Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 13 février 2014

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 13 februari 2014

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14.22 heures et présidée par M. André Flahaut.

De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer André Flahaut.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans l'annexe du compte rendu intégral de cette séance.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. Zij worden op de website van de Kamer en in de bijlage bij het integraal verslag van deze vergadering opgenomen.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l’ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Didier Reynders, Olivier Chastel.

 

Excusés

Berichten van verhindering

 

Minneke De Ridder, Flor Van Noppen, pour raisons de santé / wegens gezondheidsredenen;

Jan Jambon, à l'étranger / buitenslands;

François-Xavier de Donnea, Els Demol, Roel Deseyn, Reinilde Van Moer, Christiane Vienne, OSCE/OVSE.

 

M. Di Rupo arrivera plus tard, de même que Mme De Coninck. M. Labille est à l'étranger.

 

Questions

Vragen

 

01 Vraag van mevrouw Barbara Pas aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de reacties op het Zwitserse referendum over massa-immigratie" (nr. P2286)

01 Question de Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur "les réactions au referendum sur 'l'immigration de masse' en Suisse" (n° P2286)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ondanks waarschuwingen van de Europese Unie dat ongewenst stemgedrag negatieve gevolgen zou hebben en ondanks alle dreigementen, heeft een meerderheid van het Zwitserse volk zich voorbije zondag voor een inperking van de massa-immigratie van de Europese Unie uitgesproken.

 

Het Alpenland is, in tegenstelling tot dit apenland, een democratie waarin via referenda de burger zijn mening kan geven. Wij hebben die kans helaas niet. Zoveel democratie kan België niet aan.

 

Ik ben er echter van overtuigd dat het resultaat in België hetzelfde zou zijn geweest. De Zwitsers stellen immers terecht dat de massa-immigratie het sociale weefsel in gevaar brengt. Ik ben dan ook verheugd over het resultaat van het referendum. Ook wij willen immers, net zoals de Zwitsers, opnieuw zelf beslissen wie onder welke voorwaarden mag immigreren.

 

Ons enthousiasme wordt evenwel duidelijk niet door u en uw vrienden bij de Europese Unie gedeeld. De EU-instanties hebben het blijkbaar zeer moeilijk met de wil van het volk. In plaats van respect op te brengen voor de Zwitserse democratie volgden alleen berichten van minachting en zelfs halve oorlogsverklaringen. U meldde “dat de relaties met Zwitserland moeten worden herbekeken” en u zei eveneens “dat het referendum ingaat tegen de fundamentele principes van de Europese Unie”.

 

Mijnheer de minister, in plaats van de bezwaren van de burgers inzake massa-immigratie ernstig te nemen, deelt u blijkbaar samen met uw vrienden van de Europese Unie een bizarre logica waarbij er geen weg meer terug is en waarbij men koste wat het kost aan het multiculturele sprookje wil vasthouden.

 

Mijnheer de minister, ik heb twee concrete vragen voor u.

 

Ten eerste, aanvaardt u de democratische beslissing van de Zwitserse bevolking?

 

Ten tweede, zult u Zwitserland steunen zodra de Europese Unie sancties, pestmaatregelen, tegen dat land uitvaardigt omdat zij het niet eens is met het resultaat van het Zwitsers referendum? Vandaag al dreigt de Europese Commissie de onderhandelingen met Zwitserland over grensoverschrijdende stroomvoorziening voor onbepaalde tijd stop te zetten. Volgens mij is dat een onbegrijpelijke vergeldingsactie. Ik wil graag van u weten of u zich daartegen zult verzetten?

 

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

 

01.02 Minister Didier Reynders: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, collega’s, eerst en vooral, ik heb veel respect, zoals alle Europese collega’s trouwens, voor de democratische beslissing van de Zwitserse bevolking. Het is de keuze van de bevolking en het is logisch dat wij die keuze respecteren.

 

Wij wachten nu op de toepassing van die keuze en in dat verband ligt de beslissing bij de Zwitserse overheid. Tot nu toe moet zij het vrij verkeer van personen tussen de Europese Unie en Zwitserland blijven respecteren. Wij hebben ter zake geen initiatief genomen. Wij wachten alleen op de gevolgen van de beslissing van de Zwitserse bevolking in de Zwitserse wetgeving. Tot nu toe hebben wij nog niets gemerkt en wachten dus af. Wanneer er nieuwe beslissingen genomen worden in Zwitserland, zullen wij reageren.

 

Ten derde, wij vragen aan Zwitserland om de integrale toepassing van het huidig akkoord voort te zetten, met name omtrent het vrij verkeer van personen.

 

Op politiek vlak heb ik twee opmerkingen.

 

Ten eerste, wij zullen aan de Zwitserse regering uitleggen dat het perfect mogelijk is om een efficiënt migratiebeleid te voeren met de steun van de bevolking. Als voorbeeld zal ik verwijzen naar het beleid van staatssecretaris De Block in ons land. Wij zullen aan onze Zwitserse collega’s zeggen dat er limieten zijn aan het vrij verkeer van personen, maar dat de principes ter zake moeten worden gerespecteerd, zoals dat in België gebeurt.

 

Ten tweede — ik kijk naar de heer Van der Maelen en naar enkele andere leden —, het verrast mij dat in Zwitserland wel wordt geopteerd voor het stellen van limieten met betrekking tot het vrij verkeer van personen, maar dat ik in die zin nog niets heb gemerkt omtrent het vrij verkeer van kapitaal.

 

Nogmaals, ik heb veel respect voor de beslissing van de Zwitserse bevolking, en nu wachten wij op de beslissing van de Zwitserse overheid inzake de toepassing van de keuze van de Zwitserse bevolking. Wij zullen reageren op basis van wat de Zwitserse overheid beslist.

 

Ik herhaal dat het perfect mogelijk is om een efficiënt migratiebeleid te voeren, met respect voor het principe van het vrij verkeer van personen. In België wordt dat toegepast dankzij staatssecretaris De Block.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u zegt dat u veel respect hebt voor de beslissing van het Zwitserse volk, maar samen met de Europese Unie waarschuwt u de Zwitserse regering nu al voor het geval zij rekening houdt met die keuze. Zwitserland is niet eens lid van de Europese Unie. Zij vragen alleen maar dat er wordt onderhandeld over de limieten van de massa-immigratie.

 

De buitensporige reactie van u en de Europese Unie, die wij deze week mochten horen, bewijst alleen maar dat de Europese Unie geen enkele limiet wil stellen aan massa-immigratie. Wij gaan dat in eigen land ook niet oplossen, zelfs niet met Maggie De Block onder wier beleid nog jaarlijks meer dan 50 000 niet-Europeanen het land binnenkomen.

 

Mijnheer de minister, ik heb u niets horen zeggen over de vergeldingsacties en of u zich daartegen zult verzetten. Het contrast kan niet groter zijn. De Europese Unie wil vandaag een democratisch Zwitsers referendum afstraffen met sancties en dergelijke, terwijl u en de Europese Unie probleemloos de toetredingsonderhandelingen voortzetten met een land als Turkije. Een land waar journalisten worden vervolgd, waar internetcensuur heerst en waar zelfs hele uitzuiveringen gebeuren bij politie en Justitie. Dat is de omgekeerde wereld, mijnheer de minister.

 

De reacties op het Zwitsers referendum hebben alleszins aangetoond dat deze Europese Unie geen democratie verdraagt. U zult alleszins gelukkig zijn, want dit ondemocratische land heeft met de ondemocratische Europese Unie hoe dan ook een zeer waardige bondgenoot.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Filip De Man aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de besparingen bij de politie" (nr. P2287)

- de heer Peter Vanvelthoven aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de besparingen bij de politie" (nr. P2288)

- de heer Bart Somers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de besparingen bij de politie" (nr. P2289)

- de heer Bernard Clerfayt aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het financiële bankroet van de federale politie" (nr. P2290)

- de heer Jenne De Potter aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de besparingen bij de politie" (nr. P2292)

02 Questions jointes de

- M. Filip De Man à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les mesures d'économie à la police" (n° P2287)

- M. Peter Vanvelthoven à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les mesures d'économie à la police" (n° P2288)

- M. Bart Somers à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les mesures d'économie à la police" (n° P2289)

- M. Bernard Clerfayt à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "l'état de banqueroute de la police fédérale" (n° P2290)

- M. Jenne De Potter à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "les mesures d'économie à la police" (n° P2292)

 

02.01  Filip De Man (VB): Mevrouw de minister, u hebt een brief ontvangen, evenals uw collega Turtelboom, van de commissaris-generaal van de federale politie, mede ondertekend door haar drie directeurs. Zij klagen een en ander aan. Het is eigenlijk indrukwekkend. Met permissie van de voorzitter som ik een aantal voorbeelden op. Ik maak er een selectie van, het duurt niet te lang.

 

Wat zegt mevrouw De Bolle? Men kan meer dan honderd investeringen niet meer uitvoeren. Politievoertuigen herstellen kan bijvoorbeeld niet meer, er zijn helmen en motorpakken te kort, bepaalde politiegebouwen kunnen niet meer worden beveiligd, drie van hun schietstanden zijn al meer dan een jaar dicht, er is een onderbemanning bij diverse diensten en ga zo maar door.

 

Iemand die toch weet waarover het gaat, professor De Ruyver, voorheen veiligheidsadviseur, spreekt over een regelrechte roofbouw op de federale politie. De professor zegt: “Die roofbouw is nu al zeven of acht jaar bezig, maar nu staat het water echt aan de lippen. Het gaat niet alleen meer over steundiensten, die in het gedrang komen, ook de gespecialiseerde politiediensten zelf zijn in gevaar”.

 

De christelijke vakbond ten slotte zegt dat er geen geld is, mevrouw, voor de 1 400 aspiranten, die u dit jaar zou willen aanwerven om de oudere politiemensen of politiemensen die ontslag nemen, te vervangen. Die 1 400 gaat u niet kunnen betalen, zegt de christelijke vakbond, want u hebt daar geen geld voor.

 

U hebt geantwoord, als ik de pers mag geloven, dat het niet uw fout is, maar die van uw collega’s in de regering, waarvan u geen steun krijgt.

 

Mevrouw de minister, ik wil weten of u de boze brief van De Bolle inderdaad hebt ontvangen? Wat is uw reactie? Welke regeringspartijen beknibbelen op onze veiligheid?

 

02.02  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mevrouw de minister, wij zijn vanmorgen inderdaad allemaal een beetje wakker geschrokken van het bericht dat de top van de federale politie u een nota zou hebben gestuurd waaruit blijkt dat er serieuze budgettaire problemen zijn, die ervoor zorgen dat heel wat investeringen niet kunnen doorgaan.

 

Wat mij vooral zorgen baart, is dat men aangeeft dat de veiligheid van de burger zelfs in het gedrang zou komen.

 

Mevrouw de minister, bestaat die nota? Hebt u die ontvangen? Kunt u die toelichten en desgevallend aan het Parlement bezorgen?

 

Nog veel onrustwekkender is de reactie van uw kabinet in de pers, mevrouw de minister. Daarom wil ik u hierover vandaag ook duidelijkheid vragen. In de pers wordt gezegd dat u het zich eigenlijk niet aantrekt. Het is de schuld van de regering; de anderen willen niet investeren. Het is de schuld van de federale politie zelf, die zelf te weinig heeft gedaan om te saneren.

 

Het baart mij wel zorgen als een minister, na de boodschap dat de veiligheid van de burger in het gedrang komt, de handen in de lucht steekt en zegt dat ze daaraan niet veel kan doen. Van een minister wordt verwacht dat ze op zo’n moment actie onderneemt. Ik wil dus graag van u horen hoe u de problemen zult oplossen.

 

Ik wil vooral vernemen wat er de afgelopen tweeënhalf jaar gebeurd is bij de politie. Heeft men daar zoals bij andere departementen de nodige oefeningen gedaan om efficiënter en met minder personeel te kunnen werken? Misschien moet men bepaalde taken verminderen of afstoten. Is die oefening onder uw bewind gebeurd? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk om weten.

 

Ik ben nieuwsgierig naar uw antwoord, mevrouw de minister.

 

02.03  Bart Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, de berichten die we vandaag in de krant hebben kunnen lezen waarin het hoofd van de federale politie en de belangrijkste directeurs een noodkreet slaken, zijn, voorzichtig uitgedrukt, verontrustend.

 

Wie naar de cijfers kijkt, begrijpt het probleem onmiddellijk. Indien bij de federale gerechtelijke politie 95,7 % van alle uitgaven naar personeelskosten gaat, dan begrijpt zelfs een leek dat er onvoldoende middelen overblijven om de operationaliteit van de politie te garanderen. Ook bij de andere directies is dat tussen 90 en 95 %.

 

Bijgevolg rijst er een ernstig probleem, dat ook een impact heeft op het lokale veiligheidsbeleid. Ook als burgemeester ben ik verontrust. Onze politie is nu eenmaal opgebouwd in twee lagen, waarbij de federale politie gespecialiseerde ondersteuning moet geven aan de lokale politiekorpsen. Hierdoor dreigt ook het veiligheidsbeleid van de lokale zones onder druk te komen.

 

Er is dus een federaal probleem en daardoor ook een lokaal probleem.

 

Ik heb begrepen dat zowat heel de wereld daarvoor verantwoordelijk is, behalve uzelf, mevrouw de minister. Dat is natuurlijk een verklaring van onmacht. Het interesseert mij eigenlijk niet zo veel wie u straks met de vinger zult wijzen. Wat mij interesseert, is hoe u het probleem ten gronde zult aanpakken, hoe u ervoor zult zorgen dat de politiewagens opnieuw rijden, dat de cyberpolitie opnieuw behoorlijk werkende pc’s heeft en dat, met andere woorden, onze politie opnieuw operationeel is.

 

Er is binnenkort één ding dat u al zeker kunt doen. Binnenkort, nog voor het einde van de legislatuur, wordt een wetsontwerp besproken, waarmee u het waterhoofd van de federale politie drastisch kunt afbouwen en zo budgettaire ruimte creëert om geld te besteden aan operationele middelen, in plaats van aan personeel.

 

Mevrouw de minister, wanneer zult u hier werk van maken? Welke andere stappen zult u nog ondernemen om het ernstige probleem op te lossen?

 

02.04  Bernard Clerfayt (FDF): Monsieur le président, madame la ministre, nous avons tous lu dans la presse ce matin ce courrier qui vous est personnellement adressé par la commissaire générale, Catherine De Bolle, et trois directeurs généraux, MM. Libois, Van Branteghem et Fontaine, qui dirigent la police administrative, l’appui et la gestion ainsi que la police judiciaire fédérale. Dans cette lettre, ils font état de cette situation de "banqueroute de la police fédérale", pour reprendre les termes qu'ils ont eux-mêmes utilisés.

 

Ce top management dresse une liste de 100 à 160 projets qui ont dû être laissés de côté en raison du manque de moyens. Ils évoquent les véhicules des unités spéciales qui sont hors service pour des réparations d'à peine une centaine d'euros, d'autres véhicules qui sont en panne et qui ne permettent pas à la police de fonctionner convenablement, la moitié des 4x4 blindés d’escorte des transports de fonds qui ne rouleraient plus, les motards qui n'auraient pas de casque pour pouvoir assurer leur service, des stands de tir qui ont dû fermer leurs portes et la sécurité des transports de fonds qui serait en danger. C'est évidemment très interpellant. Cela interpelle non seulement les membres de ce parlement mais aussi le personnel lui-même; les syndicats policiers vous ont communiqué et nous ont fait savoir leur inquiétude pour la sécurité des policiers qui travaillent quotidiennement dans des conditions difficiles sans le matériel nécessaire à la poursuite de leur mission.

 

Madame la ministre, mes questions sont simples. Que comptez-vous faire pour répondre à cette situation de crise au sein de la police fédérale, en évitant, comme l'a dit M. Somers, tout impact sur l'appui qui doit être rendu aux polices locales? Comptez-vous profiter de l'ajustement budgétaire à venir pour trouver des solutions ou assurer des choix dans les dépenses qui sont faites pour permettre à la police fédérale de continuer à travailler pour la sécurité de tous dans le pays? Je vous remercie.

 

02.05  Jenne De Potter (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de vice-eersteminister, wij zijn ongerust en ook vele burgers in dit land zijn ongetwijfeld ongerust na de noodkreet van de top van de federale politie. De afgelegde verklaringen, die ook vanuit de basis komen, zijn duidelijk een alarmsignaal over de gebrekkige financiële slagkracht van de federale politie. Commissaris-generaal De Bolle en haar team maakten een overzicht van projecten die niet konden worden gerealiseerd, in totaal meer dan honderd, en zij waarschuwden daarbij dat ook de veiligheid van de burgers in gevaar zou komen.

 

Ik wil niet vervallen in karikaturen maar ik wil toch een aantal sprekende voorbeelden aanhalen. Er is geen geld om gepantserde politievoertuigen te herstellen. Er is geen geld voor de aankoop van helmen en motorkappen voor de gemotoriseerde politie. Er is geen geld voor de beveiliging van gebouwen.

 

Hetgeen mij nog het meest verontrust is dat zowat alle uitgetrokken middelen moeten worden ingezet voor de betaling van de lonen, waardoor in de praktijk nauwelijks nog werkingsmiddelen voorhanden zijn. Zo heeft de federale gerechtelijke politie nog slechts 5 % van haar middelen over om alle andere uitgaven te dekken, u begrijpt dat noodzakelijke investeringen daardoor onmogelijk worden.

 

Een laatste vaststelling die ik wens te maken, is dat ondanks de besparingen in alle federale overheidsdiensten het departement Politie bijna als enige extra middelen heeft gekregen, sinds 2011 8 miljoen euro extra structureel.

 

Mevrouw de minister, wat is uw antwoord op deze noodkreet? Zult u de kritiek ter harte nemen? Wat zult u doen?

 

Ik hoop dat uw reactie niet dezelfde zal zijn als deze van uw kabinet, dat verwijst naar anderen. Ik hoop en verwacht van u dat u voorstellen doet om tot een efficiëntere inzet van middelen te komen.

 

Zult u overleggen met de top van de federale politie en met de representatieve vakorganisaties, want dit lijkt toch wel onontbeerlijk?

 

Ten slotte is er het optimalisatieplan, u hebt dat optimalisatieplan reeds een aantal keren voorgesteld en hebt gezegd dat dit schaalvoordelen en efficiëntiewinsten moet opleveren. Wanneer mogen wij de effecten daarvan op het terrein verwachten?

 

Mevrouw de minister, ik hoop dat u vandaag een geruststellend signaal kunt geven, naar de bevolking maar ook naar de federale politie. Die mensen doen hun uiterste best, maar ze moeten uiteraard roeien met de riemen die ze hebben.

 

Mevrouw de minister, ik kijk uit naar uw antwoord.

 

Le président: M. Ducarme m'a informé qu'il arriverait difficilement. Il a donc retiré sa question.

 

02.06  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, chers collègues, je vous remercie pour vos différentes questions.

 

D'abord, je voudrais vous dire – comme ma collègue, je pense – que nous sommes étonnées de cette lettre. Nous connaissions les problèmes évoqués et en avions déjà discuté de manière approfondie. Nous y avions déjà répondu et trouvé des solutions pour un grand nombre d'entre eux. Il est dès lors encore plus étonnant que cette lettre se retrouve dans la presse.

 

Ensuite, en ce qui concerne les budgets, nous avons eu un débat très clair en commission et en séance plénière sur le budget de la police. Tout le monde a pu se rendre compte des efforts consentis pour sauvegarder notamment tout le personnel de la police. Grâce au montant de 15 millions que nous avons obtenu lors du conclave budgétaire, nous allons pouvoir engager cette année 400 nouveaux aspirants. Une partie sera engagée dans la police judiciaire pour traiter les affaires liées au terrorisme, d'autres dans la police administrative pour les arrondissements décentrés et d'autres pour la police fédérale, au niveau central.

 

Malgré les 22 milliards d'économie et malgré les difficultés budgétaires, je connais peu de corps qui ont pu se permettre d'engager 400 aspirants et qui ont pu maintenir et même augmenter un taux de recrutement, passant de 1 000 à 1 400 ces trois dernières années.

 

Pour y arriver, il est vrai que nous avons parfois dû prendre des mesures pour augmenter les recettes. Nous l'avons fait pour les transports de fonds et pour la formation des aspirants. Cela nous a permis avant tout d'augmenter les capacités opérationnelles: en trois ans, 1 200 policiers, ce qui est au-delà de la moyenne d'avant 2011.

 

Enfin, il est étonnant d'entendre qu'on découvre que le gouvernement, à la demande de plusieurs partis y compris de l'opposition, a dû faire des économies pour assainir les comptes de l'État, sortir du déficit excessif et aboutir à un budget qui est un des meilleurs au niveau européen.

 

Il est clair que nous avons dû faire des efforts au niveau des dépenses primaires. Tous les services ont été sollicités Au niveau de la justice et de la police, Annemie Turtelboom et moi-même avons essayé de sauvegarder au maximum les fonctions régaliennes. Mais nous avons été soumises à des contraintes. Chacun sait que des dossiers ont été gelés, que l'on a fait appel aux douzièmes provisoires et qu'un quart seulement du budget a pu être engagé pour le moment.

 

Voor 2014 werden alle maatregelen getroffen opdat de betaling van de weddes van het personeel van de federale politie zou worden gegarandeerd, weliswaar behoudens een nieuwe ‘coupure’, waartegen ik mij, zoals vroeger, heftig zal verzetten.

 

Wat de middelen voor de werking en investeringen betreft, ook daarover worden afspraken gemaakt om die zoveel mogelijk te vrijwaren. Dankzij de genomen maatregelen is de verbruiksgraad van de werkings- en investeringskredieten tussen 2012 en 2013 met 17 % gestegen. De doelstelling voor 2014 is te komen tot een verbruik van minstens 95 % van de goedgekeurde kredieten. Het gebruik van de middelen kan evenwel geoptimaliseerd worden. Een snellere doorlooptijd van het dossier is daarbij cruciaal.

 

C'est pour cette raison également que nous organisons et voterons bientôt un projet de loi relatif à l'optimalisation de la police fédérale; il est déjà déposé au Parlement. Sa ligne générale vise à recouvrer dans les enveloppes actuelles des capacités de financement grâce à un meilleur fonctionnement, des économies d'échelle, de la suppression de directions, une fusion de services; il s'agira alors de réinvestir les moyens opérationnels dégagés dans l'ICT et les nouvelles technologies, notamment en matière de cybercriminalité et de cybersécurité, domaines prioritaires. Ces engagements débuteront dès 2014.

 

Zij vormen een punt tot verbetering. De interne federale politie en de commissaris-generaal bevestigen dat trouwens. Dossiers moeten sneller worden geïnitieerd en deel uitmaken van een doordachte meerjarenplanning voor investeringen in zowel roerende als onroerende goederen, wat ik al twee jaar lang vraag.

 

Au-delà des contraintes budgétaires, au-delà de la problématique de l'optimalisation de manière générale, il est vrai que les procédures doivent être améliorées. Je l'ai dit à la police; ils le savent. Voilà un an et demi que je demande un plan pluriannuel d'investissement en matière d'investissements mobiliers et immobiliers.

 

J'ai d'ailleurs demandé au Comité P de faire un rapport en vue d'une optimalisation en la matière. Ils viennent de me rendre un rapport intermédiaire, selon lequel il est nécessaire, au niveau de la police, de davantage préparer les dossiers à temps, faire des choix stratégiques à un niveau global, et surtout beaucoup mieux spécifier les demandes afin d'éviter que les dossiers, in fine, se fassent recaler, perdent du temps et puis arrivent en retard.

 

Tout un processus d'amélioration doit être mené; raison pour laquelle nous avons préparé un appel d'offres pour une consultance en matière d'optimalisation, notamment en ce qui concerne les marchés publics.

 

Il y a donc là des éléments d'amélioration au sein de la police qui sont également demandés par le Comité P, et notamment par ce rapport qui vient d'arriver le 30 janvier 2014 à ma demande. Il contient plusieurs recommandations, à savoir des mesures qui doivent être prises pour que les services sachent mieux exprimer leurs besoins et spécifications techniques.

 

Daarom heb ik begin 2014 beslist een audit te lanceren over de algemene werking van de federale politie in het kader van de optimalisering van de politiediensten.

 

Cela montre aussi un élément important de la réforme de l'optimalisation. Nous n'avons pas besoin que tout le monde décide dans son coin sans avoir défini de priorités. Au niveau d'un comité de direction avec une vraie vision des besoins tant en personnel qu'en investissements, il faut faire les choix stratégiques, les préciser avec un ordonnancement au sein d'un plan pluriannuel et les déposer à temps. C'est ce que nous demandons.

 

Andere verbeteringspunten vereisen werkbare afspraken met externe partners, zoals de Inspectie van Financiën en Begroting. Daartoe zal ik opnieuw een overleg organiseren. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid zal nemen.

 

Comme vous le savez, et la police l'a dit à juste titre, il y a parfois des difficultés avec l'Inspection des Finances, qui émet parfois des avis d'opportunité par rapport à des marchés publics que la police estime prioritaires et nécessaires. Nous passons donc notre temps à intenter des recours, parfois jusqu'en Conseil des ministres. Le cas s'est présenté récemment à propos de l'upgrading d'un plan ICT Microsoft, parce qu'il y a constamment des difficultés avec l'Inspection des Finances. Mon collègue en est bien conscient. Nous nous sommes déjà entretenus sur ce point et nous allons nous revoir pour les deux ou trois dossiers qui bloquent encore.

 

Il y a des éléments budgétaires mais énormément de problèmes ont été résolus. Il y a sûrement des améliorations à apporter aux procédures. Il faut que le travail de l'Inspection des Finances soit rigoureux, certes, mais elle ne doit pas utiliser des arguments d'opportunité à l'égard des investissements de la police.

 

Ten slotte is er nog de schaalvergroting van de gedeconcentreerde politiediensten gelinkt aan de nieuwe gerechtelijke arrondissementen en het optimaliseringsbeheer. Dat zijn twee hefbomen die moeten en zullen leiden tot een nog meer functionele besteding van de middelen.

 

Wat de problematiek van de escortevoertuigen betreft, hebben mijn rechtstreekse medewerkers alle maatregelen getroffen om ze op te lossen, met volledige voldoening van de betrokken dienst en binnen de zeer korte termijn van 24 uur.

 

Ik zal volgende week op de Ministerraad het dossier voorleggen over het bezwaar tegen de ongunstige adviezen van zowel de Inspectie van Financiën als Begroting met betrekking tot het dossier Firewalls en Licentie conform de procedure van administratieve en budgettaire controles.

 

02.07  Filip De Man (VB): Mijnheer de voorzitter, als de twee verantwoordelijke – of onverantwoordelijke, dat weet ik niet – ministers even tijd kunnen nemen?

 

Mevrouw de minister, u zegt dat er een hele hoop maatregelen is getroffen en dat het overbodig is om alarm te slaan. U zegt dus met zoveel woorden dat de commissaris-generaal en de directeurs van de federale politie er niets van kennen. Zij maken stampei, maar eigenlijk is daar geen reden toe. Dat is toch sterk.

 

Ik heb u gevraagd wie in de regering u tegenhoudt. Uw kabinet heeft toch gezegd, en dat spreekt toch in uw naam zonder iets uit te vinden, dat u wordt tegengewerkt in de regering om betere of meer budgetten te krijgen. Mijn vraag is: wie binnen de regering doet daar zo moeilijk over? Ik zie hier met enige verbazing de meerderheidspartijen bovenkomen. De heer Somers voelt zich blijkbaar geroepen om het regeringsbeleid aan te klagen, voor de sp.a komt de heer Vanvelthoven op de tribune – mijnheer Vanvelthoven, u zit toch in de federale regering –, ik zie voor CD&V de heer De Potter hier van zijn oren komen maken, maar, mijnheer De Potter, u zit toch in de regering?

 

Hier wordt dus een soort schijnheilig toneel opgevoerd, met het oog op de verkiezingen natuurlijk. Binnen enkele maanden zijn er verkiezingen en dan probeert men altijd een beetje van het veiligheidsdiscours van het Vlaams Belang over te nemen. Men doet nu even alsof men bekommerd is om de onveiligheid van de burgers, in een land waar bijvoorbeeld meer dan tweehonderd inbraken per dag gebeuren. Men komt nu vanuit de drie regeringspartijen vertellen dat het anders en beter moet, maar ze zitten verdorie zelf in de regering!

 

02.08  Peter Vanvelthoven (sp.a): Mevrouw de minister, sta mij toe te zeggen dat ik verwonderd ben over uw verwondering. U begon uw antwoord met te zeggen dat u verwonderd was dat de brief nooit in de pers is gekomen. Laten wij verwonderd zijn dat die brief ooit moest worden geschreven. U geeft een hele uitleg over wat er allemaal gebeurd is en welke maatregelen er genomen zijn. U zegt dat vele problemen zijn opgelost. En toch moet de top van de federale politie u die brief schrijven, terwijl u zegt dat vele van die problemen zijn opgelost.

 

Ik wil u daarom vragen ons die brief te bezorgen, mevrouw de minister, en ons te laten weten wat er intussen is opgelost en wat er nog opgelost moet worden.

 

Wat mij ook verwondert, is uw rechtstreekse tegenaanval aan de federale politie door te zeggen dat er nood is aan een directiecomité. Ik meende dat er al een directiecomité was dat die brief geschreven heeft.

 

U zegt hier op het spreekgestoelte dat er nood is aan een directiecomité dat visie heeft en dat strategische keuzes maakt. Ik meen dat er een probleem is tussen de top van de federale politie en de bevoegde minister.

 

02.09  Bart Somers (Open Vld): Mevrouw de minister, met alle respect, maar wat een minister niet mag doen, is zijn of haar onmacht komen etaleren op het spreekgestoelte.

 

Wanneer een minister zegt dat zij plannen vraagt aan haar eigen administratie maar dat die plannen er niet komen, wanneer zij zegt dat zij een moeilijke relatie heeft met de Inspectie van Financiën en het niet opgelost kan krijgen, dan is dat het toegeven van onmacht. Waar het Parlement behoefte aan heeft, zijn antwoorden en oplossingen. Dat vragen ook de mensen op het terrein. Daar moet werk van gemaakt worden. Proberen het probleem weg te wuiven met te zeggen dat wij allerlei brieven hebben gestuurd, brengt ons geen stap verder.

 

Er moeten een aantal dingen dringend gebeuren.

 

Bronnen zeggen mij dat de wijze van opvolgen van dossiers die al weken of maanden bij de Inspectie van Financiën geblokkeerd zijn niet bepaald accuraat kan worden genoemd. Dat kunt u snel bijsturen door veel korter op de bal te spelen. Het is de kerntaak van een minister en haar kabinet, wanneer er praktische problemen opduiken, om die met twee handen aan te pakken en op te lossen, en niet ze te laten liggen.

 

Als wij in de loop van de komende weken een optimalisatieplan gaan doorvoeren, hopelijk kunnen wij dat nog goedkeuren, moeten wij de mogelijkheid nagaan om dat waterhoofd af te slanken. Wij hebben de voorbije jaren immers veel te veel in de operationele middelen bespaard, waardoor het aandeel van de personeelskosten bovenmatig is geworden en er een onevenwicht van 95,7 % is tussen personeelskosten en operationele kosten.

 

Er is mij ter ore gekomen dat sommigen suggereren om die implementatie nog eens met zes maanden uit te stellen en nog eens zes maanden te wachten alvorens die hervorming operationeel te maken.

 

Wij hebben nood aan een onmiddellijke operationalisering, want dan creëert men een budgettaire ruimte en een nieuwe dynamiek bij de federale politie.

 

Mevrouw de minister, ik hoop dat u dit de komende weken ter harte zult nemen en er echt werk van zult maken.

 

02.10  Bernard Clerfayt (FDF): Madame la ministre, je pensais qu'un véritable problème budgétaire était pendant à la police fédérale. En écoutant votre réponse, je suis devenu inquiet, car j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'un problème budgétaire. Il y a aussi un important problème de confiance au sommet entre la direction de la police et vous-même.

 

Vous êtes venue nous annoncer que, depuis un an et demi déjà, vous réclamiez de la direction de la police un projet, une vision, une méthode, des choix à faire et vous êtes venue nous dire que cela n'était pas. Vous êtes venue nous exprimer ici votre manque de confiance dans la direction générale de la police. Voilà ce que vous êtes venue nous dire. Or, ce courrier qui a été rendu public aujourd'hui dans la presse, qu'est-il d'autre qu'un manque de confiance de la direction de la police à votre égard?

 

02.11  Joëlle Milquet, ministre: Si vous m'avez entendue, j'ai cité des conclusions du rapport du Comité P qui m'a été rendu, qui n'est en rien polémique mais qui prouve que bien des choses peuvent être améliorées. C'est tout!

 

02.12  Bernard Clerfayt (FDF): Mais je vous ai entendue!

 

Écoutez, madame la ministre, nous apprenons par la presse aujourd'hui que la haute direction de la police fédérale de ce pays a besoin de rendre publique une lettre qu'elle vous envoie pour dire qu'elle ne sait plus fonctionner, que la police en l'état ne sait plus accomplir ses missions et que cela aura un impact désastreux sur le fonctionnement de la police. Et vous venez nous répondre ici: "Ah oui! Moi, j'ai demandé à la police de prendre des mesures. Elle ne l'a pas fait. Cela ne va pas!"

 

Vous êtes venue nous communiquer l'existence d'un vrai problème de confiance entre la police et vous. Si cela continue de la sorte, il n'y aura pas de solution et pas de meilleur fonctionnement de la police. Je le regrette!

 

02.13  Jenne De Potter (CD&V): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Vooreerst mogen we hier absoluut niet licht overheen gaan. We mogen deze noodkreet, deze brief absoluut niet minimaliseren. Om eerlijk te zijn, na het antwoord te hebben beluisterd, heb ik toch het gevoel dat u daar iets te licht overheen gaat. Als de top van de federale politie u een brief schrijft, dan is dat toch een teken aan de wand. Het past dan ook niet om een aantal maatregelen op te sommen die al gerealiseerd zijn. Dat is niet het antwoord dat wij en de federale politie verwachten.

 

Wat ik verwacht is een efficiëntere inzet van de middelen. Ik blijf daarop aandringen. Er moet een efficiëntere inzet van de middelen komen evenals de realisatie van een aantal schaalvoordelen. Het past niet om te wijzen naar de regering, want de politie heeft als enig overheidsdepartement extra middelen gekregen.

 

De grote vraag waarmee ik ook na uw antwoord blijf zitten, is wanneer we op het terrein de effecten van uw optimalisatieplan zullen zien? U hebt dat altijd verdedigd omdat het schaalvoordelen en efficiëntiewinst zou opleveren. De vraag is natuurlijk wanneer we dat zullen merken op het terrein.

 

Ik hoop dat deze brief en de vragen die hier in het Parlement zijn gesteld, u zullen aanmoedigen om de gesignaleerde pijnpunten aan te pakken. U moet een aantal problemen aanpakken zodat deze noodkreet niet moet worden herhaald.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de M. Éric Thiébaut à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances sur "la dégradation du gainage utilisé dans les centrales nucléaires françaises et l'état des gainages dans les centrales belges" (n° P2293)

03 Vraag van de heer Éric Thiébaut aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de schade aan de bekleding van de brandstofelementen in de Franse kerncentrales en de toestand van de bekleding van de brandstofelementen in de Belgische centrales" (nr. P2293)

 

03.01  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, soyez rassurés, la question sera plus courte que son intitulé.

 

Madame la ministre, hier, le journal Le Soir faisait état du fait que l'Autorité de sûreté nucléaire française s'inquiétait de la dégradation de la gaine qui entoure les crayons de combustible nucléaire utilisés dans certaines centrales nucléaires françaises. Il s'agirait d'un problème de corrosion anormale qui serait due à l'action combinée de l'eau et des irradiations.

 

Ce problème a notamment été constaté dans les centrales nucléaires de Gravelines et de Chooz proches de la frontière belge. Madame la ministre, l'Agence fédérale de contrôle nucléaire a-t-elle été informée correctement quant à ce problème par les autorités françaises? En tant que ministre de tutelle, avez-vous reçu des informations de ces dernières? Si oui, pouvez-vous faire le point sur la situation et nous donner des informations concrètes sur ce qui se passe?

 

Par ailleurs, on peut légitimement se demander si le problème dont question ne pourrait pas se poser dans les centrales nucléaires belges. Des gaines qui pourraient rencontrer le même problème que celui constaté dans certaines centrales françaises y sont-elles utilisées? L'Agence fédérale de contrôle nucléaire certifie que non. Elle est très rassurante à ce sujet. Electrabel a indiqué qu'un autre matériau était utilisé. Confirmez-vous cette dernière information? Ne serait-il pas opportun de demander à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire de procéder à un nouveau contrôle de cette gaine dans toutes les centrales nucléaires belges?

 

03.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, monsieur Thiébaut, vous vous interrogez sur la situation en Belgique par rapport au problème de dégradation potentielle des gainages des éléments combustibles rencontré en France. Comme vous vous en doutez, les deux régulateurs sont immanquablement en contact, comme on le fait toujours pour ce type de problématique.

 

À ce stade, il s'agit d'un problème potentiel seulement pour une partie du parc nucléaire français en fonction notamment du matériau choisi pour le gainage des éléments. C'est le fameux Zircaloy-4 qui pose problème mais cela dépend aussi des éléments combustibles dans la centrale.

 

Au cours de l'utilisation d'un élément combustible, une légère couche d'oxyde peut se former à la surface des gaines. L'épaisseur de la couche d'oxyde dépend en particulier de la durée d'utilisation du combustible et se forme progressivement. Plus on veut épuiser le combustible, c'est-à-dire l'utiliser plus longuement, plus la couche aura tendance à augmenter. À terme, c'est une couche d'oxyde qui pourrait être plus importante ou trop importante et qui pourrait, le cas échéant, avoir un impact négatif sur l'intégrité de la gaine, notamment en condition accidentelle. C'est pourquoi on impose des critères d'épaisseur maximale de cette couche.

 

La discussion en France porte autour de la volonté d'EDF de toujours mieux utiliser son combustible en définissant notamment de nouvelles gestions de combustibles. C'est aussi dans ce but que des recherches ont été faites et ont permis d'élaborer des matériaux de gainage moins sensibles à ce problème de corrosion. Cependant, il est vrai que plusieurs réacteurs français ont encore de nombreux crayons en Zircaloy-4. Les discussions entre l'AFCN, l'exploitant EDF et le régulateur français, portent sur la valeur du critère actuel sur l'épaisseur de la couche d'oxyde.

 

En Belgique, des gaines de cet ordre ont été effectivement utilisées durant plusieurs années mais, depuis un certain temps, Electrabel est passé à des matériaux beaucoup plus performants pour le gainage, comme le M5 ou le Zirlo et, de l'expérience belge, le critère de 100 micromètres ou un critère équivalent aux températures de gaine a été respecté sans problème. La gestion du combustible belge n'est pas la même que les gestions utilisées en France par EDF. Chaque rechargement du cœur, lors de l'arrêt de tranche, est évidemment suivi par l'AFCN et Bel V, filiale technique de l'AFCN.

 

Nous ne sommes donc pas confrontés à ce problème en Belgique mais nous sommes en étroite liaison entre régulateurs avec nos voisins français pour s'assurer qu'un maximum de mesures sont prises pour le parc français, notamment en raison de notre proximité transfrontalière.

 

03.03  Éric Thiébaut (PS): Monsieur le président, madame la ministre, merci pour les éclaircissements et pour les propos rassurants.

 

J'ajouterai simplement que, si la collaboration entre les autorités françaises et belges est visiblement meilleure à votre niveau, il me revient quand même que, sur le terrain, le courant passe beaucoup moins bien entre les autorités communales, provinciales et les Régions et que l'information ne se transmet pas toujours correctement.

 

Je tenais à vous sensibiliser à cet aspect.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "het seponeren van aangiften van intrafamiliaal geweld" (nr. P2294)

- de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Justitie over "het seponeren van aangiften van intrafamiliaal geweld" (nr. P2295)

04 Questions jointes de

- Mme Kristien Van Vaerenbergh à la ministre de la Justice sur "le classement sans suite des plaintes pour violence intrafamiliale" (n° P2294)

- M. Wouter De Vriendt à la ministre de la Justice sur "le classement sans suite des plaintes pour violence intrafamiliale" (n° P2295)

 

04.01  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, mijn collega Francken heeft van u deze week cijfers gekregen over intrafamiliaal geweld. Uit die cijfers blijkt dat tussen 2008 en 2009 maar liefst 313 595 PV’s wegens huiselijk geweld werden geregistreerd. Dat zijn heel veel klachten, maar wij beseffen ook allemaal dat dit eigenlijk maar het topje van de ijsberg is. In de realiteit zal het gaan om veel meer gevallen waarvoor men nog niet de stap heeft durven zetten naar politie, noch naar het gerecht. Op intrafamiliaal geweld rust nu eenmaal nog steeds een taboe in onze samenleving.

 

Als wij kijken naar het aantal ingediende klachten en de gevolgen die eraan werden gegeven door het parket, dan stellen wij vast dat maar liefst 77 % van de PV’s zonder gevolgen blijft. Dat is een immens groot aantal gevallen. Deze ochtend was dit voorpaginanieuws in De Standaard. Sindsdien zit mijn mailbox vol met mails van mensen die in een dergelijke situatie verzeild zijn geraakt en met die problematiek worden geconfronteerd.

 

Wij beseffen terdege dat dit een zeer gevoelige problematiek is die niet altijd kan worden beteugeld door onmiddellijk te bestraffen, maar een geïntegreerde aanpak vereist. Ik verwijs ter zake bijvoorbeeld naar Antwerpen waar een zeer interessant proefproject loopt en waarbij een wisselwerking bestaat tussen parket, politie en hulpverleners. Er is zowel aandacht voor het slachtoffer, als voor heel de familiale context om zo tot een oplossing te komen.

 

Toch wijst het grote aantal seponeringen, maar liefst 77 %, en het grote aantal PV’s er nog steeds op dat intrafamiliaal geweld een zeer groot probleem is.

 

Mevrouw de minister, samen met uw collega Milquet heeft u zich in dit Parlement steeds opgeworpen als een groot voorvechter van vrouwenrechten. U strijdt bijvoorbeeld voor dubbele naamgeving. Binnenkort komt in de commissie voor de Justitie ook het wetsontwerp seksisme op de banken terecht. Ook het dossier van de vrouwenquota, waarvan u een groot voorvechter was, hebben wij reeds de revue zien passeren. Dit zijn ongetwijfeld belangrijke wetgevende initiatieven die zeer mediageniek zijn.

 

De voorzitter: Mevrouw Van Vaerenbergh, het wordt stilaan tijd om uw vraag te stellen.

 

04.02  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): De problematiek van het intrafamiliaal geweld treft echter een zeer groot aantal mensen en toch blijkt ter zake niet de gewenste aanpak te worden gevolgd zodat enig effect vooralsnog uitblijft.

 

Mevrouw de minister, welke initiatieven bent u van plan te nemen om die problematiek ten gronde aan te pakken? Bent u zelf ook niet verontwaardigd als u die cijfers te horen krijgt?

 

04.03  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mevrouw de minister, familiaal geweld in de geborgenheid van het gezin snijdt diep in de ziel van al wie daarbij betrokken is. Eén op zeven vrouwen heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met een daad van geweld door de partner of de ex-partner. Vaak zijn de vrouwen slachtoffer, in sommige gevallen mannen. Kinderen zijn soms slachtoffer, soms toeschouwer. We denken vaak dat het alleen een kwestie is van fysiek geweld, maar het gaat in meer gevallen om psychisch geweld, zoals constante intimidatie, uitschelden en vernederingen. Die dingen willen wij hier vandaag bespreken. Huiselijk geweld is immers verwoestend voor het zelfbeeld van alle betrokkenen.

 

Processen-verbaal over intrafamiliaal geweld worden in driekwart van de gevallen geseponeerd en die cijfers moeten ons alarmeren. In het najaar van 2010 werd een actieplan goedgekeurd om familiaal geweld te bestrijden. Mevrouw de minister, graag wil ik van u de stand van zaken kennen omtrent dat actieplan. Het is vier jaar oud en er staan verschillende goede maatregelen in, zoals vorming rond familiaal geweld bij magistraten en een betere registratie van familiaal en huiselijk geweld in ziekenhuizen.

 

Politie en Justitie komt de boodschap toe om familiaal geweld serieus te nemen. Ons als politici komt het toe te beseffen dat wij veel verder moeten gaan dan de vraag wat Justitie doet om familiaal geweld te veroordelen. Een even groot probleem is immers dat er in de meeste gevallen zelfs geen klacht komt. Slechts 14 % van de slachtoffers dient effectief een klacht in. De meeste slachtoffers weigeren of kunnen er zelfs niet over praten. Ook dat moet aandacht krijgen. Bovendien zal repressie en straffen door Justitie het probleem in veel gevallen niet oplossen en in sommige gevallen zal het de problematiek zelfs nog verergeren.

 

Iedereen die een beetje voeling heeft met het probleem, weet heel goed dat de oplossing vooral moet komen van intensieve gezinsbegeleiding, van bemiddeling, van therapie en van jeugdzorg. Het is misschien wel interessant om de cijfers van het aantal veroordelingen op te drijven voor de statistieken, maar in heel veel gevallen brengt dat een oplossing niet dichterbij. Daarom hebben wij vandaag onze visie en oplossing op tafel willen leggen.

 

Mevrouw de minister, aan u als bevoegd minister van Justitie willen wij onze oplossing voorleggen.

 

04.04 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, collega’s, bij intrafamiliaal geweld moet in eerste instantie worden geholpen en niet worden bestraft. Bij intrafamiliaal geweld is een celstraf niet het ultieme middel om een familieruzie op te lossen. Vervolgen is niet het ultieme middel om een conflict in een familiesituatie op te lossen. Politie en Justitie zijn ter zake niet de eerste en de enige lijnszorg in de samenleving.

 

In het dossier in kwestie cijfers bovenhalen om een punt over straffeloosheid te maken, is dus niet eerlijk. Het is bovendien – ik ga zelfs verder – compleet fout.

 

Ik ga nog verder. Een en ander is zelfs het geval voor andere straffen. Andere straffen zijn nooit een doel op zich. Zij zijn altijd een middel om de persoon die een fout heeft gemaakt te doen inzien dat hij een fout heeft gemaakt.

 

Dat is ook de reden waarom in maart 2006 toenmalig minister van Justitie Onkelinx een nultolerantie heeft ingevoerd. U weet dat ik vanuit mijn vroegere departement ook enige ervaring met nultolerantie heb. Zij heeft de nultolerantie ingevoerd, waarbij de politie verplicht is elke keer een proces-verbaal te maken van elke vaststelling van intrafamiliaal geweld, ook indien er geen officiële klacht of misdrijf is.

 

Ik zou dus bijna kunnen stellen dat de PS in 2006 deed wat de N-VA hier vandaag vraagt, wat ook in de cijfers zichtbaar is. In 2005 waren er bij de parketten 11 634 nieuwe zaken geregistreerd. In 2006 ging het om 43 885 zaken en in 2012 om 62 864 zaken.

 

Wat ik niet wil, is dat het meer aangeven van dergelijke feiten automatisch tot een celstraf moet leiden. In voorkomend geval wordt de familie immers niet geholpen. In voorkomend geval wordt er niet voor gezorgd dat het probleem of de oorzaak van het intrafamiliaal geweld wordt opgelost.

 

Nu wordt over 75 % seponeringen gesproken. Ik ben verbaasd dat Groen meer veroordelingen wil hebben. Ik ben niet overtuigd van het nut van meer veroordelingen. De 75 % seponeringen zorgen er niet voor dat er nadien niets gebeurt. Integendeel, 40 % van de seponeringen gebeurt, omdat het koppel een structurele oplossing heeft gevonden en een vervolging niet langer opportuun is. In dit halfrond zouden we moeten applaudisseren voor die 40 % mensen die hun problemen oplossen nadat er een klacht is geweest bij politie en Justitie.

 

Vervolgingen worden soms ook geseponeerd, omdat een vervolging een groter negatief effect zou hebben voor het gezin, omdat er onvoldoende bewijs is gevonden, omdat er geen misdrijf kon worden vastgesteld of omdat de klacht is ingetrokken.

 

Eén ding is echter zeker: twee jaar geleden zijn wij, Justitie, politie en hulpverlening, gestart met een CO3-project in Antwerpen, dat is uitgebreid naar Mechelen en Hasselt, waarbij politie, Justitie en hulpverlening na de nultolerantie, die in 2006 is ingevoerd, samen op zoek gaan naar een oplossing voor de schrijnende en moeilijke problematiek van intrafamiliaal geweld. Dat is de weg, die ik in de problematiek kies.

 

Hoe hard en duidelijk ik ben tegen de straffeloosheid in onze samenleving, zo zacht en menselijk ben ik in de problematiek van intrafamiliaal geweld. Daar is bestraffen niet het einddoel. Daar moet de aangifte van een probleem van intrafamiliaal geweld een middel zijn voor politie, Justitie en hulpverlening om op zoek te gaan naar oplossingen. Dat geven de cijfers weer. Zij geven een alarmsignaal aan om samen met de hulpverlening op zoek te gaan naar een oplossing.

 

Ik hoop uit de grond van mijn hart in de toekomst nog meer seponeringen te zien met betrekking tot de problematiek. Dat zal immers betekenen dat wij echt structurele oplossingen hebben gevonden.

 

04.05  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mevrouw de minister, ik begrijp de insteek van uw antwoord helemaal niet. Wij willen vandaag een oud zeer aanklagen: al jaren is het aantal klachten even hoog, terwijl er massaal seponeringen zijn. Dat wil zeggen dat de problematiek vandaag nog even belangrijk is als zoveel jaren geleden. Dat willen wij aanklagen.

 

U haalt voorbeelden aan die ik zelf in mijn vraag heb vermeld. Bestraffing is inderdaad een stok achter de deur. Op het ogenblik dat bestraffing echt nodig is, moet zij ook effectief gebeuren.

 

04.06 Minister Annemie Turtelboom: Ik neem er akte van dat de N-VA een celstraf ziet als einddoel voor familiaal geweld. Dat is niet mijn visie op de problematiek. Dat is niet mijn maatschappijvisie.

 

Le président: Madame Van Vaerenbergh, madame la ministre, normalement, les répliques ne sont pas de mise lors de questions d'actualité. Nous avons souvent des problèmes avec certains ministres, en l'occurrence la ministre de la Justice ou la ministre de l'Intérieur. Surtout que les réponses sont très longues. C'est le travail en commission qui sert à de tels échanges.

 

04.07  Kristien Van Vaerenbergh (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik moet wel opnieuw het woord nemen, want de minister legt mij woorden in de mond die ik absoluut niet uitgesproken heb.

 

Mevrouw de minister, u hebt zelf een proefproject aangehaald dat ik ook in mijn uiteenzetting heb aangehaald. Ik wilde alleen de problematiek nogmaals duidelijk stellen en ik wilde aanklagen dat er niet kort op de bal wordt gespeeld om de problematiek terdege aan te pakken. In laatste instantie, als het echt nodig is, moet er bestraft worden, ook in de gevallen van intrafamiliaal geweld.

 

04.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik vrees dat u niet erg goed geluisterd hebt naar mijn vraag, want ik heb u gezegd dat de realiteit van huiselijk geweld veel complexer is en meer nodig heeft dan enkel te proberen het aantal veroordelingen op te drijven en de cijfers en statistieken te verbeteren.

 

Laten wij echter ook niet overdrijven en de rol van politie en Justitie niet helemaal minimaliseren. Ik denk immers dat een correcte opvolging van klachten en een sterke gevoeligheid voor het probleem bij de politiediensten en bij magistraten zeer belangrijk zijn ten aanzien van slachtoffers die de stap zetten om zich te melden. Die mensen overschrijden een heel hoge drempel. Laten wij dus toch niet toestaan dat ze op een muur botsen.

 

Ik wil nog het volgende zeggen aan de partijen die telkens zeer enthousiast pleiten voor een besparing op de overheidsuitgaven, de N-VA pleit zelfs voor een nominale bevriezing van de overheidsuitgaven. Collega’s, besef dan zeer goed dat men niet en/en kan hebben. Men kan niet én de overheidsuitgaven naar beneden krijgen én een performante politie en een performante Justitie en een performante maatschappelijke dienstverlening naar de betrokken gezinnen en slachtoffers hebben. Men kan niet alles hebben, men moet keuzes maken.

 

Collega's van de N-VA, het is misschien wel leuk voor u om hier op het spreekgestoelte van de Kamer te protesteren, maar u maakt deel uit van de Vlaamse regering. Een aspect van de wet op het jeugdrecht impliceert dat er aan begeleiding moet worden gedaan bij gezinnen, met ouderschapscursussen. Wel, die bepalingen, die zo belangrijk zijn in de strijd tegen huiselijk geweld, zijn tot op vandaag dode letter gebleven in de Vlaamse regering, waarvan u deel uitmaakt.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de M. Josy Arens au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'application de la convention préventive de la double imposition entre la France et la Belgique" (n° P2299)

05 Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de toepassing van de overeenkomst tussen Frankrijk en België tot vermijding van dubbele belasting" (nr. P2299)

 

05.01  Josy Arens (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, en 2009, notre Parlement approuvait l'avenant à la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France. Nous étions donc rassurés: plus jamais un travailleur résidant en Belgique et travaillant en France n'allait être imposé en Belgique car, au travers de l'avenant à la Convention préventive de la double imposition, l'impôt était organisé à partir de la France.

 

Or des travailleurs viennent nous trouver au quotidien parce qu'ils sont imposés en France (retenue à la source au niveau du salaire) et par après en Belgique. Les deux administrations nous renvoient chacune des arguments, prouvant qu'elles ont le droit de les imposer, tant en France qu'en Belgique.

 

Monsieur le ministre, avez-vous des contacts avec l'administration française et avec votre homologue français? N'y a-t-il pas dans cet avenant un problème de définition de l'expression "personne morale de droit public"?

 

Comment expliquez-vous que des personnes travaillant dans la même entreprise ne subissent pas les mêmes effets? Certaines doivent payer doublement et d'autres ne paient qu'en France.

 

Je voudrais terminer, toujours au niveau de cette imposition, avec la question de la retraite complémentaire. Nous en avons déjà parlé: quand sera-t-elle enfin considérée comme deuxième pilier et traitée fiscalement de la sorte? Je vous remercie pour vos réponses, monsieur le ministre.

 

05.02  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, monsieur Arens, merci de cette question fort intéressante. Elle a trait néanmoins à une matière très technique; dès lors, il ne me sera pas possible à ce stade et dans le délai imparti de répondre à tous les points que vous avez soulevés.

 

Je puis toutefois émettre déjà certaines observations. Ma première est d'ordre procédural. Les cas individuels où une double imposition est constatée, comme vous le signalez, font l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la procédure de concertation entre autorités belges et françaises, telle que prévue par la convention bilatérale.

 

Mon administration est en charge de cette concertation. Elle ne tient pas de statistiques quant au nombre de dossiers spécifiques liés à cette problématique. Je puis vous assurer que les divers problèmes que vous soulevez de manière pertinente seront également examinés lors de la révision de la convention.

 

Sur le plan technique, je vous soumets les quelques éléments suivants. Primo, dans la mesure où la retraite complémentaire constitue une pension périodique et non un capital, cette pension est taxable au taux progressif. Le fait que la pension relève du premier ou du deuxième pilier n'est pas vraiment pertinent.

 

Secundo, il s'agit de savoir si la pension est versée par un établissement privé ou un établissement public et sous le droit de quel État cette pension dépend. Je précise qu'une difficulté supplémentaire en ce qui concerne les établissements publics français est de savoir dans quel cas ceux-ci exercent une activité commerciale ou industrielle. Ce point détermine en effet de quel secteur, privé ou public, dépendent les travailleurs de ces établissements avec toutes les conséquences qui en découlent au niveau de l'État auquel revient le pouvoir d'imposition.

 

Vous admettrez qu'il s'agit d'un dossier d'une haute technicité sur lequel j'aurai plaisir à poursuivre le dialogue avec vous par les moyens que vous jugerez les plus appropriés.

 

05.03  Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je me permets d'insister parce que, souvent, les personnes qui tombent sous le coup de cette double imposition ne disposent pas de revenus monumentaux. Même si les montants ne sont pas énormes, cela représente beaucoup dans leur gestion quotidienne. J'aimerais que votre administration fasse le nécessaire le plus rapidement possible.

 

Je continuerai très volontiers cette discussion avec vous en commission pour que nous puissions approfondir le sujet et trouver de vraies solutions.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Mme Catherine Fonck au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "les inquiétudes à propos du nouveau plan de transport de la SNCB" (n° P2296)

- Mme Jacqueline Galant au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "les inquiétudes à propos du nouveau plan de transport de la SNCB" (n° P2297)

- Mme Juliette Boulet au ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, sur "les inquiétudes à propos du nouveau plan de transport de la SNCB" (n° P2298)

06 Samengevoegde vragen van

- mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de bezorgdheid met betrekking tot het nieuwe vervoersplan van de NMBS" (nr. P2296)

- mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de bezorgdheid met betrekking tot het nieuwe vervoersplan van de NMBS" (nr. P2297)

- mevrouw Juliette Boulet aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, over "de bezorgdheid met betrekking tot het nieuwe vervoersplan van de NMBS" (nr. P2298)

 

Le président: Le ministre des Finances répondra au nom du ministre en charge des Entreprises publiques, particulièrement des chemins de fer.

 

06.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, cette question était adressée au ministre Labille, mais je vous remercie de le remplacer.

 

Monsieur le ministre, un nouveau plan de transport de la SNCB est prévu pour décembre 2014. Comme presque toutes les semaines, des informations nous sont parvenues. Elles annoncent des diminutions significatives de fréquence des trajets sur certaines lignes, notamment dans le Hainaut. Pourtant, un navetteur sur dix est hennuyer avec d'importantes fréquentations de ces lignes.

 

Ainsi, par exemple, la SNCB projetterait de supprimer complètement la ligne Quévy-Mons et de la remplacer par une ligne Quévy-La Louvière, diminuant ainsi de moitié la fréquence des trains en provenance de la région de Mons vers Bruxelles. Un autre exemple: la SNCB veut supprimer la ligne directe Lessines-Bruxelles. Et nous pourrions multiplier ces exemples.

 

Ces informations, très partielles, sont tout sauf des rumeurs, car de nouveaux horaires des trains circulent déjà. Elles mettent à mal les navetteurs dont le quotidien n'est déjà pas simple.

 

Monsieur le ministre, qu'en est-il?

 

Évidemment, je crains que le ministre Labille ne se retranche derrière l'autonomie de gestion de la SNCB, mais aussi que la SNCB ne mette les navetteurs devant un fait accompli, de même que les politiques d'ailleurs. Pourtant, ces politiques de mobilité sont particulièrement conséquentes et leurs options primordiales.

 

Je demande donc au ministre Labille que le nouveau plan de transport en préparation soit débattu non seulement au Parlement, mais aussi dans chaque Région afin d'avancer vers une mobilité bien réfléchie.

 

06.02  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, comme l'indiquait ma collègue, des bruits de couloir font état de modifications sur certaines lignes, notamment Quévy-Bruxelles: de 40, on passerait à 19 trains quotidiens.

 

Voilà qui entraînerait des conséquences pour toute une région, ainsi que pour la commune dont je suis la bourgmestre, Jurbise. Énormément de navetteurs prennent le train dans ma commune et aussi environ un millier de navetteurs en provenance de Mons ou de Saint-Ghislain, vu la gratuité du parking, contrairement à ceux des communes voisines.

 

Toujours selon ces rumeurs, les conséquences possibles de ces modifications seraient qu'au lieu de disposer de deux trains par heure en direction de Bruxelles, nous n'en aurions plus qu'un seul.

 

La ligne Quévy-Bruxelles est pourtant essentielle pour toute la région de Mons-Borinage. Ce projet nous paraît donc totalement incompréhensible à l'heure où tout le monde privilégie les transports publics.

 

Nous sommes déjà, monsieur le ministre, dans une région très défavorisée. Aussi, de grâce ne supprimez pas un moyen qui permet à des milliers de travailleurs de se rendre à Bruxelles pour y travailler! De plus, pour certaines personnes, le train est le seul relais pour aller vers Bruxelles; en effet, l'offre des TEC est vraiment très maigre chez nous.

 

06.03  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, mes collègues ont déjà décrit en détail la situation.

 

Monsieur le ministre, je prends le train depuis Frameries. Je peux donc confirmer la réalité de la politique ferroviaire dans la région du Borinage; elle consiste en la fermeture des gares et donc en la suppression des espaces d'accueil, des guichets et des trains le week-end. Certes, des parkings sont gratuits mais ils sont à l'état de terrain vague, ce qui constitue une situation déjà suffisamment insécurisante. Cependant, des milliers de personnes effectuent quotidiennement ce trajet depuis Frameries, Genly et Quévy. Pourquoi? Parce que la ligne 96 est une ligne directe, qui part de Quévy pour Bruxelles, un pôle d'emploi important ainsi qu'un pôle universitaire, ce qui permet à de nombreux jeunes de poursuivre leurs études.

 

La rupture de charge à Mons signifie un vrai recul en termes de service public, ce qui n'est pas du tout acceptable. Mon collègue, Ronny Balcaen, l'avait déjà fait remarquer, il y a plus d'une année, lors de discussions et avait déjà mis en évidence les risques liés au futur plan de transport.

 

Les conséquences sur les personnes se traduisent entre autres, hélas, par un potentiel retour à la voiture et donc aux embouteillages. Voilà qui va vraiment pourrir la vie des navetteurs: parfois, les retards seront simplement de quelques minutes en gare de Mons, mais pourront potentiellement atteindre une heure, voire deux, au moindre incident et engendrer une conséquence socioéconomique forte, parce qu'on peut s'imaginer qu'un employeur bruxellois réfléchira longuement avant d'engager une personne provenant de notre région. Je le dis avec d'autant plus de force que c'est aussi le cas pour des zones rurales telles que la province de Luxembourg dont je suis originaire.

 

Monsieur le ministre, étant donné que ce plan de transport a été validé au conseil d'administration de la SNCB, quelle consigne le gouvernement a-t-il donnée à ses représentants au sein du conseil d'administration? Confirmez-vous les informations concernant précisément la ligne 96? De manière plus générale, le plan de transport tend à octroyer une plus grande priorité aux grandes villes au détriment des zones rurales, comme en Hainaut et au Luxembourg. Est-ce réellement la vision défendue par le gouvernement et le ministre?

 

06.04  Koen Geens, ministre: Monsieur le président, mesdames, le ministre Labille tient à souligner qu'il insistera pour que la SNCB respecte ses engagements prévus dans le contrat de gestion l'alliant à l'État dans le cadre du nouveau plan de transport.

 

Cela vaut évidemment tant pour la liaison Quévy-Bruxelles, passant par Mons, que pour tous les trains circulant dans les autres provinces, notamment la province de Luxembourg.

 

Afin d'informer les élus au mieux concernant le plan de transport de décembre 2014, la SNCB a prévu de les inviter à une présentation dans le cadre d'une tournée dans les différentes provinces.

 

06.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie de nous avoir transmis la réponse de M. Labille.

 

Je vous avoue qu'elle me laisse sur ma faim. Ce n'est évidemment pas vous que je vise mais le ministre Labille.

 

Le plan de transport ne peut pas mener à moins de mobilité. Il ne peut viser que davantage de mobilité, de ponctualité et de sécurité! Cette ligne est primordiale. Diminuer à ce point la fréquence des liaisons dans la région de Mons et les communes avoisinantes a des répercussions extrêmement importantes.

 

Je me battrai pour le maintien de cette ligne, pour une fréquence élevée et des dessertes des communes avoisinantes.

 

Cela étant dit, j'entends que M. Labille va inviter les parties prenantes sur le plan politique. Je voudrais vous demander deux choses: primo, que cela se fasse rapidement et, secundo, que cela se fasse surtout avant que le plan de transport soit définitivement validé et ce, pour qu'on puisse le faire évoluer positivement!

 

06.06  Ronny Balcaen (Ecolo-Groen): Ne faites pas semblant de ne pas savoir! C'est honteux!

 

06.07  Catherine Fonck (cdH): Ce plan doit encore évoluer. Il ne peut être question de laisser tomber cette ligne et de supprimer de moitié la fréquence des liaisons entre Mons et Bruxelles.

 

06.08  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le ministre, vous n'y pouvez rien puisque c'est votre collègue qui est compétent mais je trouve que sa réponse est méprisante à l'égard de toute une région et des milliers de navetteurs qui se rendent chaque jour à Bruxelles.

 

Alors que l'on essaie de diversifier les modes de transport en prônant les transports publics comme le rail belge, cette réponse est méprisante. Comme ma collègue Fonck, j'espère qu'il y aura une concertation très rapide avec les décideurs de la région.

 

06.09  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je remercie le membre du gouvernement pour sa réponse au nom du ministre Labille.

 

Cela étant, je tiens à dire que la réponse brève et relativement laconique met en évidence le fait que les jeux sont déjà faits. Le plan a été approuvé au mois de décembre et, visiblement, il a été soutenu par les partis au gouvernement au sein du conseil d'administration de la SNCB.

 

Toujours est-il que je m'étonne de voir mes collègues s'offusquer des décisions prises. Cela indique un grand manque d'information ou l'existence d'un malaise au sein du gouvernement.

 

Selon Ecolo-Groen, la SNCB n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Les conséquences de ce plan seront catastrophiques pour les citoyens de la région de Mons-Borinage, mais aussi pour les zones rurales en général. Je demande donc au gouvernement de revenir sur ces décisions car elles auront des conséquences désastreuses au niveau socioéconomique et au niveau environnemental. Il ne s'agit pas ici que d'une question de mobilité, mais, apparemment, le gouvernement n'en est pas conscient.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Jean Marie Dedecker aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de hervorming van de groenestroomcertificaten voor offshore windenergie" (nr. P2300)

07 Question de M. Jean Marie Dedecker au secrétaire d'État à l'Environnement, à l'Énergie et à la Mobilité, adjoint à la ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des chances, et secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au premier ministre, sur "la réforme des certificats verts pour l'énergie éolienne produite en mer" (n° P2300)

 

07.01  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de staatssecretaris, ik wil eerst een stukje voorlezen uit De Tijd van eergisteren: “Vorige week vrijdag kwam het op de Ministerraad zelfs tot een clash met staatssecretaris Melchior Wathelet. Vande Lanotte weigerde een voorliggend wetsontwerp met diverse bepalingen inzake energie goed te keuren. De minister van de Noordzee wil niets meer beslissen over energiedossiers zolang er geen akkoord is over het nieuw steunmechanisme voor de offshore windmolenparken. Alle beslissingen zijn opgeschort in afwachting van een verzoeningsoverleg tussen Vande Lanotte en Wathelet.”

 

Dat is een prachtig stukje literatuur, mijnheer de staatssecretaris. U kent mijn relatie met hem, ik kan niet verdragen dat de heer Vande Lanotte in de wind zit.

 

U mag niet vergeten dat de heer Vande Lanotte als minister van de Noordzee over alle domeinconcessies heeft beslist. Hij heeft over alle milieuvergunningen beslist. Hij zorgde er zelfs persoonlijk voor dat de subsidies, de groenestroomcertificaten tot 107 % werden verhoogd. Dat betekent dat, als alle windmolenparken vandaag draaien, wij ongeveer aan een miljard subsidie per jaar zitten.

 

Ik kan goed begrijpen dat dit belangrijk is als men als minister zelf bedrijfsleider wordt in vier windmolenparken en ook nog twee bedrijven opricht, Otary en REBO. Dan heeft men daar alle belang bij. Wat ik in deze discussie niet begrijp, is de chronologie. Minister Vande Lanotte was ook lid van het Belgian Offshore Platform. Hij was vertegenwoordigd in de discussie over de groenestroomcertificaten bij de commissie-Dralans. Vandaag moeten wij vaststellen dat daarover nog een oorlog woedt in de regering.

 

Mijnheer de voorzitter, ik besluit met te verwijzen naar een brief. Mijnheer de staatssecretaris, u hebt aan de heer Clarinval geschreven dat de kogel inderdaad al door de kerk is, dat er op 19 december op regeringsniveau inzake elektriciteit een bedrag van 138 euro werd overeengekomen in plaats van de 152 euro van de commissie-Dralans. Ik begrijp totaal niet waarom er vandaag een clash is tussen u en minister Vande Lanotte, terwijl u zelf aan mijn collega zegt dat de groenestroomcertificaten dubbel bepaald worden met een maximum van 138 euro.

 

Ik had hierover graag uitleg gekregen.

 

07.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer Dedecker, zoals u weet en zoals werd meegedeeld aan de heer Clarinval bereikten wij in de federale regering op 19 december een akkoord over de hervorming van het offshore subsidiesysteem. Alle parken die in de toekomst gebouwd worden, zullen onderworpen zijn aan een variabel subsidiesysteem waarbij de prijs van het certificaat varieert in verhouding tot de elektriciteitprijs. Met andere woorden, als de elektriciteitprijs stijgt, dan daalt de steun en omgekeerd. Dat is een goede zaak voor de consument, voor onze bedrijven en voor de offshoresector. Een rechtvaardige steun die voldoende investeringszekerheid biedt en de kost voor de consument naar beneden wil brengen is en blijft natuurlijk ons doel. Morgen worden het wetsontwerp en het uitvoeringsbesluit dat deze hervorming in praktijk brengt, voorgelegd aan de Ministerraad. Het gaat dus om de wettekst en de verschillende koninklijke besluiten die erbij betrokken zijn.

 

Natuurlijk weet ik dat u er alles aan doet om mijn collega Johan Vande Lanotte in diskrediet te brengen, vooral wat dit dossier betreft. Dat is natuurlijk uw goed recht maar ik moet eerlijk toegeven dat uw strategie werkelijk vermoeiend is. De regering bespreekt alle dossiers. Wij werken door en dat is wat de burger van ons verlangt. Dat wij gisteren samen overleg pleegden over zo’n belangrijk dossier in voorbereiding op de Ministerraad van morgen, is niet alleen perfect normaal, het is ook onze plicht en mijn taak als staatssecretaris.

 

Natuurlijk is minister Vande Lanotte een groot voorstander van investeringen in offshore. Ik ben echter nooit voorzitter geweest van Electrawinds en al woon ik niet in Oostende maar in Verviers, toch ben ik een even groot voorstander van deze investeringen die zeer belangrijk zijn voor onze toekomst en voor onze onafhankelijkheid qua energie.

 

Mijnheer Dedecker, als men nooit met anderen wil overleggen en als men steeds overtuigd is van het eigen grote gelijk, dan eindigt men alleen en zonder resultaat.

 

Tot slot, met betrekking tot het aandeelhouderschap van Norther nv, houder van een offshore domeinconcessie, kan ik u zeggen dat artikel 14, 2 van het KB van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies bepaalt dat een concessiehouder verplicht is de minister en zijn afgevaardigde vooraf in te lichten omtrent het wijzigen van het aandeelhouderschap.

 

Tot dusver ontving ik hieromtrent geen enkele informatie en ik kan u dus geen verder commentaar geven.

 

07.03  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer de staatssecretaris, ik vind niets uit en stel u een vraag op basis van een persartikel, maar u antwoordt er niet op. U hebt zelf aan collega Clarinval gezegd dat u op 19 december al een overeenkomst had met betrekking tot het bedrag van 138 euro. Kunt u mij dan zeggen waarover u een clash had met de minister, waardoor er niets meer wordt goedgekeurd?

 

Ik heb dat artikel niet gedrukt. U zegt dat ik er een persoonlijke zaak van maak, terwijl ik gewoon alles in de gaten hou.

 

Ik vermoed dat er ter zake meer aan de hand is. Er is bijvoorbeeld iets aan het gebeuren met Tecteo, een intercommunale — belastinggeld — waarin ook uw partij en de PS zitten. Men moet de zaak nu kopen. Men moet de aandelen van Electrawinds kopen. De aandelen van Electrawinds moeten worden gered. Ik ben het daarmee eens, maar dit gebeurt opnieuw met belastinggeld en u clasht nu waarschijnlijk met de minister omdat het niet genoeg is. Ik heb iets tegen belangenvermenging. Dit dossier stinkt van Verviers tot Oostende. Precies hetzelfde is in deze zaak aan het gebeuren; dat zijn de bewijzen daarvan.

 

U neemt het de Parlementsleden kwalijk dat zij hun werk doen. Wel, ik zal mijn werk blijven doen. Het gaat hier over een miljard euro die gedurende twintig jaar aan de windboeren wordt uitgekeerd. Volgens Essent komt u aan 20 miljard euro belastinggeld en het deksel is nog niet van de pot.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Comme nous en avons convenu en Conférence des présidents, nous allons maintenant aborder l’examen des autres points, en attendant l’arrivée du premier ministre.

 

Projets et propositions

Ontwerpen en voorstellen

 

08 Proposition de résolution relative aux différentes initiatives d'accueil pour les demandeurs d'asile (3046/1-5)

08 Voorstel van resolutie over de verschillende opvanginitiatieven voor asielzoekers (3046/1-5)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Nahima Lanjri, Bercy Slegers

 

Discussion

Bespreking

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3046/5)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3046/5)

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

08.01  Jan Van Esbroeck, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

08.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, collega’s, na de opvangcrisis in het begin van deze regeerperiode zijn wij er intussen gelukkig in geslaagd om opnieuw elke asielzoeker een opvangplaats te bieden.

 

Wij hebben zelfs het geluk, mede dankzij de daling van het aantal asielaanvragen, het aantal opvangplaatsen te kunnen afbouwen. In volle crisisperiode waren er 24 000 plaatsen, zelfs iets meer, hotelopvang inbegrepen. Wij moesten toen inderdaad zelfs een beroep doen op hotelopvang. Vandaag schommelt het aantal plaatsen rond 20 000. Wij zijn ook nog bezig met de verdere afbouw van de opvangplaatsen. Dat is op zich positief, vooral omdat er niemand meer op straat belandt.

 

Ik wil alle mensen uit de verschillende fracties danken die mijn resolutie gesteund en mee goedgekeurd hebben. De goedkeuring bewijst dat er een groot draagvlak is om een aantal zaken nog verder op de sporen te zetten of dezelfde weg verder te bewandelen.

 

Wat vraag ik in de resolutie?

 

Ten eerste, dat in het afbouwscenario waar wij nu mee bezig zijn – het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar te komen tot 18 000 opvangplaatsen en een buffer te hebben van 1 800 plaatsen – rekening wordt gehouden met een optimale mix tussen opvangplaatsen in grootschalige collectieve opvang en kleinschalige opvang, die vooral door lokale opvanginitiatieven geboden wordt, zoals OCMW-besturen en ngo’s. Het is belangrijk om voor een goede mix te zorgen, ook omdat de individuele opvang bovendien goedkoper is dan de collectieve opvang.

 

Ten tweede, ik vraag in de resolutie ook om te onderzoeken of wij in bepaalde gevallen sneller kunnen overgaan tot het doorverwijzen van mensen naar de individuele opvang. Nu bepaalt de wetgeving dat dat na vier maanden gebeurt, maar voor kwetsbare groepen moet dat veel sneller gebeuren, zelfs van in het begin. Ik denk daarbij aan zwangere vrouwen, niet-begeleide minderjarigen en ouderen. Voor die mensen moet men sneller in de juiste opvang voorzien. Dat moet lukken, zeker nu de opvangcrisis voorbij is. Wij moeten nu vooral investeren in een kwalitatieve opvang.

 

Ten derde, in volle opvangcrisis hebben wij dikwijls een beroep moeten doen op de lokale partners, zowel de ngo’s als de lokale besturen. Het is dan ook evident, nu wij aan het afbouwen zijn, dat die afbouw gebeurt in overleg met die partners. Het mag niet over hun hoofden heen gebeuren. Zo kan men rekening houden met een aantal individuele wensen. Zo kunnen er OCMW-besturen zijn die eventueel meer willen afbouwen en andere die juist willen dat er wat meer behouden blijft.

 

Zo lang het globale aantal kan worden behaald, moet met deze individuele noden van lokale partners ook rekening worden gehouden.

 

Last but not least. Deze resolutie is vooral van belang omwille van het laatste punt, waarin wij vragen om nog sterker in te zetten op de individuele terugkeer van asielzoekers. Dat gebeurt vandaag ook al, er zijn vandaag 330 plaatsen in open terugkeercentra. Heel wat mensen, ongeveer de helft, vertrekken ook vrijwillig, het is de beste vorm van terugkeer, want die is duurzaam. De vrijwillige terugkeer gebeurt in principe vanuit de collectieve centra en kan vanuit de individuele centra enkel gebeuren wanneer men vooraf, dus vooraleer men een antwoord heeft, intekent op terugkeer.

 

Ik vraag in de resolutie om de terugkeer vanuit lokale initiatieven ook mogelijk te maken op het moment waarop mensen de definitieve beslissing krijgen. Dat is een uitbreiding van wat vandaag ook al bestaat.

 

Wij vragen om daarvoor een aantal proefprojecten op te zetten. Uiteraard moeten wij kunnen evalueren wat goed loopt en wat niet. Dit moet ook op vrijwillige basis gebeuren, de lokale partners moeten er vrijwillig op kunnen intekenen. Positief is vooral dat op deze manier er geen breuk is tussen de opvang van gezinnen of families of personen die worden opgevangen in de individuele opvang en nadien de terugkeerbegeleiding. Dat vormt dan één continuüm.

 

Ik geloof dat er dan meer mensen duurzaam zullen kunnen intekenen op die vrijwillige terugkeer. Wij hebben dat ook kunnen vaststellen uit de cijfers die Vluchtelingenwerk en CIRE zelf gaven: zij gaven aan dat 87 % van de mensen die werden uitgewezen, uiteindelijk verdwijnen in de illegaliteit. Dat is vaak ook omdat er een breuk is in de begeleiding. Met dit initiatief, met deze proefprojecten, kunnen wij er toch voor een stuk aan werken om dat probleem te verhelpen.

 

Collega’s, ik ben blij dat de resolutie werd aanvaard en dat u die wil steunen. Ik hoop uiteraard vanmiddag ook op uw steun en goedkeuring.

 

08.03 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, ten eerste, zoals de mensen van mijn kabinet ook in de commissie hebben gezegd, wordt deze resolutie ook door onze fractie gesteund, al was het maar omdat in de praktijk alle punten die u aanhaalt al in gebruik zijn. Wij hebben niet alleen de crisis opgelost, wij hebben ook de afbouw voortgezet, van 20 000 plaatsen naar 18 000. Wij komen van 25 000 plaatsen. Er blijven ongeveer 10 500 plaatsen over in de collectieve opvang en 7 500 in de individuele opvang. Er zijn minder plaatsen gesneuveld in de individuele opvang. Ik meen dat dit correct is. U haalde trouwens zelf de inspanningen van de steden en de gemeenten aan.

 

Ten tweede, wat de snellere toewijzing voor bepaalde kwetsbare groepen betreft, die is ook nu al van kracht. Er is een kwalitatief doelgroepenbeleid ontwikkeld. Natuurlijk kon dat niet gebeuren toen ik pas aangesteld was omdat wij toen om allerlei redenen niet genoeg bedden hadden. Sedertdien is dat in het managementplan opgenomen en nu wordt er van in het begin gekeken naar de specifieke behoeften.

 

U noemde zwangere vrouwen. Wel, wij hebben het aantal plaatsen voor zwangere vrouwen in gespecialiseerde centra verdubbeld. Wij hebben ook gezorgd voor aangepaste plaatsen voor mindervaliden. Ook voor asielzoekers met psychiatrische problemen wordt vanaf het begin van de opvang aan maatwerk gedaan. Wel zijn enkele zaken nog in uitvoering. Zo moeten er voor rolstoelafhankelijke mensen nog werken gebeuren.

 

Ten derde, de afbouw van het opbouwnetwerk gebeurt in nauw contact met de partners. Fedasil is reeds meer dan één jaar bezig met de afbouw. De sluitingen gebeuren in nauw overleg met de betrokken partners. In de commissie hebt u ooit gevraagd of er met elk OCMW individueel was overlegd. Nee, dat gebeurde via de koepel van de Vereniging van Steden en Gemeenten omdat het heel moeilijk werken is als men met 589 OCMW’s apart in overleg moet gaan. Zij zijn er wel van op de hoogte gebracht welke conventies werden opgezegd en wat de duur van de opzegperiode was. Zij konden ook individueel reageren. Daarvoor was er een regionaal aanspreekpunt bij Fedasil. Er kon dus inderdaad onderhandeld worden over het aantal plaatsen. Het totale plaatje moest echter blijven kloppen.

 

Ten vierde, u stelt interessante proefprojecten voor. Ik dien echter te herhalen dat ook een deel van bedoelde voorstellen, zonder dat het om proefprojecten gaat, in de praktijk reeds worden toegepast.

 

Ten eerste, de terugkeerbegeleiding dient nu ook al in de individuele opvang te worden aangeboden. Ik heb er al meermaals op gewezen dat vanaf de eerste dag dat iemand hier asiel aanvraagt, hij of zij zich ook voor een terugkeertraject kan inschrijven, mocht een terugkeer nodig blijken. Een dergelijke inschrijving kan. Ze gebeurt niet vaak, maar ze kan.

 

Het terugkeertraject wordt in alle opvangstructuren opgestart, zodra de asielzoeker een negatieve beslissing krijgt, dus ook in de individuele opvangstructuren. Indien de betrokken asielzoekers bereid zijn om in voorkomend geval terug te keren, is er inderdaad geen nood aan een verplaatsing van de familie naar een open terugkeercentrum. De geschetste procedure gebeurt nu al in de praktijk.

 

U haalt nogmaals de cijfers van Vluchtelingenwerk Vlaanderen aan. Ik contesteer die cijfers; die hebben enkel betrekking op het aantal teruggekeerde betrokkenen uit heel speciale open terugkeerplaatsen voor illegale families. Het gaat om een centrum voor illegale families. Het gaat om het moeilijkste doelpubliek, namelijk personen die vroeger voor 100 % in de illegaliteit verbleven en waar onze gemeenten geen blijf mee wisten. De cijfers in kwestie zijn geëxtrapoleerd, alsof het cijfers van alle terugkeertrajecten betrof. Ik betwist ze dan ook. Ik zal u nogmaals de juiste cijfers geven.

 

Wij hebben in 2012 en 2013 recordcijfers voor vrijwillige terugkeer, die rond 5 000 personen schommelden, zijnde een stijging met 50 % ten opzichte van 2011 en met 100 % ten opzichte van de jaren daarvoor. De cijfers in 2013 zijn des te sterker, aangezien er ook 10 000 asielzoekers minder ons systeem zijn binnengekomen en de procedures sneller zijn verlopen.

 

Het is dus eigenlijk niet nodig om ter zake nog met proefprojecten te experimenteren. Wij moeten veeleer de nodige finetuning van onze terugkeerbegeleiding blijven volhouden. Wij moeten de betrokken gezinnen ook de mogelijkheid bieden, maar dat hangt van de beslissing van het gezin af. In individuele opvangplaatsen kunnen zij én in de opvangplaats blijven én zich in een terugkeertraject inschrijven.

 

Ik steun dus uw voorstel van resolutie, gewoon omdat het al in het beleid is geïmplementeerd. Ik dank u in elk geval voor de oefening, die u hebt gemaakt.

 

08.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik heb de indruk dat u zich verdedigt, terwijl dat helemaal niet hoeft. Ik denk dat de neuzen in dezelfde richting staan. Meer nog, ik heb zelfs gemerkt dat ons voorstel van resolutie niet alleen door de meerderheid, maar ook door verschillende leden van de oppositie gesteund wordt, net omdat wij de richting die we nu uitgaan, verder moeten versterken.

 

Ik heb nooit beweerd dat er geen vrijwillige terugkeer voorkomt. We kennen de cijfers dienaangaande en die zijn goed. We moeten ter zake echter nog een tandje bijsteken. Daarom moeten wij aan nieuwe doelgroepen de mogelijkheid geven om vanuit de individuele opvang te vertrekken.

 

Zoals u zelf al hebt aangehaald, was het in een bepaalde periode moeilijk om van kwalitatieve opvang echt een accent te maken. Nu de crisis opgelost is, kan dat alsnog.

 

Beschouwt u onze tekst dus vooral als een aanmoediging om op de ingeslagen weg voort te gaan, voor u of uw opvolger. In de vrijwillige terugkeer zullen we nog een tandje bij moeten steken. Dat is mijn boodschap.

 

Ik ben blij dat het voorstel breed ondersteund wordt en dat u ook bereid bent om daar verder uitvoering aan te geven.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

Er werden geen amendenten ingediend of heringediend.

 

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

 

09 Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires (3266/1-4)

- Projet de loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (3267/1-3)

09 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (3266/1-4)

- Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (3267/1-3)

 

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

Ik stel u voor een enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

09.01  Valérie Warzée-Caverenne, rapporteur: Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, les projets de loi qui sont soumis à notre vote constituent une avancée dans le cadre de la pratique vétérinaire attendue par le secteur.

 

Les projets n'ont pas suscité de longs débats en commission. Le débat s'est d'ailleurs clôturé par un vote: dix voix pour et deux abstentions pour le premier projet; un vote à l'unanimité pour le second.

 

La médecine vétérinaire est une pratique difficile, en particulier pour les vétérinaires de gros animaux travaillant en zones rurales, appelables par tous les temps, à toutes les heures du jour et de la nuit. L'apparition de centres vétérinaires pour petits animaux et l'évolution du travail administratif ont engendré la création de nombreuses associations de vétérinaires. De plus, au sein des exploitations d'élevage, on constate une responsabilité sanitaire accrue des acteurs.

 

La profession vétérinaire a évolué et s'est modernisée. Des adaptations légistiques sont dès lors nécessaires, que ce soit pour permettre l'exercice de la médecine vétérinaire aux personnes morales inscrites au tableau de l'Ordre des Médecins vétérinaires, que ce soit pour limiter la responsabilité financière du vétérinaire par l'intermédiaire de l'exercice en société de sa profession, à l'instar de ce qui a précédemment été réalisé pour d'autres professions libérales, ou encore pour autoriser les personnes morales inscrites à conclure des conventions liées à la santé animale.

 

En permettant l'exercice de la profession vétérinaire dans le cadre d'une personne morale, le législateur facilite le travail en association. L'ensemble des vétérinaires associés pourront intervenir et non pas seulement le vétérinaire ayant conclu une convention. Ceci engendre également un avantage pour les éleveurs travaillant avec des vétérinaires en association. Cette autorisation n'est pas donnée sans garantie puisque tous les vétérinaires, personnes physiques ou morales, devront souscrire une assurance en responsabilité professionnelle et seront éventuellement soumis à des sanctions.

 

Le projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires vient en complément du projet de loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. Des conditions minimales auxquelles la personne morale doit répondre pour être inscrite sur les tableaux sont instaurées. L'Ordre voit sa composition et son fonctionnement modernisés. Ces deux projets de loi constituent ainsi un ensemble cohérent.

 

Nous félicitons la ministre et son équipe pour le travail effectué et il est clair que mon groupe votera favorablement.

 

Le président: Madame la ministre, vous avez usé de votre pouvoir de conviction sur Mme Van Gool car elle ne souhaite plus intervenir.

 

09.02  Sabine Laruelle, ministre: Monsieur le président, je n'ai pas voulu la convaincre de ne pas dire que le projet était bon.

 

Le président: Cela m'étonne de vous!

 

09.03  Sabine Laruelle, ministre: Tout le monde en est convaincu, évidemment. Je voulais simplement éviter de compliquer le débat.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 3266. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3266/4)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 3266. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3266/4)

 

Le projet de loi compte 24 articles.

Het wetsontwerp telt 24 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 24 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 24 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 3267. Le texte corrigé par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3267/3)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 3267. De door de commissie verbeterde tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3267/3)

 

Le projet de loi compte 14 articles.

Het wetsontwerp telt 14 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 14 sont adoptés article par article, avec une correction de texte à l’article 14.

De artikelen 1 tot 14 worden artikel per artikel aangenomen, met een tekstverbetering op artikel 14.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

10 Proposition de résolution relative au droit universel à l'eau (2642/1-9)

10 Voorstel van resolutie over het universele recht op water (2642/1-9)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Karine Lalieux, Laurence Meire, Mohammed Jabour

 

Discussion

Bespreking

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2642/9)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2642/9)

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

10.01  Christiane Vienne, rapporteur: Monsieur le président, je m'en réfère à mon rapport écrit.

 

10.02  Ingeborg De Meulemeester (N-VA): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het voorliggende voorstel van resolutie is belangrijk, zeker in het kader van de ontwikkelingssamenwerking en van de onderhandelingen over de Millenniumdoelstellingen na 2015. Wij zullen ons echter bij de stemming onthouden. Ik licht die beslissing graag toe.

 

Ons amendement over de vrije en niet-discriminerende toegang tot water werd aanvaard. Dat was een zeer goede verandering aan de tekst. Ook zijn wij erin geslaagd om water te laten erkennen als een globaal, openbaar, publiek goed. Dat is een belangrijke nuance, die ervoor zorgt dat de resolutie op internationaal vlak kan worden toegevoegd aan andere initiatieven. De term houdt immers in dat water zich overal ter wereld bevindt en dat het overal ter wereld beschikbaar zou moeten zijn. Ook houdt het in dat water een publiek goed is en in theorie geen bezit kan zijn van private ondernemingen die water gebruiken als middel om winst te creëren of als drukkingsmiddel, de zogenaamde water lords.

 

Ik heb echter nog steeds vragen bij artikel 5, waarin wordt gesteld dat specifieke openbare dienstverplichtingen, met name inzake liberalisering, van toepassing blijven. De voorliggende tekst moet zich beperken tot een erkenning van het basisrecht op water en de noodzaak voor internationale samenwerking. Een uitspraak over het al dan niet liberaliseren van de watervoorziening kan niet vanuit een federale overheid worden gedaan. Het staat elk land immers vrij om hier zelf, op basis van de eigen noden en wensen, over te beslissen, zolang de toegang tot water vrij en niet-discriminerend is.

 

Ik wil duidelijk stellen dat wij wel degelijk voorstander zijn van de erkenning van het universele recht op water, watervoorziening en waterzuivering. Aangezien de verwijzing naar de liberalisering van de watervoorziening nog steeds deel uitmaakt van het voorstel van resolutie, zullen wij ons echter onthouden bij de stemming ervan.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

 

Le vote sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

 

Questions (continuation)

Vragen (voortzetting)

 

11 Samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Vercamer aan de eerste minister over "het binnen de Groep van 10 bereikte akkoord" (nr. P2283)

- de heer Patrick Dewael aan de eerste minister over "het binnen de Groep van 10 bereikte akkoord" (nr. P2281)

- mevrouw Manuella Senecaut aan de eerste minister over "het binnen de Groep van 10 bereikte akkoord" (nr. P2282)

11 Questions jointes de

- M. Stefaan Vercamer au premier ministre sur "l'accord des 10" (n° P2283)

- M. Patrick Dewael au premier ministre sur "l'accord des 10" (n° P2281)

- Mme Manuella Senecaut au premier ministre sur "l'accord des 10" (n° P2282)

 

11.01  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de eerste minister, deze week was er niet alleen goed nieuws op het economisch front, maar ook op het sociaal front. De sociale partners zijn erin geslaagd om toch een akkoord te bereiken over een aantal heel belangrijke dossiers die van belang zijn voor de sociale relaties in ons land.

 

De indexkwestie werd definitief geregeld. Dat is belangrijk voor onze loonvorming. Dat is ook belangrijk voor onze overheidsfinanciën. De indexkwestie is definitief geregeld. Daarover bestaan duidelijke afspraken.

 

Er is ook een breed draagvlak gevonden voor een modern ontslagrecht met goede afspraken inzake wederzijdse rechten en verplichtingen.

 

Tegen 2025 zullen ook de aanvullende pensioenstelsels worden geharmoniseerd waardoor heel wat arbeiders die vandaag geen aanvullend pensioen kunnen opbouwen dit in de toekomst wel zullen kunnen doen. Dat is een belangrijke stap voor de verdere veralgemening van de tweede pensioenpijler.

 

In hun enthousiasme hebben de sociale partners zich ook geëngageerd om op korte termijn de laatste dossiers in het raam van het eenheidsstatuut af te handelen.

 

Dat zijn dus goede akkoorden die zorgen voor rechtszekerheid en rust en zo bijdragen tot dat broodnodig vertrouwen in deze aantrekkende economie.

 

Ook de regering heeft nog wat huiswerk, mijnheer de eerste minister.

 

Wanneer mogen wij het wetsontwerp verwachten om dat modern ontslagrecht in de praktijk te brengen? Zal dat ook gelden voor de openbare sector? Dat is toch wel een belangrijk element.

 

Zal de regering ook initiatieven nemen om de tweede pensioenpijler te versterken nu het aanvullend pensioen wordt geharmoniseerd?

 

Wat is de timing voor de verdere afwikkeling van de resterende dossiers met de sociale partners zodat het eenheidsstatuut definitief kan worden afgehandeld?

 

11.02  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, premier, collega’s, wij hebben ons, onder meer van op deze tribune, de voorbije maanden bij herhaling de vraag gesteld of het sociaal overleg nog wel zin had, of er nog enige slagkracht vanuit kon gaan, of de sociale partners nog in staat waren om akkoorden te sluiten. Of het nu ging over lastenverlagingen, het eenheidsstatuut of de modernisering van het arbeidsrecht, men bleef een paringsdans uitvoeren en beetje rond de hete brij draaien.

 

Wij hebben toen bij herhaling ook gezegd dat het primaat van de politiek speelt als de sociale partners er niet zouden uitraken. Met de sociale partners als het kan, maar zonder de sociale partners als het moet. Uiteindelijk moet de politiek dan maar trancheren.

 

Vervolgens kwamen er die doorbraken, premier. Er werd een akkoord bereikt over het eenheidsstatuut en nu is er een tweede akkoord over de motivatie van het ontslagrecht. Ik vind dat heel belangrijk. Iedereen krijgt het recht op een tweede pensioenpijler, de discriminatie tussen arbeiders en bedienden wordt opgeheven en er komt een nieuw indexcijfer in 2014.

 

Ik meen dat die aanpak werkt en vertrouwen wekt. Ik meen dat het voor een economie belangrijk is dat werkgevers en werknemers in staat zijn om akkoorden te sluiten. Ik meen dat ook de cijfers van de Nationale Bank ons gelijk bewijzen. Zowel de Nationale Bank als het Planbureau tonen in hun jongste publicaties aan dat ons land exemplarisch is op het vlak van stijging van de economische groei, een stijgende consumptie en export, en de stijgende bedrijfsinvesteringen.

 

Ik zou de sociale partners willen feliciteren voor de bereikte akkoorden.

 

Premier, volgens mij is het woord nu aan de politiek. Wat zult u doen om die akkoorden te implementeren? Sommige van die akkoorden moeten immers worden vertaald in wetgeving. Er moeten cao’s worden gesloten en deze moeten algemeen bindend worden verklaard. Ik meen dat de politiek niet mag haperen en dit moment van sociaal akkoord moet aangrijpen om dit zo snel mogelijk te implementeren.

 

Wat is uw timing? Wat is uw planning?

 

11.03  Manuella Senecaut (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, chers collègues, il n'y a pas que la Belgique qui est stabilisée et qui retrouve des couleurs. La concertation sociale aussi a retrouvé une certaine vigueur, ce qui est tout à l'honneur des partenaires sociaux.

 

La concertation sociale est, en quelque sorte, l'un des symboles de notre pays, un pilier du modèle belge, du moins quand elle n'est pas grippée. Cette semaine, la concertation sociale a retrouvé des couleurs puisque le Groupe des 10 qui rassemble les partenaires sociaux a conclu un accord. La reprise d'un dialogue fructueux entre les patrons et les syndicats est tout aussi importante, aux yeux de mon groupe, que le contenu-même de l'accord.

 

Ce n'est un secret pour personne: pour les socialistes, l'index est un stabilisateur essentiel qui permet de faire coller le pouvoir d'achat à l'évolution du coût de la vie. Comme tout le monde le sait, nous avons dû nous battre pour le maintenir.

 

Ce que l'on sait moins, ce que beaucoup oublient souvent, c'est que ce sont les partenaires sociaux qui sont à la base et qui définissent et actualisent le panier de l'index.

 

Dans le cadre de la réforme de l'index initiée par le gouvernement, de très nombreuses voix se sont élevées pour crier au détricotage de celui-ci. Les partenaires sociaux viennent de démontrer qu'il n'en était rien. Selon certaines déclarations syndicales, le compromis qui a été trouvé montre bien que la conversion de l'ancien index au nouvel index ne se fera pas sur le dos ni des salaires, ni des allocations.

 

Je voudrais souligner également l'avancée réalisée en matière de motivation des licenciements. Notre pays était l'un des derniers en Europe à ne pas connaître une telle obligation de motivation pour tous les travailleurs licenciés, ce malgré les conventions internationales en la matière. Cette carence était d'autant plus incompréhensible que le droit le plus fondamental pour tout travailleur licencié est de comprendre et de connaître la raison d'une rupture unilatérale du contrat de travail qui le lie à son employeur. Cette situation constituait une véritable double peine pour le travailleur licencié. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette avancée significative pour tous les travailleurs de ce pays; en effet, dorénavant, si le juge estime que la motivation est insuffisante, injustifiée ou déraisonnable, le travailleur licencié pourra obtenir une indemnisation devant les cours et tribunaux.

 

Monsieur le premier ministre, pouvez-vous me préciser la date d'entrée en vigueur de cet accord? Pour ce qui concerne l'index, pouvez-vous me confirmer que la conversion restera neutre, autrement dit, qu'elle ne retardera pas le dépassement de l'indice pivot, en principe prévu pour décembre 2014?

 

11.04 Eerste minister Elio Di Rupo: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de regering is bijzonder verheugd over het akkoord dat de sociale partners hebben bereikt.

 

Enerzijds, concretiseert het akkoord bepaalde punten van het historisch akkoord van juli 2013 over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden en, anderzijds, legt het de omrekeningscoëfficiënt vast tussen de oude en nieuwe gezondheidsindex.

 

Avec cet accord, la réforme de l'indice des prix à la consommation, via l'actualisation du panier de consommation, approuvée – faut-il le rappeler – à l'unanimité par les partenaires sociaux, entre en vigueur dès janvier 2014. Il n'y aura donc aucune interruption dans l'indexation des salaires et des allocations ni d'impact sur la date estimée du dépassement de l'indice pivot.

 

Par ailleurs, une exécution rapide de l'accord de juillet 2013 sur le statut ouvrier/employé était importante. Je salue notamment la décision d'harmoniser la motivation des pensions complémentaires pour les mettre au même niveau, ce qui est une avancée importante. En outre, je salue l'harmonisation de la motivation des licenciements, dont la convention collective entrera en vigueur au 1er avril 2014.

 

Bien entendu, il est un peu tôt pour donner un agenda précis, mais nous oeuvrerons le plus rapidement possible compte tenu de tout ce que nous avons à faire au départ de cet accord des 10.

 

Chers collègues, nous savons tous à quel point ce dossier est difficile et sensible. Les partenaires sociaux ont démontré, par leur accord, leur capacité à surmonter les difficultés. Ils ont confirmé, pour ceux qui en doutaient, leur rôle central dans notre modèle de société.

 

Die akkoorden zijn een bijkomend bewijs van de hernieuwde stabiliteit in ons land, zowel op politiek als op sociaaleconomisch vlak.

 

Les derniers chiffres publiés hier par le Bureau du Plan – mais je pense que je vais y revenir dans la question suivante – et ceux de la Banque nationale illustrent l'efficacité des politiques menées par le gouvernement fédéral, malgré, bien sûr, les difficultés que certaines entreprises et travailleurs subissent malheureusement encore aujourd'hui.

 

De cijfers tonen echter aan dat ons beleid om de begroting te saneren en tegelijkertijd de competitiviteit van onze bedrijven en de koopkracht te ondersteunen, resultaten aflevert.

 

11.05  Stefaan Vercamer (CD&V): Mijnheer de premier, dank u voor uw antwoord.

 

Die akkoorden en de vernieuwde slagkracht dragen inderdaad bij tot een klimaat van vertrouwen en de relance van onze economie. De sociale partners hebben aangetoond dat ze opnieuw akkoorden kunnen sluiten over sociale kwesties. Ik hoop dat ze op dit elan zullen doorgaan.

 

Met betrekking tot het aanvullend pensioen wil ik echter nog een suggestie meegeven omdat de democratisering, de verdere veralgemening, van groot belang is. 30 % van de werknemers kan nog steeds geen aanvullend pensioen opbouwen. Het kan een suggestie zijn voor de sociale partners, eventueel ondersteund door de regering, om die democratisering of veralgemening te realiseren, bijvoorbeeld in een volgend IPA. Dat is de beste manier om een aanvullend pensioen te democratiseren en veralgemenen.

 

11.06  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil mij bij die laatste suggestie aansluiten.

 

Ik dank de premier voor zijn antwoord maar het is heel belangrijk dat wie zijn hele leven werkt ook een behoorlijk pensioen krijgt. Er is het wettelijk pensioen, er is het individuele pensioensparen en ook het verwerven van een eigen woning is heel belangrijk. Dan is er ook de tweede pensioenpijler. We gaan nu de goede richting uit. Terwijl begin jaren 2000 slechts vier op de tien mensen daarvan gebruik maakten, zitten we nu aan een cijfer van drie op vier die op deze manier een aanvullend pensioen opbouwen. We moeten in die richting verder gaan.

 

Ik zou de regering maar ook de sociale partners dus willen vragen om verder akkoorden te sluiten in die richting. Dan kunt u op onze steun rekenen.

 

11.07  Manuella Senecaut (PS): Monsieur le président, monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je crois effectivement, comme d'autres l'ont souligné, que le pays est stabilisé et que la concertation sociale a toujours eu un sens. Il peut y avoir de la confrontation mais celle-ci doit toujours rester stimulante. De la confrontation doit toujours naître du dialogue. C'est vers le dialogue que l'on doit tendre. Le fait que les partenaires sociaux se soient mis d'accord est formidable pour le pays mais surtout pour les Belges.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Samengevoegde vragen van

- de heer Steven Vandeput aan de eerste minister over "het rapport van de Nationale Bank van België" (nr. P2284)

- mevrouw Meryame Kitir aan de eerste minister over "het rapport van de Nationale Bank van België" (nr. P2285)

12 Questions jointes de

- M. Steven Vandeput au premier ministre sur "le rapport de la Banque nationale de Belgique" (n° P2284)

- Mme Meryame Kitir au premier ministre sur "le rapport de la Banque nationale de Belgique" (n° P2285)

 

12.01  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer Di Rupo, er is een rapport maar door u zelf besteld, denk ik. Ik vermoed dat dit rapport van de Nationale Bank, in tegenstelling tot rapporten van Europa, de OESO of het IMF, misschien toch enige aandacht van uw regering kan krijgen. Voordat ik tot mijn vraag kom, wil ik een aantal vaststellingen uit het rapport delen met onze collega’s en met de talrijk aanwezige pers, al denk ik niet dat die er voor mij is.

 

Vorig jaar is de werkgelegenheid gedaald met 11 000 eenheden en is de werkloosheid gestegen tot een niveau van 8,4 %. De overheidsontvangsten zijn gestegen tot het ongekende peil van 51,5 % van het bruto binnenlands product. Dat zeggen de Nationale Bank en de heer Coene en dat werd door hen berekend en het wordt aangetoond met cijfers. Dat wil zeggen dat de fiscale ontvangsten van uw regering op twee jaar tijd gestegen zijn met bijna 2 % van het bruto binnenlands product. De primaire uitgaven staan vandaag op een niveau van meer dan de helft van het bruto binnenlands product. Tegelijk geeft de Nationale Bank aan dat er een aantal gigantische uitdagingen op ons ligt te wachten, zoals de toenemende mondialisering, de klimaatverandering en, vooral, de kosten van de vergrijzing. De Nationale Bank doet daar ook specifiek een aantal aanbevelingen voor.

 

Het goede nieuws, zoals aangekondigd in de kranten, is dat wij de crisis goed hebben doorstaan en waarschijnlijk evolueren naar wat economische groei. Wij weten nog niet precies hoeveel, maar het Planbureau, superenthousiast zoals altijd, schat de groei iets hoger in dan de Nationale Bank. U hebt ongetwijfeld ook gelezen dat de kranten daarvan maken dat “de hogere groei Di Rupo een alibi geeft om achterover te leunen”.

 

Mijnheer Di Rupo, neemt u voor waarheid aan wat de Nationale Bank vandaag schrijft? Of is dat niet correct, zoals vorige keer?

 

Ten tweede, zult u dit rapport selectief lezen, zoals ook de staatssecretaris van Ambtenarenzaken doet, en aldus gebruikmaken van uw alibi?

 

12.02  Luk Van Biesen (Open Vld): (…)

 

12.03  Steven Vandeput (N-VA): Die belastingen zijn 2 % gestegen, mijnheer Van Biesen, en dat hebben wij aan u te danken. 2 % belastingen bij het bbp, dat danken wij aan u. Daar zullen uw kiezers u op afrekenen!

 

Ik richt mij terug tot u, mijnheer Di Rupo. Aan de Open Vld vragen wij niets meer, want daar weten ze niet meer wat ze vandaag hebben gezegd.

 

Mijnheer Di Rupo, zult u het rapport van de Nationale Bank ter harte nemen en overgaan tot actie? Of zult u het opnieuw gebruiken als een alibi?

 

12.04  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega’s, het jaarverslag van de Nationale Bank leert ons dat België de crisis beter heeft doorstaan dan de meeste landen van het eurogebied.

 

Het rapport toont ook aan dat deze regering haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Ik citeer letterlijk uit het rapport: “De laatste twee jaar zijn stappen genomen om het tij te keren. De herstructurering van de financiële sector is aan de gang. Het overheidstekort is verkleind. Er zijn pensioen- en arbeidsmarkthervormingen aangevat en maatregelen genomen om de mededinging te verscherpen en de concurrentiekracht van de bedrijven te verbeteren”.

 

Toch zijn er mensen die een andere realiteit ervaren, zoals zij die op het punt staan hun job te verliezen of die hun job hebben verloren, mensen die wel getroffen zijn door de crisis, of jongeren die geen job vinden na hun studies. De jongerenwerkloosheid loopt op tot ruim 20 %. Het werk is dus nog niet af, mijnheer de eerste minister. Mensen verwachten concrete maatregelen en concrete acties die hen begeleiden en ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe job.

 

In het rapport lezen wij dat de economie zich stilaan herstelt, maar het herstel is nog te zwak om te kunnen spreken van een heropleving van de werkgelegenheid.

 

De gouverneur roept op om iedere dag, iedere week, iedere maand en de komende jaren, te blijven inzetten op het creëren van jobs. Sp.a steunt deze vraag. De gouverneur roept ook op tot extra lastenverlagingen. Ook hier heeft de regering haar verantwoordelijkheid genomen. In het licht van het concurrentiepact zijn er de komende jaren forse lastenverlagingen afgesproken van drie keer 450 miljoen.

 

Mijnheer de eerste minister, hoever staat het met dit pact en wanneer wordt het besproken in dit Parlement?

 

12.05 Eerste minister Elio Di Rupo: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, de regering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Nationale Bank. Zij bevestigt een matig herstel van de economie met een groei van 0,2 % in 2013, na twee jaren van stagnatie. De Nationale Bank merkt op: “Toch heeft de Belgische economie de crisis vrij goed doorstaan. België is een van de weinige landen van het eurogebied waar de bedrijvigheid reeds opnieuw het peil van voor de crisis heeft bereikt.”

 

Beste collega’s, het herstel wordt bevestigd door de positieve nieuwe vooruitzichten van het Planbureau. Het Planbureau raamt de economische groei voor dit jaar namelijk op 1,4 %. Jammer genoeg is de evolutie van de werkloosheidsgraad zorgwekkend. Die evolutie is een uitgesteld effect van de eerdere vertraging van de economische activiteit en van de herstructurering van bepaalde bedrijven. Dit toont aan dat onze inspanningen voor meer jobs een absolute prioriteit moeten blijven.

 

De Nationale Bank roept inderdaad onder meer op tot het ondersteunen van de competitiviteit van de ondernemingen, door te werken aan de kosten van de productiefactoren, maar ook aan innovatie, opleiding van werknemers of onderwijs.

 

Dat zijn exact de richtlijnen die ten grondslag liggen aan het beleid van de regering en die wij concreet hebben vertaald in de relancestrategie, die vanaf juli 2012 werd uitgewerkt en, meer recent, ook met het pact voor competitiviteit en werkgelegenheid, dat met de Gewesten en de Gemeenschappen werd gesloten. Zo heeft onze regering gerealiseerd wat geen enkele andere regering ooit heeft gedaan, met name een vermindering met meer dan 20 % van de loonkloof sinds 1996 met de buurlanden.

 

Daarnaast zijn wij de koopkracht van de burger blijven ondersteunen, onder meer door een verhoging van het nettoloon met bijna 300 euro per jaar voor de lage inkomens en de middeninkomens. Voorts zijn wij blijven inzetten op onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

 

Tot slot, bevestigt de Nationale Bank de ramingen van de regering inzake de begrotingsresultaten. Met een tekort van 2,7 % in 2013 heeft België de Europese aanbevelingen nageleefd om uit de buitensporigtekortprocedure te komen. De Nationale Bank noteert ook dat de overheidsuitgaven zijn gedaald, zowel in omvang als in percentage van het bbp, in het bijzonder op het niveau van de lokale besturen.

 

Beste collega’s, dat alles is echter geen reden om triomfalistisch te doen. Zoals de Nationale Bank zegt, blijven de uitdagingen groot. Wij moeten de inspanningen dus aanhouden. Wie eerlijk is, moet echter wel de feiten erkennen. Het verslag van de Nationale Bank toont aan dat de regering woord houdt en dat ons beleid vruchten afwerpt, en dat allemaal – dit mag gezegd worden – in amper een halve legislatuur.

 

12.06  Steven Vandeput (N-VA): Mijnheer Di Rupo, ik heb met stijgende verbazing uw antwoord aangehoord.

 

Mijn vraag ging over het rapport van de Nationale Bank van België. Indien u echter nog ergens over een rapport beschikt dat aantoont dat 20 % van de loonkloof zou zijn weggewerkt, zou ik eerst willen weten over welk rapport het gaat, in welk rapport welk bedrag als loonkloof wordt vooropgesteld en op welke manier de verlaging met 20 % te verklaren is.

 

Collega’s, ik zal mij beperken tot een citaat uit het rapport, dat ik hier bij mij heb. Het citaat is misschien belangrijk.

 

Eerst wil ik, zonder te citeren, nog meegeven dat ik, zoals mevrouw Kitir aanhaalt, heb gelezen dat het superbelangrijk is om iets te doen aan de werkloosheidsgraad. De Nationale Bank van België zegt ter zake dan ook dat zulks dient te gebeuren in de bedrijven en met specifieke aandacht voor de plaatsen waar de meeste toegevoegde waarde wordt geleverd. Tegenover het oordeel van de Nationale Bank van België staat slechts één maatregel, met name het verlagen van de loonkosten.

 

Inzake de federale begroting in evenwicht kan ik wie niet zoveel wil lezen, aanraden De Financieel Economische Tijd van vandaag erbij te nemen. In voornoemd blad staat – en ik richt mij in het bijzonder tot de heren van Open Vld en de staatssecretaris van Ambtenarenzaken: “Zachte bevriezing uitgaven volstaat niet om begrotingsdoelen te halen".

 

Dat zeggen wij al een tijdje, maar u doet maar voort.

 

Mijnheer de voorzitter, ik rond af.

 

Ik zal een passage uit het rapport van de Nationale Bank van België even citeren: “Bij ongewijzigde ontvangsten zou enkel het scenario tot stabilisatie van de nominale uitgaven het voor twee jaar beoogde begrotingstraject in acht nemen. Mocht het verloop van de primaire uitgaven minder strikt blijken, dan zou de begrotingssanering ook nieuwe ontvangsten vergen, teneinde in 2015 een structureel evenwicht te bereiken".

 

Heren van Open Vld, is dit wat u wil, nog meer belastingen?

 

12.07  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de eerste minister, dank u voor uw antwoord.

 

Het toont aan dat de regering al heel wat stappen ondernomen heeft. Ik blijf toch uw aandacht vragen, opdat de juiste stappen worden ondernomen om nieuwe werkgelegenheid te creëren, zodat werkzoekenden zich goed kunnen voorbereiden op een nieuwe job. Daar blijf ik op hameren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Projets et propositions (continuation)

Ontwerpen en voorstellen (voortzetting)

 

13 Proposition de résolution relative à la situation en Ukraine (3262/1-8)

13 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Oekraïne (3262/1-8)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Bart Somers, Willem-Frederik Schiltz, Vincent Van Quickenborne, Georges Dallemagne, Bruno Tuybens, Roel Deseyn, Steven Vanackere, Christiane Vienne

 

Discussion

Bespreking

 

Le président: Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (3262/8)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (3262/8)

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

Le rapporteur est Mme Dumery, en remplacement de Mme Demol, excusée. Mme Dumery interviendra également au nom de son parti.

 

13.01  Daphné Dumery, rapporteur: Mijnheer de voorzitter, collega’s, de rapporteur, mevrouw Demol, is voor de OVSE in het buitenland. Ik zal haar verslag voorlezen met de goedkeuring van de voorzitter.

 

Sinds enkele maanden vinden in Oekraïne massabetogingen plaats. Wij hebben die al uitgebreid besproken in de plenaire vergadering. De bevolking van Oekraïne vraagt niet alleen een economische toenadering tot de Europese Unie, maar klaagt ook expliciet de corruptie aan en eist dat de beginselen van de democratie en de rechtsstaat alsook de burgerrechten in acht worden genomen.

 

De betogingen worden met harde hand neergeslagen. Door het Oekraïense parlement werden wetten aangenomen om de betogingen te verhinderen. Op 28 januari laatstleden werden die wetten echter ingetrokken.

 

Het voorliggende voorstel van resolutie, door diverse fracties ondertekend, werd door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen tijdens haar vergadering van vorige week woensdag besproken. De heer Van Quickenborne van Open Vld, een van de indieners van de tekst, heeft het ganse voorstel uiteengezet.

 

Er werd een twintigtal amendementen ingediend om, enerzijds, de tekst aan te passen in het licht van de recente ontwikkelingen en, anderzijds, een aantal nuances aan te brengen. De leden hebben er onder meer op aangedrongen dat de Europese Unie de inachtneming van de mensenrechten als voorwaarde voor het sluiten van een associatieverdrag zou handhaven. De vraag of het gepast is om sanctiemaatregelen te treffen in EU-verband is ook aan bod gekomen. Daarbij werd benadrukt dat de sancties de situatie van de bevolking niet nog moeilijker mogen maken. Ten slotte, werd een punt toegevoegd in verband met het opstarten van een monitoringprocedure binnen de Raad van Europa ten aanzien van Oekraïne.

 

De amendementen resulteerden in een beter voorstel van resolutie, dat werd aangenomen met 10 stemmen voor en 1 onthouding.

 

Hiermee rond ik het verslag af. Ik ga over tot het betoog namens mijn fractie.

 

Ik heb net de urgentie van de situatie in Oekraïne geschetst. De massale betogingen op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev, maar ook in vele andere Oekraïense steden maken duidelijk dat de inzet bijzonder groot is.

 

Collega’s, het gaat hierbij niet alleen om de economische samenwerking met de EU of met Rusland, maar vooral over de toekomst van de Oekraïense samenleving. Evolueert zij naar een Europees model of evolueert zij naar een Russisch model? De eisen van de manifestanten, met name het aftreden van de Oekraïense regering en de organisatie van nieuwe verkiezingen, zijn dan ook in dat licht een logische eis.

 

De situatie is aan het escaleren. Uiteraard willen wij vermijden dat er aan onze oostgrens in plaats van een bevriende natie met een associatieovereenkomst een situatie komt van chronische instabiliteit of een dictatoriaal regime.

 

Oekraïne is en blijft een belangrijke partner in het oostelijk nabuurschapsbeleid van de Europese Unie en speelt zodoende een cruciale rol voor ons. Tot nu toe hebben de oproepen van de Europese Unie weinig indruk gemaakt, de voorbije weken deinsde het regime er niet voor terug om zich met alle mogelijke middelen vast te klampen aan de macht. Het optreden van de regering daar neemt dictatoriale vormen aan, waartegen de internationale gemeenschap, en in het bijzonder de Europese Unie, vlugger en sterker moet optreden.

 

Als wij onze oproep voor democratie en fundamentele rechten en vrijheden niet koppelen aan een gepaste actie, zitten wij binnen de kortste keren met een Oekraïne dat afglijdt naar een autoritaire staat. Daarom zijn er maatregelen nodig en snel. Die maatregelen kunnen selectieve sancties zijn, bijvoorbeeld een Europees inreisverbod voor topmensen van het regime, in navolging van de Verenigde Staten, of de bevriezing van tegoeden.

 

Wij betreuren dan ook dat het punt betreffende de sancties in de voorliggende resolutie werd aangepast en dat de mogelijke maatregelen niet langer worden opgesomd, waardoor deze resolutie voor ons iets aan kracht heeft ingeboet. Vorige week heeft het Europees Parlement wel een resolutie aangenomen waarin deze geciteerde sancties en ook andere sancties werden opgenomen.

 

Onze fractie steunt volmondig deze resolutie, omdat hiermee democratische en Europagezinde krachten in de Europese Unie een hart onder de riem wordt gestoken.

 

13.02  Mohammed Jabour (PS): Monsieur le président, chers collègues, depuis la volte-face du gouvernement ukrainien de Viktor Ianoukovytch, du sommet du Partenariat oriental à Vilnius, en novembre dernier, et le refus de signature de l'accord d'association avec l'Union européenne, la situation en Ukraine n'en finit plus de se dégrader. Images de chaos, de répressions violentes, d'atteintes aux droits de l'homme et d'angoisse des manifestants, voilà ce qui transparaît dans les médias à propos de la situation en Ukraine.

 

Face à de tels événements, nous ne pouvons tolérer les violences perpétrées par les autorités contre les manifestants. Cependant, seule une solution politique peut ou doit permettre de sortir ce pays de la crise.

 

La proposition de résolution qui nous est soumise demande principalement de condamner fermement la violence commise à l'encontre des manifestants en Ukraine, de réclamer instamment une enquête indépendante; elle demande également d'envoyer au gouvernement et à la population d'Ukraine le signal fort et clair que la Belgique prend au sérieux les aspirations européennes du peuple ukrainien.

 

C'est donc avec force que mon groupe a soutenu et cosigné ce texte – par la main de ma collègue Christiane Vienne, que je salue. Nous condamnons au passage et sans discernement la violence qui a été et est utilisée contre les manifestants pacifiques pro-européens en Ukraine.

 

Au-delà des symboles, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres régions du monde, il est de notre devoir de montrer que nous suivons de près la situation en Ukraine. L'Ukraine est la porte de l'Europe; elle est un État voisin dont l'importance géopolitique n'est plus à démontrer et dont une partie de la population aspire à rejoindre l'Union européenne.

 

Nous sommes persuadés que notre pays et l'Union européenne doivent avant tout montrer leur attachement strict aux valeurs et principes communs au nom desquels a été fondé le Partenariat oriental et dans le cadre duquel les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine se développent.

 

Ces valeurs et principes communs sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de l'État de droit.

 

Cette situation pose de nombreuses questions. Faut-il rompre tout lien avec l'Ukraine? Comment l'Union européenne doit-elle se positionner? Faut-il condamner l'attitude de la Russie? Des sanctions sont-elles la solution face à cette situation et aux atteintes aux droits de l'homme? Ces questions méritent réflexion et ne peuvent mener à des réponses toutes faites.

 

Le travail d'amendement que nous avons réalisé en commission prouve que, si ce thème est important, il mérite aussi d'être traité avec recul, discernement et nuance. Face à ces questions, un seul constat est clair. Rien ni personne ne peut brimer indéfiniment les aspirations profondes d'un peuple, d'une génération. Ces aspirations sont certes européennes mais elles sont aussi celles d'une volonté d'autre chose face à la corruption, aux dérives autoritaires et aux lois liberticides.

 

Face à ces questions, cependant, nous trouvions le texte de base quelque peu trop monolithique, comme si tous les Ukrainiens étaient pro-européens, et unilatéral en termes de sanctions. Mon groupe n'est ainsi pas favorable à des sanctions commerciales qui constituent une arme dangereuse qui toucherait avant tout les populations et non les dirigeants et les responsables de violences. Ces sanctions, je le crains, auraient comme effet de figer la situation et de donner des arguments aux Russes, des Russes dont les pressions sur Kiev sont pour nous, pour mon groupe en tout cas, inacceptables.

 

Dès lors, nous avons déposé quelques amendements, notamment pour rappeler que l'Ukraine est membre du Conseil de l'Europe depuis 1995 et que, dans ce cadre, différentes procédures de suivi sont possibles. Parallèlement, tout comme le texte amendé le dit, nous soutenons les initiatives européennes de médiation et de négociation. Tout comme Catherine Ashton, je pense qu'il faut faire beaucoup plus en Ukraine pour mettre fin à la crise politique qui dure depuis plus de deux mois.

 

Les promesses d'élections anticipées ou d'une réforme constitutionnelle, faites la semaine dernière par le pouvoir ukrainien, ne doivent nullement apparaître comme cosmétiques mais bien comme des initiatives apportant une solution durable à cette crise.

 

Les aspirations du peuple ukrainien doivent aussi nous pousser à nous interroger sur le projet européen, un projet qui doit rester une priorité contre vents et marées.

 

Ce projet ne doit laisser aucune place aux atteintes à nos droits fondamentaux et aux valeurs ayant permis au projet européen de recevoir un prix Nobel de la paix. Cela doit être vrai à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières.

 

Je ne sais pas comment les relations entre l'Union européenne et l'Ukraine évolueront, mais je suis convaincu que le peuple ukrainien, dans sa diversité d'opinions, a droit à des relations harmonieuses avec deux grands voisins et à l'établissement d'un cadre d'échange juste avec l'Union européenne, basé sur des valeurs communes et effectives.

 

Enfin, au-delà de l'Ukraine, je suis convaincu que les institutions de l'Union européenne et les États membres dans leur ensemble doivent prendre la mesure de ce qui se passe au sein des pays avec lesquels nous entretenons des échanges politiques ou socioéconomiques.

 

Pour ce faire, nous devons rester vigilants à ce que les actes posés par nos partenaires ne contredisent pas des valeurs essentielles inhérentes au projet européen, auquel d'aucuns voudraient adhérer ou du moins collaborer. Je vous remercie de m'avoir écouté.

 

13.03  Corinne De Permentier (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, les suites du sommet de Vilnius de fin novembre et de la non-signature par l'Ukraine de l'accord d'association avec l'Union européenne ont entraîné, d'une part, de vives contestations populaires émaillées de nombreuses violences et de répressions des forces de l'ordre et, d'autre part, une tension diplomatique forte entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie.

 

Relevons des allégations de disparitions suspectes, des appels à l'absence d'immunité pour les violences policières, une situation qui est encore plus tendue et instable à Kiev mais qui s'est envenimée également dans plusieurs régions du pays: il est très difficile de présager du cours des évènements.

 

Durant ces dernières semaines, la situation a évolué, hélas, de façon dramatique. Des mouvements d'opposition au régime de natures différentes se sont heurtés à une répression brutale entraînant des morts et de nombreux blessés. Le gouvernement ukrainien n'existe plus; le président est convalescent; une série de mesures répressives entrées en vigueur mi-janvier a au contraire exacerbé le désespoir avant d'être retirée quinze jours plus tard.

 

On ne parle plus, devant ce vide du pouvoir, des signes forts que pourrait donner le gouvernement ukrainien en matière de respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne – un désir de rapprochement avec l'Europe qu'une partie de la population ukrainienne exprime vivement.

 

Or, il y a en Ukraine un véritable désir d'Europe. Même si l'opposition est divisée, nous devons, en notre qualité de parlementaire, soutenir ce peuple qui manifeste un désir d'Europe et qui aspire à nos valeurs.

 

Monsieur le président, face à cette situation politique et sécuritaire inquiétante aux portes de l'Europe, l'Union européenne a parlé de façon cohérente d'une seule voix, celle de la Haute Représentante, Catherine Ashton. Le résultat direct est le retrait des mesures répressives de la mi-janvier.

 

Le Conseil des Affaires étrangères du 20 janvier a également demandé aux autorités de pleinement respecter et de protéger le droit des manifestants pacifiques de s'associer et de s'exprimer librement ainsi que la liberté de la presse.

 

Monsieur le ministre, notre résolution a pour but de témoigner notre sympathie et notre soutien au peuple ukrainien, de dénoncer les graves dérives du régime du président Viktor Ianoukovytch, de veiller à ce que de nouvelles mesures restrictives des libertés ne soient pas prises par un régime aux abois.

 

Nous nous sommes, pour l'instant, opposés à tout type de sanction, ce qui n'est pas la position des Américains, qui ont répondu par des restrictions de visa à l'encontre d'officiels ukrainiens et par de nouvelles menaces de sanction. Nous devons rester vigilants et prendre, si nécessaire, des sanctions ciblées. Mais nous n'en sommes pas encore là. Personne ne veut de sanctions immédiates et générales.

 

Par contre, faire référence à des actions ciblées si d'aventure la situation se dégradait, ce qui n'est pas le cas actuellement, est aussi un signe clair, un message adressé à celles et ceux qui seraient, dans cette hypothèse, touchés par ces sanctions.

 

Monsieur le président, la position russe sur ce dossier est évidemment tout à fait centrale, que l'on accepte l'attitude du Kremlin ou non. Il faut en tenir compte. On peut plaider pour une Ukraine politiquement et économiquement indépendante. On peut comprendre les intérêts économiques russes en Ukraine, mais on peut difficilement admettre l'attitude de la Russie qui dénonce de façon officielle les ingérences étrangères dans les affaires de l'Ukraine.

 

Le 22 janvier dernier, les députés de la Douma ont appelé les Occidentaux à mettre un terme à leur ingérence dans les affaires de Kiev. Même si nous nous heurtons à un mur d'incompréhension du côté du Kremlin, nous devons bien faire comprendre que ce n'est pas ou la Russie ou l'Europe, et que c'est une mauvaise présentation. Si l'Ukraine choisit l'accord d'association avec l'Europe, ce sera positif pour tous. La Russie a des intérêts en Ukraine, mais à partir du moment où l'Ukraine pourra se redévelopper, ce sera positif pour tout le monde.

 

Le volet financier de l'accord ne doit pas faire l'objet d'un jeu de chantage entre les trois parties. Il y a une dimension politique qu'il ne faut pas négliger.

 

En conclusion, malgré l'échec de Vilnius, l'Union européenne tend encore la main à l'Ukraine et à son peuple pour la signature d'un accord d'association.

 

Vis-à-vis de son gouvernement, nous devons être fermes et responsables. Ce que nous voulons, c'est la pacification, le rétablissement de la paix civile et la conclusion de l'accord d'association.

 

13.04  Bruno Tuybens (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik zal zeer kort zijn.

 

Ik meen dat er door de vorige sprekers al heel wat is gezegd. Het spreekt voor zich dat wij ons daarbij aansluiten. Meer nog, ik meen dat wij het duidelijk standpunt van onze partij al kenbaar hebben gemaakt via diverse vragen in de plenaire vergadering aan de minister van Buitenlandse Zaken.

 

Ik wil gewoon aangeven dat wij, alvorens veroordelingen te uiten of eisen te stellen ten aanzien van de Oekraïense overheid, in elk geval een krachtig signaal uitsturen naar de Oekraïense overheid en bevolking dat ons land hun aspiraties ernstig neemt. Ik meen dat de Oekraïense bevolking de Europese Unie heel uitdrukkelijk heeft gevraagd haar aspiraties ernstig te nemen en aandacht te hebben voor de vragen die momenteel worden gesteld. Ik meen dat dit meer is dan zomaar een signaal. Wij zetten op deze manier de eisen en veroordelingen, die verder in de tekst zijn terug te vinden, ook kracht bij.

 

Collega’s, als de minister aangeeft voorstander te zijn van het voorbereiden van sancties meen ik dat wij dit niet moeten afzwakken. Als er sancties worden voorbereid, moeten wij in de tekst geen gewag maken van het overwegen van sancties. Laat dit proces alstublieft zijn gang gaan.

 

Ten slotte, ik heb gevraagd om een achtste punt aan deze resolutie toe te voegen. Dit punt heeft betrekking op de Raad van Europa. Ik wil er heel uitdrukkelijk op wijzen dat Oekraïne en ook Rusland, als leden van de Raad van Europa, verplichtingen hebben inzake het respect voor de mensenrechten.

 

Er bestaat in de Raad van Europa een monitoringprocedure die in het verleden ook al werd opgestart ten aanzien van Griekenland, Letland, Oostenrijk, Liechtenstein, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Hongarije. Welnu, laat ons deze procedure ook inleiden ten aanzien van Oekraïne zodat de Oekraïense overheid absoluut duidelijk wordt gemaakt dat de verplichtingen, verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Europa, ook effectief iets betekenen. Dat is de beste manier om druk uit te oefenen op de Oekraïense overheid om de legitieme verwachtingen en eisen van de bevolking, die al vele weken en maanden demonstreert, tot uitdrukking te laten komen.

 

Ik hoop in ieder geval dat onze minister van Buitenlandse Zaken met deze tekst druk kan uitoefenen, zowel binnen de Europese Unie als in de Raad van Europa, om de druk op Oekraïne aan te houden. Dat is althans wat wij hopen en verwachten.

 

13.05  Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, colllega’s, Shakespeare schreef “there is something rotten in the kingdom of Denmark”. Welnu, there is something very rotten in the republic of Ukraine.

 

Mijn collega’s Van Quickenborne en Somers zijn samen met mij ter plaatse geweest om de rottigheid daar te gaan bekijken. Collega’s, wat zien wij daar in Oekraïne? Wat gebeurt daar al sinds 21 november van vorig jaar? Wij zien daar een bevolking die het moe is om geterroriseerd te worden, een bevolking die het moe is om zich haar fundamentele democratische rechten – dat is wat wij hier vandaag en elke donderdag vrijelijk kunnen beleven – ontzegd te zien. Ze zijn dat beu. Ze zijn het beu om door Rusland gechanteerd en gemanipuleerd te worden, voor energievoorziening, voor leningen. Ze zij het beu om een president als poppenmeester van Poetin te hebben.

 

Wat doet een bevolking die door haar eigen land bedreigd wordt? Die protesteert, die betoogt. Het Oekraïense volk is een vreedzaam volk heb ik gemerkt. Ze grijpen niet naar de wapens, ze betogen vreedzaam en bezetten het centrale plein in Kiev. Met een stugge volharding trotseren zij daar al maandenlang de barre kou. Het is geen boerenprotest, het is geen vakbondsprotest. Het is niet alleen een studentenprotest. Het is ook geen protest van de intellectuele elite. Het is een protest van het ganse Oekraïense volk, iedereen door elkaar, madammen met een bontjas, boeren, mijnwerkers, studenten. Iedereen is daar samen en verdedigt de onafhankelijkheid van Oekraïne en de wens, de oprechte wens om van de fundamentele democratische vrijheden die wij in Europa hebben, te kunnen genieten. Daarom verzetten zij zich tegen hun president.

 

Collega’s, wij hebben in de commissie gedebatteerd over de resolutie die wij nu voorstellen. Ik ben mij ervan bewust dat een resolutie niet meteen de sterke arm der wet vertegenwoordigt. Het betekent niet onmiddellijk dat wij met tanks naar Kiev rollen, maar wij vragen wel aan onze regering aan Oekraïne, aan Europese collega’s en ook aan Rusland, een belangrijk signaal te geven.

 

Welk signaal willen wij dat er gegeven wordt? Wij aanvaarden niet dat presidenten de democratie trachten te verkrachten, dat zij de wil van hun volk naast zich neerleggen en dat zij hun lot koppelen aan bandieten en manipulatoren.

 

Resoluties hebben tot doel instructies te geven aan de regering. De minister van Buitenlandse Zaken is er nu niet, maar zijn zeer gewaardeerde collega Bogaert is wel aanwezig. Ik hoop dat de weinige tijd die deze regering rest niet verloren zal gaan. Ik hoop dat zij bij de Europese collega’s voor sancties zal pleiten. Het mag niet beperkt zijn tot alleen wat praten, niet alleen wat stoere verklaringen afleggen, niet wat voorzichtig diplomatiek geweifel in de marge om vooral de Russische belangen niet voor het hoofd te stoten. Nee, wij vragen concrete sancties.

 

Presidenten die willens en wetens de democratische rechten aan hun laars lappen en hun volk miskennen, moeten sancties ondergaan: diplomatieke sancties, uitreisverbod naar Europa, het bevriezen van hun buitenlandse bankrekeningen. Dat zijn concrete maatregelen die Europa kan nemen. Als Europa nog toekomst wil hebben, wordt het tijd dat het zijn tanden laat zien.

 

Op dat centrale plein in Kiev staan nu Oekraïeners met Europese vlaggen te zwaaien. De Europese cirkel van sterren op een blauw veld is hun baken van hoop, van verwachting. Daar richten zij zich naar. Alleen als wij die waarden uitdragen, niet alleen met braaf diplomatiek gewauwel in de marge maar met concrete acties, kunnen wij hun tonen dat Europa ergens voor staat.

 

Ik dring er dus bij het Parlement op aan dat het de regering instrueert de nodige stappen te ondernemen. Ga naar uw Europese collega’s, ga naar Oekraïne, praat met de Oekraïense regering, en dreig met sancties: uitreisverbod, bevriezen van middelen. Zorg ervoor dat de Europese democratische waarden ook daar waar de mensen erom smeken en roepen, gerespecteerd worden.

 

13.06  Steven Vanackere (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, er is al veel gezegd. Ik zal het niet herhalen. CD&V steunt met overtuiging deze resolutie. Ik neem het woord enkel om er nog een commentaar aan toe te voegen.

 

Sommigen denken dat Europa een markt is, en dat het over geld gaat. Als er een moment is waarop dit Parlement duidelijk kan maken dat Europa misschien wel een markt heeft, maar geen markt is, dat het niet alleen maar over geld gaat, maar ook over waarden en zaken waarnaar vrije mensen streven, die een aantrekkingskracht heeft die veel verder gaat dan alleen maar het gewin, de handel of de kans om afzetproducten te vinden, als er een moment is waarop dit Parlement duidelijk kan onderstrepen dat wij weten dat Europa een continent en een inrichting is die gericht is op waarden, dan is het wel met deze resolutie.

 

Ik wil u mijn tweede commentaar ook niet onthouden. Ik ben bijzonder dankbaar dat men er in dit Parlement in is geslaagd een resolutie te stemmen waar men niet de indruk wekt dat Europa is tekortgeschoten. Hetgeen totnogtoe in de positie tussen de Russische, strategische partner is gezegd en gedaan, onder andere door Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, en ook door de Hoge Vertegenwoordiger, getuigt van de capaciteiten van de Europese Unie om met de verschillende lidstaten klare taal te spreken.

 

Ik ben bijzonder dankbaar dat dit Parlement straks, wanneer zij deze resolutie zal goedkeuren, een duidelijke ondersteuning geeft aan een signaal dat erop gericht is aan iedereen duidelijk te maken dat wij niet accepteren dat Europa zou verworden tot een project dat niet gericht is op waarden. Jonge mensen verdienen het bewijs dat wij weldegelijk beseffen dat, als de aantrekkingskracht van de Europese Unie zo sterk is, het niet gaat over geld, maar over vrijheid, democratie en belangrijke waarden zoals persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, zaken waarvoor sommige mensen veel harder moeten vechten en waarvan wij jammer genoeg af en toe vergeten dat er daarvoor ooit ook in onze streken is gevochten.

 

Ik denk dat wij met ons allen een duidelijk signaal geven wanneer wij straks deze resolutie goedkeuren.

 

13.07  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je serai assez brève, mais je tenais à faire savoir que le groupe Ecolo-Groen soutiendra cette proposition de résolution dont j'ai défendu le texte initial.

 

Il faut soutenir la révolte des gens qui sont descendus dans la rue en Ukraine. Il faut soutenir ce que l'on appelle l'Euromaidan. En effet, il est ici question de personnes de tous âges, de toutes origines sociales et culturelles qui se révoltent pour défendre des causes justes comme la défense des libertés fondamentales, la défense de droits qui, chez nous, sont acquis et qui ne le sont pas chez eux. Ces personnes ont un espoir que nous devons soutenir. C'est ce que nous ferons en votant la proposition de résolution aujourd'hui à l'examen.

 

Comme je l'ai dit, il est intéressant de constater que les personnes qui se révoltent appartiennent à toutes les classes d'âge. Les Ukrainiens se sont déjà soulevés en 1991 ou lors de précédentes révolutions. Mais, aujourd'hui, nous nous trouvons face à une nouvelle jeunesse qui nous regarde avec envie et à qui nous devons répondre. Nous devons également répondre fermement à l'attitude adoptée par le gouvernement ukrainien et, au-delà de cela, à l'attitude de Poutine. Certains ont parlé de Ianoukovytch comme étant la marionnette de Poutine. Cette expression est, malheureusement, selon moi, assez conforme à la réalité.

 

Nos actes doivent être à la hauteur des actes posés par Poutine, à savoir extrêmement fermes. Il faut lui rappeler que des droits fondamentaux existent et qu'ils doivent pouvoir être défendus ici et ailleurs.

 

En commission, j'ai fait savoir que la position de l'Union européenne était bonne, mais qu'elle pouvait être renforcée. Dans le texte initial, il était question, comme l'a dit M. Schiltz, de sanctions diplomatiques à l'égard des représentants du gouvernement. Certains ont souhaité atténuer le message envoyé. Mais les débats que nous avons eus en commission nous ont permis de trouver un accord sur les termes "sanctions diplomatiques" dont doivent faire l'objet les représentants du gouvernement ukrainien, avec la volonté de ne pas affaiblir la population ukrainienne.

 

Aujourd'hui, le gouvernement doit prendre la mesure de cette résolution et de chacun des termes qui y sont employés, et envoyer un message fort, au nom du Parlement belge, aux institutions européennes. Cette démarche fera, selon moi, écho de manière positive à la demande de la population ukrainienne.

 

13.08  Bruno Valkeniers (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het Vlaams Belang zal zich onthouden bij de stemming over deze resolutie.

 

Niet omdat het lot van de Oekraïense bevolking ons niet deert, integendeel. Voor ons is dat een gerechtvaardigde strijd, een strijd van nationalisten tegen de naweeën van eeuwenlange tsaristische, stalinistische en communistische onderdrukking en bezetting. Waar was toen de solidariteit?

 

Wij zijn het niet eens met de platte recuperatie en het misbruik van de nationalistische strijd voor de eigen EU-politieke machtsspelletjes en de carrière van sommige EU-potentaten. Of de Oekraïense nationalisten ooit de Russische stiefmoeder vervangen door de EU-stiefmoeder, moet en zal hun beslissing zijn, zonder onze en zonder EU-opdringerigheid. De Zwitsers kunnen er helaas over meespreken, over die Europese waarde, over die EU-opdringerigheid. Deze resolutie staat bol van die opdringerigheid, vandaar onze onthouding.

 

13.09  Laurent Louis (indép.): Monsieur le président, la recherche de la vérité comporte une dimension universelle. Par contre, les mensonges et logorrhées stériles ne dépassent pas l'enceinte de ce parlement. À entendre certains propos de ceux qui ont pris la parole avant moi, je suis estomaqué; on comprend très bien quel est aujourd'hui le combat de ce parlement.

 

Puisque ce discours est un discours de vérité, j'espère qu'il sera transmis aux Ukrainiens. Ils ont le droit de savoir à quelle sauce ils risquent d'être mangés en cas d'adhésion de leur pays à l'Union européenne.

 

Vous, vous êtes presque tous des européanistes convaincus et des petites mains du nouvel ordre mondial. Ce n'est donc pas à vous que je m'adresserai, mais en priorité aux peuples et, en particulier, au peuple ukrainien.

 

À mes amis ukrainiens, je voudrais dire qu'ils doivent se battre pour conserver leur indépendance, qu'il ne faut pas qu'ils faiblissent face à l'ingérence de l'Union européenne et des États-Unis. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont libres, ils ne doivent pas accepter la dictature de Bruxelles. On voudra vous vendre le modèle européen, on vous parlera de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, etc., etc. … Ce ne sont que des leurres.

 

Nous, les Belges, nous sommes les victimes du totalitarisme financier de l'Union européenne; le peuple belge n'est plus souverain. Ceux qui dirigent nos pays, ce sont les banques, ce sont les lobbies. Nous avons perdu les manettes les plus stratégiques de la Belgique; nous acceptons par la trahison évidente des élus de la Nation toutes les injonctions de l'Europe, y compris son désastreux et antidémocratique mécanisme de stabilité. Dans quelque temps, nous subirons les conséquences du Traité transatlantique, comme nous subissons déjà aujourd'hui les conséquences de l'anéantissement de nos frontières.

 

L'objectif est que nous ne soyons plus maîtres chez nous. Pourtant, chaque peuple a le droit d'être maître chez lui. Je dirai donc aux Ukrainiens de se renseigner et d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

 

Nous devons sauver l'Ukraine des désastres que nous sommes en train de vivre depuis la création de l'Europe, telle que nous la connaissons aujourd'hui.

 

Cette Europe antisociale, cette Europe pour laquelle seul l'argent compte, cette Europe antidémocratique qui n'élit même pas ses dirigeants, cette Europe prétendument "institution de paix" qui part aujourd'hui en guerre aux quatre coins du monde à la moindre occasion, cette Europe qui met à mal nos usines, nos emplois et nos travailleurs, cette Europe des banques, cette Europe qui nous opprime, cette Europe qui réduit notre qualité de vie, cette Europe du dumping social, cette Europe immorale, l'Ukraine n'en a pas besoin!

 

Je vous rassure. Je serai bref car, parfois, une seule image parle plus qu'un long discours. (M. Louis brandit un document). Il y a des signes qui ne trompent pas. Bernard-Henri Lévy, ce grand moralisateur milliardaire, cet intellectuel plus politicien de bas étage qu'écrivain de seconde zone, ce sioniste convaincu, est revenu en Ukraine pour vendre aux Ukrainiens l'Europe. Bernard-Henri Lévy! Quelle horreur! Il est encore pire qu'Elio! Là où BHL passe, la liberté et la démocratie trépassent! N'oublions pas que cet homme nous a vendu le Printemps arabe. On voit le résultat en Tunisie, en Égypte, en Libye! Qu'il ne vienne pas maintenant nous vendre le Printemps ukrainien si vous ne voulez pas vivre le cauchemar libyen, syrien, libanais, palestinien, le drame africain et bien sûr le drame grec, italien, espagnol ou portugais. Dois-je rappeler aujourd'hui que des Espagnols traversent le détroit de Gibraltar pour aller travailler au Maroc. Imaginez-vous! Ceci à cause de cette crise que vous créez!

 

Je dirai aux Ukrainiens de fuir. Fuyez tant qu'il est temps! Fuyez ce sayanim comme la peste et battez-vous pour vos droits, votre culture et votre indépendance! Un autre sayanim, Jacques Attali, se vantait à l'Université populaire participative en 2011 d'avoir participé à la rédaction du Traité de Maastricht et d'avoir soigneusement fait en sorte de rendre les démarches quasiment insurmontables pour les pays européens qui auraient, selon moi, l'excellente idée de sortir de l'Union. Il ne faut pourtant pas avoir peur de sortir de l'Europe. Il y a l'article 50 du Traité sur l'Union européenne comme le défend en France l'UPR de M. Asselineau. Sortir de l'Union européenne, c'est possible! Mais il vaut encore mieux ne pas y rentrer pour ceux qui ont encore le choix.

 

BHL, Attali, des hommes qui, dans leur logique folle de fuite en avant, de concentration du pouvoir et des richesses par le haut, ont pour but de nous conduire à l'édification d'une gouvernance mondiale, d'un gouvernement mondial unifié autour de grands blocs économiques, de grandes unions mondialistes. Les peuples sont de plus en plus affaiblis, rabaissés, dominés par une petite élite cupide.

 

Debout les Belges, debout les Ukrainiens! Nous devons agir tant qu'il en est encore temps.

 

Je suis persuadé que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'Union européenne; ce ne sera pas positif pour les Belges, qui risquent de voir déménager les entreprises en Ukraine, attirées par les salaires de misère offerts aux Ukrainiens. Je suis d'ailleurs étonné qu'aucun élu n'ait relevé cette situation. Nous sommes pourtant là pour protéger nos travailleurs! Le salaire moyen en Ukraine est de 300 euros. Il faudrait le dire aux travailleurs belges. Chez nous, le salaire moyen est de 2 300 euros. Je ne dois pas vous faire un dessin. Nous ne devons pas encore affaiblir nos travailleurs.

 

L'adhésion de l'Ukraine ne sera pas positive non plus pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont libres de gérer leur pays comme bon leur semble. Bien sûr, il y a des difficultés et de la pauvreté – il y en a ici aussi! – mais l'Ukraine peut s'en sortir sans abandonner toutes ses prérogatives régaliennes. Aujourd'hui, l'Ukraine est vivante, elle a son drapeau, elle a une économie qui peut se développer si elle se choisit de bons dirigeants. Dans l'Union européenne, l'Ukraine mourra. Le drapeau européen prendra la place du drapeau ukrainien et l'Ukraine mourra à petit feu comme nos pays sont en train de mourir.

 

Pour certains, la crise ukrainienne doit prendre fin car elle dure depuis deux mois. Ce sont les socialistes qui l'ont dit. Qu'un pays comme la Belgique, qui a connu près de deux ans de crise institutionnelle, de crise politique après les élections de 2010, ose critiquer la situation en Ukraine, c'est totalement risible!

 

Lors des discussions concernant cette résolution, certains en ont profité pour diaboliser la Russie et traiter le gouvernement ukrainien de totalitaire. Je trouve sincèrement que nous sommes très mal placés pour critiquer la Russie et donner des leçons de gouvernance à l'Ukraine. Des élus comme vous tous, qui ont démissionné et qui ont livré notre pays à des instances européennes non démocratiques, qui n'ont aucun compte à rendre aux peuples d'Europe, devraient se taire au lieu de dire des mensonges à la tribune du parlement et faire preuve d'une telle arrogance.

 

Peut-être est-ce à vomir, monsieur, mais moi, c'est le projet européen qui me fait vomir. Nous n'avons aucune leçon à donner aux Russes et aux Ukrainiens.

 

Enfin, certains membres de ce parlement ont traité les responsables politiques ukrainiens de marionnettes de Poutine. Est-ce pire d'être la marionnette de Poutine que la marionnette des États-Unis, des Rothschild, des Bilderberg, etc., je ne le pense pas!

 

(…): (…)

 

13.10  Laurent Louis (indép.): Oui monsieur, écoutez-moi jusqu'au bout! Vous parlez de démocratie. Vous voulez l'apporter en Ukraine, mais respectez-la ici! Vous voyez! Ce ne sont que des mots!

 

Personne dans ce parlement n'accepterait, comme vous n'acceptez pas que je vous dise vos quatre vérités, que l'Ukraine vienne nous donner des leçons dans nos querelles communautaires! Personne n'accepterait que l'Ukraine vienne nous dire comment nous devons gérer notre pays. Et l'Ukraine et la Russie n'oseraient pas prendre les libertés que vous prenez, que vous osez prendre! Aussi, je n'ai qu'une chose à dire, mes chers collègues, occupez-vous une fois pour toutes de vos oignons!

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

Aucun amendement n'a été déposé ou redéposé.

Er werden geen amendementen ingediend of heringediend.

 

Le vote sur la proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

 

14 Renvoi de propositions de loi à une autre commission

14 Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie

 

À la demande du président de la commission de la Défense nationale, je vous propose de renvoyer aux commissions réunies des Relations extérieures et de la Défense nationale la proposition de loi de M. Wouter De Vriendt et Mme Juliette Boulet interdisant les armes nucléaires en Belgique (n° 3284/1) et la proposition de loi de MM. Dirk Van der Maelen et Peter Vanvelthoven relative à la dénucléarisation de la Belgique (n° 3138/1).

Op vraag van de voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging stel ik u voor het wetsvoorstel van de heer Wouter De Vriendt en mevrouw Juliette Boulet betreffende het verbod op kernwapens in België (nr. 3284/1) en het wetsvoorstel van de heren Dirk Van der Maelen en Peter Vanvelthoven met het oog op het kernwapenvrij maken van België (nr. 3138/1) te verwijzen naar de verenigde commissies voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

 

Ces propositions avaient été précédemment renvoyées à la commission de la Défense nationale.

Deze voorstellen werden vroeger verzonden naar de commissie voor de Landsverdediging.

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

15 Prise en considération de propositions

15 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considérerai la prise en considération comme acquise et je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik deze als aangenomen; overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 12 février 2014, je vous propose également de prendre en considération:

- la proposition de loi (M. Christophe Bastin et consorts) portant des dispositions concernant la mobilité, n° 3352/1.

Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques

- la proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq, MM. Christian Brotcorne, Philippe Goffin et Renaat Landuyt et Mme Manuella Senecaut) portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice concernant l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, n° 3355/1.

- la proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter et Sonja Becq, MM. Christian Brotcorne, Philippe Goffin et Renaat Landuyt et Mme Manuella Senecaut) portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice, n° 3356/1.

Renvoi à la commission de la Justice

 

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 12 februari 2014, stel ik u ook voor in overweging te nemen:

- het wetsvoorstel (de heer Christophe Bastin c.s.) houdende bepalingen betreffende de mobiliteit, nr. 3352/1.

Verzonden naar de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven

- het wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sonja Becq, de heren Christian Brotcorne, Philippe Goffin en Renaat Landuyt en mevrouw Manuella Senecaut) tot wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel betreft, nr. 3355/1.

- het wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter en Sonja Becq, de heren Christian Brotcorne, Philippe Goffin en Renaat Landuyt en mevrouw Manuella Senecaut) houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie, nr. 3356/1.

Verzonden naar de commissie voor de Justitie

 

Pas d'observations? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

15.01  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik vraag de dringende behandeling van de wetsvoorstellen nrs 3355 en 3356.

 

Le président: Je vous propose de nous prononcer sur la demande d'urgence concernant ces deux propositions.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

16 Amendement et article réservés du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (nouvel intitulé) (3239/1-4)

16 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuw opschrift) (3239/1-4)

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Sarah Smeyers cs à l'article 30. (3239/2)

Stemming over amendement nr. 3 van Sarah Smeyers cs op artikel 30. (3239/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

34

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 30 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 30 aangenomen.

 

17 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (nouvel intitulé) (3239/4)

17 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (nieuw opschrift) (3239/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

91

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

38

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3239/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3239/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

18 Proposition de résolution relative aux écoles de jeunes sapeurs-pompiers (2784/3)

18 Voorstel van resolutie over de scholen voor jonge brandweerlieden (2784/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

141

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2784/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2784/4)

 

19 Projet de loi relatif à la désignation et aux attributions des membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés des inspections nucléaires (nouvel intitulé) (2941/4)

19 Wetsontwerp met betrekking tot de aanwijzing en de bevoegdheden van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle belast met de nucleaire inspecties (nieuw opschrift) (2941/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (2941/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (2941/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

20 Amendements et articles réservés du projet de loi portant définition légale de l'artisan (3285/1-4)

20 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman (3285/1-4)

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Muriel Gerkens à l'article 2. (3285/2)

Stemming over amendement nr. 6 van Muriel Gerkens op artikel 2. (3285/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

14

Oui

Nee

127

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Muriel Gerkens à l'article 3. (3285/2)

Stemming over amendement nr. 7 van Muriel Gerkens op artikel 3. (3285/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

26

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Muriel Gerkens à l'article 3. (3285/2)

Stemming over amendement nr. 9 van Muriel Gerkens op artikel 3. (3285/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

14

Oui

Nee

124

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

20.01  Julie Fernandez Fernandez (PS): Monsieur le président, j'ai voté contre.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Muriel Gerkens à l'article 3. (3285/2)

Stemming over amendement nr. 8 van Muriel Gerkens op artikel 3. (3285/2)

 

De voorzitter:

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

26

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

 

21 Ensemble du projet de loi portant définition légale de l'artisan (3285/4)

21 Geheel van het wetsontwerp houdende wettelijke definitie van de ambachtsman (3285/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

90

Oui

Nee

35

Non

Onthoudingen

16

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3285/5)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3285/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

22 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales (2805/5) (nieuw opschrift)

22 Proposition de loi modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales (2805/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

141

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Senaat worden overgezonden. (2805/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera transmise en tant que projet au Sénat. (2805/6)

 

23 Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht (3291/3)

23 Projet de loi portant insertion du Livre XVIII, "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au Livre XVIII, dans le Livre XV du Code de droit économique (3291/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

90

Oui

Nee

23

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3291/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3291/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Wetsontwerp betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen (3037/1)

24 Projet de loi relatif à la sécurité d'exploitation des lignes ferroviaires musées (3037/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

106

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3037/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3037/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

25 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (3268/1+3)

25 Projet de loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013 (3268/1+3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

90

Oui

Nee

37

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3268/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3268/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (nieuw opschrift) (3245/1-5)

26 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs (nouvel intitulé) (3245/1-5)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Stemming over amendement nr. 4 van Olivier Maingain op artikel 2. (3245/2)

Vote sur l'amendement n° 4 de Olivier Maingain à l'article 2. (3245/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

2

Oui

Nee

130

Non

Onthoudingen

8

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Sonja Becq cs op artikel 2. (3245/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Sonja Becq cs à l'article 2. (3245/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

17

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 14 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 14 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

9

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

31

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Sonja Becq cs op artikel 2. (3245/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Sonja Becq cs à l'article 2. (3245/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

27

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

21

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(De heer Herman De Croo heeft tegen gestemd.)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Sonja Becq cs op artikel 2. (3245/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Sonja Becq cs à l'article 2. (3245/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

28

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 7 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

25

Oui

Nee

99

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 8 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

24

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

29

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 5 van Thérèse Snoy et d'Oppuers cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 5 de Thérèse Snoy et d'Oppuers cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

57

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 9 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 9 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

25

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 10 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 10 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

11

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 6 van Thérèse Snoy et d'Oppuers cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 6 de Thérèse Snoy et d'Oppuers cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

19

Oui

Nee

108

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 11 van Catherine Fonck cs op artikel 2. (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 11 de Catherine Fonck cs à l'article 2. (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

28

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Stemming over amendement nr. 13 van Catherine Fonck cs tot invoeging van een artikel 4(n). (3245/3)

Vote sur l'amendement n° 13 de Catherine Fonck cs tendant à insérer un article 4(n). (3245/3)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

9

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

31

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

27 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (nieuw opschrift) (3245/5)

27 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie, en vue d'étendre l'euthanasie aux mineurs (nouvel intitulé) (3245/5)

 

Overgezonden door de Senaat

Transmis par le Sénat

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Chers collègues, je rappelle que le temps de parole est de deux minutes par intervention.

 

Contrairement à ce qui a été écrit et dit, je considère que le débat qui s'est tenu hier de 16 h 45 à 23 h 45 s'est déroulé dans la sérénité. Je souhaiterais donc que ces déclarations avant le vote soient faites dans le même climat.

 

Pour la bonne organisation des travaux, je procéderai comme hier: je donnerai la parole en fonction de l'importance des groupes. Les individualités viendront à la fin.

 

27.01  Karine Lalieux (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le texte que nous allons voter permet aux mineurs et à leur famille de demander l'euthanasie. Il renforce la liberté de choix de chacun, mais dans le respect des conditions précises de la loi. Chacun est libre d'interpréter ce que mourir dignement signifie pour lui, ce que se libérer de ses souffrances signifie pour lui. Et nous n'avons pas à porter de jugement sur ces choix, aucun jugement.

 

C'est, je le rappelle, le choix le plus difficile, le choix le plus douloureux auquel un enfant, auquel une famille et le personnel soignant sont confrontés. Il n'est nullement question d'imposer l'euthanasie à qui que ce soit, à aucun enfant, à aucune famille, mais de permettre le choix de l'enfant de ne pas s'éterniser dans la souffrance.

 

27.02  Sonja Becq (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, na nauwelijks drie commissievergaderingen en een debat dat gisteren om 16.15 uur aanving in het halfrond, stemmen wij nu al over het voorstel dat euthanasie mogelijk maakt voor wilsbekwame minderjarigen.

 

Voor sommige wetsvoorstellen en ontwerpen hebben wij in de Kamer meer tijd en reflectie uitgetrokken, zelfs na debatten in de Senaat. Nochtans gaat het in het voorliggend wetsontwerp niet over een fait divers of over iets banaals. Het gaat hier over een ontwerp dat te maken heeft met leven en dood, met het leven en de dood van kinderen. Kunt u zich een belangrijker onderwerp voorstellen?

 

Tot nu toe is er slechts één land in de wereld waar minderjarigen vanaf 12 jaar euthanasie kunnen vragen, namelijk Nederland. Straks is er hier wellicht een meerderheid, die verder wil gaan en euthanasie voor wilsbekwame minderjarigen mogelijk maken zonder enige minimumleeftijd. Dat is de reden waarom de internationale pers over onze schouders meekijkt, wat we niet altijd zo gewoon zijn.

 

Die perslui kijken met veel verwondering en verbazing, soms verontwaardiging, naar het debat. Zij vragen zich af waar u, waar wij, mee bezig zijn.

 

Collega’s, daarom vraag ik u ook om toch nog eens na te denken vooraleer u op de groene stemknop duwt. Ik vraag u om na te denken over volgende beschouwingen, die niet alleen te maken hebben met het maatschappelijk draagvlak van het wetsontwerp, maar ook met de modaliteiten ervan en met de rechtszekerheid.

 

Waarom kon, zelfs in de Senaat, niet eerst de bestaande euthanasiewet geëvalueerd worden vooraleer die wordt uitgebreid?

 

Waar komt de term ‘wilsbekwaamheid’ vandaan? Stelt u de vraag welke criteria artsen moeten gebruiken om te beoordelen of een zeven-, elf- of dertienjarige oordeelsbekwaam is? Wie kan mij vertellen hoe een kind zich zijn eigen dood voorstelt? Kunnen wij voorkomen dat een kind anticipeert op de verscheurende gevoelens die het aanvoelt van zijn ouders?

 

Over welke termijn gaat het als men stelt dat de minderjarige patiënt die oordeelsbekwaam is, zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt die binnen afzienbare tijd het overlijden tot gevolg heeft?

 

Welke garanties geven wij aan zwakke en kwetsbare mensen die zich als het ware verplicht voelen om anderen niet meer tot last te zijn?

 

Ik heb op die vragen gisteren geen antwoord gekregen. Het zijn echter de vragen die de artsen morgen zullen moeten beantwoorden, artsen die men een goed, juridisch veilig kader wil geven waardoor zij niet onderhevig zijn aan de strafwet. Stel u in de plaats van die kinderarts. Hebt u met voorliggende wet de zekerheid dat er geen grijze zone meer zal bestaan? Neen, u hebt die zekerheid niet. Ook de kinderartsen hebben die niet, ook de ouders hebben die niet, ook de terminale zieke kinderen hebben die niet.

 

Dat is de reden waarom wij tegen het voorstel zullen stemmen. Voor alle duidelijkheid, ook in onze fractie stemt elk lid zoals hij dat wenst.

 

27.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le président, chers collègues, comme je l'ai dit hier dans le cadre d'un débat riche et intense, il est sain, dans une société de liberté, de tolérance, que chacun puisse juger différemment et personnellement de l'exercice de son libre-arbitre, de son choix de décider, de son choix de choisir.

 

La position de chacun en matière d'euthanasie est évidemment intimement liée à la conception que l'on se fait de sa propre vie. Elle est intimement liée à la conception que l'on se fait de son propre degré d'autonomie, par rapport notamment à d'éventuelles transcendances, respectables, que chacun peut avoir. La position de chacun peut aussi dépendre du sens et de la signification que l'on donne à la souffrance de soi-même et d'autrui.

 

C'est pour tenir compte de cette légitimité des opinions et des sentiments différents qui ont été exprimés hier que pour le Mouvement réformateur, il ne fait aucun doute que ces questions ressortent tellement de l'intimité personnelle qu'il nous semble incongru de leur réserver une discipline de vote idéologique homogène. Chaque membre de mon groupe, je le répète, se prononcera en âme et conscience, dans un esprit de tolérance et de compréhension mutuelle.

 

Pour ma part, je l'ai dit et je tiens à le redire aujourd'hui, je pense qu'il est important que le droit d'aborder les questions de vie et de mort ne puisse être réservé aux seuls adultes. Il me semble que le plus grand respect que l'on doit aux enfants, aux mineurs, est de leur permettre de parler, de s'exprimer sur leur fin de vie et sur leur mort. C'est leur droit.

 

À partir de là, respecter l'enfant, respecter le patient mineur, c'est être à son écoute, accepter qu'il s'exprime sur les questions les plus essentielles, les plus existentielles.

 

Chers collègues, quelle que soit l'appréciation que l'on porte sur le texte en projet, sur le dispositif qu'il prévoit, un élément me semble déterminant: la loi en projet ne s'impose à personne. Elle laisse l'entière liberté à chaque patient mineur, à chaque parent, à chaque famille, à chaque médecin d'y recourir ou non. Il s'agit d'une loi qui comporte des conditions extrêmement strictes et précises. Si l'on ne recourt pas audit dispositif, ces conditions ne s'appliquent pas; si l'on y recourt, lesdites conditions empêchent toute dérive. Tel est le sens du texte qui nous est proposé aujourd'hui. Que chacun s'exprime en conscience et que chacun le fasse dans le plus profond respect de la parole de l'enfant, du mineur comme de l'adulte!

 

27.04  Hans Bonte (sp.a): Mijnheer de voorzitter, collega’s, het was gisteren niet alleen een sereen debat, maar ook een debat zonder winnaars en verliezers. Het is ook evident dat wij over alle partijen heen straks stemmen over een wet, waarvan iedereen hoopt dat ze niet moet worden gebruikt.

 

De wet probeert immers rechtszekerheid te bieden in een situatie die als de meest penibele, de meest pijnlijke kan worden beschreven voor jonge mensen, hun ouders en hun omgeving en waar het gaat over situaties die compleet uitzichtloos zijn, situaties waarin zelfs palliatieve zorg geen optie meer is.

 

Collega’s, in het verleden, in het raam van de patiëntenrechtenwet, hebben we geoordeeld dat ook jonge mensen oordeelsbekwaam zijn om te beslissen over de stopzetting of weigering van therapieën. Wij hebben toen, na een lang debat, geoordeeld dat zij oordeelsbekwaam waren.

 

Hoe delicaat het onderwerp ook is, de volledige sp.a-fractie is ervan overtuigd dat wij ook in deze pijnlijke situatie het recht moeten toekennen aan jonge mensen om samen met hun verzorgenden, de dokters, hun ouders, de meest pijnlijke, moeilijke keuze te maken in een situatie die uitzichtloos is, met name op een menswaardige manier afscheid nemen van het leven zonder daarmee juridisch in de problemen te geraken.

 

Dat is ook de fundamentele reden waarom onze fractie dit voltallig zal steunen.

 

27.05  Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik sta hier vandaag opnieuw met een week hart omdat het onrechtvaardig en oneerlijk is dat jonge mensen, kinderen, moeten lijden en sterven. Ik sta hier met een week hart omdat wij vandaag een antwoord moeten bieden op een van de moeilijkste levensvragen, met name hoe wij moeten omgaan met kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden.

 

Ik zal vandaag echter met vertrouwen dit wetsontwerp goedkeuren omdat deze wet niemand verplicht. Niemand hoeft een keuze te maken voor euthanasie. Geen enkele arts of ouder hoeft eraan mee te werken. Het geeft jonge mensen, die ondraaglijk lijden en ongeneeslijk ziek zijn, wel het recht om op een menswaardige manier te kiezen voor de dood. Dit gebeurt op een wijze die misbruik uitsluit, en binnen een wettelijk kader dat de nodige grenzen, grendels en waarborgen biedt. Wij kunnen er dan ook op rekenen dat ieder misbruik wordt uitgesloten.

 

Ik zal deze wet ook goedkeuren omdat hetzelfde geldt voor de artsen. Wanneer echt niets anders meer kan, moeten zij immers hun medewerking verlenen en moeten zij jongeren in die moeilijke fase van hun leven helpen.

 

Waarde collega’s, in onze fractie heeft ieder voor zichzelf grondig nagedacht over zijn stemgedrag. Wij hebben in eigen hart gekeken. Straks zullen wij in eer en geweten onze stem uitbrengen.

 

27.06  Juliette Boulet (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, une grande partie de notre groupe soutiendra le projet, car il établit un cadre législatif qui clarifie une situation dans laquelle personne ne voudrait jamais avoir à se trouver.

 

Nous le soutiendrons aussi parce que cette loi n'oblige personne ni n'exclut ce qui existe déjà, ce qui a été mis en place, notamment depuis 2002, concernant le droit des patients aux soins palliatifs.

 

Lors des débats, nous avons tenu à dire combien le sujet est difficile, qui fait appel à des éléments tout à fait personnels. C'est pourquoi les membres d'Ecolo et de Groen voteront à titre individuel, en âme et conscience. Les votes seront sans doute divers, comme les expressions le furent aussi hier soir.

 

Dans nos analyses et positions, ce qui a prévalu a toujours été la confiance dans le personnel médical, qui réalise un travail très difficile, au jour le jour, la confiance dans le patient qui voit sa vie s'effondrer et la confiance aussi dans l'entourage, partenaire d'un processus inévitable.

 

C'est parce que ce texte respecte les choix de chacun qu'une grande partie d'entre nous le votera tout à l'heure.

 

27.07  Bert Schoofs (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, deze wet is een overbodige wet die meer problemen schept dan men ermee beweert op te lossen.

 

Gestart in de Senaat en daar gestrand na juridische en praktische bezwaren inzake euthanasie voor dementerende personen is dit het enige overblijfsel waarmee de pro-euthanasielobby politiek en vooral ideologisch wil scoren.

 

Het feit dat men het niet heeft aangedurfd om dit wetsontwerp voor advies voor te leggen aan de Raad van State, was gebaseerd op de loutere vrees dat het in deze legislatuur niet zou worden goedgekeurd. Hierdoor werd echter voorbijgegaan aan het feit dat een nieuw begrip zoals de oordeelsbekwaamheid van niet-ontvoogde minderjarigen, volledig in het vage blijft en aldus tot rechtsonzekerheid zal leiden. Omdat bovendien meestal de toestemming van beide ouders vereist is in geval van een zogenaamde vraag van een minderjarige om euthanasie, ontstaat een juridische patsituatie indien beide ouders fundamenteel van mening verschillen. Dit brengt de waardigheid en de sereniteit van het levenseinde van de minderjarige in het gedrang.

 

Het Vlaams Belang heeft steeds grote terughoudendheid aan de dag gelegd inzake wetgevend ingrijpen zowel aan het begin als aan het eind van het menselijk leven, en ziet de noodzaak van deze terughoudendheid bevestigd door het feit dat een wet als deze door het Parlement gesluisd wordt.

 

Onze fractie zal, ieder individueel met overtuiging, maar voltallig en unaniem tegenstemmen.

 

27.08  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, il ne s'agit pas aujourd'hui d'un débat pour ou contre l'euthanasie mais d'un débat pour ou contre le contenu de la loi que vous portez. Face à un patient, à un enfant gravement malade, même quand les équipes médicales palliatives et les proches l'accompagnent de manière remarquable, il peut arriver que l'on se trouve exceptionnellement dans une impasse. La question de l'euthanasie peut alors se poser et être entendue.

 

Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur le contenu de votre loi. Avant que ce débat n'arrive à la Chambre, nous étions ouverts à la discussion. Mais aujourd'hui, nous l'avons dit, ce texte présente plusieurs problèmes fondamentaux pour lesquels nous n'avons obtenu aucune réponse. Oui, chers collègues, des questions fondamentales présentent aujourd'hui des zones d'ombre importantes qui persistent. Je ne reviendrai pas sur toutes mais je voudrais tout particulièrement en citer deux.

 

J'évoquerai d'abord la très délicate, difficile et épineuse évaluation de la capacité de discernement de l'enfant qui sera confiée à un pédopsychiatre ou à un psychologue seul, sans même avoir l'avis de l'équipe multidisciplinaire qui connaît particulièrement bien l'enfant et sans qu'un âge minimum n'ait été fixé.

 

J'évoquerai aussi l'absence de procédure en cas de positions divergentes des parents. N'allez pas croire que cela n'arrivera pas! Cela peut arriver. Et vous prenez alors le risque d'ajouter des conflits et de la violence à la souffrance.

 

Nous avons tenté de manière constructive d'améliorer ce texte, de combler certains manques. Ces améliorations auraient pu nous permettre d'avoir une approche différente. Ces amendements que nous avons déposés, vous les avez tous rejetés. Nous allons donc voter contre ce projet.

 

Laissez-moi vous dire aussi les malaises que nous ressentons.

 

Malaise d'abord lorsque vous décidez de faire ces débats en deux séances de commission, en refusant d'auditionner les très nombreux pédiatres, malgré leur appel très clair de ces dernières semaines, en refusant de tenir compte de l'avis des académies de médecine, en refusant l'avis du Conseil d'État.

 

Malaise parce que nous sommes le seul pays au monde où la ministre de la Santé ne s'est pas impliquée dans ces débats.

 

Malaise lorsque vous refusez l'amendement permettant de renforcer les soins palliatifs pédiatriques. Les équipes soignantes effectuent pourtant un travail remarquable auprès de ces enfants gravement malades.

 

Malaise encore lorsque vous présentez votre loi en disant qu'enfin, les enfants pourront mourir dignement, comme si aujourd'hui les soignants les laissaient atrocement souffrir.

 

Malaise lorsque vous présentez votre loi en disant qu'elle permettra enfin aux enfants d'exprimer leur envie de mourir, comme si aujourd'hui ces enfants gravement malades ne pouvaient exprimer leur souffrance et leur désespoir.

 

Pour nous, ce débat n'est pas mûr et cette loi n'est pas sûre.

 

Pour une question aussi fondamentale, il aurait été si important d'obtenir un consensus aussi large que possible, tant cette loi touche à des questions existentielles pour nous tous.

 

27.09  Olivier Maingain (FDF): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, si je monte à cette tribune, ce n'est pas en ma qualité de président de parti, mais avec les convictions qui me sont propres par rapport à des choses essentielles, des convictions de libre-exaministe et donc nullement impressionné ou influencé par quelque autorité morale ou religieuse qui voudrait dicter le choix d'un parlementaire à titre personnel.

 

Mais c'est bien parce que je suis libre exaministe que je suis d'autant plus exigeant quant à la rigueur et à la pertinence de la loi que l'on se propose de voter et quant à son fondement juridique. J'ai eu l'occasion d'expliquer hier que la loi en projet me semble apporter plus d'insécurité juridique que l'état actuel du droit positif.

 

Pour arriver à un accord et à une majorité, on introduit une notion dans une loi pénale. Il ne s'agit pas d'une loi de santé publique, c'est une loi pénale, qui vise à exonérer la responsabilité pénale d'un médecin qui applique l'acte d'euthanasie.

 

La notion juridiquement dangereuse de capacité de discernement d'un mineur, notion que tous les juristes, notamment soucieux de la protection de la jeunesse, ont toujours refusée pour ne pas ouvrir la voie de la responsabilité personnelle de l'enfant au regard de sa capacité de discernement en droit pénal, on l'introduit ici en la matière.

 

Et l'on explique que c'est pour permettre, en somme, que l'enfant puisse avoir la possibilité de demander l'acte d'euthanasie. Sur la base de la loi de 2002, si on lève la limite d'âge, on pourrait se contenter de la demande réfléchie et répétée de l'enfant. Quant aux enfants qui n'ont pas la capacité de discernement, eux peuvent souffrir? La loi ne s'applique pas à eux? On me répond qu'il existe dans l'arsenal juridique existant l'état de nécessité.

 

Ce faisant, même pour les enfants qui n'ont pas la capacité de discernement, l'acte d'euthanasie pourra être appliqué, et s'il y avait des poursuites, le médecin pourra invoquer l'état de nécessité. Mais que l'enfant ait ou non la capacité de discernement, le médecin peut invoquer l'état de nécessité. Par conséquent, cette loi n'apporte rien quant à la sécurité juridique indispensable. Elle vient apporter plus d'incertitude que de sécurité.

 

Voilà les raisons pour lesquelles je crois que la rigueur juridique qui aurait dû nous accompagner dans ce débat n'a pas été rencontrée. En raison de mon exigence philosophique, je suis favorable à l'euthanasie, en ce compris quand il s'agit d'éventuellement l'étendre à des mineurs sous des conditions particulières. Mais je fais partie de ceux qui, à l'instar de Hervé Hasquin à l'époque, considèrent qu'en ces matières, moins le législateur intervient, plus il respecte, en définitive, le véritable choix personnel de chacun.

 

Le président: Madame Marghem, ne souhaitez-vous pas intervenir?

 

27.10  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le président, je suis sensible à votre sollicitude. Mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer amplement hier soir.

 

Je ne reprendrai donc pas, aujourd'hui, devant cette assemblée, les arguments que j'ai déjà développés, pour ne pas allonger inutilement nos débats, et ce d'autant plus que notre chef de groupe a expliqué qu'au sein de notre parti régnait une véritable liberté de voter ce texte en âme et conscience.

 

27.11  Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen): Monsieur le président, très brièvement, puisque je m'exprime à titre personnel, ma réflexion m'amène à penser qu'une initiative législative élargissant la loi de 2002 n'est pas nécessaire.

 

Le texte qui nous est soumis comporte d'après moi des faiblesses qui risquent de causer plus de problèmes qu'il n'en existe actuellement. J'ai des objections concernant le concept de capacité de discernement, l'absence d'âge limite et la procédure difficile impliquant les parents.

 

Enfin, je pense que même si cette loi ne va pas avoir beaucoup d'applications, sa portée symbolique excède de loin sa portée effective et n'encourage pas la confiance et la lutte pour préserver la vie.

 

C'est mon opinion personnelle et je remercie tous ceux qui la respectent.

 

27.12  Laurent Louis (indép.): Monsieur le président, cette loi est la pire loi qu'il m'ait été donné de débattre en quatre années passées au sein de ce parlement. C'est la loi qui me fait le plus mal. J'ai voté contre tous les amendements et je voterai contre ce projet.

 

Non pas parce que je pense que cette proposition n'est pas réfléchie. Elle ne l'est pas, mais ce n'est pas la seule.

 

Non pas parce que cette proposition a été discutée dans la précipitation. C'est le cas, mais il y en a bien d'autres.

 

Non pas parce qu'elle ne répond à aucune demande, ni de la population, ni des spécialistes. C'est le cas, mais il y a tellement de lois qui ne correspondent pas à la volonté du peuple.

 

Non pas parce qu'un tel sujet éthique aurait dû être soumis à un référendum. Ç'aurait dû être le cas, mais le parlement a l'habitude de ne pas demander l'avis des citoyens.

 

Non pas parce que la loi n'est pas bonne – c'est vrai qu'elle ne l'est pas –, non pas qu'il manque quelques virgules ou quelques détails – c'est le cas –, non.

 

Si j'ai voté contre les amendements et que je voterai contre le projet, c'est simplement parce que je suis foncièrement opposé au principe même d'euthanasie des mineurs, des enfants.

 

C'est ce qui fait ma particularité dans ce débat, mon unicité: cette unicité, je suis bien triste de la vivre, car j'aurais aimé que nous soyons nombreux à partager ce point de vue. Un enfant, on le couve, on le protège jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On ne le tue pas!

 

En adoptant cette position, je suis en paix avec ma conscience. Pour moi, seul Dieu décide de la mort; pas les élus, je suis désolé.

 

27.13  Alexandra Colen (onafhank.): Mijnheer de voorzitter, ik ben een tegenstander van deze wetswijziging, net zoals ik indertijd tegenstander was bij de stemming over de oorspronkelijke wet die het recht op euthanasie invoerde in het Belgisch rechtssysteem. Toen die wet werd goedgekeurd, in 2002, brachten zowel de voorstanders als de tegenstanders een zeer weloverwogen stem uit na vele maanden van intense discussies, weloverwogen argumenten en zeer openhartige debatten wederzijds.

 

Voor de tegenstanders maar ook voor heel wat voorstanders was het idee van euthanasie voor kinderen toen niet bestaande. Het was een brug te ver, het was ondenkbaar. Toch staan wij nu op een punt waar het niet alleen niet meer ondenkbaar is maar zelfs met een meerderheid in ons recht zal worden ingevoerd.

 

Ontstellend is de snelheid waarmee dit gebeurt. Ontstellend voor mij is ook de bereidwilligheid, de gretigheid zelfs, waarmee sommigen blijkbaar bereid zijn deze wetswijziging te steunen. Ik zou bijna zeggen: als in een roes. Ik wil mijn collega’s oproepen om toch zeer goed na te denken voor zij op de groene knop drukken. Dit kan immers niet meer ongedaan worden gemaakt.

 

Euthanasie is niet iets om onlichtzinnig mee om te springen. Bij de eenzaamheid en de verlatenheid die mensen ervaren in stervensnood en bij zware ziekte komt dit recht dikwijls als een zeer zware last die uitgevonden is door een samenleving waarin men geen geduld meer heeft met lijden en aftakelen.

 

Voor velen zal 13 februari dan ook in België te boek staan als de dag waarop de wanhoop zegevierde.

 

27.14  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik wil eerst en vooral de collega’s danken voor het serene en constructieve debat.

 

Ik heb hier gisteren tijdens het debat iets geleerd. Heel wat collega’s hebben in hun hart laten kijken en laten zien dat ze hebben getwijfeld. Dat is logisch over een thema als euthanasie voor minderjarigen.

 

Laat ons heel duidelijk zijn. Er kijken heel wat mensen mee. Niemand, ook niet de meest assertieve voorstanders van dit wetsontwerp, promoot de piste van euthanasie.

 

Wat wij vandaag goedkeuren, en dat zal een meerderheid van onze fractie doen, is elk kind, elk gezin, elke burger van dit land, ook als die jonger is dan 18, de kans geven de regie van het levenseinde in eigen handen te nemen.

 

Het is een keuze die mag bestaan. Het is een recht, geen plicht. Het is niet de meest moedige keuze. In zulke omstandigheden bestaan er alleen maar moedige keuzes, bestaan er alleen maar moedige mensen.

 

Er zijn inderdaad vragen, protest en verontwaardiging. Ik heb echter ook gemerkt dat er steun en draagvlak is. Ook die mails hebben ons bereikt. Ook die vragen bestaan reëel in het veld. Er is een maatschappelijk draagvlak. Het debat woedt al enige tijd, en Kamer en Senaat hebben dat op een ernstige manier bekeken. Als er hier straks een meerderheid voor blijkt te zijn, dan is het mijn overtuiging dat artsen, kinderen en gezinnen daar op een ernstige en volwassen manier mee zullen omspringen.

 

De voorzitter: Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

 

(Un visiteur crie depuis la tribune)

(Een bezoeker roept vanuit de tribune)

 

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

86

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (3245/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (3245/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Voorstel van resolutie over de verschillende opvanginitiatieven voor asielzoekers (3046/5)

28 Proposition de résolution relative aux différentes initiatives d'accueil pour les demandeurs d'asile (3046/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

126

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (3046/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (3046/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

29 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (3266/4)

29 Projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires (3266/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

105

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3266/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3266/5)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

30 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (3267/3)

30 Projet de loi modifiant la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire (3267/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (3267/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (3267/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

31 Voorstel van resolutie over het universele recht op water (2642/9)

31 Proposition de résolution relative au droit universel à l'eau (2642/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

105

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

35

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2642/10)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2642/10)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

32 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Oekraïne (3262/8)

32 Proposition de résolution relative à la situation en Ukraine (3262/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

127

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (3262/9)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (3262/9)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

33 Adoption de l’ordre du jour

33 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons nous prononcer sur le projet d’ordre du jour que vous propose la Conférence des présidents.

Wij moeten ons thans uitspreken over de ontwerpagenda die de Conferentie van voorzitters u voorstelt.

 

Pas d’observations? (Non) La proposition est adoptée.

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 février 2014 à 14.15 heures.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 februari 2014 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 18.27 heures.

De vergadering wordt gesloten om 18.27 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 53 PLEN 186 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 53 PLEN 186 bijlage.

 

 

 Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

034

Ja

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Luykx Peter, Maertens Bert, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

106

Nee

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

091

Ja

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

012

Nee

 

Annemans Gerolf, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 

 

Abstentions

038

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Coudyser Cathy, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dumery Daphné, Francken Theo, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Grosemans Karolien, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Uyttersprot Karel, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Hecke Stefaan, Van Vaerenbergh Kristien, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

141

Ja

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

127

Ja

 

Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Louis Laurent, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

014

Ja

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Louis Laurent, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 

 

Non        

127

Nee

 

Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

026

Ja

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Louis Laurent, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Valkeniers Bruno, Van Hecke Stefaan, Veys Tanguy

 

 

Non        

111

Nee

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Clerfayt Bernard, Maingain Olivier

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

014

Ja

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Louis Laurent, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 

 

Non        

124

Nee

 

Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Clerfayt Bernard, Maingain Olivier

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

026

Ja

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Louis Laurent, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Valkeniers Bruno, Van Hecke Stefaan, Veys Tanguy

 

 

Non         

113

Nee

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Clerfayt Bernard, Maingain Olivier

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

090

Ja

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

035

Nee

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Luykx Peter, Maertens Bert, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

016

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Clerfayt Bernard, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Louis Laurent, Maingain Olivier, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

141

Ja

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

090

Ja

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

023

Nee

 

Bracke Siegfried, Coudyser Cathy, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, Dumery Daphné, Francken Theo, Grosemans Karolien, Luykx Peter, Maertens Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Louis Laurent, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Valkeniers Bruno, Van Hecke Stefaan, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

106

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

011

Nee

 

Annemans Gerolf, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Bracke Siegfried, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, Dumery Daphné, Francken Theo, Grosemans Karolien, Luykx Peter, Maertens Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

090

Ja

 

Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, George Joseph, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

037

Nee

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, Dedecker Peter, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Dedecker Jean Marie, De Vriendt Wouter, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

002

Ja

 

Clerfayt Bernard, Maingain Olivier

 

 

Non        

130

Nee

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bont Rita, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

008

Onthoudingen

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, George Joseph, Lutgen Benoît, Nyanga-Lumbala Jeanne

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

017

Ja

 

Becq Sonja, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Kindermans Gerald, Lahssaini Fouad, Lanjri Nahima, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof

 

 

Non        

100

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nyanga-Lumbala Jeanne, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

009

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Lutgen Benoît, Nyanga-Lumbala Jeanne

 

 

Non        

101

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

031

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Becq Sonja, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Potter Jenne, Devlies Carl, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dumery Daphné, Goyvaerts Hagen, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Maingain Olivier, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Waterschoot Kristof

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui         

027

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Croo Herman, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof, Wollants Bert

 

 

Non        

092

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

021

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Luykx Peter, Maingain Olivier, Pas Barbara, Schoofs Bert, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Van Eetvelde Miranda, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

028

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, Francken Theo, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Sminate Nadia, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof, Wouters Veerle

 

 

Non        

089

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Veys Tanguy, Wollants Bert

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

025

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof

 

 

Non        

099

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

024

Ja

 

Arens Joseph, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof

 

 

Non        

087

Nee

 

Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burgeon Colette, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

029

Onthoudingen

 

Almaci Meyrem, Annemans Gerolf, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Vriendt Wouter, D'haeseleer Guy, Francken Theo, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goyvaerts Hagen, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Logghe Peter, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Van Hecke Stefaan, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

057

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Becq Sonja, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Fonck Catherine, Francken Theo, Galant Jacqueline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Lahssaini Fouad, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Michel Charles, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Terwingen Raf, Thiéry Damien, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Eetvelde Miranda, Van Gool Dominica, Van Hecke Stefaan, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof, Wouters Veerle

 

 

Non        

083

Nee

 

Annemans Gerolf, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burgeon Colette, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Detiège Maya, Devin Laurent, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Geerts David, Gennez Caroline, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Demir Zuhal

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

025

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof, Wollants Bert

 

 

Non        

098

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

011

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Lutgen Benoît, Maertens Bert, Nyanga-Lumbala Jeanne, Wollants Bert

 

 

Non        

094

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Becq Sonja, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Potter Jenne, Devlies Carl, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Maingain Olivier, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Waterschoot Kristof, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

019

Ja

 

Almaci Meyrem, Balcaen Ronny, Boulet Juliette, Brems Eva, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, De Bue Valérie, Demir Zuhal, Destrebecq Olivier, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Jadot Eric, Lahssaini Fouad, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Van Hecke Stefaan

 

 

Non         

108

Nee

 

Annemans Gerolf, Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Bracke Siegfried, Burgeon Colette, Colen Alexandra, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bont Rita, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, Dewael Patrick, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Goffin Philippe, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Özen Özlem, Pas Barbara, Perpète André, Ponthier Annick, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Schoofs Bert, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

014

Onthoudingen

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Clerfayt Bernard, Dallemagne Georges, Drèze Benoît, Dumery Daphné, Fonck Catherine, George Joseph, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Nyanga-Lumbala Jeanne, Uyttersprot Karel, Van Esbroeck Jan

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

028

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, De Potter Jenne, Devlies Carl, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maertens Bert, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Eetvelde Miranda, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Waterschoot Kristof, Wouters Veerle

 

 

Non        

096

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert

 

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Maingain Olivier, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

009

Ja

 

Arens Joseph, Bastin Christophe, Brotcorne Christian, Dallemagne Georges, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Lutgen Benoît, Nyanga-Lumbala Jeanne

 

 

Non        

101

Nee

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Vandeput Steven, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Abstentions

031

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Becq Sonja, Clerfayt Bernard, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, De Potter Jenne, Devlies Carl, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Maingain Olivier, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Slegers Bercy, Terwingen Raf, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Waterschoot Kristof

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

086

Ja

 

Almaci Meyrem, Bacquelaine Daniel, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Coudyser Cathy, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Frédéric André, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Maertens Bert, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van der Maelen Dirk, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vienne Christiane, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wouters Veerle

 

 

Non        

044

Nee

 

Annemans Gerolf, Arens Joseph, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Becq Sonja, Brotcorne Christian, Colen Alexandra, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bont Rita, De Man Filip, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Devlies Carl, D'haeseleer Guy, Dierick Leen, Drèze Benoît, Fonck Catherine, George Joseph, Goyvaerts Hagen, Kindermans Gerald, Lanjri Nahima, Logghe Peter, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Marghem Marie-Christine, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Terwingen Raf, Valkeniers Bruno, Vanackere Steven, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van Gool Dominica, Vercamer Stefaan, Veys Tanguy, Waterschoot Kristof

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Clerfayt Bernard, De Wit Sophie, Francken Theo, Galant Jacqueline, Grosemans Karolien, Lahssaini Fouad, Maingain Olivier, Uyttersprot Karel, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Wollants Bert

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

126

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Louis Laurent, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Vanackere Steven, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

011

Nee

 

Annemans Gerolf, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Colen Alexandra

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

105

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui        

104

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, De Bont Rita, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Grosemans Karolien, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 031

 

 

Oui        

105

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Becq Sonja, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Collard Philippe, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Delizée Jean-Marc, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kindermans Gerald, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

035

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Bracke Siegfried, Colen Alexandra, Coudyser Cathy, De Bont Rita, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, De Man Filip, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Wit Sophie, D'haeseleer Guy, Dumery Daphné, Francken Theo, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Louis Laurent, Luykx Peter, Maertens Bert, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Uyttersprot Karel, Valkeniers Bruno, Vandeput Steven, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Vaerenbergh Kristien, Veys Tanguy, Weyts Ben, Wollants Bert, Wouters Veerle

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 032

 

 

Oui        

127

Ja

 

Almaci Meyrem, Arens Joseph, Bacquelaine Daniel, Balcaen Ronny, Bastin Christophe, Battheu Sabien, Blanchart Philippe, Bonni Véronique, Bonte Hans, Boulet Juliette, Bracke Siegfried, Brems Eva, Brotcorne Christian, Burgeon Colette, Calvo y Castañer Kristof, Caverenne Valérie, Clarinval David, Clerfayt Bernard, Collard Philippe, Coudyser Cathy, Dallemagne Georges, De Bue Valérie, De Clercq Mathias, De Croo Herman, Dedecker Peter, Dedecker Jean Marie, Degroote Koenraad, Delizée Jean-Marc, De Meulemeester Ingeborg, Demir Zuhal, De Permentier Corinne, De Potter Jenne, Destrebecq Olivier, Detiège Maya, Devin Laurent, Devlies Carl, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dierick Leen, Drèze Benoît, Ducarme Denis, Dumery Daphné, Emmery Isabelle, Fernandez Fernandez Julia, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Frédéric André, Galant Jacqueline, Geerts David, Gennez Caroline, Genot Zoé, George Joseph, Gerkens Muriel, Gilkinet Georges, Goffin Philippe, Grosemans Karolien, Gustin Luc, Henry Olivier, Jabour Mohammed, Jadin Kattrin, Jadot Eric, Kitir Meryame, Lacroix Christophe, Lahssaini Fouad, Lalieux Karine, Lambert Marie-Claire, Landuyt Renaat, Lanjri Nahima, Lutgen Benoît, Luykx Peter, Maertens Bert, Maingain Olivier, Marghem Marie-Christine, Mathot Alain, Meire Laurence, Michel Charles, Mouton Rosaline, Musin Linda, Muylle Nathalie, Mylle Gerda, Nyanga-Lumbala Jeanne, Özen Özlem, Perpète André, Rutten Gwendolyn, Sampaoli Vincent, Schiltz Willem-Frederik, Seminara Franco, Senecaut Manuella, Slegers Bercy, Smeyers Sarah, Sminate Nadia, Snoy et d'Oppuers Thérèse, Somers Bart, Somers Ine, Temmerman Karin, Terwingen Raf, Thiébaut Eric, Thiéry Damien, Tobback Bruno, Tuybens Bruno, Uyttersprot Karel, Vanackere Steven, Van Biesen Luk, Van Cauter Carina, Van den Bergh Jef, Vandeput Steven, Van der Auwera Liesbeth, Van der Maelen Dirk, Van Eetvelde Miranda, Van Esbroeck Jan, Van Gool Dominica, Van Grootenbrulle Bruno, Van Hecke Stefaan, Vanheste Ann, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanvelthoven Peter, Vercamer Stefaan, Vienne Christiane, Waterschoot Kristof, Weyts Ben, Wierinck Godelieve, Wilrycx Frank, Wollants Bert, Wouters Veerle

 

 

Non        

001

Nee

 

Louis Laurent

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Annemans Gerolf, Colen Alexandra, De Bont Rita, De Man Filip, D'haeseleer Guy, Goyvaerts Hagen, Logghe Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Schoofs Bert, Valkeniers Bruno, Veys Tanguy