriculteurs. Espérons que cela ne se reproduira pas!

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

64

Oui

Nee

29

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3493/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3493/4)

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen, gedaan te s'-Gravenhage op 13 januari 2000 (3421/3)

23 Projet de loi portant assentiment à la Convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000 (3421/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3421/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3421/4)

 

Mme Nahima Lanjri et M. Benoît Piedboeuf ont voté pour.

 

24 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale bescherming van volwassenen (3422/4)

24 Projet de loi de mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (3422/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3422/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3422/5)

 

25 Aangehouden amendement op het voorstel van resolutie over een geïntegreerd defensiebeleid binnen de Europese Unie (2655/1-10)

25 Amendement réservé à la proposition de résolution relative à une politique de défense intégrée au sein de l'Union européenne (2655/1-10)

 

Stemming over amendement nr. 41 van Peter Buysrogge cs tot weglating van verzoek 8.d. (2655/10)

Vote sur l'amendement n° 41 de Peter Buysrogge cs tendant à supprimer la demande 8.d. (2655/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

 25

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

26 Geheel van het voorstel van resolutie over een geïntegreerd defensiebeleid binnen de Europese Unie (2655/9)

26 Ensemble de la proposition de résolution relative à une politique de défense intégrée au sein de l'Union européenne (2655/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

51

Oui

Nee

3

Non

Onthoudingen

60

Abstentions

Totaal

114

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis worden gebracht van de vermelde internationale instanties. (2655/11)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance aux organismes internationaux mentionnés. (2655/11)

 

Reden van onthoudingen? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mevrouw Rita Bellens heeft zoals haar fractie gestemd.

 

27 Wetsvoorstel houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen (3532/3)

27 Proposition de loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs indépendants (3532/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3532/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (3532/4)

 

De heer Filip Dewinter heeft voorgestemd.

 

28 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het niet opnieuw rechts invoegen na het inhalen (nieuw opschrift) (2986/6)

28 Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, en ce qui concerne le fait de ne pas se rabattre à droite après un dépassement (nouvel intitulé) (2986/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2986/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (2986/7)

 

29 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de bedragen van het sociale element van de universele dienst aan het indexcijfer aan te passen (2991/1-2)

29 Proposition de rejet faite par la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques de la proposition de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques afin d'indexer les montants de la composante sociale du service universel (2991/1-2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

71

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 2991/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 2991/1 est donc rejetée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Mme Véronique Waterschoot et M. Alain Mathot ont voté contre.

 

30 Voorstel tot verwerping door de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven van het wetsvoorstel tot invoering van een regeling waarbij de nummerplaat van een auto kan worden ingeruild tegen een NMBS-abonnement (3196/1-2)

30 Proposition de rejet faite par la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques de la proposition de loi permettant l'échange d'une plaque d'immatriculation contre un abonnement SNCB (3196/1-2)

 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

72

Oui

Nee

42

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 3196/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 3196/1 est donc rejetée.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Geheime stemmingen (voortzetting)

Scrutins (continuation)

 

31 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van de Nederlandstalige plaats­vervangende leden – Uitslag van de stemming

31 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination des membres suppléants néerlandophones – Résultat du scrutin

 

Stemmen

108

Votants

Blanco of ongeldig

2

Blancs ou nuls

Geldig

106

Valables

Tweederdemeerderheid

71

Majorité des deux tiers

 

Plaatsvervanger van mevrouw Valérie Arickx

Suppléant de Mme Valérie Arickx

 

De heer Raf Gerits heeft 106 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 106 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 0 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 0 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

De heer Raf Gerits die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaatsvervanger van mevrouw Valérie Arickx uitgeroepen.

M. Raf Gerits ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de Mme Valérie Arickx.

 

Plaatsvervanger van de heer Tony Van Parys

Suppléant de M. Tony Van Parys

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 106 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 106 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 0 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 0 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Tony Van Parys uitgeroepen.

M. Marc Allegaert ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Tony Van Parys.

 

Plaatsvervanger van de heer Walter Thiery

Suppléant de M. Walter Thiery

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 106 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 106 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 0 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 0 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Walter Thiery uitgeroepen.

M. Henri Debucquoy ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Walter Thiery.

 

Plaatsvervanger van de heer Tony Vermeulen

Suppléant de M. Tony Vermeulen

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 106 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 106 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Tony Vermeulen uitgeroepen.

M. Norbert Verleyen ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Tony Vermeulen.

 

Plaatsvervanger van de heer David Baele

Suppléant de M. David Baele

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 106 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 106 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 0 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 0 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 0 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock die de tweederde­meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer David Baele uitgeroepen.

M. Jan Decock ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. David Baele.

 

Plaatsvervanger van de heer Ralf Bas

Suppléant de M. Ralf Bas

 

De heer Raf Gerits heeft 0 stemmen gekregen.

M. Raf Gerits a obtenu 0 voix.

 

De heer Marc Allegaert heeft 0 stemmen gekregen.

M. Marc Allegaert a obtenu 0 voix.

 

De heer Henri Debucquoy heeft 0 stemmen gekregen.

M. Henri Debucquoy a obtenu 0 voix.

 

De heer Jan Decock heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jan Decock a obtenu 0 voix.

 

De heer Norbert Verleyen heeft 0 stemmen gekregen.

M. Norbert Verleyen a obtenu 0 voix.

 

De heer Lode Goukens heeft 0 stemmen gekregen.

M. Lode Goukens a obtenu 0 voix.

 

De heer Pieter Houbey heeft 106 stemmen gekregen.

M. Pieter Houbey a obtenu 106 voix.

 

De heer Pieter Houbey die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Ralf Bas uitgeroepen.

M. Pieter Houbey ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Ralf Bas.

 

32 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van de Franstalige plaats­vervangende leden – Uitslag van de stemming

32 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination des membres suppléants francophones – Résultat du scrutin

 

Stemmen

107

Votants

Blanco of ongeldig

5

Blancs ou nuls

Geldig

102

Valables

Tweederdemeerderheid

68

Majorité des deux tiers

 

Plaatsvervanger van mevrouw Sarah Grandfils

Suppléant de Mme Sarah Grandfils

 

De heer Patrick Charlier heeft 0 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 0 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 102 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van mevrouw Sarah Grandfils uitgeroepen.

Mme Vinciane Saliez ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre suppléant de Mme Sarah Grandfils.

 

Plaatsvervanger van de heer Marc Nève

Suppléant de M. Marc Nève

 

De heer Patrick Charlier heeft 102 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 0 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

De heer Patrick Charlier die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Marc Nève uitgeroepen.

M. Patrick Charlier ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Marc Nève.

 

Plaatsvervanger van de heer Jean Louis Evrard

Suppléant de M. Jean Louis Evrard

 

De heer Patrick Charlier heeft 0 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 0 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 102 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Jean Louis Evrard uitgeroepen.

M. Michel Gustot ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Jean Louis Evrard.

 

Plaatsvervanger van mevrouw Ludivine Kerzmann

Suppléant de Mme Ludivine Kerzmann

 

De heer Patrick Charlier heeft 0 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 0 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 102 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van mevrouw Ludivine Kerzmann uitgeroepen.

Mme Arlette Donnay ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre suppléant de Mme Ludivine Kerzmann.

 

Plaatsvervanger van mevrouw Martine Michel

Suppléant de Mme Martine Michel

 

De heer Patrick Charlier heeft 0 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 102 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 102 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 0 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van mevrouw Martine Michel uitgeroepen.

Mme Béatrice Chapaux ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée membre suppléant de Mme Martine Michel.

 

Plaatsvervanger van de heer Marc Vanderveken

Suppléant de M. Marc Vanderveken

 

De heer Patrick Charlier heeft 0 stemmen gekregen.

M. Patrick Charlier a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Béatrice Chapaux heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Béatrice Chapaux a obtenu 0 voix.

 

De heer Jules Malaise heeft 0 stemmen gekregen.

M. Jules Malaise a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht heeft 102 stemmen gekregen.

M. Yves de Locht a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Arlette Donnay heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Arlette Donnay a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Isabelle Etienne heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Isabelle Etienne a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Brigitte Feys heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Brigitte Feys a obtenu 0 voix.

 

De heer Michel Gustot heeft 0 stemmen gekregen.

M. Michel Gustot a obtenu 0 voix.

 

Mevrouw Vinciane Saliez heeft 0 stemmen gekregen.

Mme Vinciane Saliez a obtenu 0 voix.

 

De heer Yves de Locht die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot plaats­vervanger van de heer Marc Vanderveken uitgeroepen.

M. Yves de Locht ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre suppléant de M. Marc Vanderveken.

 

33 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van twee Franstalige leden van het Bureau – Uitslag van de stemming

33 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination de deux membres francophones du Bureau – Résultat du scrutin

 

Stemmen

108

Votants

Blanco of ongeldig

3

Blancs ou nuls

Geldig

105

Valables

Volstrekte meerderheid

53

Majorité absolue

 

De heer Jean Louis Evrard heeft 1 stem gekregen.

M. Jean Louis Evrard a obtenu 1 voix.

 

Mevrouw Sarah Grandfils heeft 105 stemmen gekregen.

Mme Sarah Grandfils a obtenu 105 voix.

 

De heer Marc Nève heeft 104 stemmen gekregen.

M. Marc Nève a obtenu 104 voix.

 

Mevrouw Sarah Grandfils die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot Franstalig lid van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

Mme Sarah Grandfils ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamée membre francophone du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

De heer Marc Nève die de volstrekte meerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt tot Franstalig lid van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen uitgeroepen.

M. Marc Nève ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé membre francophone du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

 

34 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de eerste plaatsvervangende voorzitter – Uitslag van de stemming

34 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du premier président suppléant – Résultat du scrutin

 

Stemmen

112

Votants

Blanco of ongeldig

6

Blancs ou nuls

Geldig

106

Valables

Volstrekte meerderheid

54

Majorité absolue

 

De heer Didier Maréchal heeft 4 stemmen gekregen.

M. Didier Maréchal a obtenu 4 voix.

 

Mevrouw Vanessa Samain heeft 102 stemmen gekregen.

Mme Vanessa Samain a obtenu 102 voix.

 

Mevrouw Vanessa Samain die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot eerste plaats­vervangende voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Mme Vanessa Samain ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée premier président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

 

Aangezien er slechts één kandidaat is voor het mandaat van tweede plaatsvervangende voorzitter van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, kan de heer Didier Maréchal, met toepassing van artikel 157, nr. 6, van het Kamerreglement, voor verkozen worden verklaard.

Étant donné qu’il n’y a qu’un seul candidat pour le mandat de second président suppléant du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, la Chambre peut déclarer élu M. Didier Maréchal, en application de l’article 157, n° 6, du Règlement de la Chambre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

35 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (3556/1-5)

35 Amendement et article réservés du projet de loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019 (3556/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Barbara Pas op artikel 2. (3556/5)

Vote sur l'amendement n° 6 de Barbara Pas à l'article 2. (3556/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

29

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

115

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

36 Geheel van het wetsontwerp houdende aanpassing van de financiewet van 21 december 2018 voor het begrotingsjaar 2019 (3556/4+1)

36 Ensemble du projet de loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019 (3556/4+1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

86

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

29

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3556/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3556/6)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (3119/1-23)

37 Amendements et articles réservés du projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (3119/1-23)

 

Stemming over amendement nr. 549 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 549 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

42

Oui

Nee

69

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 550 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 550 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 18)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 551 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 551 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 18)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 552 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 552 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

25

Oui

Nee

70

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 553 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 553 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 19)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 554 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 554 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

43

Oui

Nee

69

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

118

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Mevrouw Daphné Dumery heeft tegengestemd.

 

Stemming over amendement nr. 555 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 555 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 556 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 556 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 557 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 557 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 558 van Meyrem Almaci cs op artikel 2. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 558 de Meyrem Almaci cs à l'article 2. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 20)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Op artikel 2 worden de artikelen 1:1 tot 1:37, 2:1 tot 2:149, 3:1 tot 3:103, 4:1 tot 4:28, 5:1 tot 5:158, 6:1 tot 6:128 en 7:1 tot 7:232 artikel per artikel aangenomen.

À l'article 2, les articles 1:1 à 1:37, 2:1 à 2:149, 3:1 à 3:103, 4:1 à 4:28, 5:1 à 5:158, 6:1 à 6:128 et 7:1 à 7:232 sont adoptés article par article.

 

Artikel 2 wordt aangenomen.

L'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 545 van Meryame Kitir cs tot weglating van artikel 13. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 545 de Meryame Kitir cs tendant à supprimer l'article 13. (3119/23)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

41

Oui

Nee

69

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

117

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 13 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 13 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 546 van Meryame Kitir cs tot weglating van artikel 14. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 546 de Meryame Kitir cs tendant à supprimer l'article 14. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 14 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 14 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 547 van Meryame Kitir cs tot weglating van artikel 16. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 547 de Meryame Kitir cs tendant à supprimer l'article 16. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 16 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 16 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 548 van Meryame Kitir cs tot weglating van artikel 18. (3119/23)

Vote sur l'amendement n° 548 de Meryame Kitir cs tendant à supprimer l'article 18. (3119/23)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 21)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 18 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 18 est adopté.

 

38 Geheel van het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (3119/22)

38 Ensemble du projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (3119/22)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

68

Oui

Nee

27

Non

Onthoudingen

21

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3119/24)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3119/24)

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

39 Wetsontwerp tot aanpassing van bepaalde federale fiscale bepalingen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (3367/4)

39 Projet de loi adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations (3367/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

68

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

47

Abstentions

Totaal

116

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3367/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3367/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

40 Wetsontwerp tot regeling van de overgang van de onderwerping aan de rechtspersonenbelasting naar de onderwerping aan de vennootschapsbelasting (3368/3)

40 Projet de loi organisant le passage de l'assujettissement à l'impôt des personnes morales à l'assujettissement à l'impôt des sociétés (3368/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

67

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

47

Abstentions

Totaal

115

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3368/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3368/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

41 Wetsvoorstel betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (3522/4)

41 Proposition de loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (3522/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

103

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

113

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3522/5)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (3522/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

M. Laurent Devin, Mme Sybille de Coster-Bauchau et Mme Caroline Cassart-Mailleux ont voté pour.

 

42 Goedkeuring van de agenda

42 Adoption de l’ordre du jour

 

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van donderdag 14 maart 2019.

Nous devons procéder à l’approbation de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 mars 2019.

 

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 14 maart 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 14 mars 2019 à 14.15 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur.

La séance est levée à 21.25 heures.

 

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 54 PLEN 273 bijlage.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 54 PLEN 273 annexe.

 

 

 


  


Detail van de naamstemmingen

 

Détail des votes nominatifs

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

104

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Somers Ine, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

118

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

090

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

005

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Van Hees Marco, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Bellens Rita, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Vandeput Steven, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

106

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

115

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

086

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Cassart-Mailleux Caroline, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

030

Onthoudingen

 

Bellens Rita, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Pas Barbara, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

064

Ja

 

Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Janssens Dirk, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

029

Nee

 

Bellens Rita, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Pas Barbara, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Cheron Marcel, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Somers Ine, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

116

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

117

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

025

Ja

 

Bellens Rita, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Non        

078

Nee

 

Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Calvo Kristof, Cheron Marcel, Dewinter Filip, Frédéric André, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Somers Ine, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

051

Ja

 

Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Dispa Benoît, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Yüksel Veli

 

Non        

003

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara, Van Hees Marco

 

Abstentions

060

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Capoen An, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, Dedecker Peter, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Demir Zuhal, De Roover Peter, Devin Laurent, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Di Rupo Elio, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Francken Theo, Frédéric André, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vanden Burre Gilles, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

117

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Dewinter Filip

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

117

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

071

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

044

Nee

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Frédéric André, Somers Ine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

072

Ja

 

Becq Sonja, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Gabriëls Katja, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

042

Nee

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Frédéric André, Pas Barbara, Somers Ine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

029

Ja

 

Bellens Rita, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, Dewinter Filip, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Pas Barbara, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Vaerenbergh Kristien, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

Non         

086

Nee

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

086

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Bogaert Hendrik, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demon Franky, Deseyn Roel, Devin Laurent, Dewael Patrick, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Frédéric André, Galant Isabelle, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Janssens Dirk, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Somers Ine, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Top Alain, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara

 

Abstentions

029

Onthoudingen

 

Bellens Rita, Bracke Siegfried, Buysrogge Peter, Capoen An, De Coninck Inez, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dumery Daphné, Francken Theo, Gantois Rita, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Luykx Peter, Maingain Olivier, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Uyttersprot Goedele, Van Camp Yoleen, Vandeput Steven, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vuye Hendrik, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

042

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

069

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Frédéric André, Pas Barbara, Somers Ine, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

025

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Cheron Marcel, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Schlitz Sarah, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

Non        

070

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Frédéric André, Henry Olivier, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Senesael Daniel, Somers Ine, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

043

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

069

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Vercamer Stefaan, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Frédéric André, Pas Barbara, Somers Ine, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

041

Ja

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne

 

Non        

069

Nee

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Dewinter Filip, Frédéric André, Maingain Olivier, Pas Barbara, Somers Ine, Vuye Hendrik, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui         

068

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Quickenborne Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

027

Nee

 

Bonte Hans, Chabot Jacques, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Devin Laurent, Di Rupo Elio, Fernandez Fernandez Julie, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Mathot Alain, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Senesael Daniel, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Van Hees Marco, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

Abstentions

021

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Cheron Marcel, de Lamotte Michel, Delpérée Francis, Dewinter Filip, Dispa Benoît, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nollet Jean-Marc, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Somers Ine, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Waterschoot Véronique, Willaert Evita

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

068

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

047

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Somers Ine, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

067

Ja

 

Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bracke Siegfried, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Capoen An, Cassart-Mailleux Caroline, Ceysens Patricia, Chastel Olivier, Clarinval David, De Coninck Inez, de Coster-Bauchau Sybille, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dumery Daphné, Flahaux Jean-Jacques, Foret Gilles, Francken Theo, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Jambon Jan, Janssens Dirk, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Luykx Peter, Miller Richard, Muylle Nathalie, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Scourneau Vincent, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Verherstraeten Servais, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Yüksel Veli

 

Non        

001

Nee

 

Van Hees Marco

 

Abstentions

047

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Calvo Kristof, Chabot Jacques, Cheron Marcel, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Monica, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Devin Laurent, Dewinter Filip, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Fernandez Fernandez Julie, Fonck Catherine, Frédéric André, Goffinet Anne-Catherine, Henry Olivier, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lalieux Karine, Lambrecht Annick, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Mathot Alain, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Pas Barbara, Schlitz Sarah, Senesael Daniel, Somers Ine, Top Alain, Vanden Burre Gilles, Van der Maelen Dirk, Van Hecke Stefaan, Vanvelthoven Peter, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Winckel Fabienne, Wouters Veerle

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

103

Ja

 

Almaci Meyrem, Becq Sonja, Beke Wouter, Bellens Rita, Bogaert Hendrik, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calomne Gautier, Calvo Kristof, Capoen An, Ceysens Patricia, Chabot Jacques, Chastel Olivier, Cheron Marcel, Clarinval David, Corthouts Michel, Daerden Frédéric, De Coninck Inez, De Crom Sandrine, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, de Lamotte Michel, Delannois Paul-Olivier, Delizée Jean-Marc, Delpérée Francis, Demir Zuhal, Demon Franky, De Roover Peter, Deseyn Roel, Dewael Patrick, De Wever Bart, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Di Rupo Elio, Dispa Benoît, Dumery Daphné, Fernandez Fernandez Julie, Flahaux Jean-Jacques, Fonck Catherine, Foret Gilles, Francken Theo, Frédéric André, Galant Isabelle, Gantois Rita, Goffin Philippe, Goffinet Anne-Catherine, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jambon Jan, Janssens Dirk, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lalieux Karine, Lanjri Nahima, Lijnen Nele, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Mathot Alain, Miller Richard, Muylle Nathalie, Nollet Jean-Marc, Onkelinx Laurette, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Senesael Daniel, Smaers Griet, Smeyers Sarah, Somers Ine, Spooren Jan, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Thoron Stéphanie, Uyttersprot Goedele, Van Biesen Luk, Van Camp Yoleen, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vandeput Steven, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Mechelen Dirk, Van Peteghem Vincent, Van Rompuy Eric, Van Vaerenbergh Kristien, Verherstraeten Servais, Vuye Hendrik, Waterschoot Véronique, Willaert Evita, Wilrycx Frank, Winckel Fabienne, Wollants Bert, Wouters Veerle, Yüksel Veli

 

Non        

002

Nee

 

Dewinter Filip, Pas Barbara

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Bonte Hans, De Coninck Monica, Kitir Meryame, Lambrecht Annick, Maingain Olivier, Top Alain, Van der Maelen Dirk, Vanvelthoven Peter