Commission de la Santé et de l'Égalité des chances

Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen

 

du

 

Mercredi 18 janvier 2023

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 18 januari 2023

 

Namiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 09 et présidée par M. Thierry Warmoes.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.09 uur en voorgezeten door de heer Thierry Warmoes.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

De voorzitter: Beste collega's, de vergadering is geopend. We beginnen deze vragensessie met mevrouw Gijbels. Mevrouw Dierick heeft zich laten verontschuldigen en mevrouw Jiroflée is niet aanwezig.

 

01 Samengevoegde vragen van

- Leen Dierick aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De circulatie van het vogelgriepvirus in België" (55031517C)

- Karin Jiroflée aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De vogelgriep" (55033045C)

- Frieda Gijbels aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De vogelgriep bij zoogdieren" (55033251C)

- Frieda Gijbels aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De vogelgriep" (55033254C)

01 Questions jointes de

- Leen Dierick à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La circulation du virus de la grippe aviaire en Belgique" (55031517C)

- Karin Jiroflée à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La grippe aviaire" (55033045C)

- Frieda Gijbels à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La grippe aviaire chez les mammifères" (55033251C)

- Frieda Gijbels à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La grippe aviaire" (55033254C)

 

01.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb twee vragen ingediend over de vogelgriep. De ene gaat over zoönosen, dus over de besmettelijkheid voor mensen. De andere gaat eerder over de getroffen pluimveehouderijen. Ik zal het eerst hebben over de zoönosen.

 

Ook zoogdieren blijken inmiddels besmet te kunnen worden met het H5-vogelgriepvirus. In Vlaanderen werden vorig jaar vier dode vossen gevonden met het vogelgriepvirus. Er zijn echter gelukkig geen aanwijzingen dat zoogdieren het virus onderling verspreiden. Ook in Nederland vond men besmettingen bij een bunzing, een das, een vos en een otter. Het risico bestaat dan ook dat er een variant opduikt die zich verspreidt onder soortgenoten en eventueel ook overspringt op de mens. 

 

Zijn we volgens u voldoende voorbereid op het ontstaan van zoönosen en zo ja, hoe? Is er een pandemieplan klaar of zijn er meerdere plannen? Worden er simulatieoefeningen en trainingen ingepland? Zo ja, wie wordt daarbij betrokken en wanneer?

 

Hoe staat het juist met de verdeling van de bevoegdheden inzake de problematiek van zoönosen? Is de verdeling helder en waar kunnen we ze terugvinden? Wordt er overlegd met de deelstaten over deze problematiek? Zo ja, volgens welk schema?

 

Aangezien er een gedeelde verantwoordelijkheid is van de federale overheid en de deelstaten lijkt het belangrijk dat er ook een centraal informatiepunt bestaat, waar alle informatie gebundeld is of waar er alleszins wordt doorverwezen naar de relevante websites. Meent u dat dit inderdaad van belang is? Wordt hieraan gewerkt?

 

België is sowieso een hoogrisicoregio voor het ontstaan van zoönosen door de grote bevolkingsdichtheid en de intensieve veeteelt. In Nederland bestaan er doorgedreven plannen met betrekking tot deze problematiek. Hoe staat dat bij ons?

 

Ik kom dan bij de tweede vraag. Op de website van het FAVV vinden we informatie en richtlijnen over het vogelgriepvirus, maar wanneer we ze vergelijken met de website van het NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of die van het ECDC, dan valt wel op dat de informatie op de website van het FAVV nogal omslachtig is. De informatie is er ook verspreid over vele pagina's. Om bijvoorbeeld de maatregelen in de beperkingszones te raadplegen, denk aan de recente uitbraak in Tongeren, moet men enkele keren doorklikken om bij de relevante informatie te komen.

 

Erkent u het probleem van de omslachtigheid van de webstek van het FAVV? Eerder werd reeds beloofd er werk van te maken om die overzichtelijker te maken, zeker ook in het kader van vogelgriep, wat nu toch wel problematisch is. Is het nodig om nu snel werk te maken van een betere webstek?

 

Hoe komt het dat er op de webstek van het FAVV geen duidelijke richtlijnen worden gegeven om zoönose te voorkomen?

 

Kunt u een prognose geven met betrekking tot verspreiding van de vogelgriep in de komende maanden? Wat zijn de verwachtingen?

 

Hoe zit het met de compensatie voor bedrijven en particulieren indien vogels of pluimvee worden geruimd? Op welke compensatie kunnen ze rekenen? Is er een verschil tussen de compensatie op basis van het type vogel of pluimvee?

 

Hoe groot is de algemene economische schade tot nu toe?

 

Zult u bijkomende maatregelen nemen, gezien de omvang van de besmettingsgolf? Zo ja, welke?

 

Verkeert volgens u de pluimveesector in crisis? Overweegt u deze besmettingsgolf als crisis te erkennen?

 

01.02 Minister David Clarinval: Mijnheer de voorzitter, mijn antwoord is ook geldig voor de vragen van mevrouw Dierick en mevrouw Jiroflée. Ik hoop dat het geen bezwaar vormt dat het antwoord voorbereid werd voor de vier vragen samen.

 

Mevrouw Gijbels, in Europa is het aantal haarden in de pluimveehouderijen vastgesteld in het seizoen 2021-2022 bijna het dubbele van het seizoen 2020-2021. Ook in België zien wij dezelfde tendens. Ondanks een versterking van de bioveiligheidsregels stellen wij helaas vast dat de ziekte niet meer seizoensgebonden is, maar endemisch wordt. In 2022 waren er achttien uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, één in een dierenpark en tien bij hobbyhouders. Er werden daarnaast doorheen het jaar ook zowat 220 besmette wilde vogels gevonden in heel het land. Vooral wilde eenden, ganzen en meeuwen werden getroffen, maar er zijn ook bijna 40 besmette roofvogels gevonden.

 

Gelet op de epidemiologische situatie wordt er ook veel aandacht besteed aan vaccinatie. België steunt de ontwikkeling van die mogelijkheid op Europees niveau. Het onderzoek om op Europees niveau te beschikken over een efficiënt vaccin is nog aan de gang.

 

Bioveiligheid en vaccinatie maken in het kader van het Belgische voorzitterschap in 2024 deel uit van de voornaamste thema's van de interministeriële conferentie en het internationaal wetenschappelijk symposium die georganiseerd zullen worden.

 

Vaccinatie moet worden beschouwd als een aanvullend instrument bij de huidige preventie- en bestrijdingsmaatregelen.

 

Aangezien het virus kan veranderen, wordt er een screening van het genoom uitgevoerd op in België geïsoleerde vogelgriepstammen om deze te karakteriseren, de evolutie van de epidemie te beoordelen en het opduiken van een nieuw virus op te sporen, om zo een gepaste risicobeoordeling en passend risicobeheer mogelijk te maken. Er werd reeds een onderzoeksproject uitgevoerd, namelijk de ontwikkeling van een model om het opduiken van hoogpathogene H5-virussen beter te begrijpen en de opsporing en controle ervan te verbeteren. Er zijn ook nog andere onderzoeksprojecten voorzien.

 

De maatregelen, zoals vastgesteld in de Europese wetgeving, kunnen worden geraadpleegd op de website van het FAVV, die voortdurend geactualiseerd wordt. Het gaat onder andere om het verplicht ophokken of afschermen onder een net van pluimvee en in gevangenschap levende vogels, het verbod op verzamelingen en een verhoogde waakzaamheid. Er zijn ook specifieke maatregelen van toepassing op commerciële en geregistreerde inrichtingen, met inbegrip van slachthuizen, broederijen en eierpakstations, met een verplichte inventaris van de dieren, een verhoogd bioveiligheidsniveau, transportbeperkingen enzovoort.

 

De situatie wordt uiteraard constant opgevolgd en de maatregelen worden indien nodig aangepast. Het voorkomen van een zoönose is niet mogelijk. Het is de bedoeling de impact ervan zoveel te beperken. De vogelgriep die momenteel circuleert, wordt veroorzaakt door hoogpathogene stammen. Voor dit soort ziektes zijn in de wetgeving verschillende vergoedingen voorzien.

 

Enerzijds worden de gedode dieren en het vernietigde voeder en strooisel van een geruimd bedrijf vergoed door het Sanitair Fonds dat beheerd wordt door de FOD Volksgezondheid. Het FAVV levert de nodige administratieve gegevens en vastleggingen aan die het de FOD Volksgezondheid mogelijk maken om een correcte berekening te maken. De waarde van de dieren wordt geraamd. Daarbij wordt rekening gehouden met het ras, de leeftijd en het type gehouden dieren volgens een waardetabel.

 

Voor iedere categorie pluimvee of vogels wordt een maximale compensatiewaarde vastgesteld. Gemiddeld bedraagt de vergoeding door het fonds tussen 200.000 en 300.000 euro per professioneel pluimveebedrijf.

 

In 2022 werd voor bijna 3,9 miljoen euro aan vergoedingen uit het Sanitair Fonds uitgekeerd in het kader van de vogelgriep. De verliezen en compensaties voor professionelen in verband met de inactiviteitsperiode naar aanleiding van een sanitaire leegstand en de termijn voor herbevolking vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. Anderzijds worden de operationele kosten voor de bewaking en de ruimingsmaatregelen, met inbegrip van het euthanaseren en vernietigen van de dieren, de besmette producten en materialen, en de reinigings- en ontsmettingsprocedures betaald door het FAVV. Het afgelopen jaar kostte dit ongeveer 4 miljoen euro.

 

Er werden in 2022 meer dan 500.000 dieren afgeslacht wegens de vogelgriep. Er is momenteel geen vraag om bijkomende maatregelen vanuit de sector. De regels kunnen inderdaad verschillen, bijvoorbeeld met betrekking tot de ophokplicht.

 

Het is belangrijk mee te geven dat het virus niet enkel door rechtstreeks contact met wilde vogels wordt doorgegeven. Het kan net zo goed worden doorgegeven door onrechtstreeks contact via besmet materiaal of via de lucht over korte afstanden.

 

In het geval van haarden bij een privépluimveehouder met vijftig vogels of meer legt de Europese wetgeving op dat er zones met een straal van respectievelijk drie en tien kilometer rondom de haarden worden ingesteld, waarbinnen dezelfde maatregelen van toepassing zijn als in het geval van haarden in pluimveebedrijven.

 

De ophokplicht is enkel van toepassing voor geregistreerde pluimveebedrijven en dus niet voor particulieren, die niet geregistreerd hoeven te zijn. Gelet op het reële risico van besmetting wordt aan alle particulieren echter sterk aanbevolen hun pluimvee op te hokken. Ook sportduiven zijn gevoelig voor het virus en dus moeten ook duivenwedstrijden die een risico voor de activiteit vormen gereglementeerd worden.

 

Voor de impact op de export kan ik u mededelen dat 22 landen embargo's hebben opgelegd voor het hele grondgebied van België of een deel ervan. Dat zijn Zuid-Afrika, Hongkong, Singapore, China, Marokko, Cuba, Japan, Rusland, de Filippijnen, Mexico, Oekraïne, Taiwan, Jordanië, Saoedi-Arabië, Tunesië, Turkije, Suriname, Oman, Israël, Irak, Zuid-Korea en Thailand. Voor sommige landen is invoer echter wel mogelijk, indien de producten een adequate behandeling hebben ondergaan.

 

In verband met de aanpak van zoönosen kan ik u mededelen dat de Animal Risk Assessment Group, die werd opgericht tijdens de covidpandemie, na het verschijnen van een geval van Sars-CoV-2-infectie bij een kat in België, wordt ontbonden op 23 januari 2023. Tegelijkertijd wordt officieel een nieuwe risicobeoordelingsgroep Veterinary Emerging Zoonosis opgericht. Die groep is een Belgische multidisciplinaire groep van dierengezondheidsdeskundigen die zich bezighouden met opkomende zoönosen die als belangrijk voor België kunnen worden beschouwd. Concreet zal de RAG VEZ op zijn vraag de verschillende betrokken overheden en de RAG voor de volksgezondheid, waarmee ze nauw zal samenwerken, ondersteunen bij snelle dierengezondheidsrisicobeoordelingen van belangrijke opkomende zoönosen.

 

Bovendien kan de RAG VEZ de epidemiologische situatie monitoren en de nodige reacties en beheersopties beoordelen en/of aanbevelen om opkomende zoönosen aan te pakken vanuit het perspectief van One Health.

 

01.03  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik zal uw antwoord goed moeten nalezen. Ik weet niet of ik cijfers heb gehoord over de economische schade tot nu toe. Zijn die al bekend? Kan de economische schade al in euro's uitgedrukt worden?

 

Ik wil toch nog even doorgaan over de zoönosen. U zegt dat die niet voorkomen kunnen worden en dat de impact zoveel mogelijk moet worden beperkt.

 

Ik meen echter dat de overdracht van dier op mens van bijvoorbeeld vogelgriep wel zo goed mogelijk moet worden voorkomen. Een belangrijk element daarbij is dat er een goede informatieverspreiding moet zijn. Ik mis die nu op de website van het FAVV. Ik zie daar eigenlijk geen richtlijnen over hoe men moet omgaan met mogelijk besmette dieren bijvoorbeeld, zowel dieren in het wild als dieren in pluimveehouderijen. Dat is toch informatie die belangrijk is en die laagdrempelig toegankelijk moet zijn volgens mij.

 

Er is een gedeelde bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid en de diensten van Landbouw, van het federale niveau en de deelstaten. Dat is zo. Toch meen ik dat er werk moet worden gemaakt van een duidelijk overzicht, zodat de mensen weten wat zij moeten doen als zij bijvoorbeeld een dood dier aantreffen. Hoe moeten zij daarmee omgaan om zeker geen besmetting op te lopen?

 

Dan kom ik bij de nieuwe risicobeoordelingsgroep die wordt opgericht. De kans op het ontstaan van zoönosen is sowieso groot in België. Die groep lijkt mij dus geen overbodige luxe. Er zal nauw samengewerkt worden met de RAG, hoorde ik. Dat lijkt mij ook heel logisch, daar het allemaal heel dicht bij elkaar zit. Ik geef u een tip die u aan de RAG kunt doorgeven. Ik zou de RAG eens laten kijken naar de website van het FAVV en de informatie die daar staat veel duidelijker laten opstellen, om ze veel laagdrempeliger maken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van Mieke Claes aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken, Volksgezondheid, Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid) over "Het aantal FAVV-controles in slachthuizen en versnijderijen" (55032290C)

02 Question de Mieke Claes à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales, Santé publique, Coopération au développement et Politique des Grandes Villes) sur "Le nombre de contrôles effectués par l'AFSCA dans les abattoirs et ateliers de découpe" (55032290C)

 

02.01  Mieke Claes (N-VA): Mijnheer de minister, de controles die het FAVV uitvoert in slachthuizen en versnijderijen zijn belangrijk om onze voedselveiligheid en volksgezondheid te garanderen. Zogenaamde probleembedrijven en bedrijven zonder erkend autocontrolesysteem krijgen dan ook een verhoogd aantal controles over de vloer, tot wel 16 maal per jaar.

 

U werkt momenteel aan de publicatie van een koninklijk besluit dat het aantal controles drastisch terugschroeft. Het FAVV, dat mee aan tafel zat bij het opstellen van het KB, uitte terecht bezwaar bij een dergelijke drastische reductie.

 

Verschillende BMO-dierenartsen bevestigen dat sommige bedrijven inderdaad een te hoog aantal controles over de vloer krijgen. Echter, bij andere bedrijven is het noodzakelijk om regelmatig controles uit te voeren. Sommige BMO's vrezen dan ook dat het aantal controles van extreem veel naar extreem weinig zal evolueren.

 

Deze maatregel is dus erg verontrustend, aangezien probleembedrijven er nu zeker van zijn praktisch maandelijks een FAVV-controle over de vloer te krijgen. Dat zou door deze nieuwe regeling kunnen veranderen, met alle gevolgen van dien voor de voedselveiligheid en volksgezondheid.

 

Zult u de opmerkingen van het FAVV volledig negeren? Zult u het aantal controles drastisch reduceren in plaats van te kiezen voor een tussenoplossing? Aan hoeveel controles mag een bedrijf zich verwachten? Wat met probleembedrijven?

 

Hebt u reeds een inschatting gemaakt van het effect van deze maatregel op de voedselveiligheid en volksgezondheid? Wat was hiervan het resultaat?

 

Wat waren de voornaamste redenen voor dit KB? Gaat het hier om een besparingsmaatregel?

 

Ten slotte, wat is de datum van inwerkingtreding?

 

02.02 Minister David Clarinval: Mevrouw Claes, het is verkeerd om te zeggen dat het FAVV tegen dit beleid is. Op mijn initiatief werd een "memorandum van overeenstemming in de vleessector: organisatie van de keuring en herwaardering van de contracten van de opdrachthouders" ondertekend op 23 december 2021 door de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de vertegenwoordigers van de dierenartsenorganisaties, de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren en mezelf. Dat memorandum is het resultaat van veelvuldig overleg met de actoren uit de vleessector. De voorgestelde oplossingen houden zowel rekening met de eisen van het FAVV als met een betere afstemming tussen de omvang van de bedrijven en de uit te voeren controles.

 

De reorganisatie van de inspectiefrequenties betreft verder een van de benaderingen die een oplossing moet bieden voor het tekort aan zelfstandige opdrachthouders (BMO's). Hierbij is het doel te verzekeren dat deze activiteiten kunnen blijven doorgaan waarbij inspecties vereist zijn, zoals exportcertificatie.

 

De inspectiefrequenties worden hier geharmoniseerd over alle betrokken activiteiten. De basisfrequentie is vier controles per jaar in de uitsnijderijen. Deze controles zullen worden georganiseerd op basis van checklists en aangepast zijn aan de omvang van de bedrijven. Bedrijven die gecontroleerd worden volgens de verlaagde frequentie zullen twee keer per jaar gecontroleerd worden. Bedrijven die volgens verhoogde frequenties worden gecontroleerd zullen acht keer per jaar een controle krijgen. Bovendien wordt in het koninklijk besluit een verlaagde inspectiefrequentie en -duur bepaald voor kleinere bedrijven. Op die basis zullen de uren gepresteerd in de uitsnijderijen kunnen verminderen met 30 % en zelfs met 85 % in de zeer kleine uitsnijderijen die maximaal 4 vte's tewerkstellen, en dit zonder de veiligheid van de voedselketen te schaden.

 

Op die manier zal de overstap voor dergelijke bedrijven van een toelating naar een erkenning kleiner zijn.

 

De maatregel heeft vooral tot doel om de omvang van de controles af te stemmen op de omvang van de bedrijven en op die manier tijd vrij te maken om de BMO’s in te zetten voor andere taken en andere sectoren waar er een tekort bestaat.

 

Ik wil u eraan herinneren dat een heel aantal andere controles verzekerd wordt in de hele keten bij de bedrijven in de vlees- en vissector.

 

Indien grote non-conformiteiten vastgesteld worden, wordt steeds een opvolging van de operator aan de hand van hercontroles voorzien. Die bedrijven zullen dus ook na publicatie van het koninklijk besluit van nabij worden opgevolgd en vaker worden gecontroleerd dan de goede leerlingen.

 

De activiteiten waarop het koninklijk besluit van toepassing is en waarnaar u verwijst, hebben bovendien al lang een hoge conformiteitsgraad bij controles van het FAVV. Daarnaast hebben auditeurs van de Europese Commissie in juni 2019 verklaard dat België zich te veel focust op de controle van bedrijven uit de vlees- en vissector.

 

Gelet op dat alles wordt dan ook verwacht dat er geen negatief effect op de voedselveiligheid zal optreden.

 

Ik heb het nieuwe koninklijk besluit net ondertekend en voor ondertekening door de Koning naar het Paleis gestuurd. De publicatie ervan is voorzien over enkele weken en het zal meteen in werking treden.

 

02.03  Mieke Claes (N-VA): Dank u, mijnheer de minister. U zegt dat er een tekort is aan zelfstandige opdrachthouders en dat er moet worden gekeken naar hoe het werk efficiënt kan worden aangepakt, omdat het haalbaar moet blijven. Dat snap ik, maar de verontrusting blijft. U begrijpt niet waar de opmerkingen vandaan komen, maar wij kregen die bezorgdheid door vanwege zowel de dierenartsen als het FAVV. U geeft controles aan van twee keer tot vier keer en acht keer per jaar. De ongerustheid blijft over bedrijven die onder verhoogd toezicht moeten staan en drastisch minder controles zullen krijgen dan momenteel het geval is.

 

Ik verwijs ook even naar 2018. Uw voorganger benadrukte toen dat het aantal controles bij slachthuizen en versnijderijen moest stijgen en ijverde voor een extra controle per trimester bij deze slachthuizen en versnijderijen. Het is wat vreemd dat dat vier jaar later zo drastisch naar beneden gaat.

 

Het is in het belang van de voedselveiligheid om de controles sterk te blijven bewaken, ik zou daarbij niet over één nacht ijs gaan. We mogen niet spelen met het aantal controles.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Séverine de Laveleye à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "Les autorisations délivrées pour la cyperméthrine" (55032433C)

03 Vraag van Séverine de Laveleye aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De vergunningen voor cypermetrine" (55032433C)

 

03.01  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le Ministre, la cyperméthrine est une substance insecticide appartenant à la famille des pyréthrinoïdes. Elle est largement utilisée en agriculture pour lutter contre un large spectre d'espèces dont les pucerons, les chenilles, les charançons et les mouches. En Belgique, la cyperméthrine est utilisée sur un grand nombre de céréales dont le froment, l’orge, l’avoine, l'épeautre et le seigle - ainsi que sur les légumes (dont les choux et les pommes de terre), la vigne et les plantes ornementales.

 

La cyperméthrine est reconnue comme une substance toxique pour les pollinisateurs et toxique pour les espèces aquatiques. Il s’agit aussi d’un perturbateur endocrinien pour l’être humain qui réduit les niveaux d'hormones stéroïdiennes et cause des dommages à la reproduction.

 

Vu ses impacts néfastes pour notre santé et notre biodiversité, la cyperméthrine, autorisée dans l’Union européenne jusqu’en 2028, est classée "candidat à la substitution" au regard du règlement européen sur les pesticides depuis le 1er février 2022.

Selon ce règlement, lorsqu’une substance est identifiée comme particulièrement toxique et classée candidate à la substitution, elle peut être autorisée par les États Membres uniquement lorsqu’il n’existe pas d’alternatives plus sûres pour la santé humaine et l'environnement. Le pré-requis à ces autorisations est donc de démontrer au cours d’une évaluation comparative que des alternatives (chimiques ou non chimiques) n’existent pas ou ne sont pas adaptées dans l’État Membre et pour les utilisations concernées.

 

Or, il semble que les autorisations délivrées pour la cyperméthrine n’ont pas intégré une évaluation structurée des possibilités de substitution.

 

Dès lors, les ONGs PAN Europe et Nature et Progrès ont déposé le 1er décembre 2022 une demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil d’État concernant deux autorisations récentes d’insecticides à base de cyperméthrine délivrées en septembre et octobre 2022. L'extrême urgence n'a pas été retenue pour des raisons de procédure. La procédure sur le fond reste en cours.

 

Mes questions:

1) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette autorisation a été donnée sans respecter l’esprit du règlement européen?

2) Qu’allez-vous mettre en place pour que les autorisations/dérogations soient données de façon plus respectueuses des règles européennes?

 

03.02  David Clarinval, ministre: Madame la députée, les deux produits concernés par la demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil d'État n'ont effectivement pas été soumis à une évaluation comparative préalable, et ce, en conformité avec la législation applicable à chacun de ces produits. L'évaluation comparative des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives dont on envisage la substitution est requise pour une demande d'autorisation d'un nouveau produit, une demande de culture supplémentaire et pour une demande de renouvellement d'une autorisation, et ce, pour les demandes introduites à partir du 1er août 2015.

 

La première demande d'autorisation que vous évoquez a, quant à elle, été soumise en 2008, donc bien avant l'entrée en vigueur de l'obligation légale d'évaluation comparative, le 1er août 2015. La législation qui s'appliquait lors de l'examen de cette demande est la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui ne prévoit pas d’évaluation comparative et qui ne répertorie pas cette substance comme candidate dont on envisage la substitution. En raison des données complémentaires introduites dans l’évaluation de ce dossier, la procédure d’autorisation a pris plusieurs années, expliquant l’octroi de l’autorisation en 2020.

 

Le second produit, qui a été autorisé le 14 octobre 2022, est un produit identique au premier. La demande d’autorisation de ce deuxième produit est basée sur le dossier du premier produit. C’est ce que l’on appelle une autorisation dérivée ou une autre dénomination commerciale pour le même usage que le produit de référence. Une autorisation dérivée n’est pas soumise à la procédure d’évaluation; il s’agit d’un acte administratif.

 

Ceci démontre que la législation applicable a été respectée. En outre, l’approbation de la cyperméthrine a bien été renouvelée au niveau de l’Union européenne le 1er février 2022, et ce jusqu’au 31 janvier 2029. De plus, je dois souligner que la cyperméthrine, qui a récemment été évaluée au niveau européen, n’est pas identifiée en tant que perturbateur endocrinien. En effet, dans ce cas, l’approbation n’aurait pas pu être renouvelée.

 

La cyperméthrine n’a d’ailleurs pas été identifiée comme candidat à la substitution à cause de ses effets néfastes, comme vous le prétendez, mais pour la simple raison que la substance technique, de par sa nature, contient des composants moins actifs qui sont inutilement apportés dans l’environnement.

 

La Belgique est l’État membre rapporteur pour la demande de renouvellement. Le Comité d’agréation statuera sur celle-ci lorsque l’évaluation aura été mise à sa disposition. Les autorisations prolongées administrativement seront alors réexaminées, y compris en ce qui concerne l’évaluation comparative, toujours conformément à la législation en vigueur.

 

03.03  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses pédagogiques et claires.

 

Vous dites que ce produit n'est pas reconnu comme perturbateur endocrinien mais on sait que c'est le cas pour l'essentiel des perturbateurs endocriniens. On parle de cinquante mille produits aujourd'hui sur le marché qui sont des perturbateurs endocriniens et pour lesquels l'Europe "se prend la tête" pour en dresser la liste exhaustive tellement ils sont nombreux.

 

De nombreuses études scientifiques tendent à montrer que c'est un perturbateur endocrinien. Il n'en a pas encore le label au niveau européen mais c'est dû au fait que nous n'avons pas encore les outils pour le faire.

 

En outre, même si vous m'expliquez la procédure, qu'il s'agit ici d'une autorisation dérivée et qu'on ne fait ce genre d'analyses que pour les nouvelles demandes, je trouve que c'est une approche extrêmement procédurière qui passe à côté de l'esprit de cette législation européenne sur les candidats à la substitution. Si c'est un produit qui est reconnu comme candidat à la substitution, cela doit de facto nous engager en tant qu'État à faire cette recherche d'alternative moins impactante.

 

Il est décevant de devoir se cacher derrière des procédures et des aspects très stricts d'une loi pour ne pas faire notre travail de chercher à protéger notre santé et notre environnement. C'est une approche décevante.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- Séverine de Laveleye à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "Les dérogations pour l'usage de néonicotinoïdes" (55032815C)

- Patrick Prévot à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La dérogation sur les néonicotinoïdes" (55033232C)

04 Samengevoegde vragen van

- Séverine de Laveleye aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De derogaties voor het gebruik van neonicotinoïden" (55032815C)

- Patrick Prévot aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De derogatie voor neonicotinoïden" (55033232C)

 

04.01  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la presse du 14 décembre 2022 relatait que vous aviez décidé de ne plus octroyer de dérogation pour l’usage de néonicotinoïdes. Comme vous vous en doutez, nous nous réjouissons de cette décision que nous appelions de tous nos vœux depuis qu'ils ont été interdits au niveau européen, à savoir bien avant 2018.

 

Cette annonce est tombée quelques semaines avant la décision finale de la Cour de justice de l’Union européenne concernant les pratiques de dérogation dans notre pays. On ne peut donc qu'imaginer que l’avis remis, en septembre, par l'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne, qui montrait que la situation d’urgence devant permettre les dérogations n’était pas rencontrée, a contribué à votre décision de ne plus en accorder. Vous m'expliquerez sans doute le contraire dans un instant et je vous écouterai avec attention.

 

Des dérogations pour l’exportation de deux néonicotinoïdes – le Thiamethoxam et l'Imidaclopride – ont néanmoins été octroyées. Si on estime qu'il n'est pas souhaitable de les utiliser sur notre territoire, on continue à penser que d'autres pays peuvent le faire et, par conséquent, continuer à porter préjudice à leur biodiversité.

 

Monsieur le ministre, cette décision a-t-elle déjà été prise pour la dérogation de 2023 demandée par le secteur? Je pense que c'est effectivement le cas, mais vous allez me le confirmer. Sur la base de quel argument cette décision a-t-elle finalement été prise? Quelle est votre position par rapport aux exportations de ces produits à présent refusés sur notre sol?

 

04.02  David Clarinval, ministre: Monsieur le président, je répondrai aux deux questions jointes, donc également à celle de M. Prévot, qui n'est pas présent.

 

En ce qui concerne la première question de ce dernier, le manque d'alternative aux produits concernés par une dérogation d'autorisation de produits phytopharmaceutiques est pris en compte dans l'évaluation de l'octroi d'une telle dérogation. Toutefois, il ne peut constituer le seul paramètre pouvant en justifier une. Dans le cas présent, cette décision repose sur l'impossibilité de réaliser certaines évaluations d'éventuels problèmes inhérents à cette substance active, par exemple l'écotoxicologie et, plus particulièrement, l'effet sur les pollinisateurs. Comme dans tous les dossiers de ce type, une évaluation des risques est menée par des experts scientifiques et une analyse de la gestion des risques est produite par un comité d'agréation des pesticides à usage agricole. Ce n'est qu'après l'examen des différents volets d'un dossier qu'une décision peut être prise.

 

En vérité, il existe peu de solutions de rechange efficaces autorisées à cette dérogation. Cela dit, j'ai toute confiance dans les progrès de la recherche, susceptibles d'obtenir des variétés de betterave résistante. L'évolution des techniques nous aidera à accélérer le processus. La recherche de solutions durables est et restera une priorité pour l'avenir de notre agriculture. Les pistes explorées, bien qu'en bonne progression, ne sont malheureusement pas encore viables économiquement. Par conséquent, selon moi, le troisième pilier du développement durable n'est pas encore atteint. C'est en ce sens que le secteur de la betterave a également demandé et reçu d'autres dérogations pour d'autres substances actives, afin de combattre les vecteurs de la jaunisse de la betterave.

 

Madame de Laveleye, vous m'avez posé une question relative à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Celle-ci n'est pas encore connue. C'est l'avis de l'avocate générale qui a été rendu public. Toutefois, comme cette position n'a pas encore été confirmée par la Cour de justice, vous comprendrez que, pour l'heure, nous ne pouvons pas encore en tenir compte.

 

Je peux vous confirmer que cela n'a pas eu d'impact dans la décision que nous avons prise parce que, comme je l'ai précisé à M. Prévot, d'autres motifs ont présidé à l'absence de dérogation.

 

En ce qui concerne la concertation avec le secteur agricole, mon administration a toujours communiqué avec celui-ci de manière proactive et l'éventualité d'un refus de la dérogation pour la saison 2023 avait été communiquée au secteur très tôt, notamment au moyen d'un communiqué de presse publié le 1er décembre 2021.

 

Pour ce qui concerne les autres questions posées, je vous renvoie vers mes collègues régionaux, puisqu'elles relèvent de leurs compétences.

 

04.03  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ma question concernait l'exportation et il ne me semble pas que cela soit une matière régionale. L'exportation est une matière fédérale. Je tique un peu sur cette partie de votre réponse.

 

Je reviendrai à l'essentiel. Je salue la décision de vos services ainsi que la vôtre de ne plus octroyer de dérogation.

 

Il est vrai que nous attendons demain la décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle nous aidera à prendre un peu de hauteur par rapport à cette question centrale: ces dérogations sont-elles données avec suffisamment de précautions en Belgique? J'y reviendrai dans une autre question sur la base du dernier rapport de Pesticide Action Network (PAN). Demain sera un moment important pour voir clair sur les anciennes procédures qui concernent les néonicotinoïdes.

 

Quant à l'exportation, le débat est tout doucement en cours au niveau du gouvernement fédéral. J'espère que vous serez un partenaire dans une réflexion ambitieuse pour mettre fin aux exportations des produits que nous estimons trop toxiques pour l'Europe. Nous devons entendre aussi que c'est trop toxique pour les pays tiers. Il serait éthiquement inacceptable que nous continuions à exporter massivement des produits que nous n'acceptons plus chez nous.

 

Je signale que la décision de dérogation telle que reprise sur le site de Phytoweb n'est pas la même que celle reprise sur le site de la Commission. Ce n'est pas grave, mais cela ne facilite pas la transparence et la compréhension des décisions. Le site de Phytoweb est toujours assez clair, mais lorsqu'une décision n'est pas reprise de la même façon sur les deux sites internet, c'est préoccupant. Vos services peuvent éventuellement vérifier cela pour nous.

 

Encore merci pour cette excellente décision, monsieur le ministre.

 

04.04  David Clarinval, ministre: Monsieur le président, je sais que le dernier mot revient aux députés mais je voudrais dire à Mme de Laveleye que je vais me renseigner au sujet du site Phytoweb. Je tiens d'ailleurs à la remercier d'avoir attiré mon attention sur ce point.

 

Pour ce qui concerne l'exportation, je vais approfondir la question afin de pouvoir lui répondre de manière plus pointue à l'avenir. En effet, j'ai des doutes quant au fait que cet aspect soit totalement régionalisé.

 

04.05  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie d'ores et déjà pour vos démarches.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Sophie Rohonyi à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La présence de microplastiques dans les aliments" (55032954C)

05 Vraag van Sophie Rohonyi aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Microplastics in voedingsmiddelen" (55032954C)

 

05.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, les fêtes de fin d’année se sont vues ternies par un constat inquiétant qui a été rapporté par les chercheurs de l’Université de Portsmouth : il n’existerait presque aucun aliment qui ne contiendrait pas de microplastiques tant notre environnement en est envahi.

 

Si des traces de microplastiques se retrouvent déjà dans des repas non emballés, il n’y en aurait pas moins de 7  fois plus dans les repas emballés par du plastique. Ainsi, si le même plat emballé est consommé tous les jours cela représente une quantité de 10 grammes de plastiques ingérée sur un an, soit l’équivalent de 2 sacs en plastique.

 

Le problème est que cette présence de microplastiques ne se retrouve pas uniquement dans les aliments mais également dans tout notre environnement, soit dans les sols et dans l’air, et que nous ne mesurons pas encore l’impact réel qu’ils auront à long terme sur notre organisme.

 

En conséquence, Monsieur le Ministre :

Aviez-vous connaissance de ce constat mis en avant par les chercheurs de l’Université de Portsmouth ? Dans l’affirmative, des discussions ont-elles déjà été initiées au sein du gouvernement concernant cette problématique? Si oui, avec qui ?  Dans la négative, qu’en pensez-vous ?

 

Des initiatives ont-elles déjà été mises en place ou le seront-elles prochainement pour contrer le phénomène en Belgique ? Lesquelles ?

 

Disposez-vous déjà d’études ou de chiffres concernant le possible impact à long terme sur notre santé que pourrait avoir cette présence proéminente de plastique dans notre environnement ainsi que dans nos aliments ? Dans la négative, quelles sont vos ambitions à cet égard ?

 

05.02  David Clarinval, ministre: Madame Rohonyi, ma réponse visera essentiellement la problématique de la présence des microplastiques dans la chaîne alimentaire et son impact sur la santé des consommateurs. En ce qui concerne l’impact des microplastiques sur l’environnement, je vous renvoie vers ma collègue Mme Zakia Katthabi.

 

L’Autorité alimentaire européenne, l'EFSA, a publié en 2016 une déclaration sur la présence des microplastiques et des nanoplastiques dans l’alimentation. L'EFSA y a indiqué que les données d’occurrence étaient très limitées et que les données sur les effets toxicologiques sur la santé humaine sont très insuffisantes. En outre, l'EFSA a recommandé de poursuivre le développement de méthodes analytiques pour les microplastiques afin d'évaluer leur présence, leur identité et de mesurer leur quantité dans les aliments.

 

En 2021, l’EFSA a organisé un symposium intitulé A coordinated approach to assess the human health risks of micro-and nanoplastics in food.

 

Actuellement, il n’existe pas encore de méthodes analytiques suffisamment performantes et répondant aux standards de qualité qui permettent de déterminer les différents paramètres d’occurrence des microplastiques (nombre, taille, distribution de tailles, masse, composition) tant dans les aliments que dans l’eau de distribution. De plus, les laboratoires d’analyse de routine ne sont et ne seront probablement pas capables d’appliquer ces méthodes.

 

Dans le cadre des mesures d’implémentation de la nouvelle législation européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, le Joint Research Center de la Commission européenne a produit en 2022 un rapport contenant une revue complète et une évaluation des méthodes disponibles en vue de proposer une méthode pour mesurer les microplastiques dans l’eau potable. Cette méthode a été soumise à l’avis des parties intéressées et des États membres. Les autorités belges compétentes, dont le SPF Santé publique, ont participé à cette consultation.

 

Au niveau international, la FAO a publié en 2022 un rapport intitulé Microplastics in food commodities – A food safety review on human exposure through dietary sources. L’OMS a produit la même année un rapport dont je vous fais grâce de l'intitulé. Ces deux organisations ne disent pas autre chose que l’EFSA en ce qui concerne le manque de données.

 

Le rapport de la FAO conclut que, sur la base des données disponibles sur l'occurrence et l'ingestion, il semble que l'exposition humaine aux micro- et nanoplastiques ne constitue pas en soi un problème de santé publique significatif.

 

Les particules de plastique pourraient également servir de vecteur de pathogènes ou de substances chimiques toxiques. Mais, à nouveau, les connaissances sur ces aspects sont très lacunaires.

 

Pour combler les lacunes dont je viens de parler, il est évident qu’une approche européenne est nécessaire, de même qu’un partage des efforts et des expertises entre les États membres de l'Union européenne, la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d’autres agences européennes, comme l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ou internationales. La Belgique contribue significativement à ces efforts, mais dans la mesure de ses moyens. Grâce au budget alloué à la recherche scientifique pour la sécurité alimentaire, le SPF Santé publique a commandé et financé le projet de recherche Microplastics in Food.

 

Ce projet a été exécuté entre janvier 2019 et mars 2021. Il a permis de contribuer au développement de méthodes analytiques et de réaliser une première série d’analyses de denrées alimentaires sur environ 200 échantillons provenant de 15 groupes d'aliments. Les résultats ont donné une indication générale des groupes d’aliments qui contiennent le plus de microplastiques en nombre de particules, à savoir la viande et les produits carnés, le lait et les produits laitiers, les produits à base de céréales et les fruits et légumes.

 

Le projet a aussi déterminé la nature des microplastiques et a révélé la présence de divers polymères plastiques synthétiques et semi-synthétiques, les plus fréquemment rencontrés étant le PET et le PA (nylon). Les résultats de Microplastics in Food ont été présentés à l'occasion du symposium "La sécurité des aliments au cœur de la recherche scientifique", qui était organisé par la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, le 27 octobre 2022. Des représentants de la Commission européenne participaient à ce symposium. Le programme et les présentations des projets scientifiques réalisés par les chercheurs et promoteurs des différents projets scientifiques peuvent être consultés sur le site web du SPF Santé publique.

 

05.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse très complète à propos d'un enjeu qui le méritait, je pense. En effet, une inquiétude on ne peut plus légitime grandit à ce sujet au sein de la population.

 

Toutefois, j'ai cru relever une contradiction dans votre réponse, dans le sens ou, dans un premier temps vous nous dites qu'il ressort des différentes déclarations des organismes internationaux qu'aucun danger significatif pour la santé ne résulterait de ces microplastiques. À partir de quand considère-t-on qu'un danger devient significatif pour la santé des uns et des autres? Dans un deuxième temps, vous reconnaissez qu'on manque aujourd'hui de connaissances suffisantes quant à l'impact réel de ces microplastiques. Cela démontre donc bien que nous devons encore objectiver la situation avant d'arriver à cette conclusion rassurante pour les consommateurs.

 

Je ne peux donc que vous encourager à poursuivre vos efforts pour travailler aux niveaux européen et international au développement de tous ces projets de recherche. Je pense qu'il est plus que temps d'aboutir, en particulier lorsque l'on sait que, depuis 2016 – soit depuis plus de six ans –, l'Union européenne nous alerte sur la présence de ces microplastiques dans notre environnement. C'est la raison pour laquelle j'interrogerai bien évidemment la ministre du Climat, mais ces microplastiques se retrouvent aussi, a fortiori, dans notre alimentation.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Séverine de Laveleye à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "Le rapport de PAN Europe sur les dérogations d’urgence" (55033185C)

06 Vraag van Séverine de Laveleye aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Het rapport van PAN Europe over de noodtoelatingen" (55033185C)

 

06.01  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, PAN-Europe a sorti un nouveau rapport sur les pratiques des États membres de l'Union Européenne en matière de dérogations pour les pesticides dont l'usage est interdit au niveau européen (dérogations dites d'urgence). A travers une analyse des dérogations données pour 24 produits interdits, ce rapport montre :

1) qu'il y a 236 autorisations d'urgence qui ont été octroyées pour 14 substances entre 2019 et 2022

2) que certains pays dérogent plus que d'autres, que la Belgique est classée 8e, et que certains  ne dérogent pas du tout (le Luxembourg, Malte et la Bulgarie)

 3) que ces dérogations sont trop souvent initiées par les producteurs des pesticides, ou les entreprises sucrières, laissant voir des situations de conflits d'intérêts majeurs

4) que ces dérogations ne respectent pas le règlement car elles sont données sans être justifiées par une situation d'urgence alors que des alternatives moins toxiques existent. Et ce, alors que, pour rappel, l'article 53 du règlement 1107/2009, ainsi que son document de guidance rédigé en 2021, rappellent les principes que sont la situation d'urgence et le manque d'autres moyens raisonnables.

 

Le rapport de PAN conclut en disant que les Etats membres de l'UE, y compris la Belgique, autorisent une utilisation abusive permanente et illégale des dérogations dans l'UE, et qu'il faut mettre fin à l'exploitation des failles de l'article 53 en précisant la régulation, trop vague et sujette à interprétation actuellement, et en définissant des critères claires pour la justification des dangers sollicitant l'utilisation de substances toxiques.

 

Ma question est la suivante :

 

- Ce rapport, au côté du traitement en cours par la Cour Européenne de Justice des questions préjudicielles posées par le Conseil d'État dans la cadre d'une procédure de recours, encourage-t-il vos services à revoir leurs pratiques d'octroi de dérogation ?

 

06.02  David Clarinval, ministre: Madame de Laveleye, tout d'abord, je vous remercie de l'attention que vous portez à la qualité du travail de mes services. Vous êtes très attentive. Cependant, je peux vous assurer que mon administration est, elle aussi, très attentive quant à l'actualité concernant son domaine de compétences, et ce, y compris par rapport aux rapports rédigés par les ONG également actives dans ce domaine. Elle est également attentive aux procédures en cours et à l'évolution de la réglementation qu'elle doit appliquer.

 

Il est important de préciser que mon administration veille avant tout à baser son approche sur la réglementation en cours et elle ne peut évidemment pas anticiper les éventuels développements futurs de cette dernière. Dans le cas qui nous préoccupe, les dérogations accordées selon l'article 53 du Règlement 1 107 de 2009, sont accordées dans le respect total des conditions qui y sont rapportées.

 

Les dérogations sont toujours accordées sur la base d'une évaluation réalisée au cas par cas et dans laquelle sont pris en compte de nombreux aspects, comme la toxicologie du produit, son impact sur l'environnement, le besoin et l'intérêt que représenterait cette éventuelle dérogation. Cette approche permet de traiter chacune des demandes de dérogation de manière objective, indépendante et scientifique.

 

Les dérogations accordées le sont dans le cadre de situations problématiques qui nécessitent une réponse d'urgence. Par ailleurs, certaines demandes sont approuvées et d'autres, par ailleurs, sont refusées car elles n'apportent pas toutes les garanties nécessaires.

 

Nous sommes conscients du manque de moyens, comme vous le soulignez dans votre question. Il est important de continuer à rechercher activement des alternatives durables. J'attire, cependant, votre attention sur le fait que le soutien à la recherche scientifique en vue de faire émerger ces alternatives relève de la compétence exclusive des Régions. Le nombre de dérogations octroyées par un État membre n'est pas un paramètre à analyser seul. En effet, il est intimement lié aux différentes spéculations et aux ravageurs qui sont présents sur son territoire.

 

Une production intensive hors-sol en atmosphère contrôlée est évidemment moins sujette aux ravageurs et aux impacts éco-toxicologues des produits potentiellement utilisés. Mais ce n'est pas possible d'utiliser cette méthode de production partout. Cela ne peut pas non plus représenter une vision d'avenir.

 

N’oublions pas que dans un objectif de lutte contre le gaspillage, tant au sein de nos productions que de nos ressources disponibles, il est indispensable de protéger nos cultures et de maintenir une production alimentaire de haute qualité sanitaire.

 

06.03  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Nous avons souvent l'occasion de débattre de la question des dérogations au sein de cette commission. Je salue au passage le travail de votre administration car le nombre de dérogations traitées chaque année est significatif. Le fait d'analyser profondément chaque dossier est un travail colossal.

 

L'ONG a analysé 24 produits de façon transversale au niveau européen et il apparaît que la Belgique est classée huitième. Ce n'est pas réjouissant. Cela montre qu'on a peut-être tendance à en donner plus que d'autres pays. Vous avez raison de dire que ce qu'il se passe en Belgique n'est pas nécessairement la même chose que ce qu'il se passe dans d'autres pays. Chacun a son biotope et sa réalité.

 

Ceci étant, le Luxembourg, qui a à peu près le même climat et le même type de sols que nous, ne donne pas de dérogation du tout. Cela montre qu'il y a une marge d'amélioration.

 

L'analyse avait le mérite de montrer aussi qu'au-delà de l'article 53, il y a des documents de guidance plus récents que 2021. Si l'Europe a donné des documents de guidance plus récents, c'est qu'elle était consciente que certains pays – si pas tous – avaient du mal à suivre l'esprit de l'article 53 sur les dérogations et qu'il y a donc une marge d'amélioration.

 

Je pense qu'en tant que ministre de tutelle, il faut que vous puissiez, avec votre administration, avancer, sur base du document de guidance de 2021, sur une amélioration de la mise en œuvre de cet article 53. Je suis convaincue que nous avons une marge d'amélioration.

 

La Cour européenne de justice nous donnera peut-être demain une orientation à suivre dans nos travaux respectifs.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Séverine de Laveleye à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "Le sulfoxaflor" (55033187C)

07 Vraag van Séverine de Laveleye aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Sulfoxaflor" (55033187C)

 

07.01  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, nous avons déjà eu l'occasion de discuter à deux ou trois reprises du Sulfoxaflor durant ces dernières années.

 

Au printemps dernier, l'Europe a décidé d'interdire l'épandage de ce pesticide tueur d'abeilles en plein champ, et ce malgré l'abstention de la Belgique. À l'époque, nous avions, d'ailleurs, été quelque peu déçus de la position adoptée par cette dernière.

 

Vos services ont, dans la foulée, octroyé des dérogations pour deux produits à base de Sulfoxaflor pour les cultures de betteraves sucrières pour la saison printemps-été 2022.

 

Monsieur le ministre, des demandes d'autorisation pour le Sulfoxaflor ont-elles été introduites pour une utilisation en Belgique en 2023? Si oui, ces demandes sont-elles prévues à l'agenda du Comité d'agréation dans les semaines qui viennent?

 

07.02  David Clarinval, ministre: Monsieur le président, madame la députée, mon administration a effectivement reçu une demande de dérogation pour deux formulations contenant de la substance active de Sufloxaflor en vue d'une utilisation en 2023 sur les betteraves sucrières pour lutter contre différents types de pucerons. Cette demande sera examinée lors de la prochaine réunion du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole.

 

Comme cette réunion ne s'est pas encore tenue, il ne m'est pas possible de vous en donner les conclusions.

 

07.03  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

J'espère, en tout cas, que la belle motivation que vous avez montrée concernant les dérogations sur les néonicotinoïdes n'est pas une porte ouverte à des dérogations à répétition pour le Sufloxaflor dont – faut-il le rappeler – le mécanisme est tout à fait similaire et qui est donc un tueur d'abeilles.

 

Comme je sais que vous êtes conscient et soucieux de l'effondrement de notre biodiversité, j'espère réellement que l'acte courageux que vous avez eu pour un produit n'est pas une porte ouverte à d'autres dérogations.

 

Sachant maintenant qu'une demande a été faite en ce sens, je ne manquerai pas de revenir vers vous dans les mois à venir afin que vous me fassiez connaître votre décision.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Thierry Warmoes à David Clarinval (VPM Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes instit. et Renouv. démocratique) sur "La date limite de conservation du yaourt" (55033208C)

08 Vraag van Thierry Warmoes aan David Clarinval (VEM Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De houdbaarheidsdatum van yoghurt" (55033208C)

 

08.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, il y a quelque temps, Jean-François Hubert, qui est le président de la banque alimentaire de la Maison du peuple de Colfontaine, a fait la une de l'actualité en lançant un appel pour faire évoluer la législation sur les dates de péremption des yaourts. Il est régulièrement confronté à l'interdiction de distribuer des yaourts car la date de péremption est dépassée, alors qu'ils sont encore comestibles.

 

Personnellement, régulièrement, j'en ai dans mon frigo, parfois même plus d'un mois après la date de péremption. Je les mange et je suis toujours bien vivant. Mais il y a des personnes plus faibles, dont il faut tenir compte.

 

Les journalistes de la RTBF ont contacté l'AFMPS, qui a fait preuve d'ouverture pour entrer dans cette discussion.

 

Monsieur le ministre, je voulais juste avoir votre avis sur l'appel de M. Hubert. Allez-vous charger l'Agence d'examiner si la date de péremption des yaourts peut être prolongée? Avez-vous reçu des appels similaires pour d'autres produits ou est-ce une question spécifique aux yaourts? Je pense par exemple aux crèmes au chocolat.

 

08.02  David Clarinval, ministre: Monsieur le député, vous faites référence dans votre question à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA).

 

08.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Tout à fait, il y a eu une confusion entre les deux agences!

 

08.04  David Clarinval, ministre: Pas de problème! Je tiens tout d'abord à préciser qu'il n'existe aucune réglementation concernant les dates de péremption des yaourts.

 

Comme l'énonce la réglementation européenne, il est de la responsabilité de chaque fabricant d'apposer sur les denrées alimentaires qu'il produit une date limite de consommation correcte. Ce faisant, le fabricant doit choisir entre une date de durabilité minimale et une date d'expiration. Une date limite de consommation doit être donnée aux aliments, tels que les yaourts, qui sont microbiologiquement instables et dont la consommation après la date fixée présente un risque réel pour la santé du consommateur. Cette date est appelée "date limite de consommation".

 

La date de durabilité minimale, appelée "à consommer de préférence avant", s'applique quant à elle aux produits qui peuvent potentiellement encore être consommés après cette date, à condition qu'ils aient été correctement stockés et qu'aucun dommage sensoriel ne puisse être détecté. Ces produits peuvent encore être vendus et transformés sous certaines conditions, contrairement aux produits ayant une date limite de consommation qui sont déclarés nocifs après avoir dépassé cette date. Cette question se pose régulièrement en général, et pas seulement pour les yaourts.

 

Il appartient au producteur de faire le choix approprié et de déterminer une durée de conservation justifiée. L'AFSCA effectue des contrôles sur l'utilisation ou la vente de denrées alimentaires après leur durée de conservation. L'AFSCA s'efforce, depuis des années, de sensibiliser tant les opérateurs de la chaîne alimentaire que les consommateurs à ces deux différentes dates de péremption. De nombreuses actions de communication ont déjà été organisées, notamment des circulaires, des cours de formation pour les petits producteurs, un film d'animation et des affiches.

 

Dans le cadre de ses compétences, l'AFSCA contribue également de diverses manières à la lutte contre le gaspillage alimentaire, en veillant toujours à protéger les consommateurs. Je pense qu'en effet, les consommateurs ne connaissent pas encore suffisamment la différence entre ces deux types de date de péremption.

 

08.05  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Oui effectivement, je suis tellement occupé en commission Santé qu'on a mis l'AFMPS alors que c'est l'AFSCA qui est visée, dans le sens positif du terme.

 

La différence entre les deux dates m'est familière, mais si j'ai bien compris, vous avez dit que, pour les yaourts, c'est effectivement la date limite de consommation qui importe. À la date ou le jour après, en principe, on ne peut plus le consommer ou il est inapte à la consommation. J'en fais l'expérience moi-même et apparemment, cela pose moins problème pour les yaourts. Je n'ai pas vu l'émission, mais j'avais compris que l'AFSCA était ouverte à la discussion par rapport aux yaourts. Mais si j'ai bien compris, vous dites que la responsabilité de faire un choix incombe aussi aux producteurs.

 

Il s'agit donc probablement d'une affaire à suivre. Je ne sais pas si une réflexion est menée en la matière au niveau de l'AFSCA. Je me demande d'ailleurs si vous n'aviez pas le projet de travailler sur cette question des deux dates.

 

08.06  David Clarinval, ministre: Aujourd'hui, au niveau européen, une réflexion est menée sur cette question. La Belgique s'est positionnée récemment en faveur d'une plus grande clarté. L'Europe souhaite réformer la question de l'étiquetage et des dates en particulier. Nous nous sommes positionnés, il y a deux mois. Je vous parle sans filet pour une réforme de ce système. C'est la position belge en tout cas, qui sème parfois la confusion malheureusement et engendre un gaspillage alimentaire assez important.

 

Le président: Si je comprends bien, une discussion est donc en cours. Merci. Par la même occasion, je reprends ma casquette de président et je clôture cette séance.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 15 h 10.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.10 uur.