Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions

Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen

 

du

 

Mercredi 21 septembre 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 21 september 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 04 et présidée par Mme Marie-Colline Leroy.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.04 uur en voorgezeten door mevrouw Marie-Colline Leroy.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

La présidente: Chers collègues, comme vous l'aurez constaté, les questions de ce jour sont nombreuses. Deux grands débats d'actualité nous attendent. Dès lors, même si vous êtes évidemment libres de faire comme vous le souhaitez, je vous propose, autant que possible, de renvoyer au texte de vos questions. N'hésitez pas à le faire, parce que cela nous laissera plus de temps pour échanger avec Mme la ministre et d'aller le plus loin possible dans l'agenda. Je pense que nous avons tous eu le temps de lire les questions de chacun et que nous les connaissons un peu.

 

01  Débat d'actualité sur la réforme des pensions et questions jointes de

- Gaby Colebunders à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029141C)

- Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029267C)

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'état d'avancement de la réforme des pensions" (55029307C)

- Anja Vanrobaeys à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029333C)

- Raoul Hedebouw à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029352C)

- Sofie Merckx à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029354C)

- Peter Mertens à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55029355C)

- Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les résultats du dernier Conseil des ministres restreint concernant la réforme des pensions" (55029649C)

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le contrôle de genre et la réforme des pensions" (55029713C)

- Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les résultats du conclave consacré aux pensions" (55029313C)

- Nahima Lanjri à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55030241C)

- Christophe Bombled à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55030253C)

- Catherine Fonck à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La non-réforme des pensions" (55030339C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'état des lieux de la réforme des pensions" (55030346C)

- Sophie Thémont à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La réforme des pensions" (55030381C)

01 Actualiteitsdebat over de pensioenhervorming en toegevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029141C)

- Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029267C)

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De stand van zaken van de pensioenhervorming" (55029307C)

- Anja Vanrobaeys aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029333C)

- Raoul Hedebouw aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029352C)

- Sofie Merckx aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029354C)

- Peter Mertens aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55029355C)

- Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De resultaten van de laatste kern omtrent de pensioenhervorming" (55029649C)

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De gendertoets van de pensioenhervorming" (55029713C)

- Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De resultaten van het pensioenconclaaf" (55029313C)

- Nahima Lanjri aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55030241C)

- Christophe Bombled aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55030253C)

- Catherine Fonck aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De non-hervorming van de pensioenen" (55030339C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over " De stand van zaken met betrekking tot de pensioenhervorming" (55030346C)

- Sophie Thémont aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De pensioenhervorming" (55030381C)

 

01.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Ik zou graag willen verwijzen naar mijn schriftelijk ingediende vragen, maar die zijn allemaal een beetje achterhaald. Ze waren namelijk al ingediend vóór het grote akkoord van juli laatstleden. Ik zal ze dus een beetje samenvatten en hier en daar iets uitlichten. Ik ga ervan uit dat de minister haar antwoord ook zo voorbereid heeft.

 

La présidente: Monsieur Van der Donckt, pour le compte rendu, je me permets de vous rappeler que c'est le résumé que vous allez donner maintenant qui y figurera.

 

01.02  Wim Van der Donckt (N-VA): Inderdaad, mevrouw de voorzitster.

 

Mevrouw de minister, in juli is er een akkoord tot stand gekomen. De N-VA-fractie vond dat maar een akkoordje. Ik zou graag twee punten ervan uitlichten.

 

Voor het eerste punt verwijs ik graag naar een interview van uw partijvoorzitter, de heer Paul Magnette, in juni van dit jaar, toen het akkoord nog niet gesloten was. Hij stelde in dat interview dat de eis van de PS voor het minimumpensioen van 1.500 euro reeds ingewilligd was en dat zijn partij ermee kon leven dat verdere hervormingsplannen tijdens de huidige legislatuur zouden uitblijven. Het akkoord van juli 2022 is überhaupt nog geen volledige realisatie van het regeerakkoord. Zult u er in deze legislatuur in slagen om het regeerakkoord op het vlak van de pensioenen integraal uit te voeren? Of sluit u zich eerder aan bij de visie van uw partijvoorzitter?

 

Het tweede punt gaat over het financiële aspect van de pensioenen. Zoals u ongetwijfeld weet, is de veralgemening van de tweede pijler doorgestuurd naar de sociale partners. Hebt u al een zicht op de manier waarop de sociale partners dat zullen kunnen bolwerken? Zullen zij een akkoord bereiken? Indien dat niet het geval is, zou ik willen weten wat uw visie is op de financiering van de pensioenen, niet alleen voor het einde van de legislatuur, maar ook voor de verdere toekomst.

 

01.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, mijn eerste ingediende vraag is grotendeels dezelfde als die van collega Van der Donckt en dateert al van 1 juli, van voor de hervorming.

 

Voor mijn tweede ingediende vraag verwijs ik naar de tekst van mijn vraag zoals ingediend.

 

In de nieuwe pensioenplannen die u in juli voorstelde, zou er bij de berekening gebruik gemaakt worden van een 'streng' en een 'soepel' criterium op basis van het aantal gewerkte jaren en de daarmee verbonden aantal dagen. Evenwel zien we dat er nog steeds sprake is van volledig gewerkte dagen.

U heeft evenzeer aangegeven rekening te houden met eventuele negatieve effecten van de pensioenberekening in functie van de genderproblematiek. Veel vrouwen hebben een deeltijdse job (en werken dus niet steeds 'volle' dagen) of blijven een periode thuis om voor de opvoeding van de kinderen in te staan.

In functie van de verstrenging van de voorwaarden tot het bekomen van het minimumpensioen lijkt dat laatste dus eerder een verslechtering van de toestand voor vooral vrouwen in te houden.

 

Graag verneem ik van de minister:

1. Op basis van de nieuwe toegangscriteria zou 60 % van de vrouwen niet aan de nieuwe criteria voldoen om het minimumpensioen te bekomen. Volgt u deze redenering en welke berekeningen heeft de pensioendienst u hierover bezorgd?

2. De berekeningswijze in gewerkte 'voltijdse' dagen staat haaks op de realiteit van de arbeidsmarkt. Blijft u achter deze rekenwijze staan en ziet u geen negatief gendereffect?

3. Er wordt nog steeds aangedrongen op een pensioensplit om de problematiek van vooral vrouwen die gescheiden zijn en minder gewerkt hebben in functie van de opvoeding van de kinderen, op te lossen. Hoever staan deze besprekingen?

 

01.04  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, voor mijn vragen geldt hetzelfde als voor de vragen van de voorgaande sprekers, want ik heb mijn vragen ingediend vóór de pensioenhervorming. Daarom vraag ik u bij dezen meteen naar het vervolg.

 

Op 19 juli heeft de regering een pensioenakkoord gesloten. Wij hadden de pensioenen al verhoogd, meer bepaald de minima, maar ook het berekeningsplafond en de IGO.

 

Met het pensioenakkoord worden er, kort samengevat, drie maatregelen genomen: er geldt een nieuwe voorwaarde voor de toegang tot het minimumpensioen, er komt een pensioenbonus voor wie langer werkt en het deeltijds werk wordt geherwaardeerd. Deeltijds werk, dat vooral gepresteerd wordt door vrouwen, krijgt meer plaats in de berekening van het minimumpensioen. Daarover bestaat een principeakkoord.

 

Er werd beslist om dat akkoord door het Planbureau te laten doorrekenen en vervolgens te bekijken waar er nog moet worden bijgestuurd. Daarnaast zou aan de sociale partners advies gevraagd worden over de toekomst, zowel inzake de financiële als de sociale houdbaarheid.

 

Ik herinner eraan dat wij vandaag in de krant kunnen lezen dat acht op de tien gepensioneerden zijn rusthuisfactuur niet kan betalen. Dat heeft ook te maken met het regionale zorgbudget, maar voor mij mag er toch ook een versterking van de pensioenen bij.

 

Mevrouw de minister, heeft het Planbureau de berekeningen al gemaakt en wat is het resultaat? Hoe verloopt dat verder in de regering? Wanneer kunnen wij in de Kamer de tekst van uw wetsontwerp verwachten?

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de adviesaanvraag aan de sociale partners? Wat wordt hun precies gevraagd? Hoe verloopt dat verder en tot welke verdere pensioenhervormingen zal dat leiden?

 

01.05  Nahima Lanjri (cd&v): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik heb mijn vraag recent ingediend. Ik verwijs naar de tekst van mijn vraag zoals ingediend.

 

Mevrouw de minister, op 19 juli sloot de regering een pensioenakkoord over drie maatregelen. Concreet gaat het om een nieuwe voorwaarde voor de toegang tot het minimumpensioen (5.000 effectieve dagen gewerkt hebben), de pensioenbonus voor wie langer werkt en een gendermaatregel waarbij deeltijds werk geherwaardeerd zal worden. Het ging op dat moment om een principeakkoord. De regering heeft vervolgens de opdracht gegeven aan het Planbureau om deze maatregelen door te rekenen zodat men nog zou kunnen bijsturen waar nodig.

Naast deze drie maatregelen staan er ook nog heel wat andere gerelateerde pensioenkwesties open. Denk maar aan het probleem van de berekening van de gemengde loopbanen, de werkloosheidsval bij overlevingspensioenen, de hoge fictieve rente, de onzekere toekomst omtrent de betaalbaarheid, enzoverder. Toen ik deze problemen in de voorbije maanden heb aangekaart, gaf u steeds aan om deze aspecten op te nemen in een algemene pensioenhervorming. Over deze problematieken werd er echter niets opgenomen in het pensioenakkoord. Wel heeft de regering aan de sociale partners gevraagd om een advies te geven over maatregelen die de budgettaire en sociale houdbaarheid van de pensioenen moet verbeteren. Het laatste jaarrapport van de Vergrijzingscommissie wees nog op de urgentie van een brede pensioenhervorming waarbij er gefocust wordt op betaalbaarheid. Ik heb hierover volgende vragen:

 

- Heeft het Planbureau de genomen maatregelen uit het pensioenakkoord kunnen doorrekenen? Zo ja, wat waren de bevindingen omtrent de kostprijs van deze maatregelen? Zal er nog bijgestuurd moeten worden? Zo nee, wanneer mogen we het rapport van het Planbureau ontvangen?

- Wanneer mogen we het wetsontwerp omtrent het pensioenakkoord in het parlement verwachten?

- Werkt u of deze regering inmiddels ook verder aan nieuwe maatregelen om de openstaande problemen omtrent de pensioenberekening op te lossen? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u? Zo nee, waarom niet?

Ik dank u voor uw antwoord.

 

01.06  Christophe Bombled (MR): Madame la ministre, lors de la plénière du 20 juillet dernier, je vous questionnais au sujet l'accord du Gouvernement relatif à la réforme des pensions. Cet accord fixe les lignes pour encourager positivement le maintien à l'emploi en fin de carrière, réduire les inégalités subies par les femmes et tient compte du travail effectif dans l'accès à la pension minimum. Dans le cadre du bonus pension, celui-ci sera déterminé après l'analyse de la neutralité budgétaire. Enfin, vous l'aviez précisé dans votre réponse, un travail a été entrepris avec les partenaires sociaux concernant la généralisation de la pension complémentaire, une meilleure prise en compte de la dimension familiale ainsi que la soutenabilité sociale et financière de notre système de pension.

 

Mes questions sont les suivantes :

- Pourriez-vous faire le point sur les travaux en cours ? Un planning a-t-il été fixé ?

- Dans le cadre du bonus pension, celui-ci a-t-il été déterminé et de quelle manière

- Le site My Pension doit à présent être adapté pour permettre d'intégrer les mesures déjà prises. Pourriez-vous préciser quand celui-ci sera mis à jour ? L'information étant un point important de l'accord de Gouvernement, comment allez-vous informer la population des mesures prises ?

- Avez-vous déjà reçu un rapport intermédiaire des partenaires sociaux ? Si oui, qu'en ressort-il ?

- Et enfin, d'après des articles de presse, le projet de réforme n'aurait pas d'équilibre intergénérationnel. En d'autres mots, il protègerait les positions des retraités actuels au détriment des positions des retraités futurs. Afin de garantir cet équilibre, envisagez-vous de mettre en place un mécanisme pour partager le poids du système entre plusieurs générations comme c'est le cas, par exemple, en Suède ? Quelle est votre position sur le sujet ?

 

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.

 

01.07  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, avant les vacances, votre gouvernement a annoncé à la dernière minute sa réforme des pensions tant attendue. Pour ce faire, une partie de la discussion a été évacuée vers les partenaires sociaux, qui doivent encore se prononcer cet automne sur la dimension familiale et la généralisation du second pilier des pensions. Plus généralement, les partenaires sociaux doivent donner leur avis sur la viabilité financière et sociale du système de pension.

 

- Pouvez-vous nous faire un état des lieux sur les discussions entre les partenaires sociaux ? Se sont-ils déjà rencontrés à ce sujet? Si ce n'est pas le cas, quand les réunions sont-elles prévues ?

- Comment les conclusions de cette concertation seront-elles communiquées au Parlement ?

- Est-il prévu que le Parlement entende les partenaires sociaux sur leurs décisions ?

- Après cette concertation, quelle suite donnerez-vous ?

 

01.08  Sophie Thémont (PS): Je me limiterai à quelques mots, il est vrai que vous vous étiez engagée à réaliser une ambitieuse réforme des pensions et je suis d'avis que vous avez tenu promesse. On a eu l'occasion, en juillet dernier, d'analyser cet accord concernant la deuxième phase de la réforme des pensions. Je voulais souligner toute l'attention portée à la pension des femmes. C'est sur ce sujet que portent mes questions.

 

Concernant la mise en œuvre des décisions prises et la suite de vos travaux, dans votre déclaration de politique générale, vous affirmiez que chaque mesure serait soumise au "test genre". Pourriez-vous nous en dire davantage sur les mesures qui favoriseront l'égalité entre les hommes et les femmes? Pourriez-vous m'informer du calendrier attendu pour la mise en place des mesures de la phase 2? Où en sont les discussions des partenaires sociaux quant aux mesures de la phase 3?

 

La présidente: Merci madame Thémont. Je pense que personne d'autre ne souhaite s'associer à la question du débat d'actualité. Peut-être que ce sera le cas dans le cadre des répliques.

 

01.09  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie pour l'ensemble de vos questions. Je vais prendre un peu de temps pour entrer dans les détails car on n'a pas pu le faire. Je vous ai longuement entendu en séance plénière mais vous savez que l'ensemble du gouvernement avait un quart d'heure pour répondre à la suite d'interpellations qui ont duré environ une heure et quarante minutes. Permettez-moi, dès lors, de rentrer dans les détails de l'accord qui a été validé par le gouvernement le 19 juillet dernier.

 

Les nombreuses questions montrent aussi l'importance que chacun d'entre vous accorde au système de pension. C'est normal car il s'agit ni plus ni moins de 2,2 millions de personnes, nombre qui, en 2040, passera à 3 millions de personnes. Il s'agit évidemment de leurs revenus.

 

Les discussions n'ont pas été faciles. Inutile d'essayer de faire croire le contraire mais elles ont abouti à un accord qui garantit de réelles avancées en termes de soutien à l'emploi et de valorisation du travail mais aussi à la correction des discriminations sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. Cet accord répond aux objectifs que nous nous étions fixés dans l'accord de gouvernement, dont celui de soutenir l'emploi afin d'assurer la soutenabilité financière de notre système social.

 

Grâce au bonus pension, nous incitons positivement les travailleurs à rester actifs plus longtemps sur le marché du travail. L'ancien gouvernement l'avait supprimé. Nous le réintroduisons, ce dès le premier jour où l'on pourrait quitter le marché de l'emploi. C'est déjà une différence totale avec l'ancien bonus. J'y reviendrai d'ailleurs. C'est une mesure 100 % positive pour les travailleurs. Les personnes qui voudront prendre leur pension anticipée pourront continuer à la prendre sans être pénalisées, c'est-à-dire sans malus. C'était pour moi une balise. Celle-ci a été respectée. Ce n'est pas en pénalisant les travailleurs que nous ferons avancer le système.

 

De même, comme je vous l'ai dit dès mon arrivée au gouvernement, je veux travailler à une réduction du pension gap entre le montant des pensions des femmes et celui des hommes. La revalorisation du temps partiel dans le calcul de la pension minimum participera à cet effort. Ce n'est pas une mesure anodine pour les femmes concernées. C'est de l'argent en plus pour mieux vivre.

 

Et puis, comme le prévoyait l'accord de gouvernement, on a instauré une condition de travail effectif pour l'accès à la pension minimum. Mais nous avons aussi parallèlement veillé à protéger les droits acquis via une mise en œuvre progressive de cette nouvelle condition. Il n'était pas question, une nouvelle fois, de punir celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont à quelques années de leur pension. Nous protégeons les droits acquis. C'est évidemment fondamental. De plus, nous avons été encore plus loin en créant un filet de protection autour des personnes en situation de fragilité. Je reviendrai sur tous ces points.

 

Ces trois mesures seront affinées en fonction des résultats des simulations d'impact que nous avons demandées à nos administrations et au bureau du plan. Elles seront ensuite discutées au sein de la majorité d'ici quelques semaines. Lorsqu'il s'agit de l'ensemble des travailleurs de demain, on parle de modèles macroéconomiques. Faire tourner des modèles macroéconomiques n'est pas simple et il ne suffit pas d'appuyer sur un seul bouton.

 

Avant de rentrer dans les détails des trois mesures, je voudrais insister sur le rôle important que les partenaires  sociaux sont appelés à jouer dans le cadre de cette réforme.

 

Wat werd er concreet beslist?

 

Ten eerste, wat de pensioenbonus betreft, er zal een forfaitaire bonus tussen 2 en 3 euro worden ingevoerd voor elke gewerkte dag vanaf het moment dat men voldoet aan de voorwaarden voor het vervroegd pensioen. Die bonus zal gedurende maximaal 3 jaar opgebouwd kunnen worden. Ook wordt in 30 dagen gelijkstelling per kalenderjaar voorzien. In de bonus wordt ook voorzien in solidariteitsmechanismen, enerzijds aan de onderkant: voor mensen met een minimumpensioen zal de pensioenbonus ook toegekend worden boven op het minimumpensioen; en anderzijds aan de bovenkant: voor pensioenen boven een bepaald plafond is er geen bonusopbouw.

 

Samen met de keuze voor een forfaitair bonusbedrag zorgt dit voor een zekere progressiviteit van de pensioenbonus. Mensen met een laag pensioen zullen procentueel meer bonus opbouwen dan mensen met een hoog pensioen.

 

Ten tweede wordt overeenkomstig het regeerakkoord een bijkomende voorwaarde van effectieve tewerkstelling ingevoerd voor de toegang tot het minimumpensioen. Het gaat daarbij om de voorwaarde van minstens 5.000 effectief gewerkte dagen voor het voltijds pensioen.

 

Zoals u weet, ben ik sterk begaan met een verkleining van de genderpensioenkloof. Deeltijdwerkers moeten minder dagen aantonen. Hun voorwaarde is 3.120 dagen. Dat komt overeen met 20 jaar halftijds werken. Dat betekent dat men minstens ongeveer een derde van een volledige loopbaan moet hebben gewerkt om recht te hebben op een voltijds minimumpensioen. Deeltijdwerkers moeten minstens een vijfde van een volledige loopbaan gewerkt hebben.

 

Het is evenwel belangrijk hierbij te herhalen dat het gaat om de bijkomende voorwaarde, naast de reeds bestaande loopbaanvoorwaarde van 30 jaar. Het is dus voor alle duidelijkheid niet zo dat iemand na 20 jaar werken al recht heeft op een minimumpensioen. Men moet dus nog steeds een loopbaan kunnen bewijzen van minstens 30 jaar, met gelijkgestelde periodes.

 

La nouvelle condition de travail effectif est exprimée en nombre de jours durant les années de carrière et non en nombre d'années sur la carrière. Ceci est un point d'attention très important pour les femmes. Calculer en nombre de jours sur la carrière permet de protéger les personnes aux carrières plus irrégulières, majoritairement des femmes. Chaque journée de travail effectif comptera dans le décompte final. En outre, certaines périodes d'inactivité seront assimilées à des jours de travail effectif. Il s'agit concrètement aujourd'hui des périodes de congé de maternité, de congé d'allaitement et de congé pour soins palliatifs, mais aussi de l'inactivité pour cause de handicap, à partir du moment où la personne est reconnue par la DG Handicapés, c'est-à-dire qu'elle perçoit une allocation de remplacement de revenus.

 

À côté de ces périodes assimilées, des périodes importantes d'incapacité de travail seront "neutralisées". Cela veut dire que la condition de travail effectif diminuera en fonction de la durée d'invalidité. Par exemple, une personne qui a travaillé quinze ans et a été trente ans en invalidité après un accident de travail verra la condition diminuer à 2 500 jours au lieu de 5 000 jours. Une personne qui a trente ans de travail et quinze ans de maladie chronique voit sa condition diminuer de 4 000 jours. Il s'agira donc d'une neutralisation de quelques années d'invalidité.

 

Enfin, une période de transition longue et progressive, qui préserve les droits acquis, est prévue. Rien ne change évidemment pour les pensionnés actuels. Rien ne change pour les personnes qui auront 55 ans le 1er janvier 2024, si elles ont déjà acquis l'accès à la pension minimum selon le système qui est en vigueur aujourd'hui. Rien ne change pour celles et ceux qui auront 60 ans et plus. Je m'empresse de souligner que celles et ceux qui n'auraient pas/plus accès à la pension minimum ne se retrouveront pas avec rien. En effet, il reste le droit minimum par année de carrière ou, le cas échéant, la GRAPA que nous avons revalorisée.

 

Het is zeker niet zo dat 60 % van de rechthebbenden op een pensioen erop achteruit zou gaan, integendeel. Dankzij de sterke verhoging van de minima, die we bij het begin van deze legislatuur reeds hadden beslist, gaat de overgrote meerderheid er sterk op vooruit. Dankzij de reeds opgesomde sociale mechanismen, die dankzij de volharding van de socialisten zijn opgenomen, zal niemand als gevolg van een accident de la vie het recht op een minimumpensioen verliezen.

 

De regering besliste ook om deeltijds werk beter te valoriseren voor de berekening van het minimumpensioen. Dat is ook een maatregel met een sterke genderdimensie. We weten namelijk dat 80 % van de mensen die deeltijds werken vrouwen zijn. Concreet verhogen we de pensioenrechten met 25 % voor maximaal 5 jaar vóór 2002, voor iedereen die recht heeft op het deeltijds minimumpensioen. Daarnaast breiden we de toegang tot de minimumpensioenen ook uit voor de meewerkende echtgenoten en de onthaalouders. Het gaat hierbij ook overwegend om vrouwen. Deze maatregelen komen boven op de reeds besliste uitbreiding van de overgangsuitkering voor de jonge weduwen. Bovendien wordt aan het Kenniscentrum voor de pensioenen gevraagd om de impact te onderzoeken van al die maatregelen op het pensioen van vrouwen.

 

Parallel aan de implementatie van het pensioenpakket, wordt aan de sociale partners gevraagd samen te werken aan concrete voorstellen.

 

Ces propositions doivent concerner la soutenabilité sociale et financière, la généralisation de la pension complémentaire, la modernisation de la dimension familiale – dont le splitting (partage des revenus), j'y reviendrai, madame Samyn – et une plus grande convergence entre les régimes.

 

Par ailleurs, le rapport des partenaires sociaux abordera aussi les points suivants: la réduction de la condition de carrière de la pension anticipée pour les longues carrières jusqu'à quarante-deux ans dans le cas où une condition de travail effectif est remplie – je parle des fameux quarante-deux ans de carrière nécessaires à l'accès à la pension anticipée –, l'ajout d'une condition de travail effectif pour la pension anticipée – de manière générale –, l'alignement des âges des pensions préférentiels de la SNCB et la Défense sur l'âge légal des pensions pour le reste de la population.

 

Les réformes entreprises sous cette législature prennent donc l'ampleur d'un impact direct pour les travailleurs, mais notre tâche n'est pas terminée. Je suis convaincue que les partenaires sociaux pourront se retrouver pour moderniser le système des pensions en plusieurs points. En tout cas, nous attendons leur recours.

 

Bien que M. Colebunders soit absent, je vais répondre à ses questions, car elles traitent d'un sujet essentiel. La méthode de travail des partenaires sociaux a été déterminée et présentée au gouvernement le 6 juillet. Selon mes informations, ils se rencontrent toutes les semaines. Le rapport final sera déposé à la fin de l'année, comme prévu.

 

S'agissant de la pension à temps partiel, il est exact qu'elle avait été proposée dans le texte que j'avais soumis au gouvernement. Toutefois, au regard des dispositions déjà en vigueur dans le régime respectif des salariés et des fonctionnaires pour l'aménagement des fins de carrière, ainsi que pour le régime des indépendants, le ministre en charge a considéré que ce n'était pas une priorité. Par conséquent, ma proposition a été retirée.

 

M. le député Wim Van der Donckt et Mme la députée Catherine Fonck, qui n'est pas là non plus… Elle avait aussi posé des questions, n'est-ce pas?

 

La présidente: Oui, tout à fait. J'ai oublié de l'excuser, alors qu'elle m'avait demandé de le faire parce qu'elle devait siéger dans une autre commission.

 

01.10  Karine Lalieux, ministre: Donc, M. Van der Donckt et Mme Fonck m'interrogent sur la soutenabilité financière. Ce point est évidemment essentiel et sera analysé par le Bureau du Plan dans ses simulations. Pour le surplus, ce n'est certainement pas en réduisant les pensions que l'on assurera la soutenabilité financière du régime – comme semblait l'envisager Mme Fonck –, mais bien plus en soutenant la création d'emplois de qualité et la mise à l'emploi. C'est d'ailleurs l'une des priorités de ce gouvernement. Vous pouvez regarder par vous-même que le taux d'emploi a bien augmenté depuis le début de cette législature.

 

Je réponds encore à Mme Fonck sur les experts. Il y en a énormément. J'entends une diversité d'experts – peut-être pas ceux qui s'expriment uniquement à travers la presse.

 

Mevrouw Samyn, u vroeg mij naar de verwachte gevolgen van de voorgestelde maatregelen voor vrouwen, de kwestie van de voltijds gewerkte dagen en de pensioensplit. De pensioensplit maakt deel uit van de gezinsdimensie. Aan de sociale partners werd gevraagd deze kwestie te analyseren en voorstellen te doen. Wij hebben het Planbureau gevraagd om voor elke maatregel een genderanalyse te maken. Afhankelijk van het resultaat zullen we zien welke correcties nodig zijn als de kloof tussen mannen en vrouwen groter wordt.

 

Monsieur Bombled, la plateforme mypension sera adaptée pour être opérationnelle, suivant les nouvelles mesures adoptées par le Parlement. Dès que l'avant-projet de loi sera déposé, nous y travaillerons.

 

Concernant le système suédois, il s'agit peut-être de nostalgie de votre part envers la législature précédente MR-N-VA, mais ce gouvernement n'a pas prévu de modifier le système des pensions pour tendre vers un système à points, ou similaire. Ce n'est plus du tout d'actualité.

 

Mevrouw Lanjri, ik ben blij te horen hoe belangrijk u mijn bevoegdheden vindt en hoeveel ideeën u hierover hebt.

 

Le rapport du Bureau du Plan reprenant les mesures décidées par le gouvernement est prévu pour le courant du mois d'octobre. En fonction de celui-ci, nous verrons comment affiner les mesures. Pour la suite, il a été demandé aux partenaires sociaux de travailler sur les différentes propositions. Nous attendons leur rapport pour la fin de l'année. Les textes de loi, quant à eux, sont prévus pour le courant de l'année 2023 et, normalement, l'ensemble de ces mesures sera mis en œuvre au 1er janvier 2024, sous cette législature.

 

01.11  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord, dat zeer uitgebreid was, maar tegelijkertijd ook wat mager, want ik heb weinig concrete maatregelen van u gehoord. U zegt dat er nog een impactstudie moet gebeuren. U wacht op het Federaal Planbureau. U wacht op de sociale partners. Vandaag zegt u dat u de eerste ontwerpen pas in 2023 verwacht.

 

Ik ben bezorgd dat u aan aankondigingspolitiek doet: u zult dit realiseren, u zult dat realiseren, u kondigt allerlei maatregelen aan. Maar u had beter eerst de impactstudies laten uitvoeren alvorens met uw aankondigingen te komen.

 

Wij zijn er voorstander van dat mensen na een leven lang hard werken een goed pensioen ontvangen, maar wij krijgen de indruk dat u in eerste instantie aandacht hebt voor de mensen die niet heel hun leven hebben gewerkt. Het spreekt voor zich dat wie ziek is, kan rekenen op gelijkgestelde periodes, maar ik zie weinig voorstellen om mensen te activeren en langer aan het werk te houden.

 

Na de bevindingen van het Federaal Planbureau en de sociale partners zult u een en ander bijsturen, zegt u. Ik hoop dat u in de goede richting zult bijsturen.

 

01.12  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, u kent ons standpunt inzake uw pensioenhervorming: wij worden daar niet warm van. Uw pensioenhervorming zou de genderkloof moeten verkleinen, maar u hebt mij daarvan nog steeds niet kunnen overtuigen. In België ligt het gemiddeld pensioen voor vrouwen 25 % lager dan een gemiddeld pensioen voor mannen. Vrouwen hebben tijdens hun loopbaan veel vaker een pauze genomen of hebben deeltijds gewerkt om de zorg voor de kinderen of een ziek familielid op zich te nemen. Het deeltijds werken of het tijdelijk on hold zetten van de carrière omwille van een evenwicht tussen werk en gezin maakt dat die doelgroep op het einde van de rit helaas een deel van het pensioen verliest.

 

Niet alleen mijn partij, maar ook uw socialistische vakbond is niet overtuigd van uw hervorming en vreest een financiële achteruitgang voor wie deeltijds werkt.

 

"Een derde van de mensen die vóór de hervorming in aanmerking kwamen voor het minimumpensioen, zou er 200 of zelfs 300 euro per maand op achteruit kunnen gaan", aldus het ABVV. U hebt zich in de commissievergadering en zelfs in de plenaire vergadering altijd opgeworpen als voorvechter van een gelijk pensioen voor mannen en vrouwen. U zou de financiële drama's aanpakken van vrouwen die gescheiden zijn en minder gewerkt hebben wegens de opvoeding van hun kinderen.

 

Typisch aan de regering is dat er nog advies wordt gevraagd aan de sociale partners. Een aantal toch niet onbelangrijke zaken moeten nog worden geanalyseerd. Er wordt nog gewacht op voorstellen van de sociale partners, op de genderanalyse van het Planbureau. Het blijft dus voorlopig nog wachten op de wetsontwerpen. Hopelijk komt hiervan op zijn minst tegen het einde van deze legislatuur iets in huis.

 

01.13  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mevrouw de minister, ik kijk uiteraard uit naar de simulaties en de adviezen van de sociale partners die verwacht worden tegen oktober, respectievelijk het einde van het jaar.

 

Ook wat het pensioen betreft, moet werken lonen. Voor ons moet wie langer werkt, een pensioenbonus krijgen, vanaf het vervroegd pensioen. Wie tegenslag heeft of zorg heeft verleend, mag evenmin afgestraft worden via het pensioen. Mevrouw de minister, in tegenstelling tot sommigen die deeltijds werk en ziekteperiodes volledig afgestraft willen zien, juichen wij uw inspanningen toe opdat periodes van deeltijds werk en ziekteperiodes voor de berekening worden geneutraliseerd.

 

Sommigen klagen aan dat er niets wordt gedaan voor de onthaalouders of voor de meewerkende echtgenoten. Niets is minder waar: er worden voor die categorieën wel degelijk stappen vooruitgezet.

 

Uiteindelijk kunnen we aan de vergrijzing niet ontsnappen: iedereen wordt nu eenmaal ouder en iedereen moet dus kunnen rekenen op een wettelijk pensioen waarmee men kan rondkomen. Er zijn dan twee keuzes. Ofwel doen wij dat in solidariteit en collectief. Ofwel moeten ouderen, zo luidde het credo van de vorige regering, zelf hun plan trekken en zien waarvan ze op hun oude dag moeten leven.

 

01.14  Nahima Lanjri (cd&v): Mevrouw de minister, ik zei het ook al in juli naar aanleiding van mijn vraag in de plenaire vergadering: wij scharen ons achter de maatregelen van de beperkte hervorming. Die maatregelen zijn goed, een aantal ervan hebben wij zelf voorgesteld. Wij zijn blij dat de voltallige regering die steunt.

 

Wij hebben ook steeds gezegd dat werk moet lonen. In het regeerakkoord was al afgesproken om te bepalen hoelang er in een periode van 30 jaar zou moeten zijn gewerkt om te kunnen rekenen op een pensioen. Anderzijds moet het gevaloriseerd worden als iemand de zorg voor een ander opneemt.

 

Ik ben alleszins bezorgd over de pensioenen van vrouwen, waarover ik al herhaaldelijk vragen stelde. U hebt berekend wat het effect is van de invoering van de voorwaarde van bijvoorbeeld 20 jaar effectieve tewerkstelling, waarvan vrouwen het slachtoffer zouden zijn. Dat willen wij niet.

 

Het tellen in dagen in plaats van in jaren is zeker een goede zaak. Daardoor komen vrouwen die vroeger soms een jaar verloren, louter omdat ze niet aan voldoende dagen kwamen om als jaar beschouwd te worden, nu wel in aanmerking voor een pensioen.

 

Het is ook een goede zaak dat u aandacht hebt voor gender door deeltijds werk extra te valoriseren.

 

We zullen zeker nog moeten berekenen wat de impact is voor vrouwen, ik kijk uit naar de resultaten. Maar zoals ik al in juli heb gezegd en vandaag herhaal: het werk is nog niet af. Ik hoop dat de regering niet wacht op de sociale partners en bij de verdere hervormingen, die de sociale partners mee voorbereiden, een oplossing vindt voor – ik geef een paar voorbeelden – de zware beroepen, het vervroegd pensioen, de tweede pijler, het deeltijds pensioen, de pensioensplit, het ambtenarenpensioen in het licht van de hervorming van hun statuut en de betaalbaarheid van de pensioenen in het algemeen, voor onze generatie en die van onze kinderen en kleinkinderen.

 

01.15  Christophe Bombled (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Après l'accord de gouvernement de juillet, le dossier de réforme des pensions suit son cours. Sa soutenabilité financière est primordiale de même que la dimension familiale ou encore la problématique du deuxième pilier, soit toute une série de dossiers qui sont confiés aux partenaires sociaux et qui sont essentiels pour compléter cette réforme. Nous attendons leur rapport qui, si j'ai bien compris, devrait arriver en fin d'année.

 

01.16  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse. Vous avez dit, en termes de timing, que la méthode de travail avec les partenaires sociaux aboutirait en fin d'année. Pourriez-vous être plus précise? Pensez-vous que ce sera en novembre ou en décembre?

 

01.17  Karine Lalieux, ministre: Ce sera en décembre.

 

01.18  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Je vous remercie.

 

Vous n'avez pas répondu à ma question concernant les conclusions de cette concertation. Seront-elles communiquées au Parlement? Pourra-t-on éventuellement entendre les partenaires sociaux sur leurs décisions? Dans la réforme proposée avant les congés, vous alliez encore discuter avec les partenaires sociaux de la dimension familiale et de la généralisation éventuelle du deuxième pilier. Par contre, la question des métiers pénibles, par exemple, n'était pas reprise dans votre réforme de base. Or on sait, en tout cas au niveau du monde syndical, à quel point c'est important au vu de la situation concrète de nombreux travailleurs qui exercent des métiers pénibles mais qui ne sont pas encore reconnus comme tels et qui ne font pas partie de votre réforme. Pour cette raison, nous aurions voulu avoir davantage d'informations sur cette concertation.

 

Vous n'avez pas non plus répondu à la question de savoir comment, à la fin de toute cette concertation, vous envisagez la suite des discussions avec l'ensemble de votre gouvernement.

 

01.19  Sophie Thémont (PS): Merci, madame la ministre, pour votre réponse détaillée. Je vous sais attentive à la problématique des femmes; elles sont en effet plus nombreuses à travailler à temps partiel. Je sais que cela constitue votre cheval de bataille. Elles ont des contrats précaires et s'occupent majoritairement des tâches ménagères et familiales. Tout cela a de fortes conséquences sur le montant de leur pension. Ainsi, l'écart est de 26 % aujourd'hui par rapport à celle des hommes. Je tiens ici à souligner toute l'attention portée à la pension des femmes. Les mesures, telles que le travail effectif en nombre de jours ou encore l'assimilation de périodes d'inactivité comme le congé de maternité ou le congé pour la prise en charge de personnes handicapées, constituent des avancées importantes dans la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.

 

J'avais posé une question sur l'analyse du genre. J'entends que ce sujet sera abordé prochainement et que vous aboutirez à une analyse dans les prochains mois. On enregistre de bonnes avancées. Tout n'est pas parfait, mais on sait avec qui l'on se trouve au sein du gouvernement. Il faut pouvoir observer les avancées que vous avez faites. Personnellement, je les salue.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Actualiteitsdebat over de energiecrisis en toegevoegde vragen van

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De energiearmoede en het sociaal tarief" (55029770C)

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidskosten" (55029891C)

- Marie-Colline Leroy aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De non-take-up van het recht op de stookoliecheque en de digitale kloof" (55030100C)

- Marie-Colline Leroy aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Het sociaal tarief voor beide gescheiden ouders met een gehandicapt kind" (55030104C)

- Nahima Lanjri aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De impact van de energiecrisis" (55030243C)

- Marie-Colline Leroy aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De automatisering van rechten en de informatieverstrekking" (55030305C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De energiecrisis en de gepensioneerden" (55030344C)

- Catherine Fonck aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Het sociaal tarief voor ouders met co-ouderschap over een kind met een beperking" (55030341C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De lacunes in verband met het sociaal tarief en de energiecrisis" (55030362C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Een juiste inschatting van het aantal gezinnen en bedrijven met betalingsproblemen" (55030366C)

- Sophie Thémont aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Het sociaal tarief voor ouders van een kind met een beperking" (55030386C)

02 Débat d'actualité sur la crise énergétique et questions jointes de

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La précarité énergétique et le tarif social" (55029770C)

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'intervention majorée dans les coûts des soins de santé" (55029891C)

- Marie-Colline Leroy à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le non-recours aux chèques mazout et la fracture numérique" (55030100C)

- Marie-Colline Leroy à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le tarif social pour les deux parents divorcés d'un enfant handicapé" (55030104C)

- Nahima Lanjri à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'impact de la crise énergétique" (55030243C)

- Marie-Colline Leroy à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'automatisation des droits et la délivrance des informations" (55030305C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La crise énergétique et les pensionné(e)s" (55030344C)

- Catherine Fonck à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'obtention du tarif social en cas de coparentalité d'un enfant porteur d'handicap" (55030341C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les failles du tarif social et la crise énergétique" (55030362C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Une évaluation exacte du nombre de familles et d'entreprises ayant des difficultés de paiement" (55030366C)

- Sophie Thémont à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le tarif social en faveur des parents d’un enfant en situation de handicap" (55030386C)

 

02.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, ik verwijs naar mijn schriftelijk ingediende vragen, nrs. 55029770C en 55029891C.

 

Een gemiddeld gezin verbruikt 17 MWh aardgas per jaar (cijfers VREG). Op basis van dit huidige jaarlijkse verbruik kan er vanuit gegaan worden dat de huidige factuur voor aardgas op jaarbasis hoog zal oplopen. Voor veel gezinnen, ouderen en alleenstaanden wordt dit een onhoudbare financiële situatie.

 

Voor personen met een inkomen van 1.600 euro per maand bijvoorbeeld zullen een heel deel van hun inkomen aan de kant moeten zetten enkel en alleen om hun aardgasfactuur te kunnen betalen. Bovendien vallen zij net buiten het sociaal tarief. Enkele euro's te veel inkomsten kunnen dus een zeer groot financieel verschil maken voor deze doelgroep.

 

Graag verneem ik van de minister:

 

Bent u zich bewust van het feit dat de inkomensgrens voor de toekenning van het sociaal tarief een risico met zich meebrengt dat mensen minder zullen werken om net onder de inkomensgrens te vallen en er dus een werkloosheidsval dreigt te ontstaan?

 

Welke maatregelen zal u vanuit uw bevoegdheid voorstellen binnen de regering om deze val weg te werken?

Welke nieuwe maatregelen zal u voorstellen om de energiecrisis te beteugelen?

 

Zal u extra maatregelen voorzien voor kansarme alleenstaande personen, ouderen en gezinnen?

 

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen, de Universiteit van Luik, de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal Planbureau, en gebaseerd op data van 2017, blijkt een niet-opname van 40 tot 50 procent bij de 18- tot 64-jarigen, en 20 tot 25 procent bij de 65-plussers van de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidskosten. Wie recht heeft op deze verhoogde tegemoetkoming, betaalt minder voor gezondheidszorgen, maar heeft sinds de coronacrisis ook recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat andere sociale rechten heel frequent niet werden opgenomen.

 

De onderzoekers raadden de overheid aan verder in te zetten op automatisering, en gaven enkele voorbeelden om dit te realiseren, zoals mensen proactief inlichten dat ze mogelijk rechthebbenden zijn. Ook het vereenvoudigen van de procedures en het aanpassen van bepaalde criteria werden gesuggereerd.

 

Helaas stellen specialisten, zoals prof. Wim Van Lancker (KUL), vast dat veel mensen die nu recht hebben op het sociaal tarief, hiervan niet op de hoogte zijn en de volle pot blijven betalen. Gezien de huidige energieprijzen lijdt dit tot schrijnende situaties voor kwetsbare gezinnen en alleenstaanden.

 

Is de minister op de hoogte van het feit dat niet alle rechthebbenden zich bewust zijn van hun recht op het lagere sociaal tarief voor energie?

 

Prof. Van Lancker stelt: "Als je dan ziet dat de helft van de mensen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming die niet krijgt, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Dan werkt je beleid gewoon niet zo heel goed." Hoe zal de minister het beleid bijsturen om het beter te laten werken en meer rechthebbenden te bereiken?

Is er overleg geweest met de mutualiteiten om de rechthebbenden beter of anders te informeren?

 

Zijn er al stappen gezet om de werkwijze bij te sturen, zodat meer mensen die recht hebben op het sociaal tarief de weg vinden naar het verkrijgen van dit sociaal tarief?

 

Is er overleg geweest tussen uw collega's binnen federale regering en/of gewesten?

 

02.02  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Madame la ministre, nous le savons, le Non take off et la fracture numérique sont deux éléments essentiels à combattre en matière de lutte contre la pauvreté.

 

En juillet 2022, le gouvernement a opté pour l'octroi d'une allocation mazout visant à soutenir les ménages dans la situation de crise économique que nous connaissons. Le ministre Dermagne et le SPF Economie sont en charge de l'application de cette allocation. Néanmoins, il y a lieu de penser que bon nombre de ménages y ayant droit ne feront pas les démarches nécessaires pour obtenir celle-ci. Par manque d'information ou de capacité à compléter les documents en ligne ou en version papier.

 

Dès lors, j'aurais voulu savoir si, dans le cadre de vos compétences, vous aviez un oeil attentif au bon recours à ce droit? Avez-vous une vue sur le nombre de demandes enregistrées? Avez-vous évoquer une aide éventuelle de la part des CPAS et/ou secteur associatif impliqué dans la lutte contre la pauvreté pour informer et soutenir les ménages à obtenir cette allocation? Soutenez-vous concrètement les associations pour qu'elle puisse veiller au bon recours à ce droit? Si oui, de quelle manière?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Madame la ministre, je voudrais vous questionner sur un problème qui touche de nombreux parents divorcés d'un enfant handicapé.

 

En cas de divorce, les enfants doivent toujours être domiciliés chez l'un des parents, même si les deux parents supportent une part (égale ou non) des soins et des coûts pour leurs enfants.

 

Lorsque vous vous occupez ensemble de votre enfant, en cas de coparentalité, mais que votre enfant n'est pas domicilié chez vous, force est de constater que l’un a droit au tarif social et l’autre pas.

 

En effet, lorsque votre enfant mineur est atteint d'un handicap reconnu d'au moins 66 %, le parent chez qui l'enfant est domicilié a droit au tarif social, y compris pour le gaz et l'électricité.

 

L'autre parent, chez qui l'enfant n'est pas domicilié, n'y a pas droit, même si cet autre parent prend également une partie (égale ou non) des soins et des frais pour cet enfant pour son compte.

 

Il en va de même dans la situation où un enfant handicapé est majeur, perçoit une allocation du SPF Sécurité Sociale et vit alternativement avec ses deux parents, tout en restant domicilié chez l'un d'eux.

 

Nous savons qu’en raison de ces soins intensifs, vu la lourde charge, les parents sont souvent incapables de travailler à temps plein et sont donc contraints de renoncer à une partie de leurs revenus.

 

En ce qui concerne les frais d'énergie, qui peuvent être plus élevés avec un enfant présentant un grave handicap, cette perte de revenus peut, au moins pour le parent chez qui l'enfant est domicilié, être partiellement compensée par l'attribution du tarif social pour le gaz et l'électricité.

 

Toutefois, le parent chez qui l'enfant n'est pas domicilié doit payer son énergie au tarif « normal ».

 

Trouvez-vous la situation équitable?

 

N’est-ce pas ici l’opportunité de prendre une mesure visant à éliminer une inégalité et une injustice de longue date?

 

Merci, madame la ministre."

 

02.03  Nahima Lanjri (cd&v): Mevrouw de voorzitster, ook ik verwijs naar de tekst van mijn ingediende vraag.

 

Mevrouw de minister, nu de temperaturen stilaan dalen en het de komende weken steeds vroeger donker wordt, zitten meer en meer mensen met de vraag of ze het zich wel zullen kunnen veroorloven om hun lichten aan te doen en hun verwarming op te zetten. Hun energiefacturen zijn de laatste maanden nl. verdubbeld, verdriedubbeld,… tot ongeziene bedragen. Elke dag opnieuw lezen we schrijnende getuigenissen in de kranten van alleenstaande ouders, gepensioneerden, studenten, maar ook tweeverdiener gezinnen die hun energiekosten niet meer kunnen betalen. De OCMW's worden overbevraagd, voedselbanken moeten tijdelijk sluiten omdat ze de toestroom van behoeftigen niet aankunnen, woonzorgcentra slaan een noodkreet, cultuur- en jeugdhuizen voelen zich genoodzaakt om minstens een aantal dagen per week te sluiten, bedrijven kunnen niet meer op volle capaciteit draaien, en ik kan zo wel even doorgaan. Kortom, de impact van de energiecrisis is enorm en mag niet onderschat worden.

 

Deze regering heeft al maatregelen genomen om de energiefactuur te verlagen. Zo werd op voorstel van minister Van Peteghem de BTW op energie verlaagd van 21% naar 6%, werd het sociaal tarief energie tijdelijk uitgebreid en werd het Sociaal Mazoutfonds versterkt. Het is echter duidelijk dat ondanks deze inspanningen, heel wat mensen letterlijk in de koude blijven staan. Niet alleen kwetsbare mensen maar ook de middenklasse kan het hoofd amper boven water houden. Ik heb dan ook volgende vragen:​

 

Welke maatregelen neemt u binnen uw domein om de negatieve impact van de energiecrisis op burgers zoveel mogelijk te beperken?

 

U gaf eerder dit jaar aan dat u bijkomend 4,5 miljoen euro zou vrijmaken voor de voedselbanken. Hebben de voedselbanken inmiddels deze financiering ontvangen? Denkt u eraan om nog bijkomende middelen voor de voedselbanken te voorzien gezien de enorme stijging in aanvragen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden?

 

De OCMW's geven aan dat zij ook een stijging in het aantal hulpvragen ervaren en overbevraagd zijn. Is dit ook terug te vinden in de meest recente cijfers? Zal u voor de OCMW's ook extra middelen voorzien zodat zij aan het hoge aantal steunaanvragen kunnen voldoen?

 

Ik dank u voor uw antwoord.

 

02.04  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, ce matin la colère du monde du travail s'est rassemblée dans les rues à l'appel des trois organisations syndicales. Je ne connais pas encore les chiffres officiels, mais je pense que la foule était plus nombreuse que ce qui avait été imaginé par les syndicats. Il s'agit d'une lutte par étapes, qui va aboutir à une grève le 9 novembre.

 

La crise est vraiment très forte, beaucoup plus encore que lors de la pandémie de covid-19. Nous recevons beaucoup de témoignages de personnes qui se demandent comment ils vont payer leurs factures. Comme le disent les dirigeants syndicaux, "ces factures qui vont nous tomber dessus, ce n'est pas que nous ne voulons pas les payer, mais nous ne le pouvons pas".

 

J'ai rencontré ce matin Véronique, qui travaille dans les titres-services. Elle travaille 30 heures par semaine, ce qui est plus que beaucoup de ses collègues, et gagne 1 350 euros par mois. Elle paie 790 euros de loyer, sa facture d'énergie est passée de 180 à 312 euros et, quand elle déduit ses frais fixes, il lui reste 90 euros et elle ne sait pas acheter un pain!

 

Nous avons aussi rencontré des pensionnés, comme Firmin, qui vit en couple, et dont la facture d'énergie est passée de 400 à 1 050 euros. En 2019, 43 % des personnes âgées étaient touchées par la pauvreté énergétique. Quatre sur dix ne peuvent déjà plus épargner.

 

Disposez-vous des derniers chiffres sur le nombre de personnes pensionnées en situation de pauvreté énergétique? Pensez-vous que les mesures prises par le gouvernement auront comme effet de sortir les pensionnés de la pauvreté?

 

En tant que ministre des Pensions et en charge de la Lutte contre la pauvreté, quelles mesures supplémentaires comptez-vous prendre?

 

J'ai encore tout ce temps-là? Je ne savais pas.

 

La présidente: Vous aviez trois questions.

 

02.05  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Ah, vous les avez regroupées.

 

La présidente: Pour vous, j'ai la question sur la crise énergétique et les pensionnés, les failles du tarif social et la crise énergétique et une troisième question.

 

02.06  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Je ne savais pas que vous les aviez regroupées. Je vais donc continuer.

 

La présidente: Vous le pouvez bien sûr mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi renvoyer au texte écrit de ces questions.

 

02.07  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Je vais le faire mais puis-je encore parler un peu?

 

La présidente: Non, vous aviez deux minutes pour la première question. Si vous renvoyez au texte écrit pour les deux suivantes, elles seront directement insérées dans le compte rendu.

 

02.08  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Dans ce cas-là, je renvoie au texte écrit de mes deux questions suivantes.

 

Madame la ministre, alors que la crise énergétique fait rage, je me tourne vers vous, en tant que ministre en charge de la pauvreté, pour vous demander votre avis sur certains problèmes liés au tarif social.

 

Tout d'abord, apparemment, jusqu'à 150 000 personnes ont droit au tarif social élargi, mais n'en font pas usage. En effet, près de la moitié des personnes qui peuvent prétendre à une « allocation majorée » ne le savent pas ou n'en bénéficient pas. Ces chiffres proviennent d'une étude réalisée par les universités d'Anvers et de Liège en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et le SPF Sécurité sociale.

 

- Votre « Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et contre les inégalités » prend-il en compte ce grave problème? Pensez-vous que cette question devrait être abordée prochainement et en avez-vous déjà discuté au sein du gouvernement?

 

Par ailleurs, j'ai reçu le témoignage déchirant d'un père divorcé. Son fils handicapé perçoit une « allocation de remplacement des revenus » (ARR). Mais un seul parent a droit au tarif social (celui chez qui le garçon est domicilié), alors que tous deux s'occupent de leur fils de manière égale.

 

- Êtes-vous consciente de ce problème? Vous-y attaquez vous en tant que ministre des personnes handicapées? Allez-vous plaider au sein du gouvernement pour que le tarif social soit accordé aux deux parents?

 

Mevrouw de minister, deze zomer vroeg mijn collega, Thierry Warmoes, u schriftelijk naar cijfers over het aantal gezinnen en bedrijven dat momenteel de energiefacturen niet kan betalen, en / of al afbetalingsplannen lopen heeft (schriftelijke vraag nr. 470).

 

U antwoordde momenteel niet te beschikken over dergelijke statistieken.

Dat is vreemd. Dit lijken mij tijdens deze energiecrisis basisgegevens om een doortastend armoedebeleid te voeren. We moeten toch weten hoeveel mensen en welke mensen nu en in de nabije toekomst hun energiefacturen niet meer kunnen betalen? U geeft bovendien zelf aan dat het aantal schuldbemiddelingen bij de OCMW’s opmerkelijk stijgt.

 

– Kunt u aangeven op welke cijfers de recente maatregelen van de regering dan wel gebaseerd zijn?

– Kan het zijn dat deze regering de problematiek onderschat, bij gebrek aan correcte informatie?

– Bent u als minister van armoedebestrijding bereid om uw administratie de opdracht te geven om in samenspraak met uw bevoegde collega’s snel werk te maken van een betere monitoring van de problematiek van betalingsproblemen?

 

(Gelieve deze vraag in het Frans te beantwoorden)

 

02.09  Sophie Thémont (PS): Madame la présidente, ce matin, j'étais moi aussi présente à la manifestation. Nous savons bien qu'aujourd'hui nous vivons à la fois une crise du pouvoir d'achat et une crise énergétique importante. Je soulignerai les mesures prises par le gouvernement. Mais ma question sera plus spécifique, madame la ministre, puisqu'elle évoque la situation de parents divorcés en charge d'un enfant en situation de handicap.

 

En effet, lorsqu'un enfant mineur est atteint d'un handicap reconnu d'au moins 66 %, le parent chez qui l'enfant est domicilié a droit au tarif social, y compris pour le gaz et l'électricité, une mesure dont nous connaissons l'importance en cette période de crise. L'autre parent - celui chez qui l'enfant n'est pas domicilié - ne bénéficie quant à lui pas de ce tarif social, et ce, même s'il supporte une part égale des soins et des coûts liés au handicap de son enfant.

 

Comme vous le savez, être parent d'un enfant en situation de handicap implique tant de disponibilité et d'énergie qu'il est souvent impossible de travailler à temps plein. Être marié, séparé ou divorcé n'y change rien, évidemment. Pourtant, la situation domiciliaire de l'enfant provoque une inégalité entre les deux parents: le coût de l'énergie est à un tarif social pour l'un et au taux du marché pour l'autre.

 

Confirmez-vous le fait que le gouvernement planche actuellement sur la réforme du tarif social et sur quels éléments en particulier? Ce type de situation pourrait-il faire l'objet d'une attention spécifique dans le cadre de ces travaux? Quels sont les freins actuels à l'octroi du tarif social énergétique au parent d'un enfant en situation de handicap chez qui il n'est pas domicilié?

 

La ministre de l'Intérieur Van der Straeten disait hier qu'il manquait une base de données pour permettre une décision efficace et éviter les abus. Un autre système - une attestation par exemple - pourrait-il être mis en place temporairement?

 

02.10  Christophe Bombled (MR): Madame la ministre, depuis quelques mois, nous vivons une crise énergétique sans précédent. Les factures de gaz, de mazout et d'électricité grèvent le budget des ménages. Certes des aides existent qui sont octroyées en fonction de différents critères tels que le revenu du ménage ou le type de combustible ou d'énergie consommée. Je sais que le Fonds gaz-électricité a par ailleurs été augmenté.

 

Cette crise énergétique implique davantage de travail au sein des CPAS. Après la crise du covid-19, l'arrivée de citoyens ukrainiens, la gestion des inondations dans certaines villes et communes, les travailleurs des CPAS voient affluer de nombreuses demandes d'aide de personnes qui ne parviennent pas à payer leurs factures d'énergie.

 

Alors que la période hivernale arrive, certains CPAS ont déjà épuisé une grande part des crédits disponibles octroyés par le fédéral.

 

Il faut également se rendre compte que les demandes d'aide ne concernent pas seulement les bénéficiaires actuels ou traditionnels des CPAS mais également un nouveau public issu de la classe moyenne. Je citerai l'exemple des foyers au sein desquels les deux parents travaillent et ont un salaire décent mais pour lesquels, au vu des factures énergétiques élevées, joindre les deux bouts est devenu une mission impossible.

 

Madame la ministre, mes questions sont les suivantes.

 

Premièrement, de nouveaux fonds relatifs à l'aide énergétique pourraient-ils être créés prochainement? Si tel n'est pas le cas, des fonds existants pourraient-ils être à nouveau renforcés financièrement?

 

Deuxièmement, les jeunes ont déjà souffert du covid. Maintenant, ils sont touchés par la crise énergétique ainsi que par l'inflation. Allez-vous mettre en place des mesures spécifiques à destination des jeunes. Si oui, pourriez-vous les préciser? Quels montants y seront-ils affectés?

 

Troisièmement, face à la surcharge de travail prévisible des CPAS, ceux-ci pourraient-ils recevoir une aide financière provisoire pour engager du personnel supplémentaire afin de gérer les dossiers relatifs à la crise énergétique? Avez-vous rencontré récemment les fédérations représentatives des CPAS afin de faire le point de la situation sur le terrain? Une concertation avec vos collègues ministres des pouvoirs locaux des entités fédérées est-elle envisagée?

 

Enfin, comme je viens de l'évoquer, je pense qu'il est important d'expliquer et d'informer davantage les citoyens des aides auxquelles ils ont droit. À ce sujet, des campagnes d'information sont-elles prévues au niveau fédéral, peut-être au niveau des médias ou ne fût-ce qu'un folder qui résumerait les aides possibles et qui serait distribué dans les administrations communales ou les CPAS? Comptez-vous prendre une initiative à ce sujet? Si oui, dans quels délais?

 

La présidente: Je vous remercie, monsieur Bombled. On peut dire que c'est rentable quand vous intervenez dans les questions d'un débat d'actualité!

 

02.11  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, ik vervang mijn collega Vicky Reynaert, die dit dossier normaliter opvolgt.

 

De OCMW's hebben een heel belangrijke rol te spelen in de energiecrisis om de armoede tegen te gaan en – beter nog – te voorkomen. Vanochtend hoorde ik een getuigenis van iemand die zei dat hij werkt, naar het OCMW was gestapt en daar als antwoord kreeg dat hij eerst zijn huis moest verkopen. Dat is toch wel een hard antwoord. Het gebeurde niet bij het OCMW in mijn stad. Kunnen de OCMW's richtlijnen krijgen over wat kan en wat niet kan?

 

Het energiefonds werd goed gespijsd. Het wordt ook goed gebruikt. Wij merken echter toch nog dat die middelen heel snel opgeraken. Wij gebruiken het nu vooral voor voorschotten, maar er komen andere kosten op ons af die wij niet meer gedekt krijgen. Ik denk dan aan huurkosten, de aanschaf van energiezuinige toestellen en gebruiksmiddelen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de collectieve aankoop van energiezuinige douchekoppen en lampen. Is er meer ruimte om de hulp soepel toe te kennen? Zal er in de toekomst meer budget zijn om dat soort zaken effectief te ondersteunen?

 

Er zijn ook knelpunten die aangepakt moeten worden. Ik denk aan de grote vertraging bij het uitvoeren van energiescans, alhoewel ik niet zeker ben dat u daarvoor bevoegd bent. Die energiescans zijn echter heel belangrijk. Ik denk ook aan het nog niet automatisch toekennen van sociale tarieven. De energieleveranciers zeggen dat ze, door de GDPR, geen informatie mogen geven aan de maatschappelijke werkers, maar het zijn wel de maatschappelijke werkers die vaak het dossier moeten oplossen voor de cliënten. Dat zijn de knelpunten. Hebt u daar oog voor? Kan dat ook aan boord genomen worden?

 

02.12  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, je répondrai d'abord aux questions qui ont été déposées et je répondrai ensuite aux interpellations légitimes des collègues qui se sont ajoutés au débat.

 

Les questions sont nombreuses et je comprends la gravité de la situation, tout comme le gouvernement.

 

Pour toutes les demandes de chiffres, notamment sur les pensionnés ou sur le surendettement des ménages, je vous transmettrai les réponses par écrit.

 

Dès le printemps passé, j'ai demandé à mon administration de faire un monitoring des aides complémentaires. Ceci ne comprend pas le nombre de personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale (RIS) puisque celui-ci diminue pour le moment. Par contre, les aides financières ou autres augmentent. Il y a également eu une augmentation significative de demandes de médiation de dettes, tant dans les communes rurales que dans les grandes villes. Je ferai parvenir les chiffres de ce monitoring au secrétariat de la commission.

 

S'agissant du tarif social ou du tarif social élargi, je ne suis pas compétente en la matière. Ces compétences sont du ressort de la ministre de l'Énergie et du ministre de l'Économie.

 

Je pense ainsi aux questions de Mme Moscufo ainsi qu'à celle au sujet de l'évaluation des mesures prises par le gouvernement sur le plan énergétique. Par conséquent, ce n'est pas moi qui pourrai vous en parler, alors que je peux le faire pour le Fonds gaz et électricité. En tout cas, cela m'est impossible pour le tarif social élargi.

 

Ce dispositif est pertinent et efficace pour près de 20 % des ménages belges, mais il reste imparfait parce qu'il laisse sur le bord de la route des citoyens qui gagnent quelques euros de plus et qui ne peuvent accéder au tarif social, y compris élargi. Je veux parler de ceux qui ne bénéficient pas du statut BIM. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'accorder des aides directes aux ménages à revenus moyens utilisant le gaz et l'électricité, pour les mois de novembre et décembre: 400 euros, plus l'augmentation du chèque-mazout à 300 euros. Cette mesure contribue à la lutte contre les pièges à l'emploi. En l'occurrence, je réponds à Mme Samyn. Vous savez également que la seule mesure véritablement adéquate est le blocage des prix à l'échelle européenne. Sinon, l'argent de l'État devient un puits sans fond.

 

Inzake mijn bevoegdheden kan iedereen die moeite heeft om zijn energiefactuur te betalen, een beroep doen op het Gas- en Elektriciteitsfonds. Daarmee bieden wij dus een oplossing voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor het uitgebreide sociaal tarief. Wij hebben het fonds met 16 miljoen euro geherfinancierd. De middelen waarover de OCMW's beschikken om curatieve en preventieve hulp te verlenen, zijn daardoor verdubbeld. Omdat de energiecrisis in ons land nog niet voorbij is, zal binnenkort nog 57 miljoen euro voor het fonds worden uitgetrokken.

 

Cela signifie que nous augmentons à plus de 70 millions d'euros le Fonds gaz-électricité. Dans le cadre de mes compétences, nous avons aussi renfloué le Fonds mazout. La semaine dernière, nous avons doté ce fonds de 10 millions supplémentaires, et je rappelle qu'au mois de mars nous l'avions déjà renforcé à hauteur de 17 millions d'euros. L'extension du tarif social élargi avait, elle, été décidée au 1er mars 2021. On ne peut pas dire que le gouvernement n'anticipe pas.

 

Les citoyens éligibles au Fonds mazout pourront donc prétendre à une intervention de maximum 720 euros, contre 300 euros auparavant. En effet, nous intervenons maintenant pour 2 000 litres au lieu de 1 500 litres, en fonction du prix du mazout. L'intervention n'est plus forfaitaire: plus le prix augmente, plus l'intervention augmente.

 

Dans la circulaire afférente à cette mesure, j'ai aussi rappelé aux CPAS l'existence du chèque de 300 euros. En outre, l'ASBL Fonds Social Chauffage, qui gère l'allocation du Fonds social mazout, a également mentionné cette information sur son site.

 

Plusieurs questions m'ont été posées concernant le cas particulier d'un enfant en situation de handicap – et vous savez que je suis attentive aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées. J'ai contacté le cabinet de la ministre de l'Énergie et je sais par ailleurs que celle-ci vous a répondu hier à ce sujet. La ministre a accepté de reprendre ces questions relevant de ses compétences et vous a fait parvenir la réponse.

 

Certes, ce ne serait que justice sociale mais sachez que ce sera très compliqué par rapport aux personnes qui sont séparées. Cela signifie des transferts de données, savoir qui a la garde de l'enfant, s'il s'agit d'une famille recomposée, cela va-t-il encore compter? De nombreuses difficultés en termes de respect de la vie privée vont se poser pour permettre que les deux parents aient accès au tarif social ou au tarif social élargi parce qu'ils ont la garde alternée des enfants. Même si c'est compliqué, avec la ministre de l'Énergie, nous allons y travailler car nous devons aider toutes les familles.

 

Au niveau des CPAS, nous rédigeons une nouvelle circulaire pour le Fonds gaz-électricité. J'espère qu'elle sortira très rapidement afin d'éviter ce type de réaction: "Vendez votre maison avant d'être aidés par le Fonds gaz-électricité!" C'est totalement hors propos et pas légal non plus. Je répète ici que tous les CPAS ont les moyens de répondre aux demandes des citoyens. Aujourd'hui, à la moitié de l'année, le taux d'utilisation du Fonds gaz-électricité est à 30 %. Je ne parle pas des 57 millions qui seront encore ajoutés cette année.

 

Je rappelle que ce Fonds est chaque fois réutilisé. Tout ce qui n'est pas utilisé pendant l'année 2022 sera redistribué dans l'ensemble des CPAS. Cela ne reviendra pas au budget de l'État. Le CPAS ne peut donc dire qu'il est prudent maintenant parce qu'il ne sait pas ce qu'il aura au mois de janvier 2023 lorsque davantage de personnes lui demanderont de l'aide. Les CPAS savent très bien qu'en 2023, ils auront 57 millions supplémentaires. De toute façon, comme je viens de le dire, tout ce qui ne sera pas dépensé en 2022 le sera en 2023 et ainsi de suite. L'exemple des subsides covid avancés par certains CPAS n'est pas d'application. Il n'est donc pas question que ce Fonds rencontre des problèmes pour le moment et, si cela devait être le cas, le gouvernement le refinancerait. Actuellement, il n'y a aucun problème de financement pour 2022 et 2023.

 

Ensuite, une circulaire sera rédigée pour éviter toute réaction frileuse des CPAS. Je rappelle que pour avoir accès à ce fonds, il ne faut pas avoir spécialement de dette en matière d'énergie. Si vous êtes surendetté (crédits à la consommation, etc.), vous pouvez avoir accès au fonds pour payer vos factures d'énergie. La dette préalable ne doit pas avoir spécialement de lien avec l'énergie.

 

Il ne faut pas être spécialement surendetté pour avoir accès au fonds. Cela signifie que le risque de surendettement – ce critère est inscrit dans la loi – est pris en considération. Une petite analyse des recettes et des dépenses du ménage est réalisée. S'il est constaté que le loyer additionné au(x) salaire(s) et aux dépenses ordinaires ne permettent pas de payer la facture de régularisation et les avances qui ont doublé voire quadruplé, au lieu de surendetter ces familles, le fonds peut prendre en charge tout ou partie de ces factures ou des factures de régularisation.

 

Aujourd'hui, c'est entièrement permis. Mais il est vrai que des CPAS sont plus frileux que d'autres. Certains sont de bons exemples et ont de bonnes pratiques. Des guichets Énergie ont été ouverts en dehors des CPAS de certaines communes pour éviter aux gens d'aller dans le CPAS, certaines personnes étant réticentes à l'idée de demander au CPAS. Certains travailleurs sont pauvres et ont des difficultés de paiement. Certains CPAS ont ouvert des guichets uniquement à l'attention des travailleurs à côté des autres qu'ils gèrent. Il existe donc des possibilités et des solutions seront intégrées dans une nouvelle circulaire.

 

Par ailleurs, je commanderai à mon administration un webinaire en vue d'inviter l'ensemble des CPAS par le biais d'une session, selon chaque langue nationale, afin d'échanger sur les pratiques et répondre à toutes les questions. Des FAQ sont aussi disponibles sur le site du SPP Intégration sociale.

 

Monsieur Bombled, je suis en concertation continue avec les fédérations de CPAS. Cet après-midi d'ailleurs, une réunion a lieu puisque, mensuellement, mon cabinet rencontre avec l'administration les trois fédérations de CPAS.

 

Ils souhaitent obtenir des clarifications, parce qu'ils ont des retours de certaines pratiques non positives, ou même négatives, de certains CPAS par rapport à cela.

 

Concernant la surcharge de travail des assistants sociaux, je partage complètement ce que vous dites. On sait que le problème existe, de crise en crise. Je vais vous parler très franchement ici. Chaque fois que j'obtiens du budget pour le Fonds gaz-électricité, le Fonds mazout, ou des subsides, je demande que 10 % aillent en charges du personnel. Je pense que c'est important. S'il n'y a pas d'assistants sociaux, les droits n'iront pas vers les gens. L'argent n'ira pas vers les gens. Mais je m'excuse de vous le dire. Si vous en êtes convaincu ici, essayez de convaincre mes collègues autour de la table du gouvernement. Chaque fois que je demande une toute petite part pour les charges et frais en personnel, je suis rembarrée par la majorité; je ne vise pas un parti, comme ça tout le monde est dans le même sac, sauf moi. La majorité des partis me disent non. Mais je pense que c'est indispensable, vu les crises récurrentes. La majorité fait que je suis toute seule à le demander. Je suis vraiment fort isolée face à cela. Vous pourriez faire passer le message pour que je puisse mettre une petite part des 57 millions pour le personnel; je crois que cela soulagerait tous les CPAS, qu'ils soient petits ou grands. Je pense qu'on a eu une belle discussion ensemble.

 

Par rapport aux campagnes d'information, il faut dire que celles-ci sont souvent faites au niveau local. Elles sont beaucoup plus directes et plus efficaces pour le citoyen. De nombreuses chouettes mesures sont prises dans différents CPAS du pays. Il peut s'agir de prospectus sur les marchés, de toutes-boîtes, d'annonces via les journaux communaux, via des permanences ou encore de 1001 autres choses. De nombreuses bonnes pratiques existent. Je pense qu'elles vont être mises en commun par le SPP Intégration sociale. Ils sont là pour coordonner cela. Une grande campagne fédérale ne sera pas quelque chose qui marche, selon moi. Ce qui marche, c'est vraiment la proximité, et ce sont les élus locaux, c'est-à-dire vous, qui pouvez le mieux la pratiquer.

 

Enfin, s'agissant des jeunes, comme vous le savez, nous ne sommes pas directement compétents au niveau fédéral. J'ai agi via la mesure Zoom 18/25 que vous connaissez bien. Malheureusement, cette mesure n'a pas rencontré un grand succès à travers nos CPAS. Les jeunes n'ont pas l'habitude de s'adresser au CPAS – heureusement. Or le seul moyen du fédéral d'aider les jeunes, c'est via les CPAS. Si les jeunes sont en kot, ils ont évidemment le droit de solliciter le Fonds gaz-électricité. J'aurais du mal à prendre des mesures spécifiques.

 

02.13  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, dank u voor uw eerlijk antwoord. Ook bij voorbaat dank voor het toesturen van de cijfers.

 

Het risico in armoede te geraken, wordt jaar na jaar helaas groter. De jaren 2020 en 2021 waren reeds donkere jaren en nu komt de energiecrisis daarbovenop. Het is niet meer normaal te noemen dat de energiefactuur voor een groot deel van de bevolking even hoog is als de huishuur of de afbetaling van hun huis. Het is ook niet meer normaal te noemen dat twee op drie mensen in de komende maanden in energiearmoede vreest terecht te komen. Het is ook absoluut niet normaal te noemen dat de rijen aan de voedselbanken weer langer worden.

 

Het wordt een barre winter, en al lang niet meer voor de allerarmsten onder ons, maar ook voor onze middenklasse. Deze vivaldiregering laat nog steeds na structurele maatregelen te nemen. De nieuwe energiedeal, het inkomensgerelateerde basispakket, is geen fundamenteel antwoord op de hoge facturen. De totale korting komt in het beste geval neer op één huidige maandfactuur. Over januari, februari, maart wordt er niet gesproken.

 

Wat mijn partij betreft, zou het goedkopere basispakket voor energie niet inkomensgerelateerd mogen zijn. Het moet er zijn voor iedereen. We moeten bovendien komen tot een soort van nultarief voor een basispakket energie, dat zonder twijfel de mensen een prikkel zal geven om te komen tot energiebesparende maatregelen.

 

De non-take-up van het recht op het sociaal tarief zal zeer goed opgevolgd moeten worden. Het kan toch niet dat veel mensen die nu recht hebben op een sociaal tarief daarvan helemaal niet op de hoogte zijn en dat zij de volle pot blijven betalen? Gelet op de huidige energieprijzen, zal dit nog meer leiden tot schrijnende situaties voor de kwetsbaarste groepen. Dat moeten wij toch te allen tijde vermijden.

 

02.14  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Madame la ministre, s'agissant de la question sur le nombre de chèques mazout demandés, j'imagine qu'on n'a pas encore une vue très précise. J'ai l'intention de poser cette même question au ministre Dermagne, puisqu'il est compétent en la matière. L'idée était de savoir si le droit était récupéré ou pas par les bénéficiaires.

 

J'entends que vous n'êtes pas compétente en matière de tarif social. C'est la ministre Van der Straeten qui gère ce dossier depuis un long moment. Il est question de partage d'expériences et de soutien sur ces questions et je ne doute pas que vous apportez un soutien quand il s'agit de mesures qui visent à lutter contre la pauvreté. En matière de pauvreté, on a évoqué les médiations de dettes. C'est assez ironique car dans le cas de toutes les personnes qui pourraient éventuellement bénéficier du tarif social, il y a situation de surendettement. Pour être en situation de surendettement, il ne faut pas payer ses factures et donc on finit dans un cercle complètement fou. En résumé, pour obtenir le tarif social, il faudrait être surendetté. On arrive à une situation sociétale qui est complètement hallucinante! Ce n'est bien sûr pas de la responsabilité du gouvernement mais c'est bien dû à la situation actuelle.

 

Je constate que tous les groupes ont posé une question au sujet du handicap. N'y a-t-il pas là une possibilité d'ouverture sur cette question? Je pense à une sorte d'individualisation de la fiscalité ou des droits pour des personnes qui sont en situation de divorce ou de séparation. Ce serait une grande révolution qui pourrait être intéressante.

 

En ce qui concerne les CPAS, ils disposent effectivement des moyens budgétaires, même s'ils disent que ce n'est pas suffisant. Nous sommes devant une situation qui s'annonce très compliquée. Les communes tirent la sonnette d'alarme car quand on voit les budgets en préparation, on sent que ce sera très tendu.

 

C'est très bien que vous rappeliez que les moyens seront reconduits s'il y a lieu. Il y a un problème de moyens humains. Je suis interpellée mais je note bien qu'à chaque fois, vous demandez 10 % en charges de personnel. Je pense que c'est une très bonne chose car tous ceux qui gèrent des CPAS en tant que présidents ou qui sont dans les conseils des CPAS me disent que les fonds budgétaires pour les aides, c'est bien mais qu'il faut que des travailleurs et travailleuses puissent soutenir ces aides. Je pense que c'est absolument indispensable.

 

Vous ne visez personne dans ce gouvernement mais j'ose vraiment espérer – j'en suis à peu près sûre – que les groupes Ecolo-Groen soutiennent vos demandes. Alors, quand vous dites être isolée, j'imagine que la ministre Van der Straeten doit parfois partager votre sentiment d'être isolée dans la demande. J'espère toutefois que vous n'êtes pas isolée dans le soutien. Je constate aussi que ce travail est un travail de longue haleine mais, au sein de ce Parlement, je pense que vous ne croiserez pas de membres Ecolo-Groen qui vous diront que ce n'est pas absolument indispensable.

 

02.15  Nahima Lanjri (cd&v): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Mij lijkt het van belang dat wie recht heeft op een bepaalde uitkering of bepaalde korting, die ook krijgt. Omdat die nog niet automatisch toegekend wordt, hebben wij ons in het regeerakkoord ertoe geëngageerd ervoor te zorgen dat mensen krijgen wat hen toekomt. Dat is zeker nu van toepassing, want onder meer door de gestegen energieprijzen is het leven duurder geworden, dus wij moeten daarvan werk maken.

 

Vanmorgen hebben wij een gelijkaardige vraag gesteld aan minister Vandenbroucke. Hij antwoordde dat werkgroepen daarmee bezig waren. Ik hoop vooral dat u, aangezien u eigenlijk de trekker bent, ervoor zorgt dat er sneller wordt gewerkt. Ik weet dat u niet voor alles verantwoordelijk gesteld kunt worden, maar gisteren stelde ik een vraag aan minister Van der Straeten over personen met een handicap, waarvoor u wel bevoegd bent. In het verleden heb ik dat al gedaan, en nu nog. Ik krijg mensen aan de lijn die bijvoorbeeld in een zorgwoning wonen, dus bij hun ouders, aangesloten in een soort van kangoeroewoning voor mensen met een handicap, maar zij blijken het sociaal tarief ook niet te krijgen. Hetzelfde geldt voor gescheiden mensen met een gehandicapt kind. Het sociaal tarief wordt normaal gesproken toegekend aan wie een gehandicapt kind heeft, maar het wordt soms niet toegekend omdat de ouders in co-ouderschap leven. Zulke zaken zijn onvoorstelbaar.

 

Het antwoord dat ik kreeg, zal ik voorlezen: "Voor de toekenning van het sociaal tarief aan klanten die op twee adressen zijn gevestigd, zoals bij eenoudergezinnen of bij ouders van een niet-gedomicilieerd kind met een beperking, is een databank vereist die informatie over de scheiding en de zorg van een gezamenlijk kind bevat. Die databank bestaat momenteel niet. Ook voor een papieren attest zou een specifieke dossierbehandeling moeten worden opgezet met bewijs van scheiding en gezamenlijke zorg om uit te sluiten dat het om een tweede verblijf gaat en dus om misbruik te voorkomen."

 

Ik begrijp dat wij misbruik moeten voorkomen, maar dat betekent nog niet dat we geen tegemoetkoming hoeven te geven aan wie er recht op heeft. Hoe wij dat organiseren – hetzij met een centrale databank, hetzij voorlopig nog met papieren attesten, tot het definitief geregeld is – maakt niet uit. Ik kan echter aan de mensen niet uitleggen dat zij het sociaal tarief niet toegekend krijgen omdat de overheid er niet in slaagt om die gegevens te verzamelen. Ik hoop dat u het probleem van personen met een gehandicapt kind ook nog eens aankaart bij uw collega.

 

Mevrouw Leroy, wij willen allebei dat het opgelost wordt, maar we zien dat dit blijkbaar niet altijd lukt. Bij elke bevoegde minister, ook bij minister Van der Straeten, liggen er nog verantwoordelijkheden, door elk van hen op te pakken. De ministers moeten dat onderling maar oplossen. De mensen hoeven niet te weten hoe wij de problemen oplossen, als we ze maar oplossen.

 

La présidente: La ministre Van der Straeten n'étant pas là aujourd'hui pour y répondre, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle s'est déjà exprimée hier sur ce sujet. Mais s'il y a une large volonté de la part de l'ensemble du gouvernement, cela ne devrait donc pas poser problème, me semble-t-il. Cela m'a l'air déjà presque réglé. On devrait peut-être la prévenir.

 

02.16  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, vous avez dit qu'il fallait absolument aller vers un blocage des prix au niveau européen, sinon ce serait un puits sans fond pour l'État. Je suis tout à fait d'accord.

 

Par contre, vous dites que vous ne répondrez pas à certaines questions parce que cela ne relève pas de vos compétences. Cependant, en tant que ministre chargée de la Lutte contre la pauvreté, je suis sûre que vous avez un avis sur les mesures qui sont prises par d'autres ministres que vous car elles ont des conséquences directes sur la lutte contre la pauvreté. Vous n'êtes pas députée européenne, mais cela ne vous a pas empêchée de dire que vous étiez pour un blocage au niveau européen.

 

Lundi, lors du conseil communal de Herstal, nous avons voté à l'unanimité avec mes amis socialistes une motion pour demander au gouvernement fédéral de bloquer les prix et de taxer les surprofits. Je m'adresse à une ministre qui a une vue globale sur la situation que vivent les gens. Je suis sûre que vous n'y êtes pas indifférente, mais vous n'avez pas donné votre avis. Sur le blocage des prix, vous ne vous êtes pas exprimée non plus alors que c'est possible dans d'autres pays européens.

 

Nous ne disons pas que rien n'a été fait du tout, mais les mesures prises sont vraiment insuffisantes. Si rien ne change, elles ne vont pas diminuer le nombre de personnes qui vont tomber dans la pauvreté énergétique, sauf si le mouvement social arrive à faire bouger les lignes.

 

En 2005, quand vous étiez députée, vous avez déclaré que vous n'étiez vraiment pas satisfaite de la libéralisation du marché de l'énergie qui avait été décidée, entre autres, par votre parti. En effet, vous aviez espéré que la libéralisation fasse diminuer les factures, et cela n'a pas été le cas.

 

La cause de cela était constituée par les monopoles. Vous pensiez que les ménages avaient le droit d'avoir des factures payables. Nous sommes x années plus tard. C'est magnifique. J'espère que vous pensez toujours la même chose, que vous allez être conséquente, et que malgré que ce n'est pas dans vos compétences, vous allez, là où vous êtes, avec les compétences que vous avez, faire en sorte  que ce gouvernement entende enfin la colère sociale qui s'est exprimée ce matin dans la rue.

 

02.17  Sophie Thémont (PS):  Madame la ministre, j'avais une question spécifique sur la situation de handicap. Quant à la situation quand on a un enfant en situation de handicap, je rejoins évidemment le propos de Mme Lanjri. Il existe une inégalité. On ne choisit pas d'avoir un enfant en situation  de handicap. On connaît les difficultés de gérer cette situation, encore plus quand les parents sont séparés. Il existe une inégalité lorsque les parents ne peuvent pas bénéficier du tarif social. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. J'entends qu'il y a une volonté chez vous et chez la ministre Van der Straeten d'y travailler conjointement. Je pense qu'en temps opportun, cela fera l'unanimité. J'imagine que les collègues inciteront aussi leurs ministres qui sont au sein de notre majorité pour qu'ils portent à bout de bras cette question et cette volonté d'arriver à quelque chose.

 

Néanmoins, je voulais dire un petit mot sur le blocage des prix. Je ne vais pas parler à la place de la ministre, mais je pense que les socialistes se sont assez exprimés, en tous cas sur leur volonté de bloquer le prix et de redistribuer les bénéfices faits par de grosses multinationales, qu'il s'agisse d'ENGIE ou d'Electrabel etc., aux travailleurs. En effet, il n'y avait pas que le PTB qui était dans la rue ce matin. Nous y étions toutes et toutes. Des socialistes étaient aussi présents pour défendre le pouvoir d'achat des travailleurs et cette philosophie.

 

La présidente: J'avoue que je n'y étais pas ce matin. J'étais en commission avec le ministre Vandenbroucke.

 

Monsieur Bombled, normalement, c'est dans la question ou dans la réplique. C'est la question que je posais tout à l'heure. Peut-on tout de même laisser M. Bombled intervenir très rapidement? Je vois que vous n'aviez pas compris ce que j'avais demandé. Soyons généreux.

 

02.18  Christophe Bombled (MR): Merci. En même temps, c'est pour dire tout le bien que je pensais des réponses de Mme la ministre.

 

Tout d'abord, que l'on soit dans la rue ou au Parlement, je pense qu'on a toutes et tous la volonté de sortir de cette crise et de trouver des solutions. Je remercie Mme la ministre pour ses précisions quant à la manière d'utiliser les fonds existants, mais également au niveau de leurs montants. Vous avez également rassuré sur le fait qu'il y aura de l'argent en suffisance. L'organisation future d'un webinaire avec les CPAS ne peut être que positive. Il est en effet possible que dans certains cas, des agents de terrain n'interprètent pas bien certaines subtilités des aides fédérales possibles.

 

Enfin, concernant la communication, je pense tout comme vous que des campagnes locales seront plus efficaces, mais si le contenu de l'information à diffuser peut être rédigé par le SPF Intégration sociale comme vous le proposiez, cela permettrait davantage de cohérence et de bien faire passer le bon message.

 

Merci à tout le monde pour votre indulgence.

 

02.19  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de minister, het verheugt me dat er weer meer geld op komst is voor die fondsen – dat is een belangrijk gegeven – en dat er ook een deel wordt ingezet voor personeel, met name 10 %. Dat is lang niet wat het zou moeten zijn, maar dat ligt niet aan u. Het is een dossier waar meer mensen de schouders onder moeten zetten.

 

Ik juich ook toe dat er nieuwe richtlijnen komen. Het daaraan gekoppelde webinar lijkt me alvast zeer nuttig.

 

Ik ben het evenwel niet met u eens als u stelt dat er vooral op lokaal niveau campagne moet worden gevoerd. Het lijkt me evenzeer aangewezen ook een nationale infocampagne te voeren. Beide kunnen elkaar versterken.

 

Ik wil graag nog twee wensen op tafel leggen.

 

Eerst en vooral zou men zich toch eens moeten beraden over een ruimer toepassingsgebied van het energiefonds.

 

Ten tweede is er de GDPR-regelgeving, waarop de energieleveranciers zich beroepen om geen informatie te verstrekken aan de maatschappelijk werkers. Laat het nu net de maatschappelijk werkers zijn die het dossier volledig moeten uitspitten. Bovendien zijn zij gehouden aan het beroepsgeheim. Het lijkt me dat hier toch iets aan kan worden gedaan, gelet op dat beroepsgeheim waaraan zij gehouden zijn.

 

Hiermee sluit ik mijn betoog af, mevrouw de voorzitster.

 

La présidente: Je pense qu'il sera encore question de l'information. Nous y reviendrons dans le débat relatif au non-take up.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Vraag van Dries Van Langenhove aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Illegale vreemdelingen en dringende medische hulp" (55027932C)

03 Question de Dries Van Langenhove à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les étrangers en séjour illégal et l'aide médicale urgente" (55027932C)

 

03.01  Dries Van Langenhove (VB): Mevrouw de minister, ik had deze vraag naar cijfermateriaal eerst ingediend bij voormalig staatssecretaris Mahdi. Pas na de omzetting naar een mondelinge vraag, doordat de termijn was overschreden, kwam men tot de conclusie dat ik voor het antwoord beter bij u zou zijn.

 

Volgens de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's moeten de OCMW's dringende medische hulp verlenen aan illegalen die in het land verblijven. De uitgaven hiervoor kunnen zij terugvorderen van de Staat.

 

Hoeveel illegale vreemdelingen kregen van de OCMW's in de afgelopen jaren steun in de vorm van dringende medische hulp? Kunt u de cijfers uitsplitsen per gewest?

 

Welk bedrag vorderden de Vlaamse, Waalse en Brusselse OCMW's voor dezelfde periode voor toegekende medische steun van de Staat terug?

 

03.02 Minister Karine Lalieux: De heer Mahdi heeft uw mondelinge vraag aan mij doorgegeven. Die vraag is identiek aan de schriftelijke vraag nr. 385, die u mij eerder stelde. Voor de cijfers verwijs ik u naar mijn schriftelijk antwoord. U hebt dat gekregen op 6 mei. Als u het antwoord niet hebt, heb ik de cijfers hier bij mij.

 

03.03  Dries Van Langenhove (VB): Ik zal de cijfers zeker komen halen. De vraag dateert van 18 mei, dus daar moet toch iets heel raars gebeurd zijn. Als ik de cijfers heb, ben ik een tevreden Kamerlid.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De schorsing en heropening van het recht op een overlevingspensioen" (55029068C)

04 Question de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La suspension et la réouverture du droit à une pension de survie" (55029068C)

 

04.01  Ellen Samyn (VB): Een overlevingspensioen dient geschorst te worden wanneer de langstlevende herhuwt, doch deze schorsing wordt beëindigd bij het overlijden of de ontbinding van het huwelijk (enkel voor de pensioenen bij werknemers- en zelfstandigen). In dat geval kan de rechthebbende het overlevingspensioen uit het eerste huwelijk of eventueel het tweede huwelijk bekomen (het meest voordelige wordt toegekend). Dit wordt evenwel pas betaalbaar de eerste van de maand na het indienen van een nieuwe pensioenaanvraag, wat in het geval van een schorsing niet terecht is aangezien het geen beëindiging van het recht betreft. Toch eist de pensioendienst op vandaag nog steeds een nieuwe aanvraag omdat de pensioendienst geen informaticaprogramma heeft die toelaat de schorsing automatisch te beëindigen.

 

Zal u de heropening van de rechten na een schorsing opnemen in de informaticatoepassing en zo niet, waarom niet?

 

Zal u het recht heropenen op de dag van de effectieve wijziging van de juridische situatie en zo niet, waarom niet?

 

04.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Samyn, dit zal niet automatisch gebeuren. Voor de FPD moeten de woorden "schorsing van het genot van een overlevingspensioen" worden uitgelegd als een schorsing van de betaling van het overlevingspensioen. Het blijft echter noodzakelijk dat de gepensioneerde zijn wil kenbaar maakt om het overlevingspensioen opnieuw te ontvangen.

 

Bij gebrek aan een Belgische loopbaan voor de tweede echtgenoot is er zelfs geen informatiestroom beschikbaar om de FPD van het overlijden in kennis te stellen. Opdat het eerste overlevingspensioen opnieuw kan worden betaald vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ontbinding van het tweede huwelijk, heeft de FPD een signaal van de burger nodig om tot de betaling over te gaan. Dit signaal kan via elk communicatiekanaal worden gegeven: mypension, e-mail, de traditionele post, de telefoon enzovoort.

 

04.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De transparantie betreffende de tweede pensioenpijler" (55029087C)

05 Question de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La transparence concernant le deuxième pilier des pensions" (55029087C)

 

05.01  Ellen Samyn (VB): Ook hier verwijs ik naar de schriftelijk ingediende vraag.

 

Nadat u gisteren in deze commissie de vragen naar uw pensioenhervorming afblokte en verwees naar de nodige discretie ten aanzien van de pers, kregen we amper twee uur later via de digitale versie van L'Echo een interview met u te lezen over uw plannen aangaande de transparantie van de tweede pensioenpijler. Morgen, vrijdag 24 juni, zal u aan de ministerraad uw wetsontwerp ter zake voorleggen.

 

U geeft aan dat de jaarlijkse infofiche aan de werknemers en/of zelfstandigen ook duidelijker de taxatie zal aangeven en de mogelijkheden tot opname (rente of kapitaal).

1. Zal u duidelijk aangeven welk bedrag in euro's er effectief werd en later zal worden ingehouden?

2. Zal u de ongelijke behandeling betreffende de eindbelasting of anticipatieve heffing of bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) (al naar gelang het werknemers of zelfstandigen zijn) gelijkschakelen en dus vereenvoudigen?

3. Zal u bij de Individuele Pensioentoezeggingen het systeem van de backservice beperken zoals het Rekenhof eerder suggereerde?

 

05.02 Minister Karine Lalieux: De hervorming van de informatieverstrekking over de tweede pijler staat los van mijn pensioenhervorming. De ministerraad heeft op 24 juni 2022 mijn voorontwerp van wet daarover goedgekeurd. De tekst ligt nu voor advies bij de Raad van State en zal nadien bij de Kamer worden ingediend.

 

De hoofddoelstelling van het ontwerp is de begrijpelijkheid van de informatie over het aanvullend pensioen te vergroten. Het is de bedoeling dat de aangeslotene een duidelijk zicht krijgt op de evolutie van zijn rechten, hoeveel bijdragen er werden betaald, hoeveel kosten er werden afgehouden en hoeveel rendement er werd toegekend. Ook wordt er een beter inzicht nagestreefd in de fiscale behandeling.

 

Aangezien de tekst binnenkort naar de commissie gaat, stel ik voor om de discussie over de concrete punten op dat moment te voeren. Voor uw vragen over de belastingheffing op het aanvullend pensioen verwijs ik u door naar mijn collega, de minister van Financiën.

 

05.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, dank voor uw antwoord. Ik wacht vol spanning op het wetsontwerp. Het lijkt me logisch dat de jaarlijkse fiche over het aanvullend pensioen transparanter en, zoals u zelf al zei, begrijpelijker wordt. Daarvan moet prioritair werk worden gemaakt, en niet alleen inzake het pensioendossier. In dit geval is het inderdaad goed om kwaliteitsvolle informatie te verstrekken aan de burgers, zodat zij een idee hebben van wat ze later mogen verwachten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De stijgende vraag bij de voedselbanken" (55029088C)

06 Question de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le nombre croissant de demandes d'aide auprès des banques alimentaires" (55029088C)

 

06.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, uit de derde aanpassing van de algemene begrotingsuitgaven (55-2653) bleek dat een deel van het REACT-EU-fonds niet werd besteed. Zowel in 2020 als in 2021 werden door problemen met de aanbesteding een deel van de beschikbare middelen niet uitgegeven. Op onze vraag hierover bij de bespreking van de begrotingsuitgaven deed u daar vrij gelaten over en gaf u aan dat de voedselbanken geen tekort hebben aan beschikbare voedingsmiddelen. Evenwel zien we op de webstek van de voedselbanken dat zij er zich over beklagen steeds minder te ontvangen uit het fonds van de Europese voedselhulp en zelf op zoek moeten gaan naar alternatieven, zowel op vlak van donaties in natura als financiële middelen.

 

De gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Belgische Voedselbanken Jef Mottar heeft in een open schrijven op 19 mei jongstleden aangegeven dat na het recordjaar 2021 er sinds april een stijging is van om en bij de 25% van het aantal mensen dat beroep moet doen op de voedselbank. Zijn boodschap was duidelijk: “Sinds vorige maand krijgen we 30% minder schenkingen. Er is niet meer genoeg voor iedereen. We moeten de porties verkleinen."

 

Wanneer zullen de niet-bestede gelden van 2020 en 2021 uit het REACT-EU-fonds worden besteed?

Hoe verklaart u in het licht van uw uitspraken tijdens de plenaire vergadering van 22 juni jl. de noodkreet van de Federatie van Voedselbanken?

Zal u hen met extra steun tegemoet komen? Zo ja, hoeveel, onder welke vorm en tegen wanneer?

 

06.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Samyn, de niet-bestede middelen van 2020 en 2021 zijn opgenomen in de overheidsopdracht voor de aankoop van levensmiddelen voor 2022. Dat leverde een totaalbudget op van meer dan 24 miljoen euro voor 27 producten.

 

In antwoord op uw tweede en derde vraag, een voedselpakket bestaat gemiddeld voor de helft uit FEAD-producten (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen). Wij hebben de middelen opgetrokken op basis van de vraag. Het budget is zo gestegen van bijna 13 miljoen euro in 2020 naar ruim 18 miljoen in 2021 en meer dan 24 miljoen in 2022.

 

Door de huidige marktsituatie zijn er in het kader van onze aankopen verschillende prijsherzieningen doorgevoerd. Daarom heb ik onmiddellijk een extra budget vrijgemaakt om de aangekondigde volumes te garanderen, ondanks de prijsstijgingen, 3 miljoen euro voor de campagne van 2021 en 4 miljoen euro voor 2022. Bovendien heb ik extra middelen vrijgemaakt voor de aankoop van materiële hulp, zoals babyluiers, hygiëneproducten voor dames en algemene hygiëneproducten, 3 miljoen euro in 2021 en net geen 2 miljoen euro in 2022.

 

Aangezien het aantal donaties in natura is afgenomen, heb ik middelen vrijgemaakt om de voedselbanken te ondersteunen. Net als vorig jaar zullen de logistieke partners in totaal 2,25 miljoen euro krijgen voor de aankoop van extra levensmiddelen. De middelen zullen beschikbaar zijn zodra de begrotingscontrole in het Parlement is goedgekeurd.

 

06.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, het is in elk geval goed om te horen dat er extra budget wordt vrijgemaakt. Iedereen zal het erover eens zijn dat voedselbanken een uitzondering moeten zijn. Voor veel mensen, zelfs tweeverdieners, zijn ze echter helaas bittere noodzaak geworden. Wij zagen het vorig jaar reeds met maar liefst 177.000 personen die afhankelijk zijn van de voedselbanken, en het ziet ernaar uit dat het aantal alleen maar zal stijgen.

 

Een suggestie van de Belgische Federatie van Voedselbanken in een persmededeling leek mij billijk. Zij vraagt bijkomende fiscale voordelen om voedingsbedrijven en retailers aan te moedigen meer voedsel te doneren. Misschien kunt u dat voorstel meenemen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- Gaby Colebunders à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'absence de plan d'action fédéral de lutte contre la pauvreté" (55029128C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le baromètre de la pauvreté et la crise énergétique" (55030358C)

07 Samengevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "Het uitblijven van een federaal actieplan tegen armoede" (55029128C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De armoedebarometer en de energiecrisis" (55030358C)

 

07.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, selon le dernier baromètre de la pauvreté, nous avons de nombreuses raisons d’être inquiets. Le risque de pauvreté a légèrement reculé en 2021. Mais des feux clignotants importants indiquent un renforcement de la problématique la pauvreté.

 

Tout d'abord, le baromètre suggère que les personnes qui vivaient déjà dans la pauvreté éprouvent de plus en plus de difficultés. Ensuite, depuis l'automne 2021, le nombre de demandes d'assistance matérielle est également en augmentation. De plus en plus de personnes frappent à la porte du CPAS avec leurs factures d'énergie impayables. Le besoin d'aide alimentaire augmente aussi de façon spectaculaire. Lors du premier semestre de cette année, 204 000 personnes nécessitaient une aide alimentaire chaque mois, contre 168 000 personnes par mois en 2019, avant la crise du Covid. C’est beaucoup moins.

 

La situation requiert des mesures décisives et structurelles ainsi qu’une coopération à tous les niveaux politiques. Je pense au non-take-up et à la lutte contre la pauvreté, mais aussi au logement et aux faibles salaires et allocations.

 

Mes questions sont les suivantes :

- En juillet, le Conseil des ministres a approuvé le « Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités » . Ensuite, il vous a également été demandé de convoquer une conférence interministérielle. Le 4 mai, vous avez déclaré à mon collègue Gaby Colebunders qu’une conférence interministérielle était encore prévue cette année. Je souhaiterais connaître la date exacte à laquelle se tiendra cette conférence.

- En outre, quand exactement ce parlement pourra-t-il consulter votre plan d'action fédéral?

- Renouvèlerez-vous en 2023 les mesures supplémentaires en matière d’aide alimentaire (24 millions d'euros en 2022) et du fonds énergie (57 millions d'euros en 2022)?

 

07.02  Karine Lalieux, ministre: Madame Moscufo, dans mon interview dans De Morgen du 2 juillet, j'insistais sur ma détermination à ce que le plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités soit approuvé avant les vacances d'été. Cela a été le cas puisqu'il a été entériné par le Conseil des ministres du 15 juillet dernier. J'ai donc bien tenu parole.

 

J'ai agi, je me suis concertée avec les acteurs de terrain et avec mes collègues du gouvernement. L'ensemble des ministres s'est engagé à porter ce plan de plus de 140 mesures destinées à lutter concrètement contre la pauvreté et les inégalités.

 

Le plan sera présenté à la Conférence interministérielle. Une initiative a été prise pour que celle-ci se réunisse dans les prochaines semaines. J'entends également venir le présenter prochainement au Parlement car il est important que ce dernier puisse en débattre.

 

Contrairement au PTB, je ne dénigre pas l'action parlementaire et je tiens à partager le travail que nous menons dans ce cadre avec les députés.

 

Comme vous le savez, le gouvernement n'a pas attendu ce plan pour agir contre la précarité et la pauvreté. Dois-je rappeler les mesures prises durant la crise covid, celles lors des inondations ou encore celles permettant aux CPAS de faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine? Une autre crise a aussi appelé notre mobilisation immédiate: la crise énergétique.

 

Pour y répondre, nous avons déjà pu prendre une série de mesures urgentes. Le groupe cible a été étendu pour le tarif social, les accises et la TVA sur l'énergie ont fait l'objet de réductions, le Fonds gaz et électricité est aujourd'hui doté de 140 millions et est accessible à tous. D'autres mesures ont été activées pour renforcer des dispositions déjà prises, comme le chèque mazout.

 

Pour les mesures à prendre en 2023 pour l'énergie ou l'aide alimentaire, nous y réfléchissons dans le cadre de la préparation du budget 2023.

 

Vous évoquez le nécessaire relèvement des allocations sociales. Je vous rappelle que dès mon entrée en fonction, cette décision a été directement implémentée. Au terme des différentes augmentations déjà décidées et à venir, en plus de l'indexation et des deux enveloppes bien-être, les allocations vont augmenter de 40 % au total. Des budgets importants ont ainsi été mobilisés, notamment 2,1 milliards d'euros pour l'augmentation des pensions minimums, de la GRAPA, du revenu d'intégration sociale et de l'allocation de remplacement pour les personnes en situation de handicap. Les CPAS sont bien sûr des acteurs essentiels dans la mise en œuvre de toute politique visant à la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales.

 

Je me suis d'ailleurs toujours battue pour que les CPAS bénéficient de moyens augmentés dans le cadre des mesures prises face aux crises successives.

 

Les CPAS seront des partenaires privilégiés du plan de lutte conte la pauvreté et les inégalités. C'est ainsi le cas par exemple, dans le cadre de la mise en place des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique, mais aussi, par exemple, pour soutenir les familles monoparentales ou mieux lutter contre la précarité infantile.

 

Que ce soit le plan de lutte conte la pauvreté et les inégalités ou toutes les mesures de soutien déjà prises pour les citoyens touchés par une succession de crises historiques depuis deux ans, à la fois conjoncturelles et structurelles, cela montre ce qui nous sépare.

 

Nous, socialistes, agissons chaque jour au sein du gouvernement pour aider les gens. Du côté du PTB, vous espérez des mesures, vous criez dans les hémicycles, vous vous agitez pour donner l'illusion d'une action totalement inexistante.

 

La colère exprimée tous les vendredis ne sauvera personne. C'est l'action et le courage de décider et de participer à des gouvernements qui peuvent avoir un impact et c'est le choix que nous avons fait. Le résultat se voit depuis plus de deux ans.

 

07.03  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, je vous défie de trouver un seul texte dans lequel nous dénigrons le travail parlementaire. Vraiment, cela m'intéresse.

 

Il est vrai que là où nous sommes divergents, c'est que nous sommes convaincus que le mouvement social a toujours mis la pression sur les parlements. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais c'est le nôtre.

 

Dans ce cadre-là, réunir les gens en colère les vendredis, fait partie d'un package du PTB pour mettre la pression sur le Parlement. J'en suis très fière, ayant été travailleuse moi-même. D'ailleurs, l'histoire nous montre que ce sont les luttes sociales qui ont fait avancer les choses. Je n'accepte pas que vous essayiez de faire croire que nous dénigrons le travail du Parlement. Même si j'ai "pompé" ma minute pour vous le dire, c'est essentiel parce que vous devenez les professionnels de "mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose". Malheureusement, cela ne marche pas.

 

J'espère que vous ne réfléchirez pas trop longtemps pour prolonger les aides. Vous affirmez être "en réflexion". Vous dites vous-mêmes qu'après la crise covid, cette crise est encore plus grave. J'espère que vous ne réfléchirez pas trop pour prolonger les aides qui, je le rappelle, ne sont pas rien mais sont quand même le minimum du minimum.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: La question n° 55029160C de Mme Sophie Rohonyi est sans objet.

 

08 Vraag van Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De algemene evaluatie van het ziektepensioen voor arbeidsongeschikte ambtenaren" (55029470C)

08 Question de Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'évaluation générale du régime de pension de maladie des fonctionnaires en incapacité de travail" (55029470C)

 

08.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Geachte mevrouw de minister,

 

"Wij zullen tijdens deze legislatuur de pensioenregeling voor ambtenaren wegens lichamelijke ongeschiktheid evalueren. De voorbereidingen zijn trouwens al gestart. Het kabinet volgt dit dossier van nabij op. Er zijn al contacten gelegd met de minister van Ambtenarenzaken, mevrouw De Sutter. In nauwe samenwerking met de administratie en de deelstaten zullen wij alle pistes van dit dossier grondig onderzoeken. Ik wil ook benadrukken dat het sociaal overleg hierbij zeer belangrijk zal zijn. We mogen immers niet dezelfde fouten als in het verleden maken. Ik zal u zeker op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen in dit dossier."

 

Dit antwoordde u mij een goed jaar geleden, in de commissie Sociale Zaken van 2 juni 2021 op een mondelinge vraag.

 

Mevrouw de minister, mijn vraag is dan ook de volgende. Kunt u mij inlichten over de ontwikkelingen in dit dossier?

 

08.02 Minister Karine Lalieux: Mijnheer Van der Donckt, in het regeerakkoord werd afgesproken dat de verouderde regeling van het ziektepensioen moet worden geëvalueerd, in het bijzonder voor ambtenaren die nog ver verwijderd zijn van de pensioenleeftijd. Er wordt ook gevraagd naar maatregelen om het ziektepensioen meer in lijn te brengen met de regeling inzake arbeidsongeschiktheid voor werknemers en de daarbij horende re-integratietrajecten.

 

Volgens het regeerakkoord is de werkwijze die hierbij moet worden gevolgd overleg met de sociale partners en de deelstaten. Gezien de complexiteit van de regeling van het ziektepensioen en de impact op de verschillende niveaus, is dit proces logisch.

 

Ik heb daarom in het voorjaar al de nodige stappen ondernomen. De sociale partners en de deelstaten werden bevraagd. Ik vroeg samen met de bevoegde ministers Vandenbroucke en De Sutter onder meer welke belemmeringen en opportuniteiten zij zien bij een eventuele reglementaire hervorming. Het is ook nodig om te weten welke initiatieven en maatregelen op hun niveau reeds van kracht zijn om te vermijden dat relatief jonge ambtenaren in de regeling van het ziektepensioen terechtkomen.

 

Ik heb al feedback ontvangen van de meeste partners en deelstaten. Ik wacht nu nog op het Vlaamse niveau. Zij hebben aanvullende statistische inlichtingen gevraagd. Ik verwacht hun antwoord in de loop van de komende maand. Ik heb Bart Somers gezien. Wanneer ik die feedback ontvang, kan ik met de ingewonnen kennis in gesprek treden met de regeringspartners.

 

08.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, u wacht dus alleen nog op een antwoord van het Vlaamse niveau? De sociale partners hebben allemaal al een antwoord gegeven?

 

08.04 [Minister Karine Lalieux: Ja.

 

08.05  Wim Van der Donckt (N-VA): Misschien kunt u nog eens bellen naar Vlaanderen?

 

08.06 Minister Karine Lalieux: Ik heb Bart Somers eergisteren nog gezien. Het is een andere Bart! Het is Bart Somers! (lacht)

 

08.07  Wim Van der Donckt (N-VA): Ah, dat moet u erbij vermelden. Mevrouw de minister, het is goed dat u dat probleem ernstig neemt en dat u al over veel gegevens beschikt. Zou Bart Somers over ongeveer twee maanden over de nodige info beschikken? Ik zal over twee maanden nog eens op deze kwestie terugkomen, omdat het toch wel een belangrijk dossier is, zeker voor de jonge ambtenaren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles et Renouveau démocrat.) sur "Les fonds fédéraux pour les inondations" (55029479C)

09 Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en Democrat. Vernieuwing) over "De federale middelen in het kader van de overstromingen" (55029479C)

 

09.01  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Madame la ministre, il semble que certains pouvoirs locaux se heurtent aujourd'hui encore à des difficultés relatives à la distribution des fonds fédéraux pour les inondations. À titre d'exemple, le CPAS d'Eupen, lui-même en catégorie 1, m'a interpellé. Il dispose de plus de 400 000 euros qu'il souhaite octroyer aux victimes des inondations.

 

En pratique, il rencontre deux problèmes fondamentaux. Le premier est lié à l'affectation des fonds. La circulaire du 6 août 2021 décrit les conditions générales pour la répartition de ceux-ci et donne des exemples de biens de première nécessité. Il semble cependant que cela ne soit toujours pas suffisamment clair et que cette notion de bien de première nécessité demeure floue. Une liste plus précise et complète des biens que les pouvoirs locaux peuvent financer leur serait donc d'une grande aide, d'autant qu'ils sont confrontés à la frustration des personnes sinistrées qui ne cesse de croître face à ce manque de clarté.

 

Le second obstacle est la charge administrative que la procédure impose. La création d’un rapport social individuel pour chaque demande impose aux communes une charge administrative insurmontable. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de la charge de travail élevée à laquelle les services communaux sont exposés ces dernières années, les communes vous implorent de reconsidérer la procédure administrative. La distribution de bons d’achat, par exemple dans les magasins de bricolage ou de matériaux, pourrait soulager d’une part les personnes concernées et d’autre part les CPAS.

 

Avez-vous eu vent de ce type de problèmes? Comment envisagez-vous de les solutionner? Une liste claire et précise de ce qu’il faut entendre par biens de nécessité pourrait-elle être communiquée aux communes? Une simplification administrative de la procédure liée à la distribution des fonds fédéraux est-elle envisageable? J'espère que vous pourrez répondre à ces questions qui sont passées de ministre en ministre pour finalement arriver chez vous.

 

09.02  Karine Lalieux, ministre: J'ai bien eu connaissance de la situation que vous évoquez. De nombreux échanges ont d'ailleurs eu lieu entre le CPAS d'Eupen et mon administration. Pour votre parfaite information, il existe une circulaire qui reprend des exemples précis qui peuvent être couverts. Vous conviendrez d'autre part que même si ces fonds ont été débloqués dans l'urgence, il n'en demeure pas moins que des règles de bonnes utilisations subsistent. Il s'agit des règles habituelles du CPAS. Il ne s'agit donc pas de donner des choses telles que des chèques, ce qui est totalement interdit par la loi.

 

Pour clôturer, je suis assez surprise dans la mesure où, globalement, les retours des autres CPAS sont très bons. Ce faisant, il ne me semble pas nécessaire de modifier la procédure existante. Mon administration reste bien évidemment disponible pour toutes les questions nouvelles qu'aurait le CPAS d'Eupen. Cependant, vu qu'il s'agit d'un cas isolé, nous n'allons pas tout changer pour autant.

 

09.03  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Merci madame la ministre, je communiquerai mon retour à qui de droit et n'hésiterai pas à redéposer des questions si cela s'avère nécessaire.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van Valerie Van Peel aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De investeringen in Housing Firstprojecten" (55029708C)

10 Question de Valerie Van Peel à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les investissements dans les projets “Housing First”" (55029708C)

 

10.01  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de minister, deze heel eenvoudige vraag komt vanuit de OCMW's.

 

Op 15 juli ging de ministerraad akkoord met investeringen in huisvesting voor dakloze jongeren ten belope van ongeveer 10 miljoen euro in het kader van Housing Firstprojecten, projecten die wij met de N-VA altijd heel sterk hebben gesteund. In uw beleidsnota had u het destijds over de vijf grote steden, dus Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi en Luik. Ondertussen hoorden we dat er sprake was van 25 OCMW's in plaats van de initiële 5. Ik had daar graag wat uitleg bij gekregen.

 

Vanwaar het verschil met de beleidsnota?

 

Over welke gemeenten gaat het? Wat waren de parameters bij de selectie?

 

10.02 Minister Karine Lalieux: Het klopt dat er bij investeringen voor dak- en thuislozen in het verleden steeds naar de vijf grote steden werd gekeken, maar helaas zijn armoede en dakloosheid geen fenomenen die enkel die steden treffen. Het is een harde realiteit, die overal in ons land mensen treft. De recente daklozentellingen op initiatief van de Koning Boudewijnstichting, in combinatie met de vele lokale welzijnsactoren in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, bevestigen de trend. Vandaar ook de keuze, zowel van mezelf als van mijn collega Kitir, om de oorspronkelijke vijf steden uit te breiden.

 

De beperkte middelen noodzaakten ons om te kiezen voor de steden en gemeenten met een hoge concentratie aan dakloze jongvolwassenen. Als objectief criterium hebben we gekozen voor het aantal toegekende installatiepremies. Een installatiepremie wordt immers slechts gegeven aan mensen met een minimuminkomen die uit hun situatie van dakloosheid kunnen geraken.

 

We hebben er ook voor gekozen om de steden te selecteren waar er reeds begeleidingsdiensten actief zijn. Het zou immers verkeerd zijn om kwetsbare jongvolwassenen een woning aan te bieden en hen vervolgens aan hun lot over te laten.

 

Ik heb de lijst van de 25 steden en gemeenten voor u, indien u die wilt hebben.

 

10.03  Valerie Van Peel (N-VA): Dank u wel, mevrouw de minister, ik zal de lijst bekijken. De parameters klinken alvast erg objectief.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De non-take-up van sociale rechten" (55029119C)

- Nahima Lanjri aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De non-take-up van sociale rechten" (55030337C)

- Marie-Colline Leroy aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De automatisering van rechten en de informatieverstrekking" (55030305C)

11 Questions jointes de

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le non-recours à certains droits sociaux" (55029119C)

- Nahima Lanjri à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le non-recours aux droits sociaux" (55030337C)

- Marie-Colline Leroy à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "L'automatisation des droits et la délivrance des informations" (55030305C)

 

Le président: Je n'ai pas de nouvelles de Mme Lanjri.

 

11.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik verwijs naar de tekst van mijn vraag zoals ingediend.

 

Uit een studie uitgevoerd door de universiteiten van Antwerpen en Luik in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid en het Federaal planbureau schat men dat 40 à 50% van de mensen die recht zouden hebben op één of meer sociale rechten (leefloon, verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidskosten, verwarmingstoelage en Inkomensgarantie voor Ouderen) dit niet opnemen. Het gaat over tienduizenden mensen.

Als reden halen de onderzoekers aan dat dit te maken heeft met de onwetendheid bij veel mensen en de zeer ingewikkelde en omslachtige procedures.

 

1. Bent u akkoord met de besluiten van de onderzoekers?

2. Wat zal u doen om de bevolking beter te informeren naar de mogelijkheden die bestaan?

3. Zal u stappen nemen om de procedures te vereenvoudigen en eventueel naar een automatische toekenning te evolueren?

 

11.02  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Madame La ministre, la crise énergetique est, vous le savez, très préoccupante. Des aides, soutiens financiers, notamment via les CPAS ou les mutuelles (pour le statut BIM) sont des premières réponses. Le tout est de pouvoir bénéficier de celles-ci et nous connaissons tous les difficultés liées au non Take Off.

 

L'information et la disponibilité des guichets d'aide contribuent à diminiuer la part de personnes qui ne sont pas au courant de ce qui existe ou qui sont victimes de la fracture numérique.

 

Dès lors, tout doit être mis en place pour délivrer ces informations de la manière la plus optimale possible. J'imagine que vous partagez mon point de vue.

 

Aussi, des mesures visant à renforcer l'information sont-elles prévues?

 

Si oui, de quelle manière?

 

Par ailleurs, je vous l'avais déjà suggéré il y a quelques mois, la task force pauvreté - qui avait été mise en place lors de la crise Covid (et qui avait démontré toute sa pertinence)-

 

A t'elle été reconvoquée pour travailler avec vous sur les pistes concrètes à envisager durant cette nouvelle crise ?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

11.03  Karine Lalieux, ministre: Mesdames, je partage vos préoccupations au sujet du non-recours au droit – qui est dénommé "non-take-off" dans votre question, madame la présidente.

 

11.04  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Oui, je sais bien.

 

(Rires)

 

11.05 Minister Karine Lalieux: Natuurlijk ben ik het eens met de conclusies van de studie die tot doel heeft de non-take-up te bestrijden en de automatisering van de sociale rechten te versterken. Die studie geeft ons een eerste idee van de omvang van het probleem met betrekking tot de IVT, het leefloon en de IGO. Dat moet nog worden verfijnd en verduidelijkt door verder te werken aan een proactieve uitwisseling van gegevens.

 

Pour répondre à l'enjeu, il est essentiel de mettre l'accent sur l'automatisation. Il faut continuer à chercher de nouveaux moyens pour se servir des données administratives disponibles, afin de détecter les personnes en situation précaire. Il incombe aux politiques d'aider le citoyen à connaître ses droits éventuels.

 

Pour ma part, j'ai déjà pris des initiatives en matière de non-recours au droit. Ainsi, une grande partie de la réforme de la DG Personnes handicapées est orientée sur cette question. Je m'engage, par exemple, à recruter des coordinateurs non-take-up devant développer des mesures en ce domaine. Je souhaite également mettre l'accent sur la communication claire et accessible, par exemple en renouvelant et en simplifiant les formulaires d'accueil. Nous y  travaillons au sein de la DG Personnes handicapées.

 

Ook bij de OCMW's is er werk aan de winkel op het vlak van de non-take-up en de administratieve vereenvoudiging. Daarvoor werk ik nauw samen met de OCMW's. Zo heb ik een jaar geleden een werkgroep opgericht met de drie federaties en enkele OCMW's om de behoeften in kaart te brengen en er heel concreet op in te spelen.

 

De même, pour lutter contre la fracture numérique, je vous rappelle le grand projet e-inclusion que nous menons avec le soutien des autorités européennes, pour un budget de 30 millions d'euros.

 

Daarnaast wordt het project 'OCMW online' ontwikkeld. Hierdoor zullen mensen ook online een aanvraag kunnen indienen. De traditionele kanalen worden uiteraard niet uitgesloten. Om deze en andere problemen aan te pakken, ben ik ervan overtuigd dat de steun voor de OCMW's moet worden herbekeken. Dat blijf ik ook vurig verdedigen binnen de regering.

 

Nous avons aussi lancé un appel à projets permettant de soutenir des CPAS qui mènent des initiatives originales de lutte contre le non-take-up. L'appel court jusqu'à la fin du mois et il m'est difficile de vous en dire plus aujourd'hui. Nous n'avons pas à ce stade lancé de grande campagne sur ce thème, mais travaillons sur des méthodes proactives. Ainsi, le plan de lutte contre la pauvreté, dont nous aurons l'occasion de reparler, prévoit une mesure en la matière. Il s'agit de mieux croiser les données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale et celles du SPF Finances, pour mieux informer les ayants droits, tout ceci bien sûr en respectant les règles de protection de la vie privée.

 

Wat de pensioenen en de IGO betreft, wil ik op drie fronten actie ondernemen.

 

Ten eerste zal het onderzoek van de bestaansmiddelen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Ten tweede zal een automatische herziening worden ingevoerd. Ten derde zullen we onderzoeken hoe we de non-take-up concreet kunnen bestrijden. De uitdaging is enorm. De regels zijn niet altijd duidelijk en het administratieve jargon is vaak te ingewikkeld. Daarom dring ik er altijd op aan om meer in dialoog te gaan met de belanghebbenden in het belang van alle burgers. De strijd tegen de non-take-up is ieders verantwoordelijkheid. Ik ga die strijd alvast aan, in al mijn bevoegdheden.

 

Enfin, concernant la task force, si elle n'est pas réunie sous cette forme, je suis en contact permanent avec les acteurs qui la composent, notamment dans tout le processus consultatif qui a conduit à l'élaboration du plan de lutte contre la pauvreté – je revois d'ailleurs la plateforme de lutte contre la pauvreté au début du mois d'octobre – ou encore dans le cadre des mesures que nous avons prises pour faire face à la crise de l'énergie. Comme ministre, je suis profondément attachée au contact avec le terrain, avec la réalité que vivent nos concitoyens. C'est ce contact qui empêche de prendre des mesures déconnectées de la réalité. Vous pouvez donc être rassurés: la concertation permanente existe.

 

11.06  Ellen Samyn (VB): Tijdens het actuadebat hadden we het ook over de non-take-up. De uitdaging is inderdaad enorm. Het is goed te vernemen dat u actie zult ondernemen, want de cijfers in de studie zijn hallucinant. Heel wat mensen die recht zouden hebben op een of meerdere toelages nemen die simpelweg niet op omdat ze onwetend zijn. Dat zou zeker vermeden moeten worden. Niet iedereen heeft immers de reflex om zijn rechten op te eisen. Er zou nog meer actief werk van moeten worden gemaakt, zeker voor specifieke doelgroepen, zoals personen in sociaal isolement, ouderen, personen met een handicap, sociaal zwakkeren en behoeftigen. Zij moeten zeker nog meer geïnformeerd worden. Het administratieve kluwen maakt die aanvragen inderdaad ook niet eenvoudiger. Daardoor zien de mensen vaak door de bomen het bos niet meer. Ik reken dan ook op uw engagement, zeker omdat u het ook beloofde in uw armoedebestrijdingsplan.

 

11.07  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): C'est effectivement une coquille. À mon avis, c'est parce que je voulais tellement voir la fin de ce non-take-up que j'ai fini par le mettre en off et je m'en suis rendue compte quand  c'était déjà envoyé.

 

Par rapport à l'information, je m'inquiète assez fort d'entendre, présenté comme mesure visant à réduire la consommation d'énergie et à faire des économies d'énergie dans les communes en difficultés,  le fait  de fermer des services administratifs pendant un jour ou deux pour couper le chauffage. Si en plus on ferme les guichets d'information, cela va vraiment devenir un casse-tête. C'était une réflexion par ailleurs.

 

En ce qui concerne la task force, vous êtes évidemment en contact mais elle avait cette existence et cette légitimité notamment par rapport aux autres acteurs de la société civile. En connaissant son existence, j'avais trouvé que, pendant la période covid, elle avait eu beaucoup de pertinence. Je continue à dire qu'il serait bon de la remettre en route.

 

Enfin, concernant l'information, et c'est le point essentiel, je pense quand même qu'une large campagne s'impose. On ne peut pas dire que qui que ce soit est passé à côté de la campagne de sensibilisation pour la vaccination. J'en faisais état au ministre Vandenbroucke ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un sigle et un logo clairs, et un site internet. Je me doute bien que cela avait eu un certain coût. Mais c'était une information que personne ne pouvait nier et qui permettait d'aller rapidement chercher l'information sur un seul et même site internet. J'en ai fait l'expérience, parce que je m'étonnais d'entendre autant de gens dire qu'ils n'étaient au courant ni du statut  BIM, ni du tarif social, ni d'autres aides. Je suis allée chercher l'information tout simplement avec un moteur de recherche, en cherchant par mots clés. D'abord il faut savoir quels mots clés utiliser. Finalement, je n'ai pas trouvé facilement les sites d'État. Je disais aussi au ministre Vandenbroucke ce matin en guise de boutade que je tombais plus facilement sur les sites des partis politiques qui expliquaient ce que nous avions mis en place que sur les sites d'État, et je trouve que cela ne va pas.

 

Par ailleurs, quand cela se trouve sur le site de l'État, ce n'est pas simple du tout. C'est la volonté d'une ASBL comme Lire et Écrire. Elle dit qu'une des premières choses à faire est d'avoir un seul site référençant toutes les aides possibles et imaginables, avec un discours simple et une lisibilité. Il faudrait qu'on y revienne d'urgence, maintenant. Je suis désolée d'avoir été longue pour expliciter mon propos. J'en termine ici sur cette question.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De onnauwkeurigheid van sommige gegevens op de website Mypension" (55029886C)

12 Question de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le manque de précision de certaines données figurant sur le site internet Mypension" (55029886C)

 

12.01  Ellen Samyn (VB): Uit een artikel van Trends konden we vernemen dat de overheidswebsite mypension.be minder geschikt is als basis voor de vaststelling van andere rechten die uit een arbeidsloopbaan voortvloeien.

 

De gegevens van mypension.be stemmen niet per se overeen met die van de administratie van de RVA, zo werd door een bezoeker vastgesteld, die aanklopte bij de RVA om een SWT-regeling te verkrijgen.

 

Blijkbaar zou het niet om een alleenstaand feit gaan. Sigedis wijst zelfs op een 'conceptueel' probleem.

 

Bent u met deze feiten bekend? Over hoeveel dossiers gaat het in totaal?

Wat zal u doen om dit systeem te optimaliseren opdat de arbeidsloopbaan correct wordt weergegeven?

 

12.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Samyn, het dossier is bij mijn administratie alleen gekend omdat zij er in de pers over hebben gelezen en omdat de journalist de administratie heeft gecontacteerd. Er was geen contact met een burger en het individuele dossier werd niet voorgelegd.

 

We kennen het aantal personen dat dagelijks mypension bezoekt. We weten niet hoeveel mensen naar de pensioenloopbaan in mypension.be kijken om er daarna in een andere context dan de pensioenen gebruik van te maken.

 

Voor alle duidelijkheid, de loopbaan wordt correct weergegeven in mypension.be voor de berekening van de pensioenloopbaan, maar er zijn in ons land meerdere loopbaanconcepten. Dat is logisch, want er zijn per tak van de sociale zekerheid andere toegangsvoorwaarden of berekeningsmodaliteiten.

 

Zelfs binnen de pensioenwetgeving kan het zijn dat dezelfde loopbaangegevens, afhankelijk van de pensioenregeling, op de ene of de andere manier moeten worden geïnterpreteerd. Zo tellen sommige periodes wel mee voor de opening van het recht, maar niet voor de berekening van het bedrag. De RVA zal op zijn beurt een loopbaanconcept hanteren dat volgt uit zijn reglementering.

 

We kunnen dus besluiten dat mypension.be niet dient om de toepasselijkheid van de SWT-wetgeving of van andere niet-pensioen–erelateerde loopbaanvoorwaarden te verifiëren. Alleen de bevoegde instellingen kunnen hierover een uitspraak doen in lijn met de door hun ingevoerde regels.

 

Het is belangrijk om nogmaals te onderstrepen dat het SWT geen pensioen is, maar een werkloosheiduitkering.

 

12.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Samengevoegde vragen van

- Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De nieuwe beheerder van de tweede pijler van de lokale besturen" (55030071C)

- Anja Vanrobaeys aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De tweede pijler van de lokale en de provinciale besturen" (55030191C)

13 Questions jointes de

- Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le nouveau gestionnaire du second pilier de pension des administrations locales" (55030071C)

- Anja Vanrobaeys à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Le deuxième pilier des administrations locales et provinciales" (55030191C)

 

13.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, het Beheerscomité Pensioenen Provinciale en Lokale Overheden heeft onlangs de nieuwe pensioenorganisatie geselecteerd voor het beheer van de tweede pijler van het lokale en provinciale overheidspersoneel.

 

Op basis van de ingediende dossiers werd geopteerd voor het Ethias Pensioenfonds.

 

Mevrouw de minister,

 

Waarom werd in juni 2021 door de verzekeringsmaatschappijen Belfius Insurance en Ethias gezamenlijk beslist om het contract voor het beheer van de tweede pensioenpijler te beëindigen?

Zullen de gepensioneerden beter varen onder de nieuwe beheerder, Ethias Pensioenfonds? Kunt u mij meer info geven over de voorwaarden toen en nu?

 

13.02  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mevrouw de minister, ook ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ruim een jaar geleden hebben de verzekeringsmaatschappijen Belfius Insurance en Ethias beslist hun contract voor het beheer van die tweede pijler van de lokale besturen op te zeggen. Op uw initiatief werd in het parlement een wet goedgekeurd waardoor de FPD bevoegd werd op te treden als opdrachtcentrale voor de selectie van een nieuwe instelling. Dit liet de 859 aangesloten besturen toe om hun beleid verder te zetten en hun federale tegemoetkoming niet te missen. Na een aanbestedingsprocedure viel de keuze van het beheerscomité van de FPD op Ethias Pension Fund voor het beheer van de tweede pensioenpijler van de lokale besturen. 

 

Mijn vragen:

 

Aan welke voorwaarden wordt onder het nieuw pensioenfonds het aanvullend pensioen voor het personeel van de lokale besturen opgebouwd?

Zijn er verschillen met de vorige pensioenverzekering en zo ja welke?

 

13.03 Minister Karine Lalieux: In juli 2021 hebben Belfius Insurance en Ethias de overeenkomst voor de uitbreiding van het aanvullend pensioen van de lokale besturen met ingang van 1 januari 2022 opgezegd, daarbij gebruikmakend van de zesjaarlijkse optie van het raamcontract om het contract op te zeggen.

 

De opzegging plaatste de openbare besturen voor een grote uitdaging. De termijn voor de selectie van een nieuwe beheerder was zeer kort. Daarom heeft de federale overheid beslist de lokale besturen te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe beheerder. Dat gebeurde door aan de Federale Pensioendienst de bevoegdheid toe te kennen op te treden als aankoopcentrale.

 

In maart 2022 werd een aanbestedingsprocedure opgestart. Op 29 augustus werd de procedure afgesloten en heeft het beheerscomité van de provinciale en de lokale besturen besloten Ethias Pensioenfonds als nieuwe beheerder aan te stellen. Op die manier is het voortbestaan van de tweede pijler voor de lokale besturen gewaarborgd dankzij de snelle en professionele aanpak van de Federale Pensioendienst.

 

Om de continuïteit van de pensioenopbouw zo veel mogelijk te verzekeren, hebben de lokale besturen via hun beheerscomité ervoor gekozen de aard van de bestaande pensioenplannen niet te wijzigen. Ook het pensioenreglement blijft maximaal behouden. Het gaat om een pensioenplan van het type 'vaste bijdragen'. Het percentage van de bijdragen wordt vastgesteld door de betrokken lokale besturen.

 

Wat het beheer betreft, heeft het beheerscomité gekozen voor de oplossing van een pensioenfonds. Vroeger was het een verzekeringscontract.

 

Alle informatie over de aanbesteding en de nieuwe overeenkomst is ter beschikking van de lokale besturen en van het publiek op de website van de Federale Pensioendienst.

 

13.04  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik heb geen verdere opmerkingen.

 

13.05  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Zoals ik in mijn vraag al opmerkte, is het federale beleidsniveau erin geslaagd dankzij zijn snelle reactie de continuïteit in de opbouw van het aanvullend pensioen te vrijwaren.

 

Voor mij waren wel de voorwaarden belangrijk. Ik hoor u zeggen dat het plan hetzelfde is en dat het pensioenreglement maximaal wordt behouden. De medewerkers van de lokale en provinciale besturen, die hun takenpakket alsmaar groter zien worden – er wordt veel van hen gevraagd – en alsmaar vaker contractueel zijn, waardoor ze tussen wal en schip vallen, moeten mijns inziens kunnen rekenen op een goed aanvullend pensioen. Ik hoop dan ook dat dat verzekerd is.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Marie-Colline Leroy à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "La régularisation de la situation des agents pensionnés de l’AGDA" (55030106C)

14 Vraag van Marie-Colline Leroy aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De regularisatie van de situatie van gepensioneerde beambten van de AADA" (55030106C)

 

14.01  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Madame la Ministre,

 

Nous sommes interpellés par un agent pensionné de l’Administration générale des Douanes et Accises. Son cas n'est pas isolé. Il a travaillé plusieurs années au sein d’une équipe en shift au contrôle frêt de Bierset. En effet, en 2014, pour faire face à l’augmentation de la fraude et de la criminalité, le service a été organisé 24h/24 et 7 jours sur 7, rendant le travail considéré comme pénible puisque répondant aux critères officiels.

 

Alors que l’administration SPF Finances de l’époque cherchait des volontaires pour les fonctions de shift, des promesses ont été émises quant à une valorisation au niveau des pensions. Que se passe-t’il, donc ? Les promesses ne semblent pas tenues.

 

Depuis 2014, ces agents tentent manifestement de faire valoir leurs droits auprès des différents ministres des Finances, des Pensions et de la Fonction publique. Certains ont même obtenu gain de cause au tribunal mais attendent toujours une régularisation. Dans les faits, ces agents ne voient pas de résultat, aucun texte réglementaire qui corrige cette situation.

 

Leur demande va vers une reconnaissance et une valorisation des efforts et des risques pour la santé, via notamment l’application d’un tantième préférentiel plus favorable pour le calcul de leur pension de retraite, comme c’est le cas pour une partie des douaniers.

 

Pourquoi ne met-on pas fin à une discrimination dont ses collègues et lui sont victimes depuis janvier 2014.

 

Nous sommes en 2022, soit plus de 8 ans après le lancement du travail en équipes successives au sein des Douanes et Accises. Un travail qui ne cesse d’augmenter, notamment sur le site de Bierset. Cela représente 8 ans de démarches diverses, de promesses et d'attente.

 

Que répondez-vous à ces agents ?

 

Allez-vous adapter la loi générale du 21 juillet 1844 ?

 

En 2016, le SPF Finances avait rédigé un projet de loi à la signature du ministre De Croo pour inclure les agents absents de la liste, ce qui réglait partiellement le problème. Ce projet n’a apparemment pas terminé son parcours administratif. Il a fait l’objet de va-et-vient entre cabinets ministériels.

 

14.02  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, après avoir reçu votre question, j'ai contacté mon administration, car c'était la première fois que j'entendais parler de ce sujet. Ensuite, j'ai bien reçu confirmation de sa part qu'aucune demande du SPF Finances ne lui était parvenue. Par conséquent, je vous conseille d'interroger mon collègue des Finances quant aux promesses qui avaient été faites aux douaniers concernés de l'époque.

 

14.03  Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen): Madame la ministre, au moins, cela a le mérite d'être très clair et rapide! Je vous rassure: c'était aussi pour moi la première fois que j'avais été interpellée à ce sujet. Je vais donc, de ce pas, m'informer auprès de votre collègue. Je vous remercie beaucoup.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Mme Catherine Fonck a demandé le report de sa question n° 55030340C.

 

15 Questions jointes de

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les questions des pensionnés concernant l'augmentation de la pension minimum garantie" (55030342C)

- Nadia Moscufo à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Pers. handicapées, pauvreté et Beliris) sur "Les négociations sur l'enveloppe bien-être" (55030343C)

15 Samengevoegde vragen van

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De vragen van gepensioneerden over de verhoging van het gewaarborgde minimumpensioen" (55030342C)

- Nadia Moscufo aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Pers. met handicap, Armoede en Beliris) over "De onderhandelingen over de welvaartsenveloppe" (55030343C)

 

15.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, nous sommes régulièrement interpellés par des pensionnés inquiets qui, après toutes les annonces faites dans la presse concernant l'augmentation de la pension minimum garantie, ont consulté le Service fédéral des Pensions. Ils se demandent si et dans quelle mesure leur pension sera maintenant augmentée.

 

Le personnel du service des Pensions n'est pas en mesure de donner une réponse concrète à ces personnes, car l'arrêté royal qui est censé réglementer cette question n'existe pas encore. Cela entraîne une incertitude parmi ces personnes, et aussi une certaine frustration. L'un des pensionnés que nous avons eu en ligne l'a traduit de la sorte. Je le cite: "N'a-t-on pas déjà assez parlé de cette augmentation des pensions? Quand les gens vont-ils pouvoir effectivement constater ce changement? "

 

D'où ma seule question, madame la ministre: qu'en est-il de cet arrêté royal?

 

La présidente: Vous pouvez poursuivre avec votre question suivante puisqu'elle concerne les négociations sur l'enveloppe bien-être et qu'elles sont jointes.

 

15.02  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, des tensions existent entre les organisations patronales et les syndicats au sujet de l'enveloppe bien-être de 900 millions d'euros destinée à relever les allocations sociales les plus basses.

 

Les syndicats sont confrontés à une FEB toujours plus arrogante: quand ce n'est pas pour attaquer l'index, c'est de nouveau pour exercer du chantage autour de cette enveloppe bien-être.

Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Les employeurs se sont plus d'une fois servis de l'enveloppe bien-être comme d’une monnaie d’échange pour obtenir ce qu'ils voulaient. Voilà, la négociation entre partenaires sociaux n'a pas pu aboutir. Les organisations syndicales faisaient  la demande ce matin encore d'interpeller le gouvernement en la matière. sur la répartition de l'enveloppe bien-être.

 

Dans votre plan, en plus d'une augmentation annuelle de 2,65 %, vous comptez sur deux éléments sur lesquels vous n’avez en fait aucun contrôle: l'indexation des pensions et la répartition bisannuelle de l'enveloppe bien-être.

 

Madame la ministre, de quelle façon cela interfère-t-il avec votre projet d'augmenter progressivement la pension minimum? Comment progressent les négociations sur l'enveloppe en question?

 

15.03  Karine Lalieux, ministre: Madame Moscufo, vos questions me donnent l'occasion de clarifier l'augmentation historique de la pension minimum qui a eu lieu au cours de cette législature. En effet, une confusion est souvent semée à ce sujet, notamment parfois de la part de votre parti.

 

Que les choses soient donc claires! La trajectoire fixée par ce gouvernement pour porter la pension à au moins 1 500 euros nets (elle sera beaucoup plus haute) d'ici 2024 n'est en aucun cas hypothéquée par l'inflation et les discussions relatives à l'enveloppe bien-être. Jusqu'en 2024, la pension minimum sera augmentée de 2,65 % au 1er janvier de chaque année. Cela a été décidé et un arrêté royal correspondant a déjà été publié le 30 décembre 2020. C'est l'augmentation décidée par le gouvernement. Les pensions minimum ont donc déjà été augmentées deux fois et le seront encore deux fois (au 1er janvier 2023 et 2024). Tout est en ordre.

 

Aujourd'hui, la pension minimum est déjà à 1 533 euros bruts pour une personne isolée. C'est 240 euros de plus qu'en 2021 lorsque la pension minimum était à 1 292 euros.

 

En outre, en ce qui concerne le montant de la répartition de l'enveloppe bien-être, ce gouvernement a décidé de respecter pleinement la loi sur le pacte de solidarité entre les générations et a explicitement demandé aux partenaires sociaux de tenir compte, entre autres, de l'augmentation de la pension minimum à 1 500 euros nets dans leur proposition de répartition des enveloppes bien-être.

 

Par conséquent, en juillet 2021, l'augmentation a été de 2 % pour la première fois et le gouvernement propose le même ajustement pour la période 2023 et 2024 conformément à l'accord de gouvernement. Les pensions seront, bien entendu, entièrement indexées chaque fois que l'indice pivot sera dépassé.

 

Cela signifie que la pension minimum le sera, elle aussi, automatiquement. Cette indexation automatique ne sera pas remise en cause tant que nous sommes au gouvernement. Vous pouvez y compter! Bien entendu, ces indexations s'ajoutent à celles inscrites dans la loi et à l'adaptation bien-être. L'inflation sans précédent ne change donc rien aux décisions.

 

En ce qui concerne les négociations en cours pour l'enveloppe bien-être, vous savez qu'aucun accord n'a été trouvé entre les employeurs et les organisations de travailleurs avant le délai du 15 septembre. Si aucun avis n'a été remis à cette date-là, ce qui est le cas, le gouvernement doit prendre une décision. Un avis est réputé avoir été émis et la balle est donc dans le camp du gouvernement.

 

En tant que ministres compétents, avec M. Vandenbroucke et M. Dermagne, nous travaillons aujourd'hui à une proposition qui réponde aux préoccupations des citoyens et qui soit conforme au principe envisagé dans l'accord de gouvernement, c'est-à-dire 2 % d'augmentation pour la pension minimum.

 

Madame Moscufo, le gouvernement prendra ses responsabilités et distribuera 100 % de l'enveloppe bien-être. Cela figure dans l'accord du gouvernement. C'est ce que nous avons mis sur la table et nous ne sommes pas à l'écoute des demandes et exigences indécentes de la FEB de ne pas distribuer à 100 % cette enveloppe bien-être.

 

15.04  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, je vous remercie pour votre double réponse. Concernant l'arrêté royal, ce sont les retours des réponses qui ont été données aux pensionnés. Je suis contente de vous entendre dire que tout est en ordre. Nous allons voir comment régler cela.

 

15.05  Karine Lalieux, ministre: On l'a réglé en décembre 2020. Il n'y a donc absolument rien à régler. Il se peut qu'un pensionné ait mal compris. Cela peut arriver aussi.

 

15.06  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Madame la ministre, je ne préjugerai pas de la compréhension du pensionné ou de la qualité de l'information donnée. (ministre hors micro). Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous mettez en cause la compréhension des pensionnés. Moi, je dis que je vais voir comment on va régler cela. Il m'appartient de le faire de la manière dont je le souhaite. Je vous remercie cependant car je ne savais pas.

 

Vous confirmez aussi que l'augmentation des pensions ne dépendra pas de l'enveloppe bien-être ni de l'index et qu'indépendamment de tout cela, vous vous engagez à appliquer les augmentations telles que vous les avez prévues à la base. Je pends bien note de votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 16 h 19.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.19 uur.