Plenumvergadering

Séance plénière

 

van

 

woensdag 25 november 2009

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

mercredi 25 novembre 2009

 

Après-midi

 

______

 

 


De vergadering wordt geopend om 16.35 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

La séance est ouverte à 16.35 heures et présidée par M. Patrick Dewael.

 

Tegenwoordig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Yves Leterme, Didier Reynders, Laurette Onkelinx, Steven Vanackere, Joëlle Milquet, Guy Vanhengel, Michel Daerden, Stefaan De Clerck, Sabine Laruelle, Pieter De Crem, Paul Magnette, Charles Michel, Inge Vervotte, Vincent Van Quickenborne, Annemie Turtelboom, Etienne Schouppe, Carl Devlies, Bernard Clerfayt, Olivier Chastel, Melchior Wathelet, Jean-Marc Delizée, Philippe Courard.

 

De voorzitter: De vergadering is geopend.

La séance est ouverte.

 

Berichten van verhindering

Excusés

 

Sarah Smeyers, wegens gezondheidsredenen / pour raisons de santé;

Marie-Martine Schyns, zwangerschapsverlof / congé de maternité;

Colette Burgeon, Christine Van Broeckhoven, verhinderd / empêchées.

 

01 Wijzigingen binnen de regering

01 Modifications au sein du gouvernement

 

Bij brief van 25 november 2009 zendt de eerste minister een afschrift over, van de koninklijke besluiten van 25 november 2009 met als opschrift "Regering – Ontslagen – Benoemingen".

Par lettre du 25 novembre 2009, le premier ministre transmet copie des arrêtés royaux du 25 novembre 2009 intitulés "Gouvernement – Démissions – Nominations".

 

02 Toelating, onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging

02 Admission, vérification des pouvoirs et prestation de serment

 

De heer Herman Van Rompuy, vertegenwoordiger voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, heeft ontslag genomen bij brief van 25 november 2009.

M. Herman Van Rompuy, représentant de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, a démissionné par lettre du 25 novembre 2009.

 

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Ben Weyts, eerste opvolger.

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Ben Weyts, premier suppléant.

 

Op 30 december 2008 werd hij toegelaten zitting te hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, voor de duur van zijn ambt.

Le 30 décembre 2008, ce dernier avait été admis à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement de M. Herman Van Rompuy, premier ministre, et pour la durée des fonctions de celui-ci.

 

Er dient dientengevolge niet overgegaan te worden tot het onderzoek van de geloofsbrieven van deze opvolger die werd toegelaten zitting te hebben in de hoedanigheid van lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers ter vervanging van een minister of een staatssecretaris voor de duur van zijn ambt.

Il n'y a pas en conséquence lieu de procéder à la vérification des pouvoirs de ce suppléant qui avait été admis à siéger en qualité de membre de la Chambre des représentants en remplacement d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat et pour la durée des fonctions de celui-ci.

 

Ik stel u dus voor tot de toelating over te gaan van dit lid.

Je vous propose donc de passer à l'admission de ce membre.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van het arrondissement Brussel deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier est déterminante.

 

Ik memoreer de bewoordingen van de eed: "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Je jure d'observer la Constitution" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

Je rappelle les termes du serment: "Je jure d'observer la Constitution" "Ik zweer de Grondwet na te leven" "Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Ik verzoek de heer Ben Weyts de grondwettelijke eed af te leggen.

Je prie M. Ben Weyts de prêter le serment constitutionnel.

 

De heer Ben Weyts legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

M. Ben Weyts prête le serment constitutionnel en néerlandais.

 

De heer Ben Weyts zal deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep. (Applaus)

M. Ben Weyts fera partie du groupe linguistique néerlandais. (Applaudissements)

 

03 Verklaring van de regering

03 Déclaration du gouvernement

 

Aan de orde is de verklaring van de regering.

L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement.

 

Mijnheer de eerste minister, u en de leden van uw regering zijn er zonder enige twijfel van op de hoogte dat de tekst van een ontwerp van regeringsmededeling reeds deze middag, vooraleer uw regering was beëdigd, op de website van een aantal kranten werd gepubliceerd.

 

Als voorzitter van deze Kamer, woordvoerder van alle fracties hier vertegenwoordigd, kan ik niet anders dan hierover mijn verontwaardiging uiten. In meer dan 160 jaar functioneren van de Kamer is het de eerste maal dat we via de media kennis moeten nemen van een regeringsmededeling. U zult het dan ook met mij eens zijn dat dit allesbehalve een ideale start is. Ik zou u dan ook willen vragen om de nodige maatregelen te willen nemen opdat dergelijke zaken zich in de toekomst nooit meer zouden voordoen.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

03.01 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, als u mij toestaat, eerst even over uw terechte opmerking.

 

Ik spreek namens de collega’s van heel de regering: ik deel uw verontwaardiging. Dit is niet behoorlijk omgaan met de basiswetten van de democratie. De transparantie die ik sinds gisteren heb uitgeoefend met medewerkers en collega’s heeft blijkbaar haar prijs. Ik raad degenen die verantwoordelijk zijn voor het lek aan om vanavond de spiegel eens zeer zorgvuldig te hanteren.

 

De voorzitter: De eerste minister heeft thans het woord voor de regeerverklaring.

 

03.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, collega’s, dames en heren, Herman Van Rompuy sprak hier vijf weken geleden over 2009, dit jaar, als een annus horribilis. Inderdaad, de financiële crisis heeft de wereldeconomie door elkaar geschud. De werkgelegenheid leidt sterk onder deze crisis. De overheidsfinanciën gaan in alle landen in het rood. Vooral, mensen zijn op zoek naar vertrouwen.

 

Dames en heren, Herman Van Rompuy heeft tijdens dit annus horribilis eveneens een uitzonderlijk moment meegemaakt. Namens de regering wens ik hem van harte geluk met zijn verkiezing tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad van Ministers. Collega’s, hijzelf, zijn familie en ons land, alle Belgen, mogen daar trots op zijn. Ik feliciteer hem en ik dank hem ook voor de “rustige vastheid” waarmee hij in het voorbije jaar heeft gehandeld. (Applaus)

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, aujourd'hui, à peine cinq semaines après la déclaration de politique générale, je serai bref. Ce gouvernement s'inscrit évidemment dans la continuité et les priorités sont connues.

 

Premièrement, la poursuite de la lutte contre la crise et pour la protection de l'emploi. La confiance se restaure en mettant tout en œuvre pour maintenir la compétitivité, encourager le recrutement, éviter les pertes d'emplois, soutenir le pouvoir d'achat, stimuler la demande et assainir les finances publiques.

 

Deuxièmement, les citoyens ont droit à des institutions qui fonctionnent bien. Nous faisons face à de grands défis en ce qui concerne la réforme du contrôle financier, la modernisation de la justice, l'amélioration du fonctionnement des services publics mais aussi une actualisation de la structure étatique.

 

Ten derde, de langere levensverwachting van onze bevolking is een uitdaging, maar zeker ook een positieve ontwikkeling. Door een moedig beleid inzake arbeidsmarkt, gezondheidszorg en pensioenen te voeren, moeten wij de vergrijzing verzilveren.

 

Ten slotte, op het vlak van energie en klimaat worden doortastende en verantwoordelijke beslissingen genomen door alle overheden van dit land. We moeten effectief nog meer onze economie, onze fiscaliteit en onze levenswijze aanpassen aan de logica van de duurzame ontwikkeling.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, de financiële crisis van vorig jaar heeft de financiële wereld als een tsunami en in snel opeenvolgende golven ontwricht. Ze heeft de economie aangevreten. Vandaag zijn vele arbeidsplaatsen bedreigd. Het vertrouwen van de mensen in hun toekomst wankelt. Dat vertrouwen willen wij helpen herstellen met een beleid dat de gevolgen van de crisis op voornoemde punten aanpakt.

 

De verschillende overheden in dit land hebben de financiële crisis van vorig jaar krachtig en kordaat aangepakt. De noodzakelijke hervormingen van het financieel stelstel en van het financieel toezicht, zowel op nationaal als op Europees en internationaal niveau, werden al ingesteld.

 

In België hebben we gekozen voor het zogenaamde “twin-peaks-model”, een model dat de financiële architectuur ingrijpend zal aanpassen. In de toekomst zal de Nationale Bank als Centrale Bank én als prudentiële toezichthouder fungeren. De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) wordt substantieel versterkt om onder meer de consument in de financiële sector beter te beschermen. De nodige wetsontwerpen worden op korte termijn aan de Kamer voorgelegd. Ons land heeft ook internationaal de hervormingen mede aangestuurd, onder meer dankzij het verslag-Lamfalussy.

 

In het begin van het jaar kregen we veel slecht economisch nieuws te verwerken. Het tij is intussen gelukkig lichtjes aan het keren. Op kwartaalbasis is de economische groei opnieuw positief, maar het risico van een reeks faillissementen en een oplopende werkloosheid is nog steeds zeer reëel. De relancemaatregelen van de begroting 2009 zullen gelukkig in 2010 hun volle uitwerking hebben.

 

Chers collègues, même dans les moments difficiles, la politique économique du gouvernement s’inscrit dans un cadre européen. La "Stratégie Union européenne 2020", qui succède à la stratégie de Lisbonne, et le Pacte de stabilité constituent deux piliers importants de cette politique. La Belgique veut collaborer pleinement avec les autres États membres européens afin de consolider notre modèle social.

 

Collega’s, de voorbije zomer waarschuwden begrotingsexperts nog voor een begrotingstekort dat kon oplopen tot 7 % van het bbp. Door het optreden van de uittredende regering zal het tekort in 2010 evenwel beperkt kunnen worden tot 5,6 % van het bbp en zal het de jaren daarna verder worden teruggedrongen. België start hiermee als één van de eerste Euro-landen met de sanering van zijn begroting. De goedkeuring van de begroting 2010-2011 en de begrotingscontroles zijn belangrijke stappen op korte termijn. Op langere termijn blijft een terugkeer naar een begrotingsevenwicht in 2015 de doelstelling.

 

Een verantwoordelijk en toekomstgericht begrotingsbeleid, dat is wat de mensen van deze regering verwachten. Gezonde overheidsfinanciën zijn onontbeerlijk om in de toekomst de pensioenen en de sociale uitkeringen te garanderen en de concurrentiekracht van de bedrijven te versterken.

 

De begroting 2010-2011 zal het mogelijk maken crisismaatregelen verder te zetten, onder meer door de sociale zekerheid te sterken en door de zwaksten te sparen. Die laatste engagementen kaderen ook in het Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010. De begroting versterkt ook ons gezondheidsstelsel dat, ook al wordt het sterk bevraagd, toegankelijk blijft voor allen, zonder stijging van de zorgkost voor de patiënt.

 

Le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir les droits des personnes en situation de handicap conformément à la Convention des Nations Unies.

 

La meilleure protection contre la pauvreté est, reste et restera le travail. À juste titre, la population attend dès lors que nous encouragions au maximum le maintien et la croissance de l’emploi.

 

À la suite de la seule crise économique, en 2009 et 2010, à politique inchangée, le nombre de demandeurs d’emploi augmenterait de 150 000 unités. C’est pourquoi le gouvernement poursuit la politique de relance économique.

 

Étant donné que les petites et moyennes entreprises sont le cœur de notre économie, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de son plan PME.

 

La politique de l’emploi est plus que jamais au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Le gouvernement a déjà élaboré un plan d’emploi ambitieux. Nous pensons, par exemple, aux subventions à l’embauche renforcées pour les chômeurs jeunes et âgés.

 

En ce qui concerne le marché du travail, toutes les mesures visent à éviter que l’augmentation temporaire conjoncturelle du chômage n'aboutisse à une augmentation structurelle du chômage de longue durée.

 

Aan het einde van hun loopbaan hebben mensen nood aan en recht op een correct en leefbaar pensioen. De regering zal drie cruciale pensioendossiers aanpakken: ten eerste, de afronding van de Nationale Pensioenconferentie, ten tweede, een nieuwe financiering van de lokale overheidspensioenen en ten derde, het aanvullend pensioen van contractueel overheidspersoneel. De regering zal ook het delicate evenwicht tussen het stimuleren van de vraag, de versterking van de concurrentiekracht en het langetermijnpad voor het herstel van de overheidsfinanciën respecteren.

 

De opgenomen lastenverlagingen in het interprofessioneel akkoord komen in 2010 op kruissnelheid. Het gaat onder meer over de versterking van de interprofessionele correctie van 0,75 % tot 1 % en over de koopkrachtmaatregelen uit de welvaartsenveloppe, goed voor een koopkrachtstijging van 450 miljoen euro. Daarnaast zal de lage lonen-component van de structurele bijdragevermindering worden versterkt.

 

In het nieuw te onderhandelen interprofessioneel akkoord van 2011-2012 moet de versterking van de concurrentiekracht van de bedrijven en de werkgelegenheid opnieuw prioritair zijn. De regering gaat ervan uit dat de sociale partners beseffen dat een nieuwe budgettaire inspanning van de regering, zoals in 2009-2010, niet meer mogelijk zal zijn.

 

Mijnheer de voorzitter, collega's, dames en heren, ons klimaat- en energiebeleid vergt een duurzame en toekomstgerichte visie. Ze vergt vooral ook de moed om beslissingen te nemen en de moed om te handelen. Samen met de Gewesten werd al een hele reeks concrete maatregelen uitgewerkt. Ons land ligt mee aan de basis van de met cijfers onderbouwde doelstellingen van de Europese Unie inzake reductie van de CO2-uitstoot en de belangrijke financiële inspanningen hiervoor. Wij nemen volgende maand dan ook actief deel aan de Conferentie van Kopenhagen om tot een nieuw ambitieus en solidair internationaal klimaatakkoord te komen. Dit alles moet gepaard gaan met een duurzaam beleid dat onze energiebevoorrading voor een billijke prijs verzekert.

 

De regering zal de nodige initiatieven nemen om de afspraken met de nucleaire sector verder vorm te geven. Ze zal tevens op basis van het internationaal evaluatierapport inzake het MYRRHA-onderzoeksproject een beslissing nemen.

 

Monsieur le président, mesdames et messieurs, le gouvernement poursuit une politique d'asile et de migration humaine et juste. En exécution de l'accord du gouvernement, il a adopté ces derniers mois des mesures importantes. Il s'agit maintenant de réussir l'opération de régularisation lancée en septembre et de la mener à bien.

 

Il faudra, par ailleurs, soumettre des projets et modifications de loi concernant la réforme de la loi sur la nationalité, le regroupement familial et la lutte contre les mariages de complaisance le plus rapidement possible au parlement.

 

La saturation actuelle du réseau d'accueil des demandeurs d'asile est inacceptable. C'est pourquoi le gouvernement poursuivra les efforts déjà entamés afin de créer de nouvelles places d'accueil.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, het is een kerntaak van de overheid een correcte dienstverlening naar de burger toe te garanderen. De hervormingen van Justitie en Defensie staan hierbij centraal.

 

De grondige hervorming van het leger wordt verder uitgewerkt. De besparingen bij Defensie zullen de veiligheid van de militairen en de operationaliteit in binnen- en buitenland niet in het gedrang brengen. Als betrouwbare partner blijft ons land zijn verantwoordelijkheid inzake buitenlandse operaties opnemen.

 

Wat betreft het gerechtelijk landschap en het tuchtrecht zal de Regering, zoals afgesproken, samen met de partijen die hun medewerking hebben aangeboden, de bespreking op basis van de nota van de Minister van Justitie voortzetten.

 

Naast deze structurele hervormingen zullen wij ook verder werken aan de veiligheid van de samenleving, zowel op straat als binnen het gezin. Ik denk hier vandaag in het bijzonder aan vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Dames en heren, collega’s, in 2010 moeten de sterke ambities van ons land op het niveau van de Europese Unie, op het niveau van de Verenigde Naties en algemeen op internationaal vlak verder vorm krijgen.

 

Ons voorzitterschap van de Europese Unie in de tweede helft van 2010, ook al is het bescheiden in zijn uitgaven, moet ambitieus zijn in zijn doelstellingen: nieuwe Lissabon-strategie, engagementen op het vlak van klimaat, nieuwe economische en sociale agenda en stabiliteitspact. De voorbereiding van dit voorzitterschap wordt daarom versneld en moet onder meer leiden tot een verbetering van de interne en externe werking van de Unie. Het voorzitterschap van de Europese Unie is trouwens ook een kans om Europa in ons land, in België nog meer zichtbaarheid te geven en het concrete belang ervan voor de burger duidelijk te maken.

 

Op trans-Atlantisch vlak zal België een actieve rol spelen bij het uitwerken van het nieuwe strategische concept van de NAVO. We steunen ook de ontwapeningsagenda die door de president van de Verenigde Staten is voorgesteld en zullen daarom in april 2010 deelnemen aan de top inzake nucleaire veiligheid.

 

En outre, la Belgique poursuivra sa politique étrangère de coopération au développement et de défense en Afrique centrale, profitant notamment du contexte qu’offre l’anniversaire des 50 ans de l’indépendance de la République démocratique du Congo.

 

Grâce à la croissance sans précédent de nos dépenses en matière de coopération au développement, la Belgique est plus que jamais un partenaire qui fait preuve de solidarité. L’objectif de 0,7 % du PIB sera atteint en 2010.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, institutionele discussies verlammen al te lang het optimaal functioneren van dit land. Jean-Luc Dehaene werd belast met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde.

 

J'appelle tous les partis concernés à concrétiser leur engagement pour que ces débats soient sereins et aboutissent à une solution équilibrée. Il va de soi que retenue et discrétion sont indispensables à cette sérénité.

 

Le gouvernement a la volonté qu'un accord soit conclu au printemps 2010 et soit suivi de sa mise en œuvre.

 

Dames en heren, het doel van de regering is het Belgisch model te doen slagen door een akkoord dat het land institutionele rust brengt.

 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, wij beleven bewogen tijden. De onzekerheid die daarmee gepaard gaat, weegt op de mensen en weegt ook op onze economie. Het is daarom belangrijk dat de regering de inwoners van dit land vertrouwen kan inboezemen.

 

In verband met mijzelf, men leert altijd uit de ervaringen van het verleden. Ik neem de fakkel over met energie, de wil tot bedaren en met ambitie voor ons land.

 

En ce qui me concerne, on apprend toujours des expériences passées. Je reprends le flambeau avec énergie, une volonté d'apaisement et l'ambition pour notre pays.

 

Dames en heren, deze regering wil het regeerakkoord van 2008 en de beleidsverklaring van 13 oktober van dit jaar verder integraal uitvoeren en daarbij ook de nodige initiatieven nemen die zich opdringen.

 

Mijnheer de voorzitter, daarvoor vraagt de regering het vertrouwen.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

04 Motie van vertrouwen (16.56 uur)

04 Motion de confiance (16.56 heures)

 

De voorzitter: Collega's, ik heb van de eerste minister om 16.56 uur een motie van vertrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt: "Hierbij vraagt de eerste minister aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, na de verklaring te hebben gehoord, de regering het vertrouwen te geven".

Chers collègues, j'ai donc reçu de la part du premier ministre à 16.56 heures une motion de confiance libellée comme suit: "Par la présente, le premier ministre demande à la Chambre des représentants, après avoir écouté la déclaration, de donner la confiance au gouvernement".

 

Wij kunnen niet vroeger dan over 48 uur, vanaf vandaag en dit uur, over deze vraag stemmen.

Nous ne pouvons pas voter sur ce texte avant les 48 heures qui viennent.

 

05 Goedkeuring van de agenda

05 Adoption de l’ordre du jour

 

Collega’s, u hebt kennis gekregen van de ontwerpagenda voor de vergaderingen van deze week, van eerstkomende vrijdag. Zijn er daarover nog opmerkingen? Als dat niet het geval is, dan is de agenda aangenomen.

 

Geen bezwaar? (Nee) Het voorstel is aangenomen.

Pas d’observation? (Non) La proposition est adoptée.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering vrijdag 27 november 2009 om 10.30 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le vendredi 27 novembre 2009 à 10.30 heures.

 

De vergadering wordt gesloten om 16.56 uur.

La séance est levée à 16.56 heures.

 

 

Dit verslag heeft geen bijlage.

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.