Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions

Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen

 

du

 

Mercredi 18 mai 2022

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 18 mei 2022

 

Voormiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 12 et présidée par Mme Marie-Colline Leroy.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.12 uur en voorgezeten door mevrouw Marie-Colline Leroy.

 

01 Vraag van Hans Verreyt aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De hulp aan primo-starterszelfstandigen" (55026796C)

01 Question de Hans Verreyt à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le soutien aux indépendants primo-starters" (55026796C)

 

01.01  Hans Verreyt (VB): De ministerraad keurde op 4 april jongstleden een voorontwerp van wet goed dat nieuwe zelfstandigen een vermindering van 100 euro toekent op hun sociale bijdragen voor het eerste kwartaal. De middelen komen uit een budget van 6,8 miljoen euro, toegekend op het kernkabinet van 31 januari 2022, en dit om de koopkracht van de zelfstandigen te verhogen in het kader van de taxshift.

 

Wat is uw exacte doelstelling met de toekenning van een bedrag van 100 euro per startende zelfstandige?

 

Hoeveel extra personen denkt u hiermee te kunnen aanzetten tot het starten van een zelfstandige activiteit?

 

Hoeveel van het budget van 6,8 miljoen euro zal hiervoor worden aangewend?

 

Is een bedrag van 100 euro niet eerder een symbolische bijdrage dan een werkelijke financiële steun voor een startende zelfstandige?

 

01.02 Minister David Clarinval: Mijnheer Verreyt, in de eerste plaats moet u de context kennen waarin de taxshift wordt doorgevoerd. Zoals u weet, is de voornaamste doelstelling van de taxshift een eerste stap te zetten in de richting van de afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de crisisbelasting, die dateert van 1994. Gelet op het budget van 5,1 miljoen euro dat uitgetrokken wordt voor de zelfstandigen voor 2022 en 6,8 miljoen euro vanaf 2023, heb ik ervoor gekozen om mijn maatregelen vooral te richten op de primo-starters. De doelstelling van deze maatregelen is om de koopkracht van beginnende zelfstandigen te verhogen, aangezien die vaak in een moeilijke financiële context hun zaak moeten opstarten.

 

Ik wil benadrukken dat het voornaamste doel van de maatregel er niet in bestaat het aantal starters te verhogen. De maatregel beoogt eerder een vermindering van de sociale bijdragen van zelfstandigen met lage en gemiddelde inkomsten. Ik verwacht dus niet dat het aantal starters aanzienlijk zal toenemen.

 

Uit de ramingen en berekeningen blijkt dat nagenoeg het volledige budget van 6,8 miljoen euro zal worden aangewend bij de uitvoering van deze maatregel. De maatregel is een symbolische ondersteuning van beginnende zelfstandigen en biedt tegelijkertijd een werkelijke, zij het kleine, financiële steun voor startende zelfstandigen.

 

01.03  Hans Verreyt (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, ik ben blij dat u het op drie punten met ons eens bent. Ten eerste is deze maatregel symbolisch. Ten tweede zal deze maatregel niet veel mensen overtuigen om met een zelfstandige activiteit te starten. Ten derde moet die bijzondere bijdrage – die tijdelijke belasting uit de jaren 90, die zoals veel belastingen tijdelijk werd ingevoerd, maar tientallen jaren later nog steeds wordt geïnd – worden afgebouwd en zelfs afgeschaft. Ik ben dus blij met uw antwoord en het feit dat u ons drie keer gelijk geeft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van Steven Creyelman aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Ontslagen zelfstandigen in de zorgsector" (55027531C)

02 Question de Steven Creyelman à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le licenciement d'indépendants dans le secteur des soins" (55027531C)

 

02.01  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, het zal u niet ontgaan zijn dat het wetsontwerp nr. 2533 over de verplichte vaccinatie in de zorg van uw collega Vandenbroucke heel wat deining heeft veroorzaakt. Minister Vandenbroucke zal daadwerkelijk zelfstandigen die actief zijn in de zorgsector, laten ontslaan als ze weigeren zich te laten vaccineren. Blijkbaar zullen die zelfstandigen 1 jaar overbruggingsrecht kunnen uitoefenen ter compensatie.

 

Plant u extra compensatiemaatregelen aangezien deze gezondheidszorgbeoefenaars hun diploma van de ene dag op de andere waardeloos zien worden?

 

Zult u aan hen die een opleiding tot een ander beroep kiezen die langer dan 1 jaar duurt, extra overbruggingsrecht bieden? Zult u daarover met de regio's overleggen, bijvoorbeeld om die opleidingen te kaderen?

 

Krijgen deze mensen na het verlopen van de 12 maanden overbruggingsrecht een werkloosheidsuitkering, mochten ze intussen geen ander werk hebben gevonden?

 

02.02 Minister David Clarinval: Mijnheer Creyelman, eerst en vooral wens ik te preciseren dat het wetsontwerp betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars bepaalt dat elke gezondheidsbeoefenaar, dus ongeacht zijn of haar sociaal statuut, over een vaccinatie tegen COVID-19 dient te beschikken als voorwaarde voor het verkrijgen en het behouden van een visum of de registratie als gezondheidszorgbeoefenaar.

 

Zoals u eveneens weet, werd het wetsontwerp in tweede lezing aangenomen in de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen. Daarbij wordt de inwerkingtreding van het wetsontwerp overgelaten aan de Koning. In het geval dat de gezondheidszorgbeoefenaar, tewerkgesteld op grond van een samenwerkingsovereenkomst als zelfstandige, wegens de schorsing van het visum of de registratie zijn functie, overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepalingen, niet langer mag uitoefenen, wordt de samenwerkingsovereenkomst van rechtswege beëindigd. Dat geldt eveneens voor de zelfstandige die zonder zelfstandige samenwerkingsovereenkomst een zelfstandig gezondheidszorgberoep uitoefent dat onderworpen is aan een visum- of erkenningsplicht.

 

In dat geval kan de zelfstandige inderdaad voor een periode van maximaal twaalf maanden terugvallen op het klassieke overbruggingsrecht wegens gedwongen onderbreking. In een verlenging van deze periode is niet voorzien, aangezien we de klassieke regels voor het overbruggingsrecht volgen. Een overbruggingsrecht kan per feit slechts voor maximaal twaalf maanden worden toegekend.

 

In principe komen zelfstandigen niet in aanmerking voor de werkloosheid, aangezien dat geen tak is in het sociaal statuut der zelfstandigen. Evenwel bestaat er sinds lang een regeling waarmee de zelfstandige, indien die voldoet aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden van de werkloosheid op basis van voldoende arbeidsdagen in loondienst gedurende een wettelijk bepaalde referteperiode, wel in aanmerking komt voor de werkloosheid.

 

Ik zou er tot slot ook op willen wijzen dat het wetsontwerp van de regering omtrent de verplichte vaccinatie voor gezondheidszorgbeoefenaars helemaal niet tot doel heeft om zorgbeoefenaars hun job te ontnemen, integendeel. Wanneer ons land echter opnieuw overspoeld zou worden door een coronagolf, moeten we klaarstaan om maatregelen te kunnen nemen om onze bevolking te beschermen. De verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel zal op dat moment een meer dan belangrijk hulpmiddel zijn.

 

De toepassing van de vaccinatieverplichting is echter geen doel op zich. Ik hoop dan ook, ongetwijfeld samen met u, dat we het koninklijk besluit dat deze verplichting in werking laat treden, nooit zullen moeten nemen.

 

02.03  Steven Creyelman (VB): U zegt dat u hoopt dat het nooit in werking zal treden, maar dat is natuurlijk geen garantie dat het nooit in werking zal treden. Het ontwerp nr. 2533 zal niet alleen bij werknemers mogelijk een bloedbad aanrichten, maar ook bij het zelfstandig zorgpersoneel. Zij verliezen ook hun inkomen en hun diploma wordt de facto waardeloos. Zij hebben recht op één jaar overbruggingsrecht, waarin ze zich dan ook nog eens volledig moeten omscholen, terwijl ze wel nog hun sociale bijdragen moeten betalen. Een zelfstandige die zich verzet tegen de eventuele intrekking van zijn visum, verliest ook nog eens zijn overbruggingsrecht. Zulke zaken ziet men volgens mij alleen maar in totalitaire regimes.

 

Mijnheer de minister, ik denk dat u eens met uw collega Vandenbroucke moet spreken. Hij kon mij namelijk geen antwoord geven op de vraag hoe dat potentiële tekort na die ontslagen verholpen zou worden. Tenzij minister Vandenbroucke van plan is om het tekort aan zorgpersoneel met de goedkeuring van het wetsontwerp in de toekomst te verhogen, moet de vaccinatie voor ons een keuze blijven en geen verplichting worden. Dat geldt ook voor de zorgsector.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

La présidente: Les questions n°s 55026951C et 55027358C de Mme Houtmeyers, n° 55026929C de M. Vanden Burre, n° 55027757C de M. Van der Donckt sont transformées en questions écrites.

 

La réunion publique de commission est levée à 10 h 24.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.24 uur.