Réunion commune de la commission Justice et de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives

Gemeenschappelijke vergadering van de commissie voor Justitie en de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken

 

du

 

Mercredi 15 juin 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 15 juni 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh en de heer Ortwin Depoortere.

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 20 et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh et M. Ortwin Depoortere.

 

De teksten van de ingediende vragen worden integraal als bijlage bij dit verslag gepubliceerd.

Les textes des questions déposées sont publiés intégralement en annexe de ce compte rendu.

 

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster: Wat betreft de regeling van de werkzaamheden, zoals u weet zijn in beide commissies al vragen ingediend over dit thema. Ik stel voor dat alle collega's verwijzen naar de schriftelijk ingediende vragen, als u daarmee akkoord kunt gaan. We zullen dan de beide ministers achtereenvolgens aan het woord laten. Ik heb begrepen dat minister Verlinden een powerpointpresentatie zal geven.

 

Daarna kunnen de leden, in volgorde van de grootte van de fractie, vragen stellen. Als er fracties zijn waar twee sprekers het woord wensen, omdat het deels over Binnenlandse Zaken en deels over Justitie gaat, dan kan dat, maar laten we per fractie een spreektijd van een kwartier in acht nemen. Gaat iedereen daarmee akkoord?

 

(Instemming)

 

Er wordt van deze vergadering een integraal verslag en een beknopt verslag opgesteld. De mondelinge vragen worden als bijlage gevoegd bij dat verslag.

 

Minister Verlinden, neemt u als eerste het woord?

 

01 Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee en de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing over de situatie van de federale gerechtelijke politie en toegevoegde vragen van

- Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De dramatische toestand bij het openbaar ministerie en de FGP" (55027800C)

- Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De vraag tot ondersteuning van de FGP Brussel (toepassing van art. 114 WGP)" (55027964C)

- Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Concrete investeringsvragen van de commissaris-generaal van de federale politie aan de regering" (55027965C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De noodkreet van de federale gerechtelijke politie" (55028001C)

- Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het capaciteitstekort bij de federale gerechtelijke politie" (55028395C)

- Ahmed Laaouej aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP" (55028581C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de diensten van de FGP" (55028770C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de FCCU" (55028772C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het organigram van de FGP" (55028773C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het niet onderzoeken van dossiers inzake economische, financiële en fiscale criminaliteit" (55028774C)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De financiële middelen van de federale gerechtelijke politie" (55028776C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het aanwenden van de opbrengsten van drugsrazzia’s voor de versterking van de FGP" (55028777C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de samenwerking met de lokale politie" (55028778C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het gebrek aan personeel bij de strafuitvoeringsonderzoeken" (55028779C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de terreurbestrijding" (55028780C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De nood aan hoogtechnologisch materiaal bij de FGP" (55028781C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De versterking van de federale gerechtelijke politie" (55028782C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en mensenhandel en mensensmokkel" (55028783C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de laboratoria voor analyses in het kader van een onderzoek" (55028786C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de specifieke versterking in het kader van het Sky ECC-onderzoek" (55028787C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, de economische en financiële dossiers en de investering in de centrale diensten" (55028788C)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De personele middelen van de federale gerechtelijke politie" (55028789C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de economische en financiële criminaliteit" (55028790C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de nieuwe MOTEM-richtlijn" (55028791C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de problematiek van de gespecialiseerde profielen en het bijbehorende statuut" (55028793C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de loopbaanperspectieven voor gespecialiseerde profielen" (55028794C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en DGJ 3.0" (55028795C)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, het begrotingstraject voor de volgende jaren en het verzoek om een specifiek budget" (55028797C)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de economische en financiële secties van de FGP" (55028799C)

- Eric Thiébaut aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De federale gerechtelijke politie" (55028804C)

- Koen Metsu aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028812C)

- Sigrid Goethals aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028814C)

- Yngvild Ingels aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028815C)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Artikel 114 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst" (55028822C)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De mogelijke ontvangsten dankzij de herfinanciering van de FGP" (55028825C)

- Eva Platteau aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De situatie van de federale gerechtelijke politie" (55028827C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de IT bij de FGP" (55028836C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de diensten van de FCCU et de RCCU's" (55028837C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de nieuwe MOTEM-richtlijn" (55028838C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en DGJ 3.0 " (55028839C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit" (55028840C)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het begrotingstraject voor de FGP" (55028841C)

- Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Een langetermijnvisie voor de FGP" (55028843C)

- Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de gespecialiseerde profielen" (55028844C)

- Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de toepassing van de artikelen 61 tot 63 van de GPI-wet" (55028845C)

- Sophie Rohonyi aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, de herfinanciering van de federale politie en de Staten-Generaal van de Politie" (55028857C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het plan DGJ 3.0 en de langetermijnvisie voor de FGP" (55028883C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De versterking van de FGP met gespecialiseerde profielen" (55028884C)

01 Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord et la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique sur la situation de la police judiciaire fédérale et questions jointes de

- Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation dramatique du ministère public et de la PJF" (55027800C)

- Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La demande de soutien de la PJF de Bruxelles (application de l'art. 114 LPI)" (55027964C)

- Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les demandes concrètes d'investissement du commissaire général de la police fédérale au gouvernement" (55027965C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le cri de détresse de la police judiciaire fédérale" (55028001C)

- Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le manque de capacité de la police judiciaire fédérale" (55028395C)

- Ahmed Laaouej à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF" (55028581C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement des services du PJF" (55028770C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la FCCU" (55028772C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les tableaux RH" (55028773C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'absence de traitement des dossiers de criminalité économique, financière et fiscale" (55028774C)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les moyens financiers de la police judiciaire fédérale" (55028776C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'affectation des recettes des rafles anti-drogue au renforcement de la police judiciaire fédérale" (55028777C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la collaboration avec les services de la police locale" (55028778C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La pénurie de personnel pour les enquêtes pénales d'exécution" (55028779C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et l'antiterrorisme" (55028780C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La nécessité d'un matériel technologique de pointe à la PJF" (55028781C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le renforcement de la police judiciaire fédérale" (55028782C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et le trafic et la traite des êtres humains" (55028783C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les laboratoires d'analyse pour les enquêtes" (55028786C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les renforts spécifiques dans le cadre de l'enquête Sky ECC" (55028787C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, les dossiers économiques et financiers et l'investissement dans les services centraux" (55028788C)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les moyens humains de la police judiciaire fédérale" (55028789C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la criminalité économique et financière" (55028790C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la nouvelle directive MOTEM" (55028791C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la question des profils spécialisés et leur statut" (55028793C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les perspectives de carrière pour un profil spécialisé" (55028794C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et le plan de ressources humaines 3.0" (55028795C)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, les perspectives budgétaires des années à venir et la demande d'un budget spécifique" (55028797C)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement des sections économiques et financières de la PJF" (55028799C)

- Eric Thiébaut à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La police judiciaire fédérale" (55028804C)

- Koen Metsu à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028812C)

- Sigrid Goethals à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028814C)

- Yngvild Ingels à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028815C)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'article 114 de la loi sur la police intégrée" (55028822C)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les recettes pouvant être obtenues par le refinancement de la PJF" (55028825C)

- Eva Platteau à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La situation de la police judiciaire fédérale" (55028827C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement IT à la PJF" (55028836C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les services de la FCCU et des RCCU" (55028837C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la nouvelle directive MOTEM" (55028838C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les perspectives RH à la PJF" (55028839C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la lutte contre la criminalité économique et financière" (55028840C)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les perspectives budgétaires de la PJF" (55028841C)

- Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Une vision à long terme pour la PJF" (55028843C)

- Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les profils spécialisés" (55028844C)

- Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et l'application des articles 61 et 63 de la loi sur la police intégrée" (55028845C)

- Sophie Rohonyi à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, le refinancement de la police fédérale et les États Généraux de la Police" (55028857C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le plan DGJ 3.0 et la vision à long terme pour la PJF" (55028883C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le renforcement de la PJF par des profils spécialisés" (55028884C)

 

01.01 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil u danken voor de uitnodiging om, samen met de collega van Justitie, een toelichting te geven aan het Parlement omtrent onze ideeën en plannen ten voordele van de geïntegreerde politie in het algemeen en van de federale politie in het bijzonder, met inbegrip van de federale gerechtelijke politie, want dat is toch het belangrijkste voorwerp van debat hier.

 

Deze hoorzitting past in een reeks van discussies die het Parlement reeds gevoerd heeft over de federale gerechtelijke politie, naast de actualiteitsdebatten en de mondelinge en schriftelijke vragen die ik daarover heb ontvangen. Ook ik ben gechoqueerd als ik de beelden zie die u getoond werden. Ook ik val van mijn stoel als ik hoor dat men verzuchtingen heeft omtrent het kunnen vervolgen van bepaalde criminaliteit in ons land. Ook ik frons mijn wenkbrauwen, en meer dan dat, als ik in de krant lees dat niet alle criminaliteit vervolgd kan worden. Dat is natuurlijk geen geruststellende boodschap.

 

Ik deel die verontwaardiging. Die verontwaardiging is er niet gekomen de laatste weken, laat ons zeggen na de start van de hoorzittingen in deze commissie, maar staat reeds veel langer op de agenda. Ik meen dat ik in de spiegel kan kijken, wij hebben van bij de aanvang de handschoen opgenomen en hiervan werk gemaakt.

 

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Dat is iets waaraan wij zeker vanuit de bevoegdheid Binnenlandse Zaken moeten werken. Ik zei daarnet nog in de commissie voor Binnenlandse Zaken dat voor veel veiligheidsaspecten een ketenbenadering nodig is, een multidisciplinaire aanpak. Preventie en nazorg zijn belangrijk, maar uiteraard ook de zorg voor onze veiligheidsdiensten.

 

Daarmee gaan wij aan de slag. Tegelijkertijd kunnen wij de wereld niet veranderen in één nacht. Er zijn bepaalde realiteiten. Er zijn beslissingen uit het verleden die doorwerken tot op vandaag.

 

De stenen die wij vandaag leggen, veranderen de wereld niet onmiddellijk, maar zij zijn wel essentieel om in de toekomst de veiligheid van ons land te garanderen.

 

Ik wil daarbij nog even verwijzen naar het regeerakkoord, waarin de prioriteit veiligheid niet alleen voor de veiligheidsdiensten maar ook voor bijvoorbeeld de inlichtingendiensten heel prominent naar voren gekomen is, samen met de begrotingsinjectie die daarvoor moet dienen.

 

Dat is wat wij nu uitvoeren. Ik sta samen met jullie op de barricaden om daar waar mogelijk nog bijkomende middelen en ook mensen te injecteren in onze veiligheidsdiensten. Zoals ik al zei, deel ik de bezorgdheden van jullie allemaal. Ik deel ook de bezorgdheden van de procureurs-generaal. Ik deel ook de bezorgdheden van de top van de geïntegreerde politie, de federale politie en de lokale politie, die steeds vaker met brutale criminaliteit en grensoverschrijdende criminaliteit geconfronteerd worden.

 

Ik heb al eerder gezegd dat wij 100 % veiligheid niet kunnen garanderen. Wat wij wel kunnen garanderen is minstens 100 % inzet van de regering voor een sterke en een efficiënte politie. Wij mogen dit land niet aan de criminelen laten. Dat is waar wij voor gaan.

 

U vindt in mij dus een partner om de veiligheid van de burgers te garanderen en om onze diensten daarvoor van voldoende middelen te voorzien. Dat engagement hebben zeker ook de politiemensen op het terrein, die instaan voor onze veiligheid.

 

Ik weet dat u hier allen straks zult zeggen dat er meer moet gebeuren en dat het niet snel genoeg gaat. Die zorgen deel ik ook. Maar laten wij vooral samen nadenken over hoe wij zo snel mogelijk vooruit kunnen gaan om de veiligheid te garanderen.

 

Vous avez pu constater avec nous que l'opération Sky ECC a donné des résultats impressionnants. Je tiens encore une fois à féliciter et à remercier explicitement les personnes du ministère public, du parquet fédéral et de la police judiciaire fédérale pour leurs efforts quotidiens. Nous avons également pu compter sur un certain nombre de districts de police locaux. Je les remercie également.

 

L'enquête Sky ECC et l'énorme quantité d'informations ne peuvent pas nous paralyser. Gérer pendant un moment de crise n'est pas la même chose qu'en temps normal. Nous devons non seulement tirer les leçons de ces moments de crise, mais aussi et surtout mettre en place une organisation pouvant faire face à de tels événements et pouvant intervenir en cas de besoin.

 

Si nous ajustons les structures à chaque moment de crise, nous affectons la stabilité de notre organisation.

 

Collega's, ik kom nog even terug op de essentie van wat in de afgelopen weken in deze commissie gezegd is.

 

In mijn uiteenzetting wil ik vooreerst stilstaan bij de middelen en de bijkomende investeringen tijdens deze legislatuur in de geïntegreerde politie via de bijkomende enveloppen van 50, 70, 90 en 100 miljoen.

 

Daarnaast wil ik stilstaan bij artikel 114 van de wet op de geïntegreerde politie, dat als belangrijk wordt beschouwd en een punt van discussie uitmaakt. Vervolgens wil ik het hebben over het personeelsbestand en de rekrutering en de selectie in het bijzonder voor de federale gerechtelijke politie. Ik zal afronden met een blik op de toekomst.

 

U zult samen met mij vaststellen dat er nog nooit zoveel middelen zijn vrijgemaakt voor de federale politie als vandaag. Nog nooit zijn er dergelijk grootschalige rekruteringscampagnes opgezet bij de geïntegreerde politie. Nog nooit zijn er zoveel politiemensen in België geweest als vandaag. We zitten boven het Europese gemiddelde per capita, wat het aantal politiemensen betreft.

 

J'ai reçu quelques questions de MM. Boukili, Depoortere, Pivin et Laaouej concernant les moyens et le budget de la police intégrée. Je crois qu'on peut dire et confirmer que le gouvernement fait d'importants efforts financiers. Fin 2021, le budget de la police fédérale s'élevait à 1,3 milliard d'euros. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 2012. Lors de cette législature, la police fédérale peut également disposer d'une enveloppe politique supplémentaire de 310 millions d'euros.

 

Ces crédits supplémentaires s'élèvent à 50 millions d'euros en 2021, 70 en 2022, 90 en 2023 et 100 en 2024. Je tiens à souligner que ces moyens profitent également au fonctionnement intégré entre la police fédérale et la police locale. En d'autres termes, au soutien de la police fédérale aux zones de police locale. En témoigne le recrutement annuel de 1 600 inspecteurs et la formation des aspirants qui profitent aussi à la police judiciaire fédérale.

 

Ainsi, il a été convenu, au sein du comité de direction, que 150 des 1 600 aspirants inspecteurs rejoindraient la DGJ. Pour 2022, 2023 et 2024, nous affecterons ces moyens supplémentaires principalement au renforcement de la police intégrée en termes de personnel. J'y reviendrai plus tard.

 

Avec le ministre de la Justice, je présenterai vendredi un plan pluriannuel au Conseil des ministres afin de mettre en pratique le renforcement promis. Le plan repose sur les choix politiques suivants. Tout d'abord, un renforcement de l'organisation globale de la police intégrée et, ensuite, un renforcement des effectifs des composantes administratives et judiciaires de la police fédérale. Nous irons jusqu'à un renforcement de près de 1 000 membres du personnel d'ici fin 2024 par rapport au début de 2020. Cela inclut un financement pour le coût de 1 600 policiers supplémentaires.

 

Nous allons également fournir un réinvestissement nécessaire dans les infrastructures existantes ainsi qu'un investissement dans nos nouvelles infrastructures, tant en termes d'ICT que d'équipement traditionnel, que ce soit pour la police administrative ou la police judiciaire.

 

Enfin, nous prévoyons aussi de renforcer l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) et l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) avec ces budgets.

 

Ik heb in deze commissie, en eerder in de plenaire vergadering, de kritiek gehoord dat we alle bijkomende investeringen tenietdoen door de opgelegde lineaire besparingen. Ik lijst de besparingen en investeringen voor u op. Er zijn niet alleen de bijkomende middelen van de extra beleidsenveloppen, gespreid over de verschillende jaren van deze legislatuur, ten belope van 310 miljoen euro, de federale politie kan ook rekenen op extra investeringen uit het Europese relanceplan, extra middelen voor i-Police, 300 miljoen euro gespreid over zeven jaar, en input vanuit Justitie voor de National Technical & Tactical Support Unit (NTSU) van de speciale eenheden.

 

Zoals u op basis van de cijfers kunt vaststellen, is er wel degelijk een netto-injectie van bijkomende middelen in de politie. Daarenboven laat ik ook geen kans onbenut om voor bepaalde projecten bijkomende middelen te vragen voor de geïntegreerde politie, zoals onder meer het bereiken van het sectoraal akkoord aantoont.

 

Die cijfers tonen mijns inziens aan dat deze regering wel degelijk uitvoering geeft aan haar engagement tot herfinanciering van de politie, in het bijzonder de federale politie en de federale gerechtelijke politie.

 

Als we de investeringen meer in detail bekijken, kunt u vaststellen dat het vooropgestelde meerjarenbudget de ambitie van het regeerakkoord vertaalt om jaarlijks 1.600 aspiranten aan te werven. Zo voorzien we zowel de lokale als federale politie van voldoende geschikte en goed opgeleide inspecteurs. Deze rekrutering betekent een investering van 30 miljoen euro per jaar, inclusief het salaris van de aspirant, de uitrusting en de subsidie voor de scholen die de aspiranten opleiden. Het huidige budget voor de subsidies aan de provinciale politiescholen laat toe ongeveer 1.000 aspirant-inspecteurs te financieren, conform het bestaande koninklijk besluit dat de financieringsbijdrage per aspirant vastlegt.

 

Om de ambitieuze doelstelling van 1.600 nieuwe aspiranten per jaar te halen, wordt tevens voorzien in extra middelen, namelijk 250.000 euro, recurrent, voor specifieke rekruteringscampagnes die de aantrekkelijkheid van de geïntegreerde politie als werkgever verhogen. De andere prioriteiten die worden gelegd, zijn investeringen in de nieuwe loonmotor. De nieuwe loonmotor werd reeds in gebruik genomen en de maatregelen worden getroffen om ook de frontend te vervangen.

 

Om de bijhorende meerkosten voor onderhoud en implementatie op te vangen moet in 2022 een bijkomend krediet ter beschikking gesteld worden van 2,4 miljoen euro, waarvan 1,6 miljoen structureel.

 

Het is voor u allicht geen geheim dat die loonmotor ter beschikking staat van de geïntegreerde politie en een fundamenteel aspect uitmaakt van een efficiënte organisatie en een goed werknemersbeleid.

 

Er worden ook extra middelen uitgetrokken om de uitrusting, het materaal en het wagenpark te vernieuwen, zowel op het niveau van de geïntegreerde politie, voor 2,95 miljoen euro, als op het federale niveau, voor 5 miljoen euro. Voor de vernieuwing van het wagenpark wordt in 2022 1,996 miljoen euro gebudgetteerd.

 

Pour ce qui est du budget de la police fédérale, cette commission s'est longuement penchée sur la question de l'application de l'article 114 de la loi sur la police intégrée que je cite par souci de clarté: "Les dépenses relatives à la police fédérale font l'objet d'une section du budget général des dépenses. Les allocations de base relatives à la direction générale de la police judiciaire sont regroupées dans une division organique distincte."

 

Comme l'a dit le commissaire général dans cette commission, le budget de la police judiciaire fédérale est en effet inclus dans une division organique (DO) distincte au sein de la section 17 (DO 42) pour la police fédérale et le fonctionnement intégré du budget fédéral global. La norme budgétaire initiale pour la PJF a été fixée à un total de 305 millions d'euros dans la loi budget 2022. Cela concerne des crédits de personnel, de fonctionnement et d'investissements figurant dans la DO 42 qui est affectée de manière distincte à la PJF. Comme les autres composantes de la police fédérale (le commissariat général, la direction générale de la police administrative et la direction générale de la gestion des ressources et de l'information), la police judiciaire fédérale bénéficie aussi des crédits communs, outre cette section budgétaire qui lui est exclusivement destinée.

 

Des crédits communs appartiennent à la DO 44 (Corporate) dont le but est de couvrir les frais communs de fonctionnement et d'investissement. En outre, les crédits de la DO 80 pour le fonctionnement intégré couvrant les frais de recrutement, de sélection et de formation des aspirants sont aussi destinés à la police judiciaire fédérale. Le recours à ces DO 44 et 80 communes à l'ensemble de la police fédérale permet d'utiliser les crédits de manière plus flexible. Cet effort budgétaire commun permet aussi d'éviter la sous-utilisation ou de la limiter autant que possible. Sans ces crédits effectivement discutés et répartis au sein du comité de direction de la police fédérale avec les enveloppes supplémentaires ad hoc de 50, 70, 90 et 100 millions d'euros mentionnés.

 

Les décisions au sein du comité de direction de la police fédérale sont prises par consensus, en présence du directeur général de la police judiciaire fédérale. C'est un choix délibéré de traiter le budget du personnel de manière intégrée pour réaliser des économies d'échelle, par exemple.

 

Cet effet bénéfique s'applique également aux investissements, qui profitent en effet aussi à la PJF, par exemple dans le domaine ICT avec i-Police pour un montant total d'environ 300 millions d'euros.

 

Un budget complètement séparé pour la police judiciaire fédérale ne donnera pas soudainement plus de moyens comme cela est actuellement fortement prôné. Au contraire, la perte d'économies d'échelle – comme pour l'achat en commun de véhicules, d'équipements radio, d'équipements informatiques, etc. – fera augmenter les coûts d'achat pour la PJF.

 

L'appui opérationnel d'autres composantes de la police fédérale, tel que l'appui aérien – avec les hélicoptères qui sont déjà utilisés à plus de 50 % pour les missions de la police judiciaire fédérale – devra-t-il par conséquent être imputé à un budget distinct pour la PJF?

 

Cela me semble difficile à gérer et surtout peu efficace tant sur le plan opérationnel que budgétaire. Sachez toutefois, chers collègues, que je comprends également la demande de prévisibilité et de certitudes quant au budget disponible afin que les différentes DG puissent établir leur planning pour les années à venir. C'est aussi la raison pour laquelle je proposerai vendredi, au Conseil des ministres, avec le ministre de la Justice, de fixer la répartition jusqu'en 2024 inclus. De cette manière, les contours du budget pour chaque direction seront connus au sein du comité de direction, ce qui permettra, je l'espère, de répondre à ces préoccupations.

 

In wat volgt, zal ik het personeelsbestand van de federale politie kort schetsen. U ziet op deze slide de evolutie van het personeelsbestand van de federale politie. Voor zij die gokken over de cijfers die achter deze curve liggen, kan ik zeggen dat de federale politie eind vorige maand 12.719 personeelsleden telde. Dat is het hoogste aantal sinds 2014. U kunt op deze grafiek ook vaststellen dat wij begin deze legislatuur de kentering hebben ingezet inzake het personeel voor de federale politie.

 

Specifiek voor de federale gerechtelijke politie telde het personeelsbestand eind april 4.408 fte's. Sinds het aantreden van deze regering is het capaciteitstekort van de federale gerechtelijke politie afgenomen met ongeveer 200 medewerkers. Het gaat weliswaar nog steeds om een tekort van ongeveer 430 medewerkers in vergelijking met de theoretische capaciteit. Ik kom daarop straks nog terug.

 

Het is natuurlijk niet zo dat enkel de federale gerechtelijke politie kampt met een deficit. Ook de andere componenten van de federale politie verdienen onze aandacht, zoals de spoorweg-, scheepvaart-, of wegpolitie.

 

De personeelsaangroei van de federale politie wordt voortgezet. Zo zullen de nodige middelen door deze regering ingezet worden om te voorzien in een een-op-eenvervanging bij alle componenten. Daarenboven komt er een bijkomende versterking voor zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke politie.

 

Het meerjarenplan voorziet in een personeelsaangroei tot 13.109 personeelsleden eind 2024, hetzij een versterking van bijna 1.000 personen ten opzichte van het begin van deze legislatuur. Dat is het hoogste aantal personeelsleden bij de federale politie sinds haar ontstaan in 2003. Pro rata houdt deze bijkomende personeelsinjectie op horizon 2024 een extra investering in van 12,4 miljoen voor de component van de commissaris-generaal, 15,4 miljoen voor de algemene directie van de bestuurlijke politie, 24,9 miljoen voor de algemene directie van de gerechtelijke politie en 3,1 miljoen voor de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie.

 

De personeelsversterking bij DGJ zal prioritair worden aangewend om de projecten DGJ 3.0, zoals we die kennen van de directeur van de FGP, en Digital Investigations te realiseren.

 

De gecombineerde impact van een een-op-eenvervanging en bijkomende aanwervingen versterken de gerechtelijke politie met 409 eenheden ten opzichte van het begin van deze legislatuur. Dat wil zeggen dat we ten opzichte van 1 januari 2022 de federale gerechtelijke politie nog met 195 eenheden zullen versterken tegen eind 2024, tot een totaal van 4.581 personeelsleden.

 

Nooit beschikte de federale gerechtelijke politie, sinds 2003, over een dergelijk hoge personeelscapaciteit. Het spreekt voor zich dat de focus van de aanwerving van deze bijkomende politiemensen dient te liggen op het aantrekken van speurders met een bijzondere specialisatie. Ik geef het directiecomité ook de opdracht om het nodige te doen om die specialisten te kunnen rekruteren.

 

Bij DGA wordt een versterking beoogd van de directie DAP en de scheepvaart- en luchtvaartpolitie. Ook deze directies leveren steun aan gerechtelijke opdrachten en operaties, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, voor wat de drugssmokkel betreft, en in de luchthavens.

 

De DGR dient extra uitgerust te worden om tegemoet te komen aan de bijkomende behoefte qua aanwerving, maar ook om opleiding en uitrusting van de aan te werven operationele eenheden te voorzien. De directie CG wordt versterkt voor de SICAD's. Zoals reeds aangegeven, is het mijn ambitie om jaarlijks minstens 1.600 inspecteurs aan te werven. U weet dat we die ambitie vorig jaar hebben gehaald en dat van de 1.600 inspecteurs die we als ambitie hebben, er in 1.200 aspirant-inspecteurs zal worden voorzien voor de lokale politie. Voor de federale politie zijn dat er dan 400.

 

Met het nieuwe rekruteringsconcept dat vorig jaar in september werd gelanceerd, blijven we dus aan hetzelfde tempo de geïntegreerde politie versterken, weliswaar met een korter doorlooptraject, zodat de gerekruteerde kandidaten sneller op de diensten werkzaam kunnen zijn. Onder andere via een doorgedreven digitalisering wordt de doorlooptijd verkort, zonder op kwaliteit in te boeten. Uiteraard hebben we goed opgeleide, kwaliteitsvolle politiemensen nodig.

 

Met die digitalisering kunnen we sneller de juiste profielen op een efficiënte manier aanwerven. Een kortere doorlooptijd zorgt er ook voor dat er meer kandidaten aan boord blijven, want met de nieuwe procedure zal een kandidaat binnen een termijn van maximaal 18 weken na de eerste test weten of hij of zij kan starten. De doorlooptijd ligt momenteel nog op ongeveer 22 weken. Dat heeft te maken met de overgangsperiode, daar hadden we het daarnet nog over in de commissie voor Binnenlandse Zaken, omdat we nu nog rekruteren via het oude concept en tegelijkertijd het nieuwe concept introduceren.

 

Met de DGR en de dienst Rekrutering en Selectie bekijken we momenteel ook hoe we de periode tussen de aanmelding van de kandidaat en de eerste test in de totale selectieprocedure zo kort mogelijk kunnen houden, zodat we zoveel mogelijk kandidaten kunnen bijhouden. Zoals voor alle sectoren is de druk op de arbeidsmarkt die we kennen uiteraard ook aanwezig voor de sector van de veiligheidsberoepen.

 

Outre le fait d'attirer 1 600 aspirants inspecteurs par an, il est également essentiel d'améliorer l'attrait des profils spécialisés. Je peux confirmer, monsieur Pivin, puisque vous m'avez posé la question, qu'il s'agit également d'un point d'attention particulier au sein de la police fédérale. Spécifiquement pour la police judiciaire, les profils spécialisés peuvent être divisés en deux catégories. Tout d'abord, les inspecteurs principaux avec une spécialisation et, ensuite, les profils hautement spécialisés.

 

En ce qui concerne les inspecteurs principaux avec une spécialisation, 81 fonctions ont été publiées pour un recrutement externe en 2021. Seuls 43 % de ces fonctions ont été pourvues, ce qui fait que seuls 35 candidats ont commencé la formation préparatoire et de base en mars 2022.

 

Au début de l'année 2022, 90 autres postes d'inspecteurs principaux avec spécialisation ont été déclarés vacants. Cette année, 43 Lab CSI, 43 ICT et 43 Ecofin sont prévues. Les candidats à ces fonctions sont actuellement en cours de sélection.

 

La deuxième catégorie, les profils hautement spécialisés, comprend les spécialistes ICT, les spécialistes en criminal intelligence et d'autres fonctions spécifiques telles que les ingénieurs, les développeurs, les consultants en informatique et les experts Ecofin. Depuis décembre 2020, 122 fonctions ont été publiées mais seules 57 ont pu être pourvues. C'est donc une chose d'ouvrir des postes, mais il faut aussi trouver les candidats adéquats pour ces fonctions spécialisées.

 

Plusieurs facteurs sont à l'origine des difficultés de recrutement, comme la rémunération et le marché du travail très concurrentiel dont je viens de parler. Il reste donc essentiel d'accroître l'attrait d'un emploi dans la police afin d'attirer plus facilement les candidats à ces postes.

 

Net door de noodzaak en de moeilijkheid om kandidaten aan te trekken, willen we de aantrekkelijkheid blijven verhogen. Over dat debat hebben we enkele maanden geleden trouwens een thematische commissie gehouden. Op die manier willen we blijven inzetten op die gerichte employerbrandingstrategie. Zoals reeds aangegeven, ondervindt namelijk ook de geïntegreerde politie de krapte op de arbeidsmarkt.

 

We moeten dus de politie als sterke, aantrekkelijke en betrouwbare werkgever blijvend in de markt zetten. Verder moeten we ook werk maken van een specifieke gespecialiseerde loopbaan voor bepaalde profielen, het gericht aantrekken van talent, doelgerichte communicatie naar bepaalde doelgroepen en het aangaan van partnerschappen, waarvan de samenwerking met Belgian Cycling een mooi voorbeeld is.

 

Met het recent afgesloten syndicaal tussenakkoord hebben we een substantiële verbetering voor de ruim 48.000 politiemensen kunnen bewerkstelligen. Voor het eerst wordt een structurele loonsverhoging van gemiddeld 5 % doorgevoerd en proberen we de loopbaanmogelijkheden en arbeidsomstandig­heden te verbeteren. Het budgettaire plaatje van dit sectoraal akkoord bedraagt meer dan 120 miljoen euro, wat dus nog een bijkomende investering is, zowel in de lokale als federale politie. Na 20 jaar stilstand, draagt dit akkoord bij tot het aantrekkelijker maken van het beroep.

 

Ik zou willen afronden met een blik op de toekomst en een aantal denk- en actiepistes met u bespreken. Er werd reeds een analyse gemaakt van het vertrekpunt in 2020, van wat er ondertussen is gebeurd en hoe deze investeringen vruchten zullen afwerpen. Het werk is echter zeker nog niet voltooid.

 

Op basis van de reeds ondernomen acties en de uitgezette lijnen voor de toekomst, is het duidelijk dat er is geluisterd naar de verzuchtingen van de procureurs-generaal en van de vertegenwoordigers van de politie en dat die in het actieplan werden opgenomen. Naar aanleiding van de verontwaardiging hierover, werd er reeds enige tijd aan gewerkt, zoals ik al eerder heb aangehaald. Er bestaat echter enig tijdsverloop tussen het nemen van beslissingen en de zichtbaarheid van de resultaten ervan op het terrein. Daar gaat wat tijd over.

 

We hebben in bijkomende middelen voorzien, maar we moeten ons allemaal realiseren dat de middelen niet onbeperkt zijn. Er is een schaarste in de publieke middelen, nu mogelijk nog meer dan vroeger, met alle crisissen waarvoor we hebben moeten instaan, zoals corona, maar ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat heeft geleid tot enorme meeruitgaven. Voor de pandemie bijvoorbeeld gaat dat over meer dan 17 miljard euro, waar geld voor moet worden gevonden. Dat zet zeker ook druk op andere sectoren. Die boodschap wil ik hier meegeven, dat dit ook binnen de organisatie van de politie een punt is: we moeten efficiënt omspringen met de beschikbare middelen en capaciteit. Waar er mogelijkheden tot rationalisering zijn, moeten we die ook aangrijpen. We hebben een bovengemiddeld aantal politiemensen in België en we moeten ons dus blijven afvragen hoe we die zo goed mogelijk kunnen inzetten voor het behartigen van de veiligheid van alle burgers en bedrijven.

 

Samen met de politie is een oefening in rationalisering aan de orde, mijns inziens, om ervoor te zorgen dat we een blauwdruk kunnen ontwikkelen voor een meer efficiënte en effectieve organisatie. Daarbij mogen geen heilige huisjes gespaard blijven. Het gaat over locatie, over samenwerking, over de herallocatie van basistaken. Als we dat niet durven bekijken, collega's, vermoed ik dat we dit debat nog heel vaak kunnen overdoen de komende jaren, niet enkel met mij, maar mogelijk ook met mijn opvolgers.

 

In het kader van de efficiënte en effectieve organisatie lijken de volgende elementen mij essentieel. Op de eerste plaats: innovatie; als u het mij vraagt, zal de toekomst van de politie digitaal zijn. We moeten inzetten op de digitale transformatie. De federale politie en de geïntegreerde politie moeten alle mogelijke instrumenten voorhanden hebben om te kunnen reageren op en instaan voor de bewaking van nieuwe technologieën zoals cryptomunten, maar ook cyberrecherche. Met Sky ECC hebben we gezien wat voor een massa informatie we daaruit kunnen halen. Het is dan ook logisch dat de politie niet achterblijft. Ook wat dat betreft moet de geïntegreerde politie proactief zijn om innovatieve projecten te ondersteunen. Ik roep de  geïntegreerde politie op om binnen de organisatie echt bijzondere aandacht en ruimte te maken voor innovatie en digitalisering en daar de juiste mensen voor aan te trekken en in te zetten. Anders zullen we de nieuwe criminaliteitsfenomenen, misschien niet van de komende twee jaar, maar wel van binnen tien jaar, onmogelijk kunnen aanpakken.

 

Het is trouwens ook niet zo dat er minder mensen nodig zijn omdat men meer digitale middelen inzet of meer data ter beschikking stelt. Die data moeten nog altijd worden verwerkt, net zoals bij ANPR-camera's of andere gegevens die wij krijgen. Wij moeten dus ook zorgen voor voldoende mensen om die data te kunnen verwerken.

 

Daarnaast geloof ik heel sterk in een verhoogde specialisatie. Gelet op de criminaliteitsfenomenen die op ons afkomen, is het onmogelijk dat one size fits all als credo blijft gelden binnen de politie. Wij moeten mensen hebben die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken. Dat hoeft daarom niet gedurende hun hele loopbaan dezelfde specialisatie te zijn.

 

Het start met een goede afbakening van de taken van de federale politie en van de lokale politie. Het debat over de basisfunctionaliteiten loopt vandaag. Daar is een werkgroep rond actief, want de politiezorg van vandaag is niet meer die van twintig jaar geleden. Het uitlezen van een gsm was vroeger sciencefiction, maar wordt nu door elke lokale zone op een halve minuut gefikst. Wij zien daar een verschuiving en dus moeten wij uitmaken welke taken tot de basisfunctionaliteiten horen en welke kerntaken meer gespecialiseerd zijn. Wij moeten ook beslissen welke taken nog bij de federale politie moeten horen en welke taken door de lokale politie kunnen worden uitgevoerd. Ook daar moet er dus een specialisatie zijn, samen met een duidelijke allocatie van de kerntaken.

 

Een volgend concept is, mijns inziens, de cohesie. Twintig jaar geleden is gekozen voor een structuur met een lokale en een federale politie. In de kranten horen wij hier en daar stemmen die zeggen dat de structuur op zijn limieten botst. Op het terrein merk ik dat ook. Ik denk niet dat wij de hele structuur overboord moeten gooien, maar wij moeten wel duidelijke afspraken maken. Met 185 lokale zones moet de uniformiteit van de zones ook gewaarborgd kunnen worden, want anders krijgen wij een totaal versnipperd landschap qua politiezorg, wat niet bijdraagt tot de efficiëntie, de inzet of de schaalvoordelen. Die cohesie is dus belangrijk. Wederzijdse betrokkenheid en het samen kunnen komen tot standpunten en adviezen die van belang en noodzakelijk zijn voor de hele geïntegreerde politie: dat versta ik onder cohesie. Op dat vlak moeten wij zoeken naar een optimalisatie van de huidige structuren, want wie de werking van de verschillende entiteiten kent, zal samen met mij vaststellen dat hier en daar de eenheid wat verdwenen is of minstens minder zichtbaar is.

 

Elementen die voor mij ook bijzonder belangrijk zijn, zijn de flexibiliteit en de soepelheid. Net als in andere sectoren zitten mensen op het einde van hun carrière nog zelden op dezelfde stoel als waar ze begonnen zijn. Als mensen willen veranderen en bijleren, dan is de politie daar een prima organisatie voor, want er zijn heel veel verschillende functies. We moeten mensen een loopbaan en doorgroeimogelijkheden kunnen geven op maat van hun eigen talenten en ontwikkeling.

 

We moeten mensen ook kunnen inzetten waar ze nodig zijn. De structuur die er vandaag is, is voor mij af en toe te rigide om ervoor te zorgen dat die flexibiliteit mogelijk is. Dat stellen we ook vast in het kader van de NAVAP en de activering op het einde van de loopbaan, waar er heel weinig mobiliteit is omwille van de structuur die we hebben. Dat is jammer voor een organisatie van 48.000 mensen, waarin die flexibiliteit en die soepelheid toch mogelijk zouden moeten zijn. Dat is ook een van de redenen waarom we het punt van de mobiliteit op de agenda hebben gezet in het kwalitatieve onderdeel van de onderhandelingen over het sectoraal akkoord.

 

Ik heb het al gehad over de aantrekkelijkheid en ik herhaal dat dit belangrijk zal zijn om ons te blijven onderscheiden. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat men er af en toe een beautycontest van moet maken en dat geldt ook voor de politie. Daarvoor moeten we kunnen inzetten op moderne en hedendaagse middelen.

 

Mijn leven zou, net als dat van jullie die actief zijn op lokaal niveau, gemakkelijker zijn als we minder budgettaire beperkingen hadden, maar dat is nu eenmaal niet het geval. Ik sta regelmatig op de barricade om meer geld te vragen voor de politie. Samen met de rationaliseringsoefening kan dit wel, maar we weten echter dat de middelen schaars zijn. We moeten dus rekening houden met de budgettaire beperkingen. We kunnen een euro uiteraard maar een keer uitgeven.

 

Dat zijn voor mij de belangrijke werven, richtlijnen, actieplannen voor de toekomst. We hebben daarvoor de nodige initiatieven genomen. We werken daar samen met alle diensten. We hopen dat we in de volgende maanden ook met jullie kunnen samenwerken om een moderne politie vorm te geven.

 

We hebben dat ook gedaan in de vorm van een Staten-Generaal, waar al een tussentijds evenement heeft plaatsgevonden. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2023 concrete aanbevelingen te distilleren voor de politie op het vlak van financiering, schaalgrootte, kerntaken en politieonderwijs, waar de kwaliteit voor de toekomst moet worden bewaakt.

 

Ik wil u ook geruststellen. Ik zal niet wachten op de aanbevelingen van de Staten-Generaal om verder te werken.

 

Als wij rondlopen op het terrein, dan voelen wij de tendenzen en voelen we waar de noden zijn, en uiteraard gaan wij daar verder mee aan de slag, zoals ik al heb proberen toe te lichten.

 

Passend in de ketenbenadering waarnaar ik daarstraks verwees, werken wij ook aan een wetsontwerp rond bestuurlijke handhaving voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit op het lokale terrein, waarbij wij aan lokale besturen handvaten willen geven om op te treden tegen criminele uitbaters door middel van een integriteitsscreening en een uitbatingsvergunning. Dat past perfect binnen de ketengerichte aanpak. Uiteraard moeten wij ervoor zorgen dat wij onze lokale besturen daarmee voldoende uitrusten, waarover ook al overlegd werd. Het onrechtstreekse effect van zo'n ondermijnende criminaliteit is bijzonder groot ten aanzien van onze jongeren. Onze mensen ijveren voor een witte economie, waarbij een inkomen op een correcte manier verdiend wordt. Als wij de ondermijnende criminaliteit niet op alle mogelijke manieren aanpakken, dan draagt onze samenleving daarvan veel grotere lasten en zijn de uitwassen ervan veel groter dan wat we mogelijk op het eerste gezicht zien. Dat is onder meer duidelijk gebleken aan de hand van de foto's van Sky ECC. Zulke dingen gebeurden natuurlijk vroeger helaas ook al, maar waren minder zichtbaar. Het is niet omdat het niet zichtbaar is, dat het niet bestaat. Daaraan willen we met het wetsontwerp rond bestuurlijke handhaving ook werken.

 

Geachte Kamerleden, ik wil stilaan concluderen, waarna ik het woord aan de minister van Justitie laat. Afsluitend wil ik zeggen dat wij er ons in de federale regering uiteraard goed van bewust zijn dat de geïntegreerde politie gigantische uitdagingen kent, in het bijzonder de federale politie en de federale gerechtelijke politie. Dat blijkt ook al uit de eerdere nota's die we met jullie besproken hebben. De noden, die we op papier vertaald hebben, ontploffen haast in het gezicht bij terreinbezoeken of plaatsbezoeken, tijdens rechtstreekse contacten met politiemensen en met het openbaar ministerie. Het is voor mij enorm belangrijk om die dagelijkse voeling te hebben met het politiewerk. Het is een erg belangrijke en zelfs essentiële aanvulling op mijn regelmatige en structurele overleg met de leidinggevenden van de politie, uiteraard zowel de lokale als de federale politie.

 

Ook vanuit die nood en de wens om vaak contact te hebben met het terrein, onderhoud ik contacten met de procureurs. U zult begrijpen dat ik dat nog even uit de doeken wil doen, om dat stuk van het verhaal nog mee te geven.

 

Ik heb de procureur-generaal van Brussel ontvangen op 27 januari 2022. Ik heb de federale procureur, naast alle ontmoetingen in het kader van de Nationale Veiligheidsraad, al op 23 december 2020 gesproken. Op 8 februari 2022 was er een briefing van Sky ECC, die we ook kregen op 8 maart, een jaar na de verjaardag van de opening van dat dossier. Uiteraard bespreken we ook zaken in de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarop ikzelf en de procureurs aanwezig zijn en waarop ook de toestand bij de federale gerechtelijke politie ter sprake kwam.

 

Procureur-generaal de la Serna heeft in dit Parlement verklaard dat het moeilijk was om een afspraak met mij te maken. Hij is ondertussen ex-voorzitter van het College van procureurs-generaal, maar ik had hem in april, dus nog voor de start van deze hoorzittingen, uitgenodigd voor een bilateraal overleg op mijn kabinet. De heer de la Serna is daarop niet ingegaan. Ik heb een e-mail van hem ontvangen, die ik zal voorlezen, niet om mijn gelijk te halen, maar om aan te tonen dat het me menens is met terreinbezoeken.

 

"Si c'est au sujet de l'audition du Collège des procureurs généraux en commission de la Justice et de l'Intérieur, cela ne paraît pas opportun. Tout d'abord, j'ai un devoir de loyauté vis-à-vis du ministre de la Justice, et je n'entends pas m'en départir. Ensuite, le problème est connu de la ministre de l'Intérieur depuis longtemps, notamment par l'exposé qui a été fait à ce sujet au Conseil national. Enfin, il me paraît plus correct que, suite à l'invitation des deux présidents de commission, le sujet soit, à ce stade, abordé d'abord au Parlement."

 

Ik wil dus even rechtzetten dat ik hem wel uitgenodigd had voor de hoorzittingen, maar hij heeft dat op een andere manier opgevat. Dus ik was nog meer verrast dan jullie toen ik hoorde dat ik hem niet zou willen spreken of niet zou willen ontvangen. Maar dat is voor de geschiedenisboeken en dat mag ons zeker niet tegenhouden om verder te gaan.

 

Laat me duidelijk zijn: mijn deur staat open voor de politie, ook voor de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en het College van procureurs-generaal.

 

De lijn die we qua budget en capaciteit gestart zijn in deze legislatuur om vooruit te gaan, willen we zeker aanhouden. Samen met de collega van Justitie en samen met de collega's in regering willen wij de politie versterken. Daar zijn we zeker van overtuigd. Maar dat verhaal is nog niet ten einde en de zichtbare resultaten van onze inspanningen zullen hopelijk snel volgen.

 

Hopelijk kan ik rekenen op de steun van de meerderheid. Ik heb de vragen en de verontwaardiging goed gehoord. Maar ik hoop dan ook op evenveel steun en enthousiasme bij de goedkeuring van de verhoging van de budgetten en de beantwoording van de behoeften van de geïntegreerde politie. Het is mijn ambitie om de politie na deze legislatuur beter achter te laten dan ik ze heb aangetroffen. Een status quo is duidelijk geen optie. Als voogdijminister volhard ik in mijn engagement en ik blijf het voortouw nemen binnen de regering, ik blijf op de barricaden staan om winst te boeken waar het nodig is voor de organisatie en ter behartiging van haar belangen.

 

Mijnheer en mevrouw de voorzitter, ik hoop dat we in deze commissie kunnen blijven debatteren, dat u mij en ons allen ideeën aanreikt vanuit alle fracties om zoveel mogelijk creatieve manieren te vinden om mensen en middelen ter beschikking te stellen van de politiemensen die ons dagelijks beschermen, helpen, dienen, soms met alle risico's van dien voor hun eigen integriteit en veiligheid.

 

Ik dank u voor uw steun in het verleden en op voorhand voor uw toekomstige steun.

 

01.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, collega's, ik dank u voor de ontvangst. Ik wil mevrouw Verlinden op de eerste plaats bedanken voor haar uiteenzetting, die volledig, helder en vooral duidelijk was over de politieke keuzes die zijn gemaakt.

 

Ik zal haar in mijn betoog aanvullen vanuit mijn bevoegdheid. Het zal bestaan uit vijf onderdelen. Ik zal het eerst kort hebben over de bevoegdheid van de minister van Justitie ten aanzien van de politie; ten tweede, over de uitdagingen vandaag inzake de georganiseerde criminaliteit; ten derde, over de aanpak die wij hanteren; ten vierde, over de concrete verzuchtingen van de federale gerechtelijke politie; ten vijfde en ten slotte, over onze antwoorden daarop.

 

Je voudrais commencer avec les compétences du ministre de la Justice en ce qui concerne la police. Vous savez, toutes et tous, que la loi sur la police intégrée fixe les compétences du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice en matière de police. Je ne vais pas entrer dans les détails mais lors de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats, cette compétence partagée ou conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice a été suffisamment évoquée. En bref, le ministre de l'Intérieur est responsable de la gestion quotidienne de la police fédérale y compris du budget, alors que moi-même, le ministre de la Justice, je peux gérer la police judiciaire en termes de contenu mais je ne peux pas contrôler le budget. Il y a une exception: seul le budget d'investissement et de fonctionnement du NTSU (National Technical&Tactical Support Unit), au sein de la DSU (Directorate of Special Units), est cofinancé par le ministre de la Justice. Cela, c'est pour le premier point relatif aux compétences.

 

Ten tweede wil ik een beeld geven van de georganiseerde criminaliteit. Het is in de hoorzittingen al verschillende keren aan bod gekomen. De strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit is vandaag wat de strijd tegen het terrorisme zes, zeven jaar geleden was. De voorbije jaren is de ondermijnende impact van de zware en georganiseerde criminaliteit, vaak gelinkt aan de cocaïnezwendel via de Antwerpse haven, alleen maar toegenomen. Daar kan geen misverstand over bestaan.

 

Laat me dat illustreren met een aantal cijfers. In 2021 werd er circa 90 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven, opnieuw een recordhoeveelheid. Die hoeveelheid vertegenwoordigt een straatwaarde van maar liefst 13 miljard euro. Dat is een vertienvoudiging tegenover tien jaar geleden. In de bronlanden in Latijns-Amerika werd in 2021 ook nog eens 157 ton in beslag genomen. In datzelfde jaar 2021 werden er in de Antwerpse haven alleen al 109 uithalers gearresteerd. Een jaar eerder waren dat er nog maar 48.

 

Als we naar de recentste cijfers van de aan Sky ECC gelinkte dossiers kijken, dan is er vanaf de start van de operatie op 9 maart 2021 tot eind mei van dit jaar sprake van 465 dossiers, waarvan 313 door Sky ECC nieuw opgestarte dossiers en 152 zogenaamde door Sky ECC "verrijkte" dossiers, dossiers die al bestonden, maar vaak met onvoldoende bewijzen.

 

Het openbaar ministerie en de federale gerechtelijke politie gaven ook toelichting tijdens de hoorzittingen. Uit de cijfers tot eind mei blijkt dat 1.111 personen gearresteerd werden, van wie 200 in nieuw opgestarte dossiers en 911 in zogenaamde verrijkte dossiers. Voor wie het heeft over follow the money: intussen is er 78.482.818 euro in beslag genomen in deze dossiers.

 

Au-delà des chiffres, chers collègues, les constats suivants sont encore plus probants. Le crime organisé s'immisce dans le tissu social et économique classique avec des pratiques criminelles, telles que la corruption, le blanchiment d'argent, la violence et l'intimidation.

 

Prenons l'exemple du centre-ville d'Anvers et de ses habitants qui, dans un contexte de règlements de comptes, d'intimidations ou de manœuvres de diversion entre différents clans, ont été confrontés à des fusillades sur des maisons ou à des explosions de grenades.

 

Dans le dossier Sky ECC, nous avons découvert des enlèvements violents, des cas de torture et des règlements de comptes: la violence en guise de service.

 

Au cours des audiences, le ministère public et la police en ont donné des exemples et nous devons nous méfier des comparaisons. Mais nous ne devons pas être aveugles face à l'évolution qui se passe aux Pays-Bas où un avocat et un journaliste ont été assassinés de sang-froid. On peut même parler aujourd'hui de narcoterrorisme dans ce cas. Ici aussi, nous constatons que les personnes du monde de la sécurité mais aussi les hommes politiques et les journalistes sont menacés par la criminalité grave et organisée.

 

De volgende uitspraak van de procureur des Konings van Antwerpen op 31 december vorig jaar vat het allemaal samen: “Als men enkel alleen naar de livefase kijkt, de dingen die daaruit gekomen zijn, heb ik in 27 jaar bij het openbaar ministerie nooit eerder gezien: beestachtigheden, gruwelijkheden, tonnen geld en tonnen cocaïne. Het gegeven dat we dat allemaal te zien krijgen, toont dat men nooit had gedacht dat we het zouden zien. Ik wil niet naïef zijn, maar met Sky ECC en de huidige resultaten hebben we tussen de oren van die knapen in binnen- en buitenland wel iets in gang gezet.”

 

Onze aanpak is mijn derde luik. Robuuste veiligheidsdiensten, een effectieve justitie en een krachtige bestuurlijke handhaving zijn een must om die illegale markt en die criminele verdienmodellen zoveel mogelijk te verstoren en de criminaliteit in te perken. Dat is de inzet van onze aanpak. Wat de FGP, het openbaar ministerie en Justitie in het algemeen hebben gepresteerd en nog presteren in dit dossier, is ongezien. Het heeft geleid tot een golf van arrestaties, niet alleen in België maar ook in het buitenland.

 

We zijn de federale gerechtelijke politie, het openbaar ministerie, Justitie en de politie in het algemeen bijzonder erkentelijk voor de enorme inspanningen en de dito resultaten die werden geboekt. Die resultaten waren alleen mogelijk dankzij een sterke en dynamische FGP, met een sterke betrokkenheid van het openbaar ministerie. Sky ECC is een gamechanger in ons land, aldus de betrokken procureurs, onder meer die van Antwerpen en de federale procureur, maar ook de directeurs van de FGP.

 

Deuxièmement, ce gouvernement investit dans la sécurité et la justice. Ce n'est pas à moi de dresser la facture des décennies passées, mais les budgets de la justice et de la police sont en forte augmentation. En 2020, le budget de la justice s'élevait à près de 2 milliards d'euros. En 2022, à l'heure où je vous parle, il est de 2,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 300 millions d'euros. Et, en 2024, il passera à 2,5 milliards d'euros.

 

Bien évidemment, il y a également beaucoup d'investissements supplémentaires dans la police, comme cela a été mentionné par ma collègue. Ces derniers mois, j'ai souvent évoqué en commission de la Justice les efforts ponctuels et structurels de la justice dans la lutte contre la criminalité grave et organisée.

 

Punctueel werden voor het openbaar ministerie en de zetel begin 2021 in spoedtempo 61 bijkomende medewerkers aangeworven, waaronder juristen, referendarissen en ondersteunend personeel, meer bepaald 30 voor het openbaar ministerie en 31 voor de zetel. Ik deed dat nadat de Antwerpse procureur en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg mij hadden opgezocht met de vraag om dringend voor bijkomend personeel te zorgen ter ondersteuning van het parket, de onderzoeksrechter en de zetel, om de dossiers van Sky ECC aan te kunnen. Deze 61 plaatsen werden in de weken nadien ingevuld en zijn intussen structureel verankerd.

 

Structurellement, il s'agit des investissements dans des magistrats supplémentaires, entre autres dans la lutte contre la criminalité organisée, la cybercriminalité, la fraude fiscale, mais aussi des magistrats supplémentaires pour l'enquête pénale d'exécution. L'investissement dans l'Ordre judiciaire correspond, cette année, à 827 personnes supplémentaires, dont entre autres 116 magistrats.

 

Als ik de hoorzitting goed heb beluisterd, dan weet ik dat deze inspanningen voor Justitie door de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie ook hier werden aangehaald en naar waarde werden geschat. Ook de politie hebben we niet in de kou laten staan, zoals mijn collega van Binnenlandse Zaken al gezegd heeft.

 

Toen mijn collega en ikzelf bij het begin van de legislatuur werden ingelicht over de tsunami van Sky ECC die op ons afkwam, hebben we onmiddellijk onze verantwoordelijkheid genomen. Eind 2020 werd er 25 miljoen euro extra vrijgemaakt voor aanwervingen binnen de federale gerechtelijke politie, vooral de FGP van Antwerpen en van Brussel.

 

U kent het resultaat van deze aanwervingsrondes. Voor de meer dan 839 vacatures slaagde men erin om voor iets meer dan de helft een laureaat te vinden. Er werd 600.000 euro vrijgemaakt. Dat vindt u misschien een klein bedrag. Het is een bedrag dat sinds 2012 op een rekening stond. Dat was een schenking van de Amerikaanse Justitie omwille van de verdiensten van onze Justitie en politie in de strafzaak rond Fanchini. Dat geld hebben we geïnvesteerd in hoogtechnologisch materiaal.

 

Tot tweemaal toe is Justitie budgettair bijgesprongen om specifieke analysesoftware aan te kopen. De inspanningen die we in het begin van de legislatuur deden, zijn niet anekdotisch. Ze tonen aan dat we ons van meet af aan bewust waren van het belang van de FGP en van het feit dat investeringen nodig waren.

 

Daarnaast zijn er nog structurele investeringen geweest. Ten eerste hebben we 30 miljoen euro geïnvesteerd in de NTSU. Herinner u dat ik u bij het begin heb verteld dat dit de enige budgettaire bevoegdheid is die de minister van Justitie heeft.

 

Des moyens destinés à des véhicules supplémentaires ont également été débloqués lors du Conseil des ministres en juin 2021. La PJF recevra une livraison de 300 nouveaux véhicules, ce qui représentera le renouvellement d'un tiers du parc automobile.

 

À ma demande, le protocole entre l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) et la police fédérale est en cours de révision dans le but de mettre davantage de véhicules saisis à la disposition de la police dans la lutte contre la criminalité organisée.

 

Ten derde, ook om het FGP-personeel te versterken werden er aanzienlijke inspanningen geleverd. Sinds het begin van de legislatuur kwamen er tot 30 april 2022 211 voltijdse equivalenten bij de federale gerechtelijke politie bij.

 

On est passé de 4 197 personnes en octobre 2020 à 4 408 personnes en date du 30 avril de cette année.

 

Dat zijn de officiële optimacijfers van de federale politie. Dat cijfer is op dit ogenblik het hoogste aantal werkzaam bij de FGP sinds het begin van de politiehervorming.

 

Un autre point tout aussi important dans ce contexte est la structure de coordination qui a été mise en place au sein du ministère public et de la PJF à la suite du dossier Sky ECC. Cette structure de coordination se réunit chaque semaine et prévoit des mécanismes de solidarité interne: d'une PJF à l'autre, en fonction des besoins d'enquête les plus urgents. La PJF bénéficiaire était souvent celle d'Anvers, comme vous le savez. Mais il y a aussi une solidarité entre la police locale et la police fédérale. Vingt-cinq enquêteurs de la police locale d'Anvers ont ainsi été détachés auprès de la PJF d'Anvers. Je n'ai pas à cacher que notre cabinet a fortement incité à de tels mécanismes de solidarité. D'ailleurs, la devise de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016 n'était-elle pas de passer de l'insularité et du cloisonnement à la coopération?

 

Ik kom bij het vierde onderdeel, de verzuchtingen van de federale gerechtelijke politie. We zijn daar doof noch blind voor. Ik denk dat ik mag stellen dat die verzuchtingen te herleiden zijn tot vier oorzaken.

 

Ten eerste is er het gebrek aan capaciteit en ten tweede het gebrek aan gekwalificeerde enquêteurs.

 

Troisièmement, un manque de prévisibilité et, quatrièmement, l'effectivité.

 

De capaciteit is dus het eerste punt. Sky ECC is een crisissituatie. De gigantische hoeveelheid aan data, 1 miljard berichten, met vaak rechtstreeks bewijs, leidt tot honderden nieuwe onderzoeken. Meer nog dan de hoeveelheid onderzoeken spreekt de omvang van die onderzoeken boekdelen, onderzoeken naar de top van de maffia in binnen- en buitenland. De hypotheek die Sky ECC op de capaciteit van de FGP en van de politie legt, is navenant.

 

Ik geef u de precieze cijfers. In totaal gaat het tot nu toe om 1.371.102 mensuren, verdeeld als volgt: 1.001.384 mensuren onderzoekscapaciteit, 242.747 mensuren intelcapaciteit, 126.971 mensuren DSU-capaciteit. In die zin dreigt de FGP het slachtoffer te worden van haar eigen succes.

 

Un deuxième problème est le manque d'enquêteurs qualifiés et spécialisés. Le directeur général Snoeck vous a expliqué, dans cette commission, ce qu'il recherchait. Le problème n'était pas seulement ou pas tellement un manque de ressources, mais un manque d'attractivité. Les postes vacants d'informaticien, d'analyste, d'enquêteur ECOFIN n'ont pas ou à peine été pourvus.

 

Un troisième problème est le manque de prévisibilité dans le budget du pilier judiciaire. De nouveau, le directeur général a développé une vision claire pour la DGJ. Malheureusement, il n'a pas été en mesure de traduire cette vision en pratique parce qu'il n'avait pas suffisamment de renseignements à propos de son budget. C'était et c'est toujours la discussion sur le fameux article 114 de la loi sur la police intégrée, chers collègues, et je vais y revenir.

 

De vierde oorzaak stel ik in vraagvorm. Ik beweer hier trouwens niet een kant-en-klaar antwoord te hebben. Wordt het aanwezige politiepersoneel wel effectief genoeg ingezet? Collega Verlinden heeft de evolutie van de personeelseffectieven van de federale gerechtelijke politie mooi in beeld gebracht, maar ik wil diezelfde cijfers nog vanuit twee andere perspectieven benaderen.

 

Ten eerste, volgens de morfologie van de lokale politie waren er eind 2020 3.312 politiemensen actief bij de lokale recherche. Samen met de FGP brengt dat de capaciteit in ons land op een totaal van meer dan 7.500 voltijds equivalenten actief in de recherche. Ook dat getal is in de voorbije jaren gestegen. De capaciteiten bij de scheepvaart-, spoorweg- en luchtvaartpolitie, die ook gerechtelijke vaststellingen verrichten en strafonderzoeken uitvoeren, laat ik dan nog even buiten beschouwing. Ik laat ook de DSU, de speciale eenheden, het gerenommeerde en geprezen team waarvan het gros van de prestaties ook bestaat uit strafonderzoek, buiten beschouwing.

 

Ten tweede, volgens de laatste beschikbare cijfers van Eurostat, die dateren van 2018, ligt het gemiddelde aantal politiemensen per 100.000 inwoners in België hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie en hoger dan in de ons omringende landen. In 2018 telde België 362 politieambtenaren per 100.000 inwoners, Frankrijk  322, Luxemburg 329, Nederland 291 en Duitsland 295. Anders bekeken, in 2005 bedroeg de totale politiecapaciteit in België 40.257 voltijdse equivalenten. Vorig jaar, in 2021, waren dat er 48.763. Op zestien jaar tijd betekent dit een stijging met 20 %. U hoort het goed, meer dan 20 %.

 

Er komt dus almaar politiecapaciteit bij, en ik twijfel er geen seconde aan dat al deze politie-entiteiten, zowel federaal als lokaal, het beste van zichzelf geven. Daar wil ik duidelijk over zijn. We kunnen ons echter de vraag stellen of de optelsom nog tot een maximaal resultaat leidt. In die context hebben collega Verlinden, de commissaris-generaal en ikzelf een antwoord willen vinden.

 

Ten slotte, wat is het antwoord van de politiek op de vragen van de federale gerechtelijke politie? Mijn enige maatstaf is de dienstverlening aan de burger.

 

Voor mij zijn er veel antwoorden mogelijk, maar de burger en de veiligheid moeten er beter van worden.

 

En même temps, je plaide pour une certaine prise de conscience historique. Il n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'il y a une crise en matière de sécurité, une crise terroriste ou cette crise provoquée par la criminalité organisée, nous répétions aveuglément les mêmes débats encore et encore. On finit ainsi par se retrouver à faire des mouvements de yo-yo.

 

Ik geef u twee voorbeelden. Naar aanleiding van de parlementaire onderzoekscommissie betreffende de aanslagen werd het debat gevoerd over een aparte gerechtelijke politie, met een eigen budget en begroting, met een eigen rekrutering en met een meer sturende rol van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal. Men heeft dat model uiteindelijk niet gekozen. Ik hoor nu echter, vier jaar later, opnieuw gelijkaardige stemmen opgaan voor dat model.

 

Met de optimalisatie van de federale politie in 2014 werd er duidelijk gekozen, met instemming van alle politieactoren, om de centrale diensten van de federale politie maximaal af te bouwen, dus te deconcentreren, ten voordele van sterke arrondissementele FGP’s. Op dat ogenblik werd een 300-tal functies zo gedeconcentreerd en dus van de centrale diensten naar de arrondissementen geplaatst. Ik hoor nu, door sommigen, een pleidooi voor sterkere centrale diensten, omdat de beeldvorming op centraal niveau te wensen overlaat. Beeldvorming is inderdaad belangrijk voor een goede intelligence-led policing. Moeten we daarvoor echter de centrale diensten opnieuw uitbouwen, of kan de beeldvorming ook gebeuren op het niveau van de vijf ressortelijke FGP’s, ieder volgens de eigen specialisatie?

 

Ce sont ces mouvements de yo-yo, chers collègues, qu'il faut éviter. Un jour nous menons des réformes à grande unanimité pour, ensuite, faire marche arrière sous la pression de circonstances précipitées par une nouvelle crise en matière de sécurité.

 

Dat historisch besef is zeker voldoende in de commissie aanwezig is. We mogen ons niet blind laten opjagen. Het is wel duidelijk dat het huidige model soms onder druk komt te staan, maar daarvoor werden mechanismen ingebouwd in de wet, zoals de HyCap-bepalingen en de dwingende richtlijnen.

 

J'en arrive aux réponses de ce gouvernement.

 

De antwoorden spelen in op de vier oorzaken van de aangekaarte malaise bij de FGP, namelijk capaciteit, attractiviteit, voorspelbaarheid en effectiviteit.

 

Ten eerste, inzake capaciteit heeft de minister van Binnenlandse Zaken de politieke keuze vandaag duidelijk geschetst. Die politieke keuze zal vrijdag op de ministerraad worden bekrachtigd door de verdeling van de extra budgetten voor de politie. Voor mij staan en stonden van bij het begin twee principes voorop. U kunt trouwens al mijn uiteenzettingen in de commissies en de plenaire vergadering erop nalezen. Het eerste principe is dat iedereen die de FGP verlaat moet worden vervangen, een op een. Die garantie bestaat nu. Het tweede principe is dat er 195 gespecialiseerde speurders bij komen. Dat was de expliciete vraag van de directeur-generaal van de gerechtelijke politie, die hij ons in september 2021 heeft bezorgd. Ook die garantie is er nu vandaag.

 

Samen met de versterking door die 195 speurders en de vermelde 211 personeelsleden, zorgen we dus tegen het einde van de legislatuur voor 409 extra politiemensen bij de FGP, op een totaal van 920 extra mensen voor de federale politie. Ik denk te mogen stellen dat de gerechtelijke pijler hiermee goed is bedeeld. Ik wil daarvoor ook de minister van Binnenlandse Zaken en haar kabinet uitdrukkelijk bedanken, samen met de commissaris-generaal.

 

Voor de ketengerichte aanpak die we voorstellen, is die versterking van de FGP ook nodig. Als we in Justitie investeren, dan moet de FGP immers ook kunnen volgen. De procureur-generaal van Brussel, Johan Delmulle, verklaarde in een hoorzitting in de commissie: "We zijn door de minister van Justitie versterkt voor het strafuitvoeringsonderzoek naar fiscale fraude, dat was goed en dat was nodig, maar we hebben onvoldoende gespecialiseerde speurders bij de politie." Hij vervolgde: "De versterking van het openbaar ministerie, die er is, dreigt dus haar doel te missen als er geen of onvoldoende onderzoekers zijn."

 

MM. Pivin, Metsu et Mme Goethals ont également posé des questions.

 

Hoe worden die 195 extra politiemensen nu verdeeld?

 

Concrètement, sur les 195 personnes, il y en a 52 pour le domaine du terrorisme. Le motif est d'améliorer la recherche proactive et le traitement de l'information.

 

Deuxièmement, 83 personnes sont prévues pour le secteur de la criminalité organisée. Le motif, c'est l'investissement dans un nombre plus élevé de dossiers complexes, notamment pour le trafic international des stupéfiants en croissance. Parmi ces 83 personnes, 40 sont affectées à la traite des êtres humains. En effet, c'est le rattrapage nécessaire dans l'investissement en matière de traite des êtres humains, dossier notamment impacté par d'autres dossiers de crimes organisés, et sur l'évolution des menaces – comme la crise ukrainienne et d'autres, notamment la transmigration.

 

À ces 52 et 83 personnes, j'ajoute 50 personnes pour Ecofin. C'est une question posée par plusieurs membres de cette commission. Ces 50 personnes serviront à opérationnaliser des MOTEMs et à contribuer à l'approche dite "follow the money".

 

Quatrièmement, 10 personnes supplémentaires, notamment des profils hautement spécialisés dans le domaine ICT, sont recrutées en appui aux opérations de développement spécifique. Cela vous donne au total, chers collègues, 195 personnes supplémentaires.

 

Cela vous donne quelques exemples concrets et illustre le fait que le plan DGJ 3.0 est déjà en cours d'exécution: on n'a pas attendu cette commission pour avancer.

 

Concernant les enquêteurs spécialisés en Ecofin, 19 inspecteurs principaux ont pu être recrutés en 2021 et sont entrés en formation en mars de cette année. En vue de la formation qui commencera en mars 2023, 42 emplois ont été ouverts en Mobilité.

 

Deuxièmement, concernant le recrutement interspécialisé en ICT, 14 inspecteurs principaux ont été recrutés durant l'année 2021 et sont entrés en formation au 1er mars 2022.

 

En vue de la formation qui commencera en mars 2023, 43 emplois ont été récemment ouverts en Mobilité. Les emplois non pourvus seront ouverts aux recrutements externes. Les engagements réalisés en 2021 illustrent les difficultés de recrutement et d'attractivité croissantes auxquelles la police judiciaire fédérale est confrontée concernant les profils spécialisés.

 

La réalisation effective des mesures visant à l'accroissement de l'attractivité de la police fédérale est d'autant plus cruciale.

 

Ik kom daar straks nog even op terug.

 

Dans le cadre de ces deux principes, celui de la lutte contre la fraude financière et fiscale et l'approche "follow the money, je peux ajouter ce qui suit en réponse aux questions des collègues Pivin, Chanson et Thiébaut.

 

En ce qui concerne l'extension du cadre, nous avons débloqué des moyens pour lutter contre la fraude fiscale au niveau des parquets et des tribunaux de première instance. Pour ce type de criminalité en particulier, un budget supplémentaire de 1,7 million d'euros a été prévu pour recruter 6 substituts fiscaux, 6 experts cette année dans les parquets, 6 juges fiscaux, 12 greffiers et 6 assistants dans les tribunaux de première instance en 2022.

 

Nous leur proposons également des formations sur mesure. Les postes vacants de substituts fiscaux ont été publiés le 1er avril 2022. Les procédures sont en cours. En ce qui concerne les tribunaux, la procédure de recrutement a déjà été lancée l'année dernière et les candidats sont connus. Presque tous les postes peuvent être pourvus.

 

En ce qui concerne l'approche "follow the money", nous saisissons des avoirs criminels entre autres en investissant dans les magistrats d'enquêtes pénales d'exécution et par une approche spécifique "follow the money" au sein de la police judiciaire fédérale.

 

En mobilisant davantage de moyens sur les enquêtes pénales d'exécution, nous recherchons les actifs des personnes condamnées pour mettre en œuvre les amendes et les confiscations. La loi de 2014 sera ainsi systématiquement mise en œuvre. Nous prévoyons 1,45 million d'euros pour le recrutement de 24 collaborateurs supplémentaires à la Justice, à savoir 6 substituts du procureur général, 12 experts et 6 assistants. Au 1er mai de cette année, 2 substituts du procureur général, 5 experts et 2 assistants avaient déjà été recrutés. Nous attendons que ces recrutements supplémentaires débouchent sur des résultats concrets. Il est trop tôt pour l'évaluer.

 

J'en viens ainsi aux équipes d'enquête multidisciplinaires (MOTEM). Ce gouvernement a donné, grâce au collègue des Finances, un nouveau souffle au Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale dont mes collègues des Finances et du Travail assurent la présidence et la vice-présidence.

 

Le Comité ministériel a approuvé le premier plan d'action du Collège le 7 juin 2021. Il comprend une trentaine de projets qui contribueront tous à lutter contre la fraude. L'un de ces projets concerne l'élaboration d'un cadre juridique permettant la concertation et la coopération entre le parquet, la police judiciaire fédérale et l'administration fiscale en vue de lutter contre la fraude fiscale grave organisée ou non et orientée au maximum vers la lutte conte la criminalité organisée et permettant notamment le fonctionnement des MOTEM.

 

En collaboration avec mon collègue des Finances, nous avons rendu cette coopération juridiquement possible. Ainsi, 25 fonctionnaires du fisc se verront attribuer le statut d'officier de police judiciaire, d'auxiliaire du procureur du Roi, afin qu'ils puissent apporter une aide efficace aux équipes d'enquête multidisciplinaires.

 

Des travaux sont actuellement en cours pour décrire la mise en œuvre pratique de cette coopération dans un protocole. Nous espérons que ces préparatifs pourront être finalisés cet été. Dans l'intervalle, le Comité a, en outre, approuvé un deuxième plan d'action ambitieux qui doit contribuer explicitement à la lutte contre la fraude fiscale et sociale dans un contexte international.

 

Naast de twee principes, de een-op-eenvervanging en de 195 extra speurders voor de FGP, komt de versterking van de diensten van de bestuurlijke politie en de diensten van de commissaris-generaal uiteraard ook het gerechtelijk werk ten goede. Ik vernoem de versterking van de scheepvaartpolitie en de luchtvaartpolitie. De scheepvaartpolitie is onder meer belangrijk in de strijd tegen de trafiek via de Antwerpse haven en is een belangrijke speler in het Stroomplan XXL, bijvoorbeeld in de aanpak van de zogenaamde uithalers, degenen die de cocaïne uithalen uit de container. Ook de luchtvaartpolitie doet belangrijk gerechtelijk werk op de luchthaven van Zaventem, in het kader van het Luchthavenplan, waarvoor ik op het niveau van het OM reeds in extra middelen voorzag.

 

Mevrouw Dillen, nu kom ik tot uw vraag in verband met het overleg. Mijn kabinet en ikzelf zijn daar de voorbije maanden constant mee bezig geweest, in verschillende vergaderingen en in verschillende formele en informele contacten daarover. Op de Nationale Veiligheidsraad van 1 december 2021 werd dat inderdaad besproken, maar de problematiek werd ook besproken met het College van procureurs-generaal en het college van het openbaar ministerie op verschillende vergaderingen. Ook met de directeur-generaal, de commissaris-generaal en het kabinet van Binnenlandse Zaken waren er uiteraard frequente contacten daarover. Samengevat, het zijn dagelijkse contacten om het hoofd te bieden aan urgente noden.

 

Dat is trouwens al begonnen in het najaar van 2020, toen ik voor een eerste keer werd gebrieft over het dossier Sky ECC. In dat overleg heb ik het belang van de gerechtelijke pijler verdedigd. Dat is een taak die mij wettelijk toekomt en ik werd daarin ook geresponsabiliseerd door het openbaar ministerie. Op dat vlak werd het huiswerk gemaakt door de federale gerechtelijke politie, het openbaar ministerie en mijzelf.

 

J'en viens aux questions de Mmes De Wit, Dillen et Chanson et de M. Pivin sur le plan DGJ3.0. Ce plan constitue la vision qui sous-tend un indispensable plan de redéveloppement de la police judiciaire fédérale et qui a été conçue à partir de 2019 sous l'impulsion du directeur général avec le concours de tous les directeurs, judiciaires centraux, tenant compte des demandes et priorités de la magistrature.

 

Dès le début, ma collègue de l'Intérieur et moi avons soutenu M. Snoeck dans ce plan – aussi après avoir reçu des signaux des 14 dirjud qu'eux aussi y souscrivaient pleinement. Les choses ayant été bien différentes dans le passé, nous nous sommes donc empressés de finaliser la nomination du directeur général avant la fin de l'année 2020. En effet, le directeur général n'était toujours désigné que faisant fonction. Nous lui avons également donné de l'input pour sa lettre de mission liée à son mandat. Bien évidemment, ce plan y occupe une place centrale.

 

L'exécution de ce plan a déjà débuté, comme je viens de le dire. La DGJ a pris des initiatives pour développer certaines dimensions. Il s'agit notamment de développer les nouvelles technologies au service de l'enquête. C'est dans ce cadre que des premiers profils très spécialisés ont été recrutés et que plusieurs projets technologiques ont été lancés.

 

Mais ce mouvement doit absolument être poursuivi et intensifié. C'est la raison pour laquelle la police judiciaire fédérale demande des efforts supplémentaires et un budget durable et pluriannuel.

 

Op basis van de visie DGJ 3.0 heb ik aan mijn collega een lijst bezorgd met wat voor mij belangrijk was voor de FGP. Het is vervolgens de taak van de minister van Binnenlandse Zaken, volgens haar bevoegdheid, om het hele plaatje in ogenschouw te nemen, ook de andere componenten van de federale politie, in relatie tot de hele geïntegreerde politie. De puzzel moet dan worden gelegd in een lezing samen met andere dossiers, zoals i-Police en de onderhandelingen over het sectoraal akkoord. Dat is niet evident en vergt wat tijd. Daarover hebben we onderling gediscussieerd en nu ligt het resultaat van die discussies voor.

 

Mevrouw Ingels, nu kom ik tot de personele versterking, waarover u een voorstel van resolutie hebt ingediend. In uw tekst vraagt u een koninklijk besluit uit te werken ten voordele van de FGP, waarbij beloningen kunnen worden toegekend voor uitzonderlijke prestaties, gemodelleerd naar een koninklijk besluit dat daarover bestaat bij de douane. Dat systeem bij de douane ken ik uiteraard. Het klinkt aantrekkelijk. Ik heb dan ook navraag gedaan bij de douane en de administrateur-generaal van de douane heeft mij laten weten dat het systeem bij de douane inmiddels is afgeschaft. Inderdaad, zo’n systeem was bij de douane mogelijk via een koninklijk besluit van 12 november 2017, zoals u zelf aanhaalt. Dat koninklijk besluit wijzigde een regentsbesluit van 1948 en maakte het mogelijk om, na verschillende negatieve adviezen van de inspecteur van Financiën, de laatste beloningen nog uit te betalen vooraleer ze definitief zijn afgeschaft in 2018.

 

Wij hebben nog andere technieken bekeken, zoals fondsen, maar die bleken allesbehalve evident te zijn. De wet van 2003 legt in dat verband sterke beperkingen op.

 

M. Pivin a posé une question concernant le Plan national de sécurité (PNS) et la note-cadre. Le Plan national de sécurité et la note-cadre de sécurité intégrale n'ont jamais été liés à un budget ou à un plan budgétaire propre. La mise en œuvre du PNS repose entièrement sur les mécanismes de financement du fonctionnement de la police intégrée existants.

 

Il existe un mécanisme de choix stratégique par lequel les besoins et les projets prévus sont discutés et validés selon les critères prédéterminés au sein des organes de coordination stratégique, en particulier, le comité de direction de la police fédérale et le Comité de coordination de la police intégrée.

 

Voor de eerste oorzaak is ons antwoord dus voldoende capaciteit.

 

De tweede oorzaak is een gebrek aan attractiviteit. Dat is en blijft een grote bezorgdheid van de directeur-generaal, en terecht. Ook daarvoor zitten we echter niet stil. Vanaf komende vrijdag worden de aangepaste opleidingstrajecten en verkorte aanwervingtermijnen onderhandeld die nodig zijn om dergelijke gespecialiseerde inspecteurs, de zogenaamde zij-instromers, aan te trekken. Dat gebeurt in het onderhandelingscomité, in het zogenaamde kwalitatieve luik.

 

Verder werden er in het verleden al employerbrandingcampagnes gevoerd. Die waren nog niet zichtbaar genoeg, nog niet goed genoeg. We vragen aan de commissaris-generaal en aan de pas geselecteerde directeur-generaal van de resources, mevrouw Van Ryckeghem om hier samen met directeur-generaal prioritair werk van te maken. De collega van Binnenlandse Zaken heeft ook het bedrag vernoemd dat we daarvoor uittrekken. We geloven in de FGP en in de attractiviteit van de FGP, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

 

De piste van een aangepaste en afzonderlijke premie voor het gerechtelijke werk passeerde ook de revue, maar dat zou opnieuw blijk geven van zo’n jojobeweging waarover ik daarstraks heb gesproken. De vorige regering besliste immers net om komaf te maken met het gros van de premies. De commissaris-generaal heeft daarover in deze commissie ook gesproken en gesteld dat die beslissing weloverwogen was en dat er andere punten tegenover stonden, zoals de maaltijdcheques, de weekend-, nacht- en overuren en de barema’s. Bovendien is gebleken dat andere diensten, zoals de DSU, die nog wel een specifieke premie hebben, ook lijden aan een gebrek aan attractiviteit. De vele vacatures die de DGJ vorig jaar vacant plaatste en waarvoor toen nog een premie gegeven kon worden, maar waarvoor onvoldoende of ongeschikte kandidaten opdaagden, zijn er een ander voorbeeld van. Een premie is met andere woorden niet de oplossing.

 

Het derde probleem is de vraag naar de voorspelbaarheid van het budget.

 

J'en viens aux questions entre autres des collègues Dillen, Ingels, Laaouej, Pivin et Boukili et à celles du président sur l'article 114 de la loi sur la police intégrée. À la suite de cette discussion et de la discussion sur l'article 114, j'ai entendu des députés de cette commission dire: "S'agit-il vraiment d'une discussion politique? Cette question ne peut-elle pas être réglée en interne par la police fédérale?" Je partage la préoccupation du directeur général ainsi que celle du ministère public. Il doit y avoir une trajectoire budgétaire claire pour que la DGJ3.0 devienne une réalité. Un budget identifiable, durable et prévisible était encore trop peu pour le pilier judiciaire.

 

Ook hier kom ik echter terug op wat ik daarnet zei over de jojobewegingen. Nog in 2018 besliste dit parlement, met name in de conclusies van een parlementaire onderzoekscommissie, om niet terug te keren naar een GPP, een gerechtelijke politie bij de parketten, met een eigen budget, een eigen rekruteringsdienst, aangestuurd door de minister van Justitie en het college van PG’s.

 

Waar het voor mij op aankomt, collega’s, is dat met het dossier dat aanstaande vrijdag op de ministerraad wordt voorgelegd, de bakens politiek worden uitgezet tot en met 2024, met een duidelijke voorspelbaarheid. Het is nu aan de commissaris-generaal om, met het directiecomité, te zorgen voor de uitvoering en wel op een manier dat de directeur-generaal van de FGP de visie effectief kan vertalen.

 

Ceci, sans mettre en péril le système de police intégrée actuel. Ce fonctionnement intégré signifie que la police judiciaire fédérale reçoit des moyens par le biais d'une division organisationnelle propre (division 42) mais qu'elle bénéficie aussi, comme ma collègue l'a dit, des budgets de la division Corporate, à savoir la division 44: "Dépenses communes de personnel, de fonctionnement et d'investissements de la police fédérale".

 

Ik kom tot het laatste punt, de laatste oorzaak, de effectiviteit van de gerechtelijke politie en van de geïntegreerde politie in haar totaliteit. In veel FGP's wordt er goed tot heel goed werk geleverd. Anders was de doorbraak in Sky ECC niet mogelijk geweest. Hetzelfde geldt trouwens voor de lokale recherches. Ook daar zie ik degelijk en gespecialiseerd speurwerk, aangepast aan de vereisten van onze hoogtechnologische maatschappij.

 

Ik wil een efficiënte FGP die de burgers en de bedrijven waar voor hun geld geven, een moderne FGP die aan recherchemanagement doet, collega Dillen, die met andere woorden planmatig te werk gaat, die goed weet waar de middelen en de mensen naartoe gaan, die op basis van criteria en parameters haar inspanningen vooral concentreert op onderzoeken waarop resultaat kan worden behaald en waar men dus impact heeft.

 

De principes van het recherchemanagement zijn thans goed doorgedrongen in alle FGP's. Ook op dat vlak heeft Sky ECC voor een versnelling gezorgd, maar het kan niet zijn dat we telkens zomaar capaciteit bijpompen. We verwachten ook interne efficiëntieoefeningen van de federale politie. Die vraagt ligt trouwens uitdrukkelijk voor in het dossier voor de ministerraad van komende vrijdag. Is het bijvoorbeeld nodig dat de FGP in de provincies zoveel standplaatsen heeft, die soms geen 10 personen tellen?

 

Voor mij zijn er geen taboes, zoals ik al zei. Het gaat over de dienstverlening aan de burgers, met respect voor de sociale rechten van het personeel. Mijn collega en ikzelf willen een dergelijke oefening in alle geledingen van de federale politie.

 

Cette efficacité transcende les frontières de la police fédérale. En effet, j'espère encore plus de coopération également avec la police locale, monsieur Pivin.

 

Bepaalde steden en zones hebben sterk uitgebouwde lokale recherches. Ik ben het dus niet eens met wat hier door sommige sprekers werd gesteld, namelijk dat gespecialiseerd speurwerk enkel kan worden verricht door de FGP. Dat is volgens mij een achterhaalde stelling. Vraag het maar aan de vele procureurs. Zij zullen getuigen van het kwalitatieve werk van de vele lokale recherches. Neem nu de lokale recherchedienst van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene. Die telt ruim 300 mensen, dat is meer dan de FGP in de provincie West-Vlaanderen.

 

Natuurlijk hebben wij een sterke federale gespecialiseerde recherche nodig. Dat staat als een paal boven water, maar dat maakt samenwerking met de lokale recherches, ook in complexe dossiers, niet onmogelijk. Integendeel, op diverse plaatsen, zoals in Antwerpen, collega Metsu, is een dergelijke samenwerking niet langer een utopie, maar een realiteit.

 

Mieux encore, la collaboration entre les deux niveaux de la police intégrée constitue un facteur de succès qui conditionne l'efficacité de notre modèle policier. Concrètement, la PJF offre quotidiennement un appui de qualité à la police locale en de nombreux domaines. Citons, par exemple, les laboratoires de police technique et scientifique, l'analyse spécialisée des supports numériques par la CCU, l'engagement des unités spéciales en cas d'intervention, la mise à disposition des centraux d'interception téléphonique ou encore l'appui de nombreux services centraux telle la cellule des personnes disparues. Sur le plan stratégique, le maintien voire le développement qualitatif ou quantitatif de ces fonctionnalités font partie intégrante du projet DGJ 3.0.

 

En effet, certains de ces développements requièrent des moyens supplémentaires. L'objectif est de garantir la spécialisation et d'offrir un service équivalent sur tout le territoire. Par conséquent, une police judiciaire fédérale plus forte représente un facteur de succès pour une police locale plus efficace.

 

Dans la pratique, cette fois sur le plan purement opérationnel, les enquêteurs des deux niveaux de police coopèrent très régulièrement, parfois même dans des équipes mixtes – comme le prévoit la circulaire COL2/2002. 

 

Tegelijkertijd hoop ik, samen met de collega's, dat de digitalisering van Justitie en politie ons kan helpen om capaciteit uit te sparen. Kijk bijvoorbeeld maar naar mijn dienst Crossborder.

 

Naast extra capaciteit moet deze interne efficiëntieoefening ook gebeuren. Ik denk dat een meerderheid in dit Parlement hiervoor vragende partij is. Maar we moeten zelfs een stap verder gaan. Overal waar ik kom, lokaal, federaal, in de stad, op het platteland, de Brusselse Rand, overal hoor ik hetzelfde geluid: er is een gebrek aan capaciteit. Die vaststelling contrasteert met het feit dat we in ons land veel politieambtenaren hebben, meer dan het gemiddelde in Europa. Moeten we dan altijd maar capaciteit bijpompen of moeten we ook het debat durven te voeren over de veiligheidsarchitectuur van ons land?

 

In deze commissie en in enkele interviews heb ik uitspraken gehoord over sterkere centrale diensten en minder politiezones. We mogen dat debat inderdaad niet uit de weg gaan. De regering maakt daartoe een plan op. Na bijna 25 jaar van politiehervormingen rijst inderdaad de vraag of het huidige model de burger genoeg waar geeft voor zijn of haar geld. Zijn specialisatie en schaalvergroting nodig? Ter zake heb ik geen taboes.

 

Pour conclure, chers collègues, soyons clairs: une police judiciaire fédérale solide et hautement spécialisée est une nécessité absolue dans la lutte contre la criminalité organisée. Je souligne, dans ce cadre, les demandes exprimées par les plus hauts magistrats de parquet et les responsables de la police judiciaire fédérale.

 

Met de oriëntaties die we thans nemen, maken we dat ook hard.

 

Maar u hebt mij goed begrepen: dit is nog maar het begin. Er is nog veel werk aan de winkel. De federale politie in het algemeen en de FGP in het bijzonder moeten keihard werken aan hun attractiviteit, zonder daarbij in ongezonde competitie te vervallen met de lokale politie. Integendeel, meer dan vroeger moet naar samenwerking met de lokale politie en de lokale recherches van de grote steden worden gezocht. Er is geen enkele reden om die lokale recherches niet naar waarde te schatten. Hun werk is minstens complementair aan het werk van de FGP. Ze zijn gedwongen bondgenoten.

 

Deze regering gelooft in een sterke FGP. Deze regering gelooft ook in de leiding van de FGP. De directeur-generaal, die voor u is komen getuigen, weet heel goed waarmee hij bezig is. Hij geniet mijn volle steun en zal die blijven genieten.

 

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster: Dank voor uw toelichting, mijnheer de minister, mevrouw de minister. We gaan over tot het debat en de vragen. De richtlijn is 15 minuten per fractie. Mevrouw Ingels heeft als eerste het woord.

 

01.03  Yngvild Ingels (N-VA): Dank u, voorzitters. Ik zal beginnen, daarna zal mijn collega D'Haese aanvullen.

 

Ik ben eerlijk gezegd wat in de war, en ik vermoed dat ik niet de enige ben. We hebben twee hoorzittingen gehouden, waarin verschillende zaken naar voren zijn gekomen. We zijn allemaal verbolgen en verontwaardigd, en ook overtuigd van de enorme opportuniteit die Sky ECC ons biedt. Die basishypothese delen we. In de getuigenissen van de sprekers van de politie en het openbaar ministerie zijn echter zaken naar voren gekomen die niet kloppen met wat ik jullie vandaag hoor vertellen.

 

De heer Snoeck zei dat hij in september-oktober 2021 zijn strategisch plan 3.0 heeft doorgestuurd naar zijn beide voogdijministers. De heer Delmulle vertelde dat de grote uitdagingen van Sky ECC en de visie daarop opnieuw ter sprake zijn gekomen in de Nationale Veiligheidsraad van 1 december 2021. De heer de la Serna zei dat hij niet welkom was. Daarover horen we ondertussen iets anders. Ik kan alleen besluiten dat een van beiden liegt.

 

Als jullie beweren dat jullie de handschoen hebben opgenomen en al van alles hebben gedaan, hebben jullie dan nagelaten de mensen die jullie vragen hebben gesteld – de heren Delmulle en Snoeck – daarover in te lichten? Zij vonden het namelijk absoluut nodig om hier vorige maand te komen getuigen en noemden dat een unicum.

 

Het was een soort noodkreet. De heer Delmulle zei letterlijk dat hun vragen op een koude steen vielen. Die man zegt dat niet zomaar en die mensen komen hier niet zomaar. Als u nu zegt: "We hebben onmiddellijk de handschoen opgenomen en zijn aan de slag gegaan", hebt u dan nagelaten die mensen daarover in te lichten? Wat is hier aan de hand?

 

We hebben een aantal cijfers gezien in de presentatie van mevrouw Verlinden over het totaalbedrag voor de hele federale politie. We zouden heel graag willen weten hoeveel er concreet naar de FGP gaat.

 

Mijnheer Van Quickenborne, u hebt het over 195 extra personeelsleden tegen het einde van de regeerperiode. In de slideshow van mevrouw Verlinden is er sprake van 409 tegen het einde van de regeerperiode. Kunt u dat uitleggen?

 

Wij hebben geprobeerd creatief te zijn in de zoektocht naar centen, en wij niet alleen. De heer Delmulle stelde hier voor om te gaan kijken bij de douane. U zei dat dat ondertussen is afgeschaft. Dat kan wel zo zijn, maar kunt u misschien eens uitleggen waarom dat niet zou werken? U geeft geen enkele reden, geen enkel argument.

 

Bepaalde zaken uit het plan van de heer Snoeck, zijn '3.0', wilt u uitvoeren, andere niet. Dat wordt dan vrijdag beklonken in de ministerraad. Welnu, die man had een globaal project. Hij is van oordeel dat hij de zaken beter in de hand heeft en zelf meer prioriteiten kan stellen door het statuut te wijzigen en door middelen in eigen beheer te hebben. Is hij ervan op de hoogte dat u daar niet in meegaat? Weet hij dat u maar een aantal punten van zijn plan wilt uitvoeren, en daarmee de totaliteit van het plan in gevaar brengt?

 

Ik blijf mij grote vragen stellen. We weten allemaal dat dit uitzonderlijk was. Die mensen zijn hier een maand geleden komen getuigen. Als het klopt wat u nu vertelt over wat u allemaal gedaan hebt, dan begrijp ik de co-existentie niet.

 

01.04  Christoph D'Haese (N-VA): Een goed debat veronderstelt natuurlijk dat we op een geciviliseerde wijze naar elkaar luisteren. Mevrouw de minister, ik zag u niet zo goed zitten, maar heb des te meer geluisterd naar uw woorden, zonder non-verbale communicatie weliswaar. Ik heb wel alles gehoord wat u gezegd hebt.

 

Ik wik en weeg mijn woorden. U hebt hier eigenlijk een ontluisterend verhaal gebracht. U hebt iets gedaan wat du jamais vu is. Ik zal het proberen te objectiveren en toe te lichten. Wees gerust, ik zal beleefd en hoffelijk blijven in personam, maar ik zal dat veel minder zijn in rem, als ik concreet word.

 

Ik denk dat uw politieke luistervermogen op het uiterst belangrijke departement waar u zit, ondermaats is. We leven allemaal in een rechtstaat. We kennen onze structuren en hebben daar respect voor. Ik wil beginnen met te zeggen dat we het grootste respect hebben voor de mensen die werken binnen de departementen politie en Justitie, zodat u mij en onze fractie dat straks tijdens uw repliek alvast niet in het gezicht kunt werpen. We hebben een sacraal respect voor de mensen die deze instituten belichamen.

 

U begint uw uiteenzetting heel vriendelijk. U bedankt voor de uitnodiging. Iets minder vriendelijk bent u op het einde. Daar kom ik straks op terug. Ik was immers graag tussengekomen vóór de karrenvracht aan cijfers van minister Van Quickenborne. Daarvoor heb ik trouwens respect, want die cijfers zijn een goede zaak en daarvoor dient een dergelijk debat. U bent evenwel iets minder vriendelijk in verband met de voorafgaande verzoeken. Daar bent u niet op afdoende wijze op ingegaan. Volledig irrelevant in dit verhaal sprak u over preventie en nazorg. Dat zijn riedeltjes. Vandaag gaat het over iets totaal anders: het gaat over de problematiek van de FGP.

 

U bent eigenlijk geen minister van Veiligheid meer. U bent minister van omissiviteit. U doet niet wat u behoort te doen, met name eerst en vooral luisteren naar wat er uit het veld komt. U hebt vijf noodkreten volledig genegeerd. Graag zou ik uw concrete antwoord daarop kennen.

 

Ik heb het ongelooflijke voorrecht gehad om mijn stages als advocaat te mogen doen bij de minister van Justitie. Ik heb daar ongelooflijk veel gezien en geleerd. Ik heb ook vaak gezien hoe het niet moet.

 

Laten we het evenwel positief houden. Ik begrijp een aantal dingen niet. Ik wil het hebben over die noodkreten. U bent aan zet sinds oktober 2020. U stond niet op een of andere verkiesbare of onverkiesbare plaats, maar u bent minister. Misschien doet dat er niet toe, maar die noodkreten doen er echter wel toe.

 

De eerste noodkreet kwam er op 2 september 2021. Dat was de mercuriale van de heer Delmulle, dat is niet zomaar een toespraak. Hij zei daar dat de financieel-economische en fiscale misdrijven niet meer kunnen worden aangepakt in dit land. Dat zei hij in een mercuriale, de belangrijkste toespraak van een procureur-generaal, bij het begin van het gerechtelijke jaar. Ik neem aan dat u die noodkreet gehoord hebt. Hij vertelde er toen bij dat men in Brussel van 131 naar 87 speurders moest gaan.

 

De tweede noodkreet kwam er op 17 november 2021. Het College van procureurs-generaal attendeerde de regering op de noodzaak van 1.609 mensen.

 

De derde noodkreet kwam er in een artikel in De Tijd. De pers is de pers, maar het artikel had een ongelooflijk flamboyante titel: "De FGP zit op zwart zaad." Ik kan mij voorstellen dat, als u dat leest als minister van Justitie of als minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, u dat ter harte neemt. Er gebeurde echter niet veel. Niet veel is nog een understatement, er gebeurde eigenlijk niets.

 

De vierde noodkreet kwam op 1 december 2021 van de Nationale Veiligheidsraad. Dat is toch iets meer dan een gezellig koffiekransje. Daarin zitten de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie, van de federale gerechtelijke politie, en zij klaagden die schrijnende situatie aan. De eerste minister beloofde dialoog. Hij zei dat hij dat ging oplossen via zijn minister van Justitie en via zijn minister van Binnenlandse Zaken. Er gebeurde opnieuw niets.

 

De vijfde noodkreet kwam van de heer de la Serna, ondertussen de hoogste magistraat van het land. Hij kwam uit de toren van de zwijgzaamheid en zei in een interview in De Morgen dat hetgeen gebeurt, totaal niet meer kan.

 

Dat alles heeft zich gekristalliseerd in de hoorzittingen van 11 en 17 mei. Ik had ook liever gehad dat we op die twee hoorzittingen onmiddellijk iedereen bij elkaar hadden gehad. We hebben dat in twee delen gedaan. Dat was begrijpelijk vanuit politieke overwegingen van de meerderheid, maar het was spijtig en een gemiste kans dat we dat niet onmiddellijk hebben gedaan.

 

Mijn collega heeft helemaal gelijk. Een van de twee liegt. U hebt een schrijnende, niet-bestaande verstandhouding met de hoogste magistraten van het land. De N-VA-fractie vraagt zich af hoe u de dialoog zult herstellen. U veegt dat hier van de tafel. Is dat onmacht? Is dat arrogantie? Als de hoogste magistraten van het land naar de commissie Justitie komen en hier een noodkreet slaken, samen met de heer Snoeck, die toch niet in dovemansoren kan vallen, dan loopt dat blijkbaar van u af. Dat raakt u niet. U zegt dat hij u in een mail had geantwoord dat hij niet bij u zou komen.

 

Dat kan toch niet in een rechtstaat en in instellingen die zichzelf respecteren in het delicate kader van een scheiding der machten waarin we leven? Montesquieu zou zich in zijn graf omgedraaid hebben als hij had gezien hoe u naar de trias politica kijkt. U gaat geen dialoog aan met de mensen waarmee u een dialoog moet aangaan. U brengt hier een hele hoop cijfers. We zullen u aan uw beloftes houden. We zullen daar zeker op toezien. Er zitten echter ook al een paar dissonanties in. Dat kunnen heel gemakkelijke en relatief gemakkelijke politieke statements zijn. We weten allemaal dat de FGP onbehoorlijk is uitgerust naar personeelsaantallen. Voor de N-VA gaat het niet alleen over kwantiteit, maar ook over kwaliteit. Er moet in die mensen worden geïnvesteerd. Justitie heeft dat nodig. Justitie moet die onderzoeken ... De procureurs-generaal hebben hier voor ons getuigd dat het een scharniermoment in de Belgische Justitie is. Er mag geen enkel dossier in de operatie Sky achterblijven. Er moeten zoveel mogelijk dossiers worden behandeld. Er is daarvoor meer nodig dan een beetje cosmetische esthetiek binnen Binnenlandse Zaken en Justitie.

 

U geeft die mensen een budget voor nieuwe wagens, maar u doet dat slechts voor 60 % van wat ze nodig hebben dit jaar. Voor de volgende jaren, voor 2023 en 2024, is het budget nul euro. In die jaren zullen er dus geen auto's meer worden vervangen. Hetzelfde kan ik zeggen voor de laptops. U voorziet in een budget dat manifest ontoereikend is. Uw respect voor die mensen op het terrein is ondermaats.

 

Dan hebt u het ook over de personeelsplannen. U weet dat het een absolute vraag van de sector is om rekrutering en vooral mobiliteit met onmiddellijke ingang opnieuw mogelijk te maken. Hoe zult u dat doen? We hebben zeer interessante gedachtewisselingen gehad – dat heeft meer betrekking op Justitie – over de vermogensontneming. U hebt al een paar puike cijfers genoemd, waarvoor mijn respect, maar we kunnen daar absoluut nog een tandje bijzetten. Ik zie u instemmend knikken.

 

Ik heb het voorbeeld gegeven van het bureau van voordeelsontneming en de personeelsbezetting in Nederland. Wij wachten ook hier op heel concrete en snelle maatregelen om dat aan te pakken.

 

Wij kunnen hierover nog veel zeggen, wat wij de komende weken uiteraard zullen doen, maar ik houd het bij een laatste punt voor vandaag: de bestuurlijke handhaving. U zegt dat u aan de lokale overheden handvatten zult aanreiken. Dat is mooi gezegd, maar over welke handvatten hebt u het? Hoe zult u een burgemeester van een centrumstad concreet in staat stellen om de bestuurlijke handhaving beter te maken? Die handvatten zou ik graag vastnemen, maar wat zult u concreet doen voor al die lokale entiteiten, die de strijd vanop het laagste niveau moeten kunnen voeren met heel performante middelen?

 

Wij kijken alvast uit naar uw antwoorden.

 

01.05  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, mevrouw de minister, ik zal mijn uiteenzetting niet lang rekken. Ik ben minder in de war dan mevrouw Ingels. Wij hebben heel veel antwoorden gehoord en veel duiding gekregen.

 

Er is inderdaad aan de alarmbel getrokken. Het is onze taak om een analyse te maken van het probleem en te bekijken welke oplossingen er zijn. Hier in de commissie hebben wij een gedachtewisseling. Het staat ons allemaal vrij om constructief bij te dragen aan oplossingen.

 

Mijnheer D'haese, uw reactie en repliek bevatten heel veel negativiteit. Er gebeurt helemaal niks volgens u. Het is een heel negatief verhaal.

 

Voorzitter: Koen Metsu.

Président: Koen Metsu.

 

01.06  Christoph D'Haese (N-VA): Mevrouw Platteau, wij kunnen er geen goednieuwsshow van maken.

 

01.07  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Uiteraard kan dat niet, maar tegelijkertijd moeten we wel erkennen waar de fond van het probleem ligt. We hebben de cijfers van de minister gezien en gemerkt dat de politie ook het slachtoffer is van een besparingspolitiek. De cijfers evolueren nu in de gunstige richting. De huidige regering investeert in de veiligheid.

 

Inzake de kritiek die u geeft, hebt u misschien een kort geheugen. U moet op google maar eens "Jan Jambon besparingen" intikken. Dan krijgt u een aantal krantenkoppen. Mijnheer D'haese, ik geef u een aantal krantenkoppen. "Jan Jambon heeft het land onveiliger gemaakt." "Zwijgen over cijfers, om het niet te moeten hebben over besparingen. De tactiek van Jambon is lang niet nieuw." "Politiebond woest op N-VA." Beste N-VA-fractie, het zou u dus sieren mocht u constructiever in het debat staan.

 

Wij hebben de noodkreten gehoord. Wanneer er een crisissituatie is, moet ze iets in gang kunnen zetten en moeten er zaken ten goede kunnen veranderen. Wij zien veel initiatieven die de ministers nemen. Wij verwachten de veranderingen ook en wij verwachten ze van de regering. Ik verwacht ze echter ook van de federale politie zelf.

 

Het is inderdaad belangrijk dat over een en ander in dialoog wordt gegaan. In die zin deel ik de verbazing over het contact dat er al dan niet is geweest met de procureur. Mevrouw de minister heeft de mail van procureur de la Serna voorgelezen. Die mail moet ons verontrusten. Het is belangrijk dat die relatie kan worden hersteld. Ze is wederzijds. Het vertrouwen moet van beide kanten komen.

 

Ik heb heel veel zaken gehoord over de manier waarop we de federale gerechtelijke politie kunnen versterken, zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat is heel belangrijk, ook voor de aantrekkelijkheid. Ik had ter voorbereiding van de gedachtewisseling heel wat vragen ingediend over de wervingscampagnes en het retentiebeleid dat wordt gevoerd. Ik heb zeker op het vlak van werving zaken gehoord. Wij moeten ter zake echter nog meer bekijken.

 

Eén zaak is immers in middelen voorzien, om personeel aan te trekken. Een andere zaak is dat we de gespecialiseerde profielen moeten kunnen vinden en behouden. We moeten ook nagaan op welke manier de federale gerechtelijke politie is georganiseerd en gestructureerd, ook op het vlak van leiderschap en op het vlak van de loopbaanpaden die mogelijk worden gemaakt.

 

Ik heb daarover zeker veel antwoorden en visies gekregen, mevrouw en mijnheer de minister.

 

Ik had ook een vraag over de concurrentie met de lokale zones, want dat was nog niet helemaal duidelijk. De premies zijn daar immers interessanter. De vraag is hoe we beide beter kunnen laten samenwerken. Daarmee komen we eigenlijk tot de kern van de zaak. We hebben heel veel politie, maar hoe is die gestructureerd en hoe kunnen we alle geledingen van de politie beter laten samenwerken en streven naar efficiëntiewinsten? De digitalisering is ook een heel grote uitdaging. Wij moeten bekijken hoe we de efficiëntie van het project i-Police kunnen verhogen.

 

Ik zal het hierbij houden, maar wij volgen de zaak natuurlijk verder op. Ik ben ook nieuwsgierig naar de tussenkomsten van mijn collega's. We moeten allemaal aan hetzelfde zeel trekken om de federale gerechtelijke politie, de politie en Justitie efficiënter te maken en beter te laten werken.

 

01.08  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, nous allons partager le temps de parole avec mon collègue, Éric Thiébaut. Ensuite, je dois m'excuser car j'ai des votes qui vont intervenir en commission des Finances.

 

Je ne vais pas polémiquer avec la N-VA. Je veux simplement rappeler que le précédent ministre de l'Intérieur était de votre parti et je n'ai eu de cesse, pendant toute une législature, de l'interpeller sur le manque de moyens de certains services de la police fédérale, en particulier sur le fait qu'il concrétisait de jour en jour la disparition notamment d'un service central très important, l'OCDEFO, sous prétexte que les MOTEM étaient mis en place, alors que de l'avis même des acteurs de terrain, les MOTEM ne remplissaient pas suffisamment les tâches accomplies auparavant par l'OCDEFO. Et, malgré de nombreux appels, il n'a strictement jamais rien réformé. Je ne passe pas non plus en revue les non-indexations des dotations aux zones de police. La liste serait bien longue. À un certain moment, quand on a exercé pendant autant d'années certaines compétences fonctionnelles, on se garderait peut-être bien de ne pas avoir suffisamment d'humilité.

 

Pour le reste, je souhaiterais m'adresser à nos deux ministres. J'espère vraiment qu'ils prennent la mesure de la gravité qui est aujourd'hui présente dans notre pays, à savoir des mafias qui - je n'exagère pas - ont décidé de déclarer la guerre à notre État démocratique. Ce qu'il nous a été donné d'entendre et de voir (des règlements de comptes, des crimes de sang, l'utilisation d'armes lourdes contre des domiciles privés et les forces de l'ordre, des intimidations, de la corruption, de la pression faite sur certains magistrats et policiers), tout cela concourt à dresser un constat qui est particulièrement inquiétant et qui appelle une réponse la plus forte possible de notre État. Bien sûr, cela menace notre tissu social et économique. Bien sûr, cela engendre de très graves problèmes de santé publique pour ce qui concerne, par exemple, les narcotrafiquants. Mais c'est aussi notre État, comme État démocratique capable de défendre les libertés publiques et la sécurité publique, qui est aujourd'hui en cause.

 

Comme M. de la Serna nous l'a dit dans ce qui était finalement un peu sa dernière déclaration comme magistrat du parquet, cela n'amuse pas les procureurs généraux de venir au Parlement et de faire des cartes blanches, etc.

 

Je crois qu'ils sont nourris d'un vrai sentiment d'intérêt général et quand le pouvoir judiciaire - avec lequel nous, le pouvoir législatif, et vous, le pouvoir exécutif, devons composer au quotidien pour faire fonctionner au total notre pays - lance un cri d'alarme de cette nature, il faut au minimum l'entendre et voir comment on peut y répondre.

 

C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire que bien sûr, il serait injuste à votre égard de dire que rien n'a été fait. Ce serait injuste. Des choses ont été faites. Vous avez, dans vos départements respectifs, pu nous montrer qu'il y avait un certain nombre d'avancées. Mais je crois vraiment que vu l'état de la situation, nous ne sommes qu'au début du chemin à parcourir.

 

Il faudra, nous le pensons, aller plus loin. Vous aurez l'entier soutien, que ce soit ici ou au sein du gouvernement, de notre groupe et de notre parti. En effet, au-delà du fait qu'il est insupportable d'avoir un crime organisé qui cherche à prendre racine dans notre pays, il y a aussi la volonté et la nécessité, en cette période de crise économique et financière grave, de faire en sorte que celles et ceux qui croient pouvoir s'enrichir d'une manière criminelle puissent répondre de leurs actes non seulement par des sanctions pénales - des amendes ou des peines d'emprisonnement, mais aussi par la confiscation du butin qu'ils croient pouvoir ainsi engranger de manière illicite. C'est fondamental et c'est d'ailleurs le message que nous adressent les procureurs généraux et les hauts fonctionnaires de police. Ainsi, ils disent que si nous les aidons et si nous leur donnons les moyens en termes de personnel et de matériel, ce ne sont pas des dépenses, c'est de l'investissement parce qu'il y aura un rendement.

 

Je crois qu'il s'agit là d'un élément intéressant et qui peut être mis sur la table des arbitrages budgétaires. Au fond, je peux vous comprendre madame la ministre si, à un moment donné, vous ne souhaitez pas être dépossédée de moyens à affecter à certains endroits alors qu'il y a des urgences partout.

 

Je suis dans une zone de police où nous avons également été sollicités pour renforcer la PJF. Le premier réflexe du chef de corps a été de porter son attention sur le fait que nous lui demandions, en tant qu'élus et mandataires, de lutter à juste titre contre l'insécurité routière, les violences intrafamiliales et une série d'autres phénomènes par exemple, mais que s'il était dépossédé de ses moyens, il ne pourrait pas accomplir le plan zonal de sécurité - que nous faisons d'ailleurs en bonne collaboration avec le parquet.

 

Attention à ces transferts de moyens à l'intérieur d'enveloppes fermées! Je plaide pour une augmentation générale des moyens et aussi pour remettre en place l'OCDEFO, ce service central à compétence nationale dont l'intérêt déterminant était de réunir de l'expertise, des policiers formés (à des techniques d'enquête) des experts financiers et fiscaux du ministère des Finances, des gens d'autres horizons capables d'identifier les grands circuits financiers. Car il n'y a pas de criminalité financière, ni d'opération de blanchiment, ni de grande fraude fiscale pour blanchir l'argent de ces criminels et narcotrafiquants s'il n'y a pas des cerveaux capables de le faire.

 

Il faut pouvoir mettre de l'intelligence et de la compétence là aussi. De l'avis de tous, l'OCDEFO avait cette vertu de pouvoir être à la hauteur de ces grands dossiers en plus que d'être compétent au niveau national.

 

Vous nous expliquez toute une série de choses engrangées, mais le message délivré par les hauts fonctionnaires de la police est de savoir, pour la PJF concrètement, quels sont les moyens supplémentaires dont nous disposons dans une trajectoire, mais aussi le plus rapidement possible? C'est une course contre la montre! Je dirais que c'est l'élément majeur que je souhaite vous adresser: c'est une course contre la montre vis-à-vis des mafias. Elles ne connaissent que le rapport de forces. Bien sûr, nous sommes des démocrates. On respecte les procédures et les droits de la défense, les techniques particulières d'enquête, tout cela doit être respecté et personne n'en disconvient. Mais c'est une course contre la montre. Plus ils montent en puissance, plus leur capacité économique de faire du mal à notre État de droit sera importante et peut-être même, comme observé dans certains pays, irrémédiable. Cette course, nous ne pouvons pas la rater!

 

01.09  Éric Thiébaut (PS): Merci à vous deux pour vos exposés assez complets.

 

Je voudrais vous dire que je suis membre de cette commission depuis 2007. Je suis le vétéran ici en quelque sorte et j'ai connu sept ou huit ministres de l'Intérieur. Le seul ministre de l'Intérieur qui a diminué les moyens de la police, c'est votre prédécesseur. En début de législature, votre prédécesseur a diminué le budget de 3 %. On nous a expliqué, notamment dans les zones de police, qu'on n'allait pas indexer les dotations aux zones de police à l'époque parce qu'il y aurait un saut d'index. Effectivement, il y a eu un saut d'index décidé par le précédent gouvernement.

 

Puis il y a eu les attentats. De nouveaux moyens ont été consacrés à la lutte contre le terrorisme. Mais au départ, le précédent gouvernement avait réduit tous les budgets, justice et police, de 3 %. Il faut avoir un peu de mémoire. Je comprends les réflexions de mes collègues, mais à un moment, il faut un peu de retenue par rapport à tout cela. L'histoire vous rattrape.

 

De nouveaux moyens, vous en avez déjà apportés, et aussi bien vous, madame la ministre que monsieur le ministre, avez rappelé les augmentations de budget: 310 millions d'euros pour la justice, 1 600 policiers par an dans l'accord de gouvernement. Des moyens supplémentaires, le nouveau gouvernement en a apporté. C'est clair.

 

Mais ceci étant dit, il est clair aussi que les auditions auxquelles nous avons assisté nous ont tous ébranlés fortement. Des images ont été montrées, des cris d'alarme ont été poussés. Je rejoins mes collègues. On ne peut pas rester sourds à ces cris d'alarme. On les a entendus dans les médias, et au sein de la commission. Quand on vous dit que l'État de droit est menacé par la mafia aujourd'hui dans notre pays, il faut une réponse politique forte. C'est clair.

 

Je l'ai dit lors des auditions la dernière fois, au mois de mai. On était pratiquement au 23 mai, date de l'assassinat, il y a tout juste 30 ans, du juge Falcone.

 

Je me suis récemment rendu à Palerme et suis passé devant cette stèle qui a été érigée en mémoire du juge Falcone. Je l'ai dit aux magistrats la dernière fois: je ne veux pas qu'on fasse une stèle en Belgique, à Anvers, pour commémorer la mémoire d'un de nos magistrats qui aurait été liquidé par la mafia! Lors des auditions, il a été expliqué que des dizaines de magistrats et de policiers sont menacés de mort par les mafias chez nous. C'est inadmissible! Nous devons avoir une réaction très forte à ce sujet. Si on laisse s'installer ce genre de choses sans une forte réaction, on se retrouvera dans un système comme en Sicile et il sera très difficile de faire marche arrière.

 

Madame la ministre, vous êtes venue avec des chiffres et des propositions de nouveaux budgets, de réinvestissements, ce qui est vraiment très bien. Mais M. Snoeck nous a présenté un plan et une stratégie précise; Il nous a expliqué qu'il lui manquait 1 000 inspecteurs pour pouvoir être vraiment efficace et qu'il aurait besoin de 30 millions par an pour financer sa stratégie. J'ai trouvé cette stratégie convaincante et très concrète.

 

Un budget, ce sont des dépenses, mais aussi des recettes. 30 millions, c'est beaucoup, mais les magistrats nous parlent de 200 millions d'euros récupérés dans des saisies, le ministre de la Justice de 13 milliards pour la cocaïne – je ne dis pas que nous devons revendre la cocaïne, bien sûr – et de grosses sommes en liquide. Cet argent doit être réinvesti, mais il peut aussi être inscrit dans notre budget. Si les magistrats nous demandent plus de moyens pour recueillir plus d'argent dans les saisies, cela pourrait fonctionner. On leur donne les moyens, à eux de nous montrer les résultats! Quand on parle de dépenses supplémentaires, lors des négociations budgétaires, il faut aussi inscrire les recettes supplémentaires et au bon endroit!

 

Il nous a aussi été dit qu'un problème se posait à l'Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC) pour aller chercher l'argent.

 

Dans l'accord de gouvernement que je reprends, il est stipulé que "pour l'ensemble des infractions, le gouvernement investira dans des enquêteurs judiciaires spécialisés pour appliquer le principe follow the money afin que la criminalité soit combattue par les recettes qu'elle génère". Donc, si on inscrit les dépenses, je pense qu'il faut aussi inscrire raisonnablement des recettes supplémentaires. La négociation budgétaire devrait être un peu facilitée par cela, me semble-t-il. C'était ce que je voulais vous dire.

 

Simplement, madame la ministre, pour repréciser, ce que j'aurais voulu, c'est que vous compariez les efforts que vous alliez proposer à la proposition de M. Snoeck.

 

01.10  Marijke Dillen (VB): Mevrouw  de minister, mijnheer de minister, ik ben toch enigszins ontgoocheld over de toelichting die wij hier vandaag hebben gehoord. Het is al gezegd door de collega van de N-VA, zij stond werkelijk in schril contrast met wat wij gehoord hebben tijdens de hoorzitting van enkele weken geleden. Wij kregen vandaag een beeld geschetst alsof er een antwoord, of minstens een begin van antwoord, is gegeven op de noodkreet die wij enkele weken geleden hebben gehoord.

 

Uw antwoorden vind ik teleurstellend. Ik heb vele vragen gesteld en ik zal het verslag nog gedetailleerd overlopen. Voor alle duidelijkheid, mevrouw en mijnheer de minister, ik beweer hier niet dat er nog niets gebeurd is. Zo eerlijk en correct ben ik wel. Ik weet, mevrouw Verlinden, dat wij de wereld niet op één nacht kunnen veranderen. Daar hebt u gelijk in.

 

Ik kom eerst even terug op een aantal concrete antwoorden. Mevrouw Verlinden, u hebt een uitvoerig beeld geschetst, aan de hand van een powerpointpresentatie, waarvoor dank, van de aantallen manschappen. Het moet mij toch van het hart dat het hoofdzakelijk over de federale politie ging, en niet specifiek over de federale gerechtelijke politie. Wat dat betreft, blijven wij op onze honger.

 

De minister van Justitie heeft gezegd dat hij de bezorgdheden van de directeur-generaal deelt en dat er een duidelijk budget moet zijn. Ik moet zeggen, mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken, dat ik dat wel miste in uw uiteenzetting. U zult mij straks misschien verbeteren, maar ik vond niet dat die gelijklopend was met het terechte pleidooi van de minister van Justitie, die duidelijk op een afzonderlijk budget voor de FGP wijst.

 

Mijnheer de minister van Justitie, u hebt een aantal knelpunten geschetst. Het waren vier vrij correcte knelpunten in verband met de situatie bij de FGP. Een van die zaken, het eerste knelpunt, is de capaciteit. U hebt gezegd dat de operatie Sky ECC een zeer zware hypotheek op de capaciteit heeft gelegd. Dat klopt enigszins, maar tijdens de hoorzitting hebben wij hier toch een andere stem gehoord. Diverse sprekers stelden dat het probleem al veel ouder is dan de operatie Sky ECC en dat het daardoor alleen is toegenomen.

 

Ik hoor dat u volgende vrijdag in de ministerraad extra middelen zult vrijmaken en wens u daar heel veel succes mee. U stelt terecht dat elke man of vrouw die bij de FGP vertrekt, moet worden vervangen en dat er tegen het einde van de legislatuur 409 mensen bij moeten komen. Mijnheer de minister, u zult toch ook de unisono noodkreet hebben gehoord, het pleidooi van alle sprekers voor 1.000 extra manschappen. Zij zien een tekort van 1.000 manschappen, niet van 409 tegen het einde van de legislatuur.

 

We kunnen misschien nog een vraag stellen waar vandaag niet over werd gesproken. Is de capaciteit in dit land wel eerlijk verdeeld? Ik heb de indruk dat Vlaanderen zeker niet overbedeeld is. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de noodkreet van de West-Vlaamse korpschefs van vanmorgen. Ik verwijs naar de vrij recente noodkreet van alle 13 korpschefs in Vlaams-Brabant, die daar toch een ander idee over hebben.

 

U zegt tegelijkertijd dat er naast een verhoging van het budget en van de capaciteit ook een versterking is gekomen van de ondersteunende functies. Daarbij verwees u naar de scheepvaartpolitie. Ik ben zo vrij even te verwijzen naar een uitspraak van politievakbond ACV, de minister van Binnenlandse Zaken ongetwijfeld goed bekend, van nog maar twee weken geleden in Gazet van Antwerpen, op 1 juni. Men sprak heel duidelijk over het failliet van de federale politie: "Na de klacht van de procureurs-generaal over het grote tekort aan speurders, nadat de gerechtelijke afdeling te kennen heeft gegeven een aparte dienst te willen vormen en nadat de scheepvaartpolitie gemeld heeft dat ze enkel nog tijdens de kantooruren acties zal uitvoeren als er niet heel zwaar en snel geïnvesteerd wordt in de federale politie, zal ze binnen afzienbare tijd niet meer bestaan."

 

In de haven van Antwerpen zal de scheepvaartpolitie alleen nog tijdens de kantooruren acties ondernemen. Dat roept ernstige vragen op. Uit dossiers weten we dat heel wat illegale activiteiten in de haven van Antwerpen hoofdzakelijk 's nachts gebeuren.

 

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster: Mag ik stilte vragen? U kunt altijd in de gang zaken bespreken. We willen allemaal naar de spreker kunnen luisteren.

 

01.11  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, een ander door u aangehaald knelpunt is de effectiviteit, waarbij u de vraag stelde of het aanwezige personeel wel doeltreffend wordt ingezet. U kondigt aan dat u een debat wilt voeren over de veiligheidsstructuur. Ik ben benieuwd wat dat zal inhouden. Kunt u hierover al meer toelichting geven?

 

Volgens u rijst de vraag of de standplaatsen niet meer moeten worden gecentraliseerd. U bent er toch van op de hoogte dat dit juist in West-Vlaanderen tot zware protesten heeft geleid en dat dit als een van de redenen wordt aangegeven waarom mensen worden weggejaagd, onder andere omwille van de verplaatsingen.

 

Iedereen in deze commissie zal het er unaniem over eens zijn dat veiligheid een prioriteit moet zijn en dat criminaliteit op een doeltreffende manier moet worden aangepakt en ook een prioriteit moet zijn. Tegelijkertijd stellen we evenwel vast dat dit vandaag niet meer mogelijk is. Ik verwijs nogmaals naar de voorbije zeer interessante hoorzittingen in deze commissie. Alle sprekers hebben toen eensgezind, letterlijk zij aan zij, verklaard dat de huidige situatie onhoudbaar is en dat het zo niet langer kan. Ik hoop dat u beseft dat dit land werkelijk in een echte veiligheidscrisis verkeert. De veiligheid is in gevaar. Het is heel erg dat we tijdens die hoorzittingen moesten vernemen dat ernstige criminaliteit niet langer kan worden vervolgd en bestraft. Nog straffer, ernstige criminaliteit zal zelfs niet meer worden onderzocht. Dat mag u toch niet onberoerd laten.

 

Ik verwijs naar cijfers die wij hier tijdens de hoorzittingen hebben gekregen en naar het Brusselse project dat hier toen heel uitgebreid werd toegelicht. U zult dat wel beter kennen dan ik. Het kan toch niet dat het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter keuzes moeten maken vanwege de al te beperkte capaciteit, middelen en mogelijkheden van de externe partners? Het kan toch niet – dat werd hier toen letterlijk verklaard – dat de strijd tegen de georganiseerde en de ondermijnende criminaliteit geen topprioriteit meer is voor Justitie en politie, juist vanwege dat gebrek aan middelen en mankracht? Dat is nochtans de realiteit, zoals we hebben gehoord van de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn.

 

Mijnheer de minister, u hebt de federale gerechtelijke politie volledig terecht lof toegezwaaid. Zij vormen inderdaad de eerste en een van de belangrijkste schakels in die daadwerkelijke aanpak van de criminaliteit. Zij spelen een heel belangrijke rol om het criminele milieu te ondermijnen, te destabiliseren en te bestrijden. We weten allemaal dat zonder een goed ondersteunde federale gerechtelijke politie al die verschillende vormen van zware criminaliteit niet kunnen worden aangepakt. Ik kan daarvan talrijke voorbeelden geven, maar mijn spreektijd is helaas beperkt.

 

Mevrouw de minister, mijnheer de minister, ik wil hier nogmaals een pleidooi houden om de federale gerechtelijke politie bij hoogdringendheid meer middelen te geven. Mijnheer de minister, ik had u gevraagd of het niet kan worden onderzocht of de opbrengsten van Sky ECC en van andere grote drugsdossiers kunnen worden gebruikt voor een versterking van de FGP. De federale procureur heeft hier een beeld geschetst van al die onwaarschijnlijke opbrengsten. Ik neem aan dat u die slides ook hebt gezien. Het gaat om massa's geld, om dure horloges van 100.000 tot 2 miljoen euro. Ik wist zelfs niet dergelijke dure horloges bestaan, maar ik ben dan ook geen specialist ter zake. Probeer toch eens te onderzoeken op welke manier we die opbrengsten, die dankzij de inspanningen van de FGP worden gevonden, hiervoor kunnen benutten.

 

Ik rond af. Mijnheer de minister, als het u echt menens is met uw talrijke aankondigingen om Justitie straffer te maken, doe hier dan alstublieft iets aan. Zorg ervoor dat alle strafrechtelijke feiten kunnen worden onderzocht en dat men niet alleen inspanningen levert voor zaken waarover we vandaag in de media hebben kunnen lezen, namelijk het gsm-gebruik achter het stuur.

 

Voor alle duidelijkheid, ik ben daar ook voorstander van, ik houd hier geen pleidooi om het verkeer niet veilig te maken. Zorg er echter voor dat niet alleen dat soort feiten maar alle zware strafrechtelijke feiten kunnen worden onderzocht en vervolgd. Mijnheer de minister, een samenleving verwacht dat van een goede minister van Justitie.

 

01.12  Philippe Pivin (MR): Madame la ministre, monsieur le ministre, mes remerciements sincères et marqués à l'attention de chacun de vous pour l'exercice que vous avez mené ici, qui n'est pas un exercice des plus simples. Vous nous avez apporté beaucoup de réponses. Parfois, elles sont très concrètes. Parfois, elles le sont moins. J'ai envie de dire que je les ai acceptées sous réserve d'analyse parce qu'il est évidemment impossible de décortiquer les tableaux que nous avons reçus il y a quelques heures.

 

À ce sujet, madame la ministre, de l'Intérieur, j'aimerais vous demander s'il est possible de fournir à la commission les plans d'investissement en matériel, si ce n'est pas quelque chose de confidentiel. Cela nous permettrait de voir vers quoi nous allons dans les années à venir, lorsque des investissements vont être réalisés dans ce qui est matériel, que ce soit du petit matériel ou du matériel de haute technologie. Vous ne devez pas me répondre maintenant, mais voir ce qu'il en est.

 

Vous nous avez apporté beaucoup de réponses, et cela me permet d'emblée de retirer 12 des 15 questions que j'avais introduites. Je pense que c'est quand même un joli score pour vous. Il en reste quand même trois, auxquelles, peut-être par distraction, je n'ai pas entendu de réponse.

 

La première concerne la révision des tableaux en ressources humaines. Par rapport au tableau organique actuel, il manquait apparemment 500 personnes, mais tout le monde s'accordait à dire que le tableau organique est obsolète. Il date d'ailleurs des années 1990. Une révision des tableaux en ressources humaines obsolètes est-elle en cours de réalisation? On nous a dit au cours des auditions qu'il faut environ dix enquêteurs aujourd'hui pour mener à bien une enquête, alors qu'il y a 15 ans, il en fallait deux. Vu la complexité des enquêtes, pour l'informatique, l'analyse pointue, l'expertise spécialisée, quels sont les objectifs d'une révision des tableaux en ressources humaines?

 

La deuxième question que je maintiens concerne les laboratoires d'analyse, que vous avez évoqués, mais de façon assez générale. Vu la détresse qui y est parfois rencontrée, quels sont précisément les investissements prévus dans les laboratoires d'analyse? Quelle est la tendance de la capacité de travail au sein de ceux-ci? Quels sont les objectifs, compte tenu de la sollicitation de ces laboratoires par la police fédérale et par les polices locales? Je voudrais savoir enfin si la CPPL vous a adressé des demandes concernant l'accès à ces laboratoires par les polices locales. Nous avions également entendu ce souhait exprimé.

 

En ce qui concerne la fonction de commissaire, lors des auditions, des intervenants ont appelé de leurs vœux une possibilité d'évolution vers la fonction de commissaire en chef.

 

Madame la ministre, il y a quelques mois, vous m'aviez répondu qu'une révision du système de pondération pour le personnel civil et une passerelle entre la fonction d'enquêteur spécialisé et le grade de commissaire de police était en projet. Qu'en est-il aujourd'hui de ce système de pondération et des perspectives nouvelles de carrière pour les profils plus spécialisés et pour accéder à la fonction de commissaire en chef?

 

Ce sont les trois questions pour lesquelles je n'ai pas reçu de réponse précise durant les deux exposés.

 

Je pourrais résumer le questionnement à une seule interrogation: comment faire dorénavant pour éviter de constater chaque année que l'on atteint environ 50 % des objectifs assignés. J'espère qu'avec les réponses que vous nous avez apportées et les engagements pris par vos services, et ce, dans le cadre de vos compétences, on arrivera à une amélioration rapide d'une situation extrêmement préoccupante décrite par des gens qui représentent un des maillons les plus importants de la chaîne devant concourir à la protection de nos concitoyens.

 

01.13  Franky Demon (CD&V): Het is goed dat we deze gedachtewisseling kunnen hebben, als vervolg op de hoorzittingen van de afgelopen maanden met de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en de politietop. Toen is zeer duidelijk gebleken dat er bij de politie en het gerecht een grote en terechte bezorgdheid bestaat over de situatie van de FGP. Uit de antwoorden van de ministers vandaag blijkt dat zij allebei die bezorgdheid delen. U hebt al veel gedaan en u zult nog veel doen om aan die bezorgdheden tegemoet te komen.

 

Dat de FGP kamp met een tekort aan mensen en middelen – dat hebben ook de grafieken ons geleerd – is een erfenis uit het recente verleden. De huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft reeds heel wat stappen gezet om daaraan te verhelpen: 310 miljoen euro extra politiebudget in deze legislatuur, er werden al 200 mensen extra aangeworven bij de FGP, er is een sectoraal akkoord voor de politie, en zo kan ik nog even doorgaan.

 

Vandaag hebben we geleerd dat er nog heel wat bijkomende inspanningen op de agenda staan. De personeelsgroei wordt voortgezet, er is in een meerjarenplan voorzien voor de besteding van de enveloppen met extra middelen, met terecht een bijzondere aandacht voor de FGP – te denken valt aan de een-op-eenvervanging van vertrekkers –-, en nog eens 195 bijkomende mensen voor de FGP.

 

De beelden die de federale procureur ons liet zien, drukten ons keihard met de neus op de feiten en lieten ons de wreedheden zien van de bendes uit de georganiseerde misdaad in ons land. Zuid-Amerikaanse drugskartels zijn in ons land aanwezig om hier drugslabo's te runnen. Ze deinzen er niet voor terug om hun barbaarse gewelddaden ook hier te gebruiken. Het kraken van de Sky ECC-telefoons zorgde voor een enorme schat aan informatie, zodat er in tal van drugsdossiers doorbraken konden worden geforceerd. Vorige week nog zagen we dat er twee havenarbeiders gearresteerd werden op basis van die Sky ECC-berichten.

 

Onze maatschappij staat duidelijk onder druk, dat hebben we bij meerderheid en minderheid mogen horen.

 

Tegelijkertijd stuit de federale gerechtelijke politie ook op haar limieten. De verzuchtingen van de vertegenwoordigers van het openbaar ministerie en de FGP zijn, terecht, hard binnengekomen bij ons allemaal. Minister Verlinden heb ik vandaag heel duidelijk horen zeggen dat ze die verzuchtingen goed gehoord heeft en dat ze daaraan tegemoet komt met plannen die ze vooropstelt. Tijdens de hoorzittingen beweerde men hier dat u niet meer naar hen wilde luisteren. Uw daden bewijzen, denk ik, het tegendeel. U hebt de hand gereikt om met de heer de la Serna in gesprek te gaan. Hij heeft uw aanzoek op dat moment geweigerd. Dat plaatst toch een en ander in perspectief. Laat mij dan ook toe te zeggen dat mijn vertrouwen in de ex-voorzitter van het College van PG's toch een knauw heeft gekregen. Hopelijk straalt dit niet verder af op de werking van het College.

 

Ik ben blij vast te stellen dat deze verenigde commissie u volledig steunt in uw vraag naar extra middelen voor de politie. U zei het letterlijk: u staat voor hen op de barricaden. Ik heb het al een aantal keer gezegd, ook deze ochtend, en ik herhaal het graag. Ik hoop dat alle andere partijen bij de begrotingsbesprekingen even stellig en consequent zullen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in.

 

De uitdaging die voor ons ligt is de FGP versterken en toekomstbestendig maken. Met het plan 3.0 ligt er vanuit de politie zelf alvast een duidelijk toekomstplan voor de korte en de middellange termijn klaar. Maar we moeten ook verder durven kijken, naar de lange termijn. Hoe zullen we onze gerechtelijke politie vormgeven op lange termijn? Wat moet de plaats zijn van de FGP binnen ons veiligheidsmodel? Dat zijn grote vraagstukken die onze aandacht verdienen en waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn, die onderzocht zullen moeten worden. De minister heeft al een aantal pijlers geschetst waarop we die toekomstige politie moeten stoelen: innovatie, specialisatie, cohesie enzovoort. Er werd ook gewezen op de interne efficiëntieoefeningen die binnen de FGP zullen moeten worden gemaakt.

 

De minister van Justitie wees er terecht op dat wij niet zomaar extra personeel kunnen blijven bijpompen. Geachte ministers, kunnen jullie wat nader ingaan op de mogelijkheden die u ziet voor efficiëntieoefeningen?

 

Ik verneem ook dat de kabinetten van directeurs-generaal van de federale politie soms zeer goed bevolkt zijn. Voor de DGJ gaat het kennelijk zelfs om een overtal van 110 %, meer dan het dubbele dus van wat voorzien is in het personeelsplan. Klopt dat? Zijn er ook daar efficiëntiewinsten mogelijk?

 

Ondertussen moeten wij er alles aan doen om te vermijden dat de onderwereld verder infiltreert in de bovenwereld. Daarvoor is er meer nodig dan enkel een versterking van onze politiediensten. Ook onze lokale besturen verdienen het om te beschikken over de nodige instrumenten in die strijd. Ook de procureur-generaal van Brussel had het daarover. In de prioriteitennota die hij ons bezorgde, staat duidelijk te lezen dat samenwerking met de bestuurlijke overheden moet verhinderen dat criminele organisaties hun activiteiten op een legale manier in het maatschappelijke verkeer kunnen brengen.

 

U weet dat onze fractie daarom expliciet sterk gelooft in het concept van bestuurlijke handhaving. Voor ons is dat dan ook een absolute topprioriteit. Recente hoorzittingen daaromtrent met experts uit Nederland hebben nogmaals aangetoond dat dit model absoluut goed werkt. Als wij het echt allemaal serieus menen met de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, dan moeten wij ook op dat gebied stappen durven zetten.

 

Mevrouw de minister, u geniet onze volledige steun bij de uitwerking van uw wetsontwerp ter zake. Wij wachten toch met een zeker ongeduld af en staan te popelen om aan de parlementaire behandeling ervan te kunnen beginnen.

 

Tot slot, veiligheid moet een topprioriteit zijn voor ons allemaal. Deze regering heeft alvast getoond op dit vlak bijzonder veel ambitie te hebben. Die ambitie moedigen wij met CD&V volop aan en ondersteunen wij absoluut. Ik hoop alvast dat alle collega's die ambitie met ons willen delen.

 

01.14  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, je remercie Mme la ministre ainsi que M. le ministre pour leurs exposés et les différentes réponses qui ont été données jusqu'à maintenant. J'aimerais, au préalable, m'excuser auprès des ministres parce que je devrai quitter la séance par la suite pour d'autres obligations. Je vous prie de m'excuser mais je suivrai avec beaucoup d'attention les réponses qui seront données aux différentes questions.

 

Je dirai tout d'abord que je ne vais pas rentrer dans les débats entre les différentes majorités, celle d'aujourd'hui et celle d'avant. Je pense que nous sommes face à une situation assez catastrophique et assez grave et qu'il faut agir. La responsabilité est partagée par l'ensemble des gouvernements qui sont passés ces dernières années. L'enjeu ici n'est pas de savoir qui est coupable de quoi. Je pense que chacun a une part de responsabilités dans ce qui se passe aujourd'hui. L'objectif est de trouver des solutions et d'apporter des réponses aux demandes précises qui nous ont été formulées par les acteurs de terrain. C'est dans cet esprit que j'interviens, à savoir un esprit constructif pour trouver des solutions.

 

Dans vos différents exposés, vous nous dites que, sur les 1 600 aspirants engagés en 2021, seuls 150 iront à la police judiciaire fédérale (PJF). Sauf erreur de ma part, le chiffre de 150 enquêteurs n'est pas un chiffre net. Ce sont des nouveaux engagements. Il faut donc encore déduire le nombre d'enquêteurs qui partent chaque année de la police judiciaire fédérale pour obtenir le chiffre net et savoir dans quel délai on pourrait répondre à la demande de 1 000 enquêteurs supplémentaires.

 

Pourriez-vous m'indiquer l'évolution nette du nombre d'enquêteur à la PJF pour l'année 2021 et votre projection pour les années à venir? On sait qu'on n'arrivera pas aux 1 000 enquêteurs demandés durant votre mandat, puisque vous nous indiquez que la PJF sera renforcée de 409 effectifs supplémentaires d'ici 2024. On est donc à moins de la moitié de ce qui est demandé par la magistrature et la PJF pour permettre à celle-ci de faire son travail. Ce chiffre a-t-il été concerté avec les acteurs de terrain. Là encore, les 409 effectifs supplémentaires sont-ils un chiffre net qui tient également compte des départs ou s'agit-il d'un chiffre brut?

 

M. Van Quickenborne nous a indiqué que 19 enquêteurs Ecofin ont été engagés en 2021. Pouvez-vous m'indiquer combien d'enquêteurs Ecofin sont partis durant la même période? Là aussi, pour que nous disposions d'un chiffre net, avez-vous une idée des besoins en la matière?

 

Toujours concernant le personnel, on sait qu'il y a un problème d'attractivité – cela a été dit par M. Van Quickenborne – pour la fonction d'enquêteur à la PJF, ce problème a été mentionné plusieurs fois ces dernières semaines, notamment en commission.

 

Dans le rapport de suivi des recommandations de la Commission attentats, vous donniez d'ailleurs des chiffres interpellants. On apprenait que fin 2020-début 2021, 656 offres d'emploi avaient été publiées pour la police fédérale, dont seulement 21,4 % ont été pourvus à ce jour. Il ne suffit donc pas d'ouvrir des postes, il faut encore que des gens veuillent venir travailler et que les emplois soient pourvus. On doit élucider ce problème d'attractivité. Il faut donc se poser les bonnes questions sans tabou.

 

Je souhaiterais vous demander votre position sur les points suivants. On sait que le gouvernement précédent a supprimé la prime d'enquête, ce qui a fait perdre environ 200 euros par mois aux enquêteurs de la PJF. Monsieur Van Quickenborne, vous indiquez qu'une prime n'est pas une solution parce que certains services, qui bénéficient encore d'une prime, connaissent également un problème d'attractivité. Évidemment, octroyer simplement une prime ne constitue pas une solution magique, mais cela a une influence sur l'attractivité et c'est ce qui nous est indiqué par les syndicats de police, qui regrettent la disparition de cette prime.

 

J'aimerais aussi entendre Mme Verlinden à ce sujet. Pensez-vous qu'il faut revenir sur la suppression de cette prime? Cela a-t-il été discuté avec les acteurs de terrain?

 

On sait que l'on a chaque année la discussion du financement de la NAPAP. On a d'ailleurs vu une belle mobilisation de la part des policiers l'année dernière lorsqu'il a été question des projets du gouvernement de supprimer la NAPAP. Pour mettre fin à ces discussions, ne faut-il pas créer un véritable dispositif d'aménagement de fin de carrière avec un financement structurel au niveau fédéral pour tous les membres de la police?

 

Comme vous le savez, le terrain demande un renforcement de la PJF à concurrence de 35 millions d'euros par an. J'aimerais une réponse claire à cette demande. Pourquoi ne pas avoir profité du dernier ajustement budgétaire pour investir ces 35 millions d'euros?

 

Vous indiquez investir un montant de 24,9 millions d'euros d'ici 2024. C'est bien en dessous de ce qui est demandé par le terrain. Pourquoi? Ce montant a-t-il fait l'objet d'une concertation avec les différents acteurs qui sont venus témoigner dans cette commission?

 

Vous dites qu'il y a une pénurie de moyens publics mais on sait que la police judiciaire fédérale est rentable. La PJF permet d'aller chercher l'argent du crime organisé et de la grande criminalité économique et financière, qui peut être réinvesti dans les services publics. Rien que Sky ECC a rapporté 72 millions d'euros, ce qui est le double de ce qui est demandé par la PJF. Nous perdons des milliards chaque année à cause de la fraude fiscale.

 

Investir dans la PJF, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est, au contraire, un moyen pour résoudre cette pénurie de moyens publics.

 

Je vous ai demandé si on pouvait avoir une idée du manque à gagner dû au sous-financement actuel de la PJF mais je ne crois pas avoir reçu de réponse.

 

Une étude par rapport à ces montants pourrait-elle être réalisée, par rapport au manque à gagner si on n'investit pas dans la PJF? Si, de manière sous-financée, on arrive à prendre 72 millions d'euros, qui est le double du budget demandé aujourd'hui, on se demande pourquoi on ne va pas plus loin. Qu'est-ce qui bloque?

 

Lors des discussions sur le dernier ajustement budgétaire, vous avez indiqué que vous utilisiez vous-même cet argument de rentabilité de la PJF.  Donc, qu'est qui coince? Qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas ces 35 millions, vu que tout le monde sera gagnant? La PJF aura les moyens nécessaires, elle pourra bien faire son travail, ça va rapporter de l'argent à l'État et on pourra renforcer les différents services publics.

Pourquoi ne met-on pas ces 35 millions? Si tout le monde est d'accord, qu'est-ce qui coince?

 

01.15  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de vicepremier, mevrouw de minister, dank u voor uw toelichting en uw antwoorden op de vragen uit de interessante hoorzitting van enkele weken geleden. Ondertussen hebben mijn collega Katja Gabriëls en ikzelf enkele contacten met mensen van de FGP gehad. Wij hebben interessante informatie ontvangen, die ik hier wil delen en verifiëren.

 

Men beweert dat er voor de DGJ via mobiliteit momenteel geen vacatures kunnen worden opengesteld door een gebrek aan middelen. Is dat zo? De DGJ is namelijk op zoek naar gespecialiseerde rechercheurs en bijzondere profielen in sleutelfuncties. Kunt u dat bevestigen of ontkrachten?

 

Zij vertelden ook dat er op de werkvloer soms erg inefficiënt wordt gewerkt, door een gebrek aan materiaal en instrumenten, zoals pc's, smartphones, wagens enzovoort. Ik heb verhalen gehoord over werknemers die hun eigen smartphones moeten gebruiken voor opzoekingen. Wordt daar iets aan gedaan? Worden de nodige budgetten daarvoor vrijgemaakt?

 

In de hoorzitting werd het voorstel geopperd een soort recuperatiefonds op te richten zodat in beslag genomen goederen en geld na vrijgave gedeeltelijk kunnen terugvloeien naar de federale gerechtelijke politie. Zo'n systeem bestaat trouwens al, namelijk het verkeersboetefonds. De FGP vroeg of dat mogelijk is, want op die manier zouden ze naast hun wedde voor hun werk beloond kunnen worden via instrumenten of andere zaken om hun diensten te ondersteunen. Kan dat worden overwogen of ligt dat al op tafel? Zou dat een goed idee kunnen zijn?

 

Er werd ook gesproken over het statuut en het loon. Die premie werd inderdaad afgeschaft, maar dat is vandaag niet het grote probleem. Het grote probleem is dat het loonverschil met de interventieploegen in lokale zones, die goed betaald worden voor overuren en weekend- of nachtwerk, te groot is, waardoor er weinig instroom is vanuit die groep.

 

Dat is trouwens het schisma tussen de federale politie en de lokale politie. In de interventiediensten bij de lokale politie verdient men veel meer. Denken jullie er ook aan om daaraan te werken?

 

Verder weet ik niet of dit nog geldt binnen het nieuwe systeem, maar wat betreft de instroom werden in het oude systeem veel aspiranten die nog niet voor een zone hadden gekozen, of wel hadden gekozen maar nog geen plaats hadden, via de grote pool gedetacheerd naar de FGP om er een opleiding te krijgen. Na een of twee jaar vertrokken zij dan opnieuw naar de plaats die zij hadden verkozen, met een groot verloop als gevolg. Kunt u dat bevestigen en wordt dat door het management ook onderschreven?

 

Wat Antwerpen betreft, de procureur van Antwerpen heeft in de hoorzitting tot tweemaal toe gezegd dat Antwerpen de cocaïnedraaischijf is van de wereld. De minister van Justitie heeft bevestigd dat het een ernstig probleem is. Er wordt een plan uitgewerkt om te dalen in die ranking, waarin we toch liever niet de eerste plaats bekleden. Bent u op de hoogte van dat plan? Het bootje dat de lokale politie heeft gekocht zal echt het verschil niet maken. De scheepvaartpolitie heeft ook gezegd dat ze meer middelen en mensen nodig heeft. Bent u op de hoogte van het plan om dat te verwezenlijken?

 

Tot slot wens ik te zeggen, zoals u bevestigde, dat Justitie is versterkt. Het stond ook in het regeerakkoord en is nu in de praktijk vertaald. Ik hoor echter ook van de FGP dat we de ketting in haar geheel moeten versterken, ook door meer rechercheurs aan te stellen bij de FGP en meer instrumenten ter beschikking te stellen. Het gaat om budgetten, maar ook om mensen vinden, opleiden, motiveren en hen goed in hun vel laten voelen omdat ze een toffe job hebben.

 

Open Vld vindt dat de juiste weg is ingezet, maar er is nog werk aan de winkel, zoals jullie zelf toegeven. Ik wens jullie daar beiden veel succes bij.

 

01.16  Bert Moyaers (Vooruit): Mevrouw de minister, mijnheer de vicepremier, bedankt voor de heel uitgebreide informatie die u vandaag gebracht hebt. Het was meer dan een goed belegde boterham. In het regeerakkoord was een van de prioritaire beleidsdoelstellingen dat er een versterking moest komen van de veiligheidsdiensten. Dat was nodig. Ik heb hier al een paar keer gezegd dat het voor Vooruit heel duidelijk is dat er op veiligheid niet bespaard mag worden, maar dat er net in moet worden geïnvesteerd om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen.

 

De voogdijministers hebben vandaag engagement getoond om de geïntegreerde politie als organisatie te versterken. Ik denk in de eerste plaats aan de aanwerving en opleiding van 1.600 aspiranten per jaar. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in omkadering, met de vernieuwing van de loonmotor en de herinvestering in ICT. Dat heb ik hier vandaag ook gehoord. Zeker de versterking in de globale IT voor de federale politie is echt nodig om te kunnen anticiperen op de veiligheidsrisico's die we vandaag kunnen lopen, zoals cyberaanvallen. Vandaag gaat het voor een groot stuk over de specifieke versterking van de personeelscapaciteit van de federale politie. De capaciteit in 2022 wordt opgetrokken naar 12.719 effectieven. Dat stijgt nog door naar het einde van de legislatuur, dus eind 2024, naar 13.109. Enerzijds doen we dat door blijvend te voorzien in een een-op-eenvervanging van de profielen en anderzijds door extra te werven.

 

We waren vandaag in het bijzonder geïnteresseerd in wat u zou doen aan de prangende situatie van de FGP. Dat is uiteindelijk toch de echte reden waarom we hier vandaag dit slotstuk van deze gedachtewisseling houden. De Vooruitfractie is blij met het signaal dat de regering wil geven door echt in te zetten op extra speurders voor de FGP. Het is zo belangrijk dat er echt wordt ingezet op die gespecialiseerde profielen, maar we moeten vooral opletten voor de valkuilen die daaraan verbonden zijn. Om voldoende gespecialiseerde speurders te kunnen aantrekken, met profielen als boekhouders, fiscalisten, IT'ers en dergelijke, moeten initiatieven worden genomen om een carrière als speurder daadwerkelijk aantrekkelijk te maken.

 

In het Nationaal Veiligheidsplan 2022 staat daarover het volgende: "Voor de specifieke gespecialiseerde instroom wordt de werving gericht op heel specifieke kennis en op ervaringsdomeinen waar vooral de fit met de gewilde specialisatie belangrijk is. Hiervoor wordt ingezet op drie pistes. Ten eerste, de aanwerving van gespecialiseerde hoofdinspecteurs volgens het bestaande regime en een uitbreiding met andere graden. Dit opent perspectieven voor een loopbaan als gespecialiseerd onderzoeker. In een tweede fase, de aanwerving van hooggespecialiseerde profielen via consultancy, expertencontracten of statutaire aanwervingen. Ten slotte, de aanwerving van hooggespecialiseerde profielen als administratieve en logistieke medewerkers met een beperkte bevoegdheid van gerechtelijke politie."

 

Ik denk dat het echt belangrijk is om de kaders uit te breiden, maar ook om de nodige initiatieven te kunnen nemen om de functie aantrekkelijk genoeg te maken voor die specifieke profielen in een zeer concurrentiële arbeidsmarkt.

 

Mevrouw de voorzitster, ik zal het hierbij houden. Er zijn al heel wat vragen gesteld en er is al heel wat gezegd. Ik zal daar niet veel nuttigs aan kunnen toevoegen. Ik heb gezegd wat het belangrijkst voor mij is. Wij zullen de regering steunen in het aantrekken van die gespecialiseerde profielen.

 

01.17  Vanessa Matz (Les Engagés): Je reconnais être interpellée par vos différentes interventions quant à la réponse à apporter à la police judiciaire au sujet des demandes répétées non seulement de sa direction mais également des hauts magistrats.

 

Si vous avez tout fait, pourquoi continue-t-on à demander des moyens complémentaires? Je ne pense pas que des hauts magistrats viennent presque s'humilier devant le Parlement avec des photos de corps mutilés, des échanges de messageries entre bandes organisées, qui mettent en cause directement des magistrats ou des policiers, simplement pour un caprice ou parce qu'il faudrait des moyens complémentaires par principe.

 

Je pense que s'ils sont venus, c'était un vrai appel et ce que vous avez énoncé, vous l'énoncez depuis quelques mois. Ce sont toujours les mêmes réponses: "On n'a jamais autant investi dans la police, on n'a jamais autant investi dans la Justice et on fait ce qu'on peut!"

 

Ici, on parle de 35 millions d'euros notamment. Je trouve que cela relève de l'indécence de "revendre" des choses qui nous ont été vendues à plusieurs reprises sur la police et la Justice sans apporter une réponse au sujet des 35 millions complémentaires demandés de manière récurrente par la police judiciaire et les hauts magistrats.

 

Cette fois, s'agissant des budgets, vous avez eu l'honnêteté de dire que si, effectivement, il y a des investissements dans la police et que vous héritez d'une situation que vous n'avez pas voulue – je rappelle que chacun de vos partis étaient dans la coalition précédente, nuançons le propos! –, vous réalisez dans le même temps 212 millions d'euros d'économies linéaires sur la police!

 

On n'a toujours pas compris pourquoi, dans un temps, vous refinancez et, dans le même temps, vous faites des économies linéaires. On n'a toujours pas compris cela! C'est vrai que cela reste quelque part quelque chose que vous ne priorisez pas. Vous ne dites pas: "Sur la justice et sur la police, nous ne ferons pas d'économies du tout." C'est pourtant ce que le gouvernement avait fait, non pas le précédent mais celui d'avant. La justice et la police étaient immunisées de toute économie linéaire.

 

Je tiens aussi à vous rappeler qu'en 2014, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé pour partie, il y avait, au sein de la police judiciaire, 4 485 unités et M. le ministre de la Justice a dit, fin avril 2022, que nous étions à 4 408. Nous sommes donc plus bas qu'en 2014. Il est vrai que, pour partie, vous récupérez une situation du passé. Non seulement, nous sommes plus bas mais les hauts fonctionnaires de police sont venus nous expliquer combien leur métier avait changé avec évidemment les phénomènes de terrorisme, de cybercriminalité, de criminalité organisée qui se déploient de manière extrêmement rapide à tous les niveaux de l'État et toutes les nouvelles missions qu'ils sont amenés à exécuter sans les moyens nécessaires non seulement humains mais aussi techniques car il s'agit évidemment d'enquêtes de pointe qui nécessitent du matériel très spécialisé.

 

Lors de cet exercice budgétaire, de cet ajustement, nous avons à nouveau déposé des amendements sur l'ajustement budgétaire. Alors, si au mois de janvier, on pouvait encore hésiter sur le fait que le gouvernement n'était pas au courant qu'il y avait besoin de moyens pour la police judiciaire, ici, au mois de juin, il n'y a plus aucun doute. Les demandes ont été répétées par le Collège des procureurs généraux, par la police judiciaire et par un certain nombre d'autres magistrats qui tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreux mois. Pourquoi ne pas avoir intégré, dans cet exercice budgétaire, la demande complémentaire de 35 millions d'euros?

 

Nos amendements portent exactement sur cela. Nous ne voulons pas commencer à faire du show en disant qu'il faut plus. Les magistrats demandent 35 millions d'euros. Nous avons déposé un amendement qui jusqu'alors a été refusé en commission par la majorité actuelle. Peut-être que d'ici au moment où l'ajustement passera en séance, il y aura une forme de réflexion sur le fait que ces 35 millions d'euros sont une petite somme dans un budget de la police judiciaire fédérale qui est de 1 milliard. C'est peu aussi sur le budget de la police fédérale tout court qui est de 2 milliards. C'est assez peu.

 

Nos amendements portent sur les 35 millions et sur la suppression des économies linéaires qui sont faites cette année encore. Le troisième amendement porte sur la compensation totale de la NAPAP. Il faut savoir qu'il y a  4 millions d'euros enlevés à la police fédérale pour compenser la NAPAP, c'est-à-dire qu'ils vont chercher cela sur leur budget de personnel actuel.

 

Voilà l'objet de nos amendements. J'espère que le gouvernement et la majorité réfléchiront encore à ces trois amendements. Vous savez, si à un moment donné le gouvernement veut les déposer lui-même, je suis pour. Il ne s'agit pas de dire absolument que ce sont les Engagés qui ont déposé cet amendement. Cela n'a pas d'importance pour nous. Ce qui a de l'importance pour nous, c'est que la police soit bien dotée et qu'elle ne doive pas faire de tri dans les affaires à poursuivre. C'est cela qui est important pour nous.

 

D'autres l'ont dit: on parle de moyens complémentaires de 35 millions d'euros, mais on oublie souvent de dire combien ces enquêtes rapportent. On sait que l'enquête Sky ECC dont vous avez beaucoup parlé, à juste titre, a rapporté de l'argent. Avec le peu de moyens que la police judiciaire a, elle a fait des miracles dans ce dossier; cela a déjà permis de rapporter plus ou moins 75 millions d'euros. Ces 75 millions d'euros, c'est plus du double de ce que la police judiciaire réclame, à savoir 35 millions d'euros.

 

Je pense que notre police judiciaire a surtout besoin de considération. C'est cela dont on parle pour l'instant. Elle a été de tout temps, comme je l'ai dit lors d'autres séances, à d'autres personnes, le parent pauvre de la police fédérale dans son ensemble.

 

Elle l'a toujours été. On a considéré qu'ils s'en sortaient bien comme cela et qu'il fallait s'en accommoder. Or, en l'espèce, nous parlons d'autre chose. Ce n'est plus le parent pauvre, mais le parent complètement nu et précarisé, faute de moyens suffisants.

 

La considération passe évidemment par des moyens, du personnel complémentaire, du matériel de pointe, mais aussi des bâtiments décents dans lesquels les policiers peuvent travailler. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller visiter ceux de la PJ liégeoise: des arrêtés d'inhabitabilité planent sur ces locaux. Comment y réagit-on? Est-il logique que la police occupe un bâtiment insalubre? Je parle bien de la police judiciaire liégeoise.

 

Cette considération suppose donc des moyens, ainsi qu'un statut attrayant, combiné à la possibilité d'aller pêcher dans le secteur privé des talents dont on a besoin – pas uniquement des enquêteurs, mais également des profils très spécialisés qui sont nécessaires à des enquêtes de pointe lorsque, par exemple, la grande criminalité se déploie. Par ailleurs, cela nécessite aussi une véritable écoute. Je veux dire qu'il ne s'agit pas simplement de les écouter, mais de les entendre dans leur détresse qu'ils sont venus nous dévoiler en réunion de commission, ainsi que dans la presse. Je ne pense pas que des magistrats sortent de leur réserve pour jouer aux empêcheurs de tourner en rond. Ils sont véritablement venus nous décrire toute la détresse qui est la leur. Surtout, derrière ce phénomène, la criminalité organisée gagne du terrain, des affaires ne peuvent être poursuivies, des magistrats et des policiers sont menacés, des structures de l'État sont gangrenées par la corruption.

 

Bien entendu, c'est l'État de droit, dans son ensemble, qui est en péril lorsque manquent ces moyens supplémentaires et lorsque fait défaut cette écoute indispensable pour les policiers. Tout le monde s'émeut lorsque l'un d'entre eux est abattu au cours d'une intervention. Je voudrais que chacun s'indigne et éprouve la même émotion quand des magistrats viennent nous dire qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils ne savent comment ils vont pouvoir poursuivre des affaires ou qu'ils doutent de l'État de droit.

 

Je voudrais que tout le monde ressente la même émotion et que l'on puisse entendre cette petite demande de 35 millions d'euros. Évidemment, vous avez fait des choses. Je ne suis certainement pas en train de dire que vous n'avez rien fait. Je dis que je n'ai rien entendu comme réponse spécifique à cette demande de 35 millions d'euros et que je ne comprends pas comment vous pouvez rester sourd ou passer à côté. Qu'est-ce qui bloque? Y a-t-il un parti de la majorité qui n'en veut pas? Nous devons le savoir au Parlement, en toute transparence.

 

Nous savons que les ressources ne sont pas inépuisables et qu'il y a des demandes dans tous les secteurs. Mais nous parlons ici de quelque chose qui rapporte de l'argent, mais aussi de quelque chose qui est en train de menacer nos institutions démocratiques. Cela n'a pas de prix, surtout quand il ne s'agit que de 35 millions d'euros.

 

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster: Mevrouw Matz, kunt u uw betoog afronden? Ik meen dat u uw punt gemaakt hebt. U bent eigenlijk de enige die de spreektijd van 15 minuten volledig ingenomen hebt.

 

01.18  Vanessa Matz (Les Engagés): Je termine. Je dis que cela n'a pas de prix. Trente-cinq millions d'euros, c'est très peu par rapport aux principes fondamentaux qui sont sous-jacents à cette demande.

 

01.19 Minister Annelies Verlinden: Collega's, ik dank u voor het constructieve debat. Het is goed om van gedachten te wisselen en als u het mij vraagt, stopt het ook niet na vandaag.

 

Ik zal in de volgorde van de uiteenzettingen een aantal elementen van antwoord geven. We hebben daarnet natuurlijk al een groot deel van het verhaal besproken, maar ik zal mijn best doen om terug te komen op de bijkomende vragen die werden gesteld. Op een aantal meer gedetailleerde vragen naar cijfers kunnen we op een andere manier ingaan.

 

Ik begin met de uiteenzetting van de N-VA-fractie. Mevrouw Ingels, u begon met de vraag hoe ons verhaal samenging met dat van de procureurs en van de politie. Ik begrijp niet goed wat u precies bedoelt. Ik denk niet dat wij hier een goednieuwsshow hebben gehouden of hebben willen zeggen dat we met de inspanningen die tot nog toe werden geleverd het eindpunt hebben bereikt om de versterking van de FGP en de federale politie in zijn geheel mogelijk te maken. We hebben dat onderstreept met een aantal stellingen en met mijn blik op de toekomst met betrekking tot zaken die nog moeten gebeuren, zoals de projecten voor de FGP en voor de geïntegreerde politie.

 

In die zin nemen we zeker ter harte wat er door de diensten en in het pleidooi van de procureurs-generaal werd gezegd. Het is juist dat we nog geen alomvattend antwoord hebben. Vermoedelijk zal dat er ook nooit komen. We moeten niet de illusie hebben dat er ooit iemand zal kunnen zeggen dat we alles hebben afgevinkt. We zullen steeds verder moeten gaan. Ik denk ook dat we de afgelopen maanden zo ver als mogelijk zijn gegaan, maar nogmaals, zonder te beweren dat we er al helemaal zijn.

 

Ik heb u al eerder gezegd dat ik steeds overleg pleeg met de diensten. Elke week overleg ik met de top van de federale politie en heel regelmatig ook met vertegenwoordigers van de geïntegreerde politie en de lokale politie. Het budget maakt zeker deel uit van dat overleg.

 

Wat de cijfers betreft, denk ik niet dat er veel discrepanties zijn tussen het verhaal dat ik heb verteld en dat van collega Van Quickenborne. Ook wat dat betreft, moet u vandaag of bij een andere gelegenheid misschien nog even duiden waarop u precies doelde.

 

Mijnheer D'Haese, u begon met te stellen dat u niet in personam zou spreken maar wel in rem. Dat zat wellicht meer tussen uw oren dan tussen de mijne. Ik weet immers niet hoe ik uw uithaal naar het niet verkozen zijn in rem moet interpreteren, maar dat doet er niet toe. Ik laat dat voor uw rekening.

 

Voorts wil ik nog een bemerking maken bij uw betoog. Voor mij zat daar wat obscuri libelli aan. Ik weet immers niet goed wat u eigenlijk nog wou uiteenzetten.

 

U sprak ook over omissiviteit. Ik heb iets bijgeleerd. Ik wist immers niet dat omissiviteit een woord was. Ik veronderstel dat u bedoelde dat er nog werk aan de winkel is. Dat hebben wij ook zelf gesteld. Wij hebben helemaal geen noodkreten genegeerd. Wij hebben ook niet gewacht op de noodkreten om aan de slag te gaan. Wij hebben een aantal zaken gedaan.

 

U verwijst naar interviews in de kranten. Uiteraard volgen ook wij dat op, maar soms zijn de problemen niet te reduceren tot krantentitels. Wij moeten daarmee dus aan de slag gaan en ook met de realiteit van de situatie die optreedt.

 

Uiteraard is het altijd een subjectief verhaal, maar ik maak mij geen grote zorgen over mijn relatie met de magistraten in dit land. Ook zij weten dat ik een partner ben in de strijd die zij voeren en die wij allemaal samen voeren tegen de georganiseerde en de kleinere criminaliteit. Wij hebben in onze toelichting vandaag geprobeerd te vertellen wat wij al hebben gedaan en wat wij nog zullen doen. Ik heb daarstraks al aangegeven dat mijn deur altijd openstaat om daarover nader in debat te gaan.

 

Het plan 3.0 van de directeur-generaal van de FGP is mij uiteraard ook bekend. Wij geven daaraan ook deels uitvoering met de stappen die wij zetten. Iemand heeft daarstraks opgemerkt dat ik als minister uiteraard bevoegd ben voor de volledige politie binnen de structuur en de context die wij kennen. Dat klopt zeker. Sta mij toe op te merken dat in de afspraken die wij maken met de federale gerechtelijke politie, van dat standpunt wordt vertrokken.

 

Ik ben een grote believer van het plan, van de duidelijkheid waarmee het is opgesteld en van de claims die de heer Snoeck maakt in de prioriteiten die hij oplijst. Ik wil daar zeker mee aan de slag gaan. Ook op dat vlak moet de weg nog verder worden afgelegd. Het is een plan voor de komende jaren. Er zal een gefaseerde uitvoering zijn. De versterking waarin wij voorzien voor de FGP, zijnde de beslissing van vandaag voor 195 aanwervingen, waarbij wij op het einde van de legislatuur naar 400 aanwervingen gaan, draagt bij aan het plan, dat door Eric Snoeck '3.0' werd genoemd.

 

Sommige sprekers hadden ook opmerkingen over het budget. We voorzien op het einde van de legislatuur wel degelijk in 30 miljoen euro extra voor de FGP voor bijkomende mensen en middelen, zoals computers en wagens.

 

Mevrouw Ingels verwees al naar de cijfers die we op de slide hebben getoond over de bijkomende wagens. We voorzien in 1,996 miljoen euro voor het wagenpark voor de komende jaren. We hebben daarvan al een derde gespendeerd dit jaar. De rest gaat naar de volgende jaren. Dat betreft dus de totale aankoop en de raamcontracten die we bij dergelijke overheidscontracten lanceren.

 

Mijnheer D'Haese, ik begrijp eigenlijk niet wat u hebt gezegd. We laten ons uiteraard niet van de wijs brengen. We hebben in bijkomende middelen voorzien. We gaan mensen vervangen.

 

De heer Boukili heeft ondertussen de zaal verlaten, maar ik wil toch nog meegeven dat, als we het over rekrutering hebben, het over bijkomende rekrutering gaat. Die 195 en die 400 zijn bijkomend. We streven ook naar een een-op-eenvervanging van de vertrekkers. Dat wil ik bij deze toch nog eens onderstrepen.

 

Over de bestuurlijke handhaving heb ik al iets gezegd. Mijnheer D'Haese, u hebt dat misschien niet goed gehoord, maar in de vorige legislatuur waren er al initiatieven genomen. Wij hebben dat stokje overgenomen om hiermee nu wel te landen. In de vorige legislatuur was er veel kritiek over de manier waarop en de inhoud – uiteraard is er ook voortschrijdend inzicht –, maar ik hoop echt dat we hiermee vooruit kunnen gaan omdat het onze lokale besturen bijkomende instrumenten geeft om ondermijnende criminaliteit uit het straatbeeld en uit de zwarte economie te halen.

 

Mevrouw Platteau, u verwees naar de nood aan digitalisering. Ik kan dat alleen maar beamen. Ik heb eerder gezegd dat de toekomst van de politie digitaal zal zijn. Of nog bouder, de toekomst van de politie zal digitaal zijn, of ze zal niet zijn. Het gaat alleszins om grote uitdagingen.

 

We investeren 300 miljoen euro in het project i-Police, ter vervanging van lokale licenties die alle zones in het verleden gekocht hebben en nog lopende zijn bij softwareontwikkelaars en -leveranciers. Het is niet evident om die op elkaar af te stemmen, zeker niet gelet op de regels inzake overheidsopdrachten. Dat moet dus gefaseerd uitgerold worden. We zullen uitgaan van de demand: wat belangrijk is, zullen we in de eerste fase realiseren, om daarna andere applicaties te ontwikkelen volgens de agilemethode. Er zijn daarover goede afspraken gemaakt tussen de lokale en federale politie. Hopelijk kan ook dat op termijn een bijkomende besparing opleveren voor de lokale besturen, doordat ze zelf geen licenties meer hoeven aan te kopen en software te onderhouden via externe dienstverleners.

 

In verband met de concurrentie tussen lokale zones moet ik zeggen dat ik een beetje concurrentie niet verkeerd vind, als dat maar leidt tot een goede profilering en een hogere aantrekkelijkheid bij kandidaten. Maar het mag niet doordraaien naar een dodelijke competitie met twee snelheden, waarbij bepaalde zones of diensten aan de kant blijven. Daar moeten we zeker over waken. Ook bij de rekrutering en bij de selectie zullen we dat voor ogen houden. Grotere zones worden in een bepaalde mate aantrekkelijker beschouwd dan kleinere, aangezien zij het schaalvoordeel kunnen gebruiken. Dat zou ook een aanleiding kunnen zijn voor de kleine zones om na te denken over manieren waarop zij zich het best organiseren, zonder daarom te spreken over een fusie dan wel samenwerkingsverbanden. Zij mogen alleszins er niet zomaar bijstaan en ernaar kijken, maar  moeten de denkoefening van de grotere zones maken.

 

Solidariteit van lokale zones ten opzichte van de federale gerechtelijke politie bij evenementen of andere activiteiten van de FGP is op zich niet verkeerd. Als we het daarstraks hadden over mobiliteit, flexibiliteit en soepelheid, is dat daar uiteraard ook aan de orde. De operatie Sky ECC kan men beschouwen als een crisismoment waarop er heel veel informatie ter beschikking kwam. Maar het gaat niet altijd op die manier. Het lijkt me dus zeker aangewezen om de solidariteit of loyauteit in de organisatie te integreren, des te meer als men spreekt over ingrijpende projecten of voorstellen.

 

Monsieur Pivin, en ce qui concerne la révision des tableaux "Ressources humaines", le dernier tableau organique est le TO3 qui a été dressé dans le cadre de l'optimisation de la police fédérale. Cette réforme date de 2014. Le tableau organique actuel ne date donc pas des années 1990. Depuis 2016, 902 places ont été ajoutées dans ce tableau suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le radicalisme.

 

Concernant les laboratoires d'analyse de la police technique et scientifique, un investissement a été réalisé ces dernières années en vue de permettre l'accréditation des tâches d'analyses réalisées en laboratoire. Le gouvernement précédent avait décidé de créer cinq laboratoires accrédités, plus un au niveau central. À ce jour, trois d'entre eux ont reçu leur accréditation. Il est clair que nous devons poursuivre le travail et aboutir à un résultat, d'autant plus que c'est également nécessaire dans le cadre des recherches internationales. Nous y travaillons avec la Régie des Bâtiments, parce qu'il faut aussi de l'infrastructure adaptée au travail qui doit être réalisé en la matière.

 

En ce qui concerne les autres éléments, que je qualifierais de qualitatifs, relatifs au statut des policiers, je dirais que ce statut fait partie du volet qualitatif de l'accord sectoriel que nous sommes en train de négocier avec les syndicats. Les discussions sont en cours. Nous espérons aboutir assez rapidement à un résultat.

 

Pou répondre à M. Thiébaut, je répéterai ce que j'ai déjà dit. Dans le dossier qui sera soumis au Conseil des ministres vendredi relatif notamment au budget additionnel qui sera injecté et investi dans la police intégrée, 30 millions d'euros iront effectivement à la DGJ. Ceci permettra de répondre aux demandes de renforcement et de prévisibilité. En tant que ministre de toute la police, il est exact qu'il convient de ne pas oublier les autres services de la police intégrée. Dans le cas contraire, on pourrait être amené à refaire le débat à leur propos.

 

J'enverrai à M. Boukili les chiffres demandés concernant les personnes qui ont quitté la DGJ.

 

Mevrouw Dillen, u zei dat ik niet echt iets had gezegd of niet voldoende duidelijk was over het aparte budget voor de FGP. Normaal gezien ben ik daar in het derde onderdeel van mijn uiteenzetting toch op ingegaan en er was ook een slide over. De conclusie is dat het niet alleen gaat over het afzonderlijk maken van het budget, maar vooral over de voorspelbaarheid ervan, zodat de directie van de FGP en alle betrokkenen op voorhand weten welke middelen eraan komen en zij zich daarnaar kunnen organiseren. Dat is precies de reden waarom wij het, in de beslissing die wij voorleggen aan de ministerraad van vrijdag, niet alleen hebben over de injectie van 70 miljoen euro dit jaar, maar ook over de injecties van 90 en 100 miljoen euro, zodat alle diensten – niet enkel de FGP, want dat is ook in het belang van de andere diensten – weten waar zij aan toe zijn. Zo wordt de voorspelbaarheid gemaximaliseerd.

 

Daarnet zei ik dat er een aantal voordelen samenhangt met de schaal als men het budget niet volledig afzondert. Alle backoffice- en corporate diensten, zoals de aankoop van wagens en computers, zouden erbij gebaat kunnen zijn dat dat in een budget komt, omdat men op die manier verder kan schuiven. Ik sprak over de 30 miljoen euro aan bijkomende personeelskredieten die wij in de FGP injecteren. Wij hebben dat al een paar keer besproken in de commissie voor Binnenlandse Zaken. Die middelen voor de FGP worden voorzien in het relanceplan. Uiteraard kan de FGP ook profiteren van de realisatie van i-Police en de NTSU, zoals minister Van Quickenborne daarnet zei.

 

U had ook een opmerking over de rekrutering en de noodkreet van de West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse politiezones. Dat was een van de vragen die wij vanmiddag, niet voor het eerst, in de commissie voor Binnenlandse Zaken hebben besproken. Wij hebben overleg met de politiezones, ook met die van Halle-Vilvoorde. Naar aanleiding van hun brief hebben wij direct een overleg met hen gehad en er zal een nieuw overleg komen in het najaar. Op alle plekken waar ik kom, vraagt men extra middelen. Het is niet zo dat sommige diensten zeggen dat zij middelen over hebben en dat die aan een andere dienst gegeven mogen worden. Naast de bijkomende middelen die wij injecteren en die absoluut noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn, gaat het ook voor een stuk over het goed en efficiënt gebruiken van de middelen, zeker rekening houdend met de capaciteit.

 

Wij volgen de rekrutering op. U hebt allicht ook de cijfers daarover meegekregen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende mensen kunnen starten en vervolgens kunnen de zones die mensen aanwerven, zodat zij weten wie er na de opleiding bij hen kan starten.

 

Nu kom ik tot de scheepvaartpolitie, waarover onder meer de heer Vandenput een opmerking maakte. Ik heb in de pers ook die boot – u had het over een bootje – gezien. Wij hebben in de commissie al toegelicht dat alle taken voor de scheepvaartpolitie nog steeds worden uitgevoerd. Mevrouw Dillen sprak over opdrachten overdag en op gebruikelijke werkuren, maar dat klopt niet. Dat heb ik op een eerdere vraag in de commissie ook al geantwoord. Alle opdrachten voor de scheepvaartpolitie worden uitgevoerd, zowel overdag, 's nachts als in het weekend. Er zijn dus geen dode periodes in de activiteiten van de scheepvaartpolitie.

 

Natuurlijk zou ook de scheepvaartpolitie versterkt moeten worden. In die zin kunt u mijn claim ten aanzien van de FGP begrijpen. Een deel van de aspiranten die wij rekruteren, zal voor de scheepvaartpolitie bestemd zijn. Voor zover de deficits bij de scheepvaartpolitie leiden tot onwerkzaamheid, zullen wij ervoor zorgen dat we kunnen detacheren, zodat die activiteiten kunnen worden voortgezet.

 

Mijnheer Demon, u sprak over het plan DGJ 3.0. Het gaat om de organisatie van de basisfunctionaliteiten. Wat moet de lokale recherche doen en wat moet de FGP doen? Dat lijkt mij een belangrijk punt van aandacht. Daarbij is het duidelijk dat de grensoverschrijdende criminaliteit en de ondermijnende criminaliteit een impact hebben op meerdere gemeenten, wat eerder bij de FGP zit. Alles waarvoor het federale parket bevoegd is, zit bij de FGP. Lokaal recherchewerk zit bij de lokale politie. Ik denk wel dat we die focus helder moeten krijgen. Dat past in de discussie over de basisfunctionaliteiten.

 

Van de bestuurlijke handhaving, ook door u aangehaald, wil ik nogmaals de prioriteit onderstrepen.

 

Mijnheer Vandenput, u vroeg nog naar de mobiliteit binnen DGJ. Tijdens de jongste mobiliteitscyclus werden 20 plaatsen voor hoofdinspecteurs, 88 plaatsen voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs, 83 plaatsen voor inspecteurs en 20 plaatsen voor gespecialiseerde ICT-profielen opengesteld. De selecties voor die profielen lopen ondertussen. Plaatsen voor inspecteurs die niet ingevuld geraken zullen we opnieuw openstellen voor aspiranten.

 

Waar de plaatsen voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs intern niet ingevuld geraken, zullen we ze ook openstellen voor rekrutering van nieuwe mensen, zodat we externen kunnen aantrekken. De externe selecties voor deze opengestelde plaatsen zijn lopende. Wat de gespecialiseerde hoofdinspecteurs betreft, hebben we nu 31 Franstalige en 28 Nederlandstalige externe kandidaten. We zijn er dus nog niet helemaal, maar we komen wel in de buurt van het aantal plaatsen dat opengesteld is.

 

Mijnheer Moyaers, u verwees naar de gespecialiseerde profielen. Ik denk dat specialisatie essentieel is. Dat kwam in mijn blik op de toekomst ook als een van de punten naar voren. We kunnen niet verwachten van iedereen binnen de FGP dat zij alles doen. Daar werken we dus aan. Het is een opdracht die we al enige tijd geleden hebben gegeven. Als DGR een rekruterings- en selectieprocedure ontwikkelt, gaat het meer om een algemene selectie, vooral voor aspirant-inspecteurs. Het is essentieel dat DGR samen met DGJ tot een manier van gespecialiseerde rekrutering kan komen. Om dat zo goed mogelijk te doen, moeten we weten wat men zoekt, wie men zoekt en hoe men deze profielen kan bereiken.

 

Bijvoorbeeld, wat we gedaan hebben met Belgian Cycling zal niet per se opgaan voor de gespecialiseerde mensen die we willen bereiken binnen de FGP. Over dat soort creativiteit en innovatieve manieren van rekruteren zijn DGR en de FGP al een tijdje in overleg, zodat ze sneller kunnen schakelen. De principiële toestemming is al lang gegeven. Nu is het zaak om een en ander verder uit te rollen.

 

Je terminerai par l'intervention de Mme Matz. Il est exact que nous nous sommes répétés, mais c'était aussi l'occasion pour nous de dresser un état des lieux. C'est ce que j'ai essayé de faire.

 

En ce qui concerne les 35 millions d'euros dont vous parlez, je suis également favorable à récupérer autant de moyens budgétaires que possible à destination de la police. Vous connaissez le contexte budgétaire dans lequel nous travaillons. Comme je viens de l'indiquer, nous allons investir 30 millions dans la PJF sous cette législature. Ces moyens seront dévolus principalement au recrutement et serviront aussi à investir dans le matériel informatique, les véhicules, etc. Peut-être cela ne répond-il pas globalement aux demandes exprimées, mais nous allons continuer d'améliorer la situation de la PJF.

 

01.20  Vanessa Matz (Les Engagés): Vous annoncez donc 30 millions pour la police judiciaire fédérale?

 

01.21  Annelies Verlinden, ministre: Oui, c'est bien cela.

 

01.22  Vanessa Matz (Les Engagés): Vous venez d'en parler dans votre réplique, mais vous ne l'aviez pas mentionné dans votre exposé.

 

01.23  Annelies Verlinden, ministre: Si, je crois bien. Nous l'avons mentionné. Nous allons investir notamment  24,9 millions dans le recrutement du personnel PJF. En outre, des moyens additionnels seront alloués au matériel informatique et aux véhicules. Si on fait le calcul, on arrive à 30 millions.

 

01.24 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik kom even terug op de reden waarom het zo lang heeft geduurd sinds de vraag in september werd gesteld. In september vorig jaar, inderdaad op het moment van de mercuriale van Johan Delmulle, formuleerde de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie zijn concrete vragen. Die betroffen een-op-eenvervanging, 195 extra speurders, de toepassing van artikel 114, namelijk een voorzienbaarheid op langere termijn voor het budget, en ten slotte een structurele versterking van meer dan 30 miljoen euro.

 

Die vragen werden ons gesteld. Het is mijn taak als minister van Justitie om die vragen te ondersteunen, wat ik ook doe op verschillende fora, onder andere in de Nationale Veiligheidsraad. De FGP is echter één puzzelstuk van de totale politie, en de minister van Binnenlandse Zaken, zoals gezegd bevoegd voor het budget voor de politie, inclusief de FGP, moet natuurlijk met het totaalbeeld rekening houden. Het zal u niet verwonderen dat er bij de federale politie veel vragen zijn, ook bij andere departementen. Dat zorgt ervoor dat hierover moet worden gediscussieerd. Dat debat werd ook gevoerd. Uiteindelijk hebben ze zich tot het Parlement gewend omdat ze zenuwachtig werden over het feit of hun vraag van september al dan niet zou worden ingelost. Dat is de realiteit, maar de realiteit is ook dat de minister van Binnenlandse Zaken en ikzelf ervoor zorgden dat die vragen nu werden beantwoord.

 

Ik weet niet of u ondertussen het bericht van Belga hebt gelezen. Hierin zegt het College dat het tevreden is dat de noodkreet duidelijk werd gehoord, door de volksvertegenwoordigers werd opgepikt en ook door de regering werd overgenomen. Men verwelkomt de versterking, in het bijzonder het vrijmaken van het budget om 195 speurders te kunnen rekruteren en de een-op-een vervanging te kunnen uitvoeren. Vandaag is dat zeker een stap in de goede richting. Ze voegen er uiteraard aan toe dat ze hopen dat het nog meer kan worden op termijn.

 

Dat is de sequentie. Het heeft tijd gevergd omdat het een moeilijk debat is. Ik ben echter blij dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft gedaan wat de FGP heeft gevraagd en ik ben haar er erkentelijk voor.

 

De vraag over de redenen waarom we niet kunnen teruggaan naar een premiesysteem is relevant en pertinent. Ik wil niet achter de vorige regering schuilen, aangezien die bijzonder goed werk heeft verricht op vele terreinen, maar de keuze die toen is gemaakt om over te stappen van een premieverloning naar een functionele verloning had wel een betekenis. Men wilde de politie niet langer betalen op basis van premies, maar wel op basis van de functie.

 

Trouwens, ook de syndicale organisaties zijn toen akkoord gegaan met die stap. Ik ben bereid om met u na te denken over elk systeem om de FGP te versterken, maar het moet wel haalbaar zijn.

 

M. Vandenput, M. Thiébaut et d'autres sont intervenus au sujet de la création d'un fonds.

 

De vraag was waarom geen fonds kan worden georganiseerd, een CrimOrg-fonds, waarbij met de opbrengsten de zaken worden gefinancierd. Eerst en vooral, wanneer dergelijke opbrengsten niet structureel zijn, is het gevaarlijk om daarmee personeel aan te stellen. One-shots mogen nooit worden gebruikt voor structurele investeringen. Ik heb het in mijn inleiding al gehad over de wet van 2003, die budgettaire restricties oplegt en stelt dat fondsen bij wet moeten worden opgericht en dat zij niet met begrotingskredieten kunnen worden gespijsd. Wanneer de uitkering dient te gebeuren door meerdere instanties, is ook de praktische uitwerking zeer complex.

 

Collega's, voor mij is dat hoofdstuk niet afgesloten. Het risico is echter wel dat wanneer hiervoor een fonds wordt opgericht, er op den duur in elke commissie overal fondsen ontstaan. Er zal een fonds komen voor sociale fraude, voor Justitie, bij X, bij Y en bij Z. Op de duur zal de minister van Begroting vragen of er nog middelen zijn.

 

De heer Geens heeft ooit de vraag geopperd waarom de gerechtskosten niet kunnen worden gefinancierd met wat er aan Justitie is betaald. Op de duur wordt het budget dan echter dermate onder druk gezet dat het moeilijk wordt. Ik herhaal echter dat ik niet afgesloten ben voor het idee. Ik heb gehoord dat meerdere leden het ook steunen.

 

Mijnheer D'Haese, u had het over een tandje bijzetten en over de criminelen treffen waar het hen pijn doet, met name in de portemonnee. Ik ken het Nederlandse systeem. Wij zouden naar mijn mening ook werk moeten maken van een justitieel incassobureau in ons land. Wij zien immers dat de inning van de penale boetes ver achterblijft op wat wij doen op het vlak van verkeer.

 

Ik wil wel een caveat uitspreken. In het Nederlandse regeerakkoord wordt namelijk gesproken over systemen van vermogensontneming zonder veroordeling en zonder verbeurdverklaring, dus een soort administratieve vermogensontneming. Ik zie u knikken. Ik moet toegeven dat ik daarop niet te snel wil ingaan. Wij leven in een rechtsstaat en voor mij staan de rechten van de verdediging voorop. Wanneer dergelijke ontnemingen worden gedaan, moet er een veroordeling zijn door een rechter. Daar sta ik dus enigszins terughoudend tegenover. Ik vermoed echter dat u niet verwees naar dat systeem maar naar het reeds bestaande systeem in Nederland.

 

M. Laaouej – qui n'est plus là – a parlé de l'OCDEFO et du manque de MOTEM notamment. En 2014, le choix a été fait de déconcentrer le système. Aujourd'hui, nous renforçons la cellule Ecofin. À ce jour, elle compte 445 enquêteurs. Nous y ajoutons 50 personnes. Il s'agit donc d'un renforcement de plus de 10 % , notamment pour opérationnaliser les MOTEM. Avec ce gouvernement, nous avons installé les MOTEM financiers, et ce, grâce à notre collègue des Finances.

 

Monsieur Thiébaut, comme je l'ai déjà dit, nous allons arriver à 30 millions d'euros pour la PJF (personnel et autres postes) à l'horizon 2024. Nous commençons avec un effort de 13 millions pour 2022. Nous arrivons, en 2023, à presque 23 millions pour ensuite aboutir, en 2024, à 30 millions. C'est l'augmentation du budget que nous prévoyons.

 

Mevrouw Dillen, we leveren inzake aantallen een aanzienlijke inspanning. Enerzijds is er de verhoging die we al hebben gekend, namelijk ruim 210 personeelsleden, anderzijds zijn er de 195 extra personeelsleden. Samen gaat het om 409 personeelsleden. De doelstelling bestaat erin de FGP te versterken tegen het einde van de legislatuur.

 

Voor de totale politie heeft de minister van Binnenlandse Zaken verklaard dat er 920 medewerkers bijkomen. U zult zeggen dat het er 1000 moeten zijn.

 

Directeur-generaal Snoeck heeft ons in september 2021 gevraagd om 195 extra speurders en een-op-eenvervanging. Dat is een eerste stap. De tweede stap is een interne efficiëntieoefening voor alle componenten van de federale politie. De woorden zijn in deze commissie gevallen: schaalvergroting en specialisatie. Dat is de oefening die we doen. Sleutelen aan de veiligheidsarchitectuur is een opdracht van deze regering. Als dan blijkt dat er nog extra middelen nodig zijn, dan is dat bespreekbaar. We moeten evenwel stap voor stap te werk gaan.

 

We moeten ook oog hebben voor de capaciteit van die diensten om niet alleen vacatures te hebben maar ook vacatures in te vullen. Er is budget vrijgemaakt voor 839 extra vacatures eind 2020. Slechts de helft daarvan was ingevuld, omdat de capaciteit er niet was. We kunnen dus veel aanbieden, maar we hopen ook dat de vacatures worden ingevuld.

 

Op de vraag over de scheepvaartpolitie heeft mijn collega geantwoord.

 

Mevrouw Dillen, u zegt dat we ervoor moeten zorgen dat alle gerechtelijke feiten worden onderzocht. We moeten dat inderdaad doen, maar we kunnen niet alles op een klassieke manier doen. Er zijn ook alternatieven zoals de onmiddellijke minnelijke schikking, spijtoptanten, plea bargaining. Dat zijn andere instrumenten dan de klassieke manier van vervolging, maar we moeten ze ook gebruiken om strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.

 

Monsieur Pivin, je ne pense pas que vous ayez encore des questions pour moi.

 

Mijnheer Demon, u hebt een aantal vragen gesteld over de problematiek van de georganiseerde criminaliteit. Versterking van politie en Justitie is één zaak, maar wat we ook zullen doen, ik geloof in de commissie voor Mobiliteit, is een wetsontwerp tot bij u brengen voor de versterking van de havens, de haveninfrastructuur die moet worden beveiligd. We hebben ook een aantal nieuwe straffen ingevoerd, zoals het havenverbod, dat ervoor zorgt dat we een multidisciplinaire aanpak hebben tegen de georganiseerde criminaliteit.

 

U vroeg ook om wat voorbeelden van efficiëntiewinsten. Ik was bijzonder getroffen door een gesprek dat ik voerde met de procureur van Halle-Vilvoorde, mevrouw Van Wymersch, die mij zei dat de enige magistraat phishing die zij in haar relatief kleine parket heeft afwezig was vanwege zwangerschaps- of ouderschapsverlof en dat zij daardoor niet in staat was om die zaken op te lossen. Wij moeten durven nagaan bij de politie, maar ook bij Justitie, of de schaal waarop we werken nog altijd doeltreffend is. De wereld is immers veranderd. Er is financiële criminaliteit en georganiseerde criminaliteit, maar ook computercriminaliteit, en dat noopt ons ertoe om anders te denken over de manier waarop we ons organiseren.

 

Mevrouw Dillen heeft gesproken over West-Vlaanderen. Volgens mij zijn er te veel standplaatsen. Als men een standplaats heeft met minder dan tien agenten, kan men zich toch de vraag stellen of het nog efficiënt is om dat op die manier te organiseren. Dat is de vraag die ik mij wil stellen. Die 14 FGP's, met al die verschillende standplaatsen, is dat nog de juiste manier van werken? Moeten we voor bepaalde fenomenen niet op het niveau van het ressort gaan werken? Dat is de vraag die we willen stellen en dat is onderdeel van de discussie over de veiligheidsarchitectuur. Die discussie zal ook worden gevoerd voor de politiezones. Is het normaal dat waar ik woon, in Zuid-West-Vlaanderen – een regio die goed aan elkaar hangt, door Vlaanderen geduid als één regio, met één sterke intercommunale – er vier politiezones zijn? Ik stel u de vraag. Is dat normaal?

 

Je crois qu'on a répondu à toutes les questions de M. Boukili.

 

Mijnheer Vandenput, wat betreft het plan, u sprak over Antwerpen en de eerste plaats die het bekleedt. Wij zijn het Stroomplan XXL volop aan het ontwikkelen. Wat we volgens mij niet mogen doen, is het volgende. In Nederland hebben ze bijvoorbeeld gezegd dat ze een nieuw team zullen organiseren, het MIT of Multidisciplinair Interventieteam.

 

U hebt ook de kritiek gelezen van professor Cyrille Fijnaut, die u goed kent. Hij zegt dat als er naast de bestaande structuur nog eens een structuur wordt gezet, het risico bestaat dat men terug naar verkokering gaat. De parlementaire onderzoekscommissie heeft net gezegd dat men de eilanden moet verlaten en dat er meer samenwerking moet komen.

 

De essentie van het Stroomplan is natuurlijk dat wij ervoor zorgen dat de federale gerechtelijke politie en de parketten van Oost-Vlaanderen en Antwerpen goed samenwerken, om veel sneller te kunnen vervolgen, los van het feit of het linkeroever of rechteroever is.

 

Daarnaast zijn er andere elementen. Er is de maritieme beveiliging. Er is de samenwerking met landen als de Emiraten, zodat deze geen vrijhavens zijn voor degenen die dat allemaal organiseren. Daarmee zijn wij bezig. Wij denken ook na hoe wij de havens van Rotterdam en Antwerpen beter kunnen laten samenwerken en informatie kunnen laten delen.

 

Een ander voorbeeld is de samenwerking met de bronlanden. Ik was vorige week nog in Londen. Ik heb daar zes ambassadeurs ontmoet van diverse landen in Zuid-Amerika. Ik heb gevraagd, als wij bij ons een wet houdende maritieme veiligheid goedkeuren, wat zij dan doen om hun havens beter te beveiligen, om te vermijden dat de goederen vertrekken aan de bron.

 

Wij moeten dus op vele terreinen actief zijn. Dat is onze opdracht.

 

Madame Matz, vous avez parlé des chiffres. J'utilise toujours les chiffres d'Optima. C'est cela, non? Je pense que cela n'a rien à voir avec l'affaire Optima. Je l'espère. Sur la base des chiffres que vous citez, vous avez dit: "Mais non, en 2014, nous étions à 4 485 unités. Aujourd'hui, monsieur Van Quickenborne, vous dites 4 408. Vous êtes donc en dessous de cela."

 

Mais non! Les chiffres que j'ai, d'Optima – j'espère que ce sont les mêmes chiffres que ceux que vous allez lire – c'est qu'en 2014, nous avions 4 113 personnes pour la police judiciaire fédérale, c'est-à-dire opérationnelle…

 

01.25  Vanessa Matz (Les Engagés): C'est un tableau provenant d'une réponse de la ministre à une question écrite.

 

01.26  Vincent Van Quickenborne, ministre: Écoutez, je parle des chiffres d'Optima! Si nous faisons des comparaisons, nous devons toujours utiliser les mêmes chiffres. Je ne nie pas ce que la ministre dit, mais je pense qu'elle a parlé d'autres chiffres, parce qu'il y a différents standards. J'ai toujours utilisé les chiffres d'Optima.

 

Pour le reste, je pense avoir répondu aux questions.

 

01.27  Yngvild Ingels (N-VA): Mijnheer de minister, eerst en vooral bedankt voor uw antwoorden. Ik bedoelde dat, wanneer iemand iets vraagt en er maanden voorbijgaan, men uiteindelijk gaat samenzitten om duidelijk te maken dat men niet alles in een keer kan doen, maar dat een en ander wel voorbereid wordt. Dan denk ik dat het misschien allemaal niet nodig was. Dat was de reden van mijn vraag.

 

Mijn tweede vraag gaat over het terugvloeien van centen. Het stukje over de douane gaat inderdaad over een specifieke opdracht, beperkt in de tijd. Ik ben het absoluut eens met u dat we niet moeten gaan beginnen met het creëren van langdurige fondsen en mechanismen. Maar het stukje over de douane ging ook over iets heel specifieks.

 

Ik kan er perfect mee leven dat u mijn resolutie nog niet gelezen hebt. Maar bij mij gaat het niet over premies. Het gaat over het 'terugvloeien van'. Dat kunnen we later nog bekijken. Dat lijkt me immers toch een interessante piste.

 

Een laatste stuk gaat over de cijfers. Als ik cijfers krijg, probeer ik ze te begrijpen. Dat neemt u me vast niet kwalijk. In de hoorzittingen heeft de heer Snoeck gezegd dat hij vandaag 4.408 effectieven heeft. Hij heeft ook gezegd dat hij er voor het jaar 2022 195 heeft bijgevraagd, niet voor het jaar 2024.

 

In de slides die mevrouw de minister getoond heeft, staat er dat er 409 extra zullen aangeworven worden, wat het totaal zal brengen op 4.581 in 2024. Als ik 4.408 aftrek van 4.581, kom ik uit op 173. Dat heb ik drie keer gecheckt. Ik kan tellen. De slides hebben we maar om 12.00 uur gekregen, maar ik heb ze nog eens bekeken. Ergens klopt er iets niet in de berekening en ik probeer te vinden wat er niet klopt.

 

Dat was de reden van mijn vraag. Als u het eleganter vindt, dan stel ik de vraag schriftelijk, maar ik zou graag een antwoord krijgen op deze vraag.

 

01.28  Vanessa Matz (Les Engagés): Madame la présidente, je voudrais préciser que tout à l'heure je n'ai parlé que sept à huit minutes. Ce n'est pas pour autant que je vais parler sept minutes maintenant, je vous rassure.

 

Je voudrais tout d'abord souligner un élément de réponse qui a été formulé aujourd'hui et que je n'avais jamais entendu auparavant. Nous vous remercions pour ces montants. Je voudrais cependant mettre un bémol, car vous avez découpé le montant en une partie d'investissement et une partie de personnel. Vous avez parlé de montants graduels. Vous arrivez, sur le reste de la législature, à 66 millions d'euros. La demande de la PJ portait sur 107 à 110 millions d'euros sur l'ensemble de la législature, avec uniquement des montants dédiés au recrutement de personnel. Nous sommes donc très en deçà de la demande qui avait été formulée. Vous apportez une réponse partielle. J'espère de tout cœur que vous poursuivrez vos efforts et parviendrez à trouver dans les négociations l'entièreté de la somme demandée, à savoir 35 millions d'euros.

 

Ensuite, M. Snoeck avait fait une demande très concrète de pouvoir engager lui-même le personnel de la PJ, sans passer par la direction centrale de la police fédérale. Cela vous semble-t-il possible, en lien avec l'article 114 dont nous avons déjà parlé? Cela lui permettrait d'avoir plus de souplesse, d'autonomie pour cette direction.

 

Vous avez expliqué que vous aviez les budgets, mais qu'il y avait une forme de tutelle du ministre de la Justice. La PJ a un statut particulier au sein de la police, ne le nions pas! Elle est en lien étroit avec la justice, et la justice n'est pas une administration comme une autre. Serait-il possible d'appliquer cette souplesse pour les recrutements?

 

Kristien Van Vaerenbergh, voorzitster: Ik kijk nog even naar de ministers. Kan het antwoord op de vragen nu nog worden gegeven?

 

01.29  Annelies Verlinden, ministre: Pour répondre à la question de Mme Matz, je n'ai pas de tabou. Comme déjà indiqué, j'ai demandé à la DGR de se concerter avec la PJF pour voir comment recruter des profils spécialisés. En général, je suis plutôt une adepte de l'approche harmonisée. Comme il est question de la police intégrée, il importe que les formations et les trajectoires de recrutement prennent la même direction. Si cela peut nous aider, pourquoi pas? Toutefois, il serait prématuré que je m'exprime à ce sujet.

 

En tout cas, je suis favorable à toutes les solutions qui peuvent nous aider à recruter aussi vite que possible. Comme vous le savez, à la fin 2020, nous avions ouvert 400 fonctions, mais nous n'avons pu les remplir, faute de candidats. Si nous pouvons l'éviter, c'est évidemment tant mieux.

 

La réunion publique de commission est levée à 18 h 10.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.10 uur.

 


  


ANNEXE

 

BIJLAGE

 

 

 

Vraag van Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De dramatische toestand bij het openbaar ministerie en de FGP" (55027800C)

Question de Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La situation dramatique du ministère public et de la PJF" (55027800C)

 

De eerste hoorzitting over de situatie bij de Federale Gerechtelijke Politie, schetste een beeld dat nog dramatischer was dan we durfden vrezen. Het doet me ook begrijpen waarom de meerderheid in de commissie Binnenlandse Zaken een hoorzitting in eerste instantie wegstemden. Ze hebben eigenlijk moeten smeken om hun verhaal te mogen komen doen en dat is toch wel ongezien.

 

Dat 1/5 dossiers inzake witwas, corruptie en fiscale fraude al niet meer onderzocht wordt, wisten we al. Maar nu blijkt dat zelfs misdrijven die rechtstreeks mensenlevens kosten ook in de schuif terecht komen. Gewelddadige ontvoeringen, illegale wapenhandel tot zelfs onvolledige beelden van terroristische dreiging. Het lijstje was even angstaanjagend als eindeloos.

 

Het Sky-onderzoek kwam naar voor als één van de oorzaken. Daar wordt fantastisch werk verzet door de speurders, maar dit gaat duidelijk ten koste van andere onderzoeken. Meer dan een jaar na dit succes blijven de problemen almaar groeien, zonder beterschap in zicht. En zo verliezen we stilaan de strijd tegen de georganiseerde misdaad helemaal.

 

Het gaat nu zelfs zo ver dat de lokale politie moet bijspringen in de opdrachten van de gerechtelijke politie. Momenteel nog vrijwillig maar men vreest dat, bij onvoldoende bereidwilligheid, de bevoegde ministers deze versterking zullen moeten verplichten.

 

De procureurs-generaal en de top van de FGP trokken al meermaals aan de alarmbel over het gebrek aan onderzoekscapaciteit, maar stelden vast dat beloftes niet worden waargemaakt, of dat ze in dovemansoren vallen.

 

Ik heb hierover volgende vragen:

 

De directeur-generaal van de FGP stelde in september-oktober 2021 zijn plan “DGJ 3.0" voor aan u en uw collega Verlinden en in december zelfs aan de Nationale Veiligheidsraad. Waarom is er niets met dat plan gebeurd?

Is er, voor de zomer, nog beterschap op komst? Zo ja, welke?

Zal de regering ingaan op de gevraagde budgetverhoging? Wordt daarnaast de financiering van de FGP ook fundamenteler hervormd, nl. door een specifieke budgettaire enveloppe te voorzien?

Plant u, in overleg met het College van PG's, een aanpassing van de prioriteiten in het vervolgingsbeleid, in afwachting van de beloofde bijkomende capaciteit?

Zal u gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om versterking door de lokale politie op te leggen?

Hoe zal u de ambitie waar maken om meer strafuitvoeringsonderzoeken te voeren en fiscale fraude te bestrijden (1 miljard euro extra per jaar!) met het enorme tekort aan gespecialiseerde onderzoekers?

 

Vraag van Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De vraag tot ondersteuning van de FGP Brussel (toepassing van art. 114 WGP)" (55027964C)

Question de Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La demande de soutien de la PJF de Bruxelles (application de l'art. 114 LPI)" (55027964C)

 

De Procureur des Konings van Brussel, de federale procureur en de gerechtelijke directeur van de FGP zijn enige tijd terug hun vraag tot ondersteuning door de Lokale politie bij de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsmede bij de betrokken burgemeesters en korpschefs gaan bepleiten.

 

Hoewel er initieel sprake was van bijkomende ondersteuning van 25 lokale rechercheurs, verklaart de PdK op 17 mei 2022 in het Parlement het volgende: “We zijn nu al ruim enkele maanden verder en, wat POLBRU betreft zijn er 7 onderzoekers in versterking gekomen (een 8ste in afwachting) en wat de andere 5 politiezones betreft, is er formeel nog geen enkele onderzoeker ter beschikking gesteld en wordt blijkbaar het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de brief van de Conferentie van de Brusselse burgemeesters hierover afgewacht."

 

Men kondigt aan dat een formeel verzoek tot ondersteuning op basis van artikel 61 onafwendbaar wordt.

 

Klopt het dat uw kabinet niet geantwoord heeft op de brief van de Conferentie van de Brusselse Burgemeesters? Waarom niet?

De berekening van de budgettaire inspanning nodig om het plan “DGJ 3.0" uit te voeren zou door de Directeur-Generaal van de FGP reeds in september-oktober 2021 overgemaakt zijn aan de voogdijministers. Op 1 december 2021 bevestigde het O.M. zijn steun hiervoor aan de Nationale Veiligheidsraad. Hebt u op basis van dit plan bij de komende begrotingsbespreking extra middelen gevraagd? Zo ja, hoeveel per jaar? Zo neen, waarom niet?

Artikel 114 van de Wet van 7 december 1998 op de WGP voorziet “dat de basisallocaties met betrekking tot de algemene directie van de gerechtelijke politie worden samengebracht in een afzonderlijke organisatieafdeling met nummer 42. […] Hierdoor krijgt zij een specifieke budgettaire enveloppe. Het college van P.G.'s stelt vast dat dat niet het geval is. Waarom wordt deze wet niet gerespecteerd en is er geen apart budget voor de FGP? Is het wettelijk dat in het directiecomité van de federale politie “gemarchandeerd" wordt? Waarom wordt het personeelsbudget van de FGP geglobaliseerde beheerd? Waarom bevat organisatieafdeling 42 géén duidelijk identificeerbaar budget voor de FGP? Zal u de wet toepassen of wil u deze wijzigen?

 

Vraag van Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Concrete investeringsvragen van de commissaris-generaal van de federale politie aan de regering" (55027965C)

Question de Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les demandes concrètes d'investissement du commissaire général de la police fédérale au gouvernement" (55027965C)

 

Tijdens de hoorzitting op 18 mei stelde de Commissaris-Generaal van de federale politie 8 concrete vragen aan de regering. Grosso modo komt dit neer, los van de specifieke vragen rond de FGP, op een totaal van 50 miljoen euro. Mevrouw de minister, ik had graag hierop uw duidelijke antwoorden gehoord.

 

De CG vraagt dat de maaltijdchèques die worden ingevoerd op 1 november van dit jaar niet zelf door de federale politie moeten uit het bestaand budget betaald worden. Zal u dat compenseren?  Op welke manier? De concrete vraag naar extra middelen voor die maaltijdcheques voor heel de federale politie bedraagt naar schatting 2 miljoen euro op jaarbasis. Bevestigt u dat bedrag?

De CG vraagt het budget voor de mensen die in “NAVAP" vertrekken niet uit het bestaande budget te betalen. Zal u de volledige NAVAP-financiering compenseren? Op welke manier? De concrete vraag betreft 4 miljoen euro het eerstkomende jaar, en kan de komende jaren oplopend tot 8 miljoen euro. Bevestigt u dat bedrag?

De CG vraagt ook de volledige neutralisering van de lineaire besparingen van 1,11% voor 2023 en 2024 opgelegd aan de federale politie. Is hierover een akkoord binnen de regering? Zal u ingaan op die vraag?

De CG vraagt dat DGR niet moet besparen maar dat er een extra ploeg komt van 50 mensen om een taskforce te vormen om DGJ-werkzaamheden te ondersteunen. Zal u ingaan op deze vraag?

Volgens de CG moet de directie DAP worden versterkt met 100 VTE's. Bent u het daarmee eens? Zal u er budget voor vrijmaken?

Volgens de CG moeten de luchthavens Zaventem en Gosselies worden versterkt met 130 VTE's. Bent u het daarmee eens? Zal u er budget voor vrijmaken?

De Wegpolitie moet worden versterkt met 160 VTE's. Bent u het daarmee eens? Zal u er budget voor vrijmaken?

Voor de component CG wil de CG de AIK's (arrondissementele informatiekruispunten) en de CIC's (noodcentrales) met 150 VTE's versterken. Bent u het daarmee eens? Zal u er budget voor vrijmaken?

Voor wat betreft de investeringen in de FGP is de vraag van de CG om minstens een bijkomende enveloppe te krijgen van 40 miljoen euro. Bent u het daarmee eens? Zal u er budget voor vrijmaken? 

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De noodkreet van de federale gerechtelijke politie" (55028001C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le cri de détresse de la police judiciaire fédérale" (55028001C)

 

Tijdens de twee hoorzittingen met het College van Procureurs-generaal, de federale Procureur, de Procureur van Antwerpen en de top van de FGP werd een hallucinant beeld geschetst van de veel te beperkte mogelijkheden waarover ze vandaag beschikken om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het was een werkelijke noodkreet waaruit uni sono tot uiting kwam dat ondanks de grote veiligheidsuitdagingen op diverse gebieden die ons land kent, de FGP vandaag niet meer in de mogelijkheid is om hierop een antwoord te bieden en dossiers van zware georganiseerde criminaliteit niet langer kan vervolgen, juist omwille van de veel te beperkte middelen. Dit is absoluut onaanvaardbaar.  En het dossier Sky Ecc is duidelijk niet de oorzaak van de problemen bij de FGP. Het geeft een unieke foto van de realiteit en is een wake up call, zo stelde de Procureur des Konings van Antwerpen duidelijk. Het is niet vijf voor twaalf, hebben we herhaaldelijk gehoord. De vrees bestaat zelfs dat wanneer er niet dringend meer ondersteuning komt, het reeds te laat is. Het verzoek tot een verhoging van de financiële middelen en de personeelscapaciteit is dan ook een terechte vraag in het belang van een kordate en doeltreffende aanpak van de zware criminaliteit en in van de veiligheid in ons land.

 

Welke initiatieven gaat u bij hoogdringendheid nemen om ervoor te zorgen dat de georganiseerde criminaliteit in dit land op een kordate wijze kan worden aangepakt?

Veiligheid is niet gratis. Bent u bereid hiervoor voldoende middelen vrij te maken om zowel de Federale Gerechtelijke Politie als het Openbaar Ministerie bij hoogdringendheid te versterken?

Hebt u naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassingen erop aangedrongen meer middelen hiervoor ter beschikking te stellen? Zo neen, gaat u dit vooralsnog doen? Het is nog niet te laat.

Hebt u na het verzoek van de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal om gehoord te worden in het Parlement over de desastreuze financiële situatie bij de FGP zelf een initiatief genomen om hen en de top van de FGP uit te nodigen en deze bijzonder ernstige problematiek te bespreken?

Waarom werd er geen gevolg gegeven aan het plan DGJ 3.0, voorgesteld door de Directeur-generaal van de FGP?

 

Question de Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le manque de capacité de la police judiciaire fédérale" (55028395C)

Vraag van Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het capaciteitstekort bij de federale gerechtelijke politie" (55028395C)

 

Tijdens de twee hoorzittingen met het College van Procureurs-generaal, de federale Procureur, de Procureur van Antwerpen en de top van de FGP werd een hallucinant beeld geschetst van de veel te beperkte mogelijkheden waarover ze vandaag beschikken om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het was een werkelijke noodkreet waaruit uni sono tot uiting kwam dat ondanks de grote veiligheidsuitdagingen op diverse gebieden die ons land kent, de FGP vandaag niet meer in de mogelijkheid is om hierop een antwoord te bieden en dossiers van zware georganiseerde criminaliteit niet langer kan vervolgen, juist omwille van de veel te beperkte middelen. Dit is absoluut onaanvaardbaar.  En het dossier Sky Ecc is duidelijk niet de oorzaak van de problemen bij de FGP. Het geeft een unieke foto van de realiteit en is een wake up call, zo stelde de Procureur des Konings van Antwerpen duidelijk. Het is niet vijf voor twaalf, hebben we herhaaldelijk gehoord. De vrees bestaat zelfs dat wanneer er niet dringend meer ondersteuning komt, het reeds te laat is. Het verzoek tot een verhoging van de financiële middelen en de personeelscapaciteit is dan ook een terechte vraag in het belang van een kordate en doeltreffende aanpak van de zware criminaliteit en in van de veiligheid in ons land.

 

Welke initiatieven gaat u bij hoogdringendheid nemen om ervoor te zorgen dat de georganiseerde criminaliteit in dit land op een kordate wijze kan worden aangepakt?

Veiligheid is niet gratis. Bent u bereid hiervoor voldoende middelen vrij te maken om zowel de Federale Gerechtelijke Politie als het Openbaar Ministerie bij hoogdringendheid te versterken?

Hebt u naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassingen erop aangedrongen meer middelen hiervoor ter beschikking te stellen? Zo neen, gaat u dit vooralsnog doen? Het is nog niet te laat.

Hebt u na het verzoek van de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal om gehoord te worden in het Parlement over de desastreuze financiële situatie bij de FGP zelf een initiatief genomen om hen en de top van de FGP uit te nodigen en deze bijzonder ernstige problematiek te bespreken?

Waarom werd er geen gevolg gegeven aan het plLa commission d'enquête parlementaire « Attentats » a mis en garde contre le déficit en capacité des enquêteurs et a demandé de renforcer la police judiciaire fédérale.

 

Pourtant, 4 ans après ces recommandations, le Collège des PG ainsi que le Procureur fédéral ont été entendu au Parlement, à leur demande, les 11 et 17 mai derniers, afin de lancer un cri d'alerte face au manque d'enquêteurs et de moyens de la PJF.

 

Leur exposé a, d'ailleurs, été étayé par le directeur de la PJF, M. E. Snoeck qui déclarait, qu'en l'espace de vingt années, la PJF a perdu une capacité de 1.000 enquêteurs.

 

Face à cette situation, une commission de pondération a dû être mise en place pour sélectionner, parmi des dossiers de criminalité grave et organisée qui sont pourtant tous prioritaires, les dossiers qui sont encore plus prioritaires que les autres.

 

Le Plan National de sécurité 2022-2025 tel qu'il a été élaboré est qualifié par les magistrats de n'être que "de la poudre aux yeux" puisqu'il n'est appliqué que partiellement faute de capacités et de moyens suffisants; ce qui est inacceptable dans un Etat de droit.

 

Vous vous êtes engagé à recruter 195 enquêteurs. Or le budget actuel ne le permet pas. Comment comptez-vous faire respecter votre engagement ?

Selon le directeur de la PJF, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut garantir une capacité minimale de 250 enquêteurs au sein des 5 PJF déconcentrées et chefs-lieux d'arrondissement et dans les services centraux. Comment comptez-vous atteindre cet objectif ?an DGJ 3.0, voorgesteld door de Directeur-generaal van de FGP?

 

Question de Ahmed Laaouej à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF" (55028581C)

Vraag van Ahmed Laaouej aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP" (55028581C)

 

Madame la Ministre,

 

Il y a quelques semaines, au sein des commissions réunies de l'Intérieur et de la Justice, les plus hauts magistrats de notre pays et la direction de la police judicaire ont lancé un cri d'alarme pressant.

 

Alors que les organisations mafieuses ont littéralement déclaré la guerre à notre pays, l'Etat est en état de « corona judicaire » pour reprendre les termes du Procureur fédéral : des dizaines, des centaines d'enquêtes doivent être abandonnées faute de moyens, de personnel, d'investissements et d'attractivité.

 

Face à cette situation, le plan pluriannuel DGJ 3.0 nous a été présenté avec des mesures concrètes impliquant des recrutements et un refinancement entre 35 et 55 millions d'euros par an sur 5 ans permettant à la PJF d'enfin pouvoir réellement faire face aux évolutions de la criminalité à l'image du dossier Sky ECC.

 

Cela fait des mois que nous demandons de redresser la barre après les coupes catastrophiques menées par le précédent gouvernement. Coupes largement dénoncées et qui ont rendu, dans bien des cas, notre police judiciaire fédérale impuissante face au grand banditisme. Nous avons besoin de services centraux forts.

 

Des moyens ont déjà été dégagés par le gouvernement, mais c'est insuffisant. Madame la Ministre :

 

Depuis nos précédentes questions, quelles initiatives concrètes avez-vous prises au sein du gouvernement pour obtenir des moyens budgétaires et humains additionnels et structurels spécifiquement pour la PJF au sein d'un budget spécifique comme prévu par la loi ? Mon Groupe aimerait enfin obtenir une réponse claire à cette question.

 

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.​

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement des services du PJF" (55028770C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de diensten van de FGP" (55028770C)

 

Madame la Ministre,

 

Le renforcement des services de la PJF sont une nécessité urgente et indispensable pour l'efficacité du travail des enquêteurs et la motivation du personnel qui est face, de plus en plus, à une criminalité spécialisée, organisée et technologique.

 

Lors des auditions tenues au sein de la Commission de l'Intérieur, et après plusieurs mois d'appels publics des responsables de la Police judiciaire et du Collège des Procureurs généraux notamment, les responsables de la PJF ont été clairs et ont fait une présentation détaillées des manques et renforts à fournir à court terme et à moyen terme.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

- Quels matériels informatiques et un appui informatique dédié exclusivement à la PJF (intelligence artificielle, ce qui est proposé dans le Plan 3.0 - projet digitalisation, renfort à la CCU, matériels d'Ecoute GSM,…) ;

 

- Quelle révision de la stratégie prévue des Ressources humaines pour ces profils spécialisé a été engagée pour l'IT ?

 

- Quel budget, et tendances à la hausse, est planifié pour réaliser ces investissements IT et surtout pour tenir « à jour » ces matériels au vu des enjeux technologiques ?​

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la FCCU" (55028772C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de FCCU" (55028772C)

 

Madame la Ministre,

 

Le renforcement des services de la PJF sont une nécessité urgente et indispensable pour l'efficacité du travail des enquêteurs et la motivation du personnel qui est face, de plus en plus, à une criminalité spécialisée, organisée et technologique.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer ce qui est décidé pour les services de lutte digitale (FCCU et RCCU) ? Précisément :

 

- Il faut beaucoup plus de cyberenquêteurs, il faut des moyens pour renouveler le matériel d'analyse et de contrôle (tous les 3 mois par exemple pour l'analyse des smartphones). Il était question d'un engagement de 39 effectifs supplémentaires en 2021, cela a-t-il été atteint ? Concrètement, où en est-on par rapport à l'effectif qui s'élevait à 235 l'année dernière ?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les tableaux RH" (55028773C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het organigram van de FGP" (55028773C)

 

Madame la Ministre,

 

L'effectif de la PJF serait d'environ 4350 personnes. Par rapport au tableau organique actuel, il manquerait selon certains 500 effectifs à la PJF mais ce tableau est obsolète, faut-il rappeler qu'il date des années 90… C'est environ 1.000 personnes de plus, au minimum, qu'il faut au sein de la PJF et cela en dehors de la charge de travail SkyECC.

 

En effet, vous aviez pu indiquer qu'un monitoring permet de gérer de manière permanente les besoins des services. Cependant considérant ce qui a pu être présenté à la Commission par les directeurs de la police judiciaire, le décalage entre le cadre organique actuel et les besoins réels sur le terrain est très important.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer si :

 

- Une révision complète des tableaux RH, qui sont obsolètes, est en cours de réalisation considérant qu'il faut aujourd'hui environ 10 enquêteurs par enquête alors qu'il y a 15 ans, il en fallait deux pour mener un tel travail. Vu la complexité des enquêtes actuelles, pour l'informatique, l'analyse pointue, l'expertise spécialisée, le travail de terrain, quels sont les objectifs de la révision des tableaux RH ?​

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het niet onderzoeken van dossiers inzake economische, financiële en fiscale criminaliteit" (55028774C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'absence de traitement des dossiers de criminalité économique, financière et fiscale" (55028774C)

 

U had de intentie Justitie straffer te maken. Alle uitgesproken gevangenisstraffen zullen worden uitgevoerd. “Zelfs 15 dagen cel zullen moeten uitgezeten worden". We spreken juni 2021. Uw bewoordingen.  Hieruit mocht dan ook afgeleid worden dat alle strafbare feiten minstens zouden worden onderzocht.

 

De realiteit is vandaag helaas anders. In april 2022 hebben we vernomen dat  “De afgelopen zes maanden heeft de FGP van Brussel beslist al 53 dossiers van fraude en andere vormen van economische en financiële fraude niet meer te onderzoeken". Uit de hoorzittingen is gebleken dat het om grote, omvangrijke fraudedossiers gaat.  Het gaat hier vaak om mensen die financieel sterk staan en in de mogelijkheid zijn om dure gespecialiseerde advocatenkantoren onder de arm te nemen die de speurders vaak een stap voor zijn. Ook tijdens de hoorzitting is gebleken dat door onvoldoende gespecialiseerde onderzoekers in het domein van de economische-financiële en fiscale criminaliteit bij de FGP Brussel het opstarten en voeren van strafonderzoeken op een zeer gecontroleerde en gecoördineerde wijze gebeurt waarbij elk onderzoek verplicht een wegingscommissie passeert die beslist of het onderzoek zal worden opgestart of zal worden verder gezet door de FGP Brussel.

 

Zonder één woord van kritiek te geven op dit Brussels project betreft het recherchemanagement in het domein van de economische-financiële en fiscale criminaliteit dat enkel en alleen het gevolg is van een fundamenteel gebrek aan middelen en manschappen die hen door Justitie en Binnenlandse Zaken wordt ter beschikking gesteld,  moet vanuit de politiek worden vastgesteld dat dit niet langer aanvaardbaar is en zeker niet te rechtvaardigen naar de gewone burger die zich niet op het criminele pad begeeft. Op deze wijze wordt enkel straffeloosheid gecreëerd.  Ook economische, financiële en fiscale criminaliteit dient te worden bestreden.

 

1. Welke initiatieven gaat u bij hoogdringendheid nemen om de de facto gecreëerde straffeloosheid in grote fraudedossiers om te buigen en ervoor te zorgen dat alle fraudedossiers kunnen worden onderzocht?

2. Wat is uw visie betreffende het recherchemanagement in het domein van de economisch, financiële en fiscale criminaliteit in Brussel ? Vindt u dat dit kadert binnen uw visie op een straffe Justitie?​

 

Question de Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les moyens financiers de la police judiciaire fédérale" (55028776C)

Vraag van Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De financiële middelen van de federale gerechtelijke politie" (55028776C)

 

​Madame la Ministre,

 

Les acteurs de la police judiciaire fédérale et du parquet sont récemment venus devant notre commission pour lancer un véritable cri d'alarme. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font : depuis des années, on sait que le manque de personnel et de moyens dans cette composante de la police l'empêchent de faire son travail correctement.

 

Les conclusions de ces auditions sotn assez claires : il manque 1 000 enquêteurs et entre 35 et 55 millions par an à la PJF.

 

Lors des discussions sur le dernier ajustement budgétaire, vous avez indiqué que le budget de la direction générale de la police judiciaire était majoré de 26,8 millions d'euros, "principalement en raison de l'indexation".

 

Je souhaiterais donc vous demander :

 

- Y a-t-il autre chose que l'indexation dans ces 26,8 millions d'euros ? Si oui, pouvez-vous nous détailler ce montant ?

 

- Quel est le montant des coupes linéaires appliquées à la PJF cette année  ?

 

- Pourquoi ne pas profiter de l'ajustement budgétaire pour refinancer la PJF, conformément à ce qui est demandé par le terrain, c'est à dire entre 35 et 55 millions d'euros annuels ?

 

- Dans le cadre de l'ajustement budgétaire, 15 millions d'euros de crédits de personnel non-utilisés pour la police fédérale sont redirigés vers le programme I-Police. Pourquoi ne pas avoir utilisé ce montant pour octroyer une partie des nouveaux moyens demandés par la PJF ?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het aanwenden van de opbrengsten van drugsrazzia’s voor de versterking van de FGP" (55028777C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'affectation des recettes des rafles anti-drogue au renforcement de la police judiciaire fédérale" (55028777C)

 

In februari 2022 verklaarde de voorzitter van het College van Procureurs-generaal De La Serna, dat er volgens hem nood is aan 500 extra manschappen en 35 miljoen euro extra per jaar (op een budget van 1 miljard euro). Hij verklaarde toen letterlijk: “Mochten we het geld dat bij de drugsrazzia's wordt buitgemaakt, gebruiken om de federale politie uit te breiden, dan zouden we altijd winnen, maar de politiek heeft het nog altijd niet begrepen. In Nederland is een investeringsplan van 1 miljard euro om de zware en georganiseerde criminaliteit te bestrijden."

 

Ook Federaal Procureur Van Leeuw heeft tijdens zijn presentatie een zeer duidelijke schets gemaakt van de aanzienlijke cash gelden die zijn gevonden tijdens huiszoekingen, alsmede van de talrijke luxevoorwerpen zoals dure auto's, luxehorloges met een kostprijs variërende tussen de 100.000 en 2.000.000 Euro. Procureur-generaal Van Leeuw stelde dat op basis van de inbeslagname van 92 ton cocaïne in 2022 met een straatwaarde van 4,6 miljard Euro – en dit is slechts het topje van de ijsberg - enerzijds maar het in beslag nemen van slechts 72 miljoen Euro anderzijds een jaarlijkse investering in de FGP van 55 miljoen Euro zichzelf ruimschoots zal terugverdienen.

 

Wat is uw standpunt?

Bent u bereid om een initiatief te nemen om deze aanzienlijke opbrengsten aan te wenden om de Federale Gerechtelijke Politie te versterken?

Kunt u de voormelde analyse en de “subtiele" verwijzing van de voorzitter van het College naar Nederland ondersteunen en wat gaat u doen om hieraan tegemoet te komen?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la collaboration avec les services de la police locale" (55028778C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de samenwerking met de lokale politie" (55028778C)

 

Madame la Ministre,

 

Dans le cadre des mesures à prendre pour rendre la Police fédérale judiciaire plus efficace et efficiente, il nous a été dit, lors des auditions, qu'il faudrait renforcer considérablement la collaboration entre celle-ci et la police locale.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer:

 

- Quelles initiatives sont prises pour répondre à ce constat et donc renforcer structurellement la collaboration entre la Police fédérale judiciaire et la Police locale afin d'adapter le renfort nécessaire aux besoins des spécificités de terrain mais, cela, dans un cadre cohérent au niveau du territoire national comme sollicité par la direction de la PJF?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het gebrek aan personeel bij de strafuitvoeringsonderzoeken" (55028779C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La pénurie de personnel pour les enquêtes pénales d'exécution" (55028779C)

 

De Voorzitter van College van Procureurs-generaal heeft tijdens  hoorzitting aangeklaagd dat door een gebrek aan personeel bij de strafuitvoeringsonderzoeken een hoop geld niet kan gerecupereerd worden. “Nu hebben de gerechtelijke transacties 207 miljoen euro opgebracht, en de uitgebreide strafsommen ongeveer 400 miljoen. Met extra budget zou dit hoger liggen."

 

Indien voormelde analyse zou worden gevolgd, zou het aanwerven van extra personen voor wat betreft de strafonderzoeken resulteren in een terugverdieneffect, waardoor de meerkost van de aanwervingen minstens zou kunnen geneutraliseerd worden.

 

Is dit reeds onderzocht geweest?  Zo ja, wat zijn de resultaten?  Zo neen, bent u van plan dit te onderzoeken?   Graag uw visie.

Welke initiatieven hebt u deze legislatuur genomen om het tekort aan personeel bij de strafuitvoeringsonderzoeken weg te werken? Zullen er op korte termijn bijkomende aanwervingen gebeuren?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et l'antiterrorisme" (55028780C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de terreurbestrijding" (55028780C)

 

Madame la Ministre,

 

Parmi les besoins relevés pour la PJF, et alors que le procès des attentats terroristes se tiendra dans environ trois mois, l'antiterrorisme n'a pas les moyens d'agir à la hauteur des menaces actuelles. En décembre dernier, un expert énonçait d'ailleurs, publiquement, que si un attentat tel que ce que nous avons subi en mars 2016 survenait, nous ne serions pas en capacité d'y faire face.

 

Précisément, lors des auditions, les besoins du service AntiTerro a été présenté. Actuellement composé d'environ 200 effectifs, il en manquerait au moins 50. Par ailleurs les unités spéciales restent aussi en sous capacité.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer:

 

Faut-il effectivement renforcer le service anti terrorisme pour atteindre 250 membres effectifs? Où en est-on et quels sont les objectifs des prochains mois?

Quels renforts sont prévus et encore à prévoir pour renforcer les unités spéciales en effectifs et matériels opérationnels?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De nood aan hoogtechnologisch materiaal bij de FGP" (55028781C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La nécessité d'un matériel technologique de pointe à la PJF" (55028781C)

 

De laatste jaren is de wetgeving complexer geworden. Er is bovendien de discussie tussen privacy en veiligheid en de bijzondere noodzaak aan verdere digitalisering. “Criminele organisaties werken steeds meer op hoogtechnologische manier, de FGP moet op een even hoogtechnologische manier kunnen werken" is de duidelijke vaststelling van de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

 

Ook de Directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie heeft verwezen naar de bijzondere onderzoeksmethodes, naar de zeer gespecialiseerde onderzoeken en naar zeer complexe of supra-lokale fenomenen zoals CrimOrg, TEH/Trafic, EcoFin, cybercrime, corruptie enz., wat ook duidelijk in het plan DGJ 3.0 van de Federale Politie tot uiting komt.

 

Los van de nood aan extra manschappen en middelen voor de gewone werking van de FGP vereist dit een bijkomende financiële inspanning gezien de zeer hoge kostprijs van hoogtechnologisch materiaal.

 

Deelt u de mening van de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal?

Wat gaat u doen om hieraan tegemoet te komen en hoeveel extra budget gaat u hiervoor voorzien?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De versterking van de federale gerechtelijke politie" (55028782C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le renforcement de la police judiciaire fédérale" (55028782C)

 

De noodkreet die we gehoord hebben tijdens de hoorzitting met het College van Procureurs-Generaal, de Procureur des Konings van Antwerpen, Federaal Procureur van Leeuw en de top van de Federale Politie klonk unisono: door een fundamenteel gebrek aan middelen en manschappen kan de criminaliteit in dit land niet meer op een grondige wijze worden bestreden. Ons land kent nochtans grote veiligheidsuitdagingen op diverse gebieden. We zitten in een bijzonder ernstige veiligheidscrisis. U verkondigt met de regelmaat van de klok dat u Justitie straffer wil maken. Een terechte doelstelling maar dit mag geen dode letter blijven als het u echt menens is om de criminaliteit in het algemeen en de zware criminaliteit in het bijzonder daadkrachtig aan te pakken.

 

De capaciteit moet dringend worden verhoogd met minstens 1000 FTE over meerdere jaren. Welke initiatieven gaat u nemen bij hoogdringendheid nemen om tegemoet te komen aan deze terechte vraag.

Het budget moet dringend omhoog.  Tijdens de hoorzitting was er hierover eensgezindheid: er is nood aan een bijkomend specifiek budget van 35 miljoen Euro dit jaar naar een stijging van 41, 51 en 55 miljoen Euro gedurende de volgende jaren.

Wat is uw standpunt? Bent u bereid om samen met de Minister van Binnenlandse Zaken deze bijkomende middelen vrij te maken in het belang van de realisatie van een straffe Justitie wat de aanpak van de (zware) criminaliteit betreft? Gaat u een antwoord bieden aan de vraag tot meerjarige budgettaire perspectieven?

Hebt u tijdens de begrotingsbesprekingen van december 2021 een aanzienlijke verhoging van de budgetten voor de FGP gevraagd? Kan u hierover meer toelichting geven?

Hebt u tijdens de begrotingscontrole van april 2022 aangedrongen op bijkomende middelen voor de FGP? Wat was hier het standpunt van de Regering  gezien er blijkbaar geen extra middelen worden vrijgemaakt?

Gaat u werk maken van een fundamentele hervorming van de financiering van de FGP met o.a. het werken met een specifieke budgettaire enveloppe ,waar wordt op aangedrongen?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et le trafic et la traite des êtres humains" (55028783C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en mensenhandel en mensensmokkel" (55028783C)

 

Madame la Ministre,

 

J'ai aussi pu vous interpeller à plusieurs reprises, ces derniers mois, sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la traite des êtres humains dans notre pays. Et notamment après avoir appris que certains services étaient tout simplement vidés de leur capacité pour notamment pouvoir répondre à des vagues de crimes commis dans une région (exemple de l'arrondissement de Charleroi). On manque d'un côté d'enquêteurs, donc on vide de l'autre et on paralyse ainsi le travail d'enquête vis-à-vis de ce fléau, grandissant, du trafic et de la traite des être humains sur le territoire national.

 

Les directions demandes une « réorganisation complète » ainsi qu'un renfort de personnel.

 

Pourriez-vous donc m'indiquer:

 

- Quelles demandes vous ont été faites pour réorganiser ces services? Quelles initiatives sont prises en la matière?

 

- Quelles décisions sont prises pour y renforcer les capacités d'enquêteurs?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les laboratoires d'analyse pour les enquêtes" (55028786C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de laboratoria voor analyses in het kader van een onderzoek" (55028786C)

 

Madame la Ministre,

 

En novembre 2021, la moitié des 600 postes vacants à la PJF ne trouvaient pas « acquéreurs ». Quelles analyses spécifiques ont été effectuées pour répondre à ces vacances et ce par type de profils recherchés? Précisément, au sein des laboratoires d'analyse un réinvestissement est aussi demandé par la direction de la PJF pour deux raisons principales: assurer un niveau de capacité et d'expertise suffisant et pour garantir un traitement identique partout sur le territoire national, aussi pour le suivi du travail des polices locales.

 

Pourriez-vous donc m'indiquer:

 

- Quels investissements sont prévus dans les laboratoires et quels sont-ils?

 

- Quelle est la tendance de la capacité de travail au sein de ces infrastructures et quels sont les objectifs compte tenu des sollicitations de la Police fédérale et des polices locales?

 

- A cet égard, la CPPL vous a-t-elle pour sa part adressé des demandes concernant l'accès à ces laboratoires par les polices locales?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les renforts spécifiques dans le cadre de l'enquête Sky ECC" (55028787C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de specifieke versterking in het kader van het Sky ECC-onderzoek" (55028787C)

 

Madame la Ministre,

 

Les services de la PJF ont rappelé, par ailleurs, que les Pays-Bas avaient engagé 400 personnes dans le cadre de l'enquête SkyECC. Il semble qu'il en faudrait chez nous 250. Il faut aller vite car les données non exploitées deviendront obsolètes…

 

Confirmez-vous dès lors la nécessité d'un tel renfort dans le cadre de l'enquête SkyECC? Quel renfort a déjà pu être réalisé? Où en est-on précisément de ce soutien supplémentaire de 250 personnes?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, les dossiers économiques et financiers et l'investissement dans les services centraux" (55028788C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, de economische en financiële dossiers en de investering in de centrale diensten" (55028788C)

 

Madame la Ministre,

 

Pour les dossiers Ecofin, il est nécessaire de réinvestir les services et notamment pour répondre aux besoins du Parquet européen.

 

Par ailleurs, les directions de la PJF considèrent aussi qu'il faut réinvestir à tous les étages des services et donc aussi au sein des services centraux.

 

- Qu'en est-il de la planification à ce niveau? Nous avions pour exemple 35 ETP à l'OCDEFO et 67 à l'OCRC au niveau central, où en est-on précisément à ce jour?

 

Question de Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les moyens humains de la police judiciaire fédérale" (55028789C)

Vraag van Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De personele middelen van de federale gerechtelijke politie" (55028789C)

 

Madame la Ministre,

 

Lors du dernier ajustement budgétaire, vous avez indiqué que 400 postes ont été ouverts au sein de la police fédérale. On sait que la PJF à elle seule manque de 1 000 enquêteurs.

 

Lors des auditions qu'on a pu récemment avoir en commission, M. de Mesmaeker a indiqué que sur les 1 600 inspecteurs engagés en 2021 pour toute la police, seuls 150 allaient finalement se retrouver à la PJF. A ce rythme, il faudra donc de nombreuses années pour renforcer la PJF à concurrence des 1 000 inspecteurs manquants, sans même compter les départs à la retraite.

 

Je souhaiterais donc vous demander:

 

- Sur les 400 postes dont vous avez parlé, combien ont été pourvus à ce stade? Combien de postes ont-ils été ouverts et ont été pourvus à la PJF?

 

- Confirmez-vous l'information selon laquelle sur 1 600 inspecteurs recrutés l'année dernière, seuls 150 ont été engagés à la PJF? Pouvez-vous nous indiquer le nombre de départs à la retraite pour la PJF sur la même période?

 

- Pouvez-vous nous donner une idée des recrutements prévus pour les années 2022 à 2024 au sein de la PJF?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la criminalité économique et financière" (55028790C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de economische en financiële criminaliteit" (55028790C)

 

Madame la Ministre,

 

Je vous avais déjà questionnée aussi sur le monitoring permanent qui garantissait une vue précise des besoins. En novembre dernier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, vous m'indiquiez un objectif de recrutement de 38 inspecteurs alors que plus de 10 étaient en formation.

 

- Afin de pouvoir évaluer les avancées des procédures, qu'en est-il à la mi-juin pour ces 38 et 10 effectifs?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la nouvelle directive MOTEM" (55028791C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de nieuwe MOTEM-richtlijn" (55028791C)

 

Madame la Ministre,

Il y a quelques mois, vous indiquiez que la PJF finalisait une directive de service pour les MOTEM et pour la recherche du patrimoine illégalement acquis.

- A-t-on avancé à ce niveau ?

- Des moyens supplémentaires étaient-ils demandés pour atteindre les objectifs de cette nouvelle directive?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la question des profils spécialisés et leur statut" (55028793C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de problematiek van de gespecialiseerde profielen en het bijbehorende statuut" (55028793C)

 

Madame la Ministre,

 

De manière structurelle, des modifications semblent indispensables en matière de politique de recrutement. On le sait, seuls 60% des postes vacants trouvent leurs candidats, on est environ à 50% de postes spécialisés occupés, l'autre moitié reste sans candidat…​

 

Il faut pouvoir certainement dénicher des profils déjà expérimentés mais comment le réaliser en termes d'attractivité, cette question est centrale.

 

Pour exemple, la réforme du statut pour la Sûreté de l'Etat avec une spécificité parait une bonne piste.

 

- Peut-on calquer cela pour avancer plus rapidement dans certains services de la PJF ?

 

- Qu'est-ce qui est prévu précisément en termes de réforme de barème, de la fin de carrière linéaire? Et aussi dans le cadre des contrats d'expert, de consultance ?

 

- Par ailleurs, l'appel à des chasseurs de tête a-t-il été réalisé ? Quelle en est la première évaluation ?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les perspectives de carrière pour un profil spécialisé" (55028794C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de loopbaanperspectieven voor gespecialiseerde profielen" (55028794C)

 

Madame la Ministre,

 

Lors des auditions, la direction appelait aussi de ces vœux une possibilité d'évolution vers la fonction de commissaire en chef. A ce niveau, vous m'aviez d'ailleurs répondu, il y a quelques mois, qu'une révision du système de pondération pour le personnel civil et d'une passerelle entre la fonction d'enquêteur spécialisé et le grade de commissaire de police était en projet.

 

- Qu'en est-il à ce jour à cet égard ?

 

- Quelles sont les perspectives nouvelles de carrière pour un profil spécialisé et notamment pour accéder à la fonction de commissaire en chef ?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et le plan de ressources humaines 3.0" (55028795C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en DGJ 3.0" (55028795C)

 

Madame la Ministre,

 

Une demande de modification des plans de carrière, des statuts, des barèmes, des fonctions pour les inspecteurs spécialisés sont, on le sait, demandés. Pour offrir plus de perspectives, plus d'évolution de carrière au sein de la Police.

 

- Qu'en est-il à ce niveau des initiatives prises ?

 

- Comment avancez-vous et accompagnez-vous la « DGJ 3.0 » ? A court et à moyen terme, de manière concrète, quelles initiatives sont engagées ?

 

Question de Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, les perspectives budgétaires des années à venir et la demande d'un budget spécifique" (55028797C)

Vraag van Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, het begrotingstraject voor de volgende jaren en het verzoek om een specifiek budget" (55028797C)

 

Madame la Ministre,

 

En termes de budget, des questions se posent également dans le cadre de la gestion et des projections d'avenir pour les services de la PJF.

 

Il est par ailleurs question de 50 millions d'euros supplémentaires nécessaires tout de suite pour renforcer ses services.

 

Il est question précisément de 35 millions pour cette année, 42 millions l'année prochaine, 44 en 2024, 51 en 2025, 55 en 2026. Par ailleurs, on sait que la trajectoire global est une augmentation annuelle de 50, 70, 90 et 100 millions respectivement pour 21, cette année, 2023 et 2024.

 

Considérant le monitoring en place qui précise les déficits et budgets à allouer, qu'en est-il au vu des déclarations sur le caractère tout à fait obsolète des cadres actuels ?

 

Sur quelle base sont fondés les déficits définis par le monitoring ?

 

Parallèlement, la question d'un budget spécifique est demandée notamment par les procureurs généraux pour clarifier la situation.

 

Confirmez-vous ces montants et pouvez-vous préciser leur destination au sein des services ?

Le plan national de sécurité et la note-cadre de la sécurité intégrale ne reprenne pas un budget spécifique, mais ne faut-il pas changer cela ?

 

Question de Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement des sections économiques et financières de la PJF" (55028799C)

Vraag van Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de economische en financiële secties van de FGP" (55028799C)

 

Madame la Ministre,

 

L'un des rôles essentiels de la PJF est de lutter contre la criminalité économique et financière. On sait que, chaque année, ce type de criminalité fait perdre des milliards d'euros à nos services publics. Il y a pourtant, là aussi, un manque criant de personnel. Résultat : les parquets sont forcés de faire "des choix" dans les affaires qu'ils pourront traiter. A Bruxelles, on apprenait récemment qu'une enquête financière sur 5 est "mise au frigo" par manque de moyens.

 

- Pouvez-vous nous donner un aperçu chiffré des besoins de la PJF en matière de criminalité économique et financière ?

 

- Qu'allez-vous faire pour rencontrer ces besoins en personnel ? Pouvez-vous nous indiquer le nombre de recrutements prévus pour 2022, 2023 et 2024 ?

 

Question de Eric Thiébaut à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La police judiciaire fédérale" (55028804C)

Vraag van Eric Thiébaut aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De federale gerechtelijke politie" (55028804C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Il y a quelques semaines, en commission réunie de l'intérieur et de la Justice, les plus hauts magistrats du pays nous ont dressé l'état dramatique de la police judiciaire. 

 

La PJF ne parvient plus à fonctionner correctement et à faire face aux grands banditismes faute de moyen, de personnel, d'investissement et d'attractivité de la fonction d'enquêteur. Vous le savez, un tri des dossiers doit être effectué et des dizaines voire des centaines d'enquêtes passent ainsi à la trappe.

 

Cette situation met en péril la sécurité de nos citoyens et le fonctionnement de troisième pouvoir judiciaire.

 

En outre, le Procureur Monsieur Van Leeuw a indiqué dans la presse que malgré qu'une condamnation aboutisse dans certains dossiers, le manque de moyen peut donner lieu à une série de confiscation, mais que « nous n'avons pas la capacité d'aller chercher ces millions confisqués. » Des millions semblent donc dormir sur des comptes alors qu'ils pourraient être utilisés utilement pour la collectivité.

 

Nous avons eu l'occasion d'échanger à ce sujet, il y a quelques semaines déjà.   

 

En outre, plus récemment encore, lors du récent échange de vues en commission Justice concernant le suivi des recommandations de la commission d'enquête « attentats », il a également été question de l'importance du renforcement de la police judiciaire fédérale en la matière.             

 

Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous poser les questions suivantes :             

 

On sait que le budget de la PJF dépend du ministère de l'Intérieur, quelles sont toutefois les initiatives que vous avez prises ou que vous allez prendre afin de renforcer la PJF ?  Avez-vous rencontré les magistrats pour identifier clairement les financements et réformes nécessaires tant au niveau du SPF Intérieur que du SPF Justice ?

Avez-vous demandé des moyens supplémentaires pour la PJF et que comptez-vous demander dans un futur proche pour augmenter son budget ?

Quels sont les dysfonctionnements au niveau de la récupération de l'argent confisqué ? Dès lors que l'OCSC a saisi l'argent pourquoi ne parvient-on pas à le récupérer ?

 

Je vous remercie.

 

Vraag van Koen Metsu aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028812C)

Question de Koen Metsu à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028812C)

 

De FGP kampt met een tekort aan mensen en middelen. Hoe zorgwekkend dit tekort is, dat werd voor het eerst publiekelijk bekend gemaakt in november 2021. Er verscheen namelijk een artikel in De Tijd dat de publieke opinie alarmeerde: “Federale Gerechtelijke Politie zit op zwart zaad". Hierin werd uitgelegd dat de procureurs-generaal en procureurs des Konings tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst in november de regering moest attenderen op het feit dat de toestand bij de FGP niet zorgwekkend is maar 'kritiek'. Er zijn te weinig voltijdse werknemers (FTE's), te weinig speurders en ze moeten werken met verouderde wagens en computers. Het College stelde dat er zo'n 1.609 mensen extra zouden nodig zijn om de uitstroom op te vangen bij de FGP en de taken uit te voeren die door gebrek aan personeel nu blijven liggen. Daar bijkomend rekenden zij dat er een extra 35 miljoen euro nodig zou zijn in 2022 om de werking van de FGP te kunnen waarborgen. Deze bezorgdheden werden tevens door leden van de magistratuur en federale politie verder toegelicht in twee hoorzittingen die plaats vonden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op vraag van het College van procureurs-generaal.

 

De tekorten bij de FGP hebben ook een impact op de lokale recherche. Johan Delmulle wijdde in de eerste hoorzitting over de FGP uitgebreid uit over de vraag van de FGP Brussel voor hulp van de lokale politie, die moeilijk te vinden was (gezien ook zij hun eigen problematieken kennen). Hoe staat u ten aanzien van de huidige verhouding tussen lokale en federale recherche? Dient hieraan gesleuteld te worden?

Cijfers die we reeds eerder mochten ontvangen van de minister van Justitie over de bezettingsgraad bij de FGP's lieten blijken dat geen enkele FGP de afgelopen zes jaar met volledige bezetting heeft kunnen opereren, met uitzondering van Charleroi. Het deficit lijkt volgens deze cijfers nooit groter te zijn geweest dan 25%. Dit staat haaks op wat de mensen op het terrein vertellen: de tekorten zouden veel groter zijn. Kan een duidelijke overzicht worden gegeven van de huidige personeelsbezetting bij alle FGP's, de grootte van de vraag naar extra personeel per FGP (naast de voorziene uitstroom) en de vooruitzichten hierop?

 

Vraag van Sigrid Goethals aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028814C)

Question de Sigrid Goethals à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028814C)

 

De FGP kampt met een tekort aan mensen en middelen. Hoe zorgwekkend dit tekort is, dat werd voor het eerst publiekelijk bekend gemaakt in november 2021. Er verscheen namelijk een artikel in De Tijd dat de publieke opinie alarmeerde: “Federale Gerechtelijke Politie zit op zwart zaad". Hierin werd uitgelegd dat de procureurs-generaal en procureurs des Konings tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst in november de regering moest attenderen op het feit dat de toestand bij de FGP niet zorgwekkend is maar 'kritiek'. Er zijn te weinig voltijdse werknemers (FTE's), te weinig speurders en ze moeten werken met verouderde wagens en computers. Het College stelde dat er zo'n 1.609 mensen extra zouden nodig zijn om de uitstroom op te vangen bij de FGP en de taken uit te voeren die door gebrek aan personeel nu blijven liggen. Daar bijkomend rekenden zij dat er een extra 35 miljoen euro nodig zou zijn in 2022 om de werking van de FGP te kunnen waarborgen. Deze bezorgdheden werden tevens door leden van de magistratuur en federale politie verder toegelicht in twee hoorzittingen die plaats vonden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op vraag van het College van procureurs-generaal.

 

U zei reeds eerder dat de FGP in u een bondgenoot kon vinden. Ignacio De La Serna, voorzitter van het College van procureurs-generaal, stelde op de 2e hoorzitting over de FGP in de Kamer dat zij reeds eerder (eerst) bij de minister van Justitie waren gaan aankloppen met hun bezorgdheden. De minister van Justitie stelde blijkbaar echter dat niet hij maar zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken de verantwoordelijke minister hiervoor was. Mijnheer De La Serna stelde tevens dat u hen nog geen onderhoud had aangeboden. Finaal voelden zij zich dus genoodzaakt om naar de Kamer te trekken met hun bezorgdheden. Kan u ons hier meer uitleg over verschaffen? Waarom heeft u hen toen zelfs geen onderhoud aangeboden? Zijn er ondertussen wel gesprekken geweest tussen uw kabinet en het college/de FGP? Kan u ons hiervan een stavaza geven?

Uit de hoorzittingen konden we ook vernemen van Johan Delmulle dat reeds eerder een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken werd verstuurd, specifiek i.v.m. de crisis bij FGP Brussel. In een brief van de minister aan de CG werd vervolgens blijkbaar gevraagd om een antwoord voor te bereiden met een plan van aanpak voor de FGP Brussel en eventueel de aanduiding van een crisismanager. Wanneer heeft u de heer Delmulle van antwoord gediend? Is er momenteel een crisisaanpak lopende?

Welke concrete actieplannen heeft u in de steigers staan om de problematieken bij de FGP te tackelen?

 

Vraag van Yngvild Ingels aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanhoudende problematieken bij de FGP" (55028815C)

Question de Yngvild Ingels à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les problématiques persistantes à la PJF" (55028815C)

 

De FGP kampt met een tekort aan mensen en middelen. Hoe zorgwekkend dit tekort is, dat werd voor het eerst publiekelijk bekend gemaakt in november 2021. Er verscheen namelijk een artikel in De Tijd dat de publieke opinie alarmeerde: “Federale Gerechtelijke Politie zit op zwart zaad". Hierin werd uitgelegd dat de procureurs-generaal en procureurs des Konings tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst in november de regering moest attenderen op het feit dat de toestand bij de FGP niet zorgwekkend is maar 'kritiek'. Er zijn te weinig voltijdse werknemers (FTE's), te weinig speurders en ze moeten werken met verouderde wagens en computers. Het College stelde dat er zo'n 1.609 mensen extra zouden nodig zijn om de uitstroom op te vangen bij de FGP en de taken uit te voeren die door gebrek aan personeel nu blijven liggen. Daar bijkomend rekenden zij dat er een extra 35 miljoen euro nodig zou zijn in 2022 om de werking van de FGP te kunnen waarborgen. Deze bezorgdheden werden tevens door leden van de magistratuur en federale politie verder toegelicht in twee hoorzittingen die plaats vonden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op vraag van het College van procureurs-generaal. ​

 

De DG van de FGP stelde ons tijdens deze hoorzitting het plan DGJ 3.0 voor. Een plan dat reeds werd voorgesteld aan u en uw collega-minister van Justitie in december 2021. Hoe staat u hiertegenover?

Het College stelde het probleem van geen eigen, duidelijk budget voor de FGP aan de kaak. U heeft dit reeds eerder tegengesproken, ondanks het feit dat de middelen uit afdeling 44 pas verdeeld worden na (volgens de woorden van het College) 'gemarchandeer' op het directiecomité van Fedpol. Het College stelt dat het absoluut nodig is dat de FGP over zijn eigen middelen kan beheren. Wat denkt u hiervan?

Wij hebben hierover wetgevend initiatief genomen in de vorm van een resolutie; Hierin vragen we uw regering om eenzelfde gelimiteerd 'beloningssysteem' als nu bestaat voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te onderzoeken voor de FGP. Hoe staat u hiertegenover? Kan u ons voorstel steunen? Waarom wel/niet?

 

Question de Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'article 114 de la loi sur la police intégrée" (55028822C)

Vraag van Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Artikel 114 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst" (55028822C)

 

Madame la Ministre,

 

Lors des auditions qui ont récemment eu lieu en commission, les acteurs du terrain ont déploré qu'il n'existe pas, dans le budget de la police fédérale, un poste budgétaire totalement séparé pour la police judiciaire.

 

L'article 114 de la Loi sur la police intégrée est pourtant très clair : "Les allocations de base   relatives à la direction générale de la police judiciaire sont   regroupées dans une division organique distincte.   "

 

- Je souhaiterais connaître votre position sur ce point. Pourquoi ne pas prévoir un budget entièrement séparé pour la PJF ? Pensez-vous que l'article 114 est respecté à l'heure actuelle ?

 

Question de Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les recettes pouvant être obtenues par le refinancement de la PJF" (55028825C)

Vraag van Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De mogelijke ontvangsten dankzij de herfinanciering van de FGP" (55028825C)

 

Madame la Ministre,

 

On sait que la police judiciaire fédérale, de par notamment ses missions de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance économique et financière, peut permettre de tirer d'importantes recettes sous la forme de saisies ou de confiscations.

 

A titre d'exemple, le seul dossier Sky ECC a permis de rapporter 73 millions d'euros. On voit donc qu'investir dans la PJF est rentable.

 

- Pouvez-vous nous donner une idée du montant du "manque à gagner" actuel dû au manque de personnel et de moyens à la PJF ? Une telle étude peut-elle être réalisée ?

 

- Vous avez indiqué que vous aviez vous-même souvent recours à cet argument de la rentabilité de la PJF pour défendre l'augmentation de ces budgets. Vous semblez donc en faveur d'un renforcement de la PJF. Pourtant on ne voit pas actuellement les budgets demandés sur la table. Comment cela se fait-il ? Qu'est-ce qui coince ?

 

Vraag van Eva Platteau aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De situatie van de federale gerechtelijke politie" (55028827C)

Question de Eva Platteau à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La situation de la police judiciaire fédérale" (55028827C)

 

Mevrouw de Minister,

 

Voor de gedachtewisseling over de situatie van de federale gerechtelijke politie heb ik de volgende vragen:

1) Welke concrete budgettaire inspanningen zal de federale regering doen voor de FGP in het kader van de enveloppe-financiering en de komende begrotingsopmaak 2023?

2) Zal de federale gerechtelijke politie een apart ‘geïdentificeerd’ budget krijgen zoals voorzien in artikel 114 van wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus?

3) Wat kan er gedaan worden om de relaties tussen de FGP – FP – LP structureel te verbeteren?

4) Hoe kan de rekrutering verbeteren? Recent berichtte de media over een probleem met een tekort aan personeel op de aanwervingsdienst zodat sommige opleidingen voor aspiranten niet zouden kunnen starten. Zijn de diensten die verantwoordelijk zijn voor de werving en rekrutering van kandidaten voldoende uitgerust? Waar knelt het schoentje precies en hoe kan de rekrutering verbeteren en versnellen?

5) Gaat u rekrutering door lokale politiezones mogelijk maken?

6) Op de website van de federale politie (https://federalegerechtelijkepolitie.be/nl/vacatures-15) staan vacatures, maar als je doorklikt op een vacature krijg je de foutmelding ‘pagina niet gevonden’. Is dit een tijdelijk probleem?

7) Hoe kan de FGP aantrekkelijker gemaakt worden voor kandidaten in het algemeen en voor zij-instromers in het bijzonder?

8) Welke inspanningen worden geleverd op vlak van wervingscampagnes? Welke budgetten worden voorzien voor deze wervingscampagnes?

9) Hoe is het gesteld met uitstroom? Is er naast de verwachte uistroom van gepensioneerden ook sprake van ongewenste uitstroom? Is er nood aan een beter retentiebeleid?

10) De FGP heeft nood aan gespecialiseerde profielen. Om deze profielen te kunnen aantrekken, is er een competitief loonpakket nodig. Ook zou er sprake zijn van ongezonde concurrentie met de lokale politie die met betere premies kan uitpakken. Welke oplossingen ziet u hier? Wordt dit een onderdeel van de lopende sectorale onderhandelingen?

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le renforcement IT à la PJF" (55028836C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De versterking van de IT bij de FGP" (55028836C)

 

Madame la Ministre,

 

Lors des auditions tenues au sein de la Commission de l'Intérieur en mai dernier, des responsables de la Police judiciaire et du Collège des Procureurs généraux notamment ont été clairs et ont présenté la liste des manques et des renforts nécessaires à court à moyen terme. Il ne fait aucun doute sur la nécessité urgente et indispensable de renforcer les services de la police judiciaire fédérale afin de permettre un travail optimale des membres du personnel qui se retrouve face à une criminalité de plus en plus spécialisée.

 

Dès lors, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes:

 

- Quel budget est envisagé pour réaliser les investissements IT nécessaires?

- Quelle stratégie RH est envisagée pour les profils IT spécialisés?

- Quels matériels informatiques et quels projets de digitalisation sont envisagés au regard de ce qui est proposé dans le Plan 3.0?

Je vous remercie pour vos réponses,

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les services de la FCCU et des RCCU" (55028837C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de diensten van de FCCU et de RCCU's" (55028837C)

 

Madame la Ministre,

 

La nécessité de renforcer less services de la PJF n’est plus à démontrer. Dès lors, pouvez-vous m’indiquer quelles sont les décisions prises concernant les services de la FCCU et du RCCU?

En effet, il était question d’engager 39 effectifs supplémentaires en 2021. Pouvez-vous m’indiquer si ce chiffre est aujourd’hui atteint?

Et enfin, pouvez-vous m’indiquer quel est le cadre effectif à l’heure actuelle?

Je vous remercie pour vos réponses

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la nouvelle directive MOTEM" (55028838C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de nieuwe MOTEM-richtlijn" (55028838C)

 

Madame la Ministre,

 

Il y a quelques mois, vous indiquiez que la PJF finalisait une directive de service pour les MOTEM et pour la recherche du patrimoine acquis de manière illégale.

- Pouvez-vous m’indiquer si les services ont finalisé cette directive?

- Pouvez-vous me dire si des moyens supplémentaires seront dégagés pour atteindre les objectifs fixés par cette nouvelle directive?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les perspectives RH à la PJF" (55028839C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en DGJ 3.0" (55028839C)

 

Madame la Ministre,

 

Comme rappelé lors des auditions de mai dernier sur la situation de la PJF, la police judiciaire réclame une évolution des plans de carrière, des statuts, des fonctions et des barèmes pour les inspecteurs spécialisés. L’objectif de cette demande est de permettre une meilleure évolution de carrière au sein de la Police mais surtout de faciliter les perspectives de carrière en interne.

Dès lors, Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes:

- Pouvez-vous m’indiquer si il existe des initiatives à ce sujet de votre côté?

- Quelles sont les initiatives envisagées pour accompagner au mieux la mise en œuvre de la "DGJ 3.0"?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et la lutte contre la criminalité économique et financière" (55028840C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit" (55028840C)

 

Madame la Ministre,

 

Il y a quelques mois, lors d’une séance que questions-réponses, vous nous aviez indiqué que dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, un objectif de recrutement de 38 inspecteurs avait été fixé et que 10 étaient déjà entrain de suivre la formation.

Dès lors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer quel est l’état d’avancement du recrutement aujourd’hui?

Je vous remercie pour votre réponse.

 

Question de Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les perspectives budgétaires de la PJF" (55028841C)

Vraag van Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het begrotingstraject voor de FGP" (55028841C)

 

Madame la Ministre,

 

Au niveau budgétaire, des questions se posent  dans le cadre de la gestion et des projections d'avenir pour les services de la PJF.

Lors des auditions de mai dernier, la nécessité d'obtenir 50 millions d'euros supplémentaires tout de suite pour renforcer ses services et permettre leur bon focntionnement a été évoquée.

Pour l'année 2022, il est question de 35 millions supplémentaires, 42 l'année prochaine, 44 en 2024, 51 en 2025 et enfin 55 en 2026.

Dès lors, pouvez-vous répondre aux questions suivantes:

- Confirmez-vous ces montants et pouvez-vous préciser leur destination au sein des différents services

- Comme relevé à plusieurs reprises, le plan national de sécurité et la note-cadre de la sécurité intégrale ne reprenne pas un budget spécifique, pensez-vous modifier cela?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Vraag van Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Een langetermijnvisie voor de FGP" (55028843C)

Question de Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Une vision à long terme pour la PJF" (55028843C)

 

Minister,

De werkzaamheden van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) zijn nog volop aan de gang. De doelstelling van deze SEGPOL is het in beeld brengen van de uitdagingen van de politie en het formuleren van beleidsaanbevelingen hieromtrent.

Uit de hoorzittingen met de top van de politie en de magistratuur is nogmaals duidelijk gebleken dat ook de FGP te maken heeft met grote uitdagingen. U heeft dat zelf ook reeds meermaals herkend.

Om die uitdagingen het hoofd te bieden werd er binnen DGJ reeds het plan DGJ 3.0 uitgewerkt. Dit plan omvat een duidelijke toekomstvisie voor de FGP plus het een traject om daartoe te komen. Het plan beoogt tegemoet te komen aan de behoeftes op korte en middellange termijn. Voor de uitvoering van DGJ 3.0 zou er gespreid over meerdere jaren nood zijn aan 1.000 extra inspecteurs en een flexibel meerjarig bijkomend specifiek budget.

Daarom volgende vragen:

Hoe staat u tegenover het plan DGJ 3.0? Ziet u mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van bijkomende middelen ter realisatie van dit plan? Zal u zich hiervoor inspannen bij de begrotingsopmaak 2023?

Het plan DGJ 3.0 komt tegemoet aan de behoeftes op korte en middellange termijn. Wordt er binnen de SEGPOL ook nagedacht over een visie op de lange termijn voor de FGP? Hoe ziet u zelf de toekomst van de FGP op de lange termijn?

 

Vraag van Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de gespecialiseerde profielen" (55028844C)

Question de Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et les profils spécialisés" (55028844C)

 

Mevrouw de minister,

We hebben het er al vaker over gehad de noodzaak om meer gespecialiseerde profielen aan te trekken bij de politie en in het bijzonder voor de FGP. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan IT'ers.

Op eerdere vragen van mij antwoordde u dat er in dit kader reeds verschillende stappen werden gezet: aangepaste branding, aanpassing van de opleiding voor gespecialiseerde hoofdinspecteurs, werving van contractuele Calog's met specifieke salarisschalen en profielen, etc.

U gaf echter zelf ook aan dat er nog meer nodig zal zijn en dat er daartoe verschillende pistes bestaan (Antwoorden schriftelijke vragen met nr. 1229):

De ontwikkeling van een 'gespecialiseerde loopbaan' voor specifieke profielen

Een baremische en specifieke loopbaan voor DGJ

Gericht aantrekken van talenten

Faciliteren van de interne mobiliteit

Creatie van een gecertificeerd parcours

Doelgerichte communicatie naar de doelgroep

Ik heb daarbij volgende vragen:

Tijdens de plenaire vergadering van 12 mei stelde u dat u verder werkt aan een specifieke rekruteringsprocedure voor gespecialiseerde profielen. Wat is hiervoor de vooropgestelde timing? Wie is bij de uitwerking van die procedure betrokken?

Werkt de politie in haar zoektocht naar gespecialiseerde profielen samen met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling? Ziet u de mogelijkheid om in dit kader samen met hen specifieke samenwerkingsakkoorden uit te werken?

Welke van de hierboven opgesomde pistes om een loopbaan bij de politie aantrekkelijker te maken voor gespecialiseerde profielen acht u zelf verkiesbaar? Bij welke pistes ziet u problemen? Zullen deze verschillende pistes uitmonden in een globaal plan van aanpak?

 

Vraag van Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP en de toepassing van de artikelen 61 tot 63 van de GPI-wet" (55028845C)

Question de Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF et l'application des articles 61 et 63 de la loi sur la police intégrée" (55028845C)

 

Mevrouw de minister,

Tijdens de hoorzittingen over de situatie van de FGP, wees de procureur-generaal van Brussel op het feit dat men tracht om voor de afhandeling van een groot strafdossier versterking in te roepen van de lokale politie. Hij stelde eveneens dat het uitzonderlijk is dat de lokale politie de FGP moet ondersteunen in dossiers van georganiseerde criminaliteit. Echter is die mogelijkheid wel expliciet voorzien in de GPI-wet. De artikelen 61 tot 63 stellen dat de lokale politie instaat voor sommige opdrachten van federale aard die de minister van Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie bepalen door dwingende richtlijnen. Die opdrachten worden opgenomen na advies van het College van procureurs-generaal. Volgens artikel 62,8° GPI-wet kan het “uitzonderlijk en tijdelijk, versterking verlenen bij omvangrijke gerechtelijke onderzoeken op verzoek van de gerechtelijke overheden" het onderwerp van een dergelijke dwingende richtlijn uitmaken. Als er door geen gevolg gegeven wordt aan een dergelijke richtlijn, kan de minister van Binnenlandse Zaken of Justitie de uitvoering ervan bevelen na overleg met de betrokken burgemeester of het betrokken politiecollege.

Tot nu toe is steeds getracht om de medewerking van de lokale politie op vrijwillige basis te bekomen, hoewel de huidige situatie na SkyEcc exact is wat de wetgever voor ogen had. De procureur-generaal wees er echter op dat er nog te weinig respons is, waardoor een formeel verzoek tot toepassing van de artikelen 61 en volgende van de GPI-wet stilaan onafwendbaar wordt.

Daarom volgende vragen:

Heeft u er weet van of er in de tussentijd vanuit de lokale politiezones in Brussel bijkomende mensen ter beschikking werden gesteld van de Brusselse FGP?

Hoe staat u tegenover het gebruik van de procedure in de artikelen 61 en volgende van de GPI-wet? Bent u desgevallend bereid om een dergelijk verzoek te onderzoeken en in te willigen?

Werd de procedure in de artikelen 61 en volgende van de GPI-wet in het verleden reeds toegepast? Zo ja, hoe vaak en in welke soort van dossiers? Hoe gaat deze procedure concreet in zijn werk? Welke stappen dienen er daartoe doorlopen te worden?

 

Question de Sophie Rohonyi à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La PJF, le refinancement de la police fédérale et les États Généraux de la Police" (55028857C)

Vraag van Sophie Rohonyi aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De FGP, de herfinanciering van de federale politie en de Staten-Generaal van de Politie" (55028857C)

 

Madame la Ministre,

Comme vous l’avez maintes fois répété dans l’enceinte de ce Parlement, la situation de la police judiciaire, et a fortiori de la police fédérale au sens large, n’est pas neuve.

C’est le fait du désinvestissement structurel en cours depuis des années de nos services publics.

Les quelques mesures sparadrap que vous avez disséminées dans vos réponses à nos questions ces derniers mois sont loin d’être suffisantes.

Il n’y a même pas un mois, l’ensemble des responsables de la PJF venait encore dénoncer, devant ce Parlement, les difficultés liées au manque structurel de moyens.

Si vos plans avaient été de nature à nous rassurer, il en aurait sans doute été autrement et chacun aurait attendu la réalisation d’un plan détaillé, réaliste et cohérent.

Le problème est qu’aujourd’hui, il n’y a rien. Que des lignes budgétaires vaguement établies, se basant tantôt sur des fonds du plan de relance, tantôt sur l’apport en effectifs des polices locales.

J’entends que les États-Généraux de la Police poursuivent leurs travaux pour tenter d’améliorer la police intégrée et qu’ils sortiront leurs premiers résultats fin d’année, voire début de l’année prochaine. Je m’en réjouis, mais nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer jusque là.

D’où mes questions:

Quand disposerons-nous enfin d’un plan complet et budgétisé, pour soutenir comme il se doit notre police judiciaire fédérale dans ses missions, avec des engagements clairs couvrant au moins les 5 prochaines années? Un plan de ce type est-il au moins en cours d’élaboration en concertation avec les acteurs de terrain?

Quelles garanties pouvez-vous nous donner pour nous assurer que la volonté de ce gouvernement est véritablement de refinancer structurellement la police fédérale?

Je vous remercie pour vos réponses,

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent  Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het plan DGJ 3.0 en de langetermijnvisie voor de FGP" (55028883C)

Question de Marijke Dillen à Vincent  Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le plan DGJ 3.0 et la vision à long terme pour la PJF" (55028883C)

 

Eind 2020 zette DGJ de eerste stappen naar een vernieuwd organisatiemodel: DGJ 3.0. Deze vernieuwende organisatiestructuur moet de Federale Gerechtelijke Politie ondersteunen om haar rol als betrouwbare, professionele, zeer gespecialiseerd, effectieve en efficiënte partner te kunnen invullen bij het uitoefenen  van haar kerntaken. Dit plan was bijzonder ambitieus en had een duidelijke toekomstvisie voor de FGP.

Wat is uw visie betreffende dit plan? Bent u bereid dit volledig ten gronde te ondersteunen en hiervoor op korte termijn de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen om dit te kunnen realiseren?

Het plan DGJ 3.0 is een visie op korte en middellange termijn. Bent u bereid om ook naar aanleiding van de begrotinsgbe0sprekingen voor 2023 hieraan de nodige aandacht te besteden en binnen de regering een duidelijk pleidooi te houden om de nodige middelen ter beschikking te stellen zodat de FGP zich volledig kan toespitsen op de uitvoering van haar kerntaken en dit in het belang van de veiligheid van dit land en de kordate aanpak van alle vormen van criminaliteit?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent  Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De versterking van de FGP met gespecialiseerde profielen" (55028884C)

Question de Marijke Dillen à Vincent  Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le renforcement de la PJF par des profils spécialisés" (55028884C)

 

Naar aanleiding van de noodkreet van de top van het Openbare Ministerie, de federale Procureur en de top van de Federale Politie bleek duidelijk dat er binnen de Federale Gerechtelijke Politie er een zeer grote nood is aan gespecialiseerde profielen. Helaas blijken deze moeilijk bereikbaar.

Welke initiatieven zijn er sinds het begin van deze legislatuur gedaan om hieraan bijzondere aandacht te besteden?

Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan een specifieke rekruteringsprocedure voor deze gespecialiseerde profielen? Wordt hiervoor een bijzondere ondersteuning voorzien? Graag een bijzondere toelichting.