Commission de la Justice

Commissie voor Justitie

 

du

 

Mardi 6 décembre 2022

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 6 december 2022

 

Voormiddag

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.04 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh.

La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 04 et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh.

 

01 Gedachtewisseling: update over de toestand van het gevangeniswezen en toegevoegde vragen en interpellatie van

- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De onhoudbare toestand in de gevangenissen" (55032108C)

- Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De noodkreet van gevangenisdirecteurs en de dringende noden van gedetineerden en personeel" (55032186C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De brief van de gevangenisdirecteurs over de onhoudbare toestand in de gevangenissen" (55000344I)

- Laurence Zanchetta aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De situatie in de gevangenis van Doornik" (55032240C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De wedden van de penitentiair beambten" (55032246C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De impact van de uitvoering van korte straffen op de overbevolking van de gevangenissen" (55032247C)

- Laurence Zanchetta aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De geestelijke gezondheidszorg in de gevangenis" (55032249C)

- Philippe Goffin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De detentie- en transitiehuizen" (55032260C)

- Philippe Goffin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De medische en psychologische follow-up van gedetineerden in de gevangenis" (55032261C)

- Philippe Goffin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De gevangenisarbeid van gedetineerden" (55032262C)

- Philippe Goffin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het verslag van het CPT (Europees antifoltercomité) over de gevangenissen in ons land" (55032263C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De brief van de gevangenisdirecteurs over de onhoudbare situatie in de gevangenissen" (55032264C)

- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De toestand van het gevangeniswezen" (55032278C)

- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De toestand van het gevangeniswezen" (55032279C)

- Maria Vindevoghel aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De sociale onrust bij de cipiers in onze gevangenissen" (55032280C)

- Gaby Colebunders aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De sociale onrust bij de cipiers" (55032289C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De toekenning van een premie aan de Brusselse penitentiair beambten" (55032322C)

- Gaby Colebunders aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De toekenning van een premie aan de Brusselse penitentiair beambten" (55032323C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De sociale spanningen in onze gevangenissen" (55032324C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De enorme overbevolking van de gevangenissen" (55032326C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De stakingen in de penitentiaire inrichtingen" (55032336C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De raadpleging van de CTRG voor de uitwerking van het gevangenis- en strafrechtelijk beleid" (55032337C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het verslag van het Europees antifoltercomité over de detentieomstandigheden in België" (55032339C)

- Claire Hugon aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De situatie in de gevangenissen, in het bijzonder in die van Sint-Gillis" (55032360C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het klachtrecht" (55032361C)

- Claire Hugon aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De brief van de gevangenisdirecteurs" (55032362C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het arbeidsrecht in de gevangenis" (55032363C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De detentiehuizen" (55032364C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De transitiehuizen" (55032365C)

- Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De Brusselpremie voor het gevangenispersoneel" (55032366C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De weigering van de lokale besturen om een detentiehuis te openen in Colfontaine" (55032368C)

- Claire Hugon aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De brief van de gezondheidswerkers in de gevangenissen" (55032369C)

- Claire Hugon aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De overbevolking van de gevangenissen" (55032370C)

01 Échange de vues: actualisation de la situation du monde carcéral et questions et interpellation jointes de

- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation intenable dans les prisons" (55032108C)

- Stefaan Van Hecke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'appel à l'aide des directeurs de prison et les besoins urgents des détenus et du personnel" (55032186C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le courrier des directeurs de prison concernant la situation intenable dans leurs établissements" (55000344I)

- Laurence Zanchetta à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation de la prison de Tournai" (55032240C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les salaires des agents pénitentiaires" (55032246C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'effet de l'exécution des courtes peines sur la surpopulation carcérale" (55032247C)

- Laurence Zanchetta à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les soins de santé mentale en prison" (55032249C)

- Philippe Goffin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les maisons de détention et de transition" (55032260C)

- Philippe Goffin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi médical et psychologique des détenus en prison" (55032261C)

- Philippe Goffin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le travail des détenus en prison" (55032262C)

- Philippe Goffin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le rapport du CPT (Comité européen anti-torture) sur les prisons de notre pays" (55032263C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La lettre des directeurs de prison sur la situation intenable dans leurs établissements" (55032264C)

- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation de l'administration pénitentiaire" (55032278C)

- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation de l'administration pénitentiaire" (55032279C)

- Maria Vindevoghel à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Le malaise social dans nos prisons" (55032280C)

- Gaby Colebunders à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les tensions sociales parmi les gardiens de prison" (55032289C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'octroi d'une prime aux agents pénitentiaires bruxellois" (55032322C)

- Gaby Colebunders à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'octroi d'une prime aux agents pénitentiaires bruxellois" (55032323C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les tensions sociales dans nos prisons" (55032324C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le pic de surpopulation carcérale" (55032326C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le mouvement de grève dans les établissements pénitentiaires" (55032336C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La consultation du CCSP pour l’élaboration de la politique carcérale et criminelle" (55032337C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le rapport du Comité pour la prévention de la torture sur les conditions de détention en Belgique" (55032339C)

- Claire Hugon à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation du monde carcéral, et notamment de la prison de Saint-Gilles" (55032360C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le droit de plainte" (55032361C)

- Claire Hugon à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le courrier des directeurs de prison" (55032362C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le droit du travail en prison" (55032363C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les maisons de détention" (55032364C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les maisons de transition" (55032365C)

- Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La prime pour le personnel des prisons bruxelloises" (55032366C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le refus des pouvoirs locaux d’implanter une maison de détention à Colfontaine" (55032368C)

- Claire Hugon à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le courrier des professionnels de la santé en prison" (55032369C)

- Claire Hugon à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La surpopulation carcérale" (55032370C)

 

01.01 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, geachte Kamerleden, bedankt voor deze kans om van gedachten te wisselen over de problematiek van onze gevangenissen. Er zijn 34 vragen ingediend met in totaal 94 subvragen, wat de betrokkenheid van u allen bij de problematiek van het gevangeniswezen bewijst.

 

Ik zal mijn presentatie vandaag verdelen in vier thema's. Het eerste thema is de overbevolking.

 

Le deuxième thème, c'est le personnel.

 

Het derde thema betreft de detentie­omstandigheden en de opmerkingen van onder meer de Commissie van Toezicht en het CPT. Het laatste thema behelst de vragen over de relaties met de syndicale organisaties. 

 

Nombre d'entre vous ont posé des questions, notamment sur les chiffres. Si je ne peux y répondre aujourd'hui, je le ferai par voie écrite.

 

Ik stel voor dat u daarvoor dan schriftelijke vragen indient.

 

Ik geef eerst een aantal niet onbelangrijke cijfers over de overbevolking.

 

Les chiffres que je vous montre ont été publiés par le Conseil de l'Europe. Ce sont donc des chiffres officiels. Que démontrent-ils?

 

Met betrekking tot de gevangenisbevolking per 100.000 inwoners, is de mediaan in Europa 101,8 gedetineerden per 100.000 inwoners.

 

Le chiffre pour la Belgique était de 89,7 au 31 janvier 2021, en pleine période de covid. Au 1er décembre 2022, on atteignait 98,8. Ceci correspond à la médiane européenne.

 

De conclusie is dat we niet te veel gedetineerden hebben in ons land. We zitten op de mediaan van Europa.

 

Het echte probleem is de gevangenisdichtheid per 100 plaatsen, dus het aantal gedetineerden voor het aantal beschikbare plaatsen. Daar ziet men dat de mediaan van Europa 85,4 is, terwijl die in België 108,4 is.

 

Au 1er décembre, le chiffre était de 111,6.

 

Dit is het echte probleem: wij hebben te weinig plaatsen voor onze gedetineerden.

 

Il n'y a pas de différence pour les détenues.

 

Il y a une grande différence en ce qui concerne les non Belges en prison, qu'ils soient légaux ou illégaux. Il y en a beaucoup plus chez nous mais cela a trait au fait que la Belgique est au centre de l'Europe et que beaucoup de transmigrants passent par notre pays.

 

Het percentage van definitief veroordeelden is ook een groot probleem in ons land. Gemiddeld is 76,3 % van de gedetineerden in Europa definitief veroordeeld.

 

En Belgique, c'est 61,6 %. Cela signifie que les 38,4 % concernent des gens qui ne sont pas encore condamnés et qui se trouvent dans nos prisons.

 

Le second slide est intéressant. Il s'agit d'une représentation chiffrée des personnes qui vont au bout de leur peine. Vous voyez qu'il y a une légère diminution entre 72,21 % et la même période pour cette année-ci. Donc, 53,32%.

 

Het aantal mensen dat een vervroegde invrijheidstelling krijgt, stijgt lichtjes naar 46,68 %. Uit die cijfers blijkt dus heel duidelijk dat het verkeerd is te denken dat iedereen vrijkomt na een derde van de straf. Dat is niet het geval. De cijfers zijn zeer duidelijk.

 

Je passe au slide concernant la surpopulation. Il s'agit des chiffres au 1er décembre 2022. La problématique de la surpopulation se pose notamment en Flandre, avec 118,6 détenus pour 100 places.

 

Er is dus een overbevolking van 18,6 %. In Brussel is dat 7,5 %.

 

En Wallonie, le chiffre est de 5,2 %. Le problème se pose donc partout mais surtout en Flandre.

 

Dan kom ik bij de vraag van mevrouw De Wit naar de cijfers per gevangenis, maar ik stel voor om die vraag schriftelijk te beantwoorden.

 

Er is dus, zoals ik zei, toch een vrij grote overbevolking in onze gevangenissen. Ik stel het even in algemene termen: vrijdag jongstleden waren er 11.345 gedetineerden, van wie er 6.096 veroordeeld waren, 833 geïnterneerd waren en 4.250 het statuut van beklaagde hadden. Ik merk echter dat de cijfers niet volledig kloppen als ik ze optel, dus mijn medewerkster zal dat even uitzoeken.

 

La deuxième problématique concerne la capacité.

 

Mevrouw De Wit vroeg wat de capaciteit per gevangenis is, maar ik stel voor dat zij die vraag schriftelijk indient. Zij had ook een vraag over de evolutie van de capaciteit naar aanleiding van de bespreking van mijn beleidsnota.

 

Là aussi, je peux vous donner quelques chiffres. En termes de capacité, nous avons à l'heure actuelle 9 583 places. Ce chiffre va évoluer. En 2023, nous ajouterons presque 900 places. Avec l'ouverture en pleine capacité de Haren, nous aurons 106 places supplémentaires.

 

De nieuwe gevangenis in Dendermonde zorgt voor 276 extra plaatsen en de nieuwe transitiehuizen voor 85 extra plaatsen.

 

La prolongation de Saint-Gilles offrira 250 places et la prolongation de Vieux-Termonde offrira 100 places.

 

En 2023, nous passerons donc de 9 583 places à 10 400 places. Ensuite, le chiffre va évoluer. En 2028, nous ajouterons plus de places, notamment avec l'ouverture des prisons de Vresse et de Leopoldsburg et l'ouverture des trois CPM à Paifve, Wavre et Alost. Il y aura alors la fermeture de Vieux-Termonde. Nous ajouterons des places à Ruyslede et Jamioulx. Nous atteindrons alors le chiffre de 10 866 places. En 2032, nous atteindrons le chiffre de 11 100 places.

 

Les capacités des maisons de détention ne sont pas reprises dans ce tableau. J'y reviendrai.

 

Collega De Wit stelde vragen over de problemen die wij eventueel zouden ondervinden bij de realisatie van de gevangenissen te Antwerpen, Leopoldsburg en Luik. Voor Antwerpen verloopt alles volgens planning, de eerste steen wordt gelegd in 2023. Ook voor Leopoldsburg en Vresse zijn de aanbestedingsprocedures lopende. Alles verloopt vlot. Er is wel enige vertraging, omdat met de huidige prijsstijgingen het dossier opnieuw moest worden voorgelegd aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de ministerraad.

 

Dan kom ik aan het dossier met betrekking tot Luik, waarover collega Geens vragen had. De FOD Justitie wacht op een nieuw voorstel voor een terrein van de Regie der Gebouwen om de vervangbouw van de toren van Lantin te realiseren. Het dossier ligt bij de Inspectie van Financiën en de Regie der Gebouwen.

 

Monsieur Goffin, vous avez posé une question sur la prison d'Ypres. Il y a une perte temporaire de capacité à Ypres. Les détenus incarcérés dans la prison d'Ypres ont été transférés dans une maison d'arrêt de Bruges/Tournai/Gand ou une maison de peine de Merksplas/Ruiselede/Leuze en fonction de leur statut.

 

Madame Hugon, vous avez posé une question sur Saint-Gilles. Il est dans l'intérêt de tous et de toutes que le déménagement à Haren puisse être réalisé le plus rapidement possible. À cette fin, nous mettons tout en oeuvre pour recruter et former le personnel nécessaire. Cela ne change rien aux travaux d'entretien, qui seront toujours effectués. Nous continuerons également à compléter la population de Forest, qui est envoyée à Haren dès que possible, par un certain nombre de détenus de Saint-Gilles, afin de réduire la surpopulation de Saint-Gilles à un niveau acceptable, et ce, dès que possible.

 

Mevrouw De Wit stelde een vraag over Haren. In Haren verblijven op het moment 217 gedetineerden. De gevangenis van Haren wordt gefaseerd in gebruik genomen, naar gelang van het aanwezige personeel. De personeelsleden van de gevangenissen van Vorst en Berkendaal zijn naar de gevangenis van Haren overgestapt. Momenteel zijn er 308 bewakingsagenten in Haren aan de slag. Dat is voldoende om het huidige aantal gedetineerden afkomstig van Vorst en Berkendael te huisvesten en om de afdeling Hoge Veiligheid te openen.

 

Om de volledige capaciteit van Haren te gebruiken, zijn we nog op zoek naar 170 bewakingsagenten. Afgelopen zaterdag was er in samenwerking met Actiris een jobdag. In totaal namen 100 mensen deel aan een selectiegesprek. Er zijn 55 mensen voor dat selectiegesprek geslaagd.

 

De heer Van Hecke heeft een vraag gesteld over de impact op het personeel van Sint-Gillis. De verhuis van de gedetineerden van Sint-Gillis naar Haren zorgt ervoor dat ook het personeel zal worden overgeplaatst. In Sint-Gillis werken momenteel 448 bewakingsagenten. Door de beslissing om de oude gevangenis in Sint-Gillis nog langer open te houden, zal een deel van het personeel er aan de slag kunnen blijven. De personeelsleden die zich naar aanleiding van de interne oproep kandidaat stelden voor een functie als detentiebegeleider, zullen allemaal de overstap naar de nieuwe gevangenis maken.

 

De heer Van Hecke heeft een vraag gesteld over de verhuis en de impact op de dagelijkse werking. Sint-Gillis werkt sinds kort opnieuw als een autonome gevangenis met een eigen directieteam. Dat betekent dat men in de inrichting met het personeel een autonome werking moet uitbouwen. De overbevolking in Sint-Gillis zou stilaan moeten afnemen, omdat er stapsgewijs gedetineerden in Haren terechtkunnen.

 

Dan zijn er tal van vragen van de collega's Vindevoghel, Colebunders, Boukili, De Wit en Rohonyi over het functioneren van Haren. De gevangenis van Haren is een groot complex met veel nieuwe technologie. Elk nieuw project vertoont kinderziektes, maar die worden een voor een aangepakt.

 

À la suite du préavis de grève, une concertation a eu lieu le 29 novembre. Une solution de compromis est recherchée avec les syndicats. La mise en service d'une nouvelle prison n'est jamais évidente et exige beaucoup de souplesse de la part du personnel et de la direction, mais la direction et les syndicats ont la volonté de travailler ensemble pour améliorer les procédures.

 

Zo werden er afspraken gemaakt over het verlof, werd er begrip gevraagd voor de kinderziektes in de procedures en werden er afspraken gemaakt over het vervoer van personeel naar de stations in de buurt, de dagdiensten, de procedure ziektemeldingen en de communicatie met de dienst planning. De vakbond erkende ook dat alles al vlotter draait dan de eerste dagen na de inhuizing.

 

Les syndicats et l'autorité étaient contents du contenu de la concertation et des mesures qui ont été prises.

 

Wat het luik 'detentiehuizen' betreft, we voorzien in 720 plaatsen in detentiehuizen voor de uitvoering van straffen tot en met drie jaar. De uitvoering van de korte straffen is nodig om de hoge recidive een halt toe te roepen en om de negatieve spiraal van inflatoire straftoemeting te doorbreken.

 

Daarnaast is het belangrijk om de gevangenisstraf echt te zien als een ultimum remedium. Voor de minder zware inbreuken is het belangrijk dat de rechter eerst een andere straf overweegt. In het nieuwe Strafwetboek staat dat heel duidelijk ingeschreven, zelfs in de mate dat er een categorie inbreuken zal bestaan waar de gevangenisstraf niet meer bestaat als op te leggen straf.

 

Om recidive tegen te gaan en een aanpak op maat uit te werken, is het niet aangewezen om de kortgestraften op te sluiten in hoogbeveiligde structuren. In het kader van hun re-integratie en het zo maximaal behouden van de link met de maatschappij en de familie, is het belangrijk om die personen onder te brengen in kleinschalige detentieprojecten. We voeren vanaf 1 september de korte straffen stapsgewijs uit. De detentiehuizen zijn gevestigd in Kortrijk, Berkendaal, Ninove en recentelijk ook Zelzate. De komende weken zullen we daaraan normaliter nog een locatie kunnen toevoegen.

 

Monsieur Goffin, les autres sites seront communiqués en concertation avec les communes concernées et avec lesquelles nous sommes en négociation.

 

Naast het zoeken van gebouwen zijn we ook bezig met een overheidsopdracht om prefabdetentiehuizen te laten zetten op terreinen. Het lastenboek ligt bij de Inspectie van Financiën voor goedkeuring. Als alles op schema blijft, kunnen we tegen eind 2023 een negental detentiehuizen opleveren via deze weg. We hebben hiervoor de locaties. We zullen hierover communiceren in overleg met de lokale besturen.

 

Monsieur Aouasti, d'une part, le cahier des charges pour la construction des unités est en pleine élaboration. D'autre part, la Régie des Bâtiments prépare un certain nombre de dossiers d'acquisition. Certains nécessiteront une demande de permis. Cela relève de la compétence de la Régie des Bâtiments, mais nous soutenons cette démarche autant que possible afin de réduire au maximum les délais d'exécution.

 

Pour 2023 et 2024, la Régie des Bâtiments envisage deux sites dans le Hainaut pour les maisons de détention. L’utilisation éventuelle du site de Colfontaine dépendra de l’évolution de ces deux dossiers. Mes collaborateurs ont tenté plusieurs fois d’avoir des contacts avec le bourgmestre mais il n'y a pas de collaboration à ce moment-ci. Le Collège a également voté une ordonnance communale contre l'arrivée d'une maison de détention. Si nous allons de l'avant avec ce projet, nous continuerons bien sûr à chercher le contact, comme nous le faisons à Zelzate. Nous informerons ensuite définitivement la population, de préférence en concertation avec les autorités locales mais, si nécessaire, cela se fera sans eux.

 

Momenteel zitten er zeven gedetineerden in het detentiehuis van Kortrijk. De invulling hangt af van het aantal veroordeelden dat binnenstroomt in de gevangenis.

 

Pour les maisons de transition, un troisième appel a été récemment publié. Outre la maison de transition de Malines et l'ouverture de la deuxième maison de transition de Gentbrugge en 2023, l'ouverture des 69 autres places est également prévue dès qu'il y aura suffisamment de candidats. Afin d'éviter un quatrième appel, la publication restera ouverte jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de candidats répondant aux critères soit atteint. De cette façon, nous donnons aux parties intéressées plus de temps pour trouver des locaux appropriés.

 

La maison de transition n'étant pas considérée comme une prison, la loi de principe ne s'applique donc pas stricto sensu dans ce genre d'établissement. Toutefois, dans les règlements internes, nous accordons évidemment une attention suffisante au respect de l'esprit de la loi de principes. L'application stricte de la loi de base ne faciliterait pas le fonctionnement d'une maison de transition. Il faut ainsi rappeler que le directeur de l’établissement n’est pas un directeur au sens de la loi de 2005 – ce qui rend impossible l’application du régime disciplinaire tel que prévu par cette loi de principes.

 

De façon plus générale, il faut rappeler que les contours définitifs de ces établissements doivent encore être déterminés. En effet, seuls deux exemples concrets étant déjà opérationnels, il est encore trop tôt pour dire exactement ce qui doit être modifié ou adapté afin d'obtenir un effet de réinsertion maximal.

 

Comme la loi fondamentale ne s'applique pas et qu'une maison de transition n'est pas non plus une prison, le CCSP n'est pas non plus habilité à exercer le contrôle tel qu'il l'effectue au sein d'une prison. C'est également le cas des CPL. Cependant, comme pour ceux-ci, un contrôle est possible depuis les services du Médiateur.

 

Par ailleurs, monsieur Aouasti, nous travaillons effectivement à la préparation du traité OPCAT. Plusieurs pistes sont explorées. Dès que les décisions finales auront été prises, les maisons de transition seront contrôlées par l'autorité désignée. Le fonctionnement d'une maison de transition est en effet confié à un partenaire privé, mais rien n'oblige que ce partenaire soit une ASBL, par exemple. C'était d'ailleurs le cas du projet qui avait été accepté pour relancer la maison de transition d'Enghien, mais c'est l'ASBL elle-même qui a décidé, en définitive, de retirer son projet. Dommage! Cela étant, la DG EPI a mené un suivi strict du fonctionnement des maisons de transition. La coopération a été bonne jusqu'à présent. Les consultations des partenaires sont régulières; le dialogue et le suivi sont bons.

 

Une fois que le recul nécessaire aura été pris, une évaluation des modèles proposés et du fonctionnement des maisons de transition sera effectuée.

 

Monsieur Boukili, pour ce qui concerne votre question relative au CCSP, je ne suis pas d'accord quant à un risque d'augmentation de la récidive. Les pays scandinaves montrent qu'en matière de diminution de la récidive, la détention à petite échelle est la voie à suivre. C'est ce que le gouvernement a décidé de faire. Je m'emploie donc activement à ce que le projet qui existe en Belgique depuis plus de dix ans devienne, enfin, une réalité.

 

Quant au nombre de condamnés nécessaires, j'ignore sur quoi s'appuie le CCSP, mais mes services estiment, quant à eux, ce chiffre à 720, chiffre que je retiens. Pour l'instant, les chiffres montrent que notre estimation n'est pas une sous-estimation. Actuellement, une trentaine de détenus purgeant une peine de deux à trois ans sont concernés par ces nouvelles règles. Cela inclut des détenus qui n'auraient pas bénéficié d'une conversion automatique en surveillance électronique avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

 

Monsieur Goffin, vous m'avez posé une question sur l'adhésion des communes aux projets. Nous consacrons beaucoup d'efforts à la consultation. Nous attendons que les autorités locales prennent leurs responsabilités. Nous avons le soutien de certaines communes.

 

Pour ce qui concerne l'incitant local, je peux vous confirmer que j'y travaille. Je compte bien permettre aux communes qui accueillent une maison de détention de bénéficier d'un subside pour mettre en place un comité d'accompagnement. Ce subside proportionnel à la taille de la maison de détention permettra, par exemple, le recrutement d'un coordinateur pour ce comité de suivi ou encore d'organiser, via des frais de fonctionnement, des initiatives autour de la maison de détention, comme l'exécution de peines de travail en dehors de la prison.

 

Het volgende luik binnen de overbevolking is de aanpak van de overbevolking. Daarover zijn enkele algemene vragen gesteld door de heren Colebunders en Goffin, mevrouw Dillen en de heren Van Hecke en Boukili, en over het wetgevend deel zijn er vragen gesteld door de heer Boukili en de dames Dillen, De Wit en Rohonyi.

 

Als alle projecten van het masterplan zijn uitgevoerd, zullen we in 2028 over voldoende capaciteit beschikken om de huidige gevangenisbevolking op te vangen.

 

Om op korte termijn extra capaciteit te creëren, hebben wij onder meer de volgende maatregelen genomen. Ten eerste, de opening van de nieuwe gevangenissen in Dendermonde en Haren, die zorgt voor een extra capaciteit van 382 gedetineerden. Ten tweede, de oude capaciteit in Dendermonde en Sint-Gillis wordt opengehouden, samen goed voor 350 plaatsen. Ten derde, we hebben gezorgd voor een betere spreiding van gedetineerden. Ten vierde, in bestaande Vlaamse gevangenissen hebben we 284 bedden bijgeplaatst. Ten vijfde is er de capaciteit die we voorzien in detentiehuizen. Een zesde maatregel is het nieuwe Strafwetboek, waarover ik daarnet al gesproken heb. Ondanks die maatregelen hebben we momenteel toch nog 225 grondslapers. Maar overbevolking lossen we niet alleen op door de creatie van bijkomende capaciteit.

 

De cijfers leren ons het volgende. Ten eerste, er zitten te veel beklaagden in onze gevangenissen. De duur van de voorhechtenis neemt toe, waardoor het aantal beklaagden in detentie uiteraard ook toeneemt. Daarnaast heeft ook Sky ECC een impact op het aantal mensen in voorhechtenis, aangezien het gaat over honderden extra mensen in onze gevangenissen. Een tweede probleem is dat er nog steeds te veel geïnterneerden in onze gevangenissen zitten, daarnet noemde ik het aantal van 833, en dat aantal neemt toe. Ten derde, er zitten ook te veel gedetineerden zonder verblijfsrecht in onze gevangenissen. Ten vierde, veel veroordeelden zitten tot hun strafeinde in de gevangenis. Dat zijn vier problematieken.

 

Rond die problematieken houden we per thema een rondetafel. Een rondetafel over beklaagden, internering en veroordeelden hebben we al achter de rug, telkens met zowat 200 deelnemers. Volgende vrijdag vindt een rondetafel plaats over gedetineerden zonder recht op verblijf. In januari houden we een afsluitende rondetafel met al onze partners.

 

We gaan met al deze ideeën aan de slag om de overbevolking te kunnen terugdringen. In de eerste plaats bekijken we de oververtegenwoordiging van het aantal beklaagden in detentie. Zoals daarnet gezegd, is dat 38,4 % in ons land, terwijl het Europees gemiddelde op 23,7 % ligt.

 

We denken aan een aantal wetgevende maatregelen, maar ook aan sensibilisering en overleg. Zo gaan we in overleg met het College van procureurs-generaal en het College van de hoven en rechtbanken om te beijken welke oorzaken we kunnen detecteren.

 

Ten slotte gaan we binnenkort ook met de raad van Procureurs des Konings en met de Vereniging van Onderzoeksrechters in overleg om een aantal mogelijke wetgevende initiatieven af te toetsen. Ook zullen we het overleg met de verschillende ketenpartners dat in Antwerpen bestaat uitbreiden naar andere provincies.

 

Rond internering moet er vooral ingezet worden op een betere doorstroming en op extra capaciteit in de zorg.

 

Madame Rohonyi, pour ce qui est d’une circulaire en matière de détention préventive, je peux vous dire que, sur cette problématique, nous consultons actuellement le Collège et les magistrats du ministère public pour voir quelle est la manière la plus effective de réduire le nombre de détenus préventifs.

 

Pour ce qui est des initiatives législatives, cher collègue Boukili, je connais votre point de vue en ce qui concerne l’exécution des courtes peines mais vous savez également qu’en la matière, je reste fermement convaincu qu’à terme, cette exécution des courtes peines est le moyen le plus efficace permettant d’initier un cercle vertueux qui permettra de diminuer le sentiment d’impunité actuel et donc d’agir sur la récidive.

 

Mevrouw Dillen, zoals ik vorige week al toegelicht heb, zetten wij voor de gedetineerden zonder recht op verblijf op verschillende vlakken in om hun terugkeer naar het land van herkomst te bevorderen. U weet dat een terugkeer pas georganiseerd kan worden als er voor 100 % zekerheid is over de identiteit en de nationaliteit van de gedetineerde. Daarvoor is de staatssecretaris voor Asiel en Migratie bevoegd.

 

Om de drie maanden komt de werkgroep COTER van Justitie samen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van zowel diensten van Justitie als van diensten van Asiel en Migratie en van de bevoegde kabinetten.

 

Wat mijn bevoegdheid betreft, zijnde het overbrengen naar het land van herkomst opdat de gedetineerde daar zijn straf zou uitzitten, nemen wij verschillende initiatieven. Ten eerste is er de versterking van de dienst Overbrengingen met verschillende voltijdsequivalenten, die deze zomer gestart zijn. Via de IDP Justitie plannen wij nog extra versterkingen, zodat nog meer dossiers kunnen worden opgestart en de contacten met de landen van herkomst kunnen worden verbeterd. De administratieve formaliteiten zijn enorm en daarvoor is mankracht nodig.

 

Ten tweede doen wij ook aan extra sensibilisering, door in de gevangenissen meer middelen te voorzien om de gedetineerden te informeren over de mogelijkheid van overbrenging. Hiervoor hebben wij onder meer een nieuwe informatiebrochure ter beschikking gesteld in achttien talen, die de gedetineerden persoonlijk en proactief aanspreekt. Via PrisonCloud en JustFromCell zal deze folder ook op video beschikbaar worden gesteld. Op 20 december staat voor het personeel een nieuwe informatiesessie over de overbrengingen gepland.

 

Er waren ook vragen over onze relatie met de directeurs van onze gevangenissen. Het betreft vragen van de collega's Colebunders, Boukili, Dillen, De Wit, Van Hecke, Rohonyi en Hugon.

 

Ik heb een goed contact met de gevangenisdirecteurs. Ik heb intussen 20 van de 36 gevangenissen in ons land bezocht. Naast die terreinbezoeken hecht ik er ook veel belang aan om hen periodiek te ontvangen. Ik heb heel veel respect voor de gevangenisdirecteurs, die zich samen met hun teams elke dag inzetten in de omstandigheden die we kennen en toch het beste van zichzelf geven. Het spreekt voor zich dat ik deze mensen kort na ontvangst van de brief, op 1 december, heb ontvangen voor een gesprek, dat op een constructieve en zeer respectvolle manier verliep.

 

De gevangenisdirecteurs gaven aan achter het huidige beleid te staan, ook wat betreft de uitvoering van de korte straffen en het invoeren van kleinschalige detentie. Ze vrezen echter dat deze projecten gehypothekeerd worden door de huidige overbevolking. Vooral de oververtegenwoordiging van beklaagden in onze gevangenissen vormt een groot probleem. De gevangenis is immers de enige schakel binnen de strafrechtketen die niemand kan weigeren, ondanks het overschrijden van de capaciteit.

 

Daarnaast haalden de gevangenisdirecteurs een aantal praktische problemen aan rond de werking van de stafdienst P&O. Ze erkenden dat er veel goed werk wordt geleverd en dat de uitdagingen ongezien zijn, maar ze gaven aan dat de communicatie tussen de inrichtingen en de centrale personeelsdienst niet altijd vlot verloopt, wat voor frustratie zorgt. Daarnaast zijn ze uiteraard ongeduldig als het gaat over de aanwervingen en vinden ze dat de doorlooptijd nog sneller zou moeten, ondanks het initiatief van juli van dit jaar om mensen aan te werven in weken in de plaats van in maanden, zonder tussenkomst van Selor.

 

We hebben over deze punten een goed gesprek gevoerd en we hebben afgesproken dat we aan beide kanten voorstellen zouden uitwerken om hieraan tegemoet te komen. We zien elkaar terug voor het einde van het jaar om onze voorstellen samen te leggen en ermee aan de slag te gaan. Ik zal uiteraard het einde van het jaar niet afwachten en heb ondertussen al overlegmomenten vastgelegd met zowel het openbaar ministerie als met het College van de hoven en rechtbanken over mogelijke wetgevende initiatieven of andere mogelijke maatregelen.

 

Daarnaast heb ik de interne verbetermogelijkheden voor de rekrutering besproken met de stafdirecteur P&O en met de dienst Gevangeniswezen. Voor het laatste probleem zullen we een aantal extra aanwervingen doen, om eraan tegemoet te komen. De concrete taakinvulling zal in overleg met de directie worden bepaald. Volgende week plan ik overigens een gelijkaardig overleg met de directie Zuid.

 

Collega De Wit, we hebben geen exacte cijfers over het aantal beklaagden dat uiteindelijk veroordeeld wordt. We stellen wel vast dat heel wat beklaagden onmiddellijk na de veroordeling of onmiddellijk bij het definitief worden van de veroordeling vrijgesteld moeten of kunnen worden omdat ze hun straf al hebben uitgezeten of omdat ze al in de tijdsvoorwaarden zitten voor een voorwaardelijke invrijheidstelling. Dat geeft aan dat die groep eerder te lang in hechtenis heeft gezeten. Daarnaast weten we dat er elk jaar een tachtigtal dossiers 'onwerkzame hechtenis' worden ingediend. Deze worden uiteraard niet allemaal goedgekeurd, maar dat zijn wel dossiers waar de voorlopige hechtenis niet tot een veroordeling heeft geleid. Dat is een onderschatting, want niet iedereen dient daar nadien een dossier over in.

 

Ik kom zo bij het tweede thema van vandaag, het personeel. Het eerste luik gaat over het loonakkoord. Daarin worden onder andere de vragen behandeld van collega Dillen over de beleidsnota, maar ook van mevrouw Vindevoghel, M. Boukili, de heer Colebunders en mevrouw Rohonyi.

 

Monsieur Boukili, à l’instar des fonctionnaires fédéraux, les traitements des agents pénitentiaires n'ont, en effet, pas été revalorisés au cours des vingt dernières années. Je tiens à souligner qu'en octobre, comme pour tous les fonctionnaires, leurs traitements ont été indexés pour la quatrième fois cette année. Une éventuelle revalorisation des traitements relève de la responsabilité de ma collègue Petra De Sutter.

 

Toutefois, je dois vous contredire sur le fait que les salaires des agents pénitentiaires n'auraient pas été ajustés au cours des vingt dernières années. Au début des années 2000, la prime de prestation a été intégrée dans les salaires et les primes pour prestations irrégulières ont été augmentées.

 

En 2009, la fonction d'agent pénitentiaire a été reclassée du niveau D au niveau C. Cet upgrade a non seulement permis une meilleure rémunération, mais également une meilleure sélection ainsi qu’une meilleure formation du personnel. La carrière a de ce fait été revalorisée.

 

Depuis 2009, des nouvelles fonctions dans le grade commun de niveau B, experts de surveillance ou technique, ont été créées. Ces fonctions ont remplacé les anciens grades comme assistant pénitentiaire adjoint ou assistant pénitentiaire qui sont de niveau C. Ces nouvelles fonctions de niveau B ont créé de nouvelles opportunités.

 

En outre, certaines primes ont été intégrées dans le salaire, donnant au personnel de surveillance des échelles salariales spéciales. En 2016, le personnel pénitentiaire a reçu une prime de flexibilité. En 2022, ce gouvernement a introduit une indemnité pour les accompagnateurs de détention.

 

Mevrouw Dillen, het penitentiair bewakingspersoneel heeft een statuut dat gebaseerd is op het statuut van de federale ambtenaren. Er zijn natuurlijk enkele regelingen die specifiek zijn voor de gevangenissen. Zo hebben de PBA's de mogelijkheid tot een 36-urige werkweek en is er voorzien in een aantal specifieke premies.

 

Chers collègues, je suis d'accord avec vous pour dire que nous devons investir dans l'attractivité de la fonction d’agent pénitentiaire. J'ai toujours dit que nous devons le faire de trois façons: en rendant le contenu de l’emploi plus attrayant, en améliorant les conditions de travail et enfin, en éliminant les pénuries de personnel. Investir dans ces trois domaines est une solution plus durable qu'une simple augmentation de salaire. L'expérience du passé nous l'a, en effet, montré.

 

Ook op deze vlakken hebben wij in de afgelopen maanden initiatieven genomen.

 

Laat ik beginnen met wat het aantrekkelijker maken van de jobinhoud betreft. Om dit te doen hebben wij twee nieuwe functies ingevoerd: de detentiebegeleider en de veiligheidsassistent.

 

Het takenpakket van de PBA wordt eigenlijk opgesplitst in twee functies, zodat de PBA zich meer kan focussen op het begeleiden en het coachen van gedetineerden, of op de veiligheidsaspecten van de functie van PBA.

 

Met het oog op een zinvolle detentie en re-integratie is het belangrijk een duurzame relatie met de gedetineerden te onderhouden. Dat vraagt tijd. Bij de huidige functie van PBA ligt het accent nog te veel op veiligheid, waardoor onze medewerkers onvoldoende tijd krijgen om te investeren in de begeleiding van de gedetineerden. Hoewel het aspect veiligheid altijd deel van de functie zal uitmaken, krijgt de detentiebegeleider meer tijd om te investeren in de begeleiding van de gedetineerden.

 

De veiligheidsassistent focust meer op het aspect veiligheid en controle.

 

De nieuwe functies worden gefaseerd ingevoerd, te beginnen bij de nieuwe gevangenissen van Haren, Dendermonde en Ieper, en bij de detentiehuizen. Nadien zullen zij geleidelijk aan in de bestaande gevangenissen worden ingevoerd.

 

Door de functie op te splitsen trekken we ook nieuwe mensen aan, bijvoorbeeld mensen uit sociale richtingen, omdat we meer een job op maat van de specifieke interesse en achtergrond kunnen aanbieden.

 

Het tweede domein is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Daarover kwamen vragen van de collega's Colebunders, Zanchetta, Rohonyi en Boukili.

 

We moeten investeren in de arbeidsomstandigheden van ons personeel. Ik zal niet ontkennen dat de grote personeelstekorten en de overbevolking een nefaste impact op de werkomstandigheden hebben. Ik heb bewondering voor het personeel in de gevangenissen, specifiek voor de beambten en de manier waarop zij trouw hun job uitvoeren in deze bijzonder moeilijke omstandigheden. Ik heb de eer gehad om al veel gemotiveerd personeel te ontmoeten tijdens mijn vele bezoeken aan de gevangenissen.

 

Pour améliorer les conditions de travail, nous construisons de nouvelles prisons et fournissons des capacités supplémentaires pour lutter contre la surpopulation. J'ai déjà mentionné les chiffres à ce sujet.

 

Afin d'améliorer la sécurité dans les prisons, un projet visant la gestion des conflits et de l’agressivité est mis en oeuvre dans toutes les prisons. Ce projet se compose de deux volets. Le premier concerne l'installation d'une culture de la non-violence dans les prisons. En d'autres termes, l'exercice sera fait pour chaque prison par une organisation externe, sur ce qui est nécessaire pour viser et évoluer vers une culture de non-violence. En outre, un soutien est également apporté aux équipes de prise en charge et d'intervention déjà existantes. Le deuxième portant sur l'organisation de la gestion de l’agressivité pour les détenus vise à enseigner des méthodes et des techniques pour gérer les tensions et les agressions.

 

Daarnaast werd een standaardprocedure opgesteld voor het omgaan met kritieke incidenten. Die procedure is in samenspraak met de vakbonden tot stand gekomen. De standaardprocedure bepaalt dat de medewerkers voldoende geïnformeerd worden over het incident, voorziet in de eerste begeleiding en in het nemen van maatregelen op korte en middellange termijn. Dat zorgt ervoor dat elk kritiek incident op een zelfde wijze wordt aangepakt.

 

We werken ook – dit is nieuw – aan psychologische begeleiding als een personeelslid het slachtoffer werd van een agressie-incident. Voortaan zal de medewerker een beroep kunnen doen op psychologische ondersteuning. Om dat mogelijk te maken, werd een contract afgesloten met de firma POBOS. In totaal werd een budget voorzien van 413.000 euro, wat goed is voor 3.500 sessies voor de medewerkers van Justitie.

 

Madame Rohonyi, monsieur Boukili, chaque membre du personnel entrant en service, qu'il soit contractuel, Rosetta ou statutaire, reçoit une formation de base de 15 jours, qui constitue une offre équilibrée d'une approche de la détention centrée sur l'humain, fondées sur des principes de sécurité et les principales tâches du régime

 

Le Code déontologique et les compétences en matière de communication sont également abordés. Après ces 15 jours, les nouveaux employés ont l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Je peux comprendre que cela semble court, mais je vous assure qu'ils reçoivent les bases nécessaires. Ensuite, la formation est suivie du training on the job, car c'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Après six mois, la formation se poursuit pendant dix jours. Cette formation de base est commune à tous les nouveaux agents de surveillance, quelle que soit leur fonction.

 

Naar aanleiding van de nieuwe functies van detentiebegeleider en veiligheidsassistent werd een specifieke opleidingsmodule uitgewerkt. Na de basisopleiding volgt de detentiebegeleider of de veiligheidsassistent een specifiek traject van 21 dagen. Deze module legt andere accenten naargelang de functie.

 

Door de personeelstekorten is het niet eenvoudig om de nieuwe medewerkers vrij te stellen voor de opleiding. De administratie is zich bewust van dit risico en ziet erop toe dat nieuwe medewerkers effectief deelnemen aan alle opleidingsmodules.

 

Gelet op de vele aanwervingen, gaat de prioriteit nu vooral naar de organisatie van de basisopleidingen. Zodra de kaders voldoende zijn ingevuld, zullen we terug meer inzetten op de voortgezette opleiding van het personeel.

 

Monsieur Boukili, en ce qui concerne les Rosetta, je tiens à souligner qu'il s'agit d'une mesure temporaire visant à garantir un recrutement à court terme. Ensuite, il y aura la possibilité d'obtenir une nomination permanente par le biais d'une procédure de recrutement statutaire. Il convient également de dire que les échos que nous recevons des directeurs de prison à ce sujet sont généralement très positifs.

 

Ik kom bij het laatste deel van dit thema inzake aanwervingen van personeel.

 

Concernant les questions de Mme De Wit, M  Boukili et de Mme Rohonyi, de nombreuses initiatives ont été prises ces derniers mois pour remédier au manque de personnel dans les prisons existantes.

 

Ainsi, le service du personnel a été renforcé par 20 personnes pour donner la priorité aux sélections.

 

Une campagne intensive a été menée pour promouvoir le travail dans les prisons. Nous l’avons fait via les médias sociaux. Nous avons participé à des salons de l'emploi et organisé des séances d'information dans des écoles secondaires. Nous avons mené cette campagne estivale lors de festivals et d'événements et, récemment, des bus De Lijn ont également circulé avec une bannière pour promouvoir le travail dans les prisons de Termonde, Haren et Malines.

 

Nous avons modifié la réglementation afin de pouvoir accélérer le recrutement de contractuels, comme je l'ai déjà expliqué. Cette mesure a permis de réaliser plus de 370 recrutements en 4 mois seulement. Le 25 novembre, le Conseil des ministres a décidé de prolonger cette mesure de 6 mois, jusqu'au 30 juin 2023.

 

Nous avons organisé des journées de l'emploi au cours desquelles les personnes intéressées ont non seulement reçu des informations mais ont aussi pu visiter la prison. Une prison étant un monde fermé, les gens postulent souvent une fonction sans avoir une image concrète de l'environnement de travail et de son contenu. Grâce à ces journées de l'emploi, nous apportons du changement. Nous avons récemment organisé une journée de l'emploi à Haren et à Termonde et nous constatons que ce concept fonctionne.

 

Het was inderdaad een succes. De jobdag voorbije zaterdag in de gevangenis van Haren lokte 120 geïnteresseerden. Dat is meer dan gemiddeld. Tijdens de jobdag kregen de bezoekers ook informatie over de nieuwe functie. Diezelfde dag werd ook een contract aangeboden. In totaal waren er zaterdag in Haren 55 personen met een nieuw contract.

 

In Dendermonde was er een jobdag op 19 november 2022. Daar kregen 26 personen een contract aangeboden.

 

Collega's, dat gebeurde op één dag: solliciteren, medische proeven, aanwerving. Vroeger duurde dat maanden, via Selor. Nu gebeurt de aanwerving op één dag.

 

Ik durf te stellen dat het tij aan het keren is en dat het gevangeniswezen zich opnieuw op de arbeidsmarkt positioneert als een aantrekkelijke werkgever. Ik wil echter zeker niet victorie kraaien. Er moeten immers nog heel wat vacante plaatsen worden ingevuld.

 

Sinds begin 2022 werden al ongeveer duizend medewerkers aangeworven voor de gevangenissen. Dat is veel en meer dan de vorige jaren.

 

Ondanks alle genoemde inspanningen zijn de kaders op dit ogenblik gemiddeld voor 95 % ingevuld. Zij zijn voor 97 % ingevuld in Wallonië, maar in Vlaanderen is er een grotere krapte op de arbeidsmarkt en is er dus een invulling van 92 %.

 

Daarom moeten wij nog extra initiatieven nemen. Wij blijven intensief campagne voeren om het werk in de gevangenis te promoten. Wij zullen nog jobdagen organiseren, te beginnen met de volgende in Antwerpen. Wij zullen onze personeelsdienst nog eens versterken met tien extra medewerkers voor het voeren van selectiegesprekken en voor de administratieve afhandeling van de indiensttredingen.

 

Pour Bruxelles, nous prenons également d'autres mesures. Ainsi, le 2 décembre, le Conseil des ministres a décidé d'accorder une prime d’encouragement au personnel travaillant dans les prisons sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

 

Cette allocation est instaurée pour trois raisons.

 

D'abord, pour attirer un plus grand nombre de personnes. À Bruxelles, nous sommes confrontés à un marché du travail encore plus difficile que dans les autres Régions. L'environnement de travail bilingue et la distance à parcourir effraient les candidats potentiels.

 

Deuxièmement, pour maintenir au travail les personnes concernées plus longtemps à Bruxelles et réduire la rotation du personnel. En moyenne, les prisons bruxelloises ont un taux de rotation du personnel plus élevé que les autres prisons. Pour de nombreux membres du personnel, les prisons bruxelloises sont un lieu où ils peuvent commencer leur carrière puis demander un transfert vers une prison plus proche de chez eux. Cela entraîne un fort taux de rotation. Cette rotation est néfaste pour le nouveau concept de détention que nous voulons introduire à la prison de Haren. Si nous voulons nous engager davantage en faveur d'une détention et d'un accompagnement qui ont du sens pour les détenus, il est nécessaire de pouvoir entretenir une relation durable avec les détenus. Ce n'est pas possible quand il y a autant de rotation.

 

Troisièmement, il y a le désavantage concurrentiel auquel nous sommes confrontés par rapport à la police. La police est également confrontée à ces deux problèmes et a donc introduit une prime pour travailler à Bruxelles. De ce fait, nous sommes dans une situation concurrentielle désavantageuse.

 

Monsieur Boukili, la combinaison de ces trois raisons rend la situation de Bruxelles différente de celle d'autres établissements. Ceci ne signifie certes pas que la situation dans d'autres prisons est évidente. C'est pourquoi nous prévoyons une consultation avec les syndicats afin de discuter des mesures que nous pourrions prendre à court terme pour améliorer les conditions de travail du personnel dans les prisons souffrant d'un manque important de personnel, combiné ou non à une surpopulation, comme à Anvers, Gand ou Beveren.

 

Ik kom tot het derde luik van mijn uiteenzetting, namelijk de detentieomstandigheden van de gedetineerden en de opmerkingen van de Commissie van Toezicht en het CPT.

 

Des questions ont été posées à ce sujet par Mme Zanchetta, M. Goffin, Mme Rohonyi et Mme Hugon.

 

Pour que la détention ait un sens, il faut d'abord éliminer fortement la surpopulation carcérale, étape par étape, mais également éliminer le manque de personnel. Il importe de s'éloigner de l'idée de "faire du temps" et de parler plutôt "d'utiliser le temps".

 

D'ici 2023, près de 700 places seront ajoutées rien qu'en capacité classique, à condition, bien sûr, que nous puissions attirer suffisamment de personnel pour cela. Ce sera un énorme soulagement pour les prisons qui sont actuellement surpeuplées.

 

Cela dit, nous restons déterminés à prendre des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de vie dans les prisons.

 

L'engagement en faveur de la détention à petite échelle révolutionne notre façon de traiter les détenus. Lors de ma visite sur place, le personnel a parlé d'une bouffée d'air frais, du travail d'une vie. Je ne peux pas vous dire le plaisir que ces mots me procurent.

 

Mais nous poursuivons également nos efforts pour améliorer les conditions de détention dans les prisons traditionnelles en mettant l'accent, entre autres, sur les conflits et les agressions. Ce projet se compose de deux volets.

 

D'une part, l'installation d'une culture de la non-violence en prison. En d'autres termes, l'exercice est fait pour chaque prison par une organisation externe, sur ce qui est nécessaire pour s'efforcer d'évoluer vers une culture non violente. Cela inclut également le soutien à l'équipe d'accueil et d'intervention. L'extension du déploiement de ce volet se déroule actuellement dans les prisons de Bruges, Gand, Hasselt, Merksplas, Tournai, Saint-Hubert, Andenne et Jamioulx. La mission a été confiée à Pulso Europe pour la section Personnel.

 

D'autre part, l'organisation de la gestion des agressions pour les détenus vise à enseigner des méthodes et des techniques pour gérer les tensions et les agressions. Aucune organisation n'a été désignée pour les prisons flamandes. À Tournai, Saint-Hubert, Andenne et Jamioulx, la mission a été confiée à l'ASBL Transition, Justice et Dialogue pour la section Prisonniers Sud.

 

La digitalisation du système pénitentiaire contribue également à améliorer les conditions de vie. Au cours de mon immersion dans la prison de Haren, je n'ai pu que constater à quel point le détenu est dépendant du personnel. En nous éloignant des "billets de rapport” traditionnels des prisons et en faisant en sorte que le détenu ne dépende plus des autres pour communiquer avec les services et/ou les personnes extérieures, nous faisons de grands progrès.

 

JustFromCell est une plate-forme de services qui rendra cela possible. Cette plate-forme pour les détenus est déjà installée dans les cellules de Haren et Dendermonde. Son utilisation concrète démarrera au début de l’année 2023. Les capacités du programme seront implémentées en trois phases dont la dernière se situera avant l’été 2023. JustFromCell permettra, étape par étape, non seulement aux détenus de contacter différents services, mais aussi d'unifier de nombreux processus, de créer des possibilités de suivre des cours et d'avoir de nombreux autres avantages liés aux outils digitaux.

 

La scission des fonctions d'adjoint de sécurité et d'accompagnateur de détention n'aura pas seulement pour effet d'améliorer les conditions de travail. Elle aura également un impact majeur sur les conditions de détention des prisonniers. Les accompagnateurs de détention sont déployés dans les unités de vie des ailes où ils supervisent les détenus. Ils sont le premier point de contact dans leur vie quotidienne et cherchent avec eux comment donner du sens à leur détention et à l'adapter.

 

Je n'ai pas l'intention de reprendre les points évoqués dans la note de politique générale. C'est une discussion que nous avons déjà eue, madame la présidente, mais l'élargissement des projets de lutte contre la drogue de trois à dix prisons aura aussi indéniablement un effet sur les conditions de détention des détenus. Avec la mise en oeuvre de la première phase d'assurabilité pour les détenus, cela marque une étape importante dans le transfert des soins de santé pénitentiaires vers la santé publique.

 

Enfin, nous voulons aussi faire plus d'efforts pour l'emploi. Il s'agit d'un travail de longue haleine, mais Cellmade continue de chercher des moyens créatifs de stimuler l'emploi dont on sait toute l’importance en termes de lutte contre la récidive.

 

J'en viens à présent au deuxième chapitre concernant l'emploi. Il s'agit des questions de MM. Goffin et Aouasti. Chers collègues, je suis tout à fait convaincu que la formation et le travail en prison sont particulièrement importants en vue de favoriser une réinsertion sociale réussie pour les détenus.

 

Ces éléments contribuent à donner du sens à la détention et favorisent une diminution de la récidive. J'ajoute que le travail permet aux détenus de commencer à indemniser les victimes et les aide à s'acheter quelques biens via la cantine de la prison.

 

Pour toutes ces raisons, je soutiens le développement du Cellmade et donc du travail en prison. Cellmade s'articule autour de quatre piliers: les travaux domestiques, les formations professionnelles qualifiantes, le travail dans des ateliers de production gérés par Cellmade et des ateliers pour les entrepreneurs privés.

 

En ce qui concerne les entreprises privées, un contrat est établi avec l'entreprise qui souhaite faire réaliser des travaux dans le cadre pénitentiaire. Les responsables de Cellmade calculent, ensuite, le prix correspondant au type de travail demandé.

 

Cellmade travaille avec un contrat standard, mais les contrats spécifiques sont toujours possibles, si c'est nécessaire, pour diversifier le type de travail proposé. Les ateliers de production de Cellmade occupent, en moyenne, 200 détenus qui sont gratifiés à l'heure et qui reçoivent, en moyenne, 1,80 euro de l'heure. Les ateliers entrepreneurs de Cellmade occupent environ 1 500 détenus qui sont payés à la pièce et qui reçoivent, en moyenne, une gratification  de 2,50 euros de l'heure. Environ 700 détenus suivent une formation professionnelle qualifiante. Ces détenus reçoivent une gratification de 0,70 euro de l'heure. Enfin, 2 300 détenus sont affectés à des tâches domestiques. Ces détenus reçoivent, en moyenne, une gratification de 1,10 euro de l'heure. Ce montant a récemment été augmenté de 10 %.

 

En ce qui concerne le statut des détenus qui travaillent, ces détenus bénéficient de la protection de la loi sur le bien-être. Ils ont droit à un congé annuel et à une période de repos hebdomadaire, mais pas à des congés payés. Les détenus ne bénéficient pas d'une assurance maladie, mais chacun d'entre eux reçoit des soins de santé gratuits. En cas d'accident de travail, des indemnisations sont tout à fait possibles et sont prises en charge par Cellmade.

 

De nombreux éléments sont donc comparables à ce qui se passe dans le cadre d'un contrat de travail classique. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de réformer actuellement le système car cela nécessiterait une réflexion bien plus complexe qu'il n'y paraît de premier abord.

 

Par contre, les activités à proprement parler de la Régie du Travail Pénitentiaire vont être revues. Elles sont décrites dans l'arrêté royal du 13 septembre 2004 qui est parfois assez restrictif quant aux possibilités offertes. Concrètement, cher collègue Goffin, je suis tout à fait favorable à la réalisation de travaux extérieurs, comme cela a été le cas au palais de justice de Bruxelles où, comme j'ai pu le constater personnellement, les locaux du DAB ont été repeints par des détenus de Cellmade.

 

Ce type d’expérience doit être encouragé et l’arrêté royal sera revu pour favoriser de telles initiatives.

 

J'en arrive au chapitre concernant les soins de santé.

 

Monsieur Goffin, vous avez posé des questions sur les établissements pénitentiaires disposant d'une annexe psychiatrique et leur capacité d'accueil ainsi que sur l'effectif actuellement affecté à ces annexes. Je vous propose d'introduire des questions écrites sur ce thème.

 

En outre, Mmes Zanchetta et Hugon ainsi que vous-même avez fait état d'un nombre de 4 000 détenus qui sont des cas pour la psychiatrie.

 

Chers collègues, votre préoccupation est aussi la mienne. Il est nécessaire d’investir davantage dans les soins de santé mentale dans les prisons. Il ne vous aura pas échappé que c’est ce que j’entends faire. C'est pourquoi nous voulons prendre une décision au cours de la présente législature sur la construction de deux CPL pour les détenus. Ensuite, nous voulons mettre au point un plan de soins médico-légaux avec tous les responsables concernés et planifier des objectifs à court et à long termes. Le plan a été déposé en janvier 2022 et nous en avons récemment discuté avec les entités fédérées. Vous savez que dans ce domaine, j'ai besoin du concours de mon collègue Vandenbroucke et des entités fédérées.

 

Dan zijn er vragen over het medisch personeel van mevrouw De Wit en M. Goffin.

 

Je vous suggère d'introduire une question écrite car ces questions portent notamment sur des chiffres.

 

Madame Zanchetta, votre question porte sur les fonctions attractives. Il y a une pénurie sur le marché, notamment pour le personnel de santé. Cependant, je suis convaincu que le transfert des soins pénitentiaires vers la santé publique nous permettra d'être plus compétitifs sur le marché. De plus, le personnel de santé sera alors géré par une organisation dont le cœur de métier est la santé publique.

 

Pour ce qui est des 116 équivalents temps plein prévus pour le personnel de soins, leur répartition est la suivante: psychologues soins (5), assistants sociaux soins (10), ergothérapeutes (14), éducateurs (34), infirmiers psychiatriques (53).

 

Madame Zanchetta, vous posez également une question sur l'équipement. L’ensemble des services médicaux des prisons dispose de l'équipement nécessaire pour assurer les consultations dans le respect de la déontologie médicale.

 

J'en viens maintenant aux remarques de la Commission de contrôle et du CPT.

 

Monsieur Goffin, vous demandez quelles sont les prisons de notre pays qui doivent faire l'objet d'une telle modification. Puis-je vous demander d'introduire une question écrite?

 

Je passe ainsi aux questions de M. Boukili et de Mme Rohonyi. Chers collègues, en ce qui concerne les détenus présentant un trouble mental, la vraie question ne porte pas sur leur isolement mais bien sur leur présence dans des établissements classiques et sur leur encadrement. Il faut en effet prévoir un encadrement suffisant et, sur ce point, vous le savez, le renforcement des équipes médicales est en cours. Comme je vous l'ai déjà dit, 50 personnes supplémentaires sont prévues pour les prisons de Paifve et Wavre et on prévoit encore 116 personnes supplémentaires, comme je viens de l'expliquer à Mme Zanchetta.

 

Par ailleurs, il faut que ce type de détenu soit accueilli dans des établissements spécialisés tels que les CPL ou des établissements de défense sociale. Là également, l’ouverture des CPL de Wavre, d'Alost et de Paifve constitue, vous le savez, une de mes priorités.

 

Madame Zanchetta, à propos du montant journalier, je puis vous confirmer qu’une augmentation des frais de nourriture est actuellement à l’étude au sein de mes services. L’ancien coût était de 4,03 euros; il passerait à 4,66 euros, soit une augmentation de plus de 15 %.

 

Madame Rohonyi, je respecte le travail effectué par le Conseil central de Surveillance pénitentiaire (CCSP) ainsi que son expertise dans les matières pénitentiaires, mais il est chargé d’exercer une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux détenus. L’instauration d’un nouveau Code pénal sort donc très largement des compétences du CCSP. Je ne vois donc pas de raison particulière de lui demander un avis sur un texte qui va bien au-delà de ses compétences. Quant aux audiences dans le bâtiment judiciaire jouxtant la prison de Haren, il n’y a pas de textes légaux en cours. À nouveau, cette matière n’a pas à faire l’objet d’un avis du CCSP.

 

Ensuite, j’ai évidemment pris connaissance de l’avis du CCSP sur la révision du Règlement d’ordre Intérieur des prisons. Certains de ses aspects ont, du reste, été intégrés à la version définitive du texte, mais en ce qui concerne les fouilles, le CCSP demandait que ces dernières soient réalisées avec un maximum de deux agents - ce qui impliquait une mise en danger du personnel. En effet, et l’expérience le prouve malheureusement, deux agents sont très souvent insuffisants pour réaliser cette fouille en toute sécurité. Cette demande n’a donc pas été prise en compte. Je l’ai entendue, mais la sécurité du personnel pénitentiaire restant primordiale, je n'y ai pas donné suite.

 

Madame Zanchetta, vous m'avez interrogé à propos de la prison de Tournai. La commission s'inquiète dans son rapport des soins de santé et de l’absentéisme du personnel. Vous savez que je partage cette inquiétude et la volonté d’améliorer la situation en la matière. Cette même commission évoque les problèmes présents dans le bâtiment. Là encore, mon collègue de la Régie et moi-même sommes désireux d’améliorer les choses.

 

Il est également possible que vous vouliez parler de la volonté de la commission d’améliorer la communication, notamment avec le personnel, et là également, je peux vous assurer que c’est mon souhait. Si c’est un autre élément, vous le savez, mes collaborateurs feront tout leur possible pour vous éclairer rapidement via un suivi de cette question.

 

Monsieur Aouasti, en ce qui concerne votre question sur une information proactive, vous me connaissez, j’y suis particulièrement sensible. Elle sera grandement améliorée via la plate-forme digitale JustFromCell qui arrivera d’ici fin 2023 dans tous les établissements du pays. Elle est déjà active à Haren et dans d'autres prisons comme Termonde. Elle permettra de diffuser des messages directement à tous les détenus en cellule. JustFromCell permettra également d’introduire des billets de rapport via un système de mails en interne ou encore autorisera la consultation de documents tels que le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement ou les brochures du CCSP. Entre-temps, nous essayons également de rendre les informations accessibles sur le site du SPF Justice mais cela nécessite quelques ajustements techniques.

 

Het laatste luik omvat de relaties met de syndicale organisaties. Een eerste onderdeel is de minimale dienstverlening.

 

Mevrouw De Wit, ik stel voor dat u uw eerste vraag over het aantal stakingsdagen schriftelijk indient. Uw tweede vraag behandelde de vaststelling van het CPT en de CTRG.

 

De minimale dienstverlening werd begin dit jaar geëvalueerd. Tijdens die evaluatie hebben we inderdaad vastgesteld dat de minimale dienstverlening in 2021 bij nationale stakingen in 15 % van de gevallen niet werd gerespecteerd. Bij lokale stakingen loopt het cijfer op tot 50 %. De actiebereidheid bij lokale stakingen is dus groter dan bij nationale stakingen, waardoor de modelplannen vaker niet gerespecteerd worden. Die vaststellingen hebben geleid tot afspraken tussen de administratie en de vakbonden.

 

De nationale vakbondsafgevaardigden worden telkens voor de staking in kennis gesteld van het aantal personeelsleden per gevangenis en per shift dat het werk zal aanvatten tijdens de staking. Die aantallen worden afgezet ten opzichte van het modelplan of het minimumaantal personeelsleden dat aanwezig moet zijn om een minimale dienstverlenging te kunnen respecteren. De modelplannen of minimale bezetting worden voor elke gevangenis bij KB bepaald. Die manier van werken zorgt ervoor dat de vakbonden desgevallend kunnen ingrijpen wanneer wordt vastgesteld dat de modelplannen niet werden gerespecteerd. Wanneer de minimale dienstverlening niet kon worden gegarandeerd, wordt na de staking een debriefing georganiseerd met de lokale vakbonden. De debriefing heeft als doel om te bespreken welke maatregelen genomen dienen te worden opdat de minimale dienstverlening ten opzichte van de gedetineerden wel gerespecteerd kan worden.

 

Daarnaast werd met de vakbonden afgesproken dat de minimale dienstverlening nauwgezet wordt opgevolgd. De evaluatie zal gebeuren telkens dat nodig wordt geacht. Begin 2023 zullen we de cijfers van 2022 evalueren en de evolutie van 2022 ten opzichte van 2020 en 2021 bespreken. We geven steeds voorrang aan de dialoog en hopen door overleg met de vakbonden tot een oplossing te komen voor dat probleem.

 

Ten slotte, wat de relatie met de vakbonden betreft, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin het personeel moet werken, zijn de relaties met de vakbonden constructief. Er is maandelijks overleg en er zijn ook veel informele contacten. De aangekondigde stakingen van de afgelopen weken zijn vooral het gevolg van nationale stakingen of acties rond koopkracht en hoge energieprijzen, of zijn acties tegen de minister van Ambtenarenzaken. Hoewel er heel wat problemen zijn, zijn er momenteel weinig nationale stakingsaanzeggingen om redenen die specifiek zijn voor het gevangeniswezen. In het verleden was dat niet zo. Dat is vandaag anders.

 

01.02  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitster, voorafgaandelijk, kan de presentatie verspreid worden onder de leden? Dan kan ik daarin een en ander nakijken.

 

Dat interesseert mij, mijnheer de minister, omdat u daarin het masterplan met een aantal data en plaatsen overloopt. U baseert zich voor uw berekening van het aantal beschikbare plaatsen op wat er vandaag al volgens het masterplan in de pijplijn zit en hoopt daarbij dat het een en ander vlugger gerealiseerd wordt dan de gevangenis van Dendermonde bijvoorbeeld, wat zo'n 20 jaar heeft geduurd. Wij zijn daar echter niet zo zeker van.

 

Ik had altijd begrepen dat u ook zinnens was om het masterplan te actualiseren, maar er worden, behoudens de detentiehuizen, eigenlijk nergens bijkomende initiatieven of andere capaciteit in opgenomen. Ik heb vandaag immers geleerd – dit hebben wij eigenlijk altijd al gezegd en ik ben blij dat het eens zwart op wit wordt gezegd – dat wij met het aantal mensen dat in onze gevangenissen verblijft, niet afwijken van het Europees gemiddelde, maar dat het probleem voornamelijk bij onze capaciteit zit. Het is evident dat men moet werken rond mensen die geïnterneerd zijn en mensen die geen geldig verblijf hebben, maar men moet ook aan de capaciteit werken. Wij hebben altijd gezegd dat men het aantal gevangenen niet moet aanpassen aan de capaciteit, maar de capaciteit aan het aantal plaatsen dat men nodig heeft. Wij kennen dat verhaal. Het masterplan is niet nieuw. Wij slepen dat al een tijdje mee. Dus ik vraag mij af in welke mate u van plan bent om het masterplan te actualiseren en te kijken naar bijkomende mogelijkheden.

 

U zegt voorts dat u zult inzetten op kortere straffen en dat u daarvoor de detentiehuizen hebt. Vandaag is er één detentiehuis open in Kortrijk en daar zit zeven man. Dat is natuurlijk niet veel. Tegelijkertijd geeft u ook aan dat u voor de uitvoering van de korte straffen alleen maar detentiehuizen wilt inschakelen. De uitvoering is in september 2022 gestart. Met zeven plaatsen wordt er echter nog niet echt veel uitgevoerd. Er zal dus ook aan een andere manier voor de uitvoering van de korte straffen moeten worden gewerkt, ofwel in de bestaande gevangeniscapaciteit, ofwel via een betere uitrol van de detentiehuizen.

 

U zult antwoorden dat u daarover niet zult communiceren omdat het er anders niet van komt. U hebt in het begin van uw aantreden opgemerkt dat er 720 plaatsen nodig zouden zijn tegen 2024. Over minder dan een maand start 2023 echter en er zijn zeven plaatsen. Dat is nog geen honderdste van dat aantal.

 

Ik maak mij dus zorgen daarover op verschillende manieren. U kunt wel stellen dat een en ander gestaag gaat. Ik besef dat het niet evident is en dat u ook een beroep doet op de lokale besturen, voor wie het ook niet altijd even evident is, zeker gelet op de talrijke andere uitdagingen. U zult mij dat straks ongetwijfeld ook voor de voeten gooien. Maar tegen dat tempo geraakt u niet aan die 720 plaatsen, die u wel nodig hebt voor de uitvoering van de korte straffen, waarop u hebt ingezet. Op die manier komt u er niet, vooral ook omdat u stelt dat u de uitvoering van de korte straffen alleen maar via de detentiehuizen wilt doen. Mijnheer de minister, over dat punt bent u heel snel heen gegaan. Ook op dat vlak hebben wij nochtans een masterplan of een modernisering van uw masterplan nodig.

 

Gelet op de overbevolking is er zonder meer een gebrek aan capaciteit. De overbevolking is ook niet nieuw. In Vlaanderen bedraagt die meer dan 18 %, in Wallonië 5 % en in Brussel 7 %. Wij hebben al herhaaldelijk de ongelijke spreiding aangekaart. U hebt meegegeven dat u de overbevolking zult aanpakken door extra plaatsen te creëren, oude gevangenissen langer open te houden – wat wij al lang vragen –, detentiehuizen in te richten – het zijn evenwel maar zeven plaatsen – en in het nieuwe Strafwetboek bepaalde straffen af te schaffen. Los daarvan hoor ik echter niets over een spreiding. Laten we daar eens dieper over nadenken. Ik weet dat u al eens een oefening hebt gemaakt, want dat werd al eerder aangekaart. Laten we die optie echter eens grondig bekijken, zodat de lasten wat dat betreft tenminste gelijk worden verdeeld.

 

U hebt ook gezegd dat er veel mensen zijn met een onwettig verblijf en dat u moet werken aan hun overbrenging. U zegt dat wel, maar hoe zult u dat doen? Aan welke aantallen denkt u dan? Aan welk tempo kan dat gebeuren?  Ik snap natuurlijk dat het niet altijd even evident is, maar in de vorige legislatuur heeft collega Geens, samen met collega Francken, zo heel veel plaatsen gecreëerd in de gevangenissen. Gelukkig maar. Kunt u ons wat cijfers bezorgen? Hoe zult u dat concreet doen en aan welke timing denkt u?

 

U zegt dat de geïnterneerden zoveel mogelijk en zo snel mogelijk overgebracht moeten worden naar zorgcentra. Ik ben het daarmee eens, mijnheer de minister, maar hoe zult u dat doen? Waar zijn daar plaatsen voor? Wanneer en hoe?

 

Als u uw plannen niet verder actualiseert, zullen er in 2028 nog maar 620 extra plaatsen zijn. In 2028! En 2023 moet nog beginnen.

 

Inzake de voorlopige hechtenis ben ik het ook met u eens: bijna 40 % van de mensen in onze gevangenissen zit daar in voorlopige hechtenis. Er is heel veel bestraffing vóór het proces. Dat heeft natuurlijk te maken met de lange keten.

 

Vorige week hebben wij uw beleidsnota besproken, mijnheer de minister. Ik heb u gevraagd hoe u de regeling der rechtspleging ziet, waar nu een bottleneck is bij de raadkamer, en of u daaraan zult werken? Maar dan geeft u niet thuis.

 

U zei daarnet wel dat u dit probleem zult proberen op te lossen door sensibiliserend overleg met de procureurs en de onderzoeksrechters. Helemaal akkoord, maar hoe zult u dat doen? Ik meen dat men vandaag al heel veel mensen op vrije voeten laat. Er is de wet op de voorlopige hechtenis, waarbij men screent op een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. We zullen mensen die vluchtgevaarlijk zijn toch niet zomaar vrijlaten, hoop ik? Ik weet niet wat u wilt bereiken met dat sensibiliserend overleg met de procureurs en de onderzoeksrechters.

 

U zei ook wetgevende initiatieven te zullen nemen. Ik verneem van u graag welke wetgevende initiatieven dat dan precies zijn? Of wilt u de drempel om iemand in hechtenis te nemen nog hoger leggen? Dan wordt het helemaal moeilijk.

 

U zei ook dat te veel mensen gedetineerd blijven tot het einde van hun straf. Hoe ziet u dat dan? Ik heb u daar te weinig over gehoord, maar ik geef toe dat u in een kort tijdsbestek vele vragen hebt moeten beantwoorden.

 

Twee uur voor zo'n belangrijke gedachtewisseling, waarop we al lang wachten, is te kort. Ik neem aan dat u niet alles concreet hebt kunnen duiden, maar ik denk dat dit wel belangrijk is. We moeten aan oplossingen werken, anders heeft deze gedachtewisseling heel weinig zin.

 

U hebt een aantal zaken in kaart gebracht en nu is de volgende stap hoe we daaraan zullen werken. In 2032, binnen iets minder dan 10 jaar, zult u nog altijd niet het aantal cellen hebben dat u vandaag al nodig hebt. Vandaag hebben we immers al meer gedetineerden. Plaats vrijmaken is één zaak, maar volgens u zouden we er in 2028 zijn. U zei dat er in 2028 voldoende plaats zal zijn voor de huidige bevolking. Dat waren uw woorden. Ik vind dat heel opvallend.

 

We hebben die plaatsen nú nodig. Daarom komt deze gedachtewisseling niets te vroeg. Alleen blijf ik wat dat betreft wat op mijn honger zitten. Wat zijn we ermee dat er in 2028 of 2032 voldoende plaats zal zijn voor de huidige gevangenisbevolking? We hebben die oplossingen vandaag nodig. Ik zeg niet dat het een gemakkelijke oefening is, maar cijfers voor de toekomst zullen het probleem van vandaag niet oplossen. Bovendien gaat u ervan uit dat Leopoldsburg en Vresse dan open zullen zijn. Ik hoop dat ook, maar we hebben al een aantal keren ervaren dat het soms wat moeilijker gaat. We moeten een plan B hebben en we moeten een aantal zaken achter de hand hebben.

 

Mevrouw de voorzitster, ik vind het tijdsbestek te krap. Ik vind dit echt cruciaal en ik vind het erg dat we maar tot 12.00 uur hebben. Ik wil gerust een vragensessie op woensdagnamiddag opofferen om deze oefening verder te kunnen zetten. Collega Geens had het vorige week ook over vaart maken. We moeten opschieten.

 

U zou kunnen denken dat ik de leefomstandigheden niet belangrijk vind, dus daarover wil ik ook iets zeggen. De gevangenisdirecteurs hebben aan de alarmbel getrokken en gezegd dat het niet meer gaat. Zij zijn niet de enigen. Er is een probleem met de leefomstandigheden in veel gevangenissen.

 

Daaromtrent wil ik één aspect aanraken, namelijk de invoering van de minimale dienstverlening. Het is goed dat de minimale dienstverlening is ingevoerd, zodat zeker een aantal rechten van gedetineerden gewaarborgd kan blijven tijdens een staking. We merken echter dat dat tegenwoordig niet meer gehaald wordt, dat dat niet meer lukt, met alle mogelijke gevolgen van dien voor de gedetineerden, hun bezoek en de politiediensten. Laten we alstublieft niet meer terugkeren naar de tijd dat zelfs het leger in de gevangenissen moest komen opdagen, want dat hebben we ook meegemaakt. Ik denk dat u erop moet toezien en ervoor moet zorgen dat de wetgeving over de minimale dienstverlening wel degelijk heel correct wordt nageleefd, zodat dat probleem alvast van de baan is.

 

Ten aanzien van het personeel ben ik wat ongerust. Ik vind het goed dat u enerzijds bij het personeel een bewakende functie wilt invoeren en anderzijds meer aan detentiebegeleiding wilt werken. Dat lijkt mij correct, want gevangenissen mogen geen vergeetput worden. Detentie moet zinvol zijn, want anders krijgen we de vicieuze cirkel van recidive niet doorbroken. De detentiebegeleiding vind ik dus goed, maar ik zie dat er daarvoor geen diploma of bepaalde achtergrond vereist is. U zult die begeleiders snel klaarstomen, maar eigenlijk zijn zij al aan het werk nog voor ze goed en wel opgeleid zijn. Ik hoor u spreken over een fantastische jobdag waarbij op de dag zelf het contract wordt ondertekend. Neemt u daarmee geen risico? Weet u wel wie er op zo'n jobdag wordt aangeworven en op welke manier? Ik begrijp dat u wilt voortmaken, want het is geen gemakkelijke oefening om het personeelsbestand aan te vullen. Nu echter noemt u het knap dat dit op één dag gebeurt: kandidaten krijgen uitleg, het contract wordt ondertekend en hop! Ze kunnen al beginnen. Ze werken al zonder dat ze een opleiding hebben gekregen en ze hebben zelfs geen diploma nodig. Dat vind ik jammer, niet omdat ik afbreuk wil doen aan de goede intenties van de mensen die zich voor die job aanbieden, maar vooral omdat ik hoop dat zij de detentiebegeleiding kunnen bieden die nodig is. Daarvan moet u verder werk maken, mijnheer de minister. Volgens mij gaat u wat te snel.

 

Mevrouw de voorzitster, ik rond mijn uiteenzetting af. Mogelijk krijg ik het woord nog in een tweede ronde of komt er later nog een vragenronde. Ik vind het echt jammer dat ik er nu zo snel door moet gaan.

 

Mijnheer de minister, het is alleszins goed dat wij dit overzicht hebben gekregen. Ik denk dat er nog bijzonder veel werk aan de winkel is. Daarom is het belangrijk dat wij er nog veel dieper op ingaan. U mag ervan uitgaan dat wij dat zullen doen, als het niet kan in een vervolg op deze gedachtewisseling, dan door middel van mondelinge vragen.

 

01.03  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw bijzonder uitvoerige toelichting. Ik hoop dat wij de teksten hiervan kunnen krijgen. Ik hoop wel dat het geen video-opname zal worden.

 

De voorzitster: De diensten maken een integraal verslag.

 

01.04  Marijke Dillen (VB): Dat is heel goed. Het is zeker de moeite waard om het heel uitvoerige antwoord nog eens gedetailleerd na te lezen, want u hebt ons overrompeld met zeer veel informatie, mijnheer de minister. Ik durf zelfs te zeggen dat het nogal snel werd afgehaspeld, maar u hebt natuurlijk ook heel veel vragen gekregen.

 

Mijnheer de minister, dit is de materie – de wantoestanden in de gevangenissen, de overbevolking, het gebrek aan capaciteit, de personeelsproblemen, de agressie, het statuut – die hier deze legislatuur waarschijnlijk al het meest aan bod is gekomen. Het zijn geen nieuwe problemen, ze waren er 30 jaar geleden ook al, maar in 2022 zijn ze nog altijd niet ten gronde opgelost.

 

Mijnheer de minister, ik heb er geen moeite mee om te erkennen dat u deze legislatuur al een aantal inspanningen hebt gedaan. Het zou intellectueel oneerlijk zijn om hier het tegendeel te beweren. Als echter één zaak vaststaat, is dat wel dat het nog altijd onvoldoende is. Ik meen tussen de regels door te hebben begrepen dat u dat ook gedeeltelijk erkent.

 

Mijnheer de minister, ik begin daar waar u bent geëindigd, met de verhouding met de vakbonden en de aangekondigde staking. U zegt dat de nationale stakingsdag van morgen, over de algemene economische omstandigheden, de energieproblematiek en de koopkracht­problematiek, tegen mevrouw De Sutter is gericht en niet over het beleid van Justitie gaat. Mijnheer de minister, ik denk toch dat dat een beetje te kort door de bocht is en dat het niet volledig klopt. Met de regelmaat van een klok horen wij van de mensen die in de gevangenissen werken dat ze het beu zijn. Ik denk te mogen stellen dat zij al die tijd bijzonder loyaal zijn geweest en de wantoestanden zijn blijven tolereren.

 

Er was af en toe een staking of een stiptheidsactie om de problematiek onder de aandacht te brengen, maar daar is het eigenlijk bij gebleven. Dat is bijzonder bewonderenswaardig van het volledige personeelskorps. Aan elk redelijk geduld komt echter een einde. De vakbonden hebben een stakingsaanzegging gedaan voor onbepaalde duur, iets waarover u eigenlijk weinig hebt gezegd. Morgen zal dat voor de vierde woensdag op rij zijn. Dat is toch een heel duidelijk signaal.

 

U hebt niet vermeld dat zij ditmaal gesteund worden door de directie, wat heel belangrijk is. Er is een brief door meer dan 75 van de 80 Vlaamse gevangenisdirecteurs gericht aan u, waarin zij klagen over de onhoudbare toestand in de gevangenissen. Zij zeggen dat ze plichtsgetrouwe ambtenaren zijn, wat de reden is waarom ze lang gezwegen hebben. De leefomstandigheden in de gevangenissen zijn echter niet langer aanvaardbaar. Ze kunnen niet accepteren dat ze dag na dag gedwongen worden de mensenrechten te schenden. Deze brief laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

U hebt de cijfers gegeven van Wallonië en daar is de problematiek duidelijk minder erg. De gevangenissen worden echter allemaal met dezelfde realiteit geconfronteerd, namelijk overbevolking met incidenten, spanningen, wachtlijsten enzovoort tot gevolg. Dat signaal is dus heel duidelijk. Dit moet toch ook een van uw grote bezorgdheden zijn, dat deze situatie niet langer houdbaar is voor het personeel. Deze tekorten hebben immers zeer grote gevolgen, onder andere voor de veiligheid, met toenemend geweld en bedreigingen door gedetineerden, waarvan uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze niet afdoende worden aangepakt. Bovendien kan het personeel zijn vakantiedagen en overuren niet opnemen. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

 

In uw aanpak betreffende de overbevolking meldde u dat als alle projecten die vandaag op stapel staan gerealiseerd zijn, de capaciteitsproblematiek tegen 2028 opgelost is, op basis van de huidige cijfers. Mevrouw De Wit is daarover al tussengekomen. Ik zal dat niet herhalen.

 

Mijnheer de minister, het duurt nog meer dan vijf jaar voor het 2028 is en er moet vandaag een oplossing komen voor de problematiek. U hebt een aantal tijdelijke maatregelen opgesomd, zoals het plaatsen van 284 bedden in de bestaande gevangenis, waarvan het grootste gedeelte, 225 stuks, voor grondslapers. Welnu, mijnheer de minister, dat is mensonwaardig voor de gedetineerden. Ik zou graag cijfers krijgen van die verdeling over de verschillende gevangenissen, maar ik begrijp dat die vraag beter schriftelijk gesteld wordt.

 

U hebt naar de detentiehuizen verwezen. Vandaag zijn er zeven plaatsen, in Kortrijk, terwijl ik dacht ik dacht dat het er acht waren. Diegene die daar is gaan lopen is inmiddels terug? U had vijftien detentiehuizen aangekondigd, maar vandaag stelt u dat u een plan hebt en dat er een overheidsopdracht werd uitgeschreven om prefabgebouwen op een aantal terreinen te plaatsen. U zegt dat u niet meer toelichting geeft omdat dat onrust op het terrein zou veroorzaken. Ik stel mij soms de vraag of u de bevolking daar niet beter vanaf het begin bij zou betrekken, om zo een groter draagvlak te creëren. Wanneer de mensen, zoals in Zelzate, voor voldongen feiten worden geplaatst, dan mag het niet verwonderen dat zij zich daartegen verzetten. Ik roep u dus op om de bevolking daar eerder bij te betrekken.

 

U verwees als tijdelijke oplossing naar het nieuwe Strafwetboek. Mijnheer de minister, dat is pas voor 2025. Dat duurt dus nog minstens twee lange jaren. Ik wil toch ook vermelden dat gevangenisstraffen vandaag niet lichtzinnig worden opgelegd. U zegt immers dat het nieuwe Strafwetboek een onderdeel van de oplossing zal zijn. Ik denk dat de correctionele rechters vandaag zeer overwogen gevangenisstraffen opleggen. In de meeste dossiers – wanneer het geen zware dossiers betreft, waarin de gevangenisstraf het ultimum remedium moet blijven, of recidivisten  – werken zij met alternatieven zoals de opschorting met probatievoorwaarden of werkstraffen.

 

Ik kom nu tot een andere tijdelijke oplossing. U zegt dat er te veel gedetineerden zijn zonder recht op verblijf. Niet-Belgen vertegenwoordigen 46 %. Mijnheer de minister, worden in die cijfers met betrekking tot niet-Belgen mensen met een dubbele nationaliteit ook mee opgenomen?

 

U zegt dat u zult werken aan een versnelde overbrenging. U hebt infosessies voor het personeel en er is sensibilisering van gedetineerden, met een brochure in 18 talen. Ik twijfel er een beetje aan of veel gedetineerden geneigd zullen zijn om die overplaatsing zelf aan te vragen. De situatie in onze gevangenissen is absoluut niet rooskleurig voor de mensen die daar verblijven, maar wij zijn het er toch allemaal over eens dat de situatie van gedetineerden in buitenlandse gevangenissen vaak nog veel slechter is dan de situatie hier bij ons. Zij zullen daartoe dus niet geneigd zijn. U zult daar strenger moeten optreden. U zult meer verplichte overbrengingen moeten organiseren. Ik begrijp dat daar enige tijd overheen gaat, maar maak daarvan absoluut werk.

 

Mijnheer de minister, ik heb hierbij een bijkomende vraag. Wij kennen de cijfers van het aantal niet-Belgen in onze gevangenissen. Hebt u met alle landen waarvan de inwoners oververtegenwoordigd zijn in de gevangenissen reeds een verdrag afgesloten? Dat is immers natuurlijk hetgeen waar in de eerste plaats werk van moet worden gemaakt.

 

Dan kom ik tot de aantrekkelijkheid van het beroep. Dat is een tweede pijnpunt. Wij dringen er reeds jaren op aan dat er werk wordt gemaakt van een beter statuut. Ik geef enkele knelpunten waarnaar verwezen wordt. De gevangenisambtenaren vragen dat er een betere verloning komt. Uit de informatie blijkt dat zij reeds 20 jaar volgens hetzelfde barema worden uitbetaald. Zij vragen een volwaardige dertiende maand, maaltijdcheques enzovoort. Dat zijn slechts enkele voorbeelden.

 

Mijnheer de minister, is het juist dat er in juni van dit jaar een voorakkoord werd bereikt over die extra voordelen? Dat is natuurlijk niet uw bevoegdheid, maar ik neem aan dat u daarvan op de hoogte bent. Het is de bevoegdheid van uw collega De Sutter. Zij zou dat blijkbaar niet door de ministerraad hebben kunnen duwen, wat eigenlijk onbegrijpelijk is. Wie is hier op de rem gaan staan? Dat is immers toch een vraag die wij moeten durven stellen. Het gevangenispersoneel verdient immers beter.

 

U bent in uw antwoord vrij licht over de moeilijkheden in de gevangenis van Haren heen gegaan, mijnheer de minister. U hebt heel lange tijd heel fier aangekondigd dat Haren de modelgevangenis zou worden en dat die gevangenis een oplossing voor het probleem zou zijn. Nog geen maand na de opening is er echter al een stakingsaanzegging. Morgen zal in de gevangenis van Haren worden gestaakt, niet alleen in het kader van de algemene staking, maar wegens de situatie in Haren zelf, om heel uiteenlopende redenen.

 

De vakbonden zeggen dat de situatie er ongereguleerd en zelfs onveilig is, dat de werking stroef verloopt en dat de veiligheid van het personeel niet kan worden gegarandeerd. Kortom, alles loopt daar in het honderd. De vakbonden verwijzen bijvoorbeeld naar de veiligheidsdraaiboeken voor de wandeling, voor het bezoek, voor wanneer een gevangene naar de dokter moet. Die zaken zijn allemaal niet aangepast aan de ervaring en de infrastructuur, omdat – wij kunnen er niet omheen, want dat is een gegeven – er slechts twee dagen werd proefgedraaid. Het was logischer geweest dat er uitgebreider was getest inzake de veiligheid. Daaraan had meer aandacht moeten worden besteed bij de voorbereiding van de opening van de gevangenis. Dat is niet gebeurd, met als gevolg dat heel snel, minder dan een maand na de opening, al die kinderziektes zich manifesteren. Die toestand wordt dan ook nog eens gecombineerd met een nijpend personeelstekort.

 

U zei dat er op dit ogenblik nog een tekort van 170 man is in Haren. U verwees fier naar de jobdag van vorig weekend en zei dat 55 mensen daar buiten gingen met een nieuw contract. Het is mij niet heel duidelijk of dat specifiek mensen zijn die tewerkgesteld zullen worden in Haren of dat het over mensen gaat die tewerkgesteld zullen worden in de verschillende gevangenissen waar er een personeelstekort is.

 

Een maand geleden of ondertussen misschien zelfs langer, heb ik u reeds een vraag gesteld over de communicatie door de directie. Het is niet de eerste keer dat die wordt aangeklaagd door de vakbonden. Er worden ondertussen reeds verloven geweigerd wegens het zware personeelstekort. De vakbonden hebben ook problemen met de moeilijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, wat een hinderpaal zou zijn, maar uit uw antwoord heb ik begrepen dat dat opgelost zou zijn.

 

Klopt het, mijnheer de minister, dat verschillende personeelsleden nu reeds ontslag willen nemen? Ik krijg daar graag wat meer duidelijkheid over.

 

Mevrouw de voorzitster, er is heel veel gezegd. Ik weet dat ik mijn interventie moet afronden, maar laten wij eerlijk zijn, het tijdsbestek was te kort voor zo'n belangrijk dossier, zeker daar de minister al meer dan een uur aan het woord is geweest. Ik hoop dat wij, wanneer de teksten van het antwoord van de minister beschikbaar zullen zijn, nog eens de gelegenheid krijgen hierover bijkomend van gedachten te wisselen.

 

De voorzitster: Mevrouw Dillen, u hebt een motie van aanbeveling ingediend. Ik zal die straks voorlezen. Wij zullen kijken hoever wij vandaag geraken en zullen dan eventueel een extra sessie inplannen over dit onderwerp.

 

01.05  Claire Hugon (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour les réponses que vous avez apportées aux nombreuses questions qui vous ont été adressées. Je tiens également à remercier votre équipe pour le travail qu'elle a effectué dans un temps très court. En effet, ayant moi-même déposé mes questions assez tardivement, je ne lui ai pas facilité la tâche. Par ailleurs, je souhaite d'ores et déjà vous présenter mes excuses car je dois partir avant 12 h 00 et je ne sais pas si nos travaux seront terminés.

 

Monsieur le ministre, en début d'exposé, vous avez dit que le nombre de détenus en Belgique n'était pas trop élevé, au regard des chiffres moyens des pays d'Europe. Je voudrais revenir sur ce point car, dans le cadre d'autres pans de votre politique, vous aimez prendre en exemple les Pays-Bas. Je pense ici notamment aux lieux d'audience. Mais si on considère le nombre de détenus, on ne tient pas la comparaison avec ce pays. En effet, vous avez indiqué qu'aujourd'hui, on compte presque 100 détenus pour 100 000 habitants alors qu'aux Pays-Bas, il est question de moins de 60 détenus pour 100 000 habitants.

 

Contrairement aux collègues qui m'ont précédée, j'estime que le nombre de détenus en Belgique est trop élevé. De plus, on sait que la solution à la surpopulation n'est pas uniquement la construction de places supplémentaires. Nous pensons donc que, plutôt que d'augmenter la capacité globale, il faudrait créer de meilleures places tout en en fermant d'autres et en prenant des mesures pour réduire la population carcérale.

 

En outre, vous avez mis en avant le taux de 38,4 % de prévenus, ce qui est énorme comparativement à d'autres pays. Dans leur lettre, les directeurs de prison demandaient une mesure légale de restriction de la détention préventive. Je ne sais pas si vous avez répondu à la question. Si tel est le cas, je vous demande de bien vouloir excuser ma question. Mais j'aurais souhaité vous entendre sur cette demande portée par l'immense majorité des directeurs de prison.

 

Un autre chiffre m'a interpellée. En effet, il apparaît que plus de 44 % des détenus dans nos prisons ne sont pas belges. Ce chiffre est préoccupant. Vous avez établi un lien avec le trajet de la migration et la position géographique de notre pays. Selon moi, il ne s'agit pas simplement d'une fatalité géographique. Cela résulte de choix politiques qui sont faits et qui n'ont pas un lien direct avec vos compétences. En effet, les choix faits en termes d'asile et de migration peuvent avoir un impact en la matière.

 

Il ne s'agit pas ici de politiques en silos. Je pense donc qu'on pourrait très bien diminuer cette proportion en proposant d'autres politiques migratoires.

 

Je voudrais revenir à la question des matelas posés à même le sol. Dans votre réponse au Comité européen pour la prévention de la torture, vous avez indiqué qu'il y en avait 124. Or, d'après les chiffres que j'ai reçus, on parle de 230. Y a-t-il soudainement eu beaucoup plus de matelas installés au sol? Comment expliquer cette divergence?

 

J'en arrive à présent à la situation à la prison de Saint-Gilles. Des échos que je reçois, elle semble préoccupante. Tout le monde est tourné vers Haren pour l'instant. Or, d'après les informations qui me parviennent, la situation à Saint-Gilles se dégrade de jour en jour. Les conditions sont réellement intenables. Les gens parlent de la pire situation jamais vue, d'une ambiance extrêmement compliquée avec beaucoup de tensions tant chez le personnel que chez les détenus. On parle, entre autres, des activités, des douches, des visites supprimées, d'absence de préau, de soins, de sport, des retards qui s'accumulent. Certes, des événements très compliqués rendent la situation difficile comme ce détenu qui, à peine entré, s'est immolé dans sa cellule. J'ai d'ailleurs déposé une question plus spécifique à cet égard. Vous la traiterez demain, je pense. 

 

Vous avez indiqué que les investissements en matériel nécessaire continueraient à être effectués à Saint-Gilles mais on me dit qu'il n'y a plus de chaises dans certaines cellules, que des fenêtres ne ferment pas et sont colmatées avec des déchets pour essayer d'arrêter le froid. Des interventions urgentes et concrètes sont-elles prévues à Saint-Gilles pour pallier ces conditions matérielles qui s'ajoutent aux autres difficultés qu'on connaît dans cette prison?

 

Concernant Haren, vous avez expliqué diverses difficultés. On peut les comprendre dans une certaine mesure, à l'ouverture d'un projet aussi vaste. Néanmoins, certaines questions demeurent comme celle de l'accès au travail. On me dit que des personnes sont restées plus de trois semaines sans accès au travail et donc sans revenus. Elles étaient dans l'incapacité de cantiner et n'avaient pas de dentifrice, de shampoing, de gel douche. Des détenus disaient qu'ils avaient faim. Des détenues qui doivent acheter les casseroles dans lesquelles elles veulent cuisiner sont dans l'impossibilité de le faire faute d'argent. Des questions pratiques qui ont un énorme impact sur leur vie quotidienne restent, semble-t-il, à régler.

 

Quant à la question de la détention, qui a du sens, il est cependant toujours aussi difficile pour les services externes d'accéder aux prisons. C'est évidemment partiellement lié aux problèmes de recrutement, au manque de personnel et à l'absentéisme. Par exemple, à Mons, on me dit qu'aucun service externe n'a pu entrer au cours de l'été. À Saint-Gilles, les services externes disposent de cinq tables installées dans un couloir et ne parviennent que très difficilement à accéder aux ailes afin de rencontrer les détenus. Tout se tient: les questions des places supplémentaires, des nouvelles prisons et de l'accès des services externes ne peuvent être résolues si les engagements ne sont pas tenus plus vite - même si je sais que vous déployez tous vos efforts en ce sens.

 

Ensuite, une lettre avait été rédigée par plusieurs professionnels de la santé qui y soulignaient beaucoup de lacunes notoires. Ils y évoquaient ainsi l'absence de dossier médical permettant de suivre adéquatement les personnes incarcérées. Est-il si difficile d'en ouvrir un? Le suivi est particulièrement important en prison puisque non seulement les détenus y sont plus vulnérables à leur entrée, mais de surcroît, leur incarcération dégrade leur santé mentale et physique.

 

Étant donné le nombre de collègues qui voudront encore prendre la parole et le temps limité, je vais m'arrêter ici pour l'instant. En tout cas, il est utile que nous revenions ultérieurement sur certains aspects. Je vous remercie.

 

01.06  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Par rapport à tout ce qui concerne l'accord salarial, je sais que nous n'avons pas la même vision de la société. Vous êtes libéral. Nos conceptions sur les salaires et sur ce qu'est, en fait, un salaire, diffèrent. Quand je vous interroge sur le salaire des agents pénitentiaires et des fonctionnaires en général, qui n'ont pas augmenté depuis 20 ans, vous me contredisez en apportant des éléments. Mais je pense qu'il y a une incompréhension sur ce qu'est un salaire.

 

Vous parlez de l'indexation. L'indexation n'est pas une augmentation salariale. L'indexation est un ajustement par rapport au coût de la vie. Quand on indexe des salaires, on n'augmente pas le pouvoir d'achat. Au contraire, on rattrape juste l'augmentation du coût de la vie pour que les gens ne subissent pas une perte de pouvoir d'achat. Et pourtant, même avec l'indexation, on peut avoir une perte de pouvoir d'achat, puisque plusieurs produits qui augmentent ne sont pas compris dans l'indexation. C'est notamment le cas du carburant. Dans les temps actuels, on sait à quel point le carburant peut peser dans le budget d'un ménage.

 

L'indexation: non, cela ne répond pas à la question de la non-augmentation des salaires.

 

Vous nous dites qu'il y a aussi eu des primes. Mais les primes, ce n'est pas du salaire non plus. Ce qui est demandé ici, ce ne sont pas des primes mais une revalorisation salariale. Même si on donne des primes, cela n'augmente pas le salaire, puisque le salaire structurel reste le même.

 

Vous m'avez dit aussi qu'il y a eu une augmentation en évoluant dans le barème. Là aussi, monsieur le ministre, évoluer dans le barème avec l'ancienneté ou le grade, ce n'est pas une augmentation salariale. Les agents ne demandent pas à passer d'une colonne à l'autre. Ce sont des choses qui se font automatiquement en fonction de l'évolution de la carrière; mais les chiffres restent les mêmes. Les salaires, pour les barèmes, restent les mêmes. Il n'y a pas d'augmentation chiffrée des salaires.

 

Quand un travailleur passe d'un barème à un autre par l'ancienneté, ce qui est quelque chose d'assez régulier et automatique dans notre pays, ce n'est pas une augmentation salariale mais c'est un changement de barème. Là aussi, on ne peut pas se cacher derrière cela.

 

Vous pouvez me contredire à ce sujet mais dans les faits, on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu une augmentation barémique des salaires. Cela n'a pas eu lieu depuis 20 ans.

 

Vous n'avez pas répondu à ma question de savoir si vous vous êtes concerté avec Mme De Sutter concernant le volet des agents pénitentiaires dans l'accord avec les fonctionnaires fédéraux. Avez-vous défendu la revalorisation des agents pénitentiaires? Quelle position avez-vous prise dans le cadre du conclave budgétaire sur ce dossier?

 

Sur la prime accordée au personnel des prisons bruxelloises, vous dites qu'elle est justifiée par le taux de rotation important. Mais les retours du terrain indiquent que ce turnover est très important dans toutes les prisons. Il est bien sûr important partout d'assurer une relation à long terme entre les agents et les détenus. Votre explication ne paraît donc pas convaincante. Il est important d'augmenter le nombre d'agents pénitentiaires dans toutes les prisons du pays. Pourquoi ne pas les revaloriser partout? S'il s'agit d'un choix budgétaire, il serait intéressant que vous l'admettiez pour qu'on puisse avancer dans le débat et trouver des solutions. Il faut clarifier la situation: pourquoi une prime pour Bruxelles et pas pour le reste alors que les besoins sont pratiquement les mêmes?

 

Monsieur le ministre, les actions du personnel pénitentiaire se joignent à celles des autres fonctionnaires fédéraux. Il y a des préavis de grèves illimitées des fonctionnaires fédéraux avec des actions toutes les semaines pour de meilleures conditions de travail pour les agents et de meilleures conditions de vie pour les détenus. Or notre pays est régulièrement épinglé pour les conditions de détention dans nos prisons. Avoir une réflexion sur de meilleures conditions de travail pour les agents, c'est avoir une réflexion sur l'ensemble de notre système carcéral pour qu'il soit plus humain. Ce mot est si important dans votre vision de la justice mais dans la pratique, il laisse encore à désirer.

 

Le terrain nous indique que nous sommes à un pic de surpopulation carcérale, avec des chiffres jamais vus depuis 2014. Vous fournissez une évaluation du nombre de places qui vont être créées jusqu'en 2032.

 

Nous en serions actuellement à 11 100 places, ce qui répondrait effectivement à la surpopulation actuelle de nos prisons.

 

J'aimerais aborder deux aspects, monsieur le ministre. Premièrement, quand on vous parle de surpopulation carcérale, vous répondez toujours par la création de nouvelles places. Or, je pense qu'il faut réfléchir aux moyens de vider les prisons sans forcément – je ne dis pas qu'il faut à tout prix éviter de le faire – créer de nouvelles places. Le tout est de réfléchir aux moyens de diminuer la criminalité, de faire en sorte qu'il y ait moins de récidives, et cela ne se reflète pas dans votre politique globale.

 

L'unique réponse qui consiste à créer de nouvelles places n'est pas la solution. En effet, plus on créera de places, plus celles-ci seront occupées! Il faut envisager les moyens de vider nos prisons en réduisant la criminalité et le taux de récidive. Même si nous suivons votre logique de créer de nouvelles places, cela ne remédie pas à la situation, car vos projections du nombre de places pour 2032 correspondent à peine à la situation actuelle.

 

Ce constat pose question. Avez-vous une idée ou une projection de l'évolution du nombre de détenus jusqu'en 2032? N'y aura-t-il pas davantage de détenus, de sorte que nous serons toujours dans une situation de surpopulation?

 

Que répondez-vous à la société civile – par exemple, le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) –, qui vous invite à vous attaquer à la surpopulation carcérale sans augmenter le parc carcéral, afin d'éviter l'effet d'appel d'air dans nos prisons?

 

Celles-ci comptent de nombreux détenus qui n'ont pas été condamnés définitivement et qui sont donc en détention préventive. En effet, 38 % de nos détenus n'ont pas été condamnés par les tribunaux. Comment expliquez-vous cette situation et quelles mesures allez-vous prendre afin d'y remédier?

 

En ce qui concerne l'exécution des courtes peines, vous me répondez qu'il ressort de l'expérience des pays scandinaves que la détention dans des structures de petite taille favorise la réinsertion et permet de lutter contre la récidive.

 

Je peux vous suivre sur ce point, et la Scandinavie est évidemment un bon exemple mais il faut prendre cet exemple dans toute sa largeur, parce qu'ils ont un ensemble de politiques carcérales en termes de réinsertion, de justice réparatrice, etc. C'est toute une vision, qui ne se retrouve pas ici. Mais vous avez décidé de faire exécuter les courtes peines de détention alors que les maisons de détention ne sont même pas prêtes. On n'a pas actuellement les places en maisons de détention pour incarcérer les 720 détenus condamnés à des courtes peines comme vous vous y attendez. Actuellement, il y a huit places occupées dans la maison de détention de Courtrai. Donc que va-t-on faire de ces détenus en attendant? Est-on bien d'accord qu'ils vont se retrouver dans des prisons classiques? Il y a là un point d'interrogation.

 

Et deuxièmement, même si les maisons de détention étaient prêtes, les experts nous interpellent pour nous dire que les maisons que vous créez sont trop grandes. Ils préconisent la plus petite échelle possible, c'est-à-dire 30 détenus maximum. Vous créez des maisons de détention d'une soixantaine de détenus. Pourtant, des maisons de détention de plus petite taille permettent une meilleure réinsertion, un meilleur encadrement et un meilleur bien-être pour le personnel et pour les détenus. Les maisons de détention plus petites sont aussi plus facilement acceptées par la communauté et cela permet de répondre aussi au phénomène not in my backyard.

 

Les maisons de détention que vous créez sont plutôt des mini-prisons. On est sur une plus petite échelle mais ce n'est pas suffisant pour réellement amener un changement qualitatif. Il y a vraiment un changement de paradigme à faire. Une réflexion sur le sens de la peine et de la détention est à mener. Vous citez le modèle scandinave mais il faut le citer dans sa globalité. C'est toute une vision. Ce ne sont pas juste des places supplémentaires en maisons de détention. À ce sujet, vous n'apportez pas les réponses nécessaires. La question se pose: allez-vous remettre en cause votre modèle et créer des maisons de détention plus petites, qui correspondraient vraiment à ce que les spécialistes demandent, et qui soient conformes au concept initial? Quelle taille prévoyez-vous pour les prochaines maisons de détention? Seront-elles aux normes ou seront-ce plutôt des mini-prisons?

 

En conclusion, la saturation des prisons - où le suivi fait souvent défaut - et le manque de correspondance des maisons de détention avec ce qu'on en attendrait, l'exécution des courtes peines sera criminogène. En l'occurrence, je rejoins le CCSP qui nous a indiqué que, si la surpopulation carcérale avait diminué aux Pays-Bas, ce n'était pas grâce à une "recette magique", mais grâce à plusieurs mesures. C'est ici que vous loupez le coche, monsieur le ministre. La solution que vous proposez est largement insuffisante et ne participe pas d'une vue d'ensemble portant sur une politique carcérale véritablement plus humaine dont l'objectif consisterait à diminuer la criminalité et à vider les prisons. Il s'agit en effet de répondre aux différentes condamnations ayant visé la Belgique comme l'un des pires pays européens en ce domaine.

 

Monsieur le ministre, je vous remercie en espérant obtenir des réponses aux questions en suspens.

 

01.07  Vanessa Matz (Les Engagés): Madame la présidente, je serai brève, car l'heure tourne. De plus, je ne suis pas certaine que M. le ministre aura l'occasion de nous répondre aujourd'hui. J'avais préparé plusieurs questions, que j'ai omis d'envoyer. Je n'y reviendrai pas, étant donné qu'elles étaient communes à celles de certains collègues.

 

Monsieur le ministre, nous pouvons ne pas être d'accord en certains aspects que vous soulevez. Le principal est celui qui vise à construire des places sans aucune autre possibilité et sans aucune vision de ce qu'est un parcours. Vous répétez souvent qu'il ne faut pas seulement se concentrer sur une identification de la sanction à la prison. Dans les faits, et nous avons eu l'occasion d'en reparler lors de la discussion de votre note de politique générale, il est souvent extrêmement compliqué de facto de trouver d'autres solutions.

 

On a dit plusieurs fois que le régime carcéral en Belgique n'était plus vivable. Il faut trouver d'autres méthodes mais avec une panoplie d'instruments à disposition. Cela reste compliqué au niveau de votre politique pour trouver ces autres instruments.

 

Je vous interrogerai de manière plus précise sur une série d'autres points via des questions orales.

 

S'agissant de la prison de Mons, vous avez récemment dit que vous en parliez régulièrement avec votre collègue de la Régie des Bâtiments. Où en êtes-vous dans ce dossier? Nous avons visité la prison de Mons il y a quelques semaines et son état de délabrement – irrécupérable! – est bien connu et est inacceptable. La surpopulation est encore aggravée par la présence abondante de punaises. Les détenus doivent être regroupés dans des lieux sans punaises mais qui sont quand même insalubres.

 

Pouvez-vous nous informer de l'état d'avancement de ce dossier? Nous n'accepterons pas la réponse selon laquelle "cela dépend de votre collègue". À quand une nouvelle prison à Mons? C'est la seule option qui peut être envisagée dans cette situation.

 

Pour le reste, nous analyserons vos réponses et nous reviendrons avec des questions plus précises sur certaines thématiques.

 

De voorzitster: Inzake de verdere regeling van het debat veronderstel ik dat wij vandaag niet rond zullen geraken. De minister zal de antwoorden niet meer kunnen toelichten. Wij hebben nog ongeveer een kwartiertje. Er is ook nog een regeling van de werkzaamheden en om 12.30 uur is er een gezamenlijke commissie Justitie-Binnenlandse Zaken. Wij kunnen een tweede commissie niet extra laten wachten.

 

Wij hebben nog een kwartier of maximaal twintig minuten voor wie vandaag nog zou kunnen spreken. De antwoorden zullen, naar ik vrees, naar een andere sessie moeten worden overgeheveld.

 

Ik geef nu het woord aan mevrouw Rohonyi en daarna aan de heer Geens.

 

01.08  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, peut-être pourrions-nous prévoir une réunion complémentaire afin que le ministre puisse répondre à l'ensemble des questions.

 

01.09  Vincent Van Quickenborne, ministre: (…)

 

01.10  Sophie Rohonyi (DéFI): Je vais poser mes questions, monsieur le ministre. Mais vous comprendrez que je ne puisse me satisfaire d'une réponse de seulement cinq minutes.

 

De voorzitster: Zoals ik net zei, we kunnen tot uiterlijk 12.20 uur vergaderen. Op de agenda staat nog de regeling van de werkzaamheden. Daarna vindt nog een extra commissievergadering plaats met Binnenlandse Zaken. Die collega's kunnen wij niet laten wachten.

 

01.11  Sophie Rohonyi (DéFI): Nous verrons. Je trouve cela assez particulier, mais soit!

 

Monsieur le ministre, vous avez dressé un état des lieux de la situation actuelle en Belgique en commençant par dire que nous avons un problème de capacité. C'est vrai, mais nous avons aussi, selon moi, un problème de vision sur le sens de la peine. On le voit aujourd'hui et cela ne change pas: plus nous construisons de nouvelles prisons, plus elles se remplissent. C'est là qu'est l'enjeu de votre nouveau Code pénal. Et c'est en cela que je m'inscris en faux lorsque vous affirmez que le Conseil central de surveillance pénitentiaire n'a pas à se prononcer sur votre projet de Code pénal car il sortirait de ses compétences.

 

Au contraire, votre nouveau Code pénal aura une incidence directe sur la population carcérale et sur la manière dont les peines seront exécutées. En conséquence, il peut y avoir une incidence potentielle (ou pas) sur la récidive. Dès lors, il importe de concerter des acteurs tels que les membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire quant à votre projet de Code pénal. Je me permets d'insister à ce sujet.

 

Vous avez fait état des personnes qui sont en prison alors qu'elles ne le devraient pas nécessairement et qui, par conséquent, gonflent la population carcérale. Les chiffres évoqués concernant les personnes en détention préventive sont extrêmement interpellants: le double de la moyenne européenne!

 

Vous nous dites à ce sujet qu'une concertation est en cours avec le Collège des procureurs généraux pour répondre à ce problème et notamment aller vers cette circulaire que j'appelais de mes vœux pour qu'il y ait enfin une uniformité dans la manière dont la loi sur la détention préventive doit être appliquée: correctement pour tout le pays et tous les détenus qui sont en détention préventive. Mais je pense qu'il y a urgence en la matière vu l'incidence sur la population carcérale.

 

Monsieur le ministre, en ce qui concerne cette concertation, en cours actuellement, avec le Collège des procureurs généraux, quel est votre calendrier de travail? Une réflexion a-t-elle lieu pour rétablir le contrôle mensuel de la détention préventive, qui a été supprimé par l'une des dernières lois pot-pourri de votre prédécesseur?

 

Quel soutien peut-il être apporté aux juges d'instruction qui ressentent une très forte pression de la part de la police, des médias mais aussi de l'opinion publique pour emprisonner des personnes qui ne se trouvent pas forcément dans les conditions requises par la loi sur la détention préventive?

 

En ce qui concerne le recrutement en prison, vous êtes revenu longuement sur cet aspect qui, effectivement, nous inquiète beaucoup. Vous avez notamment expliqué que les procédures de recrutement avaient pu être raccourcies. Vous avez organisé des journées de recrutement, comme nous avons pu le voir le week-end dernier. C'est très bien, mais je trouve que ces initiatives sont tardives, notamment pour ce qui est du projet de construction de la prison de Haren: ce projet était sur les rails depuis des années et, aujourd'hui, c'est trois mois après l'inauguration de cette prison que sont organisées des journées de recrutement.

 

Déjà en avril dernier, je vous avais alerté par rapport au fait que le Selor disait ne recevoir que très peu de candidatures, que les candidats ne se pressaient pas parce que la procédure était trop longue ou trop complexe, ou encore que le milieu carcéral ne séduisait pas du tout. Aujourd'hui, on construit d'abord les prisons, on les inaugure en grande pompe, et puis seulement après, on s'attarde sur le recrutement et la formation des personnes destinées à y travailler.

 

Vous nous dites même qu'aujourd'hui, les directeurs de prison voudraient que les délais de recrutement soient encore plus courts, alors qu'ils ont déjà été raccourcis ces derniers mois. Or, aujourd'hui – et je rejoins ici la crainte de certains de mes collègues –, il faut pouvoir à la fois combiner l'urgence du recrutement de personnel et l'encadrement des détenus et assurer leur bonne formation. Je pense qu'il y a vraiment ici un problème d'anticipation, sans compter que le problème de recrutement continuera de se poser tant qu'il n'y aura pas de réelle revalorisation de cette profession.

 

À ce sujet, je reste cruellement sur ma faim puisque vous renvoyez la patate chaude à votre collègue Petra De Sutter. Je trouve que c'est un peu trop facile, d'autant que vous dites qu'entre-temps, des primes ont été accordées. Une prime n'équivaut en aucun cas à une revalorisation salariale en tant que telle. Je pense par exemple à la prime de flexibilité, prévue depuis juin 2016. C'est une prime qui a été prévue dans l'unique but de tenir compte de la flexibilité dans les horaires de travail qui sont propres au travail en prison; elle ne tient nullement compte de la pénibilité de ce travail.

 

Vous nous dites aussi: "Ne vous inquiétez pas! Le recours aux contrats Rosetta ne consiste qu'en une mesure temporaire." Or cela fait des années que l'on constate que ces contrats Rosetta perdurent en prison. En 2019, j'interrogeais votre prédécesseur sur un protocole d'accord avec les syndicats qui était très clair, à savoir que le remplissage du cadre en prison ne peut plus se faire avec des contrats Rosetta. Trois ans plus tard, on constate que rien n'a changé.

 

On reste aussi en attente de mesures concrètes pour revaloriser ces fonctions et améliorer le recrutement. En avril, vous nous aviez affirmé que les agents pénitentiaires doivent être belges parce que ce sont des fonctions d'autorité. Je pense en particulier aux contrats des directeurs. Vous nous avez annoncé que vous alliez modifier la réglementation sur ce point parce que trop peu de candidats se déclarent. Qu'en est-il aujourd'hui?

 

Je pense aussi à une difficulté que vous avez évoquée pour recruter en particulier à Bruxelles et qui est la distance à parcourir pour atteindre la prison de Haren. Cela démontre bien, comme on le dit depuis des mois, voire des années pour ce qui concerne mon parti, qu'il y a un vrai problème de mobilité pour pouvoir accéder à la prison de Haren. Cela montre bien que les propositions que vous avez avancées en matière de mobilité ne sont pas suffisantes. Des mesures complémentaires pourront-elles être proposées par rapport à cela?

 

Enfin, je m'inquiète de la formation qui est dispensée pour ces nouveaux agents, ces nouveaux profils, par exemple les accompagnateurs de détention. Vous nous dites qu'une formation de 15 jours est suivie, que c'est court mais suffisant. Comment pouvez-vous nous garantir aujourd'hui que c'est suffisant? En quoi consiste exactement cette formation?

 

Vous êtes ensuite revenu sur l'exécution des courtes peines et leur impact sur la surpopulation carcérale. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le but est d'investir dans un cercle vertueux pour mettre fin à l'impunité et réduire la récidive. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que, là aussi, on fait les choses à l'envers, à savoir qu'on met cette mesure en œuvre pour ensuite se dire qu'il faut trouver des places pour faire en sorte que ces courtes peines puissent être exécutées dans des conditions dignes. Au lieu de vous remettre en cause, vous persistez dans votre calendrier, à savoir que les courtes peines de moins de deux ans seront exécutées à partir du 1er septembre 2023, alors que les maisons de détention prévues pour ces courtes peines ne sont toujours pas là.

 

Vous nous dites que neuf maisons de détention seront ouvertes d'ici la fin 2023, dans moins d'un an. Mais nous ne savons toujours pas où. Nous ne savons toujours pas ce qu'il en est, par exemple, de la maison de détention à Colfontaine. Vous n'avez pas répondu clairement à ma question par rapport à cela, si le projet est abandonné ou pas, si vous allez le faire ou pas avec les autorités locales. Vous nous dites que vous recherchez des bâtiments. Mais vous comprenez qu'à un an de votre date butoir, c'est assez flou. C'est assez inquiétant.

 

Vous dites aussi travailler à un incitant local pour justement convaincre les autorités locales de vous suivre dans ces projets. Cela sera-t-il suffisant? Pour quand cet incitant sera-t-il prévu? L'enjeu, c'est d'être prêts d'ici un an.

 

Je continue donc à penser qu'il serait plus prudent de suspendre l'exécution de ces courtes peines, en tout cas le temps de disposer de suffisamment de places dans des structures de détention de petite taille. À défaut, avez-vous déjà aujourd'hui évalué l'impact de l'exécution des courtes peines, de deux à trois ans, sur les conditions de détention?

 

On voit aussi que cette mesure vous oblige à maintenir des prisons qui auraient dû être fermées suite à l'inauguration de nouvelles prisons censées les remplacer. C'est le cas des prisons vétustes à Bruxelles. C'est le cas aussi de la vieille prison de Dendermonde, qui ne serait fermée qu'en 2028, dans quatre ans seulement. Comment l'expliquez-vous?

 

N'avez-vous pas l'impression, ce faisant, que vous avez finalement rompu votre promesse, et aussi la promesse des gouvernements précédents, à savoir que les nouvelles prisons auront pour effet de voir fermer automatiquement les prisons vétustes? Nous avons à nouveau une prison vétuste qui va perdurer pendant encore quatre ans.

 

En ce qui concerne les maisons de transition, j'entends que des appels sont en cours. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il n'y aurait que deux maisons de transition en Flandre et zéro en Wallonie. Il y a dès lors une inégalité de traitement entre les détenus selon leur Région. Quelles mesures complémentaires êtes-vous à même de proposer pour pouvoir pallier ce problème? Pas uniquement nous dire: "Un appel d'offres a été lancé et nous attendons qu'on y réponde." Je pense qu'il faut être beaucoup plus proactifs par rapport à cela.

 

Enfin, je reviendrai sur deux points en particulier, sur lesquels je n'obtiens pas du tout satisfaction.

 

Pour ce qui concerne les audiences en prison, vous nous dites qu'aucun projet de loi ne serait en cours de rédaction alors que le CCSP a été très clair à ce sujet, lors de son audition. En effet, à cette occasion, il a dit qu'un projet de loi relatif à la tenue des audiences à la prison de Haren était en préparation. Les avocats ont entendu la même chose, ce qui les inquiète beaucoup. Des cartes blanches visant à dire non aux audiences en prison ont été publiées. En effet, cela créerait un grave problème en termes de droit à un procès équitable dans un lieu indépendant et impartial, ce que n'est en aucun cas une prison, surtout au regard du haut taux de personnes en détention préventive et donc présumées innocentes. 

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous clarifiiez les choses et que vous nous disiez si oui ou non un projet de loi est prévu. Quid des salles d'audience ultra sécurisées qui viennent d'être aménagées à grands frais au palais de justice de Bruxelles pour les audiences des personnes détenues préventivement?

 

Pour ce qui concerne les fouilles au corps, vous nous dites que la demande formulée par le CCSP de ne prévoir que deux agents n'a pas pu être rencontrée parce que cela mettrait en danger la sécurité des agents. Je peux tout à fait le comprendre. Toutefois, le problème ne réside pas seulement dans cette demande, mais dans l'absence de formation spécifique des agents appelés à procéder à ces fouilles afin d'éviter que les personnes concernées ne se retrouvent complètement nues. De plus, aujourd'hui, cette fouille au corps qui doit être réalisée de manière exceptionnelle tend à devenir systématique. Un gros problème se pose donc à ce niveau. Ce problème a déjà été pointé du doigt, il y a trois ans, par la Médiatrice fédérale. C'était en novembre 2019. Monsieur le ministre, quelle mesure allez-vous prendre pour remédier concrètement à ce problème?

 

01.12  Koen Geens (cd&v): Mijnheer de minister, gevangenissen worden geacht veiligheid (sécurité) te geven aan onze samenleving, maar ook zekerheid (sûreté) aan de gevangenen.

 

Wat mij altijd verbaast, als men spreekt over het bouwen van nieuwe gevangenissen, is hoeveel belang men hecht aan de buitenkant. Gevangenen hebben eigenlijk niet zoveel te maken met die buitenkant. Zij zien de gevangenis alleen vanbinnen.

 

Ik heb er altijd van gedroomd dat men met één uniform concept van gevangenissen zou kunnen werken, een concept dat er overal hetzelfde zou uitzien, een beetje als de neoklassieke gevangenissen van de 19e eeuw. Maar vandaag is het bouwen van gevangenissen een kwestie van een eindeloze reeks aanbestedingen. Binnenkort zal men een aanbesteding moeten doen voor de consultancy inzake de keuze van de consultant, enzovoort. Zo'n proces is eindeloos.

 

Ik hoop dat deze regering, of anders de volgende, toch zal kunnen komen tot een iets efficiëntere manier om met de aanbestedingen inzake nieuwe gevangenissen om te gaan dan de huidige, om niet te zeggen: veel efficiënter. Wat wij niet nodig hebben, zijn prachtige inkomhallen als die van Leuze-en-Hainaut, die architecturale monumenten zijn. Wat wij nodig hebben, zijn gevangenissen waar het binnen aangenaam om te leven is, gevangenissen die snel en efficiënt gebouwd kunnen worden en die duurzaam zijn. Dat was ook het kenmerk van de gevangenissen van de 19e eeuw. Die waren duurzaam. Ik heb een paar keer de gevangenis van Brugge bezocht: een schitterende gevangenis, pas in 1991 gebouwd, maar ik had niet het gevoel dat die duurzaam is.

 

Over de aanbestede gevangenissen of de gevangenissen waarvan de aanbesteding onderweg is, ligt Lantin+ blijkbaar ergens bij de Inspectie van Financiën. Mij is echter altijd opgevallen dat, hoewel er in Wallonië meer ruimte is en de wetgeving inzake ruimtelijke ordening er denkelijk minder streng is dan in Vlaanderen, wij op dit ogenblik toch niet zoveel vooruitgang boeken op het vlak van het bouwen van gevangenissen in het zuiden van het land. Ik blijf hopen dat u samen met staatsecretaris Michel werk kunt maken van het zo snel mogelijk rondkrijgen van de dossiers over de gevangenissen van Luik en Mons en dat u vooruitgang krijgt in het proces. Dat duurt immers te lang in vergelijking met de vandaag bestaande toestand in die twee gevangenissen.

 

Mevrouw de voorzitster, ik veroorloof mij nog kort enkele bedenkingen over het gevangenispersoneel en de overbevolking, betreurend dat dergelijke belangrijke onderwerpen zo snel moeten worden behandeld. Ik kan mijn debiet echter nog enigszins opdrijven. Ik zal mijn best doen.

 

Inzake het personeel heeft de vorige regering de minimumdienstverlening ingevoerd in ruil voor het statutaire karakter van het personeel. Het is dus zeker nog mogelijk het statuut van het gevangenispersoneel aantrekkelijker te maken, zoals u dat wenst te doen. De vakbonden moeten echter weten dat zij het statutaire karakter hebben gekregen in ruil voor de minimumdienstverlening, die zij hebben toegestaan in ruil voor het behoud van het statutaire karakter van hun job en voor het niet privatiseren van het gevangenispersoneel. De overheid mag dus met aandrang de minimumdienstverlening doen respecteren. Dat was immers de afspraak die met de vorige regering is gemaakt.

 

Ik durf ook het belang van de opleiding te onderstrepen. Ik besef dat er een krapte is op de arbeidsmarkt.

 

Net als u heb ik problemen gehad met de traagheid die Selor nu eenmaal betekent. Een gevangenisbewaker – zeker wanneer die ook psychologische taken krijgt, iets waarvoor u met de splitsing van de gevangenisfunctie hebt gezorgd – is toch niet iemand die onmiddellijk inzetbaar zou mogen zijn. Ik begrijp dat nood wet breekt en dat het niet anders kan, maar aan de opleiding van onze penitentiair beambten mag men niet verzaken. Als mensen snel worden aangeworven, dan zou men minstens nadien van die opleiding in opleidingsscholen ernstig werk moeten maken.

 

Wat betreft de overbevolking van de gevangenissen ben ik het niet eens met degenen die zeggen dat we de grootst mogelijke capaciteit moeten hebben. Elk aanbod creëert immers vraag. Dat betekent noodzakelijkerwijze dat bij een te groot aanbod er als vanzelf ook invulling van die plaatsen zal komen. Het heeft geen zin om een capaciteit te creëren die boven de 11.000 gaat.

 

Er zijn verschillende manieren om aan instroom en uitstroom te werken. Er kan worden gewerkt met voorlopige hechtenis. Naar mijn aanvoelen denkt u vooral met voorlopige hechtenis de instroom te kunnen beperken en misschien ook met de enkelband. Veel mensen vinden dat het gebruik van de enkelband de voorlopige hechtenis niet vermindert. Ik mag echter hopen dat dat wel zo zou zijn. Men zegt dikwijls dat dat alleen een uitbreiding van het aantal mogelijkheden met zich meebrengt.

 

Ik meen verder dat we minimaal moeten omgaan met de korte straffen in het Strafwetboek. U weet dat men in Nederland op dit moment neigt naar de afschaffing van de korte straffen. Men denkt erover de straffen daar zelfs te verlengen. Daarover zijn verschillende wetenschappelijke studies gemaakt. Korte straffen brengen namelijk meer detentie­schade teweeg dan iets anders.

 

Wat de uitstroom betreft zijn er verschillende mogelijkheden om de overbevolking tegen te gaan. Er is bijvoorbeeld de overbrenging van mensen zonder verblijfsvergunning naar gesloten centra, zes maanden voor het einde van hun straf. We hebben daar in de vorige regering serieus werk van kunnen maken. Ik weet niet hoe dat op dit ogenblik werkt.

 

Ik heb geluk gehad met de internering, dat weet ik. Ik hoop echter dat u wat dat betreft voortgang maakt met de bouw van de drie geplande nieuwe interneringsinstellingen. Ik kijk echter naar collega D'Haese en voel aan dat men in Aalst nog altijd niet helemaal klaar is met het vinden van een site, hoewel men daar destijds zo gevochten heeft voor een interneringsinstelling.

 

De voorwaardelijke invrijheidstelling lijkt mij ook iets waarop we opnieuw sterk de nadruk moeten leggen.

 

Ten slotte zou het detentieplan, dat onder de vorige regering is ingevoerd, op dit ogenblik in relatief weinig gevangenissen worden gemaakt. Ik betreur dat. Detentieplannen maken immers duidelijk wat de doelstelling is die de gevangene in de gevangenis moet verwezenlijken. Ze bieden de gevangene ook perspectief en de mogelijkheid om zijn dossier voor de strafuitvoeringsrechtbank sneller voor te bereiden.

 

Ik dank u om zo aandachtig naar mij te hebben geluisterd.

 

De voorzitster: Het antwoord op de vragen zetten wij als eerste punt op de agenda van de vergadering van volgende woensdagnamiddag.

 

Moties

Motions

 

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Marijke Dillen en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Marijke Dillen

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee,

overwegende

- dat de wantoestanden in de Belgische gevangenissen meer regel zijn dan uitzondering;

- dat dit al jaren vanuit politieke hoek wordt aangekaart door het Vlaams Belang, en even lang wordt genegeerd door de beleidsmakers;

- dat penitentiaire beambten, zelfs in de zojuist geopende nieuwe gevangenis van Haren, zich onveilig en radeloos voelen, zelfs in die mate dat ze bereid zijn een job te aanvaarden die buiten hun expertise ligt, liever dan te blijven doorwerken als cipier;

- dat zelfs in de nieuwe gevangenis van Haren sommige procedures niet op punt staan, waaronder die van het badgesysteem, waardoor er al gevangenisdeuren zijn opengegaan die niet mochten opengaan, met alle gevolgen van dien;

- dat de overbevolking van de andere gevangenissen, in combinatie met de aanhoudende personeelstekorten, ervoor zorgt dat de veiligheid van de penitentiair beambten soms ernstig in gevaar dreigt te komen;

- dat deze situatie hoogdringend en totaal onhoudbaar is;

- dat er per kerende dringende en noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden;

vraagt de regering

- per kerende gehoor te geven aan de verzuchtingen van de penitentiair beambten en op korte termijn maatregelen te nemen die definitief een einde maken aan het aanslepende personeelstekort;

- eindelijk werk te maken van een verbetering van het statuut van de penitentiair beambten door onder meer loonsverhogingen en het aanpassen van de barema's van uitbetaling, maaltijdcheques, een volwaardige dertiende maand enzovoort, zodat het beroep aantrekkelijker wordt;

- eindelijk een plan van aanpak uit te werken dat definitief een einde maakt aan de problematiek van de overbevolking, door bijvoorbeeld het huren van gevangenissen in het buitenland en overbrengingsverdragen te sluiten met landen waarvan de inwoners het merendeel van de Belgische gevangenispopulatie uitmaken, en deze per kerende uit te voeren;

- wat de nieuwe gevangenis van Haren betreft, ervoor zorgen dat alle procedures en protocols op punt staan en voldoende uitgetest zijn zodat de beambten hun werk naar behoren kunnen uitvoeren zonder risico op lijf en leden."

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Marijke Dillen et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de Mme Marijke Dillen

et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

- considérant que les situations intolérables dans les prisons belges sont davantage la règle que l'exception;

- considérant que cela fait des années déjà qu'au sein du monde politique, ce problème est soulevé par le Vlaams Belang et des années que les décideurs politiques font la sourde oreille;

- considérant que même dans la nouvelle prison de Haren qui vient de s'ouvrir, les agents pénitentiaires se sentent désemparés et en situation d'insécurité, au point d'être prêts à accepter un emploi ne correspondant pas à leur expertise plutôt que de continuer à travailler comme gardiens de prison;

- considérant que même dans la nouvelle prison de Haren, certaines procédures ne sont pas au point, les problèmes concernant notamment le système de badges qui a déjà entraîné, au sein de la prison, l'ouverture de portes qu'il est interdit d'ouvrir, avec toutes les conséquences qui en découlent;

- considérant qu'en raison de la surpopulation dans les autres prisons et des pénuries persistantes de personnel, la sécurité des agents pénitentiaires est parfois gravement menacée;

- considérant qu'il s'agit d'une situation d'extrême urgence et totalement intenable;

- considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures urgentes et nécessaires;

demande au gouvernement

- de prêter sans retard une oreille attentive aux doléances des agents pénitentiaires et de prendre des mesures à brève échéance afin de mettre un terme, une fois pour toutes, à la pénurie persistante de personnel;

- de s'atteler enfin à améliorer le statut des agents pénitentiaires, grâce notamment à des augmentations de salaires, à une modification des barèmes de rémunération et à l'attribution de chèques-repas et d'un treizième mois complet, afin de rendre la profession plus attrayante;

- d'élaborer enfin et de mettre en œuvre sans délai un plan d'action qui mettra un terme définitif au problème de la surpopulation carcérale en prévoyant, par exemple, la location de prisons à l'étranger et la conclusion de conventions de transfèrement avec des pays dont les habitants représentent la majorité de la population carcérale belge;

- de faire en sorte qu'en ce qui concerne la nouvelle prison de Haren, toutes les procédures et tous les protocoles soient au point et aient été suffisamment testés, de sorte que les agents puissent faire leur travail correctement, sans risquer leur vie."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Katja Gabriëls.

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.23 uur.

La réunion publique de commission est levée à 12 h 23.