Commission des Relations extérieures

Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen

 

du

 

Mercredi 1 juin 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 1 juni 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 17.33 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Els Van Hoof.

Le développement des questions et interpellations commence à 17 h 33. La réunion est présidée par Mme Els Van Hoof.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

01 Actualiteitsdebat over Israël en Palestine, toegevoegde interpellaties en vragen van

- Steven De Vuyst aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "Het geweld van de Israëlische bezetter tegen Palestijnse burgers" (55027051C)

- Malik Ben Achour aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het geweld tegen de Palestijnen" (55027283C)

- Peter De Roover aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De verwerping door Nederland van het rapport van Amnesty International over de Israëlische Staat" (55027594C)

- Malik Ben Achour aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De Israëlische provocaties in de bezette gebieden" (55027777C)

- Steven De Vuyst aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De oorlogsmisdaden van het Israëlische apartheidsregime" (55000286I)

- Nabil Boukili aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De uitzetting van Palestijnen uit Masafer Yatta" (55000287I)

- Steven De Vuyst aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De Israëlische 'vlaggenmars' in bezet Oost-Jeruzalem" (55028210C)

- Nabil Boukili aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De Israëlische vlaggenmars in bezet Oost-Jeruzalem" (55028211C)

- Vicky Reynaert aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De nieuwe escalatie in Palestina (gedwongen verplaatsingen en nieuwe nederzettingen)" (55028229C)

- Simon Moutquin aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De gedwongen uitzetting van Palestijnse bewoners in Masafer Yatta" (55028275C)

- Simon Moutquin aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De moord op Shireen Abu Akleh" (55028277C)

- Simon Moutquin aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De apartheid in Palestina" (55028279C)

01 Débat d'actualité sur Israël et la Palestine, interpellations et questions jointes de

- Steven De Vuyst à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "La violence de l'occupant israélien contre les citoyens palestiniens" (55027051C)

- Malik Ben Achour à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les violences dont sont victimes les Palestiniens" (55027283C)

- Peter De Roover à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Le rejet par les Pays-Bas du rapport d'Amnesty International sur l'État israélien" (55027594C)

- Malik Ben Achour à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les provocations israéliennes dans les territoires occupés" (55027777C)

- Steven De Vuyst à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les crimes de guerre du régime d'apartheid israélien" (55000286I)

- Nabil Boukili à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les expulsions à Masafer Yatta" (55000287I)

- Steven De Vuyst à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La "marche des drapeaux" israélienne dans Jérusalem-Est occupé" (55028210C)

- Nabil Boukili à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La "marche du drapeau" israélienne à Jérusalem-Est occupée" (55028211C)

- Vicky Reynaert à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "La nouvelle escalade en Palestine (déplacements forcés et nouvelles colonies)" (55028229C)

- Simon Moutquin à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les transferts forcés de populations palestiniennes de Masafer Yatta" (55028275C)

- Simon Moutquin à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le meurtre de Shireen Abu Akleh" (55028277C)

- Simon Moutquin à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'apartheid en Palestine" (55028279C)

 

01.01  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem leven al 55 jaar onder een criminele en illegale militaire bezetting die vrijwel elke dag een Palestijns leven eist. Noch de hulpdiensten, noch de journalisten blijven gespaard van apartheidsstaat Israël. Sinds 2000 heeft het bezettingsleger al een vijftigtal journalisten vermoord, terwijl het op dit moment ook 11 journalisten in mensonterende omstandigheden gevangen houdt.

 

Een aantal weken geleden was het de beurt aan mevrouw Shireen Abu Aqleh, een bekende en populaire reporter voor Al Jazeera die al tientallen jaren moedig en standvastig daar rapporteert waar Israël toeslaat. Vorige maand was ze nog maar net uit haar wagen gestapt in Jenin, op de Westelijke Jordaanoever, met haar zeer herkenbare kogelvrije blauwe vest waarop in grote, opzichtige letters "PRESS" stond, en met een helm aan, toen een kogel van een scherpschutter van het Israëlische leger haar onder het oor trof. Ze was op slag dood.

 

Het Israëlische regime maakte daarmee nog maar eens duidelijk dat het noch de persvrijheid, noch de Geneefse Conventies respecteert. Collega’s die haar probeerden te bereiken, werden op hun beurt beschoten. Een van hen kreeg een kogel in de rug, maar overleefde gelukkig, zodat hij kon getuigen wat er gebeurd was.

 

Met deze moord in koelen bloede was het Israëlische leger nog niet aan zijn proefstuk toe. Nauwelijks een paar uur later vielen ze het huis van het gezin van Shireen aan en probeerden ze haar rouwende familie en vrienden te terroriseren. Toen haar doodskist van het ziekenhuis naar de kerk gedragen werd voor haar begrafenis, slaagden ze er zelfs in om de rouwstoet en de dragers aan te vallen met traangas, wapenstokken en stungranaten. De hele wereld kon aanschouwen tot welke misdaden en wandaden het Israëlische leger zich kon verlagen, in een scène die bijvoorbeeld bij veel Zuid-Afrikaanse toeschouwers nare en koude herinneringen opriep.

 

Ondertussen maakten kolonisten in Al-Khalil, of Hebron, misbruik van de afwezigheid van Palestijnen, die op dat moment massaal aanwezig waren op de begrafenisplechtigheid, om hun huizen te bezetten en in beslag te nemen. Dat is de modus operandi van de Staat Israël.

 

Mijnheer de minister, ik denk dat er geen enkel excuus is voor deze misdaden tegen de menselijkheid en die oorlogsmisdaden van het bezettingsleger, zoals Europa en België ook al 55 jaar geen enkel excuus hebben om Israël niet te sanctioneren of te bestraffen, en al helemaal niet om het gunsten te verlenen als geprivilegieerde handelspartner. We hebben de afgelopen maanden inderdaad gezien – herinner u het debat dat we net hebben gehad – hoe snel en vastberaden de regering en de Europese Unie – terecht – reageren op een illegale invasie en criminele bezetting.

 

De Palestijnen wachten echter intussen al 55 jaar op eenzelfde daadkrachtige politieke reactie en maatregelen tegen de illegale bezetting van een land. Ook zij verzetten zich al die tijd moedig tegen de criminele bezetter. Wanneer zal uw regering eindelijk stoppen met haar beleid van twee maten en twee gewichten en schendingen van het internationale recht overal ter wereld in gelijke mate veroordelen? Dit ook met daden, zodat er sancties kunnen worden opgelegd voor wat de Staat Israël al jaar en dag doet, namelijk het overtreden van het internationale recht.

 

01.02  Malik Ben Achour (PS): Monsieur le premier ministre, je vous avais adressé plusieurs questions en deux temps. Je n'en ferai pas la lecture. Elles essayent de décrire un contexte de radicalisation des autorités israéliennes, un contexte de violence marqué par l'expulsion de 1 200 Palestiniens habitant huit villages en territoires occupés – ce qui constitue d'ailleurs un crime de guerre et une violation du droit international humanitaire. Le contexte est marqué par la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh – je veux citer son nom devant vous et cette commission. Ce contexte est marqué également par la radicalisation du mouvement ultra-nationaliste israélien, le mouvement des colons. Dimanche a eu lieu la "marche du drapeau" qui a vu plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens extrémistes et fanatiques défiler dans les rues de Jérusalem aux cris de "Mort aux Arabes". Je vous passe les insultes les plus violentes.

 

Je vous renvoie à la série de questions dans mon texte écrit. Au final, mes questions se résument en une seule: quelles sont les limites qu'Israël devra franchir pour qu'enfin nous nous engagions dans la voie des sanctions pour arrêter ce train fou qu'est devenu aujourd'hui le gouvernement israélien? Quelles sont les lignes rouges, les limites qu'il devra franchir pour appeler à une autre réaction que ces mots lénifiants que l'on entend toujours et ces réactions molles?

 

Nous avons débattu durant deux heures de la situation en Ukraine. Nous avons débattu de sanctions à l'encontre de la Russie qui agresse son voisin, et je les soutiens pleinement.

 

J'ai lu un article de Rony Brauman, l'ancien président de Reporters sans frontières, publié dans Le Monde paru aujourd'hui ou hier. Je vous en cite un passage: "L'invasion, la dépossession, l'annexion ne conduisent pas à des sanctions." Il parle de la Palestine. Je poursuis: "L’occupation militaire, la colonisation de territoires occupés, crime de guerre au quotidien et au ralenti, n’a fait l’objet que de timides démarches de la part de la Cour pénale internationale. Ici, les mots qui fâchent sont évités par les gouvernements occidentaux au profit de formulations usées jusqu’à en devenir anachroniques: face aux exactions de l’armée israélienne et des colons qu’elle protège, on fait mine de s’inquiéter de la mise en danger d’un "processus de paix" mort et enterré depuis plus de vingt ans, on ânonne son souhait d’une "solution à deux États", invocation rituelle desséchée, et l’on passe à autre chose." Il ajoute: "Les Ukrainiens mobilisés pour la souveraineté de leur pays mènent un combat légitime pour lequel ils bénéficient d'un large soutien international. Les Palestiniens résistant à l'occupation de leur pays ne sont pas moins légitimes. Mais le soutien qui leur est dû est chiche, du moins sur le plan diplomatique, quand il n'est pas criminalisé."

 

Je synthétise mon intervention par cette citation et la question que je vous ai adressée. À quel moment la limite sera-t-elle dépassée?

 

01.03  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de eerste minister, het blijft een gebied dat in volle beweging is, op alle vlakken. Wij moeten absoluut zeer kritisch zijn met betrekking tot alles wat daar gebeurt, maar dan wel in alle richtingen. Wij mogen daar niet in eenzijdigheid vervallen. De collega vroeg net naar de rode lijnen en wanneer wij de grens bereiken van wat aanvaardbaar is.

 

Wij zien dat het zogenaamde Abrahamtraject net op dit ogenblik nieuwe impulsen krijgt. Gisteren heeft Israël een vrijhandelsakkoord afgesloten met de Emiraten. Dat zijn historische toestanden, in een gebied dat heel ontvlambaar is. Los van de bedenkingen die de collega's naar voren schoven – en ik ben geïnteresseerd in uw reactie daarop – zien wij dat er akkoorden worden gesloten tussen landen die reeds decennialang bekendstaan als geboren vijanden van elkaar. Er is daar dus een proces van ontspanning bezig en wij mogen dat proces niet uit het oog verliezen. Ik hoop dat ook dit aspect niet wordt vergeten.

 

Tegen die achtergrond heeft Amnesty International een rapport uitgebracht met een beoordeling van de complexe situatie in Israël en Palestina. Er worden daarin zeer scherpe bewoordingen gehanteerd. Israël zou zich schuldig maken aan een systeem van apartheid. Dat is een zwaarbeladen woord. Er werd daarnet ook gerefereerd aan Zuid-Afrika. Dat Israël daarmee problemen heeft, was voorspelbaar en valt op zich ook te plaatsen. Ook de Nederlandse regering gaf echter bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra aan het oneens te zijn met die conclusies en plaatste er kanttekeningen bij.

 

Apartheid is tenslotte een specifieke juridische term. Ik heb dan ook enkele vragen. Hebt u kennisgenomen van het rapport van Amnesty International? Wat is uw houding, in vergelijking met de houding van de Nederlandse regering, tegenover de gebruikte terminologie? Kunt u zich daarin vinden of kunt u zich eerder vinden in de bedenkingen van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken?

 

01.04  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, le mercredi 4 mai, la Cour suprême israélienne a approuvé l'ordre d'expulsion de huit villages palestiniens de la région de Masafer Yatta, dans le sud d'Hébron, en Cisjordanie occupée. Environ 1 200 femmes, hommes et enfants palestiniens risquent désormais d'être expulsés et de voir leurs maisons détruites. Un certain nombre d’entre eux a en fait déjà subi ce sort depuis. Seize ONG belges condamnent la décision de la Cour suprême israélienne et demandent à la Belgique et à l'Union européenne de non seulement condamner cette violation du droit international par Israël, mais également de prendre des mesures pour mettre fin au régime d'apartheid et à la politique de colonisation israélienne et d'accroître le soutien politique et financier à la population palestinienne.

 

Masafer Yatta est situé dans la zone C de la Cisjordanie occupée et est donc sous le contrôle total de l'armée israélienne. En 1981, Israël a décidé d'établir une nouvelle "zone de tir" (appelée "zone 918") qui couvre 300 km² dans la région de Masafer Yatta. En Cisjordanie, ces zones de tir occupent 18 % de la superficie. En 1999, l'armée israélienne a expulsé 700 Palestiniens de la zone sous le prétexte qu'ils "vivaient illégalement dans une zone de tir". Les résidents ont fait appel avec l'aide de l'Association pour les droits civils en Israël. La Cour suprême a ensuite rendu une décision préliminaire qui a permis aux résidents palestiniens de retourner dans leurs villages.

 

Les résidents mènent des procédures judiciaires depuis plus de 22 ans pour prouver que leur présence sur le terrain est antérieure à l'établissement de la zone de tir. La décision de la Cour suprême du 4 mai rejette cette idée et confirme l'ordre d'expulsion des résidents de huit villages de la région de Masafer Yatta, ce qui serait l'une des plus grandes expulsions massives de Palestiniens depuis des décennies et un autre exemple de la politique d’annexion de fait que le colonisateur impose sans cesse sur le terrain.

 

Pour rappel, le déplacement forcé de populations est considéré comme une violation du droit international humanitaire en vertu de l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève, et comme un crime de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

 

Dans son arrêt, cependant, la cour en Israël a rejeté l'argument selon lequel l'expulsion des civils de la zone constituerait une violation du droit international, déclarant que lorsque le droit international entre en conflit avec le droit israélien, ce dernier prévaut. Cela en dit long sur le respect de ce régime pour le droit international.

 

Le 10 mai 2022, l'Union européenne a déclaré que "l'expansion des colonies, la démolition et l'expulsion sont illégales au regard du droit international". L'Union européenne condamne ces projets éventuels et demande instamment à Israël de mettre fin aux démolitions et aux expulsions, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du droit humanitaire international et des droits de l'homme. L'établissement d'une zone de tir ne peut être considéré comme une raison militaire impérieuse pour transférer la population sous occupation.

 

Comme le note la journaliste Amira Hass dans le quotidien israélien Haaretz, les juges israéliens font fi du droit international car ils savent pertinemment qu'Israël ne sera pas puni pour l'expulsion des Palestiniens de Masafer Yatta. L'absence de mesures concrètes perpétue l'impunité dont jouit Israël pour ses fréquentes violations du droit international.

 

La Belgique et l'Union européenne condamnent cette violation flagrante du droit international. Mais les mots ne suffisent plus et doivent être accompagnés d'actions. Des mesures concrètes doivent donc être prises pour mettre fin au régime d'apartheid et à la politique de colonisation d'Israël. C'est pourquoi les 16 ONG belges demandent au gouvernement belge et à l'Union européenne d'approfondir significativement leur politique de différenciation à l'égard des colonies israéliennes, notamment en imposant une interdiction du commerce avec les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés. Les ONG demandent simplement ce que votre gouvernement a déjà promis dans son accord de coalition.

 

Le PTB soutient pleinement cette demande, mais ça ne va évidemment pas assez loin. La Belgique et l’Union européenne ont montré cette année à quel degré elles sont capables de réagir avec des actes fermes à une invasion criminelle et une occupation illégale.

 

Monsieur le premier ministre, pourquoi donc cette hésitation perpétuelle depuis maintenant 55 ans pour punir l’occupation du régime d’apartheid? Pourquoi ces deux poids, deux mesures?

 

01.05  Vicky Reynaert (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, ik verwijs naar de tekst van de ingediende vraag.

 

Mevrouw de minister

De nederzettingenpolitiek van Israël blijft zich maar uitbreiden met de recente aankondiging van de bouw van 4.500 nieuwe huizen in illegale nederzettingen en de imminente gedwongen verplaatsing van acht Palestijnse dorpen in het Masafer Yatta-gebied in de Westelijke Jordaanoever. Een oorlogsmisdaad.

16 Belgische organisaties reageerden op deze escalaties en vragen aan de regering om

1. Verdere concrete stappen te zetten in de verdieping van het “differentiatiebeleid” tegenover nederzettingen, inclusief de instelling van een nationaal verbod op de handel met nederzettingen in bezette gebieden.

2. Op korte termijn verdere stappen te zetten ter operationalisering van de belofte, in het regeerakkoord, dat “de regering op multilateraal en EU-vlak, of desgevallend met een significante groep gelijkgezinde staten, zal werken aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen ingeval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied.”

3. Expliciet de analyse te erkennen van Palestijnse, Israëlische en internationale stemmen, die tot de conclusie komen dat de situatie in bezet Palestijns gebied en in Israël voldoet aan de criteria van de juridische definitie van apartheid; en om in dit verband ook expliciete steun te betuigen aan het integrale mandaat en het werk van de VN- onderzoekscommissie inzake bezet Palestijns gebied, met inbegrip van Oost- Jeruzalem, en Israël, die in juni 2022 haar eerste rapport zal presenteren aan de VN- Mensenrechtenraad.

 

Mijn vragen:

- Zal onze regering nationaal en internationaal de recent aangekondigde bouw van de nieuwe nederzettingen en de gedwongen verplaatsingen expliciet veroordelen?

- Wat is de stand van zaken van de uitwerking van het differentiatie-akkoord? Kan u dit nader toelichten?

- Is de regering bereid om de instelling van een nationaal verbod op de handel met nederzettingen in bezette gebieden te ondersteunen?

- Wordt er op Europees niveau nog verder gewerkt aan een lijst van effectieve en proportionele tegenmaatregelen in geval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied?

- Zal ons land expliciet zijn steun verlenen aan de VN-onderzoekscommissie inzake bezet Palestijns gebied bij de presentatie van het rapport in juni 2022?

Alvast bedankt voor de verstrekte antwoorden

 

01.06  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je reviendrai sur les trois actualités principales. La première est un nouveau déplacement forcé de population comme il y en a tous les jours, mais qui concerne ici 1 000 personnes; ensuite, le meurtre d'une journaliste il y a quelques jours et, enfin, les conclusions du rapporteur spécial pour les droits humains des Nations Unies qui confirme le crime d'apartheid à l'encontre des Palestiniens.

 

S'agissant du déplacement de population, j'apprends à l'instant que les chars et bulldozers sont en route vers la localité de Masafer Yatta. On s'apprête donc à laisser le gouvernement israélien actuel, comme les précédents d'ailleurs, expulser le nombre le plus important de Palestiniens depuis 1967, avec toutes les conséquences que cela entraînera au niveau local d'abord, mais aussi international.

 

Le déplacement des populations est un crime de guerre, un crime au regard du droit international humanitaire. Je suppose que nous sommes unanimement d'accord sur ce point. Par ailleurs, hier a été publiée une lettre de neuf personnalités israéliennes de renommée, dont l'ancien ambassadeur en France, par exemple, ou encore l'ancien président de la Knesset, le parlement israélien. Dans cette lettre, adressée à Mme Wilmès et à vous, ils vous félicitent pour les mesures déjà annoncées en matière de différenciation et vous encouragent à aller plus loin et à mettre en place l'interdiction de produits des colonies. Ces neuf personnalités israéliennes veulent encore croire en la paix et à la solution à deux États.

 

Si je fais le lien entre politique de différenciation et le déplacement de population en Cisjordanie, je dois aussi vous communiquer que le gouvernement israélien a annoncé ce matin remettre sur la table de nouvelles constructions, de nouvelles colonies, dans la zone E-1. Située à proximité de Jérusalem, cette petite zone permet pour l'instant un passage des Palestiniens du nord de la Cisjordanie vers le sud. Si cette zone, à l'instar de nombreux endroits en Cisjordanie, est occupée par des colonies, cela coupera définitivement en deux toute la Cisjordanie.

 

Le deuxième sujet d'actualité est l'accusation de crime d'apartheid contre le gouvernement israélien. Il ne s'agit pas d'une accusation uniquement publiée par Amnesty International; elle a en effet également été documentée par Yesh Din et B’Tselem, qui sont des ONG israéliennes et elle a été confirmée par Michael Lynk, le rapporteur spécial pour les droits humains des Nations Unies.

 

Déplacements forcés de populations, accaparement des ressources, double système juridique, infrastructures réservées aux colons: la liste est longue, qui tend à prouver le crime d'apartheid. Un seul exemple concret: pour y être allé souvent, je sais qu'un Palestinien qui se trouve en zone C, notamment dans la vallée du Jourdain, n'a pas le droit de construire un puits pour capter de l'eau alors qu'à côté, un colon israélien peut construire des puits jusqu'à 400 m de profondeur et même par la suite vendre l'eau qu'il a captée à un prix exorbitant aux Palestiniens. Voilà un exemple d'apartheid, contrairement à ce que peut dire le ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas, ou d'autres personnes. Ces faits ont été objectivés dans des rapports.

 

La dernière actualité est tragique. Il s'agit du meurtre de Shireen Abu Akleh. Elle a été tuée par un tir de l'armée israélienne. CNN l'a confirmé dans une enquête très fouillée qui a été publiée récemment. Ici, les autorités israéliennes ont d'abord nié l'implication de leurs soldats en accusant des tirs palestiniens. Ils ont fini par considérer qu'il était possible que ce tir "perdu" ait été fait par l'armée israélienne. Comme je le disais, en s'appuyant sur l'analyse de plusieurs vidéos, la chaîne américaine CNN affirme, contrairement aux déclarations israéliennes, qu'aucun affrontement ne s'est déroulé autour de la journaliste, mais qu'il s'agissait d'une attaque ciblée de l'armée israélienne vers la journaliste, et donc, comme je le disais, d'un meurtre.

 

En fait, cette attaque n'est pas isolée. Le 15 mai 2021, le bâtiment abritant Associated Press et Al Jazeera à Gaza était aussi ciblé par des frappes israéliennes. Il faut aussi rappeler que quatre journalistes sont morts durant les marches du retour à Gaza ces dernières années.

 

Voici mes différentes questions par rapport à ces sujets, monsieur le premier ministre. Le gouvernement envisage-t-il de reconnaître le crime d'apartheid à l'encontre des Palestiniens, comme les Nations Unies et de nombreuses ONG, dont des ONG israéliennes, le font? Le crime d'apartheid s'apparente, en droit international, à un crime contre l'Humanité qui implique une intervention des États tiers pour le faire cesser. Quelle est donc l'action de la Belgique pour faire cesser ce crime d'apartheid?

 

Quelles mesures concrètes le gouvernement belge prend-il pour protéger les personnes menacées de transfert forcé à Masafer Yatta? Quelles mesures le gouvernement belge compte-il proposer pour répondre à cette annexion progressive de la zone C en Cisjordanie? Une résolution a été votée au Parlement, demandant la mise en place de sanctions en cas d'annexion. Dès lors, qu'en est-il? Où en est notre politique de différenciation? À quand une interdiction claire et nette des produits des colonies sur notre territoire? Je vous remercie.

 

01.07 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, geachte leden, er leven veel bekommernissen over de ontwikkelingen in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden. Op enkele vragen heb ik reeds gereageerd in de parlementaire vergadering op 12 mei, meer bepaald op de punten over de gebeurtenissen in Jeruzalem in antwoord op de vragen van de heer Ben Achour en over la marche des drapeaux in antwoord op de vragen van de heren Boukili en De Vuyst.

 

Les événements de ces dernières semaines à Jérusalem ont été troublants, et la Belgique a réagi à différents niveaux. Un appel à la désescalade a été lancé aux autorités concernées. Toute provocation durant une période où exceptionnellement le mois de jeûne islamique du Ramadan, la Pâque juive et la Pâques chrétienne ont coïncidé est à éviter. La Belgique a également rappelé que le statu quo des lieux saints doit être respecté et garanti. C'est notre position constante. Nos deux postes diplomatiques ont également été très actifs sur le terrain, tant à Jérusalem qu'à Tel-Aviv. Il y a eu des rencontres avec des fonctionnaires du gouvernement et des représentants des partis politiques afin de mieux comprendre la dynamique à l'œuvre et de transmettre le message susmentionné.

 

Au niveau de l'Union européenne, des messages similaires ont été transmis aux autorités israéliennes et palestiniennes, notamment par le représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient, M. Sven Koopmans.

 

Op 29 mei was ik geschokt door het geweld en de provocaties rond de vlaggenmars. De EU-vertegenwoordiger in Jeruzalem heeft publiekelijk zijn bezorgdheid geuit over het fysieke geweld en de racistische gezangen tegen Palestijnen door deelnemers aan de mars. Verder betreurde hij de provocaties op de Esplanade der Moskeeën en riep hij op tot de eerbiediging van de status quo.

 

Zoals ik reeds heb gezegd, is het eerbiedigen van de status quo op de heilige plaats constant beleid van België en ik kan dan ook alleen instemmen met de verklaring van de EU-vertegenwoordiger. Deze heropleving van de spanningen herinnert ons eraan dat de politieke horizon hersteld moet worden. Geloofwaardige onderhandelingen die tot een tweestatenoplossing leiden, zullen op een gegeven moment weer op gang moeten worden gebracht. In tussentijd is het van het grootste belang dat de haalbaarheid ervan op het terrein behouden blijft.

 

S'agissant de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, qui a été tuée à Jénine le 11 mai, comme je l'ai déjà exprimé devant vous, j'ai été profondément choqué par sa mort. C'était une icône du journalisme arabe, connue par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Les journalistes palestiniens qui couvrent la situation dans les territoires occupés paient un lourd tribut. Comme le relèvent les experts en droits humains des Nations Unies dans leur déclaration du 13 mai, plus de quarante journalistes palestiniens auraient été tués depuis l'an 2000 et des centaines d'autres blessés ou victimes de violences.

 

Zoals u weet, heeft België samen met de Europese Unie opgeroepen tot een transparant en grondig onderzoek naar de omstandigheden rond de dood van mevrouw Shireen Abu Akleh.

 

Ik was ook bijzonder geschokt door het geweld tijdens de begrafenisstoet van Shireen Abu Akleh. De Europese Unie heeft bij monde van haar Hoge Vertegenwoordiger het onevenredige gebruik van geweld en het respectloze gedrag van de Israëlische politie jegens de deelnemers aan de begrafenisstoet veroordeeld. Zoals de Hoge Vertegenwoordiger benadrukte, is het mogelijk maken van een vreedzaam afscheid en de rouwenden in vrede laten rouwen zonder intimidatie of vernederingen, het minimum van menselijk respect. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden.

 

J'en viens maintenant à Masafer Yatta, à la menace de transfert forcé de plus de 1 200 Palestiniens et à l'expansion des colonies. Vous m'interpellez sur les menaces qui pèsent sur Masafer Yatta et plus particulièrement sur le sort de 1 200 Palestiniens menacés de transfert forcé. J'évoquerai dans le même temps la décision des autorités israéliennes d'avancer sur les plans pour la construction de plus de 4 000 logements dans les colonies car ce développement s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique active de colonisation des territoires palestiniens occupés.

 

La Belgique et l'Union européenne ont réagi avec la plus grande clarté au sujet de ce développement. Le 11 mai 2022, plusieurs pays de l'Union européenne, dont la Belgique, ont entrepris une démarche auprès du ministère israélien des Affaires étrangères. À cette occasion, notre ambassadeur et d'autres représentants des États membres ont réitéré notre ferme opposition à toute forme d'expansion des colonies dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. La construction de plus de 4 000 nouveaux logements dans les colonies, y compris au plus profond de la Cisjordanie, si elle devait aboutir, constituerait une violation flagrante du droit international et saperait gravement tous les efforts visant à préserver la possibilité d'une solution à deux États et d'une paix juste, durable et globale entre Israéliens et Palestiniens.

 

Wat Masafer Yatta betreft, hebben wij vastgesteld dat de eerste vernielingen van Palestijnse structuren en woningen op 11 mei hebben plaatsgevonden, waardoor het risico van gedwongen verhuizing van deze gemeenschappen nog tastbaarder is geworden. Wij zijn ernstig bezorgd over de situatie en dringen er bij Israël op aan dat alle vernielings- en uitzettingsactiviteiten worden gestaakt. Op 13 mei heeft België samen met 13 andere EU-lidstaten een zeer duidelijke, gezamenlijke verklaring over deze ontwikkelingen afgelegd. Verscheidene Europese diplomaten en ook ons consulaat-generaal in Jeruzalem hebben uiting gegeven aan de solidariteit van België door Masafer Yatta te bezoeken.

 

En ce qui concerne la nécessité de préserver la faisabilité d'une solution à deux États, il est plus que jamais nécessaire qu'Israël s'abstienne de prendre des mesures unilatérales. Israël et l'Autorité palestinienne doivent poursuivre le dialogue afin d'améliorer la vie quotidienne de leurs citoyens et préserver la faisabilité de la solution à deux États dans l'attente d'une relance d'un processus politique crédible. L'Union européenne doit jouer un rôle beaucoup plus visible dans la résolution du conflit.

 

L'année dernière, la ministre Wilmès plaidait, au niveau européen, pour un examen de tous les leviers dont nous disposons à l'égard des parties au conflit. De cette manière, une politique européenne cohérente et bien pensée doit être mise en œuvre, une politique utilisant les leviers pour encourager les parties au conflit à dialoguer et, espérons-le, résoudre le conflit. Notre pays continuera à insister sur ce point.

 

Pour ce qui est des sanctions ou de l'approfondissement de la politique de différenciation, plusieurs d'entre vous appellent à des sanctions contre Israël. L'accord de gouvernement prévoit que la Belgique, avec ses partenaires européens like-minded, travaillera à la notification de mesures réactives en cas d'annexion israélienne. Cette décision s'inscrivait dans un contexte bien particulier qui n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui.

 

Dans un contexte où la politique de colonisation se poursuit, le gouvernement a travaillé à un approfondissement de la politique de différenciation par la Belgique, en application de la réglementation et de la jurisprudence européenne en la matière.

 

In november 2021 heeft de minister van Buitenlandse Zaken de conclusies van de werkgroep daarover bekendgemaakt. Verschillende administraties moeten nu de tijd krijgen om een analyse uit te voeren en hun interne procedures te herzien in toepassing van het differentiatieakkoord. Het komt dus eenieder toe te zorgen voor een correcte uitvoering van hetgeen is overeengekomen.

 

Aangaande apartheid heeft België nota genomen van de verschillende rapporten van verscheidene Palestijnse, Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties, alsook van het rapport dat de speciaal rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in de sinds 1967 bezette gebieden, de heer Michael Lynk, heeft voorgelegd aan de 49e zitting van de Mensenrechtenraad. Wat de kwalificatie van apartheid betreft, wijst België erop dat het Internationaal Strafhof zich in zijn jurisprudentie niet heeft uitgesproken over de elementen van het misdrijf apartheid. Het valt dus moeilijk te bepalen hoe het Hof de situatie in Palestina zou beoordelen aangaande het criterium van overheersing van de ene zogenaamd raciale groep over de andere.

 

Ongeacht de kwalificatie van het regime dat van toepassing is op de Palestijnen, zijn België en de Europese Unie voornemens zich te blijven inzetten voor de eerbiediging van het internationale recht, in het bijzonder de internationale mensenrechtenwetgeving en het internationale strafrecht. Met ons aangescherpt differentiatiebeleid geven wij bijvoorbeeld het signaal dat wij ons niet neerleggen bij de bezetting van de Palestijnse gebieden.

 

Er werd ook een vraag gesteld over de VN-onderzoekscommissie inzake bezet Palestijns gebied. België heeft de organisatie van de 30speciale sessie gesteund. Die speciale sessie leidde tot de adoptie van een resolutie met een mandaat van de VN-onderzoekscommissie. De eerstvolgende sessie van de Mensenrechtenraad begint op 13 juni. Het rapport van de VN-onderzoekscommissie is op dit moment nog niet gepubliceerd.

 

01.08  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mijnheer de eerste minister, ik heb akte genomen van uw antwoord, dat heel lang en omstandig was. Sta mij echter toe mee te geven dat ik de indruk heb dat u niet echt hartstochtelijk was in uw antwoord, terwijl ik bijvoorbeeld in andere situaties, waarin mensenrechten worden geschonden in andere delen van de wereld, veel meer hartstocht kan ontwaren in uw discours.

 

Ik kan alleen maar vaststellen en opnieuw besluiten dat er opnieuw een hemelsbreed verschil is met landen die worden beschouwd als geopolitieke en economische partners van de Europese Unie en van ons land. Op dat moment spelen de mensenrechten of de universaliteit van mensenrechten een minder belangrijke rol dan wanneer mensenrechtenschendingen plaatsvinden in andere delen van de wereld, die wij dan beschouwen als zelfverklaarde geopolitieke of heel strategische rivalen. Waarvan akte.

 

Mijnheer de eerste minister, ondertussen heeft Israël sinds de moord op de journaliste Akleh opnieuw een aantal begrafenisstoeten en plechtigheden met grof geweld aangevallen. Op dat moment werden een van de dragers van de kist van Walid al-Sharif, een jongeman die werd vermoord door de bezettingstroepen, en nog andere mensen door extremistische kolonisten aangevallen tijdens de dagelijkse invasies van de Al-Aqsamoskee.

 

Ik wil daar enkel mee aangeven dat het geweld doorgaat. Het is ook systematisch. De Israëlische overheid of Israëlische staat pleegt dagelijks georganiseerd geweld tegenover het Palestijnse volk. Ik stoor mij ook aan de framing alsof het conflict moet worden gezien als een conflict tussen twee partijen die op gelijke voet staan. U stelt dat het om een complex conflict gaat en dat wij het proces opnieuw in gang moeten krijgen met een tweestatenoplossing. Mijnheer de eerste minister, wat in de realiteit op het terrein echter gebeurt, is dat het hier gaat over een volk dat wordt onderdrukt en over een agressor, met name een staat, die het internationale recht systematisch overtreedt.

 

Het is dus heel duidelijk waarover het hier gaat. Ik kan geen intellectueel verschil ontwaren tussen de ene situatie en de andere, waarin bijvoorbeeld land A land B aanvalt en bezet, zoals Rusland en Oekraïne, waarvoor terecht om sancties wordt gevraagd. Wij hadden weliswaar veel liever gerichte sancties gezien in plaats van collectieve bestraffingen. Dat is één zaak.

 

Wanneer een land als Israël echter al 55 jaar het internationale recht naast zich neerlegt en een criminele bezetting organiseert en zelfs apartheid institutionaliseert in de bezette, geannexeerde en gekoloniseerde gebieden, dan komen er hoogstens retorische veroordelingen. Dan hoor ik u niet hartstochtelijk pleiten voor sancties die van kracht zouden zijn tot Israël uiteindelijk het internationale recht respecteert. Het verbaast me dat u zegt dat het Internationaal Strafhof momenteel niet over de jurisprudentie of de elementen beschikt om uitspraak te doen over de kwalificatie van apartheid. Dat is echter net het gevolg van de weigering van alle medewerking door Israël met het Internationaal Strafhof om dit te kunnen onderzoeken om zodoende die erkenning te verkrijgen.

 

Het begint zich op te stapelen, mijnheer de premier. Mevrouw Kitir, de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, werd de toegang tot Gaza ontzegd. Ik denk dat de commissievoorzitter ondertussen al weet dat de buitenlandse zending van deze commissie naar Israël ook niet zal kunnen doorgaan, omdat de Israëlische overheid dat niet ziet zitten. Er is de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof van 4 oktober, waarin men nogmaals heeft beslist dat er weer 1.200 mensen van hun grondgebied verdreven zullen worden. Het is te veel om op te noemen.

 

Waar is de rode lijn? Wat moet Israël nog allemaal doen vooraleer deze regering in actie schiet en zelfs nog maar het minimum minimorum van haar eigen regeerakkoord in beleid omzet en tegenmaatregelen neemt? Er wordt nog steeds handel gedreven met illegale nederzettingen. Dat wordt erkend. Dat is veelvuldig bewezen. Dat is gedocumenteerd. Michael Lynk, de VN … Wat moet er nog allemaal gebeuren? Wat een schrijnende twee maten en twee gewichten! U zou zich moeten schamen, mijnheer de premier!

 

Om die reden dienen wij een motie van aanbeveling in en verzoeken wij de regering om de oorlogsmisdaden van Israël, inclusief de moord op de journaliste Shireen Abu Akleh voor het Internationaal Strafhof te brengen. Verder vragen wij om met spoed economische sancties aan Israël op te leggen en eveneens hiervoor te pleiten op Europees niveau, zodat België en de Europese Unie de illegale oorlog van Israël tegen het Palestijnse volk niet langer financieren.

 

01.09  Malik Ben Achour (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Il est dommage que M. De Roover soit parti, parce que je lui aurais dit que les accords d'Abraham, dont il se réjouit, ou qu'il perçoit comme une bonne nouvelle pour la région, ont en fait pour colonne vertébrale l'hostilité ou l'opposition de ses signataires à l'Iran. Ils ont donc en réalité peu à voir avec la situation des Palestiniens. On pourrait d'ailleurs même considérer que cette opposition à l'Iran a primé sur la solidarité avec le peuple palestinien. Je lui aurais dit aussi, s'il était resté, que des accords entre des États ne font pas en sorte que des peuples cessent d'être opprimés.

 

Monsieur le premier ministre: appel à la désescalade, rappel de nos positions, des condamnations polies, des regrets. Vous vous êtes aussi dit choqué. C'est très bien. Je partage ce choc. Mais ce ne sont jamais que des mots. Cela reste des mots, qui sont par ailleurs tout de suite contredits par les actions désormais totalement décomplexées des Israéliens. Dès que les Européens s'expriment sur ce dossier, ils sont immédiatement contredits par les actions des Israéliens, qui vont toujours plus loin.

 

Il faut être aveugle pour ne pas voir que, malgré ces mots, rien ne change, et tout s'aggrave, en réalité. Depuis longtemps, mais particulièrement depuis ces deux ou trois dernières années. Or, les Européens sont capables de passer à l'action. Notre volontarisme, légitime et justifié, face à la Russie le prouve.

 

Monsieur le premier ministre, je pense fondamentalement qu'il y a un enjeu extraordinaire pour la démocratie. Les principes de la démocratie, les principes qui sous-tendent notre défense des droits humains, ont un ennemi mortel, qui agit comme un poison. Cet ennemi mortel, c'est la logique du double standard, du deux poids deux mesures. Et le risque derrière cela, le risque derrière ces mots qui ne sont pas suivis d'actions ou d'actions d'ampleur, c'est de décrédibiliser ces principes que nous prétendons défendre. 

 

Quelle est la limite à partir de laquelle nous changerons notre logiciel à l'aune de cette radicalisation systémique du gouvernement israélien? À partir de quand? Jusqu'où l'État d'Israël doit-il s'enfoncer dans l'horreur pour que soient activés des principes de reconnaissance de l'État palestinien et des sanctions importantes?

 

Je le dis depuis que j'ai l'honneur de servir dans ce Parlement, il faut à présent passer de la parole aux actes et revoir de fond en comble un logiciel qui est essoré, vidé de sa substance par la réalité de l'oppression et de l'apartheid dans les territoires palestiniens.

 

01.10  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, j'essaie de trouver une explication raisonnable à votre réponse, mais je n'en trouve pas. Comment expliquer un tel principe du deux poids deux mesures? Comment pouvez-vous justifier votre inaction vis-à-vis d'Israël? Il n'y a pas de justification raisonnable ou acceptable! Si le critère est la violation des droits de l'homme, Israël est champion! S'il est celui du droit international, Israël le viole quotidiennement!

 

Vous avez parlé de l'accord de gouvernement, en nous expliquant ce qui se passerait en cas de politique d'annexion. Mais elle est déjà appliquée! Combien l'ONU a-t-elle adopté de résolutions condamnant Israël pour violation du droit international? Vous en avez une idée? Il y en a plus de septante. Combien vous en faut-il? Quatre-vingts, nonante? Septante, ce n'est pas assez? Quel autre pays a-t-il été condamné par septante résolutions? Et vous, vous attendez une nouvelle violation du droit international, mais elle existe depuis des décennies!

 

La seule chose qui justifie votre réponse et votre inaction, d'ailleurs honteuse pour votre gouvernement, c'est que vous n'osez pas attaquer Israël. Vous avez peur des Israéliens et des Américains qui sont les alliés inconditionnels de ce pays et qui imposent leur vision du monde, que vous ne faites que suivre. En effet, les valeurs que vous défendez à tour de bras, partout et sur tous les plateaux télé, n'existent plus pour les Palestiniens. Les droits de ceux-ci sont violés au quotidien et vous ne bougez pas le petit doigt! Telle est la réalité. Cette hypocrisie est inacceptable! Elle est honteuse! Et je ne comprends pas comment votre gouvernement peut la justifier.

 

Assassinat de journalistes, c'est déjà chose faite! Déplacement des populations, c'est chose faite! Destruction des maisons, c'est chose faite! Bombardements, tueries d'enfants et de femmes, c'est chose faite! Que vous faut-il de plus? Pourtant, vous ne ferez rien! Même si Israël fait exactement ce que vous prévoyez dans votre accord de gouvernement, procède à une nouvelle annexion, viole à nouveau le droit international, vous ne ferez rien parce que ce n'est pas vous qui décidez de votre politique étrangère ou alors votre hypocrisie est sans nom! Les gens ne peuvent pas l'accepter, monsieur le premier ministre!

 

Dans votre accord de gouvernement, des sanctions contre la Russie ne sont pas prévues. Mais quand elle a violé le droit international, vous avez pris des décisions. Pourquoi ne le faites-vous pas pour Israël? Quand les Israéliens ont tué la journaliste palestinienne, n'était-ce pas un crime de guerre? Pourquoi n'avoir rien fait? Quand ils menacent d'expulser des gens de leur maison, pourquoi ne faites-vous rien? Quand ils détruisent des installations construites par des ONG belges, vous ne dites rien! Vous vous taisez dans toutes les langues! Cette façon de faire est insupportable et inacceptable! Vous n'avez aucune justification pour défendre cette politique hypocrite de deux poids deux mesures.

 

01.11  Alexander De Croo, premier ministre: Je souhaite réagir. En effet, je peux entendre beaucoup de choses, mais vous dites des mensonges.

 

La Belgique a toujours réagi quand des installations ont été détruites.

 

01.12  Nabil Boukili (PVDA-PTB): (…)

 

01.13  Alexander De Croo, premier ministre: Nous avons toujours réagi et nous avons tenté de voir comment agir en concertation avec d'autres pays.

 

On réagit toujours des deux côtés: quand il y a de la violence du côté israélien et du côté palestinien. Vous êtes en train de raconter votre version de l'histoire. Ce n'est pas la première fois que vous avez une vision très sélective de la réalité. La position belge, c'est de réagir pour les deux côtés. Ce que vous racontez n'est tout simplement pas vrai!

 

01.14  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, puisque vous affirmez avoir réagi, dites-moi quelle sanction a été prise contre Israël.

 

La présidente: Le premier ministre a déjà répondu à cette question.

 

01.15  Alexander De Croo, premier ministre: Nous pouvons peut-être avoir une discussion adulte dans ce Parlement sans la réduire, comme vous le faites à chaque fois. Par exemple, cela a déjà été expliqué par certains ici à la Chambre, la politique de différenciation que nous menons, la méthode que la Belgique utilise est décrite comme utile par beaucoup d'instances. Vous essayez de faire croire que la Belgique ne réagit pas du tout, ce n'est pas la réalité.

 

01.16  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Je ne connais aucune sanction belge contre Israël. Je ne vois pas. Dites-moi s'il y en a une.

 

De voorzitster: Mijnheer Devuyst, ik ben ook geïnterpelleerd. Wij hebben nog altijd geen uitnodiging gekregen van Israël. Dat heeft zijn redenen. Er worden karaktermoorden gepleegd op mensen die commentaar geven, ook vanuit de meerderheid. Ik kan wel zeggen dat de reactie wel wordt gehoord in Israël zelf, omdat u even naar mij verwees.

 

Mevrouw Reynaert, u krijgt het woord.

 

01.17  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, je n'ai pas fini! Je termine mon intervention.

 

Vous dites que vous réagissez. J'attends toujours de voir quelles sanctions vous avez prises contre l'État d'Israël. Il n'y en a pas! Le fait de réagir, de condamner par des discours ne suffit plus et n'empêche en rien Israël d'agir. Monsieur le premier ministre, vous pouvez dire ce que vous voulez, et Mme Van Hoof également, votre politique internationale est hypocrite et fait deux poids et deux mesures. Point à la ligne.

 

01.18  Vicky Reynaert (Vooruit): Mijnheer de premier, dank u voor uw antwoord. We begrijpen dat België, wanneer er iets gebeurt, dat altijd expliciet veroordeelt op diplomatiek niveau, daar verklaringen over aflegt en daar Europese partners voor zoekt. Wij steunen dat uiteraard. Words matter, zeker in de diplomatie is dat belangrijk. Men ziet ook aan de reactie van Israëlische zijde welk effect die woorden hebben.

 

Wel kijken wij verder uit naar daden. U verwees naar het aangescherpte differentiatieakkoord, waarvan ik begrijp dat het nog niet werd uitgevoerd. Wij kijken uit naar die resultaten, want het is belangrijk dat dit effectief gebeurt. Wij hopen dat daar binnen de kortste keren werk van wordt gemaakt.

 

Ik meen geen antwoord te hebben gekregen op mijn vraag of de regering bereid is om het instellen van een nationaal verbod op handel met nederzettingen in de bezette gebieden te steunen. Ook die vraag ligt voor.

 

01.19 Eerste minister Alexander De Croo: Dat is het differentiatiebeleid.

 

01.20  Vicky Reynaert (Vooruit): Het was niet helemaal duidelijk of dat specifieke punt daarin zat, vandaar dat we opnieuw de vraag stelden of dit kan worden gesteund wanneer er een wetsontwerp of wetsvoorstel wordt voorgelegd.

 

Dan  was er het antwoord in verband met de apartheid. U verwijst naar de jurisprudentie van het Internationaal Strafhof. Ik was verbaasd over het antwoord, omdat er wel een onafhankelijk onderzoek moet gebeuren naar dat soort zaken. Als men de argumentatie van collega De Roover daarover hoort, die stelt dat het een mensenrechtenorganisatie is die zegt dat het apartheid is, moet men vaststellen dat het tegenwoordig zowat de gewoonte is om mensenrechtenorganisaties in een hoek te duwen, zoals dat gebeurde met de zes Palestijnse ngo's. Hier is het echter wel de VN die dat zegt. Onafhankelijker dan dat kan het niet worden, want deze internationale instelling bewaakt het internationale recht. België moet de visie daaromtrent wel steunen.

 

01.21  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je regrette que le PTB soit sorti car j'aurais bien voulu leur répondre quelques éléments, non pas pour sponsoriser avec beaucoup d'argent ma réponse sur Facebook, mais parce que des vérités doivent être rétablies. Nous avons tous intérêt à tenir des propos justes, non pas pour la gloriole politique, non pas pour nos scores électoraux et non pas pour publier des vidéos sur Facebook, mais pour les Palestiniens qui attendent de la cohérence.

 

Il faut reconnaître que la Belgique est le seul pays européen à demander des compensations financières lorsqu'il y a des destructions. C'est la Belgique qui pousse vers une politique de différenciation, étudie l'interdiction des produits en provenance des colonies et demande à l'ONU l'audition d'organisations, comme DCI-Palestine, ce qui nous a valu un incident diplomatique. Monsieur le premier ministre, je ne vous cache pas que, pour mon groupe, on n'en fait pas encore assez. Néanmoins, il faut que la vérité soit rétablie. Faire croire que l'on ne fait rien, c'est transmettre du désespoir au peuple palestinien qui n'en a pas besoin pour l'instant alors qu'il compte sur nous au-delà des différences politiques et des glorioles personnelles.

 

Vous avez parlé d'annexion. Je crois en effet que nous sommes dans une annexion: la zone E-1, je vous en ai parlé; Masafer Yatta, c'est très inquiétant. L'annexion est progressive et n'est pas une inauguration comme l'ancien premier ministre l'espérait, mais elle s'étend de jour en jour. Je crois vraiment que l'on doit agir. Neuf personnalités israéliennes de renommée qui ne sont pas des écolos de gauche, mais des personnalités de tous bords politiques vous demandent d'intensifier la politique de différenciation, de mettre fin à l'importation des produits des colonies en Belgique, voire en Europe.

 

Je crois vraiment que l'on est face - "on", ce sont les politiques européennes -, à une contradiction de continuer à défendre une solution à deux États et de laisser les gouvernements israéliens successifs tuer quotidiennement cette solution. C'est ce qui est en train de se passer.

 

Je terminerai en rappelant les propos du directeur d'un centre culturel dans le camp d'Aida près de Bethléem. Il me disait toujours: "Nous, les Palestiniens, nous n'avons pas le luxe du désespoir." C'est ce qu'il répète à tout le monde.

 

Monsieur le premier ministre, pour être en contact avec des Palestiniens très souvent, je peux vous dire que le désespoir s'installe dans la population palestinienne et cela peut engendrer la colère. Nous devons leur rendre l'espoir au travers d'une politique internationale cohérente.

 

01.22  Malik Ben Achour (PS): Monsieur le premier ministre, les mesures actuellement à l'étude dans le groupe de travail créé par le gouvernement prévoient l'étiquetage des produits issus des colonies.

 

Vous avez réagi aux propos de Mme Reynaert en sous-entendant, voire même en disant explicitement que dans les mesures de différenciation, figurait l'interdiction des produits issus des colonies. Je pense que ce serait une excellente chose et une excellente nouvelle si la Belgique pouvait avancer vers cette interdiction. L'étiquetage représente certes un pas mais compte tenu de la situation, c'est insuffisant. Pourriez-vous préciser votre pensée sur ce point et nous dire si le gouvernement soutient en effet l'interdiction des produits issus des colonies?

 

01.23  Alexander De Croo, premier ministre: En effet, il y a l'étiquetage. La possibilité d'interdire les produits issus des colonies est à l'étude. Cette décision n'a pas encore été prise au niveau belge.

 

01.24  Malik Ben Achour (PS): C'est une excellente nouvelle que cette possibilité soit à l'examen.

 

De voorzitster: Men doet inderdaad excellente dingen vanuit de regering. Het is jammer dat de oppositie dat blijkbaar niet waardeert.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Collega's, ik veronderstel dat we hiermee afsluiten. Er zijn nog enkele actualiteitsdebatten maar ik zal met de medewerker bekijken wanneer we deze kunnen inplannen.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Steven De Vuyst en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Steven De Vuyst en Nabil Boukili

en het antwoord van de eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,

- overwegende dat de Staat Israël een grove schending van de mensenrechten en de persvrijheid heeft gepleegd door de journaliste Shireen Abu Aqleh in koelen bloede te vermoorden;

- overwegende dat de Staat Israël sinds 2000 een vijftigtal Palestijnse journalisten heeft vermoord en op dit moment elf journalisten in mensonterende omstandigheden gevangen houdt;

- overwegende dat de Staat Israël deze mensenrechtenschendingen straffeloos kan blijven begaan omdat met name de Europese staten en de Europese Unie, als grootste handelspartner van Israël, weigeren de gepaste ontradingsmaatregelen te nemen;

vraagt de regering

- de oorlogsmisdaden van Israël, inclusief de moord op de journaliste Shireen Abu Aqleh, voor het Internationaal Strafhof te brengen;

- met spoed economische sancties op te leggen aan de Staat Israël en daarvoor eveneens te pleiten op Europees niveau, zodat België en de Europese Unie de illegale oorlog van de Staat Israël tegen het Palestijnse volk niet langer financieren."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Steven De Vuyst et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Steven De Vuyst et Nabil Boukili

et la réponse du premier ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes,

- considérant que l’État d’Israël s’est rendu coupable d’une grave atteinte aux droits humains et à la liberté de la presse en assassinant de sang froid la journaliste Shireen Abu Aqleh;

- considérant que, depuis l’an 2000, l’État d’Israël a assassiné une cinquantaine de journalistes palestiniens et maintient actuellement en détention onze journalistes dans des conditions inhumaines;

- considérant que l’État d’Israël peut continuer à perpétrer ces atteintes aux droits humains sans être inquiété en raison du fait que notamment les États européens et l’Union européenne, qui sont les plus importants partenaires commerciaux d’Israël, refusent d’appliquer des mesures de dissuasion adéquates;

demande au gouvernement

- de porter les crimes de guerre d’Israël, en ce compris l’assassinat de la journaliste Shireen Abu Aqleh, devant la Cour pénale internationale;

- de prendre rapidement des sanctions économiques à l’encontre de l’État d’Israël et de plaider pour que l’on fasse de même à l’échelon européen, afin que la Belgique et l’Union européenne cessent de financer la guerre illégale que livre l’État d’Israël contre le peuple palestinien."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door heer Nabil Boukili en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Steven De Vuyst en Nabil Boukili

en het antwoord van de eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken,

- overwegende dat de Staat Israël sinds 1967 door zijn illegale bezetting van het Palestijnse grondgebied het internationale recht en verscheidene resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties schendt;

- overwegende dat de Staat Israël artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève schendt en krachtens het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof een oorlogsmisdaad begaat door de gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen in de illegaal bezette gebieden;

- overwegende dat de Staat Israël deze schendingen van het internationale recht en deze oorlogsmisdaden volledig straffeloos kan blijven plegen doordat met name de EU-lidstaten en de Europese Unie als voornaamste handelspartner van Israël weigeren om de gepaste ontradende maatregelen te nemen;

vraagt de regering

- de door Israël begane oorlogsmisdaden, met inbegrip van de gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen in de gebieden die Israël illegaal bezet, voor het Internationaal Strafhof te brengen;

- de Staat Israël dringend economische sancties op te leggen en daarvoor ook op het Europese niveau te pleiten, opdat België en de Europese Unie een einde maken aan de financiering van de illegale oorlog die de Staat Israël tegen het Palestijnse volk voert."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Nabil Boukili et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Steven De Vuyst et Nabil Boukili

et la réponse du premier ministre, chargé des Affaires étrangères et des Affaires européennes,

- considérant que l'État d'Israël viole le droit international et diverses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies depuis 1967 en maintenant son occupation illégale du territoire palestinien;

- considérant que l'État d'Israël viole l'article 49 de la Quatrième Convention de Genève, et commet un crime de guerre en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, par le déplacement forcé de populations dans les territoires illégalement occupés;

- considérant que l'État d'Israël peut continuer à commettre ces violations du droit international et ces crimes de guerre en toute impunité en raison du refus, notamment des États européens et de l'Union européenne, en tant que principal partenaire commercial d'Israël, de prendre des mesures de dissuasion appropriées;

demande au gouvernement

- de porter devant la Cour pénale internationale les crimes de guerre commis par Israël, y indu le déplacement forcé de populations dans les territoires qu'il occupe illégalement;

- d'imposer d'urgence des sanctions économiques à l'État d'Israël et de plaider en ce sens au niveau européen également, afin que la Belgique et l'Union européenne cessent de financer la guerre illégale menée par l'État d'Israël contre le peuple palestinien."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Goedele Liekens.

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Goedele Liekens.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

01.25  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, ik zou toch willen vragen om het actualiteitsdebat over professor Djalali voorrang te geven. Dat is immers een precaire situatie. Ik weet dat er nog precaire situaties zijn, maar dit is toch meer dan precair. Mijnheer de eerste minister, ik hoop dus dat u daarvoor eerstdaags tijd kunt vrijmaken. Ik besef uiteraard dat u een drukke agenda hebt, maar ik dring daar toch op aan.

 

01.26 Eerste minister Alexander De Croo: Ik was vier uur beschikbaar deze namiddag. Ik meen echter dat jammer genoeg een buitensporig groot deel van die vier uur naar de Europese discussie gegaan is. Ik probeer echter zo snel mogelijk een nieuwe datum te vinden.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.30 uur.

La réunion publique de commission est levée à 18 h 30.