Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions

Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen

 

du

 

Mardi 24 mai 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 24 mei 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Bjorn Anseeuw.

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 21 et présidée par M. Bjorn Anseeuw.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

01 Actualiteitsdebat over de arbeidsdeal en toegevoegde vragen van

- Hans Verreyt aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De arbeidsdeal en het advies van de NAR" (55027953C)

- Björn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De non-deal over arbeid" (55028005C)

- Nadia Moscufo aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De eventuele bijsturingen van de arbeidsdeal" (55028020C)

- Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De arbeidsdeal" (55028067C)

- Tania De Jonge aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het advies van de NAR over de arbeidsdeal" (55028110C)

01 Débat d'actualité sur le deal sur le travail et questions jointes de

- Hans Verreyt à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'accord sur l'emploi et l'avis du CNT" (55027953C)

- Björn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le non-deal pour l'emploi" (55028005C)

- Nadia Moscufo à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les éventuels ajustements du deal sur le travail" (55028020C)

- Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'accord sur l'emploi" (55028067C)

- Tania De Jonge à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'avis du CNT sur l'accord pour l'emploi" (55028110C)

 

01.01  Hans Verreyt (VB): Mijnheer de minister, in maart kondigde u aan dat u de grote arbeidsdeal zou voorleggen aan de sociale partners. U zou rekening houden met hun adviezen op voorwaarde dat die eenduidig waren. Maar de Nationale Arbeidsraad slaagde er natuurlijk niet in om een eenduidig standpunt uit te brengen en nu keert het dossier terug naar de regeringstafel. Intussen kwam uw partij zelf met dertien voorstellen om de koopkracht te verhogen, die minstens deels de voorgestelde arbeidsdeal overlappen, dan wel tegenspreken. Ook uw coalitiepartners zijn niet altijd even enthousiast over de laatste voorstellen.

 

Maar laat ik terugkomen op de fameuze arbeidsdeal-zonder-deal. Hoe zult u uw plannen uitvoeren bij gebrek aan een akkoord met de sociale partners? Hoe staat u tegenover de kritiek die zij formuleerden op uw plannen?

 

Is het momentum voor de arbeidsdeal intussen niet verstreken, aangezien het postcoronaherstel aan het stilvallen is om verschillende redenen, om de energieprijzen en de inflatie niet bij naam te noemen?

 

Hebt u de kans niet verkeken om de deal eerder in het Parlement ter stemming te brengen, zodat de arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden?

 

Zult u, gezien de crisis, die op ons afkomt, bijkomende maatregelen nemen om de arbeidsmarkt en de activiteitsgraad te stimuleren? Zo ja, welke maatregelen zijn dat?

 

01.02  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, het zal u niet verwonderen dat ook ik een vraag over het onderwerp heb ingediend.

 

U hebt de in de regering afgesproken arbeidsdeal doorgestuurd naar de sociale partners. Eerder dit jaar zei u ook dat u rekening zou houden met hun unanieme standpunt. Alleen stellen we vandaag vast dat er geen unaniem standpunt van de sociale partners is teruggekomen. Dat is best opvallend, alleen al door het feit dat de arbeidsdeal, ook volgens heel wat arbeidsmarktexperts, weinig te maken heeft met de verhoging van de werkzaamheidsgraad, maar veeleer een modernisering van ons arbeidsrecht is.

 

Daar is op zich niets mis mee, maar de arbeidsdeal bevat nog altijd niet de maatregelen die de grote sprong voorwaarts zouden moeten betekenen op het vlak van werkzaamheidsgraad in dit land, wat een van de grote ambities van de regering en van u als minister van Werk is. Zelfs daarover kunnen de sociale partners niet tot een akkoord komen. De vraag is inderdaad hoe het nu verder moet.

 

Welke volgende stappen zult u ondernemen? Zult u de deal ter stemming voorleggen aan het Parlement? Of probeert u eerst nog een rondje met de sociale partners?

 

Als u toch met de deal naar het Parlement komt, zal dat dan in gewijzigde of in ongewijzigde vorm zijn? Er is eerder al in de regering een akkoord gesloten over de arbeidsdeal. Ik had graag van u gehoord hoe het nu verder moet met uw arbeidsdeal.

 

01.03  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le Conseil National du Travail vient de remettre son avis au sujet du deal sur l'emploi. Le texte ne fait pas l'unanimité, pour des raisons évidentes, de mon point de vue. Vous avez déclaré dans la presse que vous alliez analyser les avis des uns et des autres et proposer des ajustements au gouvernement. Nous nous en réjouissons car, selon nous, cet accord n'est pas bon.

 

On entend que, du côté libéral, on veut appliquer l'accord tel qu'il existe, point à la ligne. Mes questions sont assez simples: avez-vous déjà discuté de ces aménagements au sein du gouvernement? Dans l'affirmative, avez-vous été entendu, et pour quelles adaptations? Je vous remercie.

 

01.04  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, de sociale partners zijn er niet in geslaagd een akkoord te vinden over de Arbeidsdeal. Ook over een tussenkomst in de benzinekosten voor wie met de auto naar het werk moet, is er geen akkoord tussen vakbonden en werkgevers. Ondertussen liet u weten dat u een bijgestuurd voorstel aan de regering wil voorleggen, op basis van de verschillende adviezen die erover zijn uitgebracht. U bedoeling zou zijn om voor het zomerreces een ontwerpwet voor te leggen aan het parlement.

 

Mijn vragen:

- Kan u een stand van zaken geven?

- Wat is de timing?

 

01.05  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de minister, op 17 mei 2022 heeft de Nationale Arbeidsraad een advies uitgebracht. Dat was een verdeeld advies, zoals reeds gezegd is. Nochtans zijn afspraken over een flexibeler kader nodig om de regelgeving aan te passen aan het jaar 2022. Ik denk daarbij aan de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren door een voltijdse job in vier dagen te presteren, of om de ene week meer te werken dan de andere week. De arbeidsdeal schept verder ook een kader voor transitietrajecten. Ook wat betreft het ontslagrecht via artikel 39 en opleiding zet de arbeidsdeal belangrijke stappen vooruit.

 

Het is dus een beetje teleurstellend dat de leden van de Nationale Arbeidsraad elkaar niet hebben gevonden. De regering moet deze noodzakelijke hervormingen doorvoeren, want ze dragen bij tot een verhoogde werkzaamheidsgraad. Dat is toch een centrale doelstelling in het regeerakkoord.

 

Wat is uw reactie op het verdeelde advies van de sociale partners over het voorontwerp van de wet rond de arbeidsdeal?

 

Bevestigt u dat het de intentie is van de regering om de arbeidsdeal snel aan het Parlement voor te leggen? Wat is de timing daarvan?

 

Welke maatregelen voorziet u nog om de werkzaamheidsgraad op te trekken in de richting van 80 % van de bevolking op beroepsactieve leeftijd, zoals voorzien in het regeerakkoord?

 

01.06 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mijnheer de voorzitter, dames en heren Kamerleden, dank u voor uw vragen. Zoals gevraagd, hebben de sociale partners advies gegeven over de voorstellen in het kader van de wet betreffende diverse bepalingen inzake werk, beter bekend als de arbeidsdeal. Het advies van de sociale partners wordt gepubliceerd op de website van de Nationale Arbeidsraad, waar het voor iedereen raadpleegbaar is. De meningen zijn inderdaad verdeeld, aangezien de sociale partners het niet eens konden worden over unanieme standpunten.

 

En effet, certaines mesures sont saluées par les représentants des travailleurs qui souhaiteraient aller plus loin, alors que les représentants des employeurs n'y sont pas favorables. D'autres mesures sont quant à elles saluées par les représentants des employeurs qui souhaiteraient aller plus loin alors que les représentants des travailleurs s'y opposent.

 

Les positions témoignent donc de la recherche d'un certain équilibre dans le chef du gouvernement. J'ai également pu lire dans cet avis des suggestions d'amélioration du texte tant de la part des représentants des employeurs que de la part des représentants des travailleurs. Je dois regretter que les partenaires sociaux aient décidé de remettre à plus tard un avis sur des propositions essentielles, comme l'enregistrement du temps de travail ou encore le rôle et le fonctionnement de la commission Relations de travail.

 

Avec l'administration et mon cabinet, nous analysons quels sont les éléments qui peuvent être rapidement intégrés dans l'avant-projet de loi avant de les soumettre au gouvernement dans le cadre de la seconde lecture. Nous faisons de même d'ailleurs avec les éléments tirés de l'avis de la section de législation du Conseil d'État, ainsi que de l'Autorité de protection des données. En effet, l'avant-projet de loi a été soumis aux partenaires sociaux au sein du Conseil National du Travail, à la section législation du Conseil d'État et à l'Autorité de protection des données. Ainsi, nous cherchons les éléments qui peuvent être rapidement intégrés dans l'avant-projet de loi sans remettre en cause l'équilibre global du texte.

 

En tenant compte des positions des uns et des autres, il appartient maintenant au gouvernement de prendre une position afin de soumettre ces propositions au sein de votre assemblée.

 

Ik hoop dat dit standpunt snel kan worden ingenomen, zodat het Parlement dat voorontwerp van wet nog voor het einde van dit parlementaire zittingsjaar kan goedkeuren.

 

Mevrouw De Jonge, de verschillende koninklijke besluiten over de cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met gewestelijke opleidingspremies en het behoud van een deel van de werkloosheidsuitkering met een knelpuntberoep of werk in een andere deelstaat, zijn op dit moment nog in behandeling bij de Raad van State.

 

J'ai également présenté une proposition concernant le suivi des chômeurs temporaires à mes collègues des entités fédérées dans le cadre de la plateforme interfédérale. Cette proposition est maintenant soumise pour avis au comité de gestion de l'ONEM. Comme vous le savez, cette plateforme interfédérale a pour vocation d'être une structure pérenne qui analyse et analysera différentes propositions émanant soit du fédéral, soit des entités fédérées, pour mieux collaborer entre nous et faire en sorte que l'on puisse favoriser, accélérer et accentuer la mobilité interrégionale sur le marché du travail.

 

01.07  Hans Verreyt (VB): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. De kortheid ervan verbaasde mij, want ik meen dat dit een van uw belangrijkste dossiers is. Ik had dus een zeer omstandig antwoord verwacht, ook al omdat er heel wat vraagstellers waren en u de mogelijkheid had ver in detail te gaan. Maar wellicht zijn het ontbreken van details en het uitspreken ervan uw grootste probleem. U beloofde met zowat iedereen rekening te houden, zowel met de opmerkingen van de werkgevers als met de opmerkingen van de werknemers. U zou ook rekening houden met de externe adviezen die binnengekomen zijn.

 

U moet het natuurlijk ook in tweede lezing nog erdoor krijgen. Naar wat ik hoorde van uw coalitiepartners, vandaag en in de voorbije week, meen ik dat dit nog het moeilijkste zal zijn, zeker als u uw belofte wilt handhaven voor het zomerreces te landen.

 

Ik vrees dat er van een echt arbeidsmarktbeleid niets zal overschieten en dat de beloften uit het regeerakkoord inzake activering wellicht ook niet gehouden zullen worden, om niet te spreken over de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid, wat ook een belofte uit het regeerakkoord was.

 

Ik meen dat wij van die drie zaken echt werk moeten maken om te toekomst met een gerust gemoed tegemoet te gaan. Ik hoop het nog altijd, maar ik vrees ervoor. Ik wil u nog enkele weken respijt geven en ik hoop dat er toch nog iets komt, maar ik moet stilaan toegeven dat het wellicht niets zal worden.

 

01.08  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, zo verwonderlijk is het parcours dat u loopt met deze arbeidsdeal niet. De sociale partners zijn er in de voorbije twintig jaar nooit in geslaagd een akkoord af te sluiten over eender wat, tenzij zij de factuur konden doorschuiven naar de overheid. Dat is in dezen niet het geval. Dan blijkt dat iedereen zich ingraaft in de eigen loopgraven, wat natuurlijk nefast is in een tijdsgewricht als dat waar wij nu in zitten.

 

Ik meen dat het ontzettend belangrijk is dat de regering zelf haar verantwoordelijkheid opneemt en dat u een voortrekkersrol speelt. Ik wil alvast de hoop uitdrukken dat de sociale partners in de voorbije maanden voor deze regering niet het excuus zijn geweest om de arbeidsdeal die enkele maanden geleden is overeengekomen binnen de regering verder af te zwakken, terwijl het oorspronkelijk al niet om de meest straffe koffie ging. Er is niets zo triest als slappe koffie.

 

Ik hoop dus dat de sociale partners niet het excuus zijn voor u en voor de regering om de arbeidsdeal nog verder af te zwakken tot er slechts een homeopathisch brouwsel overblijft waar wij weinig van kunnen verwachten. Onze arbeidsmarkt heeft echt wel een ommekeer nodig. Onze arbeidsmarkt heeft structurele hervormingen nodig.

 

Met deze arbeidsdeal komen die er nog altijd niet. Wat erin staat, is op zich niet fout. Wel, laat dat dan minstens overleven.

 

01.09  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je ne suis évidemment pas rassurée et vous vous en rendez bien compte. Les aménagements auxquels vous faites allusion ne répondent pas, selon nous, aux attentes des organisations syndicales. Ce n'est pas ce qui est nécessaire pour le monde du travail aujourd'hui.

 

Je pense surtout à l'élargissement de la possibilité du travail de nuit, à la journée des dix heures sur quatre jours, ceci en opposition avec une réduction collective du temps de travail avec maintien des salaires et embauches compensatoires. C'est une mesure phare des organisations syndicales; je pense aussi qu'elle était dans le programme de votre parti. Voilà une mesure qui pourrait véritablement améliorer la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, contrairement à ce qui est sur la table aujourd'hui.

 

Il y a toute la problématique des travailleurs des plateformes, qui ne bénéficient pas encore d'une véritable présomption de salariat. Je pense aussi aux discriminations par rapport au droit à la déconnexion, qui ne s'appliquerait que dans les petites entreprises.

 

Nous aurions aussi souhaité voir dans cet accord un dispositif de fin de carrière. C'est à comparer, à mettre en parallèle avec les 500 000 travailleurs qui, aujourd'hui, sont malades à cause du stress; il faut valoriser aussi le congé parental. Nous n'avons rien entendu, non plus, sur une autre mesure phare pour les plus bas revenus, à savoir le salaire minimum à 14 euros de l'heure, sans oublier de revenir sur la problématique des allocations d'insertion pour nos jeunes, avec les réformes antisociales des gouvernements Di Rupo et Michel.

 

Vous comptez arriver à un accord avant l'été mais la pression sociale perdure. Les actions syndicales se poursuivent. Cela continue à vous mettre la pression pour que vous puissiez mettre sur la table du gouvernement des mesures beaucoup plus sociales et qui reflètent la réalité du monde du travail aujourd'hui.

 

01.10  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Een akkoord tussen de sociale partners was natuurlijk mooi geweest, maar als dat er niet is, dan moet de regering haar verantwoordelijkheid nemen. Ik hoor hier zeggen dat er een arbeidsmarktbeleid gevoerd moet worden, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt. Bij vorige debatten heb ik in dat verband al allerlei voorstellen gehoord, zoals een versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Zulke voorstellen verbazen mij eerlijk gezegd ontzettend, want de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zei in 2018 al dat vier op de tien nieuwe jobs tijdelijke jobs zijn.

 

Er is dus dringend nood aan verbetering van de kwaliteit van het werk. Net daarop zet de arbeidsdeal toch ook in. Ik noem het langer vooraf bekendmaken van de variabele uurroosters, een betere bescherming van de platformmedewerkers, het recht op opleiding, het recht op deconnectie, tijdregistratie en het afstemmen van werktijden op de noden van het gezin. Ik beweer niet dat ik voor elk onderdeel van deze arbeidsdeal sta te juichen, dat is nu eenmaal eigen aan een deal, maar de genoemde elementen zijn volgens mij belangrijk en ik hoop dan ook dat wij daar stappen vooruit kunnen zetten.

 

01.11  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de minister, bedankt voor de antwoorden. Samen met u moesten wij vaststellen dat dit moeilijk lag bij de sociale partners, waardoor er geen unaniem advies is. De arbeidsdeal is een project met heel wat maatregelen om mensen aan de slag te krijgen, maar vooral ook om mensen in combinatie met het gezinsleven aan de slag te houden. Dat is heel belangrijk en we mogen niet talmen. Wij liberalen verwachten op korte termijn een pakket maatregelen op de tafel van het Parlement, als het van ons afhangt liefst nog voor het zomerreces.

 

Ik hoor dat u met een aantal maatregelen zult komen en verheug mij daar al op. Deze maatregelen vormen een heel belangrijke stap om onze arbeidsmarkt te moderniseren en flexibeler te maken. Dat is in het belang van de werknemers maar ook van de werkgevers. De markt staat immers in brand, er zijn heel wat vacatures. Deze deal kan ertoe bijdragen om hiervoor oplossingen te vinden. Maak daar dus graag snel werk van.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les secteurs impactés par la hausse des prix du carburant" (55027498C)

- Nadia Moscufo à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les difficultés liées au pouvoir d'achat et les mobilisations syndicales" (55027791C)

- Reccino Van Lommel à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le pouvoir d'achat" (55027822C)

- Björn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le plan du PS comprenant 13 mesures en faveur du pouvoir d'achat" (55028004C)

02 Samengevoegde vragen van

- Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De door de stijging van de brandstofprijzen getroffen sectoren" (55027498C)

- Nadia Moscufo aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De problemen in verband met de koopkracht en de vakbondsacties" (55027791C)

- Reccino Van Lommel aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De koopkracht" (55027822C)

- Björn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het PS-plan met 13 maatregelen voor de koopkracht" (55028004C)

 

02.01  Sophie Thémont (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, avec la hausse du prix des carburants, de nombreux travailleurs se retrouvent aujourd'hui dans des situations financières très difficiles. Certains sont même contraints de dormir dans leur véhicule pour limiter les frais liés à leurs déplacements.

 

Les travailleurs qui sont obligés d'utiliser leur véhicule personnel tous les jours attendent une compensation pour les frais exorbitants auxquels ils doivent faire face. Vous avez ainsi débloqué récemment une enveloppe de 30 millions d'euros pour leur venir en aide. La répartition de cette enveloppe est actuellement aux mains des partenaires sociaux.

 

Monsieur le ministre, pourriez-vous faire le point quant aux besoins selon les différents secteurs? Nous savons que les aides ménagères sont particulièrement touchées par cette hausse du prix des carburants. Quels sont les autres secteurs les plus impactés? 

 

02.02  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le président, monsieur le ministre, je fais le même constat que ma collègue. J'en viens donc directement à mes questions qui sont également liées à l'augmentation du prix des carburants et à la difficulté de l'ensemble des travailleurs qui voient leur pouvoir d'achat diminuer.

 

Monsieur le ministre, de nouvelles discussions ont-elles eu lieu au sein du gouvernement sur la réforme de la loi de 1996 qui est, selon nous, un élément-clé si on veut augmenter le pouvoir d'achat en rendant la liberté aux délégations de pouvoir négocier?

 

En ce qui concerne la mesure d'urgence du gouvernement qui a débloqué une enveloppe de 30 millions d'euros, il semblerait qu'il n'y ait pas eu d'accord avec les interlocuteurs sociaux. Selon la FGTB, cette enveloppe représente une aide d’1,5 euro par mois par travailleur, ce qui est largement insuffisant. Allez-vous donc plaider pour augmenter cette enveloppe et pour que les employeurs contribuent en premier lieu pour faire face à l'augmentation du prix des carburants au travers du remboursement des transports? De manière plus générale, quelles autres mesures éventuelles pensez-vous mettre en place pour améliorer le pouvoir d’achat de ces mêmes travailleurs?

 

02.03  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, de afgelopen dagen had iedereen de mond vol over de koopkracht. U hebt namens uw partij een plan voorgesteld met dertien maatregelen om de koopkracht te versterken. Ik vind het frappant dat er in dat plan geen enkele maatregel staat die op enige wijze betrekking zou hebben op de activering, terwijl dat volgens mij de kern van het plan zou moeten zijn.

 

Voorts hebt u in naam van uw partij met veel animo voorstellen gedaan, maar als minister en vicepremier in de regering-De Croo hebt u na anderhalf jaar stilstand nog steeds niets bereikt.

 

U wilt bijvoorbeeld een herziening van de loonnormwet, die ervoor moet zorgen dat onze lonen niet sneller stijgen dan de lonen in onze buurlanden, maar eigenlijk komt het erop neer dat u die in de vuilnisbak wilt gooien. Dat is wel het laatste wat u zou moeten doen. U wilt ook het sociaal energietarief uitbreiden. Die maatregel wordt nu al volledig betaald door de werkende klasse, net door de werknemers met de laagste lonen, die de kwetsbaarste van onze samenleving zijn geworden. Ik vind het een bijzonder slecht idee om de uitbreiding van het sociaal energietarief te versterken op de kap van de werkende mensen. Ik kan zo nog wel even doorgaan.

 

Is dit nu de overlegcultuur van de regering-De Croo, op persconferenties voorstellen van de eigen partij lanceren, terwijl u als vice-eersteminister de as van de regering bent? Uw partij is namelijk de grootste van de regeringspartijen en u hebt ontzettend belangrijke bevoegdheden. U krijgt het lumineuze idee om een persconferentie te beleggen, in plaats van samen met de regeringspartijen een akkoord over de werkzaamheidgraad en arbeidsmarkthervorming te bereiken. Hoe slaagt u erin dertien maatregelen op tafel te leggen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat geen van die maatregelen betrekking heeft op de activering? Over welke structurele maatregelen voor een performant arbeidsmarktbeleid heeft de regering wel al een akkoord bereikt? Het is namelijk al vijf voor twaalf.

 

02.04  Pierre-Yves Dermagne, ministre: La forte augmentation des prix de l'énergie et des carburants impacte négativement la majorité des travailleurs. Madame Thémont, il est difficile d'identifier secteur par secteur les travailleurs les plus touchés par l'augmentation du prix des carburants. En effet, au sein d'un même secteur, les réalités peuvent être totalement différentes en fonction des décisions prises au sein d'un secteur, au sein d'une entreprise, voire individuellement entre employeur et travailleur.

 

Néanmoins, nous constatons que les travailleurs les plus fortement touchés sont ceux qui doivent quotidiennement utiliser leur véhicule personnel afin de se rendre d'une mission à une autre, comme les infirmières à domicile, les aides familiales dans le secteur non marchand ou les travailleurs des titres-services.

 

De Groep van Tien is er inderdaad om verschillende redenen helaas niet in geslaagd gezamenlijke voorstellen te doen over de besteding van het budget van 30 miljoen euro, waarover hij beschikt. De regering zal zich nu moeten buigen over de ondersteuning van de koopkracht van werknemers. Als minister van Economie en Werk zal ik uiteraard voorstellen doen, die dan kunnen besproken worden in de regering.

 

Cela n'empêche effectivement pas que si je suis membre d'un gouvernement, si je suis vice-premier ministre d'un gouvernement, je suis aussi un homme politique membre d'une famille politique et qu'à ce titre, il est tout à fait légitime de faire des propositions qui, d'ailleurs, ne concernent pas toutes le niveau de pouvoir fédéral. En effet, parmi les treize propositions, certaines concernaient le secteur du logement et donc des compétences régionales. Je me suis exprimé à côté de mon président de parti en tant que membre de ce même parti. Je laisse la liberté à chacune et à chacun, membre d'un gouvernement ou faisant partie de l'opposition de pouvoir procéder de la sorte.

 

Par ailleurs, comme vous le savez, il existe dans nos propositions des mesures qui sont, d'ores et déjà, d'application concernant l'énergie, la baisse de la TVA, le tarif social élargi et que nous demandons à voir pérenniser. Cela a été dit lors de cette conférence de presse, mais c'est dit aussi depuis plusieurs mois maintenant, au sein du gouvernement et au nom du gouvernement.

 

S'agissant à présent des frais de déplacement qui est un sujet brûlant d'actualité, je pense par exemple que nous devons encourager les employeurs à davantage rembourser les déplacements professionnels et je suis également convaincu que lorsque le travailleur expose des frais dans le cadre du travail, il doit toujours pouvoir être défrayé adéquatement. Un remboursement minimum doit donc être prévu. J'espère que des mesures concrètes pourront être décidées et mises en œuvre rapidement car le temps presse pour tous les travailleurs concernés.

 

Lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, la question est évidemment plus vaste que la seule question des frais de déplacement. En effet, aujourd'hui, nous sommes face à une augmentation quasi généralisée des prix et c'est un phénomène que tous les pays d'Europe, voire du monde, connaissent actuellement. Face à la pire crise inflatoire que nous ayons connue depuis quarante ans, je pense que nous ne pouvons pas avoir de tabou concernant les mesures qui peuvent être prises pour soutenir le pouvoir d'achat. Il n'est pas non plus question de mettre sur la table des mesures qui ne feraient qu'aggraver la situation.

 

J'insiste, d'ailleurs, sur le fait que toutes les mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat des travailleurs sont également positives pour les entreprises, car elles soutiennent la consommation. Nous avons d'ailleurs vu entre les première et deuxième vagues du covid que c'est la consommation intérieure, la demande privée interne, qui a relancé fortement l'économie. Nous devons donc tenir compte de ces éléments-là et nous devons éviter autant que possible une récession.

 

Certaines mesures évoquées concernent la loi de 1996 telle qu'elle a été modifiée en 2017, notamment la possibilité de donner une plus grande marge de négociation salariale aux partenaires sociaux, là où il existe une marge à négocier.

 

C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de travailleurs, comme le démontre la pétition remise auprès de votre assemblée. Je suis heureux qu'à l'instigation de cette pétition, le débat puisse avoir lieu au sein de ce Parlement.

 

Pour le reste, le débat aura lieu au sein du gouvernement concernant le pouvoir d'achat et la prise en compte de l'explosion des coûts de l'énergie. Nous l'avons fait par le passé et les mesures sont toujours d'actualité aujourd'hui. Je suis convaincu que certaines doivent être renforcées, d'autres prolongées et, pour certaines d'entre elles, rendues structurelles. Ce débat aura lieu au sein du gouvernement et je ne doute pas que nous parviendrons à un accord, comme lors de la réforme de la fiscalité sur les voitures de société, les numéros INAMI, le jobsdeal, l'arbeidsdeal et toute une série d'autres mesures.

 

02.05  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse détaillée. Cette crise touche durement celles et ceux pour qui le véhicule est le premier outil de travail, en particulier dans le secteur des soins de santé, mais aussi dans celui des aides ménagères. Le pouvoir d'achat est au cœur de toutes les discussions. Je compte bien sur vous pour défendre les citoyens, comme vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises, citoyens qui se voient chaque jour rognés un peu plus face à la hausse des prix. L'écart se creuse avec les citoyens aux revenus les plus modestes, qui sont souvent ceux qui consomment le plus de carburant. Nombreux sont ceux qui doivent choisir entre faire le plein et se nourrir.

 

Vous l'avez dit, les mesures en faveur du pouvoir d'achat seront prochainement discutées au sein du gouvernement. Dans le groupe des dix, les syndicats n'ont pas remis de proposition, donc je compte sur vous. Je souligne le travail que vous avez déjà fait et les mesures que vous avez prises en faveur du pouvoir d'achat. Je reviens aussi sur les mesures proposées, notamment celles visant à encourager les employeurs à augmenter le remboursement des frais de déplacement.

 

02.06 Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous rejoins sur le fait que la hausse du pouvoir d'achat des travailleurs a un impact positif sur l'économie. C'est donc contre la thèse selon laquelle les augmentations salariales constituent un problème. Selon nous, c'est plutôt une solution et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les syndicats demandent à revoir la loi de 1996 qui avait été modifiée en 2017. Il y a aussi beaucoup d'argent dans ce pays. D'après la radio de ce matin, 94 % des multinationales ont maintenu leurs dividendes et les ont même vu augmenter.

 

Concernant cette enveloppe, les organisations syndicales trouvent qu'elle est trop petite. Ils ont raison car, comme je l'ai dit précédemment, elle représente 1,5 euro par travailleur par mois; à mettre en parallèle avec les augmentations depuis un an. L'électricité constitue une augmentation de 50 %, le gaz: 140 % et le diesel: 33 %. J'entends bien que vous faites partie d'un gouvernement et que vous êtes un homme politique en même temps, mais je ne vous ai pas entendu clairement dire qu'il fallait augmenter cette enveloppe.

 

En tout cas, on continue à dire que plusieurs mesures doivent être prises, mais on pourrait imaginer, entre autres, de prendre le carburant en compte pour le calcul de l'index et envisager le blocage des prix. Les syndicats ne se font pas d'illusions par rapport à cela. Voilà pourquoi ils organisent, après l'apéritif du 22 avril, le plat de résistance le 20 juin. On sera déjà à leurs côtés et on appelle tout le monde à se mobiliser pour aller à Bruxelles le 20 juin.

 

02.07  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb er zoals gezegd geen enkel probleem mee als u een persconferentie houdt namens uw partij, ook niet als dat een straffe persconferentie is. Ik heb er echter wel een probleem mee als dat het enige straffe is waarmee u het afgelopen anderhalf jaar voor de dag bent gekomen. Dat is mijn kritiek. Als vicepremier in deze regering en als minister van Werk komt u helemaal niet zo straf uit de hoek, wel integendeel.

 

Ook in dit dossier schuift u de hete aardappel door naar de sociale partners, omdat er bij het aantreden van de regering intern blijkbaar bijzonder weinig is afgesproken over wat u nu precies samen wilt doen en op welke manier dat moet gebeuren. Dat wreekt nu zich ook.

 

Met uw antwoord hebt u mij overigens geenszins gerustgesteld. Het enige signaal dat u vandaag immers opnieuw hebt gegeven als het gaat over de loonnorm, is dat u blijkbaar bereid bent om de concurrentiepositie van onze bedrijven voor een stuk op het spel te zetten. Dat zou ons jobs kosten. Specialisten hebben al aangegeven dat de loonkosten in dit land tussen 2020 en 2023 met 16 % zullen stijgen terwijl dat in de buurlanden slechts met 10 % zal zijn, wat overigens ook al heel veel is. Dat betekent dat de loonkostenhandicap in ons land opnieuw uit de hand dreigt te lopen.

 

Daarbovenop geeft u vandaag opnieuw het signaal dat u daar op zich niet zoveel graten in ziet, want dat u de loonnormwet zelf op de schop wilt zien gaan. Daar heb ik het bijzonder moeilijk mee, want dat zal jobs en welvaart kosten. Laat het nu net dat zijn wat de mensen in dit land vandaag nodig hebben, dat hun welvaart gegarandeerd en hun koopkracht versterkt wordt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het zorgverlof" (55027666C)

03 Question de Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le congé pour soins" (55027666C)

 

03.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, u had aangekondigd dat werknemers die voor een kind of een andere persoon in de familie zorgen, daarvoor binnenkort vijf dagen betaald verlof per jaar zouden krijgen. Dat moet hun toelaten om bijvoorbeeld een kind te bezoeken dat in het ziekenhuis ligt, een familielid bij te staan bij een medische behandeling of grootouders te helpen bij de verhuis naar een woonzorgcentrum. Dit is een recht, maar het moet wel vooraf worden gemeld.

 

In de arbeidsdeal staat verder dat de wekelijkse uurroosters kunnen worden aangepast. Werkgevers die geen of te weinig geboorteverlof aan meeouders of -vaders toekennen, kunnen voortaan ook worden gesanctioneerd.

 

Mijnheer de minister, kunt u die nieuwe maatregelen nader toelichten? Wat is de timing daarvan? Welke procedure zal worden gevolgd?

 

Ik had ook begrepen dat de vijf dagen zorgverlof per sector moeten worden ingevuld. Over welke modaliteiten zal de sector kunnen beslissen? De sector waarin men werkt is dan belangrijk. Gelden die maatregelen ook voor pleegouders? Die vraag hebben verschillende parlementsleden al gesteld.

 

Hoever staat het met de uitvoering van het advies van de NAR om aan pleegouders klein verlet toe te kennen?

 

03.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Vanrobaeys, mijn departement heeft een voorontwerp van wet voorbereid dat de work-lifebalancerichtlijn gedeeltelijk omzet en dit voor de werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst. Het werd op 29 april goedgekeurd door de ministerraad en ligt momenteel ter advies voor bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Adviesraad van het sociaal strafrecht en de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

 

Binnen het bestaande verlofkrediet wegens dwingende redenen, artikel 30bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt een nieuwe regeling van zorgverlof met een eigen omkadering ingevoerd. Dit zorgverlof wordt door de wet van 3 juli 1978 zelf ingevuld en niet per sector.

 

De nieuwe regeling van zorgverlof zal de werknemer toelaten om maximum vijf dagen per jaar van het werk afwezig te zijn om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat om een ernstige medische reden behoefte aan aanzienlijke zorg of steun heeft.

 

De Koning krijgt de mogelijkheid om, via een besluit dat in de ministerraad werd overlegd, een uitkering toe te kennen voor elke dag zorgverlof waarvoor de werknemer geen aanspraak kan maken op loon binnen de bestaande regeling van het verlof wegens dwingende redenen.

 

Het voorontwerp van wet legt ook een nieuw autonoom wettelijk kader over flexibele werkregelingen vast. Concreet wordt enerzijds onder bepaalde voorwaarden het recht ingevoerd voor de werknemer om een aanpassing van zijn werkpatroon aan te vragen, dit met het oog op de zorg voor een kind tot de leeftijd van 12 jaar of 21 jaar bij kinderen en jongeren met een handicap, of persoonlijke zorg of steun aan een gezinslid of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun. Het kan bijvoorbeeld gaan over een wijziging van het uurrooster of de mogelijkheid om te telewerken. Anderzijds wordt de werkgever de verplichting opgelegd om gepast te reageren op geldige aanvragen.

 

De twee nieuwe rechten, het zorgverlof en de flexibele werkregelingen, zijn ook van toepassing in het geval van pleegzorg. Mijn departement heeft ondertussen ook een ontwerp van KB opgemaakt waarmee gevolg wordt gegeven aan de wens van de sociale partners – zie het NAR-advies 2233 van 13 juli 2021 – om het klein verlet open te stellen in het kader van pleegzorg.

 

03.03  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, ik ben alvast tevreden dat er een kader van maximaal vijf dagen wordt voorzien in de wet en dat het niet afhangt van de sector waarin men werkt. Daar maakte ik mij namelijk zorgen over.

 

De maatregelen die u voorstelt, zullen een hele opluchting en steun zijn voor mensen die zorg verlenen, of dat nu voor de kinderen is of voor iemand anders in de familie, want iedereen heeft wel eens iets voor in zijn familie. Het is een belangrijke stap vooruit in de combinatie van werk en gezin en om zorg te kunnen bieden aan het gezin. Het is ook een stap vooruit dat pleegouders eveneens recht zullen hebben op het klein verlet. Daar kijken wij al lang naar uit.

 

Ik wil echter wel nog een persoonlijk minpuntje aanhalen in verband met de uitvoering van de richtlijn inzake work-lifebalance. Ik had graag gezien dat het geboorteverlof in het kader van die richtlijn ook zou worden toegekend aan mensen met een interimcontract. Zulke dingen gebeuren immers gewoon, dat staat los van het statuut waarin men werkt. Eigenlijk zou men in alle gevallen het recht moeten hebben om even op adem te komen en de tijd te nemen om zorg te verlenen. Of dat nu is voor een nieuw leven of voor iemand die zorg nodig heeft, blijft eigenlijk gelijk.

 

De voorzitter: Mevrouw Vanrobaeys, ik wil bevestigen dat u zeker het recht hebt om minpuntjes aan te halen van het gevoerde beleid.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De samengevoegde vragen nr. 55027722C van mevrouw Reuter en nr. 55027937C van mevrouw Jadin vervallen aangezien zij afwezig zijn.

 

04 Vraag van Nahima Lanjri aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De lage tewerkstellingsgraad en het activeringsbeleid" (55027750C)

04 Question de Nahima Lanjri à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le faible taux d'emploi et la politique d'activation" (55027750C)

 

04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag.

 

Onlangs heeft Eurostat de cijfers vrijgegeven omtrent de nieuwe data over de arbeidsmarkt in Europa. Uit deze cijfers zien we dat ons land op heel wat vlakken erg slecht scoort. Deze analyse wordt ook gedeeld in de studie van de UGent over inactiviteit in Europa en de Belgische gewesten.

Wat het meeste opvalt in deze studie is de hoge inactiviteitsgraad binnen ons land. Zo zien we bijvoorbeeld dat in 2021 ongeveer ¾ van de 25- tot 64-jarigen effectief werkt. Daarnaast is 1/5 inactief, dus niet aan het werken en ook niet op zoek naar werk. Het doel om een werkzaamheidsgraad te bereiken van 80% kan niet bereikt worden zelfs wanneer alle werkzoekenden op Belgisch niveau aan een baan zouden geholpen worden. Het is dus uiterst cruciaal om al deze inactieven te activeren op de arbeidsmarkt. Er zijn slechts 4 van de 27 EU-landen die het slechter doen op vlak van inactiviteit.

In absolute cijfers gaat het om 1.315.000 Belgen tussen de 25 en 64 jaar die noch werken en noch werk zoeken. Ons werkloosheidscijfer is niet slecht. Met een 12de plaats van de 27 landen zitten we bij de bovenste helft binnen de EU. Duidelijker kan het hier niet, de hoge inactiviteit in ons land is de hoofdoorzaak van onze zwakke positie binnen de tewerkstellingsgraad.

Vandaar de volgende vragen:

Wat Eurostat duidelijk maakt is de slechte activeringsgraad binnen België. In 2020 was de hoofdoorzaak hiervan langdurige ziekte of functiebeperking. Denkt u dat dit nog steeds de voornaamste verklaring is in 2021 en wat wil u vooral doen om deze inactieven in samenwerking met de deelstaten weer aan de slag te krijgen?

Wat ook erg onrustwekkend is, is dat we het land zijn met het hoogste percentage aan inactieven onder tussen de 25- tot 64-jarigen met een nationaliteit van buiten de EU in 2021 met een percentage van 44,2%! Dit is 15% hoger dan het EU-gemiddelde. Wat zal u er aan doen om specifiek deze grote groep mensen aan de slag te krijgen en hen meer te integreren op de arbeidsmarkt (naast de verfijning van de wet op de mystery calls)? Welke initiatieven neemt u op federaal vlak en welke in samenerking met de deelstaten?

We zien ook heel wat verschillen over de gewesten heen. Zo kennen Brussel en Wallonië samen een gemiddeld percentage van 25% inactieven bij de 25- tot 64-jarigen. Dit is 1 op 4 van de mensen die kunnen werken die er expliciet voor kiezen om dit niet te doen. Terwijl de regio's voornamelijk instaan voor het activeringsbeleid, is mijn vraag aan u wat de federale overheid zelf zal ondernemen om de gewesten, en voornamelijk Brussel en Wallonië, verder te ondersteunen?

 

04.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Lanjri, eerst en vooral wil ik erop wijzen dat de arbeidsparticipatie sterk is gestegen. Voor de coronacrisis bedroeg de werkzaamheidsgraad 70,4 %. Nu is dat 71,6 %. Ondanks de ongekende crisissen is de arbeidsparticipatie dus met 1,2 % gestegen. Ik ben me er echter ten volle van bewust dat er nog belangrijke uitdagingen zijn; er is nog veel werk aan de winkel.

 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft in 2019 in zijn verslag bijzondere aandacht besteed aan de niet-actieven. Zoals uit het verslag blijkt, zijn de meeste beleidshefbomen daarvoor in handen van de Gewesten en Gemeenschappen. Ze behoren bovendien tot andere beleidsdomeinen dan dat van Werk. Een vergelijking tussen 2020 en 2021 op basis van de gegevens van Eurostat, aangeleverd door Statbel, is moeilijk. Het feit is wel dat ziekte of arbeidsongeschiktheid het meest voorkomt als reden voor inactiviteit. Om de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt te verbeteren, werk ik samen met de sociale partners aan een aanpassing van de regels.

 

Ik deel de bezorgdheid over het hoge aandeel inactieven bij personen van niet-EU-origine. Zoals ik reeds aanhaalde, zijn de mogelijkheden in mijn beleidsdomein echter nogal beperkt. In het licht van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en omwille van de versterking van de diversiteit, hebben we recent maatregelen genomen met onder andere de verbetering van de regeling inzake mysterycalls en de responsabilisering van de sectoren. Daarnaast zal de tweede werkgelegenheidsconferentie in juni gewijd worden aan de integratie van personen van niet-EU-origine op de arbeidsmarkt. Het gaat voor mij om een prioriteit. Zoals herhaaldelijk gezegd, ben ik bereid om vanuit het federale beleid de Gewesten en Gemeenschappen te ondersteunen, als ze daarom vragen. Er is regelmatig contact met mijn collega's in de deelstaten. Ik heb al enkele voorstellen op tafel gelegd. Daarbij wil ik nogmaals onderstrepen dat het beleid voor de activering van niet-actieven zich voor een belangrijk deel buiten mijn beleidsdomein situeert. Ik blijf wel bereid tot samenwerking.

 

04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, u geeft aan dat de werkgelegenheidsgraad de jongste jaren alvast een beetje gestegen is. Dat is op zich goed nieuws, maar er moet nog veel gebeuren om aan 80 % te geraken.

 

U zegt dat de bevoegdheden voor een groot deel bij de deelstaten liggen. Dat klopt. Maar mocht ik u zijn, zou ik niet wachten tot u een vraag krijgt van de deelstaten. Uiteindelijk zijn wij mee verantwoordelijk. Wij draaien mee op voor de kosten die verbonden zijn aan het aantal niet-actieven. De kosten van zowel degenen die werkloos zijn en een werkloosheidsuitkering krijgen, als van het half miljoen langdurig zieken, zijn voor rekening van de federale overheid.

 

Gelukkig hebben minister Vandenbroucke en u ondertussen wel een plan klaar om de langdurig zieken te reactiveren. Dat is meer dan noodzakelijk, want wij zien hun aantal exponentieel toenemen. Het is de grootste groep die wij moeten activeren, waardoor we al dan niet aan een werkgelegenheidstgraad van 80% geraken.

 

Ik dring er bij u op aan om de kwestie op de agenda van de IMC te zetten. De bevoegdheidsverdeling moet uiteraard gerespecteerd worden, maar u kunt wel voortrekker zijn, want voor de resultaten zijn wij samen verantwoordelijk. Wij zullen dus meer moeten doen dan afwachten.

 

Ik hoor dat er al één initiatief genomen wordt. De volgende werkgelegenheidsconferentie zal zich buigen over één doelgroep, de mensen van vreemde origine. Of het daarbij gaat om Europese of niet-Europese origine, weet ik niet. Dat is goed, maar ook voor de andere doelgroepen moeten er concrete maatregelen genomen worden, in samenwerking met de deelstaten uiteraard. Ik hoop dat die er zullen komen. Ik zal u er binnenkort opnieuw over ondervragen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het loonoverleg voor huishoudhulpen" (55027772C)

- Nadia Moscufo aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het blokkeren van de onderhandelingen in de dienstenchequesector en de minachting van de werkgevers" (55027815C)

05 Questions jointes de

- Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La concertation sur le salaire des aides-ménagères" (55027772C)

- Nadia Moscufo à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le blocage des négociations dans le secteur des titres-services et le mépris du patronat" (55027815C)

 

05.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, het overleg in de dienstenchequesector sleept al negen maanden aan en ondertussen is het opnieuw afgesprongen. Het grootste breekpunt is de verplaatsingsvergoeding voor de huishoudhulpen, die nu gemiddeld 200 euro moeten uitgeven om van het ene naar het andere gezin te rijden. Ze moeten eigenlijk bijleggen om te gaan werken. Op het laatste overleg hebben de werkgevers voorgesteld dat de 0,4 % loonsverhoging, wat al peanuts is, zou worden afgestaan in ruil voor een hogere verplaatsingsvergoeding.

 

De saga gaat verder. De grote spelers binnen de sector zeggen dat ze geen sectorale onderhandelingen meer willen voeren, maar dat ze die op het niveau van de ondernemingen willen voeren, wat de solidariteit binnen de sector zou ondermijnen. Ik verwijs naar wat er daarover werd gezegd in het Vlaams Parlement. Op het moment dat de onderhandelingen afsprongen, werden in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement verschillende vragen gesteld, waarop de Vlaamse minister van Werk u opriep om een sociaal bemiddelaar aan te stellen om de zaken uit het slop te trekken.

 

Werd dat daar gewoon geponeerd of bent u daarvan op de hoogte gebracht? Is die vraag officieel gesteld? Zult u daarop ingaan of denkt u dat er andere initiatieven mogelijk of nodig zijn om het sociaal overleg recht te trekken?

 

Wat betreft het budget van 30 miljoen euro dat werd uitgetrokken om de verplaatsingsvergoedingen van werknemers zoals huishoudhulpen te verlichten, er is geen akkoord van de sociale partners. Nochtans is de vraag wel dringend voor de poetshulpen. Zult u de sociale partners opnieuw een deadline opleggen of zult u zelf een beslissing nemen, zodat de factuur voor de huishoudhulpen wordt verlicht? Als u een beslissing zou nemen, welke zou dat dan zijn?

 

05.02  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre,

 

De nouveau, nous devons vous interpeller sur la situation des aides ménagères des titres-services.

 

Le 10 mai dernier, de nouvelles discussions ont eu lieu concernant la conclusion d’un accord sectoriel. Résultat : un nouveau blocage. En cause : l’attitude méprisante du patronat. Mais pas de n’importe quel patronat, il s’agit principalement de Ferdergon et des entreprises commerciales.

 

En effet, pour ne citer que cet exemple, la Fédération wallonne des entreprises d’insertion regrette que ses propositions aient été refusées par les entreprises commerciales. Celles-ci visaient notamment à appliquer les 0.4 % et à augmenter de façon substantielle le remboursement des frais de déplacement. La Fédération explique également qu’elle "refuse le paiement de dividendes aux actionnaires de sorte que les bénéfices réalisés sont utilisés pour renforcer l’activité, offrir davantage d’encadrement ou encore octroyer de meilleures conditions de travail."

 

Mes questions sont donc les suivantes :

 

1/ Comment réagissez-vous face au nouveau blocage et à l’arrogance des entreprises commerciales? Qu’allez-vous faire pour mettre véritablement en œuvre les revendications syndicales?

 

2/ N’est-il pas temps de prendre des mesures fortes à l’encontre de ces entreprises, notamment en bloquant tout dividende ? A ce titre, d’ailleurs, trouvez-vous normal que le salaire des aides ménagères soit bloqué, à l’inverse des dividendes où l’on applique la politique de l’"open bar"?

 

3/ Face au blocage persistant de Federgon & co, face à l’ampleur des bénéfices engendrés par les entreprises commerciales et face aux honteux dividendes octroyés, n’est-il pas enfin temps de sortir le secteur des titres-services de la sphère marchande? Si oui, qu’allez-vous faire en ce sen ?

 

05.03 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mijnheer de voorzitter, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, is er wel degelijk een sociaal bemiddelaar actief bezig met het dossier. Die bemiddelaar heeft de partijen een tiental dagen geleden opnieuw rond de tafel kunnen brengen. U hebt ook via de pers kunnen vernemen dat beide banken voorlopig nog steeds vasthouden aan hun standpunt.

 

De bemiddelaar noch ik kunnen partijen verplichten om tot een akkoord te komen. Dat is de verantwoordelijkheid van de sociale partners binnen het kader van de arbeidswetgeving en binnen de regionale regels omtrent het systeem van de dienstencheques.

 

C'est une bonne chose que les partenaires sociaux aient pu se remettre autour de la table après une si longue période de suspension des négociations mais je regrette effectivement qu'ils ne soient pas parvenus à un accord lors de cette réunion suscitée, provoquée par le conciliateur social. J'espère et j'appelle de tous mes vœux qu'un accord puisse être trouvé le plus rapidement possible au bénéfice des salariés du secteur.

 

Madame Moscufo, comme vous le savez, le système des titres-services est largement, voire intégralement, régionalisé, notamment en ce qui concerne les conditions d'agrément des sociétés des titres-services ainsi que des subventions qui leur sont versées. Je ne suis donc pas en mesure de pouvoir répondre à votre dernière question.

 

Les salaires et les conditions de travail relèvent de l'autonomie des partenaires sociaux, pour autant bien entendu qu'ils respectent le cadre légal, qu'il soit fédéral au niveau du droit du travail ou qu'il soit régional au niveau des conditions d'agrément et de subvention. Je reste bien entendu très sensible à la revendication légitime de ces travailleurs qui sont très généralement des travailleuses pour que leurs frais de déplacement soient mieux remboursés à l'avenir.

 

J'ai pu répondre voici quelques instants à la question relative à l'enveloppe de 30 millions d'euros mise à disposition des partenaires sociaux et que j'ai pu obtenir dans le cadre du contrôle budgétaire. Bien entendu, sans accord des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel ou au niveau sectoriel sur la question des frais de déplacement, je ferai une proposition prochainement au gouvernement.

 

05.04  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, het voorstel voor de verplaatsingsvergoedingen voor de poetshulpen is echt wel dringend. Ze pikken het niet langer, en terecht. Gedurende de hele coronacrisis zijn ze blijven doorwerken, met toch heel wat veiligheids- en gezondheidsrisico's. Bovendien verrichten ze heel belangrijk werk, dat ervoor zorgt dat anderen kunnen gaan werken. Dat moet meer gerespecteerd en gewaardeerd worden.

 

Tegelijk ben ik tevreden als ik hoor dat er een sociaal bemiddelaar actief is. Dat is inderdaad het enige wat we kunnen doen. Ik vind het wel spijtig dat er altijd met de vinger wordt gewezen, terwijl het volgens mij duidelijk een gewestelijke bevoegdheid is. Het is dus daar dat moet worden nagedacht over hoe men de sector verder wil zien groeien. Nu houden de grote spelers alles tegen, ook een juiste en correcte waardering van poetshulpen.

 

Oorspronkelijk was het veeleer bedoeld als een soort van socialprofitsector, waar men zwartwerk door middel van subsidies in het wit wilde trekken en waar men wilde zorgen voor betere werkomstandigheden voor de poetshulpen. Nu zien we net dat grote multinationals zorgen voor het tegendeel. Volgens mij moeten de subsidiëring en de subsidievoorwaarden eens goed onder de loep worden genomen om te bepalen welke toekomst men wil voor deze sector.

 

05.05  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie. Je sais qu'on répète souvent les mêmes choses autour de ce secteur mais je pense que cela vaut vraiment la peine. J'ai ici le témoignage de Sabine qui reçoit 0,13 euro par kilomètre pour aller de chez elle à son lieu de travail, pour se rendre chez son premier client. Elle reçoit 0,15 euro pour se déplacer d'une maison à l'autre. Cela lui fait 60 euros par mois alors qu'elle doit faire deux pleins, soit 150 euros. Elle dénonce aussi le fait que son secteur soit subsidié à hauteur de 5 millions et qu'à côté de cela, il réalise 5 millions de bénéfices dont la moitié va aux actionnaires.

 

Ce qui est dégoûtant dans la dernière discussion avec les grosses entreprises, c'est qu'elles mettent en balance les 0,4 % que j'avais dénoncés comme étant des cacahuètes. Vous n'avez pas pris cet arrêté royal pour intervenir au niveau des transports en commun mais pour augmenter les salaires. Là, c'est une compétence du fédéral et pas du pouvoir régional. Ces entreprises bloquent sur ce point. Je ne sais pas ce que vous devez concrètement faire. Je n'ai jamais été ministre mais, à un moment donné, les entreprises ne respectent même plus cette marge salariale. Il faut donc que vous interveniez, sans vouloir vous immiscer dans la concertation sociale. On ne peut pas mettre en balance les 0,4 % avec les revendications des travailleurs. Cela ne va pas! Vous devez faire respecter votre accord!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Greet Daems aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De aangekondigde sluiting van de Turnhoutse snoepfabriek Cloetta" (55027759C)

06 Question de Greet Daems à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La fermeture annoncée du confiseur Cloetta à Turnhout" (55027759C)

 

06.01  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, kunt u zich inbeelden dat u op vrijdag complimenten krijgt op het werk en dat u vervolgens op maandag te horen krijgt het bedrijf zijn deuren sluit? Dat hebben de werknemers van de Turnhoutse snoepfabriek Cloetta meegemaakt. Daar staan 115 jobs op de helling en twee andere vestigingen in Roosendaal zullen hetzelfde lot ondergaan. Zulk nieuws wil niemand horen, zeker niet via een persbericht op de bedrijfswebsite. Een vakbondsafgevaardigde vertelde dat zijn vestiging op een personeelsfeest nog de hemel werd in geprezen, om dan maandagavond het nieuws over de aangekondigde sluiting in 2026 te vernemen.

 

De snoepmultinational doet het eigenlijk erg goed. Vorig jaar boekte het bedrijf 54 miljoen euro winst en konden de aandeelhouders rekenen op 27 miljoen euro aan dividenden. Een moderne en goed draaiende fabriek moet dus sluiten omdat het bestuur denkt op een andere plaats nog meer winst te kunnen genereren. Door één pennentrek op de hoofdzetel dreigen een pak gezinnen hun inkomen te verliezen.

 

De wet-Renault verplicht de werkgever om de werknemers te informeren over het collectief ontslag en om eventuele voorstellen in overweging te nemen. Die wet werd in dit geval niet gerespecteerd. Wat is uw reactie daarop?

 

In geval van overtreding van de wet-Renault kan de Koning de terugbetaling eisen van de door de federale regering aan de werkgevers toegekende overheidssteun. Bent u van plan dat te doen?

 

De wet-Renault was 20 jaar geleden een stap vooruit voor een menselijker ontslagbeleid. Is deze wet nu echter niet aan uitbreiding en verbetering toe? Wat zou er volgens u aan de wet veranderd moeten worden om te vermijden dat winstgevende bedrijven overgaan tot massale ontslagen?

 

06.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Daems, bij een collectief ontslag moet de werkgever vooraf een informatie- en consultatieprocedure voeren met de werknemersvertegenwoordigers en in de onderneming. De wet-Renault sanctioneert de niet-naleving hiervan op burgerrechtelijk vlak, dus wat betreft de relatie werkgever-werknemer, en op strafrechtelijk vlak.

 

Na de eerste commotie over de aankondiging van de sluiting in Turnhout en de bouw van een nieuwe fabriek in Nederland, gaf de werkgever aan, zo werd mij bevestigd door de vakbond, dat hij de procedure-Renault spoedig zou opstarten. Gisteren hebben de vakbonden daar nogmaals op aangedrongen. Ik kan u melden dat mijn administratie zonet de officiële aankondiging heeft ontvangen.

 

Het is belangrijk dat de vakbonden nu alle tijd en ruimte krijgen om geïnformeerd te worden over de plannen van de directie en dat er een open en constructieve consultatie plaatsvindt, volgens de correcte procedure.

 

Artikel 70 van de wet waarnaar u vermoedelijk verwijst, bestaat reeds 20 jaar niet meer. Bovendien is de steun aan bedrijven zoals u weet ook meer en meer een regionale aangelegenheid geworden.

 

Ten slotte, mijn partij is niet tegen winst, maar ze is wel voor goede en correcte loons- en arbeidsvoorwaarden en een eerlijke verdeling van de welvaart. Wij schuiven deze elementen in ons regeringswerk ook steeds naar voren.

 

De voorzitter: Mijnheer de minister, dank u voor het toelichten van uw partijprogramma.

 

06.03  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord. Hier riskeren dus 115 mensen hun job te verliezen. Waarom moet een rendabele, productieve fabriek sluiten? Om over de grens nog wat meer winst te maken. Voor alle duidelijkheid, wij zijn niet tegen winst, maar wij vinden wel dat wanneer er winst wordt geboekt door de werkgever of door de groep waartoe de onderneming behoort, of wanneer er dividenden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, er geen toelating voor ontslag mag worden gegeven.

 

Het is niet omdat de wet-Renault nu na twee weken toch zal worden toegepast, dat de mensen geen strijd zullen moeten leveren om toch nog iets uit de brand te slepen.

 

De voorzitter: Mevrouw Daems, ik dank ook u voor het toelichten van uw partijprogramma met betrekking tot de winsten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Gilles Vanden Burre à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les mesures pour encourager la mobilité interrégionale des travailleurs" (55027830C)

07 Vraag van Gilles Vanden Burre aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De maatregelen ter bevordering van de interregionale mobiliteit van werknemers" (55027830C)

 

07.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, comme vous le savez, la mobilité des travailleurs et des travailleuses entre les Régions en Belgique est un sujet qui nous mobilise beaucoup, et surtout en ce moment.

 

Nous avons déjà échangé ensemble dans cette commission. Pour nous, il est vraiment important que nous puissions encourager des opportunités des Wallons, des Wallonnes, des Bruxelloises, des Bruxellois et des Flamands à se déplacer parfois de quelques dizaines de kilomètres pour pouvoir trouver un emploi qui leur convient et qui leur permet de s'émanciper.

 

Je pense particulièrement aux régions voisines: le Hainaut et la Flandre occidentale; Bruxelles et le Brabant flamand, voire Bruxelles et la province d'Anvers. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités. Ce n'est pas un débat nouveau, mais il y a effectivement aujourd'hui une réelle opportunité.

 

Comme nous le savons, il y a énormément de postes vacants, surtout en Flandre - plus de 80 000, je pense. J'ai encore lu les derniers chiffres cette semaine. Il y a donc des possibilités, aussi pour des travailleurs qui viennent de Bruxelles ou de Wallonie, de travailler en Flandre.

 

Ce serait évidemment bon pour l'emploi, puisqu'on créerait de l'emploi, et bon pour la sécurité sociale. De plus, et cela tient aussi à cœur à Ecolo-Groen, ce serait bon pour le vivre-ensemble dans notre pays, pour les relations entre les différentes Communautés.

 

Dans notre échange du 8 février dernier sur cette thématique, vous me parliez de plusieurs mesures, notamment d'une plateforme interfédérale qui a été mise en place pour traiter de cette question, avec une analyse de faisabilité technique et institutionnelle des différentes propositions formulées. Elle sera également amenée à faire des recommandations en vue de favoriser la mobilité entre les Régions et les bassins d'emploi et de lutter contre les pénuries dans certains métiers.

 

Monsieur le ministre, quand pourrons-nous connaître les premières recommandations de cette plateforme? Seront-elles présentées au Parlement? Je sais que c'est une demande que je devrais faire à la présidente de cette commission, mais je voulais voir si vous aviez un timing par rapport aux recommandations concrètes qui vont être faites.

 

Monsieur le ministre, plusieurs autres ministres, notamment régionaux flamands, ont fait des propositions en lien avec la mobilité des travailleurs entre Régions. Je pense en particulier au groupe CD&V au Parlement flamand, qui parlait d’également octroyer le job bonus aux francophones qui viendraient travailler en Flandre. En avez-vous discuté? Je sais que ce n'est pas dans vos compétences, mais en avez-vous discuté? Qu'en pensez-vous? Cela peut être intéressant. Je pense que cela doit être ciblé sur les personnes qui ont des bas et moyens salaires. Il peut être intéressant de l'encourager.

 

Enfin, sur un accord qui a été pris au niveau fédéral, je voulais voir aussi où en est la mise en place de la mesure visant à octroyer aux demandeurs d'emploi de longue durée commençant à travailler dans une autre Région, 25 % de leur allocation de chômage pendant trois mois. Cette mesure a-t-elle déjà été validée au niveau du gouvernement? Je vous remercie.

 

07.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Monsieur le député, merci pour vos questions. La plateforme interfédérale, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le cadre d'un débat plus large, a selon moi vocation à être structurelle. Je pense qu'il s'agit, en effet, d'un lieu d'échange et d'analyse, un lieu de collaboration entre différentes administrations liées à l'emploi: des administrations régionales, des administrations communautaires et bien entendu des administrations fédérales. La plateforme a déjà eu l'occasion de fournir une analyse concernant quelques problématiques comme la question du suivi des chômeurs temporaires. Nous attendons également l'analyse de la plate-forme concernant des propositions pour faciliter le volontariat des demandeurs d'emploi qui le souhaitent.

 

Je souhaite aussi que cette plateforme puisse favoriser la conclusion d'accords de coopération entre les Régions puisque, comme vous le savez, les questions de mobilité des travailleurs et de lutte contre les métiers en pénurie sont des matières qui relèvent de compétences majoritairement régionales. Je soutiendrai toutes les initiatives qui permettent aux Régions, et aux entités fédérées de manière plus large, de pouvoir collaborer sur ces questions. C'est vraiment le but, l'objet et le rôle de cette plateforme interfédérale: favoriser les collaborations, les échanges entre les différents acteurs de l'emploi, de part et d'autre des frontières administratives et linguistiques, et de les accélérer.

 

En ce qui concerne le job bonus et les propositions faites, singulièrement par le groupe CD&V au Parlement flamand, je suis dans la même optique. Tout ce qui peut favoriser la mobilité interrégionale des demandeurs d'emploi constitue des mesures que j'accueille et que j'examine d'un œil positif et favorable. Je vous rappelle également, et c'était une de vos questions, qu'au niveau du gouvernement fédéral, j'ai proposé de permettre aux demandeurs d'emploi de longue durée qui vont travailler dans une autre Région ou Communauté de conserver 25 % de leur allocation pendant une période de trois mois. J'ai pu obtenir l'accord et le consensus au sein du gouvernement. Le texte des arrêtés royaux est actuellement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État et dès réception de ces avis, je ne manquerai pas de faire adopter, signer et publier le plus rapidement possible ces arrêtés royaux qui s'inscrivent dans cette logique que nous poursuivons tous, à savoir augmenter le taux d'emploi de part et d'autre des frontières administratives et linguistiques, et faire en sorte que le taux d'emploi agrégé au niveau belge continue à augmenter, conformément aux engagements que nous avons pris dans l'accord gouvernemental.

 

07.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Merci monsieur le ministre. C'est très bien que cette plateforme soit structurelle, car un dialogue continu ne peut qu'améliorer les choses de part et d'autre de la frontière linguistique. La collaboration amènera des résultats concrets. Certains partis préfèrent que nous nous divisions, le groupe Ecolo-Groen est, comme vous, dans une vision de collaboration: on est plus fort ensemble et solidaires. C'est comme cela qu'on arrivera à des résultats plutôt qu'en stigmatisant l'autre Communauté.

 

Je demanderai à la commission que nous puissions entendre cette plateforme ou ses recommandations quand elles seront prêtes. Je pense qu'il serait intéressant d'échanger avec elle et d'en connaître les analyses.

 

Concernant le job bonus, c'est un débat qui relève des compétences de la Flandre, mais qui me semble vraiment intéressant. Nous serions plutôt pour une version ciblée de ce job bonus, qui encouragerait financièrement les demandeurs d'emploi francophones, dans ce cas, à travailler en Flandre sans y être domiciliés. Cela mérite d'être creusé. J'ai des collègues CD&V dans la salle, je leur demanderai leur avis. Je ne sais pas s'il y a un consensus au niveau du gouvernement flamand sur ce sujet.

 

Pour le reste, nous suivrons l'application des arrêtés royaux pour les autres mesures. Il s'agit vraiment d'un sujet très important en ce moment, qui comporte une série d'axes positifs. Je ne manquerai pas d'y revenir et vous remercie encore pour votre volontarisme.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L’harmonisation des systèmes de congé" (55027889C)

08 Vraag van Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De harmonisering van de verlofregelingen" (55027889C)

 

08.01  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, les inégalités hommes-femmes au travail persistent: les mères sont toujours plus nombreuses à recourir au temps partiel et aux congés parentaux pour pouvoir assurer les tâches familiales, avec pour conséquence qu'elles obtiennent 43 % de revenus en moins sur le long terme que les pères.

 

Afin de s'attaquer à cette inégalité, la Ligue des Familles préconise une amélioration "des congés jusqu'ici diversifiés, pas très cohérents entre eux et pas très bien payés non plus", tels que le congé parental – rémunéré à 812 euros par mois – ou encore le crédit-temps – limité à 497 ou 579 selon l'ancienneté.

 

Monsieur le ministre, dans l'accord de gouvernement, une harmonisation des différents systèmes de congés est prévue. Où en êtes-vous dans ce projet? Une augmentation des indemnités est-elle envisagée, afin de permettre aux familles à bas revenus de s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants? Vous assurez-vous que l'harmonisation des différents systèmes de congés permettra une répartition plus équilibrée entre les hommes et les femmes de l'accueil et des soins des enfants?

 

08.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame Thémont, comme vous le savez, les partenaires sociaux discutent actuellement de la question de l'harmonisation et de la simplification des différents congés.

 

Dès que le Conseil National du Travail se sera prononcé, nous étudierons avec attention leur avis. J'espère qu'il s'agira d'un avis commun et unanime des partenaires sociaux. Bien sûr, je n'ai pas attendu pour travailler également à une répartition plus équilibrée des différents types de congés entre les hommes et les femmes. Ainsi, dès l'entame de mon mandat, j'ai allongé le congé de naissance pour les pères et les coparents.

 

J'avance aussi au niveau de la transposition de la directive work-life balance. L'avant-projet de loi qui vise à transposer partiellement cette directive a été approuvé, le 29 avril dernier, par le Conseil des ministres. Ce projet vise à atteindre une plus grande égalité entre les femmes et les hommes, en permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier plus facilement leur vie professionnelle et leur vie privée. Il introduit un nouveau congé d'aidant à prendre de manière flexible cinq jours par an. Il permet aussi aux travailleurs de demander une formule plus souple de travail. Ce projet offre, en outre, une meilleure protection des travailleurs contre d'éventuelles mesures de représailles de la part de leur employeur. Cette protection couvre aussi les travailleurs occupés sous contrat précaire comme le travail intérimaire ou les contrats à durée déterminée successifs. Cela devrait être de nature à rassurer Mme Vanrobaeys.

 

Je suis convaincu que ces mesures auront un impact positif sur la participation des femmes au marché du travail et donc sur l'égalité des sexes en général. Je ne doute pas que nous reviendrons sur cette thématique à l'occasion de la transposition de la directive et du vote du projet de loi qui vous sera soumis, mais aussi à l'occasion de l'avis qui sera rendu – je l'espère – tout prochainement par les partenaires sociaux.

 

08.03  Sophie Thémont (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je vous ai posé la question de savoir quand le gouvernement va avancer sur l'harmonisation des congés, car elle est souvent abordée au sein de notre commission. C'est notamment l'occasion de souligner les diverses avancées comme le congé de paternité dont je suis quand même un peu à la base.

 

Comme vous l'avez dit, le système de congé est capital pour l'égalité entre les hommes et les femmes en tant que parents, mais aussi dans le cadre professionnel.

 

Selon moi, les congés parentaux devraient être mieux rémunérés pour permettre une réelle conciliation entre vie privée et vie professionnelle, quel que soit, d'ailleurs, les revenus des ménages. En effet, prendre un congé faiblement ou non rémunéré n'est pas une option pour de nombreux parents.

 

Par ailleurs, un travail sur l'accessibilité des congés doit être fait. Je pense ici surtout aux conditions d'éligibilité des congés familiaux.

 

Comme vous l'avez dit, nous attendons maintenant l'avis des partenaires sociaux.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Surveillancesoftware op de werkvloer" (55027958C)

09 Question de Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le recours aux logiciels de surveillance sur le lieu de travail" (55027958C)

 

09.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 17 mei las ik op Knack Online dat meer werkgevers sinds de start van de coronapandemie software gebruiken om de productiviteit van hun werknemers te meten en te controleren. De Europese Commissie heeft daarover al een studie uitgebracht, waaruit blijkt dat de vraag naar surveillancesoftware in 2022 met 108 % is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

 

Uiteraard mogen werkgevers hun personeelsleden controleren, daarover bestaat er geen twijfel, maar volgens allerlei afspraken, regelgeving en cao's moet die controle gericht, strikt noodzakelijk en proportioneel zijn. Nu blijkt 90 % van die software illegaal te zijn en helemaal niet aan die wettelijke voorwaarden te voldoen. Als werknemers ervan op de hoogte zijn dat hun privacy wordt geschonden, durven zij geen klacht in te dienen. Eurofound zegt daarover dat dit misschien de prijs is die werknemers moeten betalen om te mogen telewerken.

 

Dat vind ik een nogal zware uitspraak, want het is niet omdat werknemers geen klacht durven in te dienen, dat de privacy zomaar geschonden mag worden of dat privacyinbreuken gerechtvaardigd zijn. Experts stellen trouwens dat privacyschendingen leiden tot stress op het werk, een groter risico van burn-out en gezondheidsproblemen, minder jobtevredenheid en meer spanning tussen personeelsleden. Uiteindelijk leidt dat tot ontslagen en een verlies aan personeel.

 

Mijnheer de minister, bent u of zijn uw diensten zich ervan bewust dat toezichtssoftware een hoge vlucht neemt en dat het gaat over illegale software, die gepaard gaat met telewerken en hybride werken? Hebt u daarover al klachten gekregen? Zo ja, hoeveel? Welk gevolg werd daaraan gegeven?

 

Wordt het gebruik van dergelijke software gecontroleerd door de arbeidsinspectie? Welke zijn dienaangaande de bevindingen?

 

De Europese Commissie heeft in haar studie, waarnaar ik zonet verwees, ook enkele aanbevelingen geformuleerd. Hebt u kennis van die aanbevelingen? Gaat u daarmee aan de slag, of zult u op een andere manier instaan voor respect voor de privacy van de werknemers en zodoende ook hun welzijn?

 

09.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Vanrobaeys, werkgevers mogen toezicht houden op de elektronische communicatiegegevens van hun werknemers, als zij de privacy en het briefgeheim garanderen. De voorwaarden waaronder werkgevers toegang hebben tot elektronische communicatie van werknemers en de voorwaarden waaronder het individualiseren van dergelijke gegevens is toegestaan, zijn vastgelegd in cao nr. 81 van 26 april 2002 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische onlinecommunicatiegegevens.

 

Verder is de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van toepassing. Werkgevers moeten de finaliteit, de proportionaliteit en de transparantiebeginselen respecteren. Cao nr. 81 somt verder de doelstellingen op waarvoor het toezicht op de gegevens van elektronische communicatie via het netwerk is toegestaan.

 

Ik ben mij bewust van deze vreemde en vaak contraproductieve tendens, die een negatieve invloed op het welzijn van de werknemers kan hebben, maar we beschikken over zeer weinig cijfers over het gebruik van dergelijke surveillances of software door werkgevers.

 

Tussen 2018 en 2020 werden 23 ondernemingen onderzocht in het kader van cao nr. 68 betreffende camerabewaking op de arbeidsplaats en cao nr. 81. Bij negen ondernemingen lag het initiatief bij de inspectie. De andere onderzoeken gebeurden op verzoek, waarvan een door de ondernemer zelf. Acht ondernemingen kregen een waarschuwing. Bij vijf ondernemingen werd er geverbaliseerd. Zeven ondernemingen regulariseerden de toestand. Bij drie ondernemingen volstond het verstrekken van inlichtingen en advies. Bij deze onderzoeken waren in totaal 271 werknemers betrokken.

 

Ik laat de aanbevelingen van de Commissie analyseren om te bepalen of er initiatieven moeten worden genomen om het welzijn van de werknemers te waarborgen.

 

09.03  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben tevreden dat ik al een eerste zicht heb op een aantal cijfers die naar boven komen. Cao nr. 81 ligt mij na aan het hart. Ik heb er immers zelf mee aan geschreven, vandaar mijn bijzondere interesse. Ik vind de tendens die naar voren komt in dit artikel in Knack heel verontrustend. Ik kijk uit naar de analyse van uw diensten en naar de eventuele verdere initiatieven die zullen worden genomen.

 

Wat ik ook belangrijk vind, en waarop ik al meer dan een jaar aandring, is de collectieve omkadering van telewerk. Het is niet het enige element daarin, maar het bewijst nog eens hoe noodzakelijk die omkadering is. Net in dergelijke afspraken moeten de controle en meting van werk worden opgenomen. Die moeten op een proportionele manier kunnen gebeuren. Ik dring erop aan dat de sociale partners ook daar hun verantwoordelijkheid zouden nemen en de bestaande cao's zouden herbekijken en aanpassen aan de nieuwe evolutie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Nadia Moscufo à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L’assimilation des périodes de chômage temporaire pour le pécule de vacances" (55028008C)

10 Vraag van Nadia Moscufo aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De gelijkstelling van de periodes van tijdelijke werkloosheid voor het vakantiegeld" (55028008C)

 

10.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, il s'agit d'une problématique que vous alliez prendre en main. La dernière fois, vous n'avez pas répondu de manière spécifique. C'est pour cela que nous avons réintroduit la question.

 

Monsieur le ministre, nous voulons savoir où nous en sommes concernant l'assimilation des périodes de chômage temporaire covid pour le calcul des pécules de vacances. Réfléchissez-vous éventuellement à un changement législatif pour trouver une solution plus structurelle?

 

10.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame la députée, une décision concernant l'assimilation du chômage temporaire coronavirus de 2022 pour le calcul des vacances annuelles n'est pas encore urgente, puisque le calcul des pécules n'aura lieu qu'aux alentours d'avril 2023. Comme vous le savez, pour l'instant, le dispositif de chômage temporaire coronavirus/guerre en Ukraine court jusqu'à la fin septembre.

 

Cela nous permet d'analyser sérieusement la situation puisque, comme vous le savez, l'assimilation a un impact budgétaire important pour l'ONVA ainsi que pour les employeurs d'employés. L'ampleur de cet impact budgétaire est liée à l'utilisation du chômage temporaire, qui dépend fortement de la situation sanitaire et des conséquences de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle également que cette année, l'ONVA n'a plus de réserves. Cette question est donc bien entendu importante en termes budgétaires également.

 

Comme pour les années 2020 et 2021, une décision sur l'assimilation et la compensation de celle-ci sera donc prise lorsqu'on aura suffisamment de données. Quant à une solution structurelle, je vous rappelle que la question se pose en réalité temporairement, puisque lorsque le chômage temporaire corona prendra fin, nous pourrons nous référer aux conventions collectives de travail qui assimilent le chômage temporaire pour raison économique.

 

10.03  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie. Nous nous sommes retrouvés l'année dernière dans la même situation, et il a fallu trouver une solution à la dernière minute pour la débloquer. C'est aussi pour cela que nous anticipons, pour que vous puissiez trouver une solution et ne pas vous retrouver dans la même situation que l'année dernière.

 

Nous entendons bien que, selon vous, vous avez encore un peu le temps. Mais nous allons rester vigilants à ce sujet, et aussi voir comment nous pouvons régler le problème de manière plus structurelle.

 

Je comprends bien les problématiques budgétaires. Il convient de réfléchir à comment nous pouvons dégager de l'argent dans les secteurs qui ont continué à faire des bénéfices, voire qui ont augmenté leurs bénéfices "grâce" à la crise sanitaire et à la période de guerre. Nous reviendrons là-dessus pour nous assurer que les travailleurs puissent avoir leur dû.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van Nadia Moscufo aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De hervorming van het statuut van de werknemers uit de cultuursector" (55028017C)

11 Question de Nadia Moscufo à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La réforme du statut des travailleur.euse.s de la culture" (55028017C)

 

11.01  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le 4 mai dernier, un accord au sein de la Vivaldi a été conclu sur le statut des travailleurs culturels.

 

Avec quels acteurs du secteur allez-vous maintenant vous concerter? À quel changement pouvons-nous nous attendre?

 

Parmi les nombreuses critiques du secteur figure le manque de critères objectifs permettant de déterminer si une activité est bien artistique. Que répondez-vous à cette critique?

 

Un des objectifs initiaux de la réforme était de faciliter l’accès au statut. Mais vous avez mis en place un critère financier relatif aux revenus artistiques au sens strict. Les représentants du secteur ne voient pas cela comme  un statut plus inclusif. Combien de travailleurs auront droit à ce statut avec cette réforme?

 

Il y a également des critiques face au durcissement des conditions de renouvellement. Allez-vous les assouplir?

 

Il y avait une demande pour un encadrement strict du régime des petites indemnités. Pourquoi ne pas avoir été plus ambitieux en la matière? 

 

Les travailleurs ont la possibilité d'avoir un recours à la Commission des Arts. Ce recours ne peut avoir lieu que sur la forme car il n'y a pas de recours face à la décision de cette Commission. Quel est votre position?

 

75 millions ont été prévus dans le budget de cette année. Ce budget n'a pas été utilisé. Que comptez-vous en faire?

 

11.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame la députée, je vous remercie pour votre question qui me permet de faire le point sur la réforme en cours.

 

Les textes mettant en œuvre le premier volet de la réforme du statut des travailleurs des arts ont été soumis pour avis au groupe de travail "Working in the Arts" (WITA), au Conseil National du Travail ainsi qu'au Conseil d'État. Les textes ont également été mis en ligne et tout le monde peut les consulter et émettre des remarques. Ces textes sont provisoires et le gouvernement tiendra compte des avis émis. À cet effet, une réunion avec le groupe de travail WITA a déjà eu lieu avec des remarques et propositions intéressantes pour améliorer encore les textes.

 

Comme je l'ai déjà indiqué, tant les artistes que les techniciens et les fonctions de soutien nécessaires sont compris dans la réforme. On élargit donc les bénéficiaires potentiels de ce qu'on appelle le statut d'artiste et qui sera demain le statut de travailleur des arts. Ce sera le rôle de la commission composée à 50 % de personnes issues du secteur des arts de décider concrètement quelles sont les activités et fonctions qui entrent en compte.

 

Je peux également rassurer le secteur sur le fait que les listes actuelles serviront de base au nouveau statut. Autrement dit, toutes les activités qui sont actuellement reconnues donneront accès au futur statut sauf si la commission par une majorité de 60 % de ses membres en décide autrement.

 

En ce qui concerne les montants de prestations dans le secteur artistique qui ont été ajoutés, la préoccupation exprimée est de ne pas déprofessionnaliser le secteur et de donner plus de lignes directrices au travail de la commission. Cet élément permet également de rassurer celles et ceux qui émettent des critiques par rapport aux risques de discrimination. En effet, ces critères permettent de s'assurer que les personnes sont bien dans une situation différente.

 

Les conditions de renouvellement sont quant à elles rendues plus transparentes. Avant, un travailleur qui renouvelait sa protection risquait toujours de se voir exclu parce qu'il refusait un emploi dans un autre secteur ou parce qu'un organisme de l'emploi estimait qu'il ne cherchait pas suffisamment un travail. C'est désormais terminé. Notons également que la réforme tient compte des situations particulières comme l'ancienneté ou la maternité.

 

La commission prendra une décision sur la base d'un dossier étayé. La jurisprudence de la commission servira à établir un cadastre vivant et donc évolutif des activités reconnues qui ouvrent le droit à l'attestation. Ce cadastre sera public afin de renforcer la sécurité juridique et toutes les décisions devront être justifiées. Elles pourront faire l'objet d'un recours interne ainsi que devant les juridictions du travail.

 

Nous avons, je pense, été ambitieux dans le cadre de cette réforme de même que dans la réforme du régime des petites indemnités, tout en conservant la flexibilité de l'outil et en écoutant les représentants des fédérations sectorielles, des fédérations des arts en amateur ainsi que l'avis du Conseil National du Travail.

 

Nous avons donc adapté les règles pour éviter un usage pour des prestations professionnelles. Par exemple, le montant a été limité à 70 euros par prestation. Ce montant est plus bas que le barème le plus bas dans le secteur.

 

Le donneur d'ordre est tenu responsable de l'enregistrement, ce qui permet d'exclure des donneurs d'ordre après un constat d'abus. L'enregistrement digital permet aussi d'avoir une vue globale et d'éviter une utilisation abusive dans et en dehors du secteur. Il permet donc une vérification a priori et un contrôle effectif par des inspecteurs sociaux a posteriori. En outre, nous mettons fin à une procédure administrative qui consistait à demander une carte d'artiste.

 

Les conditions de travail feront l'objet de discussions dans le cadre de la seconde partie de la réforme – c'est aussi un élément important – et toutes les idées pourront y être abordées, notamment les bureaux sociaux pour artistes ou les fonds spécifiques. Par ailleurs, les Communautés travaillent sur ce thème dans le cadre de leurs compétences.

 

Madame la députée, je continue à dire qu'il s'agit d'une réforme ambitieuse qui n'est pas terminée, puisque le travail législatif et réglementaire est encore en cours, notamment dans le cadre des différentes consultations, mais nous avons franchi des pas importants. Il reste encore certains éléments à améliorer et à clarifier. C'est ce que je tente de faire par les éléments de réponse que je viens de vous fournir. Il est bien entendu que la concertation avec les représentants du secteur est en cours et continuera à avoir lieu dans les mois et les semaines qui viennent.

 

11.03  Nadia Moscufo (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, nous n'avons bien évidemment pas du tout le même jugement sur la réforme. Nous sommes plutôt très inquiets, et il en va de même du secteur. Nous avons contacté pas mal d'associations et d'organisations syndicales, et nous pensons vraiment qu'il faut revoir cette copie de façon plus approfondie.

 

Nous avons des doutes quant à l'inclusivité des nouveaux statuts et nous regrettons le manque de clarté et les règles actuelles. Selon nous, c'est une occasion manquée de ne pas agir sur la qualité de l'emploi par le biais d'un smart public et sur un véritable encadrement des personnes soumises au régime des petites indemnités (RPI).

 

En ce qui concerne la contribution des gros acteurs au financement du secteur de la sécurité sociale, le secteur exprime de grosses craintes sur le fait que la réforme ne permettra pas de faciliter l'administration, le fait que la composition de la commission pose vraiment question, notamment lorsqu'elle fonctionne en chambre restreinte, et le fait qu'il subsiste un flou et des inquiétudes autour de l'élaboration du cadastre vivant que vous avez évoqué.

 

De même, le secteur craint la précarisation - qui suscite le doublement du pécule entre le droit d'auteur et les allocations de chômage - et émet des doutes quant à la plus grande facilité d'accès pour les jeunes et au manque de mesures pour soutenir les travailleuses. Enfin, il y a également la problématique de la règle du cachet.

 

Nous reviendrons bien évidemment sur ces sujets, car nous ne lâcherons pas l'affaire.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van Nahima Lanjri aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het pleegzorgverlof en de crisispleegzorg" (55028021C)

12 Question de Nahima Lanjri à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Le congé pour soins d’accueil et le placement familial de crise" (55028021C)

 

12.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, vandaag wachten meer dan 1.000 kinderen op een gastgezin in het kader van pleegzorg. De wachtlijsten worden steeds langer en het aantal nieuwe pleegouders kan de toenemende vraag niet bijhouden. Deze kinderen moeten niet allemaal langdurig opgevangen worden, in heel wat gevallen gaat het om een paar dagen, weken of maanden. Zo is er ook crisispleegzorg, waarbij kinderen heel snel een opvangplaats nodig hebben. Zij worden dan geplaatst in een crisisgezin. Vaak kunnen de pleegkinderen na korte tijd weer terug naar huis of naar een andere opvang.

 

Bij crisispleegzorg moeten de pleegouders van het ene op het andere moment klaarstaan voor de opvang van het kind. Vaak hebben ze maar enkele uren om zich voor te bereiden op de komst van het kind. Gisteren was dit toevallig in het nieuws, maar mijn vraag dateert van daarvoor. Het is dan ook bijzonder moeilijk om crisispleegzorg te combineren met werk. Deze ouders hebben namelijk ook geen recht op het pleegzorgverlof, de zes dagen per jaar die pleegouders kunnen inzetten voor zeer specifieke gebeurtenissen die verband houden met de pleegzorg, zoals het bijwonen van zittingen bij de gerechtelijke en administratieve autoriteiten, het hebben van contacten met de natuurlijke ouders en met de dienst voor pleegzorg.

 

Ouders in crisispleegzorg spelen een belangrijke rol voor kinderen die dringend opvang nodig hebben. Zij zorgen er immers voor dat kinderen niet in leefgroepen of instellingen terecht moeten komen. Door ze beter te ondersteunen, wordt crisispleegzorg mogelijk ook haalbaarder voor andere gezinnen en kunnen we zo de meer dan 1.000 kinderen vooruit helpen die vandaag wachten op een pleeggezin.

 

Hoe staat u tegenover het openstellen van het pleegzorgverlof voor pleegouders in het kader van crisispleegzorg?

 

Denkt u eraan om de limitatieve lijst van gebeurtenissen waarvoor het pleegzorgverlof ingezet mag worden, uit te breiden met bijvoorbeeld momenten van vorming in het kader van de pleegzorg?

 

Hoe staat u tegenover de opname van het pleegzorgverlof in halve dagen? Het bijwonen van zittingen in de rechtbank duurt vaak maar enkele uren, waardoor een halve dag verlof zou volstaan in plaats van een hele dag. Op die manier is men immers heel snel zijn zes dagen kwijt.

 

Zult u over deze aspecten een advies vragen aan de sociale partners? De pleegzorgorganisaties zijn vragende partij om snel op de bal te kunnen spelen en een flexibel regime te hebben voor die zes dagen, zodat men kan klaarstaan wanneer het kind wordt gebracht en dit niet enkel dient voor bijvoorbeeld zittingen voor de rechtbank of soortgelijke toestanden. Het kader is nu veel te stringent.

 

12.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Lanjri, zoals u weet, heeft een werknemer die pleegouder is het recht afwezig te zijn van het werk om verplichtingen en taken te vervullen die verband houden met de plaatsing in zijn gezin van een of meer personen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. In het reglement worden de verschillende situaties opgesomd die recht geven op dit verlof, bijvoorbeeld het bijwonen van hoorzittingen, of het hebben van contact met de familie of met de plaatsingsdiensten.

 

Naast deze situaties kunnen de plaatsingsdiensten ook een attest afgeven waarin wordt aangegeven waarom verlof noodzakelijk is. Het is dus zeker nu al mogelijk gedeeltelijk te voorzien in de behoeften van pleeggezinnen, die in vaak urgente situaties cruciale steun verlenen.

 

De werknemer zal bij een langdurige plaatsing een langdurig verlof kunnen krijgen en tot acht weken ouderschapsverlof kunnen opnemen om voor het kind te zorgen.

 

Zoals u weet, heb ik de sociale partners vorig jaar gevraagd of het nodig was de regels inzake omstandigheidsverlof – klein verlet – uit te breiden tot pleeggezinnen. In advies 2233 waren de sociale partners er voorstander van dit soort verlof zo snel mogelijk uit te breiden tot pleeggezinnen. Zij wezen er echter op dat er na het debat over de vereenvoudiging, de harmonisatie en de optimalisering van de verschillende verlofstelsels ook andere wijzigingen zouden moeten worden aangebracht.

 

Mijn departement heeft een ontwerp van koninklijk besluit opgemaakt waarmee gevolg wordt gegeven aan de wens van de sociale partners om het klein verlet open te stellen voor pleegzorgouders. Ik zal dit dus zo snel mogelijk uitvoeren.

 

12.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. Het is goed dat klein verlet ook wordt opengesteld voor pleegouders. Dat neemt echter niet weg dat het huidige pleegverlof van zes dagen nog niet flexibel genoeg is. Nu kan er enkel eventueel via een omweg van de lijst worden afgeweken, namelijk met een attest van de plaatsingsdiensten. Het lijkt mij beter dat u die lijst uitbreidt, in overleg met de sector.

 

Ik heb gesproken met Pleegzorg Vlaanderen dat zelf vragende partij is om die heel limitatieve lijst uit te breiden en bijvoorbeeld ook te voorzien dat mensen een halve dag kunnen opnemen. Waarom moet men een hele dag opnemen als een halve dag volstaat om naar de rechter te gaan? Dat zijn twee aanpassingen die u kunt doen en waarvoor u niet hoeft te wachten.

 

Tot slot wil ik u nog meegeven dat het andere waarnaar u verwijst niet het ouderschapsverlof is, maar wel het pleegouderverlof. Ik ken het goed omdat dit in de vorige legislatuur werd gerealiseerd dankzij een wetsvoorstel van Kristien Van Vaerenbergh en mijzelf. Dat is zeker een belangrijke stap vooruit, maar het lost het probleem van de crisisopvang niet op.

 

Het bestaande pleegouderverlof van acht weken geldt immers enkel voor langdurige pleegzorg en niet voor enkele dagen of weken crisisopvang. Dat is er ook nodig. Nu staan veel kinderen in de kou en ik hoop dat u die twee elementen wilt meenemen en uw omzendbrief wilt aanpassen. Zorg voor die flexibiliteit, bijvoorbeeld een halve dag is meer dan genoeg, en zorg dat die lijst niet limitatief is en dat daarin een aantal zaken wordt opgenomen, zoals het woord 'crisispleegzorg'. De instellingen en ikzelf zullen u daarvoor heel dankbaar zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les travailleurs âgés et le monitoring des risques au travail" (55028086C)

13 Vraag van Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Oudere werknemers en de monitoring van de risico's op de werkvloer" (55028086C)

 

13.01  Sophie Thémont (PS): "Récemment, le SPF Emploi a publié un deuxième état des lieux de la situation des travailleurs de plus de 55 ans. Si l'on compare les données avec celles du premier rapport de 2018, nous constatons une augmentation légère de la durée des carrières, une sortie du marché du travail plus tardive, et un taux d'emploi qui se rapproche de celui des groupes les plus jeunes.

 

Ces tendances positives pour les plus de 55 ans ne sont toutefois pas à généraliser pour toute cette catégorie, puisqu'elles ne concernent en réalité que les personnes qui sont toujours actives professionnellement. En effet, les travailleurs âgés qui cherchent un emploi après une période de chômage ou d'inactivité font toujours face à de nombreuses difficultés. Selon le Conseil supérieur de l'emploi, seuls 9 % d'entre eux se voient proposer un nouveau contrat.

 

Monsieur le ministre, en 2021, vous avez réalisé la première conférence annuelle sur l'emploi sur la thématique de "la fin de carrière harmonieuse". Vous avez rassemblé partenaires sociaux, entités fédérées et experts du domaine afin de dégager un plan d'action concret.

 

Sur la base des résultats obtenus, vous annonciez dans votre note de politique générale vouloir réaliser un monitoring des risques au travail. L'objectif est de créer ou de renforcer les fonds sectoriels, afin de mettre en place des mesures pour lutter contre la pénibilité des fonctions à court, moyen et long terme.

 

Où en êtes-vous dans ce projet? Quelles conclusions avez-vous pu tirer jusqu'à présent? Avez-vous déjà un calendrier pour la création ou le renforcement de ces fonds sectoriels?"

 

13.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Comme vous le savez, madame la députée, lors de la conférence pour l'emploi organisée à l'automne dernier, il est notamment ressorti qu'il est impossible d'enrayer les difficultés de la fin de carrière sans travailler en amont. Toute la carrière doit être révisée et de manière encore plus globale, c'est tout le cycle de vie du travailleur que nous devons analyser: formation tout au long de la carrière, conciliation de la vie privée avec la vie professionnelle, conditions de travail durables, etc.

 

J'ai soumis aux partenaires sociaux un plan d'action pour les inviter à se prononcer sur diverses mesures qui permettraient à la fois d'allonger les carrières mais également de rendre le travail plus faisable et ce, pour que les travailleurs âgés aient la possibilité de continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions, même si leurs aptitudes et leurs conditions de santé changent.

 

Il ressortait en effet également de la conférence que nous devons adapter le lieu, le temps ou les conditions de travail et anticiper ces adaptations à travers une politique de prévention dès le début de la carrière. La mesure qui concerne les fonds de pénibilité permettrait de financer des mesures générales de réduction de la pénibilité. On vise, par exemple, l'octroi de jours de congé supplémentaires, la réduction collective du temps de travail, l'investissement dans des outils de conciliation entre vie privée et vie professionnelle, (garderies d'enfants).

 

Bien évidemment, ce sera aux partenaires sociaux de définir librement les mesures à prendre. L'avis du CNT sur l'ensemble du plan est attendu pour le mois de juin.

 

Le projet de data mining repris dans le plan de relance et de résilience a bien débuté, quant à lui, au 1er janvier 2022 et ce, pour une durée de quatre ans. Il a pour objectif de mettre à disposition les données permettant de surveiller l'évolution des conditions de travail et de monitorer les risques au travail. Le premier rapport digital est prévu pour fin 2023-début 2024. Il prendra notamment en compte la dimension âge et la dimension sectorielle afin d'identifier les groupes et secteurs les plus à risque.

 

La description du projet est, si vous le souhaitez, reprise sur le site du SPF Emploi.

 

13.03  Sophie Thémont (PS): En effet, je pense aussi que ce monitoring des risques est capital pour non seulement réaliser un diagnostic en localisant les problèmes, mais aussi en analysant les causes. À quel moment les causes se posent en difficultés, dans quel service ou département, pour quelles catégories de travailleurs, dans quels domaines? Comme vous l'avez dit, il est certain que seule une réflexion sur l'entièreté des carrières permettra de limiter l'impact sur la pénibilité du travail sur les travailleurs âgés. Je pense, en effet, que la prévention reste le maître mot. Je vois ici qu'il y a une série de catalogues de bonnes intentions. Je sais que vous les mettrez en œuvre. Je serai, en tout cas, attentive à la suite du dossier et je ne manquerai pas de vous réinterroger en temps opportun.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'évaluation de la réduction collective du temps de travail" (55028087C)

14 Vraag van Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De evaluatie van de collectieve arbeidsduurvermindering" (55028087C)

 

14.01  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, les différentes expériences de réduction collective du temps de travail réalisées dans différents pays à travers le monde montrent que la semaine de quatre jours améliore grandement la productivité et le bien-être des travailleurs. De nombreuses associations affirment également que l'application d'une durée de travail à temps plein plus courte peut devenir un moyen supplémentaire dans le combat pour l'égalité des genres.

 

Les bénéfices d'une réduction collective du temps de travail peuvent être nombreux, tant pour les employés que pour les employeurs. La FGTB wallonne et le Centre d'Education Populaire André Genot s'exprimaient d'ailleurs récemment en ce sens, en démontrant que la réduction collective du temps de travail pouvait être positive pour tous, si l'on rééquilibrait le capital et le travail.

 

Monsieur le ministre, lorsque je vous avais interrogé sur le sujet, en octobre dernier, vous m'aviez affirmé qu'une évaluation de la réduction groupe cible ONSS était en cours. Quels sont les résultats de cette évaluation? Une modification des incitants à entreprendre une réduction collective du temps de travail au niveau de l'entreprise est-elle à l'ordre du jour?

 

14.02  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame Thémont, il s'agit d'un sujet important que vous suivez d'ailleurs avec beaucoup d'attention.

 

Comme vous, je ne peux que constater que de plus en plus de pays, voire de secteurs ou entreprises reconnaissent l'importance de ces mesures de réduction du temps de travail.

 

Comme vous l'avez rappelé, nous avons souhaité entamer une analyse des dispositifs qui existent dans notre droit, en concertation avec l'ONSS et le comité de gestion de celui-ci. Cette analyse est toujours en cours.

 

Afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause, j'ai également demandé au Bureau fédéral du Plan d'en faire une évaluation et une analyse approfondie. J'espère pouvoir disposer des analyses de l'ONSS et du Bureau fédéral du Plan pour les vacances d'été afin de pouvoir réaliser cette évaluation après celles-ci.

 

14.03  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

J'attends évidemment avec impatience cette analyse. Je ne manquerai pas de revenir vers vous.

 

Cela dit, je pense vraiment que la réduction collective du temps de travail permettrait de sécuriser le financement des services publics et de la sécurité sociale dans la mesure où elle contribuerait à augmenter le nombre de personnes qui cotisent, mais aussi à diminuer le volume des allocations de chômage.

 

De plus, depuis 2016, on compte davantage de malades de longue durée que de travailleurs sans emploi. La réduction collective du temps de travail devrait permettre, en tout cas à un certain nombre de travailleurs, de terminer leur carrière de manière plus douce.

 

Plusieurs possibilités devraient, selon moi, être explorées. En effet, une semaine de trente-deux heures, cela ne signifie pas forcément une semaine de quatre jours.  

 

Cela pourrait également signifier une semaine de cinq jours avec des horaires réduits. Je pense ici notamment aux familles monoparentales.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van Nahima Lanjri aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De erkenning van zware beroepen" (55028090C)

15 Question de Nahima Lanjri à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La reconnaissance des métiers pénibles" (55028090C)

 

15.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik verwijs naar de schriftelijke versie van mijn vraag. Het betreft een probleem dat u wellicht samen met uw collega bevoegd voor de pensioenen zult moeten oplossen.

 

Mijnheer de minister,

Reeds in september ontving u een vraag tot overleg van Union4U, de autonome vakbond van de beoefenaars van de verpleegkunde. Zij vragen een onderhoud met u om te overleggen over een mogelijke erkenning van het beroep van verpleegkundige als een zwaar beroep. Verpleegkundigen hebben de afgelopen twee jaar extra zware inspanningen geleverd tijdens de coronacrisis en nog maar eens bewezen hoe essentieel zij zijn.

De vakbond verwijst in zijn oproepen naar de vier criteria voor zware beroepen die in 2016 door de sociale partners werden opgesteld en aanvaard werden door het Nationaal Pensioencomité. Het gaat om fysiek zwaar werk, ploegen- en nachtarbeid, risicovolle jobs (bv. politie) en emotioneel belastende functies (bv. onderwijs). De bedoeling is dat wie een zwaar beroep heeft vroeger met pensioen zou kunnen gaan dan de wettelijke pensioenleeftijd. Het was aan de sociale partners om deze criteria verder te verfijnen zodat ze duidelijk, objectief, controleerbaar, meetbaar en registreerbaar zouden zijn. Hier werd echter geen akkoord over bereikt. Naast verpleegkundigen, zijn er nog heel wat andere beroepsgroepen die hun beroep graag zouden laten erkennen als een zwaar beroep. Ik heb hierover volgende vragen:

Wat is uw reactie op de oproep van Union4U? Heeft u hen inmiddels ontvangen voor een onderhoud? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft dit gesprek opgeleverd?

Wat zijn uw plannen omtrent de erkenning van zware beroepen? Werkt u samen met de minister van Pensioenen aan een voorstel hieromtrent in het kader van de pensioenhervorming?

 

15.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw Lanjri, ik heb de betreffende organisatie nog niet ontmoet om te spreken over de erkenning als zwaar beroep. Die materie valt immers grotendeels onder de bevoegdheid van de minister van Pensioenen en kan dan ook niet los worden gezien van het debat over de pensioenhervorming, dat in de regering moet worden gevoerd.

 

Ik wil wel nog eens beklemtonen dat het in aanmerking nemen van de zwaarte van bepaalde functies of beroepen voor mij essentieel is. Daarom heb ik aan de sociale partners een actieplan met verschillende maatregelen voorgesteld die moeten toelaten de arbeidsomstandigheden met het oog op een harmonieus einde van de loopbaan te verbeteren. Het actieplan is voortgevloeid uit de werkgelegenheidsconferentie van vorig jaar en ik verwacht hierover begin juni een advies van de sociale partners.

 

Ik heb evident regelmatig contact met de minister van Pensioenen over het onderwerp. Het is immers belangrijk om voldoende aandacht te hebben voor de zwaarte van het beroep gedurende de hele loopbaan, tot aan de pensionering.

 

15.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, ik heb mijn vraag blijkbaar net op tijd gesteld, aangezien u volgende week al het advies zult ontvangen. Dat is positief. Ik zal dan ook zeker een opvolgvraag stellen.

 

Het lijkt mij echter wenselijk dat u en/of de minister van Pensioenen de organisatie ontvangt of haar minstens een antwoord stuurt. Zij heeft dat immers al in september vorig jaar gevraagd, dus zij heeft wel al wat geduld gehad. Ik neem aan dat u of uw kabinet de vertegenwoordigers ervan kunt ontvangen en met hen in overleg kunt gaan, des te meer omdat u binnenkort het advies ontvangt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.07 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16 h 07.