Commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions

Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen

 

du

 

Mercredi 27 avril 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 27 april 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


Le développement de l'interpellation commence à 14 h 27. La réunion est présidée par Mme Marie-Colline Leroy.

De behandeling van de interpellatie vangt aan om 14.27 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevrouw Marie-Colline Leroy.

 

01 Interpellatie van Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "De toepassing van het preferentiële tantième binnen de Douane en Accijnzen" (55000273I)

01 Interpellation de Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "L'application du tantième préférentiel au sein des Douanes et Accises" (55000273I)

 

01.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster en mevrouw de minister, vooreerst bedank ik u voor de vlugge behandeling van mijn interpellatie, zodat ik niet tot volgende week hoef te wachten. Het gaat nu eenmaal om een belangrijk dossier.

 

Mevrouw de minister, bij de afschaffing van de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap in 1993 werden de douaniers opgenomen in de personeelsformatie van de motorbrigades. Personeelsleden van niveau 2 en 2+ werden opgenomen in die motorbrigades, maar kregen niet hetzelfde voordelige tantième in de pensioenberekening als hun collega's opgenomen in niveau 3.

 

Het Grondwettelijk Hof sprak zich uit over de situatie op 31 januari 2019 en beoordeelde de regeling voor de personeelsleden van niveau 2 en 2+ als ongrondwettelijk.

 

Ik wil hier niet in detail ingaan op alle beweegredenen van het Grondwettelijk Hof, maar ze zijn eensluidend genoeg om de bestaande regeling aan te passen. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt geschonden, omdat de betrokkenen van niveau 2 en 2+ hetzelfde werk uitvoeren als het personeel van niveau 3, zijnde dezelfde arbeidsomstandigheden, actieve dienst, nacht- en weekendwerk en dies meer.

 

Ook het Rekenhof had in zijn 157e Boek reeds de noodzaak vastgesteld om een wettelijke aanpassing van de graden en dus van het tantième door te voeren en aldus de wet van 21 juli 1844 aan te passen.

 

Talrijke malen is, zelfs tot in de ministerraad, bevestigd dat het onderscheid niet gerechtvaardigd is. Tot op heden komen de aanpassingen er echter niet of wordt een en ander doorgeschoven naar de Pensioendienst, ondanks de talloze beloftes om daar iets aan te doen, onder andere door de administrateur-generaal van Douane en Accijnzen en het toenmalige hoofd van de dienst Personeel en Organisatie van de FOD Financiën, tijdens hun roadshows om vrijwilligers voor de ploegenarbeid te werven. In 2013 was er zelfs een wetsontwerp van toenmalig minister van Pensioenen, Alexander De Croo, dat evenwel niet ter stemming werd gebracht.

 

Mevrouw de minister, op de ministerraad van 21 mei 2021 hebt u een voorontwerp van wet voorgelegd tot wijziging van de bijlage bij de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen. Uw voorontwerp werd door de ministerraad goedgekeurd, maar het werd nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Op onze vraag aan de Raad van State om het voorontwerp in te zien, werd geantwoord dat de betreffende regelgevende tekst nog niet voldoet aan de voorwaarden om door ons te worden ingezien. Sinds mei 2021 ligt het dossier dus opnieuw stil.

 

Mevrouw de minister, waarom werd het ontwerp, nadat het werd goedgekeurd door de ministerraad, tot op heden niet naar onze commissie ter bespreking overgezonden?

 

Wanneer zult u uw wetsontwerp ter bespreking in onze commissie voorleggen? We zijn benieuwd naar de opmerkingen van de Raad van State. Wanneer denkt u met het wetsontwerp te kunnen landen?

 

Zult u de bepalingen retroactief in werking te laten treden, gelet op het feit dat de regeling al in 1993 had moeten worden aangepast? Zo neen, waarom niet?

 

01.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Samyn, op 21 mei 2021 keurde de ministerraad op mijn voorstel het voorontwerp van wet betreffende de berekeningen van de ouderdomspensioenen van douaneambtenaren die ondergebracht zijn bij het personeel van de gemotoriseerde brigades als gevolg van de afschaffing van de douanecontroles aan de binnengrenzen van de Europese gemeenschap, goed.

 

Het ontwerp geeft inderdaad een antwoord op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een discriminatie vaststelde tussen enerzijds de personeelsleden met graad 2 en graad 2+, die werden geïntegreerd in de personeelsformatie van de motorbrigades, en anderzijds de oorspronkelijke personeelsleden van de motorbrigades met niveau 3. Die laatsten worden geacht actieve dienst te verrichten en vallen onder tantième 1/50e, terwijl de personeelsleden van niveau 2 en niveau 2+ onder tantième 1/60e vallen. Nochtans voeren ze identieke prestaties uit en hebben ze identieke plichten.

 

Het wetsontwerp neemt in de bijlage van de wet van 21 juli 1844 alle betrokken graden op, voor zover de met die graden beklede personen in de motorbrigades op 1 januari 1993 werden opgenomen en actieve diensten verrichten.

 

De Raad van State merkte op dat het ontwerp wel een antwoord geeft op het arrest van het Grondwettelijk Hof, maar dat er een rechtvaardiging moet komen voor het verschil in behandeling tussen de personeelsleden van niveau 2 en niveau 2+ die voor of na 1993 in die functie begonnen zijn. Ook het Comité A maakte die opmerking.

 

Daarom heb ik de administratie gevraagd om die aanpassing voor te bereiden via een nieuw wetsontwerp. De aangepaste versie breidt het voordeel van het voorkeurtarief uit tot alle douanebeambten van niveau 2 en 2+ die in een gemotoriseerde brigade geïntegreerd zijn, inclusief wie pas na 1 januari 1993  werd geïntegreerd.

 

Door de uitbreiding zullen alle zopas aangehaalde douanebeambten met dezelfde rang en hetzelfde administratieve niveau die dezelfde opdrachten en taken in dezelfde omstandigheden uitvoeren, gelijk behandeld worden.

 

Het dossier is voorgelegd aan de leden van de meerderheid, maar het akkoord van de staatssecretaris voor Begroting blijft tot op heden uit. Omdat ik niet langer kan wachten, werd het in de ministerraad op 21 mei 2021 goedgekeurde ontwerp ingediend in het Parlement. De discussie zal dus hier verder gevoerd worden.

 

01.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, het is uitermate goed dat er uiteindelijk gevolg wordt gegeven aan arresten van het Grondwettelijk Hof. Dat is bovendien al een regeringsbeslissing van vorig jaar.

 

Het is te betreuren dat de betrokken douaniers zo lang hebben moeten wachten op deze rechtzetting, maar ik ben ervan overtuigd dat zij verheugd zijn dat uiteindelijk toch de nodige stappen zullen worden ondernomen. Laten wij immers niet vergeten van welk belang de dienst Douane en Accijnzen is. Bijna wekelijks vernemen wij in hoeraberichten dat Douane en Accijnzen weer eens een grote lading drugs heeft onderschept. Die mensen riskeren letterlijk elke dag hun leven. Zij worden geconfronteerd met criminele bendes en zware misdaad en strijden bovendien met ongelijke wapens tegen die internationale misdaadbendes. Het moet mij toch van het hart – dat is niet alleen uw verantwoordelijkheid – dat de dienst maar al te vaak stiefmoederlijk wordt behandeld. Zij voeren een noodzakelijke taak uit in het land om onze handel te beschermen en genereren zo ook heel wat inkomsten voor de Schatkist. Het is dus niet meer dan logisch en rechtvaardig dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet.

 

Wij zullen het dossier zeker van nabij opvolgen en ik zal niet nalaten om u hieraan te herinneren, want het akkoord is bijna één jaar oud en het wordt tijd dat deze onrechtvaardigheid wordt rechtgezet en dat een gunstiger tantième voor de berekening van het pensioen van de douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ wordt doorgevoerd.

 

La présidente: D'autres collègues souhaitent-ils s'exprimer? Cette possibilité existe mais je ne vois pas de demande. La motion de Mme Samyn a par ailleurs bien été reçue par le secrétariat ainsi que la motion pure et simple de Mme Thémont.

 

01.04  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, de tekst is vrij lang en ik laat u toe om te verwijzen naar de ingediende tekst.

 

La présidente: Dans ce cas, je renvoie au texte déposé qui sera joint au compte rendu.

 

Moties

Motions

 

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Ellen Samyn en luidt als volgt:

 

"De Kamer,

 

gehoord de interpellatie van mevrouw Ellen Samyn

 

en het antwoord van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris,

 

- gelet op het feit dat douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ die werden opgenomen in deze motorbrigades evenwel niet hetzelfde voordelige tantième krijgen in de pensioenberekening als hun collega’s opgenomen in niveau 3;

 

- gelet op het feit dat het Grondwettelijk Hof zich heeft uitgesproken op 31 januari 2019 en deze regeling voor de personeelsleden van niveau 2 en 2+ als ongrondwettelijk beschouwt;

 

- gelet op het feit dat deze discriminatie reeds jarenlang wordt aangeklaagd door belangenverengingen;

 

- gelet op het feit dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie wordt geschonden omdat de betrokkenen van niveau 2 en 2+ hetzelfde werk uitvoeren als deze van niveau 3;

 

- gelet op het feit dat ook het Rekenhof in zijn 157e Boek reeds de noodzaak heeft vastgesteld om een wettelijke aanpassing van de graden en dus het tantième door te voeren;

 

- overwegende dat deze problematiek zelfs herhaaldelijk de voorbije legislaturen in de ministerraad werd besproken;

 

- overwegende dat deze aanpassing talloze malen werd beloofd, zelfs door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen en het toenmalige hoofd van de dienst Personeel en Organisatie van de FOD Financiën tijdens hun roadshows om vrijwilligers te vinden voor de ploegenarbeid;

 

- overwegende dat er reeds een voorontwerp werd voorgelegd in de ministerraad van 21 mei 2021 dat door de ministerraad werd goedgekeurd.

 

verzoekt de regering

 

- deze onrechtvaardigheid recht te zetten en een gunstiger tantième voor de berekening van het pensioen  voor de douanepersoneelsleden van niveau 2 en 2+ door te voeren.

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Ellen Samyn et est libellée comme suit:

 

"La Chambre,

 

ayant entendu l'interpellation de Mme Ellen Samyn et la réponse de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

 

- eu égard au fait que les agents des douanes de niveaux 2 et 2+ intégrés au sein des brigades motorisées ne bénéficient pas du même tantième favorable dans le calcul de leur pension que leurs collègues de niveau 3;

 

- eu égard au fait que la Cour constitutionnelle s’est exprimée le 31 janvier 2019 et a jugé anticonstitutionnel le dispositif en place pour les agents de niveaux 2 et 2+;

 

- eu égard au fait que des associations de défense des intérêts dénoncent cette discrimination depuis plusieurs années déjà;

 

- eu égard au fait que le principe d’égalité et de non-discrimination n’est pas respecté puisque les intéressés de niveaux 2 et 2+ effectuent le même travail que ceux de niveau 3;

 

- eu égard au fait que la nécessité de procéder à une modification légale des grades et, dès lors, du tantième figurait également déjà dans le 157e Cahier d’observations de la Cour des comptes;

 

- considérant que ce problème a même déjà fait l’objet à plusieurs reprises de discussions en Conseil des ministres au cours des législatures précédentes;

 

- considérant que même l’Administrateur général des Douanes et Accises et le responsable de l’époque du service Personnel & Organisation du SPF Finances ont promis cette modification, à maintes reprises, durant leurs roadshows en vue de trouver des volontaires pour le travail posté;

 

- considérant qu’un avant-projet a déjà été soumis, le 21 mai 2021, au Conseil des ministres, qui l’a approuvé;

 

demande au gouvernement

 

- de réparer cette injustice et d’appliquer un tantième plus favorable pour le calcul de la pension des agents des douanes de niveaux 2 et 2+."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Sophie Thémont.

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Sophie Thémont.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

Le développement de l'interpellation se termine à 14 h 38.

De behandeling van de interpellatie eindigt om 14.38 uur.