Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique

Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda

 

du

 

Mercredi 28 septembre 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 28 september 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.03 uur en voorgezeten door de heer Stefaan Van Hecke.

La réunion publique de commission est ouverte à 15 h 03 et présidée par M. Stefaan Van Hecke.

 

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

 

01 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De aansprakelijkheid van banken i.h.k.v. phishing en het gebruik van artificiële intelligentie" (55029485C)

01 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La responsabilité des banques dans le cadre du hameçonnage et l'usage de l'intelligence artificielle" (55029485C)

 

01.01  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik verwijs naar de schriftelijk ingediende vraag, omdat ze zeer uitgebreid is.

 

Ingevolge artikel VII.44 WER kan een slachtoffer van phishing zijn bank aanspreken. De bank zal het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie aan het slachtoffer uitbetalen wanneer die het slachtoffer is van een niet-toegestane betalingstransacties die voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van een betaalinstrument.

 

Op deze regel geldt een uitzondering. Indien er sprake is van een grove nalatigheid in hoofde van het slachtoffer is de bank niet gehouden het slachtoffer uit te betalen. De bewijslast rust in dat geval wel op de bank.

 

Uit het jaarverslag van Ombudsfin van 2020, de ombudsdienst voor financiële diensten, blijkt dat er meer betwistingen zijn tussen banken en burgers over deze mogelijke terugbetaling door de bank na een fraudegeval.

 

Wij vernamen dat in bepaalde gevallen de banken weigeren over te gaan tot uitbetaling van het bedrag zolang het strafonderzoek niet werd afgerond. Nochtans staat de uitkomst van het strafonderzoek los van de verplichting voor de banken overeenkomstig artikel VII.44 WER.

 

De enige reden waarom een bank de uitbetaling kan weigeren is ingeval van een grove nalatigheid en die moet zijzelf bewijzen. Het is belangrijk dat banken hun verantwoordelijkheid opnemen zoals voorzien in het WER. Verder is het van belang dat de naleving van de aansprakelijkheid onder artikel VII.44 WER wordt gecontroleerd en effectief gesanctioneerd bij overtredingen.

 

Heeft u kennis van de praktijk waarbij bepaalde banken de uitbetaling overeenkomstig artikel VII.44 WER weigeren totdat het strafonderzoek werd beëindigd?

 

Zal u duidelijk maken aan de bankensector dat de verplichting onder artikel VII.44 WER onafhankelijk is van het verloop en vervolg van het strafonderzoek?

 

Onderneemt u stappen om een correcte naleving van de aansprakelijkheid van de banken in deze te controleren? Hoe vermijdt u dat banken bijkomende voorwaarden, zoals het afsluiten van een strafonderzoek, voor uitbetaling hanteren?

 

Banken beschikken reeds over een uitgebreide expertise en ervaring met het inzetten van artificiële intelligentie, bijvoorbeeld om financiële risico's in te schatten en om verzekeringsfraude en kredietfraude te detecteren. Kan er op een soortgelijke manier ingezet worden om ook andere types van frauduleuze transacties te detecteren waarbij de consument het slachtoffer is en de kosten van dient te dragen (bv. ten gevolge van internetfraude)?

 

Kan u toelichten in welke mate banken vandaag reeds aan data-verzameling doen om vervolgens fraude te detecteren en deze data te inzetten op doelgericht typische slachtofferprofielen te sensibiliseren?

 

01.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Dierick, ik heb kennisgenomen van de praktijk waarbij banken de uitbetaling overeenkomstig artikel VII.44 van het Wetboek van economisch recht weigeren totdat het strafonderzoek wordt beëindigd.

 

Graag leg ik de nadruk op de wettelijke verplichting in artikel VII.43 van het Wetboek van economisch recht die de betalingsdienstaanbieders hebben om over te gaan tot een voorlopige terugbetaling, tenzij ze redelijke gronden hebben om fraude te vermoeden bij de betaler. Ze moeten bovendien deze gronden schriftelijk aan de FOD Economie hebben meegedeeld.

 

Ik volg de problematiek van nabij op en zal indien nodig in overleg treden met de sector op basis van de vaststellingen en onderzoeken van de Economische Inspectie. De onderzoeken inzake de toepassing van de bepalingen van de artikelen VII.43 en VII.44 van het Wetboek van economisch recht werden bij de desbetreffende kredietinstellingen opgestart door de Economische Inspectie. Bijgevolg kan ik momenteel geen concrete gevolgen van deze onderzoeken meedelen.

 

Naast de problematiek van de phishingfraude volg ik ook de problematiek van de factuurfraude. Momenteel bekijk ik om de optie van een IBAN-naamcontrole verder te kaderen. Daarbij zou er een check gebeuren tussen de naam van de begunstigde en het IBAN-nummer van deze begunstigde. Er komt een foutmelding wanneer beide niet overeenkomen.

 

Febelfin meldde een jaar geleden dat ongeveer 75 % van de frauduleuze overschrijvingen door de banken ongedaan werd gemaakt, zowel door die tijdig te detecteren en te blokkeren als door de buitgemaakte bedragen terug te vorderen. Voor elk type fraude wordt het beste sensibiliseringsformat gebruikt.

 

01.03  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb genoteerd dat u kennis hebt genomen van de praktijk waarbij de bank wacht met terugbetaling tot de uitspraak van het strafonderzoek, wat niet conform de wetgeving is. Ik vind het goed dat u de Economische Inspectie een onderzoek hebt laten opstarten en ben benieuwd naar het resultaat daarvan, waarop het nog wel eventjes wachten zal zijn.

 

Het is goed te vernemen dat er werk wordt gemaakt van het checken van het IBAN-nummer en de naam van de begunstigde. Wij hebben daar al meerdere keren naar gevraagd, dus ik ben tevreden dat er schot in de zaak komt.

 

Ik ben het met u eens dat we vooral moeten sensibiliseren. Er is al veel gedaan wat betreft phishing en de consumenten weten al dat ze alert moeten zijn, maar het is heel jammer dat zelfs wanneer er geen vermoeden van fraude is de banken toch nog proberen de mensen niet terug te betalen. We moeten zeker werk maken van een oplossing daarvoor.

 

Ik zal zeker nog een opvolgingsvraag stellen over het resultaat van het onderzoek van de Economische Inspectie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De vergoeding van enquêteurs" (55029487C)

02 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La rémunération des enquêteurs" (55029487C)

 

02.01  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de minister, omwille van efficiëntie verwijs ik andermaal naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, de enquêteurs voor de Algemene Directie Financiële en Economische Informatie (vroeger NIS) kampen met een probleem dat reeds ongeveer tien jaar zou aanslepen. Hun vergoeding is namelijk steeds belastbaar geweest en er werd een voorheffing ingehouden. Tijdens een vergadering in maart 2010  zouden de enquêteurs te horen gekregen hebben dat hun vergoeding onderhevig waren aan de inhouding van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), omdat zij worden beschouwd als contractuele ambtenaren met wisselende prestaties. Uit deze maatregel vloeit automatisch voort dat er een recht ontstaat op vakantievergoeding op basis van 1/12de van het jaarlijks bruto alsmede een pro rata eindejaarspremie. Hier zouden budgetten voor zijn uitgetrokken in het verleden. Het zou nu echter blijken dat er een speciale wet moet gestemd worden en dat de enquêteurs een ander contract ter ondertekening krijgen.

 

Ik stelde hier in het verleden reeds verschillende schriftelijke parlementaire vragen over. De recentste schriftelijke vraag (n°0826) dateert van begin februari 2022. U deelde me toen mee in uw antwoord dat er een verdere aanpassing nodig is van het KB van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut. Een concrete timing kon u me toen nog niet meedelen.

 

Mijn vragen aan de Minister:

 

Kan u mij de laatste stand van zaken bezorgen met betrekking tot de aanpassingen van het KB van 1 februari 1993?

Heeft u al zicht op een concrete timing wanneer het KB klaar zal zijn?

 

02.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Dierick, de problematiek van de enquêteurs vereist inderdaad een aanpassing van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut.

 

De voortgang die intussen werd geboekt, is dat er een concreet tekstvoorstel voor de aanpassing voorligt. Ze zal binnenkort aan de orde komen in de ministerraad. Voorts heb ik aan mijn administratie gevraagd om reeds zoveel mogelijk de bepalingen uit te werken, zodat minstens het reglementaire deel zo spoedig mogelijk afgehandeld kan worden, zonder dat we evenwel overhaast te werk gaan.

 

Een concrete timing kan ik derhalve jammer genoeg niet geven, gelet op het feit dat verschillende actoren betrokken zijn.

 

02.03  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de minister, u kunt moeilijk spreken van het overhaast te werk gaan, aangezien het probleem al sinds 2010 aansleept. Wij volgen het dossier zeker op en kijken uit naar het voorstel. Hopelijk is er tegen eind dit jaar duidelijkheid; daar zitten de betrokkenen al heel lang op te wachten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Julie Chanson à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les assurances et les dossiers des sinistrés des inondations de juillet 2021" (55029490C)

03 Vraag van Julie Chanson aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De verzekeringen en de dossiers van de slachtoffers van de overstromingen van juli 2021" (55029490C)

 

03.01  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, en octobre dernier, les assureurs avaient versé plus de 688 millions d'euros aux sinistrés. Ainsi, 35 % des sinistrés avaient reçu toute l’indemnité à laquelle ils avaient droit. À l’époque, selon l’estimation d’Assuralia, 60 % de 74 000 dossiers devraient être clôturés d’ici la fin décembre. En janvier dernier, dans une réponse à une de mes questions écrites, vous m’indiquiez que les assureurs avaient versé un montant d’un peu plus d’un milliard d’euros d’indemnités.

 

J'ai déposé cette question le 7 juillet dernier, de manière à pouvoir faire le point avec vous un an tout juste après ces terribles inondations.

 

Où en est la situation? Pouvez-vous me donner des chiffres actualisés? À combien s’élève le pourcentage des dossiers clôturés? S’il n’est pas de 100 %, pour quand pouvons-nous espérer qu’il le soit?

 

03.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame la députée, au 31 août 2022, le montant des indemnisations versées par les assureurs était de 1 985 millions d'euros. Selon les estimations du secteur, 80 % des dossiers étaient à cette date clôturés. Les dossiers qui ne sont pas clôturés sont ceux qui présentent des particularités de nature plus complexe, par exemple ceux concernant les collectivités, qui nécessitent souvent l'organisation d'un marché public ou les travaux de réparation importants qui ne peuvent s'effectuer que par étapes successives.

 

Des contacts ont été pris avec l'ombudsman des assureurs pour garantir un suivi minutieux des dossiers des sinistrés. J'y suis pour ma part particulièrement attentif, afin que les indemnisations soient les plus rapides et complètes possible.

 

03.03  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette actualisation qui, à mon sens, est importante. Pourquoi vous ai-je posé cette question? Tout simplement parce que cet été, on a pu lire tout et n'importe quoi dans la presse. Je trouve important qu'à un moment donné, nous, politiques, puissions replacer l'église au milieu du village et montrer que, même si tout n'est pas parfait, les choses avancent quand même et mettre un peu de positif malgré tout dans ces événements tragiques. Je ne manquerai pas de refaire le point avec vous ultérieurement en espérant que, la prochaine fois, vous m'annoncerez que 100 % des dossiers sont clôturés.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De bewaartermijn van gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren" (55029695C)

04 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le délai de conservation des informations par la Centrale des crédits aux particuliers" (55029695C)

 

04.01  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de voorzitter, ik verwijs naar mijn schriftelijk ingediende vraag.

 

Consumenten die opnieuw schuldenvrij worden en dus hun betalingsachterstanden volledig hebben aangezuiverd, worden nu geconfronteerd met de moeilijkheid om na een aantal maanden een krediet aan te vragen om bijvoorbeeld een auto te kunnen kopen of noodzakelijke verbouwingen aan de woning te doen. De gegevens worden immers nog één jaar bewaard in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) waardoor kredietgevers, die de Centrale moeten raadplegen, de kredietaanvraag afwijzen ook al is de consument al bijna een jaar schuldenvrij. Ik krijg ook van consumenten te horen dat ze niet begrijpen waarom de negatieve melding in de Centrale zo lang moet blijven gelden, ook al gaat het om een relatief klein bedrag van bv. 55 euro terwijl ze ondertussen deze schuld al meer dan een half jaar geleden hebben terugbetaald.

Mijn vragen aan de Minister zijn:

 

1. Bent u voorstander om de termijn van één jaar na datum van regularisatie te verlagen zodat schuldenvrije consumenten sneller uit de Centrale kunnen worden verwijderd? Waarom wel/niet?

2. Bent u voorstander om het bedrag van 50 euro te verhogen wanneer een wanbetaling wordt geregistreerd in de Centrale? Waarom wel/niet?

 

04.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Dierick, dank u voor uw vraag. Als een betalingsachterstand in de Centrale voor kredieten aan particulieren aangezuiverd werd, betekent dit niet noodzakelijk dat de consument in staat zal zijn een nieuw krediet af te lossen, al zeker niet als die achterstand werd aangezuiverd met een ander krediet.

 

Het is juist belangrijk dat de kredietgever nog geruime tijd kan informeren naar de oorzaak van een achterstand en de manier waarop die werd aangezuiverd. Hij is bovendien niet verplicht een krediet te weigeren. Dit is enkel het geval wanneer hij op basis van een grondige analyse oordeelt dat de consument het nieuwe krediet niet zal kunnen aflossen, of als in de Centrale een niet-aangezuiverde wanbetaling van meer dan 1.000 euro openstaat.

 

Ik ben van mening dat de wetgever daarmee voldoende ruimte laat een krediet toe te staan wanneer een betalingsachterstand aangezuiverd werd, voor zover de consument voldoende kredietwaardig is.

 

Wat uw tweede vraag betreft, ik bestudeer op dit moment hoe het bedrag kan worden herzien.

 

04.03  Leen Dierick (cd&v): Dat was kort en krachtig. Het is duidelijk dat de termijn van één jaar volgens u goed is en dat die behouden kan blijven.

 

De Centrale voor kredieten aan particulieren is inderdaad een belangrijk instrument en het is belangrijk dat de kredietverlening er toegang toe heeft. Voor sommige mensen is die termijn van één jaar echter toch iets te lang.

 

Verder kijk ik uit naar het onderzoek dat u voert om het bedrag van 50 euro te verhogen. Wat dat betreft, mag u een opvolgvraag verwachten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De verplichte vermelding van het adres door influencers op sociale media" (55029699C)

05 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'obligation faite aux influenceurs de mentionner leur adresse sur les réseaux sociaux" (55029699C)

 

05.01  Leen Dierick (cd&v): Verschillende influencers kregen een waarschuwing van de FOD Economie omdat ze hun adres niet vermelden op sociale media zoals Instagram. Zij kunnen hiervoor een boete krijgen als ze blijven weigeren. Omdat het adres waar de onderneming is gevestigd, ook hun privéadres is, vrezen zij dat hun privacy zal worden geschonden als ze hun adres vermelden op sociale media. Zo kunnen fans, maar ook personen met slechte bedoelingen gemakkelijk ongevraagd voor hun deur staan.

 

In februari heb ik hierover een mondelinge vraag gesteld aan Minister Clarinval hoe de verplichte adresvermelding te rijmen valt met de privacy van influencers. Volgens de Minister moet elke zelfstandige die sociale media gebruikt als digitale etalage voor zijn ondernemingsactiviteiten verplicht op die pagina zijn geografisch adres vermelden waar de onderneming is gevestigd. Er is geen uitzondering voor influencers en het gaat om Europese wetgeving waardoor het niet mogelijk is daarvan op Belgisch niveau af te wijken.

 

Nochtans werd in Nederland wel beslist dat influencers enkel een contactmogelijkheid moeten geven zoals een e-mailadres.

 

Mijn vragen aan de Staatssecretaris:

 

 U zou het overleg opstarten met de sector. Hoe verloopt het overleg en welke oplossing stelt u voor?

Is een oplossing zoals in Nederland om enkel een contactmogelijkheid te voorzien mogelijk in ons land? Waarom wel/niet?

Hoe gaan andere Europese lidstaten om met deze verplichting?

Zal de FOD Economie de controles blijven voortzetten of worden deze tijdelijk gestaakt?

 

05.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mijn collega, staatsecretaris Eva De Bleeker, en ikzelf zijn in augustus met de sector in gesprek gegaan. De besprekingen verlopen zeer constructief.

 

Het is u misschien niet ontgaan in de pers deze ochtend: er is werk gemaakt van een oplossing waarbij influencers hun zetel kunnen vestigen bij ondernemingen die adressen verschaffen – dienstverleners aan vennootschappen – om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zodat hun persoonlijk adres niet langer vermeld moet worden.

 

Tot nu toe hebben reeds twee beroepsverenigingen een aanvraag tot het verkrijgen van de registratie als dienstverlener ingediend, namelijk BeCommerce, een federatie in de e-commercesector, en FeWeb, de Federatie van Webbedrijven. Gelet op het voorgaande wordt de regularisatietermijn voor het niet vermelden van het adres verlengd door de Economische Inspectie, zodat enerzijds de aanvraag voor de erkenning van de beroepsverenigingen behandeld kan worden en anderzijds de influencers en contentcreators geïnformeerd kunnen worden over de oplossing en de hierbij horende verplichtingen.

 

Daarna zal een termijn worden vastgelegd voor de uitvoering van de maatregel en de naleving ervan door de influencers.

 

05.03  Leen Dierick (cd&v): Heel wat influencers waren geschrokken dat ze hun adres moesten vermelden, wat ook wel gevaren inhoudt. Dank dus voor uw antwoord en oplossingen. We moesten natuurlijk voldoen aan het Europese kader, maar ik ben tevreden dat er een creatieve oplossing is gevonden voor deze toch wel nieuwe sector, die op een andere manier werkt en waarvoor andere maatregelen moeten kunnen worden genomen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Albert Vicaire à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'offre excédentaire de supermarchés" (55029744C)

06 Vraag van Albert Vicaire aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het overaanbod van supermarkten" (55029744C)

 

06.01  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Buurtsuper.be, la branche d'Unizo représentant les commerces alimentaires indépendants, a appelé  le gouvernement à prendre des mesures pour lutter contre l'offre excédentaire des supermarchés et la diminution des marges.

 

L'organisation flamande d'entrepreneurs préconise, entre autres, des restrictions sur les promotions et une meilleure répartition du nombre de supermarchés sur le territoire. Alors que dans de nombreux endroits en Flandre, il y a une surabondance de supermarchés, dans certains villages et petites communes, au contraire, les magasins locaux disparaissent.

 

C'est pourquoi, selon Buurtsuper.be, il faut travailler à une optimisation de la planification de la distribution. À titre d’exemple, dans ma région, la commune de Braine-le-Comte (environ 21 000 habitants) compte un Delhaize, un Carrefour, un Intermarché, un Aldi, un Lidl, un Match et bientôt peut-être un Colruyt. C’est trop.

 

Il n’est pas souhaitable pour les petits producteurs et les commerces de proximité qu’une ville compte ainsi un supermarché de chaque grande enseigne. Ce n’est en tout cas pas comme cela que nous favorisons un système économique plus responsable et que nous encourageons nos concitoyens à consommer autrement.

 

Avez-vous entendu les demandes d’Unizo?

 

Quelles suites allez-vous leur donner?

 

Allez-vous, comme le requiert Buurtsuper.be, demander que soit réévaluée la directive européenne Bolkestein, qui interdit aux États membres de refuser l'installation de supermarchés pour des raisons économiques (de type sursaturation)?

 

06.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur Vicaire, je n'ai pas été personnellement interpellé par Unizo sur ce point en particulier. Comme vous le savez, pour rappel, la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales - communément dénommée "loi Ikea" - a été modifiée en 2009 par le ministre des PME de l'époque pour assurer sa conformité à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

 

Dans le cadre de la sixième réforme de l'État, la loi dite "Ikea" a été transférée aux Régions et les trois Régions ont abrogé cette loi et l'ont remplacée par, d'une part, l'ordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et, d'autre part, le décret wallon du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales et, enfin, le décret flamand du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale. Par conséquent, comme vous l'aurez compris, la matière des implantations commerciales étant aujourd'hui entièrement régionalisée, je n'ai aucune compétence pour intervenir sur ce sujet.

 

06.03  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Je suis novice dans le domaine et je vais transférer cela à mes collègues wallons et bruxellois.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 55029745C de M. Albert Vicaire est reportée.

 

07 Samengevoegde vragen van

- Leen Dierick aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De stookoliepremie van 225 euro" (55029943C)

- Roberto D'Amico aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De stookoliecheque en de achterstand bij de behandeling van de aanvragen" (55030454C)

- Samuel Cogolati aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De steunmaatregelen voor wie verwarmt met een hout- of pelletkachel" (55030469C)

- Benoît Piedboeuf aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "Energiecheques voor wie zich verwarmt met pellets" (55030369C)

07 Questions jointes de

- Leen Dierick à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "La prime mazout de 225 euros" (55029943C)

- Roberto D'Amico à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le chèque mazout et les retards de traitement" (55030454C)

- Samuel Cogolati à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le soutien aux ménages se chauffant au bois ou aux pellets" (55030469C)

- Benoît Piedboeuf à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les chèques-énergie pour les consommateurs de pellets" (55030369C)

 

07.01  Leen Dierick (cd&v): De energiefactuur neemt nog steeds torenhoge bedragen aan. De federale regering heeft al voor meer dan 1,5 miljard aan steunmaatregelen genomen om de energiefactuur te temperen. De stookoliepremie ter waarde van 225 euro voor huishoudens is hier één van. De toekenning van deze premie verloopt niet automatisch. De rechthebbenden dienen hiervoor een aanvraag te doen via de FOD Economie.

 

Mijn vragen aan de Minister:

Hoeveel huishoudens dienden reeds een aanvraag in voor de stookoliepremie van 225 euro te mogen ontvangen?

Hoeveel van de aanvragen uit vraag 1 werden aanvaard?

Bij hoeveel van de aanvaarde aanvragen uit vraag 2 werd reeds de stookoliepremie overgemaakt aan de rechthebbenden?

Hoeveel van de aanvragen uit vraag 1 werden geweigerd? Wat zijn de voornaamste redenen van weigering?

Wat is de gemiddelde looptijd tussen de aanvraag van de premie, de verwerking van de aanvraag tot de effectieve uitbetaling aan de rechthebbende(n)?

Welke eventuele knelpunten ervaart de FOD Economie bij de toekenning van de stookoliepremie? Hoe worden deze knelpunten aangepakt/weggewerkt?

De manier waarop de toekenning van deze stookoliepremie verloopt, vormt dit een goed systeem voor de eventuele toekenning van toekomstige ondersteuningsmaatregelen? Indien ja of neen, kan u dit nader toelichten?

 

07.02  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, en juin dernier, nous avons voté en commission Économie l’octroi du chèque mazout. À l'époque, je vous avais demandé pourquoi les personnes demandant ce chèque devaient fournir toute une série d’informations qui figuraient déjà sur la copie de la facture à remettre au SPF Économie. Vous m’aviez répondu que fournir ces informations devait permettre d’accélérer l’octroi du chèque.

 

La mesure est entrée en vigueur le 7 juillet et les gens ont pu introduire leur demande qui devait être traitée dans les deux mois. Aujourd’hui, beaucoup d’entre elles n’ont pas encore reçu de réponse, selon un reportage de RTL.

 

Pouvez-vous nous indiquer combien le SPF Économie a-t-il reçu de demandes de chèque mazout entre le 7 et le 27 juillet? Parmi les demandes pour lesquelles le délai de traitement est dépassé, combien de personnes attendent-elles encore une réponse? Comment justifiez-vous le retard pris par le SPF Économie?

 

07.03  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Le gouvernement a récemment pris toute une série de nouvelles mesures afin de soulager les ménages face aux prix de l’énergie qui explosent, notamment en ce qui concerne le gaz et le mazout. À côté de ces sources d’énergie, le prix du bois et des pellets par exemple grimpe aussi de manière exponentielle. Mais il n'y a là pas d'accises et la TVA est déjà à 6 %.

 

Des mesures comme le chèque pour les personnes se chauffant au mazout et au propane en vrac vont-elles être mises en place afin de soulager la facture des Belges se chauffant au bois, au pellet et à toute autre source d’énergie non couverte par les dernières mesures prises par le gouvernement? Si oui, quel en est l’état d’avancement?

 

07.04  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Chers collègues, à la date du 26 septembre 2022, le SPF Économie avait reçu 421 519 demandes concernant le chèque mazout, dont environ 33 % par courrier papier. À ce jour, 240 143 demandes ont été honorées. Aujourd'hui, le délai entre la demande et le paiement varie de deux à trois mois. Cette période devrait baisser dans les semaines à venir. Aussi, 3 943 demandes ont été refusées parce qu'il manquait par exemple des données essentielles au paiement, comme la facture ou le numéro de registre national.

 

Les délais de traitement s'expliquent en partie par le retard dans le rapportage des données par les fournisseurs, syndicats et propriétaires d'immeubles concernant les chaudières collectives ou communes. Si ces données ne sont pas rapportées, la demande reste en attente de vérification avant de pouvoir être payée. De plus, le traitement des courriers papier prend plus de temps que le traitement des demandes introduites via la plate-forme en ligne.

 

De lange verwerkingstermijnen ten slotte zijn te wijten aan een gebrek aan kwaliteit van de gegevens, zowel van de kant van de stookolieleveranciers als van de kant van de burgers. Onleesbare documenten of inconsistente gegevens kunnen de verwerking van het dossier vertragen en meer verwerkingstijd vergen.

 

De ondernomen acties om die knelpunten aan te pakken zijn een verbetering van het IT-systeem en een versterking van de communicatie.

 

Concernant les questions sur les pellets, le chèque mazout ne peut malheureusement être étendu aux pellets. Le prix du mazout est fixé au niveau fédéral par le contrat-programme. Le prix final du gaz et de l'électricité relève de la compétence fédérale. Les pellets n'ont, en revanche, pas d'accroche fédérale, sauf pour ce qui concerne la TVA. Or celles et ceux qui se chauffent aux pellets bénéficient d'ores et déjà d'une TVA réduite à 6 %.

 

07.05  Leen Dierick (cd&v): Dank u wel voor uw antwoord. We krijgen van aanvragers te horen dat de verwerking enige tijd duurt, maar dat kan inderdaad liggen aan de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Soms is het toch wachten.

 

Een digitale werkwijze bevordert inderdaad de efficiëntie, zo'n aanvraag is gemakkelijker te verwerken dan een papieren. Hopelijk trekken we hier lessen uit om de toekenning veel vlotter te laten verlopen. We hopen dat het niet meer nodig zal zijn, maar de crisis zal helaas nog een tijdje duren.

 

07.06  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Les personnes qui m'ont contacté ont dit avoir des difficultés à entrer en contact avec le SPF Économie. Ensuite, vous avez dit que les délais diminueraient. Mais comment vous y prendrez-vous afin de réduire le temps d'attente?

 

07.07  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Comme je viens de le dire en néerlandais, une amélioration du système informatique est en cours pour faire en sorte d'accélérer le traitement. J'invite ceux qui se posent des questions à consulter le site internet du SPF Économie qui comprend une FAQ très bien rédigée et précise concernant l'octroi et le bénéfice du chèque mazout mais aussi le bénéfice des différentes aides énergie décidées par ce gouvernement.

 

07.08  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie. Il est important de couvrir toutes les sources d'énergies alternatives comme le bois de chauffage et les pellets. Le ministre wallon Borsus sera également interrogé à ce sujet.

 

07.09  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse sur les pellets. Elle ne me satisfait évidemment pas. Le principe constitutionnel est que tous les Belges sont égaux devant la loi. À partir du moment où on donne un chèque mazout sur la base de la production d'une facture de mazout, on peut donner un chèque à celui qui produit une preuve d'achat de pellets. Cela ne va donc pas du tout. Je ne vous en veux pas mais cela ne va pas!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Samuel Cogolati à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les surcoûts tarifaires pour les panneaux photovoltaïques" (55029946C)

08 Vraag van Samuel Cogolati aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De extra vergoeding die eigenaars van zonnepanelen aangerekend wordt" (55029946C)

 

08.01  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le président, le problème étant bien connu avec des articles étayés dans la presse, je me réfère à ma question écrite.

 

Monsieur le ministre, alors que les prix de l’énergie flambent, certains fournisseurs d’énergie, dont Méga, réclament un forfait supplémentaire à leurs clients détenteurs de panneaux solaires. Méga justifie ce surcoût par des frais d’équilibrage pour l’acheminement de l’énergie, plus élevés pour les clients propriétaires de panneaux solaires. Or, les coûts de rééquilibrage des fournisseurs ne changent pas, et il n’est apparemment pas prévu de diminuer le prix de rééquilibrage des clients ne détenant pas de panneaux solaires.

 

Entendez-vous lancer une enquête de l’Inspection économique sur les pratiques commerciales de Méga et les autres fournisseurs appliquant un forfait supplémentaire? Ces pratiques sont-elles légales et ne relèvent-elles pas de la concurrence déloyale? Comment les fournisseurs concernés justifient-ils les différences d’augmentation réclamées?

 

08.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur Cogolati, votre question relève, en fait, d'une question purement contractuelle. En effet, rien n'empêche un fournisseur, en l'espèce Mega, de prévoir, dans ses conditions générales, que ces frais seront en tout ou en partie à charge des propriétaires de panneaux photovoltaïques pour autant, bien entendu, qu'il communique de manière claire et transparente avec ses clients.

 

L'Inspection économique a mené des enquêtes auprès de deux fournisseurs concernés par cette mesure tarifaire pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques et n'a pas retenu d'infraction au Code de droit économique. Les fournisseurs concernés justifient ce changement tarifaire en invoquant la manière dont les frais d'équilibrage des installations photovoltaïques leur sont dorénavant comptés. Les fournisseurs qui n'ont pas modifié leur tarif pour les propriétaires d'installations photovoltaïques sont ceux qui ont choisi de mutualiser ces nouveaux coûts sur l'ensemble de leurs clients.

 

08.03  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Il est important de protéger un maximum les consommateurs. En effet, on connaît les pratiques parfois très déloyales et abusives des fournisseurs, en particulier durant cette période de crise énergétique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Albert Vicaire à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les effets macroéconomiques des mesures destinées à réduire la consommation d’énergie" (55029962C)

09 Vraag van Albert Vicaire aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De macro-economische effecten van de energiebesparende maatregelen" (55029962C)

 

09.01  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, conséquence logique de l'augmentation des coûts de l'énergie: les gens font plus attention et diminuent leur consommation. L’argent que les ménages sont contraints de dépenser en énergie n’est pas consacré à d’autres achats en Belgique. Nous avons vu ce matin en commission de l'Économie le rapport des économistes remis au gouvernement. Il y est clairement expliqué que chaque euro qui n'est pas dépensé dans un royaume pétrolier peut être dépensé en Belgique.

 

Plutôt que se baser sur des considérations dogmatiques ou une écologie punitive, comme l'a dit quelqu'un, je voudrais partir de mesures macroéconomiques.

 

Pouvez-vous demander au Bureau du Plan, qui relève de votre autorité, d’évaluer les effets macroéconomiques d’une réduction de la vitesse sur autoroute de 120 à 100 km/h, des comportements volontaires d’économie d’énergie, de diverses mesures prises par d'autres pays, telles que l'arrêt de l'éclairage sur les autoroutes, etc.?

 

09.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur le député, j'ai effectivement demandé au Bureau fédéral du Plan de se pencher sur ces différentes questions et sur l'impact économique des mesures d'économie d'énergie.

 

09.03  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je suis convaincu que ces données sont indispensables pour sortir des débats dogmatiques. Nous devons trouver des solutions. Finalement, vous verrez que les commerçants seront très contents que les Belges aient plus d'argent à dépenser dans notre pays plutôt que dans leur réservoir d'essence. Je suis aussi convaincu que les mesures concernant l'éclairage vont permettre aux collectivités locales de laisser une piscine ouverte, par exemple.

 

Ces données sont indispensables pour nous aider à avoir des discussions moins théoriques. Nous devons nous appuyer sur des chiffres. Dès que vous disposerez de ces données, je serai très intéressé de les avoir.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Albert Vicaire à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'indexation des prix dans les contrats de fourniture d’énergie" (55029964C)

10 Vraag van Albert Vicaire aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De indexering van de prijzen in het kader van de energiecontracten" (55029964C)

 

10.01  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, actuellement, les contrats d'énergie sont indexés sur les tarifs de l'énergie. On voit aujourd'hui de nombreux mécanismes d'indexation. C'est un peu la jungle dans les contrats d'énergie. Test Achats a signalé le problème. Un autre fonctionnement est pourtant possible. Je pense que c'est au ministère de l'Économie d'imposer les index sur lesquels on doit se baser pour pouvoir procéder à une augmentation. À titre d'exemple, en septembre 2022, le MWh est fixé à 120 euros chez nous sur l’index belge TTF103 Heren et à 236 euros sur l’index Natural Gas EU Dutch TTF. Clairement, le fournisseur achète à 120 euros et il vend à 236 euros. C'est une pratique commerciale qui me semble injuste et je pense, monsieur le ministre, qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans.

 

Pour ce qui est de l'indexation, pouvez-vous, par une loi, faire en sorte que les contrats belges de fourniture d'énergie se basent sur des index belges, d'une part? D'autre part, il serait bien de les lisser sur une période de quatre mois, comme on lisse l'index santé, pour éviter les chocs dans l'économie que nous connaissons pour le moment?

 

10.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur Vicaire, il existe aujourd'hui des indexations mensuelles et trimestrielles. La question est de savoir si une autre fréquence d'indexation ne risque pas de compliquer inutilement les choses et d'aggraver la situation. De plus, si les hausses de prix sur les échanges apparaîtront plus lentement dans le prix pour le consommateur, elles continueront à avoir un impact sur eux pendant plusieurs mois.

 

Par ailleurs, auparavant, les prix étaient lissés par un système dit de "filet de sécurité" qui avait été mis en place en 2011 et abrogé par le gouvernement précédent. Pour éviter que les fournisseurs ne varient leurs prix trop souvent, ils avaient à l'époque l'obligation de demander l'autorisation auprès de la CREG pour toute modification des prix de fournitures à des clients résidentiels. Ce système a bien fonctionné et il n'est, malheureusement, plus d'actualité.

 

Aujourd'hui, une des priorités est d'avoir un fournisseur qui propose à nouveau des contrats à prix fixe aux particuliers pour éviter l'incertitude liée à la fluctuation des cours. Cependant, tant que les prix restent aussi volatiles, il est peu vraisemblable qu'un fournisseur en propose à un prix avantageux pour le consommateur.

 

Le gouvernement analyse la possibilité de pousser les fournisseurs à réinstaurer des contrats fixes, les fournisseurs demandant en retour à réinstaurer des indemnités de rupture couvrant pour certains la totalité de la période restante du contrat. C'est selon moi acceptable seulement si le système est temporaire et si les indemnités de rupture sont supprimées dès la fin de la crise énergétique. Il appartient avant tout à la ministre en charge de l'Énergie de se prononcer et d'avancer sur cette piste de solution.

 

En ce qui concerne les indices de référence, il y a aujourd'hui beaucoup de fournisseurs qui basent leurs approvisionnements sur des plates-formes énergétiques non belges. Il ne m'apparaît pas opportun d'investiguer à ce sujet étant donné que l'écart de prix entre la plate-forme belge et la néerlandaise, par exemple, qui existait début septembre, s'est fortement réduit aujourd'hui. Cela reste un point d'attention que nous suivrons de près.

 

10.03  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Effectivement, nous avons pris acte ce matin que le rapport des économistes prévoit de redemander ce type de contrat fixe aux fournisseurs d'énergie. Ils y ont mis la même contrainte que vous, à savoir la possibilité pour eux de fixer un prix de rupture de contrat.

 

Pour l'indice, je pense que l'on pourrait revenir à cette situation - qui a été annulée lors de la législature précédente -, où la CREG devait donner son autorisation. En effet, je pense que cela protège vraiment le consommateur. C'est dommage que l'on ne revienne pas en arrière; essayons néanmoins.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De economische situatie in de voedingssector" (55029971C)

11 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La situation économique dans le secteur de l'alimentation" (55029971C)

 

11.01  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de minister, ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

2 op de 3 Belgische voedingsbedrijven had de voorbije maanden financiële kopzorgen en 4 op de 10 dreigt zelfs kopje onder te gaan bij een nieuwe economische klap. Dit blijkt uit een studie die sectorfederatie Fevia liet uitvoeren door Graydon. De combinatie van historisch dure kosten voor grondstoffen, energie en lonen speelt de sector parten en is nu zelfs onhoudbaar geworden. Uit de bevraging bij de leden van Fevia zou ook blijken dat amper de helft van de voedingsbedrijven in 2022 een prijsverhoging verkreeg bij de supermarkten. Een zeer zorgwekkende boodschap dat oproept tot acties om erger te voorkomen.

Mijn vragen aan de Minister:

Hoe staat u tegenover de analyse uit deze studie?

Fevia roept de beleidsmakers en ketenpartners op om werk te maken van een crisisplan. Geeft u gehoor aan deze oproep? Welke acties zal u ondernomen? Zal u alle betrokken stakeholders rond de tafel brengen?

Als Minister van Werk weet u hoe belangrijk het is om faillissementen binnen de voedingssector te vermijden. We kennen de gevolgen uit het verleden wanneer grote voedingsbedrijven en supermarkten failliet gaan. Heel wat jobs dreigen verloren te gaan. In deze sector zijn heel wat mensen actief die laaggeschoold zijn. Welke maatregelen zal u nemen om de precaire economische situatie in de voedingssector, maar ook in andere sectoren onder controle te krijgen? Welke timing stelt u voorop om met maatregelen te komen?

 

11.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Dierick, het verslag van de FOD Economie over de economische conjunctuur van 2021, dat aan de sociale partners werd voorgesteld, schetst positieve resultaten voor de voedingssector. Sinds het begin van het Russisch-Oekraïens conflict alarmeerde Fevia de regering echter over het rentabiliteitsprobleem van de voedingsbedrijven. De studie van Graydon bevestigt die boodschap.

 

Ik heb bijzondere aandacht voor de sector, die essentieel is voor de voedselvoorziening van het land. Sinds 19 maart 2022 zit ik samen met mijn collega-minister van Middenstand, Landbouw en Consumentenbescherming een taskforce Oekraïne voor die een inventaris moet opmaken van alle risico's, problemen en oplossingen voor de voedingsketen. In die taskforce zetelen alle partijen van de voedingsketen, waaronder Fevia en Comeos, de Belgische federatie van de handel en diensten.

 

De taskforce heeft al geholpen om bevoorradingsproblemen te voorkomen door de etiketteringsvoorschriften voor zonnebloemolieproducten aan te passen en tegelijk de voedselveiligheid en de nodige transparantie voor de consument te garanderen.

 

Ten slotte is het duidelijk dat er een moratorium op faillissementen moet worden ingesteld en dat een stelsel van tijdelijke werkloosheid moet worden ingevoerd, net als tijdens de coronapandemie. De regering is er zich terdege van bewust dat dergelijke maatregelen onverwijld moeten worden uitgevoerd om onze bedrijven, onze banen en onze knowhow te behouden.

 

11.03  Leen Dierick (cd&v): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is goed dat er een taskforce werd opgericht om het specifieke probleem van de voedingssector ter harte te nemen. De risico's zijn inderdaad groot. Het is een essentiële sector, waar zeker geen bevoorradingsproblemen mogen opduiken, noch faillissementen.

 

Ik ben blij dat u dat ook onder de aandacht brengt en kijk uit naar de verdere maatregelen. Die situatie is nog niet verbeterd, integendeel. Er bereiken ons daarover heel alarmerende signalen; we moeten daar absoluut op inspelen en met doeltreffende maatregelen komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van Leen Dierick aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De strijd tegen overmatige schuldenlast" (55030092C)

12 Question de Leen Dierick à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La lutte contre le surendettement" (55030092C)

 

12.01  Leen Dierick (cd&v): Dit thema ligt me zeer nauw aan het hart. In deze commissie hebben we er al heel veel over gesproken. Het gaat over de overmatige schuldenlast en de strijd die we daartegen wensen te voeren. Zeker nu mensen het door de energiecrisis heel moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, willen we vermijden dat mensen door een laattijdige betaling nog meer in de schulden terechtkomen. Dat gebeurt immers vaak. Facturen die onbetaald blijven, leiden vaak tot hoge extra kosten. Voor een herinneringsbrief worden ook extra kosten aangerekend.

 

Daarom heb ik in 2019 in deze commissie al een wetsvoorstel ingediend om dat aan te pakken. We vinden het belangrijk dat mensen voldoende tijd krijgen om hun factuur te betalen. Een eerste herinneringsbrief moet gratis zijn. Als er dan nog niet betaald wordt, kunnen er wel kosten aangerekend worden, maar die moeten in verhouding staan tot het bedrag op de factuur. Daarover hebben we hier al verschillende debatten gehouden. Er was ook een consensus gevonden. In het regeerakkoord staan belangrijke passages om daar actief mee aan de slag te gaan. Het is niet de eerste keer dat ik hier vragen over stel.

 

U hebt al aangekondigd dat u effectief met een wetsontwerp bezig bent. Een eerste deel van dat wetsontwerp zou gaan over de betaling en de invordering. Er was aangekondigd dat dit in september 2022 aan de Kamer zou worden voorgelegd.

 

Wat is de stand van zaken van het eerste deel van het aangekondigde wetsontwerp? Ik vermoed dat we de timing niet meer zullen halen, aangezien het nu einde september is en we nog geen tekst gezien hebben.

 

Welke stappen moeten er nog ondernomen worden? Waar blijft dit belangrijke thema haperen?

 

Wanneer mogen we het wetsontwerp dan wel verwachten? Zal het voor oktober zijn?

 

Zult u op korte termijn maatregelen nemen om de overmatige schuldenlast tegen te gaan en te beperken?

 

12.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Zoals u weet, ben ik een wetsontwerp tot hervorming van het juridische kader aan het afronden dat van toepassing is op de betaling van schulden en de minnelijke invordering van consumentenschulden. Dat ontwerp strekt ertoe een nieuw boek XIX 'Schulden van de consument' in te voegen in het Wetboek van economisch recht. Zo voorziet het in een eerste verplichte gratis ingebrekestelling en in een plafonnering van de schadebedingen, naast een actualisering van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument.

 

Er zijn verschillende adviezen ingewonnen. Op 1 juli 2022 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit een advies uitgebracht. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft op 4 juli 2022 twee adviezen uitgebracht. Een aangepaste tekst naar aanleiding van de verschillende adviezen zal zo snel mogelijk worden voorgelegd aan de regering. Het doel is om het ontwerp na goedkeuring op de ministerraad en het advies van de Raad van State in te dienen bij het Parlement. Ik wens ook het systeem ter bestrijding van overmatige schuldenlast nog doeltreffender te maken door de kwaliteit en de relevantie van opgeslagen gegevens van bepaalde overeenkomsten in de Centrale voor kredieten aan particulieren bij de Nationale Bank van België te verbeteren.

 

12.03  Leen Dierick (cd&v): Dank u wel, mijnheer de vicepremier, voor uw antwoord. Er wordt dus aan gewerkt: er is een eerste tekst, er zijn adviezen ingewonnen en nu wordt de tekst opnieuw voorgelegd aan de ministerraad. Ik kan alleen maar hopen dat het snel vooruitgaat. We zitten in een ongeziene crisis die heel veel gezinnen treft. Ze hebben het echt lastig om hun facturen te betalen en moeten keuzes maken: welke facturen betaal ik op tijd, welke niet?

 

Ik vind het hallucinant dat we daar al sinds 2019 over bezig zijn. Het stond ook al in het regeerakkoord. Als we de consumenten willen beschermen, is dat een van de belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen: een deftige betaaltermijn afspreken, de kosten beperken en de eerste herinneringsbrief gratis maken. Ik hoop en ben ervan overtuigd dat u mee aan de kar trekt om effectief tot een goede regeling te komen. Ik hoop dat we heel snel over de tekst kunnen stemmen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De vragen nrs. 55030172C en 55030173C van mevrouw Van Bossuyt worden uitgesteld.

 

13 Question de Gilles Vanden Burre à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le report de paiement pour les factures énergétiques" (55030259C)

13 Vraag van Gilles Vanden Burre aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het uitstel van betaling voor de energiefacturen" (55030259C)

 

13.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ma collègue Leen Dierick a rappelé le contexte, que nous connaissons malheureusement tous: les factures énergétiques explosent, tandis que nos concitoyens, nos indépendants et nos entreprises sont confrontés à de nombreuses difficultés et ne voient toujours pas le bout du tunnel. Chaque jour, la presse nous présente des exemples relatifs à des petits commerçants, dont les factures explosent. Hier encore, c'était un boulanger à Vencimont qui voyait sa facture d'électricité passer de 22 000 à 130 000 euros par an. Nous serons tous d'accord pour dire que c'est démentiel! Nous recevons de semblables témoignages de citoyens. C'est dramatique! Bref, il faut déployer un éventail de mesures – et non en prendre seulement une. Il n'y a pas de formule miracle. Plusieurs initiatives doivent être prises, qu'il s'agisse du tarif social ou encore de la taxation des surprofits.

 

Je souhaitais aborder avec vous un aspect en particulier, mais je tenais à resituer le contexte pour éviter de faire accroire à l'existence d'une solution miracle, car nous savons qu'elle n'existe pas. Vous êtes en train de discuter avec le secteur énergétique et ses fournisseurs. Qu'en est-il ressorti pour l'instant? Il a été question d'un code de bonne conduite visant ces entreprises. Quelles en sont les conditions? Un accord a-t-il pu aboutir en ce qui concerne le report du paiement des factures? Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, mais cette mesure pourrait soulager certains.

 

Quid de l'étalement dans le temps? Est-ce à l'ordre du jour? Peut-on en envisager une automatisation? Il est à craindre que cette initiative soit laissée à la discrétion des fournisseurs, qui entreraient en contact avec leurs clients. De même que nous avions pu influer sur les banques lors de la crise covid, nous pourrions le faire avec les fournisseurs d'énergie pour aider les citoyens à régler leurs factures. Enfin, ces discussions concernent-elles également les PME et les indépendants afin que ceux qui sont le plus touchés puissent reporter ou étaler dans le temps leur remboursement? Cette disposition pourrait-elle être formalisée entre le gouvernement et le secteur?

 

13.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur Vanden Burre, concernant la question spécifique des reports et des plans d'étalement dans le secteur de l'énergie, il s'agit là d'une compétence régionale. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec le premier ministre, réunir un Comité de concertation "énergie", pour que chaque niveau de pouvoir, en fonction de ses compétences, soit bien sensibilisé et mobilisé pour travailler dans la poursuite du même objectif, à savoir faire baisser le montant de la facture – travail mené au niveau européen et au niveau fédéral – pour les citoyens et les PME, et que chacun puisse intervenir dans son champ de compétences. Par conséquent, la question du report et des plans d'apurement relève bien de la compétence régionale.

 

Cette problématique pourrait cependant être abordée dans le cadre de l'accord dit "du consommateur". Avec le cabinet de la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, nous menons des discussions avec le secteur pour analyser comment améliorer la qualité des services au consommateur dans ce cadre et réfléchir à une extension de l'"accord consommateur" aux indépendants et aux PME. C'était d'ailleurs une décision prise par le gouvernement à la suite d'une demande des partenaires sociaux. Nous aurons une réunion demain avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie, le premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de l'Énergie et moi-même.

 

Nous avons également pris des dispositions pour mieux protéger les consommateurs en matière de modification du montant des acomptes. Grâce à la loi de dispositions diverses en matière d'énergie du 28 février 2022, le client résidentiel peut désormais s'opposer à une modification d'acompte faite par le fournisseur, et ce, dans les 15 jours suivant la proposition faite par le fournisseur.

 

Pour ma part, je finalise un projet de loi pour encadrer les frais qui peuvent être imputés au consommateur en cas de retard de paiement. Il sera dans les prochaines semaines sur la table du gouvernement et j'espère très prochainement présenté au Parlement. Ce projet de loi imposera notamment un premier rappel gratuit et plafonnera les indemnités forfaitaires ainsi que les intérêts de retard qui peuvent être réclamés dans le cadre de la phase de recouvrement amiable. Il soumettra également les huissiers de justice au contrôle du SPF Économie.

 

Cependant, comme vous le savez, il existe pour le marché de l'énergie des dispositions régionales – je les évoquais en début de réponse – notamment en matière de frais de recouvrement pour impayés. Ces dispositions constituent des lex specialis et auront donc la primauté face au projet de loi que je présenterai prochainement, qui constituera quant à lui une lex generalis.

 

13.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Merci pour tous ces éléments importants. Concernant d'autres réponses que vous avez données aujourd'hui, de quoi parlez-vous par rapport au code de conduite qui avait été annoncé au niveau du kern?

 

13.04  Pierre-Yves Dermagne, ministre: C'est l'accord consommateur. C'est le même objet qui porte deux noms.

 

13.05  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Merci pour la précision. Effectivement, nous le soutiendrons, sachant qu'il s'agit d'une action qui peut avoir lieu ici. Je pense qu'il faut quand même pouvoir garder ouverts d'autres types de mesures. Je sais que des discussions sont en cours au gouvernement. Mais en tout cas, vu les difficultés qui s'accumulent malheureusement pour les citoyens et les très grandes difficultés pour les commerçants, TPE, PME, je pense qu'il faut pouvoir aboutir dans toutes les mesures que vous avez nommées à tous les niveaux de pouvoir. Je pense qu'il faut aussi pouvoir ouvrir d'autres champs de mesures éventuels.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Roberto D'Amico à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le payement par cash aux musées royaux" (55030301C)

14 Vraag van Roberto D'Amico aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Cashbetalingen in de koninklijke musea" (55030301C)

 

14.01  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, juste avant les vacances d’été, je vous rappelais que les Belges sont fortement attachés au cash en mentionnant une étude menée par Test Achats qui indique que "trois consommateurs sur quatre estiment qu'un commerçant ne doit pas pouvoir refuser le cash". 

 

Vous aviez confirmé la volonté du gouvernement de favoriser le paiement électronique mais vous aviez également rappelé que "les entreprises ne peuvent pas refuser les paiements en espèces lorsque le consommateur ne souhaite pas utiliser un autre moyen de paiement". Pourtant, aux musées royaux, une affiche indique clairement qu’il faut obligatoirement payer par carte bancaire et que le cash n’est pas accepté. Pouvez-vous nous expliquer ce qui justifie une telle restriction?​​

 

14.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur D'Amico, les paiements en cash, billets ou pièces en euros ont cours légal, ce qui signifie qu'une dette peut toujours être payée en espèces. Toutefois, les parties peuvent être d'accord pour utiliser un autre moyen de paiement. Des restrictions aux paiements en espèces peuvent se justifier par des motifs de sécurité ou d'organisation pratique dans le chef de l'entreprise (par exemple, refuser certaines grosses coupures afin de conserver suffisamment de monnaie en caisse) ou encore par des motifs relevant de l'ordre public comme la lutte contre la criminalité et le blanchiment ou la fraude fiscale.

 

Depuis le 1er juillet 2022, les entreprises ont l'obligation de proposer aux consommateurs un moyen de paiement électronique mais cette obligation ne leur permet pas de refuser des paiements en espèces.

 

Concernant la situation spécifique des musées royaux, le cabinet du secrétaire d'État chargé de la Politique scientifique m'indique que les visiteurs peuvent également payer au guichet via un paiement en espèces. Votre question m'aura donc permis de clarifier cet élément. La consigne sera bel et bien donnée pour que cette possibilité soit respectée.

 

14.03  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse mais je peux vous confirmer qu'aux musées royaux, une affiche indiquait clairement un tel message. J'ai un témoin présent ici qui y est allé; il peut vous confirmer qu'il l'a vu noir sur blanc.

 

Le genre de réponse que vous m'avez donnée peut faire tâche d'huile parce que les autres commerçants vont aussi pouvoir refuser en invoquant des raisons de sécurité. Si la raison de sécurité domine et que cela se fait au détriment du visiteur, ce n'est pas correct comme réponse.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: De heer Freilich is niet aanwezig, zijn vraag nr. 55030487C vervalt. Ook de heer Ducarme is niet aanwezig, zijn vraag nr. 55030562C vervalt.

 

15 Question de Roberto D'Amico à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les pressions politiques de Belfius" (55030583C)

15 Vraag van Roberto D'Amico aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De politieke druk die Belfius uitoefent" (55030583C)

 

15.01  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le 13 septembre 2022, nous avons pu lire dans la presse que la banque Belfius refusait de négocier un renouvellement du contrat caissier avec la Région wallonne au-delà de 2024. Selon les fuites relayées par le journal L'Écho, la banque va jusqu'à menacer le gouvernement wallon de ne plus garantir ses prêts au-delà de 2024, sous prétexte de la mauvaise situation financière de la Wallonie et de la montée du PTB.

 

Il s'agit là d'une grave ingérence du monde financier dans la vie démocratique. Le rôle d'une banque publique est de permettre des investissements utiles et nécessaires, pas de décider qui siégera au gouvernement.

 

Belfius exerce ses pressions politiques en parlant de risque financier. C'est assez scandaleux quand on se rappelle que cette banque ne doit sa survie qu'aux dizaines de milliards d'euros d'argent public qui lui ont été versés à la suite de la crise financière.

 

Le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, ainsi que le président du Parlement wallon, Jean-Claude Marcourt, ont dénoncé cette intervention politique de Belfius. En ce qui vous concerne, j'ai lu, dans le même journal, un commentaire mitigé où vous indiquez que vous comprenez l'inquiétude de la banque détenue à 100 % par l'État.

 

Monsieur le ministre, avez-vous rappelé à l'ordre le conseil d'administration de la banque publique concernant cette ingérence politique?

 

15.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Cher collègue, votre question me permet de clarifier ce que j'ai dit, tout en reprenant et en citant mes propres propos repris par le journal L'Écho.

 

D'abord, je constate qu'il n'y a pas d'expression publique de la part de Belfius. C'était un commentaire rapporté par le journal qui citait une source gouvernementale de mémoire.

 

Je disais ceci: "Ce serait déplacé de s'exprimer de cette manière de la part d'un organisme bancaire détenu à 100 % par l'État et qui a été sauvé et soutenu par le contribuable. Maintenant, qu'il y ait une prise en compte d'un contexte financier plus général, je peux le comprendre."

 

Pour le dire clairement, je vous répondrai que c'est le rôle de Belfius d'évaluer le risque financier des crédits qu'elle octroie sur la base de données objectives et ce n'est cependant pas son rôle d'émettre des jugements politiques.

 

Pour le reste, la remise en question des propos déplacés qui auraient été tenus par un ou des travailleur(s) chez Belfius a déjà amplement eu lieu dans la presse. Je souscris aux commentaires faits par le ministre-président wallon ou encore par le président du Parlement de Wallonie.

 

15.03  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Je vous remercie pour votre réponse et votre fermeté, monsieur le ministre.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

16 Question de Roberto D'Amico à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les économies de consommation d’énergie" (55030624C)

16 Vraag van Roberto D'Amico aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Energiebesparingen" (55030624C)

 

16.01  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, lors d’un précédent Comité de concertation consacré aux prix de l’énergie, il a été décidé de réduire la température dans les bâtiments publics à 19 degrés. Par ailleurs, la Région wallonne a décidé l’extinction de l'éclairage sur les autoroutes.

 

De telles mesures d’économie d’énergie sont-elles envisagées dans le secteur privé? Pouvez-vous demander au Bureau fédéral du Plan de calculer la consommation des éclairages publicitaires en Belgique? En Allemagne et en Espagne, les gouvernements ont décidé d’interdire l’éclairage publicitaire entre 22 h et 6 h. La France entre 1 h et 6 h. Envisagez-vous une telle mesure de limitation ou d’interdiction des éclairages publicitaires?

 

16.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur D'Amico, tout d'abord, je dois vous dire que je suis favorable à la limitation des éclairages publicitaires, de manière à suivre les exemples étrangers que vous avez cités. Seulement, ce sont les Régions qui sont compétentes en la matière. Je me réfère à ma réponse à la question de M. Vanden Burre, en rappelant qu'il est essentiel que les différents gouvernements de ce pays puissent se réunir en un Comité de concertation "crise énergétique". De la sorte, en fonction de leurs compétences respectives, ils pourront agir dans la cohérence.

 

Comme les pouvoirs publics, les entreprises se sont engagées à prendre des mesures pour réduire leur consommation d'énergie. Je citerai notamment l'initiative des membres de Comeos, qui se sont engagés à éteindre leurs enseignes pendant les heures de fermeture. Toutefois, je le répète, il s'agit en l'espèce d'une compétence régionale. Je sais que les gouvernements régionaux ont déjà pris plusieurs dispositions relatives à leurs bâtiments et à l'éclairage de l'espace public, mais j'attends de leur part qu'ils puissent accomplir un pas supplémentaire au sujet des éclairages publicitaires.

 

16.03  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je demanderai à mes collègues de la Région wallonne de poser cette question mais vous, de votre côté, vous connaissez aussi des gens à la Région wallonne à qui vous pouvez donner votre avis. À titre d'exemple et c'est ce qui m'a choqué, un panneau JCDecaux numérique, à lui tout seul, représente une consommation de 6 000 kWh par an. Pour un foyer normal, celle-ci est de 2 300 kWh. La consommation d'un panneau équivaut donc à celle de trois familles. C'est aberrant!

 

16.04 Pierre-Yves Dermagne, ministre: D'autant qu'il s'agit d'une question qui relève d'une compétence régionale!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le président: La question n° 55029567C de M. François De Smet est reportée.

 

La réunion publique de commission est levée à 15 h 57.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.57 uur.