Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales

Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen

 

du

 

Mercredi 13 juillet 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 13 juli 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement des questions commence à 12 h 04. La réunion est présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De behandeling van de vragen vangt aan om 12.04 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

Le président: Monsieur le secrétaire d'État, un certain nombre de collègues ont transformé leurs questions en questions écrites. Il s'agit des questions n° 55029294C de Mme Matz et des questions n°s 55029304C, 55026777C, 55026778C et 55026895C de M. Roggeman.

 

Les questions n°s 55027948C et 55029224C de M. Aouasti, les questions n°s 55028467C et 55029489C de M. Troosters, la question n° 55028636C de M. Thiébaut, la question n° 55028850C de M. D'Amico, la question n° 55029507C de M. Delizée et les questions n°s 55029549C et 55029550C de Mme Gijbels sont également transformées en questions écrites.

 

01 Samengevoegde vragen van

- Maria Vindevoghel aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudi­ging, Privacy en Regie der Gebouwen, de Culturele Instel.) over "De opvang van oorlogsvluchtelingen" (55026005C)

- Cécile Cornet aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudi­ging, Privacy en Regie der Gebouwen, de Culturele Instel.) over "De mogelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw van de ERSO in Dinant" (55026423C)

01 Questions jointes de

- Maria Vindevoghel à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments, des Instit. Culturelles) sur "L'accueil des réfugiés de guerre" (55026005C)

- Cécile Cornet à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments, des Instit. Culturelles) sur "L'utilisation du bâtiment de l'ERSO à Dinant pour l’accueil des réfugiés ukrainiens" (55026423C)

 

01.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, een van de verschrikkelijkste gevolgen van een oorlog zijn de oorlogs­vluchtelingen. De oorlog in Oekraïne zorgt voor een nieuwe golf vluchtelingen naar ons land. Het is onze collectieve opdracht om die Oekraïense vluchtelingen, soms hele gezinnen, zo goed mogelijk op te vangen. De Regie der Gebouwen kan daarin een rol spelen. Eerder riep staatssecretaris Mahdi de bevolking al op om huizen open te stellen, maar dan moet ook de regering zeker haar deel doen.

 

Hebt u de Regie der Gebouwen al de opdracht gegeven een actieplan op te stellen om zoveel mogelijk oorlogsvluchtelingen op te vangen? Zo ja, wanneer? Zijn er daarvan al resultaten op het terrein?

 

Worden er panden die de Regie der Gebouwen beheert, opengesteld voor oorlogsvluchtelingen? Zo ja, welke? Staan die open voor alle vluchtelingen of enkel voor Oekraïners?

 

Hoeveel vluchtelingen kunnen er worden opgevangen in gebouwen van de Regie? Hoeveel worden er vandaag al opgevangen?

 

01.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Mevrouw Vindevoghel, wat de opvang van Oekraïense vluchtelingen in België betreft, was de Regie der Gebouwen verre van inactief. Anticiperend op de komst van Oekraïense vluchtelingen na de Russische inval, heeft de Regie zeer snel een analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille en een lijst opgesteld van alle gebouwen en terreinen die op korte en middellange termijn de dringende behoefte aan huivesting zouden kunnen lenigen. Die lijst werd bezorgd aan het Nationaal Crisiscentrum, dat voor de dispatching naar de regionale crisiscentra heeft gezorgd.

 

Let wel, de Regie der Gebouwen speelt geen rol in het beheer en de organisatie van de opvang. Dat is voor de Gewesten. De Regie stelt alleen de gebouwen ter beschikking. Het is aan de plaatselijke coördinatoren om, in samenwerking met Fedasil, te bepalen hoeveel vluchtelingen in een bepaald gebouw kunnen worden ondergebracht en hoe dat efficiënt en in goede omstandigheden kan gebeuren.

 

01.03  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb helemaal geen antwoord gekregen op mijn vraag naar het aantal opgevangen vluchtelingen en wat de Regie zal ondernemen. Uw antwoord is wat problematisch. Wij vinden het belangrijk dat de Regie der Gebouwen ook haar verantwoordelijkheid opneemt en mee zorgt voor de opvang van de vluchtelingen.

 

01.04 Staatssecretaris Mathieu Michel: Ik heb juist gezegd dat dat de verantwoordelijkheid is van Fedasil. Wij hebben een lijst met gebouwen bezorgd. Vragen daarover, onder andere ook over het aantal personen dat in de gebouwen wordt gehuisvest, kunt u stellen aan mevrouw de Moor. Wij hebben slechts de lijst van de beschikbare gebouwen gegeven. De Regie heeft geen andere taak in het dossier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

01.05  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik had gehoopt mijn laatste vraag over de gevangenis van Dendermonde nog mondeling te mogen stellen. Ik weet niet of daar nog ruimte voor is?

 

De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, hebt u nog tijd voor één vraag? (Instemming)

 

02 Vraag van Tomas Roggeman aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen, de Culturele Instel.) over "De toekomst van de oude gevangenis van Dendermonde" (55028691C)

02 Question de Tomas Roggeman à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments, des Instit. Culturelles) sur "L'avenir de l'ancienne prison de Termonde" (55028691C)

 

02.01  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, collega's, eind dit jaar wordt de nieuwe penitentiaire instelling in Dendermonde in gebruik genomen. Daar is vele jaren voorbereiding aan voorafgegaan, maar nu is het eindelijk zo ver. Eind dit jaar verhuizen de gevangenen.

 

De oude gevangenis komt vanaf de overdracht grotendeels leeg te staan. Na de verhuis van de huidige diensten zullen daar nog zo'n 100 gevangenen blijven gedurende een periode van vijf jaar. Dat heeft minister Van Quickenborne aangekondigd. Dat betekent dat vanaf eind dit jaar het gros van het huidige complex leeg komt te staan.

 

Sinds het begin van de legislatuur heb ik u al enkele keren bevraagd over de plannen die voor Dendermonde leven. U hebt mij toen geantwoord dat men aan het onderzoeken was welke toekomst voor het complex geschikt zou kunnen zijn. Ondertussen zijn wij weer enkele maanden verder en dus pols ik graag naar de stand van zaken.

 

Welke mogelijkheden ziet u voor de toekomst op korte termijn van de leegstaande delen van het complex? Kan het complex op middellange termijn, na het vertrek van de penitentiaire diensten, nog dienstdoen als detentiehuis of voor andere overheidsdiensten van de federale Staat? Wordt het gebouw eventueel verkocht of gerenoveerd of bestaan er andere plannen?

 

02.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Dank u voor uw vraag, mijnheer Roggeman.

 

De herbestemming van de voormalige gevangenis van Dendermonde werd reeds besproken, maar er werd nog geen beslissing genomen. Er zijn op korte termijn geen grote investeringen gepland op de site van de oude gevangenis van Dendermonde. Op middellange termijn onderzoeken de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie in onderling overleg de bestemming van de site, waarbij ze rekening houden met de globale visie en de verschillende projecten en bestaande problemen van detentiehuizen, overbevolking en detentie in humane omstandigheden.

 

De ministerraad heeft het voorstel goedgekeurd om de instelling in Dendermonde langer open te houden in functie van de behoeften en vorderingen van de andere projecten. Behalve het project als gevangenis of detentiehuis heeft dit gebouw geen enkel nut meer voor de klanten van de Regie der Gebouwen. De verschillende opties voor het in de markt zetten van het gebouw zullen geanalyseerd worden, waarbij verkoop op erfpacht wellicht de interessantste piste zal zijn.

 

Ik herinner u eraan dat de oude gevangenis van Dendermonde een beschermd gebouw is. Het bevindt zich in een zone van openbaar nut, de zogenaamde blauwe zone, wat de mogelijkheden beperkt ten opzichte van een residentiële zone. Het gebouw is ontworpen in de vorm een ster. Een groot deel van de nuttige oppervlakte is gewijd aan gangen, de circulatiezone, en aan cellen van ongeveer 10 vierkante meter, die te klein zijn voor alternatieve oplossingen. De cellen kunnen worden samengevoegd, maar dit zou een aanzienlijke investering met zich meebrengen. Tenslotte dateert het monument van 1875 en vereist het zware investeringen met het oog op het duurzaam behoud ervan.

 

02.03  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor het antwoord, maar het stelt mij toch teleur. Ik ondervraag u al anderhalf jaar over dit dossier en al anderhalf jaar krijg ik hetzelfde antwoord: men is aan het studeren, men is aan het onderzoeken. Dat moet nogal een studie zijn, als die jaren in beslag neemt. De Regie der Gebouwen maakt er blijkbaar een heel doctoraat van. Het zou ook kunnen, wat ik vrees, dat men de zaak niet ten gronde aanpakt. U zegt dat het misschien een verkoop of een erfpacht zou kunnen zijn. We weten het nog niet goed.

 

De realiteit is dat dit complex binnen enkele maanden grotendeels leeg komt te staan. Er zijn geen investeringen gepland, dus bij een gebrek aan onderhoud zou de toestand van het complex weleens zeer snel kunnen verslechteren. Als er geen bestemming komt in de toekomst, gaan we regelrecht naar een verkrotting van de site. Er is al een precedent in Dendermonde. De Hollandse kazerne werd door de Regie der Gebouwen decennialang verwaarloosd. Het staat nu op de rand van het verval en het is ook een beschermd monument. Ik hoop van harte dat het met de oude gevangenis niet dezelfde richting uitgaat.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik vraag u om hierover met uw diensten te praten. Het zou zonde zijn om een beschermd monument in een stadscentrum te laten verkrotten. Het stadsbestuur van Dendermonde is bereid om samen met u en uw diensten na te denken over een gepaste toekomst voor dit gebouw.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Le président: Les questions n° 55027766C, n° 55028383C, n° 55028886C de M. Vajda et n° 55027529C de Mme Rohonyi sont transformées en questions écrites. Les questions n° 55027490C de Mme Bury et n° 55029590C de M. Rigot sont reportées.

 

02.04  Tomas Roggeman (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn vraag nr. 55029113C graag omzetten in een schriftelijke vraag.

 

De voorzitter: Waarvan akte.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.15 uur.

La réunion publique de commission est levée à 12 h 15.