Commission de la Justice

Commissie voor Justitie

 

du

 

Mercredi 9 juin 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 9 juni 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


De openbare commissievergadering wordt geopend om 13.02 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh.

La réunion publique de commission est ouverte à 13 h 02 et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

01 Vraag van Anneleen Van Bossuyt aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumenten­bescherming) over "De privacyregels op de websites" (55015955C)

01 Question de Anneleen Van Bossuyt à Eva De Bleeker (Budget et Protection des consommateurs) sur "Les règles relatives au respect de la vie privée sur les sites internet" (55015955C)

 

01.01  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag had ik eigenlijk gericht aan uw collega-staatssecretaris, mevrouw De Bleeker, bevoegd voor Consumentenbescherming. Ze is echter doorverwezen naar u.

 

Drie jaar na de invoering van de GDPR-richtlijn blijkt uit een onderzoek in Nederland dat heel wat Nederlandse websites zich nog altijd niet aan de daarin geldende privacyregels houden. Een heel uitgebreide steekproef leert dat meer dan de helft van de bezochte sites volgcookies plaatst en daarvoor geen toestemming vraagt of de toestemming afdwingt.

 

Ten eerste, wat is de situatie momenteel in België? Werd in België al een dergelijk onderzoek gedaan? Indien ja, wat waren de resultaten? Indien dat onderzoek nog niet is gedaan, zult u daartoe de opdracht geven?

 

Ten tweede, hoe beoordeelt u het algemene gebruiksgemak van de consument om op Belgische websites bepaalde cookies, zoals reclamecookies, uit te schakelen?

 

Ten derde, in welke mate wordt op Belgische websites nog gewerkt met de zogenaamde cookiemuren? Door die muren heeft de consument de enige keuze om ofwel de cookies te aanvaarden ofwel de inhoud van de website niet te kunnen zien. In welke mate wordt in België nog daarmee gewerkt?

 

Ten slotte, in welke mate zijn er al klachten ontvangen over het cookiebeleid op Belgische websites?

 

01.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Mevrouw Van Bossuyt, in de eerste plaats wil ik het belang en de complexiteit van de kwestie van cookies, die ik op de voet volg, beklemtonen. Onlangs nam ik kennis van een studie over het gebruik van cookies, uitgevoerd door de Oostenrijkse ngo My Privacy is None of Your Business. Daarin maant ze momenteel 560 websites aan de GDPR na te leven. In België zou het gaan om ongeveer 20 sites.

 

De regulering van cookies is complex, omdat naast de GDPR ook de richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie van toepassing is. Die laatste richtlijn zal binnenkort worden vervangen door een nieuwe verordening, waarover momenteel op Europees niveau wordt onderhandeld. De bepalingen daarin inzake cookies waren onderwerp van heel wat discussies.

 

De complexiteit vergemakkelijkt de toepassing van de rechten met betrekking tot het gebruik van cookies zeker niet. Voor mij is toestemming een essentieel element in het transparantieproces, dat digitalisering moet omringen. Geïnformeerde en voorgelichte toestemming van gebruikers moet prioritair zijn.

 

De kwestie is ook een van de prioriteiten van de Gegevensbeschermingsautoriteit in haar stra­tegisch plan 2020-2025. Ter herinnering, een van haar belangrijkste taken is het voeren van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes over allerlei kwesties in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Zo heeft zij een reeks initiatieven genomen om bedrijven en particulieren te informeren over de wetgeving inzake cookies, waarbij zij er steeds op heeft gewezen dat de internetgebruiker moet weten welke bedrijven op de website cookies gebruiken en dat toestemming alleen geldig is, als de internetgebruiker vrij is om te kiezen en dus geen nadeel ondervindt als hij weigert.

 

Voorts levert de GBA momenteel een actieve bijdrage aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, dat binnenkort de toestemmingsrichtsnoeren zal aanpassen aan de algemene verordening betreffende de gegevensbescherming.

 

Die aanpassing moet op Europees niveau verduidelijken of naar beneden scrollen of swipen op een website geldige manieren zijn om toestemming te verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies.

 

Wat klachten betreft, behandelt de GBA elk jaar tientallen verzoeken om informatie en individuele klachten en voert zij waar nodig onderzoeken uit.

 

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat de GDPR de toezichthoudende autoriteiten zeer uitgebreide inspectie- en monitoringbevoegdheden heeft gegeven. In extreme gevallen kunnen de administratieve boetes oplopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de wereldwijde omzet. In 2019 heeft de Geschillenkamer van de GBA een boete opgelegd aan een voor de verwerking verantwoordelijke wegens het ontbreken van voldoende informatie over zijn cookiebeleid en voor het gebruik van vooraf ingevulde selectievakjes die uitgingen van de toestemming van de gebruiker.

 

01.03  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, uw antwoord was zeer algemeen en heel weinig toegespitst op de situatie in België, terwijl mijn vraag daar voornamelijk op doelde. U verwees in het begin naar een studie uit Oostenrijk, die u met veel aandacht hebt gelezen. U sprak over een twintigtal Belgische websites in dat verband. Blijkt dat uit die Oostenrijkse studie of zegt u dat op basis van een studie waartoe u in uw functie zelf hebt bevolen? Het is heel belangrijk om een stand van zaken in België te kennen en te weten waar de problemen zich situeren, des te meer omdat er nu op Europees niveau over een nieuwe privacyverordening wordt gesproken.

 

Voorts verklaart u dat het verlenen van toestemming voor cookies voor u een essentieel element is, maar, eerlijk gezegd, bij elke website die men opent, verschijnt wel iets over cookies en men klikt daarop zonder te weten waarvoor men zijn toestemming geeft. Er is nog heel veel informatie nodig om het publiek daarvan bewust te maken.

 

Ten slotte zegt u dat internetgebruikers geen nadeel mogen ondervinden als zij weigeren om cookies te aanvaarden. Een van mijn vragen was bijvoorbeeld of er in België nog gebruik wordt gemaakt van cookiesmuren, maar daar heb ik ook geen antwoord op gekregen. Ik zou dus graag nog te weten komen wat de concrete situatie in België is. U mag die informatie zeker achteraf nog bezorgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- Kris Verduyckt aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereen­voudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "Het informeren van de gebruikers bij datalekken" (55016281C)

- Cécile Thibaut aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het datalek bij Facebook" (55016598C)

02 Questions jointes de

- Kris Verduyckt à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "L'information des utilisateurs en cas de fuites de données" (55016281C)

- Cécile Thibaut à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La fuite de données sensibles de Facebook" (55016598C)

 

02.01  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, des données concernant plus de 500 millions d'utilisateurs Facebook, issues d'une fuite survenue en 2019, ont été mises en ligne sur un forum de hackers, il y a quelques mois. Ces archives concernant ces comptes ont été divulguées gratuitement et reflètent l'absolue négligence de Facebook. Les données volées portent sur les numéros de téléphone des utilisateurs, leur identifiant Facebook, leur nom complet, leur domicile, leur date de naissance et adresses de courrier électronique. Cette fuite est une porte ouverte permettant à des criminels en possession de ces données de pouvoir escroquer des gens par téléphone ou par courriel en exigeant d'eux leurs données bancaires ou d'autres informations sensibles.

 

Monsieur le secrétaire d'État, combien de comptes en Belgique sont-ils concernés par cette fuite de données? À votre connaissance, combien de personnes concernées ont-elles porté plainte à l'Autorité de protection des données? Avez-vous connaissance de plaintes en justice?

 

02.02  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de staatssecretaris, de aanleiding tot deze vraag was het datalek bij Facebook, een lek dat heel veel media-aandacht getrokken heeft. Mensen die heel handig zijn in dergelijke zaken zijn zelfs onlinetools gaan maken waarmee een gebruiker kon nagaan of zijn informatie gelekt was.

 

Ik vrees echter dat dit niet het enige datalek is dat er geweest is en er zullen er ongetwijfeld nog komen. Als het om een wat minder mediageniek datalek gaat, dan zullen er waarschijnlijk geen onlinetools komen. Men moet dan vooral naar de betrokken websites zelf kijken.

 

Hebben die websites een meldingsplicht? Moeten zij hun gebruikers op één of andere manier laten weten dat er een probleem is en dat men hen bepaalde gegevens ontfutseld heeft? Bestaan daar cijfers over? Hoe kunnen we komen tot het beter informeren van gebruikers van websites bij dergelijke problemen?

 

02.03  Mathieu Michel, secrétaire d'État: Madame la présidente, madame Thibaut, monsieur Verduyckt, sur la base des informations les plus récentes dont dispose l'Autorité de protection des données en coopération avec la Commission irlandaise de protection des données, 3 183 540 utilisateurs belges seraient concernés par la fuite de données chez Facebook. Cette estimation est basée sur l'indicatif du pays du numéro de téléphone mobile associé au compte de l'utilisateur.

 

L'Autorité de protection des données a par ailleurs reçu environ 1 100 plaintes au cours de la période du 5 au 30 avril 2021. Je ne dispose par contre pas d'information quant à l'introduction de recours en justice à la suite de cet incident. Ce dossier fait toutefois actuellement l'objet d'une enquête approfondie sur la cause de cette fuite de données par la Commission irlandaise de protection des données. Soyez sûrs que je suis avec attention son évolution.

 

Meer algemeen is in de GDPR een procedure vastgesteld voor het informeren van de betrokken gebruikers in het geval van een datalek. Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is immers verplicht om de GBA in kennis te stellen van inbreuken op de gegevensbescherming, met inbegrip van datalekken.

 

Deze verplichtingen zijn bedoeld om te voorkomen dat een inbreuk zowel organisaties als betrokkenen schade berokkent. De verplichting om de GBA in kennis te stellen moet binnen maximaal 72 uur worden nagekomen, indien de inbreuk een risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen inhoudt. Daarnaast geldt een bijkomende verplichting om de inbreuk zo snel mogelijk aan de betrokkenen te melden, indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

 

In 2020 heeft de GBA 1.097 meldingen van datalekken ontvangen. Het aantal meldingen neemt elk jaar toe. Klagers worden door de GBA op de hoogte gehouden van de behandeling van hun klacht.

 

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat de GDPR rechtstreeks toepasselijk is, dat de regels duidelijk zijn en dat de rol van de GBA er onder meer in bestaat te controleren of deze regels correct worden toegepast.

 

02.04  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses. Au regard du nombre de plaintes par rapport au nombre de Belges, on pourrait se dire que 1 100 plaintes à l'APD, c'est beaucoup et pas beaucoup. Elles ont le mérite d'exister et cela veut dire que nos systèmes sont là et qu'ils fonctionnent. Il faut néanmoins faire plus de publicité. M. Van Quickenborne avait incité les citoyens à porter plainte à l'APD et le message est bien passé. C'est un réflexe que les citoyens doivent avoir.

 

02.05  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de staatssecretaris, 100.000 is natuurlijk gigantisch veel. De cijfers van het aantal klachten dat de GBA jaarlijks krijgt, hebben de GBA wel wat op zijn kop gezet, voor zover dat al niet het geval was.

 

Er waren 1.097 meldingen van datalekken, en dat aantal groeit. Dat geeft toch aan dat daar een probleem zit. We weten vandaag allemaal dat data belangrijk zijn, niet alleen omwille van hun privacygevoelige aard, maar ook omdat die data een economische waarde hebben. Daar zit echt wel een probleem als die data die wij achterlaten op verschillende websites regelmatig in verkeerde handen terechtkomen. We moeten dus nog meer inzetten op databescherming.

 

U zegt dat er een meldingsplicht is, enerzijds aan de GBA en anderzijds aan de betrokkenen als er een hoog risico is. De vraag is dan wat een hoog risico is. Dat is een ietwat lastige vraag. Ik heb mezelf eens gecheckt en mijn gegevens waren ook gelekt. Ik heb van Facebook natuurlijk niks gehoord en voor veel gebruikers geldt dit niet. Wellicht zullen zij ingeschat hebben dat er geen hoog risico was, maar er zit daar toch echt wel een probleem. Daar moeten we echt verder aan werken. De oplossingen liggen waarschijnlijk niet voor de hand, maar de digitale onveiligheid groeit elk jaar en die moet aangepakt worden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van Stefaan Van Hecke aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "Het inzetten van ethische hackers ter bescherming van de persoonsgegevens in overheidsdatabanken" (55016321C)

03 Question de Stefaan Van Hecke à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Le recours aux pirates éthiques pour protéger les données personnelles dans les bases publiques" (55016321C)

 

03.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, de overheid beschikt over een immense bron aan informatie. Het inzetten van ethische hackers voor een veiligheidscheck van de privacygegevens van de burgers die in handen zijn van de overheid zou een manier kunnen zijn om na te gaan of de gegevens wel goed afgeschermd zijn. Wat we de laatste weken hebben gezien, toont aan dat die bescherming absoluut noodzakelijk is. Dit zou kunnen worden toegepast op de databanken van de overheid en de overheidsbedrijven. De databanken van de meest kritieke dienstverleningen, zoals de databanken van de sociale zekerheid, politie- en veiligheidsdiensten, inlichtingendiensten, NMBS en Sciensano, beschikken immers over waardevolle informatie over vele burgers van ons land.

 

Ethische hackers zoeken de zwakke plekken op in de beveiliging van soft- en hardware. De ethische hacker heeft hiervoor toestemming en zal de verkregen informatie niet verder verspreiden. De overheid zou zo snel een mogelijk lek kunnen dichten, maar ook preventief nagaan waar er verbetering mogelijk is. In Nederland worden ethische hackers reeds ingezet door verschillende overheidsdiensten, zoals de Dienst Uitvoering Onderwijs. België loopt echter achter tegenover andere landen. Het Centrum voor Cybersecurity heeft een standaardverklaring opgesteld die bedrijven en instellingen kunnen gebruiken om ethisch hacken toe te laten, maar toch is ethisch hacken nog verboden op grond van artikel 550bis § 1 van het Strafwetboek. Daar heb ik de minister van Justitie ook reeds over ondervraagd.

 

Ten eerste, zal u de veiligheid van de databanken van de overheid en de overheidsbedrijven nagaan door het inzetten van ethische hackers? Zo ja, op welke manier zal u dit doen en met welke instanties werkt u hiervoor samen? Zo neen, waarom niet?

 

Ten tweede, acht u een hervorming van artikel 550bis van de Strafwet nuttig om in meer transparantie van regelgeving voor ethische hackers te voorzien?

 

03.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Van Hecke, de beveiliging van overheidsdatabanken en de beveiliging van gegevensuitwisselingen tussen overheidsdiensten heeft voor alle betrokken diensten een zeer hoge prioriteit. Vandaag worden er in de veelvoudige processen van beveiliging van de overheidsgegevens proactieve beveiligings(…) geïnitieerd. Een essentieel onderdeel van de beveiligingsstrategie van de overheid is vervolgens het proactieve testen van de ingevoerde beveiligingsmaatregelen en het uitdagen van externe partijen om beveiligingszwakheden in onze infrastructuur en procedures op te sporen en te corrigeren.

 

In het kader van deze strategie heeft de FOD BOSA, DG Digitale Transformatie, bij verschillende gelegenheden de inzet van ethische hackers onderzocht. Een van de grootste struikelblokken is altijd de aansprakelijkheid in geval van problemen tijdens de uitvoering van penetratietests door een ethische hacker wiens identiteit niet gemakkelijk te controleren is, of het nu gaat om schade die tijdens de test wordt aangericht, bijvoorbeeld op het vlak van beschikbaarheid of gegevensintegriteit, of om mogelijk misbruik dat achteraf wordt vastgesteld op basis van de opgedane kennis over de zwakke punten in de geteste infrastructuren of procedures.

 

Om doeltreffende en veilige penetratietests te kunnen uitvoeren, heeft de FOD BOSA een beroep gedaan op de beveiligingsexperts van een professioneel adviesbureau in het kader van een overheidscontract voor ondersteuning op het vlak van kwaliteitsborging. Achtentwintig departe­menten van de federale regering hebben een beroep gedaan op deze centrale aankoopdienst om hun IT-diensten en -infrastructuren te testen.

 

Er is een nieuw overheidscontract in voorbereiding waarin dit aspect nog meer aandacht zal krijgen. Vandaag tonen de federale agentschappen een duidelijke belangstelling voor het testen van de weerstand van hun IT-infrastructuur tegen cyberaanvallen. Zoals u zult hebben begrepen, zijn diezelfde federale diensten echter voorzichtig met het gebruik van ethische hackerplatforms, hoewel zij deze niet volledig uitsluiten.

 

03.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, het is positief dat er inderdaad een zeker bewustzijn is gegroeid bij de Federale Overheidsdiensten, dat ze heel goed beseffen dat ze kwetsbaar zijn en informatie hebben die nuttig en heel waardevol kan zijn voor hackers en dat ze goed nadenken over hoe ze die informatie kunnen beveiligen.

 

Men kan dat op twee manieren doen. Uiteraard worden de FOD's technisch bijgestaan door specialisten om hun computersystemen en databanken op te zetten en te beveiligen. Het lijkt mij, enerzijds, logisch dat we hen ook vragen om extra checks te doen, maar, anderzijds, bent u heel voorzichtig wat betreft het inzetten van ethische hackers.

 

Ons land heeft wel een goede reputatie op dat vlak. Veel jonge mensen volgen een dergelijke opleiding en willen met heel goede bedoelingen op zoek gaan naar datalekken om de overheid of een bedrijf te helpen. Ik wil dus adviseren om het ene het andere niet te laten uitsluiten. We moeten ervoor zorgen dat onze computersystemen veilig zijn en de firma's waarmee we werken moeten daaraan extra aandacht besteden, maar we moeten er af en toe ook eens een ethische hacker op loslaten, mits goede afspraken, om na te gaan of er toch geen datalekken zijn.

 

Dat kan een stimulans zijn. Andere landen doen dat ook.

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik zou u dus willen vragen er verder werk van te maken en een en ander met de diensten te bespreken.

 

Misschien moeten wij dat eens met een testperiode doen in bepaalde departementen en voor een bepaalde periode om de ervaringen te bekijken en na te gaan of er juridische en/of andere problemen zijn. Mijn oproep zou dus zijn een en ander even te testen tijdens een testperiode.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitster: Vraag nr. 55016403C van de heer Francken wordt omgezet in een schriftelijke vraag.

 

04 Samengevoegde vragen van

- Erik Gilissen aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven) over "Het ongeautoriseerd afluisteren van telefoongesprekken door Huawei" (55016630C)

- Michael Freilich aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "Huawei" (55016184C)

04 Questions jointes de

- Erik Gilissen à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques) sur "L'écoute non autorisée de conversations téléphoniques par Huawei" (55016630C)

- Michael Freilich à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Huawei" (55016184C)

 

04.01  Erik Gilissen (VB): Mijnheer de staatssecretaris, op 17 april verscheen een bericht in De Morgen met de titel: "Huawei kon gesprekken Nederlandse KPN-klanten afluisteren." Huawei zou in de mogelijkheid verkeren om ongeauto­riseerd, ongecontroleerd en ongelimiteerd telefoongesprekken af te luisteren.

 

Dat roept uiteraard heel wat vragen op over de situatie in ons land, want wat in Nederland kan, lijkt me ook in dit land mogelijk te zijn. Dit zou uiteraard enorme gevolgen kunnen hebben voor de privacy en zelfs voor onze nationale veiligheid.

 

Ik heb dan ook enkele vragen. Bent u op de hoogte van deze praktijken van Huawei in Nederland? Kan Huawei dergelijke praktijken ook toepassen in dit land, of is dit zelfs reeds gebeurd? Welke stappen hebt u al ondernomen of zult u nog ondernemen om te voorkomen dat Huawei dergelijke inbreuken ook in ons land kan plegen? Bent u van mening dat Huawei met dergelijke praktijken een gevaar betekent voor onze nationale veiligheid?

 

04.02  Michael Freilich (N-VA): Volgens de Nederlandse Volkskrant had Huawei onbeperkte toegang tot klant- en facturatiegegevens van miljoenen abonnees van het Nederlandse telecombedrijf Telfort. In 2010 gingen zij namelijk van start met een klant- en facturatieomgeving van Huawei en via deze weg zou het Chinese IT- en telecombedrijf toegang hebben gehad tot een database waardoor ze klantengegevens konden inzien, wijzigen en verwijderen. Vandaar had ik graag een antwoord gehad op de volgende vragen. Heeft u weet of er zich al een dergelijk incident heeft voorgedaan bij een Belgisch bedrijf? Heeft u al contact gehad met uw collega's in andere landen over deze vorm van spionage? Wat gaat u doen om dit soort schendingen te voorkomen? Wat gaat u doen om de Belgische bedrijven bewust te maken van dergelijke gevaren?

 

04.03 Staatssecretaris Mathieu Michel: Heren Kamerleden, uw vraag heeft hoofdzakelijk betrekking op de kwestie van de nationale veiligheid, waarop sommige van mijn collega's, meer in het bijzonder de ministers van Justitie en Defensie, een meer gedetailleerd antwoord kunnen geven. De GBA heeft mij meegedeeld dat zij niet op de hoogte is van dergelijke incidenten in België. Dit doet niets af aan het feit dat ook op dit gebied daadwerkelijk inbreuken op de gegevensbeschermingsvoorschriften kunnen voorkomen, zoals het hergebruik van persoons­gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk waren bestemd. Om de Belgische ondernemingen te helpen bij de aanpak van cyberaanvallen en hen bewust te maken van dit soort risico's heb ik samen met de minister bevoegd voor kmo's en Zelfstandigen, de heer Clarinval, de cyberscan opgestart. Dit is een instrument dat ter beschikking wordt gesteld van bedrijven en waarmee zij hun weerstands­capaciteit tegen de risico's van cyberaanvallen kunnen meten. Dit project ligt duidelijk in de lijn van het cyberplan dat gericht is op de bestrijding van cyberaanvallen en waarvan de eerste versie aan het einde van het jaar het licht moet zien.

 

04.04  Erik Gilissen (VB): Mijnheer de staatssecretaris, dat dit in België nog niet is voorgekomen, wil niet zeggen dat dit in de toekomst niet kan voorkomen. Naast de bezorgdheden rond het Chinese Huawei was er onlangs al de DDoS-aanval en de hacking van Binnenlandse Zaken, allemaal vermoedelijk vanuit China. Het mag duidelijk zijn dat er een heuse cyberaanval bezig is op het Westen, dus ook op België, waarbij China steeds weer als betrokken partij in beeld lijkt te komen. Wanneer een bedrijf zoals Huawei gesprekken kan afluisteren, is dat uiteraard een ernstige bedreiging, niet alleen voor de privacy, maar ook voor de staatsveiligheid. Het is dan ook belangrijk dat we er alles aan doen om die aanvallen trachten tegen te houden.

 

Wordt het niet tijd dat we de Chinese overheid eens aanspreken op de steeds toenemende cyberaanvallen die vanuit China lijken te komen?

 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Christoph D'Haese aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "Het datalek bij de app Coronalert via de Google Android API" (55017165C)

05 Question de Christoph D'Haese à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "La fuite de données lors de l'accès à Coronalert par l'API Google Android" (55017165C)

 

05.01  Christoph D'Haese (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in Nederland ontstond op donderdag 29 april ophef over de zogenaamde CoronaMelderapp, die, in tegenstelling tot wat initieel werd voorgehouden en tot wat bij hoog en bij laag werd beweerd, niet privacyproof blijkt te zijn. Een datalek bij Google zorgt ervoor dat, zo luidt het bij de Nederlandse overheid, “gegevens van gebruikers gelezen kunnen worden door onbevoegde partijen."

 

Google beweert intussen het lek gedicht te hebben en heeft daarvoor een nieuwe update van het besturingssysteem Android gelanceerd. De Nederlandse overheid heeft de gegevens­uitwisseling via de CoronaMelderapp meteen 48 uur stilgelegd om na te gaan of het datalek inderdaad van de baan is en om zoveel mogelijk gebruikers de kans te geven om de recentste update te installeren.

 

In dit land gebruiken we met de Coronalertapp hetzelfde systeem en dus is de problematiek hier evengoed urgent, al lijkt de coronapandemie nu gelukkig stilaan onder controle. De situatie is op het vlak van privacy echter bijzonder ernstig.

 

Sinds wanneer bent u op de hoogte van het datalek? Via welke weg werd u al dan niet op de hoogte gesteld?

 

Wat hebben u en/of een ander lid of andere leden van de federale regering reeds ondernomen in het kader van de datalek? Op welke datum? Wat is daarvan nu reeds het resultaat? Welke resultaten mogen nog worden verwacht?

 

Werd het datalek reeds gemeld aan de GBA? Zo ja, wanneer en door wie?

 

Wat heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit reeds ondernomen in het kader van het datalek? Op welke datum? Wat is daarvan het resultaat? Welke resultaten mogen nog worden verwacht?

 

Kunt u mij meedelen wanneer he datalek is ontstaan en vanaf wanneer Google zelf op de hoogte was van het datalek?

 

Vindt u dat de gegevensuitwisseling van de app, net zoals in Nederland, stilgelegd moet worden of had moeten worden, tot voldoende aangetoond is dat het datalek gedicht is? Ik heb de vraag opgesteld, twee uur nadat ik het nieuws vernam via de Nederlandse media.

 

Wat zult u ondernemen opdat zoveel mogelijk getroffen burgers zo snel mogelijk de nodige update van het besturingssysteem kunnen installeren?

 

05.02 Staatssecretaris Mathieu Michel: Zogenaamde privileged applicaties mogen de opgeslagen data op Androidtoestellen lezen. Die kwetsbaarheid van het systeem, dat de verantwoordelijkheid van Google is, werd op 19 februari 2021 door onderzoekers aan Google gemeld en op 27 april 2021 publiek gemaakt.

 

Zodra Sciensano van het probleem op de hoogte was, heeft de instelling als verantwoordelijke voor de verwerking van Coronalert contact opgenomen met Google om na te gaan welke gevolgen het probleem heeft voor de bescherming van de gebruikergegevens en welke maatregelen Google heeft genomen. Bovendien heeft zij de Gegevensbeschermingsautoriteit op 27 april 2021 op de hoogte gebracht van een potentiële kwetsbaarheid. Sciensano en de GBA hebben om aanvullende informatie verzocht om de oorzaak van de kwetsbaarheid beter te kunnen achterhalen.

 

Op basis van de verkregen informatie waren er geen aanwijzingen dat die toepassingen de gevoelige informatie daadwerkelijk hadden verzameld. Er was immers geen bewijs dat de kwetsbaarheid had geleid tot een datalek in de zin van de GDPR. In die zin zou er tot dusver geen indicatie zijn van een daadwerkelijke inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens via de Coronalerttoepassing. De GBA heeft dan ook geen officiële kennisgeving van een datalek ontvangen.

 

Om de beveiliging van de toepassing te verbeteren, heeft Google op 5 mei 2021 een update van het systeem voor de kennisgeving van blootstelling uitgevoerd.

 

Sinds de goedkeuring van Coronalert op basis van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling heeft de GBA proactief toezicht gehouden op de voortdurende ontwikkeling en beveiliging van Coronalert.

 

Zo heeft de GBA op 1 december 2020 en 1 maart 2021 verzocht om een actualisering van de gegevenschermingseffectbeoordeling met een nieuwe analyse van de risico's in verband met Coronalert. In het kader van di terugkerende en proactieve monitoring blijft de GBA erop toezien dat de actualisering van het systeem voor de kennisgeving van de blootstelling robuust is.

 

Het incident en de maatregelen die werden genomen om een inbreuk op de gegevens­beschermingsregels te voorkomen, werden op 27 april op de Coronalertwebsite vermeld.

 

05.03  Christoph D'Haese (N-VA): Ik dank u voor uw antwoord en zal het nog eens heel zorgvuldig nalezen. Wat mij wel verwondert is dat er bij mijn weten weinig publiciteit is gemaakt voor die corona-update die moest gebeuren.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Questions jointes de

- Vanessa Matz à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Le comité de sécurité de l'information (CSI)" (55017722C)

- François De Smet à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "Le rôle du comité de sécurité de l’information et le statut de ses délibérations" (55018406C)

06 Samengevoegde vragen van

- Vanessa Matz aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereen­voudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "Het informatieveiligheidscomité (IVC)" (55017722C)

- François De Smet aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereen­voudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "De rol van het informatieveiligheidscomité en de status van zijn beraadslagingen" (55018406C)

 

La présidente: M. De Smet est absent.

 

06.01  Vanessa Matz (cdH): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, le Comité de sécurité de l'information (CSI) joue un rôle majeur dans le traitement des données personnelles relatives à la santé et à la sécurité sociale, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Il est important qu'il fonctionne correctement et surtout dans les règles.

 

Et pourtant, alors qu'il est normalement composé de 16 membres (8 effectifs et 8 suppléants, à parité linguistique parfaite), un article de presse du 5 mai dernier révèle que le Comité ne fonctionne qu'avec 5 membres actifs au total, que ceux-ci se réunissent une fois par mois pour émettre des "délibérations", c'est-à-dire des autorisations d'usage de données suite à des demandes d'accès formulées par toute une série d'organismes publics (ONSS, INAMI, INASTI, Sciensano…) et d'institutions (centres de recherche, universités…). Il a donc un pouvoir très important dans l'utilisation des données de santé. On lit aussi que certains membres ne semblent même pas au courant qu'ils font partie du CSI et affirment ne jamais avoir reçu d'invitation à participer.

 

Depuis le début de la crise, le gouvernement s'est souvent appuyé sur le fait que les données des citoyens étaient soumises à rude épreuve et qu'elles seraient traitées en toute loyauté, avec vérification du CSI pour rassurer la population elle-même, et également le Parlement. Le CSI doit régulièrement décider, rendre des avis au gouvernement qui semble le solliciter régulièrement, voire même prendre des décisions cruciales. C'est du moins  ce qui ressort des déclarations des ministres. C'est donc un organe qui doit fonctionner correctement et dans le respect des lois.

 

Depuis sa création par la loi du 5 septembre 2018, le Parlement n'a jamais procédé à la moindre nomination de membres du CSI. À titre transitoire, le mandat des membres externes du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé qui existait avant le CSI est maintenu jusqu'à la date de nomination des membres de la chambre sécurité sociale et santé du Comité de sécurité de l'information. Force est de constater que 3 ans plus tard, le CSI fonctionne toujours en mode transitoire, avec 5 membres au lieu de 16, dont un seul francophone alors que normalement la parité doit être respectée. La loi n'est donc pas appliquée.

 

Monsieur le secrétaire d'État, les décisions prises par le CSI sont-elles toujours valables? Comment pouvons-nous être assurés du bon contrôle de l'utilisation des données des citoyens quand le Comité de sécurité de l'information lui-même ne fonctionne pas dans le respect des lois? Comment expliquez-vous que la loi du 5 septembre 2018 n'est toujours pas mise en application? Dans quel délai la situation sera-t-elle régularisée? Je vous remercie.

 

06.02  Mathieu Michel, secrétaire d'État: Madame la députée, il convient d'abord de préciser que le CSI n'est pas une autorité de surveillance au sens du RGPD et que les éventuelles délibérations du CSI ne peuvent avoir d'incidence sur les compétences de l'APD telles que définies par le RGPD et la loi du 3 décembre 2017. Ainsi, tout intéressé peut déposer une plainte auprès de l'APD s'il pense que son droit à la protection de ses données privées a été violé. En termes de contrôle, l'APD ainsi que chaque DPO des administrations publiques peuvent toujours se saisir des décisions du CSI.

 

Concernant son droit d'évocation, l'APD n'a pas encore pris de décision en vertu de l'article 39, §9, alinéa 2 de la loi du 5 septembre 2018. Toutefois, dans sa décision n° 34/2020, la chambre de résolution des litiges de l'APD s'est prononcée sur le rôle des délibérations du CSI en général et de deux délibérations du CSI en particulier.

 

En ce qui concerne la composition du CSI, trois appels à candidature ont été initiés sans succès. Cette procédure a été en outre interrompue avec le passage du gouvernement en affaires courantes. J'attire votre attention sur le fait qu'en juillet 2020, le président de l'APD, au nom du comité exécutif, a envoyé une note à la Chambre des représentants abordant un certain nombre de questions juridiques découlant de la création et du fonctionnement du CSI. L'APD n'a pas reçu à ce jour de réponse à ce mémorandum.

 

En outre, au vu de l'actualité, il me semble important de bien clarifier la situation. Notre pays fait l'objet pour l'instant de deux procédures distinctes instruites par la Commission européenne: l'une concernant le CSI et l'autre relative à l'APD. Dans le cas de la procédure relative au CSI, la Commission a décidé de suivre le processus habituel en initiant une phase de discussion informelle, qui est donc en cours. Par contre, pour ce que j'ai pu lire dans la presse concernant la procédure de l'APD, la Commission laisserait à la Belgique deux mois pour se mettre en ordre. Néanmoins, je ne dispose pas encore de la décision officielle prise par le collège des commissaires qui se réunit dans ce cadre aujourd'hui. Je n'ai dès lors pas encore pu analyser cette décision officiellement.

 

Dès ma prise de fonctions, j'ai pris la mesure de la complexité et de l'urgence de ce dossier, raison pour laquelle j'ai accéléré l'évaluation de la loi vie privée et initié l'opération transparence visant à rendre la confiance aux citoyens et aux entreprises dans le traitement des données. Dans ce contexte, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, manifestement, la Commission européenne a pris les siennes. Pour ma part, dans le cadre de l'opération transparence, nous arrivons au bout de l'évaluation de la loi vie privée, que j'ai accélérée et qui doit conduire à une révision du cadre juridique qui encadre l'application du RGPD dans notre pays.

 

Je ne manquerai évidemment pas de vous proposer des mesures structurelles afin qu'à l'avenir, cette situation ne se reproduise plus. Pour l'heure, ce qui doit nous concerner est la situation d'urgence qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui et qui, à ma lecture, nécessite une position forte de chacune et chacun d'entre vous. Il me semble urgent d'inviter le Parlement à prendre aussi sa responsabilité et à clarifier une situation que j'estime problématique. Je vous remercie.

 

06.03  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre volontarisme dans ce dossier et pour les clarifications qui s'imposent compte tenu de la délicatesse des décisions qui sont à prendre, tout en respectant évidemment une série de discussions qui ont lieu à huis clos. Ici, bien sûr, je me suis concentrée sur le CSI sachant que tout est dans tout, comme vous venez de le rappeler.

 

Vous devez recevoir la délibération européenne aujourd'hui sur l'infraction pour laquelle la Belgique est mise en cause, notamment en termes de conflit d'intérêts. J'espère que, très rapidement, vous prendrez les décisions qui s'imposent. Vous avez en tout cas l'air décidé à le faire.

 

Au niveau du Parlement, nous continuerons à être particulièrement vigilants sur ces questions qui ont, je le rappelle, une sensibilité particulière eu égard aussi à la période exceptionnelle de pandémie que nous vivons mais aussi de manière générale. Nous comptons vraiment sur vous pour obtenir des clarifications et, pour reprendre vos termes, de la transparence sur ces dossiers qui concernent tous nos concitoyens.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

Le développement des questions et interpellations est suspendu de 13 h 45 à 14 h 46.

De behandeling van de vragen en interpellaties wordt geschorst van 13.45 uur tot 14.46 uur.

 

07 Débat d'actualité et questions jointes de

- Vanessa Matz à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le "suicide forcé" à la suite de faits de harcèlement" (55018502C)

- Kattrin Jadin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La lutte contre le viol collectif" (55018543C)

- Katleen Bury à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'outil d'analyse des comportements sexuels transgressifs" (55018338C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le développement de la formation pour les magistrats sur les violences intrafamiliales et sexuelles" (55018549C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le traitement prioritaire des dossiers pénaux de viol et d'attentat à la pudeur" (55018594C)

- Ben Segers à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'accueil des victimes à la suite du viol collectif à Gand" (55018696C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le viol collectif et le suicide de la jeune fille de 14 ans à Gand" (55018759C)

07 Actualiteitsdebat en toegevoegde vragen van

- Vanessa Matz aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "'Onontkoombare zelfmoord' als gevolg van belaging en pestgedrag" (55018502C)

- Kattrin Jadin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De strijd tegen groepsverkrachtingen" (55018543C)

- Katleen Bury aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De tool voor de analyse van seksueel overschrijdend gedrag" (55018338C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De uitwerking v.d. opleiding voor magistraten inzake de aanpak van intrafamiliaal en seksueel geweld" (55018549C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De prioritaire behandeling van strafdossiers inzake verkrachting en aanranding van de eerbaarheid" (55018594C)

- Ben Segers aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het slachtofferonthaal naar aanleiding van de groepsverkrachting in Gent" (55018696C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De groepsverkrachting en de zelfmoord van het veertienjarige meisje in Gent" (55018759C)

 

07.01  Vanessa Matz (cdH): Madame la présidente, monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, un phénomène dramatique sévit, à savoir ce que j'ai appelé "le suicide forcé". Il s'agit généralement pour une jeune fille de se rendre à un rendez-vous, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais sur place, elle n'y est pas attendue par un seul homme comme prévu mais par plusieurs hommes. Elle est violée, avec une vidéo à l'appui, qui sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que ce harcèlement insupportable pour la victime pousse cette dernière au suicide.

 

Ces faits ne sont plus isolés, le dernier, dramatique, date du 15 mai dernier à Gand. Vous avez eu l'occasion la semaine dernière, en séance plénière, de répondre déjà en partie, dans un délai plus court, à une série d'interrogations.

 

On parle également de suicide forcé lorsqu'il s'agit d'un acte consécutif à du harcèlement ou des violences conjugales devenues insupportables pour la victime, pour laquelle la seule issue possible devient le suicide.

 

Il s'agit à nouveau de violences faites principalement à des femmes, des violences physiques, des violences sexuelles, et de violences en ligne.  On sait que la France, notamment, a légiféré sur la question des suicides forcés en matière conjugale. Elle fait une distinction entre le harcèlement conjugal et les autres types de harcèlement. Pour le harcèlement conjugal, si le suicide est consécutif à ce harcèlement, la peine est doublée. J'ai déposé un texte similaire à la Chambre et je ne doute pas qu'il fera partie des énormes travaux que vous êtes en train de mener.

 

Monsieur le ministre, j'aurais voulu, de manière plus ciblée, prendre la mesure de ce que le cyberharcèlement représente. Disposez-vous de chiffres relatifs à ces différents phénomènes, qui sont multiples et variés? On voit que les techniques sont très différentes. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Au-delà de ce que vous avez dit en séance sur le consentement, sur les violences sexuelles et sur ce projet de loi qui, je l'espère arrivera bientôt au Parlement suite à l'avis du Conseil d'État que vous semblez avoir reçu, j'aurais souhaité savoir, de manière concrète, quel dispositif vous mettez en place contre le cyberharcèlement.

 

Ce dernier est un phénomène qui a pris une ampleur terrible depuis la pandémie, même si ce phénomène existait. On sait que l'aspect préventif des choses se situe au niveau des entités. On sait qu'une politique doit être globale et construite autour de plusieurs axes. Il ne s'agit pas de sortir de son chapeau une solution, mais bien une panoplie de mesures qui viennent s'adjoindre les unes aux autres. Dans vos compétences de ministre de la Justice, quel dispositif particulier comptez-vous mettre en place pour remédier à ce phénomène? J'interroge de la même manière votre collègue chargée de l'Égalité des chances.

 

07.02  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, le même sentiment de choc décrit par Vanessa Matz m'habite depuis que j'ai pris connaissance de ce tragique viol collectif dont a été victime une fille de 14 ans.

 

Se pose la question naturelle de la protection, des circonstances aggravantes et des fourches de peine que l'on pourrait le cas échéant revoir. C'est une de mes questions; vous l'avez certainement lue dans le texte que je vous ai transmis.

 

Je suis également très choquée par le fait que l'on se trouve encore une fois dans une forme de cyberharcèlement: ce fait affreux a de surcroît été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui a conduit à la tragique fin qui a été celle de la jeune fille. Je m'en réfère à mes questions et serai très heureuse de vous entendre à ce sujet.

 

07.03  Katleen Bury (VB): Mijnheer de minister, mijn vraag werd aan dit actualiteitsdebat toegevoegd. Ik heb u in de plenaire vergadering al over de feiten in Gent ondervraagd. Ik verwees ook naar bepaalde zaken die werden aangekondigd, maar die er nog steeds niet zijn. De hervorming van het seksueel strafrecht zou er met Pasen zijn. We hebben daarvan nog altijd niets gezien. De minimum straffen die hierop staan, moeten ook absoluut worden verhoogd.

 

Die vragen komen vandaag ook bij de andere vraagstellers aan bod. Er is ook verontwaardiging bij de andere partijen die al zo lang mee regeren, maar die blijvend verontwaardigd zijn dat dergelijke zaken zich voordoen.

 

Mij lijkt het de logica zelf dat, als er niets verandert, deze feiten zich zullen blijven afspelen. Ik hoop dat hierin eindelijk verandering komt de komende maanden.

 

Mijn vraag ging specifiek over de tool die Sensoa heeft ontwikkeld met een vlaggensysteem over seksueel overschrijdend gedrag. Wat is precies seksueel overschrijdend gedrag?

 

Dit vlaggensysteem bestond al voor kinderen, maar werd nu ook voor volwassenen ontwikkeld. Dit kan ook op de werkvloer worden gebruikt. Hoe reageert men op aanrakingen? Is er overschrijdend gedrag van een superieur bij een ondergeschikte? Hiervoor kan dit systeem met vlaggen met vier kleuren worden gebruikt.

 

Minister Beke was voor dat systeem gewonnen. Wat vindt u van zo'n vlaggensysteem? Op welk vlak wordt er bij Justitie ingezet op seksueel overschrijdend gedrag? Gaat u dit bekijken en invoeren in opleidingen in de praktijk?

 

07.04  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je suis ravie d’apprendre que l’Institut de Formation Judiciaire procède actuellement à l’élaboration d’une formation approfondie obligatoire pour les magistrats sur les violences intrafamiliales et sexuelles, en application des Articles 48 à 52 de la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice.

Je souhaiterais toutefois vous demander davantage de précisions pour ce qui concerne l’un des modules de cette formation, à savoir “l’expertise de crédibilité de la victime et le jugement du témoignage.” Vous n’êtes pas sans savoir que cette dimension est très critiquée par plusieurs des acteurs qui ont pris part à l’élaboration de la formation, comme Amnesty International, la Direction Egalité des Chances du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’association SOS Viols. Ces derniers estiment que ce point n’a “pas fait l’objet d’une réflexion collective du groupe de travail et qu’il va même à l’encontre des avancées souhaitées par la société civile et les victimes au niveau judiciaire mais aussi l’esprit de la Convention d’Istanbul elle-même.”

 

Après concertation, et malgré les remarques formulées, l’IFJ a fait savoir le 15 avril qu’il avait été opté pour le maintien de ce module “parce qu’il arrivait en pratique d’avoir des fausses déclarations avec des conséquences de grande envergure.”

 

Quelle est l’opinion de votre cabinet concernant ce module de formation? Avez-vous identifié les éventuels effets pervers que l’inclusion de ce type de module dans la formation pourrait entraîner?

Comment l’IFJ est-il parvenu à la décision de maintenir ce module dans la formation? Comment se fait-il que cette décision n’ait pas fait l’objet de davantage de réflexion étant donné les critiques plutôt sévères de la société civile à son égard? Comment l’IFJ a-t-il pris en compte les remarques formulées sur ce point spécifique? N’estimez-vous pas qu’il soit nécessaire de permettre un échange plus approfondi sur ce point? Si vous n’entrevoyez aucune modification de la formation, pouvez-vous nous dire quel est le pourcentage des affaires de violences intrafamiliales ou sexuelles dans lesquelles de “fausses déclarations avec des conséquences de grande envergure” ont pu être identifiées?

 

Monsieur le ministre, le 15 mai dernier, une jeune adolescente de 14 ans a été violée par plusieurs adolescents et jeunes hommes qui l’avaient attirée dans un cimetière aux alentours de Gand.

Comme si ces atrocités n’étaient pas suffisantes, il a fallu que les images du viol, filmées par l’un d’eux, se retrouvent sur les réseaux sociaux à la vue de tous.

 

Je peux à peine imaginer la détresse et le désespoir de cette jeune fille après tant d’horreur. Ce qui est certain, c’est que cette épreuve était si insoutenable que cette jeune fille a mis fin à ses jours. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Vous avez été interrogé par mes collègues à ce sujet jeudi dernier en séance plénière. Vous vous êtes notamment prononcé pour un durcissement des peines en cas de viol. Mais de nombreuses questions restent sans réponses. En conséquence, monsieur le ministre, quelles mesures avez-vous prises ou envisagez-vous de prendre pour renforcer la protection de l’intégrité sexuelle, en particulier des mineurs? Vous avez annoncé que la stratégie adoptée par le parquet d’Anvers, à savoir l’utilisation des contacts cutanés et des résidus salivaires pour identifier les auteurs de viols, allait être étendue à tous les parquets. Où en êtes-vous dans ce projet, j’imagine par la voie d’une circulaire ministérielle? Les contacts ont-ils déjà été pris avec tous les parquets? Quand pouvons-nous nous attendre à ce que tous les parquets du pays y aient recours?

 

La VRT a révélé l’existence d’un groupe de discussion sur l’application Telegram, sur lequel des images de viols et d’abus sont partagées, souvent de filles mineures, en toute impunité. Sur le groupe concerné, 100.000 adhérents, la plupart des adolescents. Avez-vous connaissance de ce groupe ou d’autres, aussi sur les réseaux sociaux? Comment ce genre de groupe peut-il exister? J’entends qu’un point de contact unique pourrait être accessible 24h/24 pour intervenir immédiatement, c’est une excellente chose. Est-il déjà effectif? Comment les victimes peuvent-elles y avoir recours? Êtes vous favorable à une incrimination spécifique du cyberharcèlement et du suicide forcé?

 

07.05  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, vorige week was iedereen geshockeerd door de tragische gebeurtenissen in Gent. U hebt terecht onmiddellijk getweet dat Justitie naar aanleiding van de verkrachting van een 14-jarig meisje voor gerechtigheid moet en zal zorgen.

 

Helaas, mijnheer de minister, is dat trieste voorval geen alleenstaand geval. Vorige week konden we allemaal de open brief aan u lezen van een boze vader die het trieste verhaal deed van zijn 17-jarige dochter. Zij werd twee jaar geleden op een feestje bij vrienden thuis ook het slachtoffer van een groepsverkrachting. Ook toen maakten de daders foto's, die ze achteraf verspreidden. Dat meisje heeft, zoals u kon lezen, nog steeds psychologische bijstand nodig, terwijl de daders, schoolgenoten van het slachtoffer, bekend zijn en nog steeds vrij rondlopen. Twee jaar later is het strafonderzoek nog steeds lopende en heeft het openbaar ministerie het dossier nog steeds niet afgerond. Het slachtoffer en haar ouders worden zelfs niet op de hoogte gehouden van het verloop van het dossier en wanneer haar advocaat bij het parket naar de stand van zaken informeert, komt er geen antwoord. Dat is onaanvaardbaar, want er is nog steeds geen gerechtigheid voor dat slachtoffer en haar familie.

 

De strijd tegen seksueel geweld moet een absolute prioriteit zijn van uw beleid in alle domeinen waarvoor u bevoegd en dus verantwoordelijk bent. Dat geldt ook voor het openbaar ministerie.

 

Ik begrijp dat u uiteraard niet kunt ingaan op individuele dossiers, alhoewel u gebruik zou kunnen maken van uw positief injunctierecht, maar dat is een andere discussie. U kunt wel duidelijke richtlijnen geven betreffende de behandeling van dossiers en daarbij prioriteiten opleggen. We zijn het er kamerbreed over eens dat de behandeling van dossiers betreffende verkrachting en aanranding een absolute prioriteit moeten krijgen.

 

Bent u bereid om overleg te plegen met het College van procureurs-generaal en de opdracht te geven om bij prioriteit aandacht te besteden aan een snelle afhandeling van alle strafdossiers inzake verkrachting en aanranding?

 

07.06  Ben Segers (Vooruit):

 

Mijnheer de Minister, we hebben het vorige week reeds uitvoerig gehad over de afschuwelijke zaak die zich heeft voorgedaan in Gent en U hebt ook reeds duidelijk geantwoord op alle vragen die afgelopen donderdag in de plenaire vergadering werden gesteld. Ik blijf echter nog met een vraag zitten en ik verwijs hiervoor naar de open brief van een vader van een ander slachtoffer dat vorige week in de pers is verschenen.

 

Die vader stelt dat zijn dochter intussen drie maal is gestraft, een eerste keer bij het misbruik zelf, een tweede keer toen de foto's ervan circuleerden op school en een derde keer nu ze vaststelt dat er gewoon niets mee gebeurt. Hij hekelt ook het feit dat zijn dochter, en ook zij als ouders, niet op de hoogte worden gehouden van hoe het dossier vordert en dat hun advocaat géén antwoord krijgt wanneer hij bij het parket informeert naar een stand van zaken. Het parket heeft wel laten weten dat er een aanbod is geweest om contact op te nemen met de dienst slachtofferonthaal en dat dat aanbod nog steeds geldt. Dat er een aanbod is geweest is uiteraard een zeer goede zaak.  Ik verwijs hiervoor naar de Col 16/2012. De dienst slachtofferonthaal dient te worden gevat door een magistraat. In sommige gevallen is dat verplicht, in andere gevallen is dit facultatief of kan het verzoek uitgaan van het slachtoffer of de nabestaanden

 

Maar meer algemeen, mijnheer de minister, los van deze concrete zaak, is er nog verbeteringsmarge in de communicatie tussen parket en slachtoffers mogelijk zodat slachtoffers niet het gevoel krijgen een tweede of derde maal te worden gestraft?

Plant u hierrond initiatieven?

Dient het aanbod van slachtofferonthaal te worden uitgebreid?

Kan het aanbod om contact op te nemen met de dienst slachtofferonthaal, wanneer slachtoffers (nog) niet op het aanbod zijn ingegaan, na verloop van tijd worden herhaald? Dient het parket hierin niet pro-actiever te zijn?

Wat specifiek de omzendbrief 16/2012 betreft. In de omzendbrief is voorzien dat deze om de vijf jaar wordt geëvalueerd. Werd deze omzendbrief in 2017 geëvalueerd en is er een nieuwe evaluatie voorzien in 2022?

 

07.07 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitter, mijn antwoord zal omstandig zijn, aangezien er in totaal twintig vragen ingediend werden en ik erop sta in de mate van het mogelijke op alle vragen van de parlementsleden een antwoord te geven.

 

De strijd tegen seksueel geweld werd expliciet opgenomen in het regeerakkoord en in mijn beleidsverklaring Justitie en daarom zal die ook als een absolute prioriteit opgenomen worden in het nationaal actieplan gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 en ook in de kadernota Integrale Veiligheid, die beide in opmaak zijn.

 

Collega Bury, u zegt dat er niets veranderd is. Dat is niet correct. Een belangrijke wijziging kwam er met de oprichting van drie zorgcentra na seksueel geweld in Gent, Brussel en Luik. De pilootfase is voorbij en de regering engageert zich tot een verdere structurele inbedding van de zorgcentra in het beleid van Justitie, Volksgezondheid, Politie en Gelijke Kansen en heeft daartoe de nodige middelen vrijgemaakt. De bedoeling is dat er in 2021 nog drie centra bij komen, in Antwerpen, Charleroi en Leuven, en dat tegen 2023 elke provincie een zorgcentrum heeft. Dan zullen er in totaal tien dergelijke zorgcentra bestaan in ons land.

 

Die zorgcentra bieden een holistische aanpak van seksueel geweld, door de slachtoffers 24 uur op 24 op één plaats onmiddellijke zorg en opvang te verlenen, ze te laten bijstaan door speciaal getrainde zedeninspecteurs, bij hen forensische stalen te laten afnemen en ze verder op te vangen en door te verwijzen. Het doel is de drempel voor slachtoffers om klacht in te dienen, te verlagen, zodat er snel en efficiënter onderzoek kan worden gevoerd. Zo hoop ik het aantal veroordelingen te verhogen. De eerste resultaten van de zorgcentra zijn echt positief gebleken. Wij ondersteunen die holistische aanpak ten volle.

 

Après la dénonciation, nous devons assurer davantage de poursuites. Des preuves de qualité et suffisantes sont cruciales. Là aussi, nous avons fait des progrès.

 

Ook daar is er wel degelijk iets veranderd, mevrouw Bury.

 

Le projet Code 37 du parquet d'Anvers réussit à résoudre deux fois plus de cas de viols grâce à une nouvelle stratégie d'enquête.

 

Twee keer meer veroordelingen omwille van verkrachting.

 

Outre les traces classiques liées au sperme, les traces de contact avec la peau et de salive peuvent aider à identifier les suspects. Cette approche sera étendue à l'ensemble du pays. Une approche approfondie est développée dans les domaines spécifiques liés aux crimes sexuels tels que des analyses ADN plus efficaces, le développement de la base de données Viclas, des formations spécialisées pour la police, des mesures plus ciblées en ce qui concerne la collecte et le traitement de données relatives à la violence sexuelle.

 

Mevrouw Bury, u stelde een vraag over het vlaggensysteem. Via de samenwerking tussen de verschillende departementen en beleidsniveaus heeft Justitie reeds jaren goede contacten met Sensoa. Uiteraard kennen wij de tool van het vlaggensysteem voor minderjarigen zeer goed. Een uitbreiding van de tool naar meerderjarigen kan zeker en vast een nuttig hulpmiddel zijn om mensen te helpen de juiste keuzes te maken en te komen tot respectvolle, wederzijdse seksuele contacten.

 

Voor Justitie kan het een belangrijke preventietool zijn. Seksueel geweld is een materie waar er vaak sprake kan zijn van een grijze zone, die kan uitdraaien op woord-tegen-woordsituaties. Aangezien in dubio pro reo nog steeds een heel belangrijk rechtsprincipe is, kan de rechter in dat soort zaken niet anders dan de dader vrij te spreken, vaak omdat concreet bewijsmateriaal ontbreekt.

 

De voorzitster: Excuseert u mij, mijnheer de minister, maar de tolken verstaan u niet en wij verstaan u soms ook moeilijk.

 

07.08 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik zet even de wifi aan.

 

De voorzitster: Met een headset zou het nog gemakkelijker gaan.

 

07.09 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik ga nu naar mijn bureau.

 

De voorzitster: Nu zou het in principe beter moeten gaan.

 

07.10 Minister Vincent Van Quickenborne: Een tool die preventief kan ingezet worden en mensen kan helpen om dit soort van zaken te vermijden, kan dus alleen maar positief onthaald worden. Met het nieuwe seksueel strafrecht, de actualisering van de desbetreffende wetteksten, hoop ik ook op wetgevend vlak meer handvaten aan te bieden betreffende toestemmingspremisse en meer rechtszekerheid op dit punt te verschaffen.

 

Dat brengt mij bij de straffen. In het kader van het nieuwe strafwetboek dat in voorbereiding is, werd bijzondere aandacht besteed aan de thematiek van seksuele misdrijven. Zo wordt bijvoorbeeld voorzien dat deze misdrijven worden samengebracht in een hoofdstuk 'Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksueel zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden' en worden deze feiten aldus niet meer samengebracht onder de noemer 'misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid', wat meer aansluit bij de huidige tijdsgeest.

 

Verder wordt de toestemmingspremisse duidelijk wettelijk omschreven en worden de wettelijke strafmaten omhooggetrokken. Het voorontwerp werd goedgekeurd op 2 april 2021. Ik heb het advies van de Raad van State zeer recent ontvangen. De teksten zullen op basis van dit advies worden aangepast. Ik hoop nog in juni 2021 de tekst te kunnen neerleggen in onze commissie.

 

Dans le cadre de cette réforme, une augmentation des peines est prévue pour le crime de viol avec les circonstances aggravantes qui y sont associées. Les peines relatives aux circonstances aggravantes concernant les autres actes à caractère sexuel non consensuel sont également augmentées. Pour l'ensemble des actes à caractère sexuel non consensuel, dans le projet de texte, aucune peine ne pourra être réduite par rapport au Code pénal actuel, même après correctionnalisation.

 

Dans ce cadre, le projet de texte rend toutes les peines alternatives désormais possibles pour les infractions sexuelles. Le viol sera puni de la réclusion de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, il l'est de 5 à 10 ans. L'article 376 du Code pénal énonce actuellement que si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de 20 à 30 ans. L'examen de l'avant-projet de loi modifiant le Code pénal concernant le droit pénal sexuel réprime, par ses articles 417 à 423, les actes à caractère sexuel non consensuel commis avec l'aide ou en présence d'une ou plusieurs personnes en prévoyant une majoration de peine. Le viol est alors punissable d'une peine de réclusion de 15 à 20 ans et non de la peine de réclusion de 10 à 15 ans prévue lorsqu'il s'agit d'un viol sans circonstances aggravantes. L'avant-projet de loi, dans son article 417, 13.2, prévoit que les actes à caractère sexuel non consensuel ayant entraîné la mort sans que l'auteur ait agi avec l'intention de la donner seront punis de la réclusion de 20 à 30 ans.

 

La diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel et la diffusion non consensuelle perfide d'images et d'enregistrements à caractère sexuel sont également proposées comme infractions pénales dans l'avant-projet. Les dispositions de la récente loi du 4 mai 2020 sont reprises.

 

L'avant-projet prévoit également un certain nombre d'aggravations de peines pour les viols ayant entraîné la mort ainsi que pour les viols commis en groupe.

 

Je tiens à souligner que l'augmentation des peines ne constitue qu'une partie de cette réforme du droit pénal et de la politique menée en matière de violences sexuelles. Nous proposons également de recourir davantage aux peines alternatives à l'avenir, de mettre encore plus l'accent sur le traitement des délinquants sexuels et de chercher des moyens de résoudre les problèmes de la fin des peines.

 

Dans le même temps, nous continuons à investir dans la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles dans les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles. Nous investissons dans la formation des policiers et des magistrats spécialisés dans le domaine, et nous continuons à coopérer de manière multidisciplinaire entre les domaines et les niveaux politiques.

 

Nous devons comprendre que la solution ne peut pas être cherchée uniquement dans la répression. Le cadre préventif est au moins aussi important, madame Matz. Il ne faut pas attendre que des infractions graves aient été commises. La meilleure forme de prévention est une approche et un accompagnement sur mesure dès l'observation d'un comportement transgressif.

 

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une compétence du pouvoir judiciaire, des projets tels que Stop it Now! de l'Université d'Anvers et l'outil het Vlaggensysteem, qui a été développé par Sensoa et qui peut désormais être utilisé tant pour les mineurs que pour les adultes, peuvent être mis en avant. À l'avenir, ce dernier outil pourrait faire partie des formations dispensées encore plus dans les écoles, les clubs sportifs et d'autres organisations.

 

J'en viens aux questions sur les médias sociaux et le cyberharcèlement de Mme Matz et Mme Rohonyi. La direction de l'information policière et des moyens ICT (DRI) n'est pas en mesure, sur base des informations disponibles dans la banque de données nationale générale, de fournir des statistiques en matière de suicide forcé. La banque de données policière reprend effectivement des données relatives aux suicides, mais il n'est pas possible d'en déterminer les motifs ou de préciser si ces faits sont la conséquence d'un délit antérieur.

 

Comme je l'ai dit, le cyberharcèlement est une forme de criminalité qu'il faut combattre. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet en réponse aux questions de Mme de Laveleye, le 2 juin dernier dans cette même commission.

 

Notre Code pénal actuel comporte plusieurs dispositions permettant de lutter contre la cyberviolence et le cyberharcèlement. Le projet de Code pénal reprend toutes ces dispositions et les améliore. Cette réforme renforcera la lutte contre ce type de criminalité.

 

En ce qui concerne la politique criminelle du ministère public, il faut que ce dernier accorde plus d'attention à ces crimes commis via les médias sociaux. À cet égard, le numéro 1313 est révisé. Cette circulaire bannit le classement sans suite d'opportunité et recommande, en résumé, une réaction adaptée pour chaque fait dénoncé, le parquet choisissant la réaction la plus adaptée au fait et à la personnalité de l'auteur dans l'éventail habituel des décisions possibles.

 

Il n'y a pas de circulaire dédiée spécifiquement à la violence sexuelle, mais le Collège a récemment pris la décision d'en élaborer une. Ces dossiers sont cependant traités le plus souvent par des magistrats spécialisés en la matière.

 

En ce qui concerne la problématique spécifique du voyeurisme (diffusion non autorisée d'images à caractère sexuel) le législateur a récemment introduit dans la législation un dispositif mixte (pénal/civil). C'est la loi du 4 mai 2020 sur laquelle il a été communiqué en direction des parquets de première ligne. Ce dispositif offre des possibilités pour lutter plus efficacement contre ces types de faits et permettre à la victime d'obtenir rapidement e retrait des contenus illicites. Ce dispositif prévoit notamment une sanction pénale à toute personne refusant de prêter son concours technique aux injonctions du procureur du Roi ou à l'exécution de la décision du juge.

 

We werken samen met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen voor de meerderjarigen en met Child Focus voor de minderjarigen om dergelijke illegale online-inhoud zo snel mogelijk van het internet te halen. Zo snel mogelijk is heel belangrijk aangezien we moeten vermijden dat die beelden beginnen te circuleren. Dan is het kwaad immers geschied. Slachtoffers die googelen moet sneller terechtkomen bij de websites van het Instituut en Child Focus. Beide instellingen zijn trusted flaggers bij heel wat mediagiganten en werken rechtstreeks samen met Google, YouTube, Facebook en dus ook Instagram, TikTok en nog vele andere. Vanuit deze positie kunnen wij ervoor zorgen dat bepaalde beelden sneller dan via de reguliere weg offline worden gehaald. Dat is belangrijk en we willen daar verder op inzetten.

 

Mme Rohonyi a fait référence au dévoilement par la VRT de groupes de discussion secrets, par exemple via l'application Telegram. Je peux ajouter ce qui suit à ce sujet. La section I2-IRU de la DJ SOC (direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée) est présente sur Telegram dans le cadre de ces recherches de contenus illicites, du moins en ce qui concerne les contenus open source. Tout ce qui n'est pas open source ou librement accessible est réglementé par la loi et soumis à l'autorisation d'un magistrat. La plupart des plateformes de communication, notamment Telegram, WhatsApp ou Facebook offrent la possibilité de créer des groupes de discussion fermés. Ces discussions ne sont accessibles qu'aux membres du groupe. La section I2-IRU fait office de SPOC (single point of contact) en ce qui concerne les demandes de retrait de contenus illicites adressées aux plateformes.

 

L'Institut peut faire en sorte que les images soient mises hors ligne plus rapidement, et ce du fait que la loi sur le revenge porn est en place depuis un an. Ils servent d'intermédiaires fiables pour demander par exemple à Facebook ou You Tube de retirer les images illégales dans les plus brefs délais.

 

Je ne répéterai jamais assez qu'il faut faire comprendre aux victimes le rôle crucial que peut jouer l'Institut dans la suppression des images.

 

Je voudrais également évoquer très brièvement l'approbation par le Conseil des ministres, le 7 mai dernier, d'un avant-projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d'identification, de trafic et de localisation dans le secteur des communications électroniques et à leur accès par les autorités. Cette loi rétablit l'annulation par la Cour constitutionnelle de la loi du 29 mai 2016 sur la data retention.

 

Il est très important, également dans la lutte contre la cyberviolence et le cyberharcèlement, que les autorités judiciaires soient en mesure d'identifier les utilisateurs de services de communication électronique et de vérifier s'il y a eu des contacts entre les victimes et les suspects de ces infractions.

 

Afin de permettre une application efficace des articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle, les données d'identité de trafic doivent être conservées par les opérateurs. Cependant, la cyberviolence est également un problème structurel et doit être abordée de manière holistique. Les enfants, les jeunes, les adultes doivent apprendre à gérer, de manière sûre, les richesses qu'offre internet tout en étant pleinement conscient des dangers que cela comporte. Un rôle important revient donc à l'éducation et à la prévention. BeSafe donne des conseils en prévention. Clean Safe, le site internet de Child Focus, offre des conseils utiles pour les enfants, les adolescents, les parents, les professionnels sur une utilisation responsable de l'internet.

 

En outre, les lignes d'assistance, tant par téléphone que par chat, des services compétents des comités constituent également un instrument important tant sur le plan préventif que sur le plan d'accompagnement des victimes au fil des démarches qu'elles peuvent entreprendre.

 

Dans ce contexte, je dois également souligner les limites imposées par l'article 150 de la Constitution. Si les infractions, dont il est question, s'avèrent être des délits de presse, c'est la Cour d'assise qui est compétente, ce qui conduire de facto à l'impunité. C'est la raison pour laquelle nous voulons modifier l'article 150 de la Constitution.

 

Notre police et notre système judiciaire s'adaptent aux nouveaux défis liés à la cybernétique. La note-cadre sur la sécurité intégrale et le Plan national de sécurité en matière de police ? ainsi que les plans actuellement en préparation au sein du gouvernement mettront les accents appropriés dans ce cadre.

 

Ik verwijs in de eerste plaats naar de wet van 31 juli 2020 inzake Justitie die alle magistraten verplicht een opleiding met betrekking tot seksueel geweld te volgen. Tijdens deze opleiding, die georganiseerd wordt door het IGO, wordt ook veel aandacht besteed aan het concept van toestemming en wordt een beroep gedaan op niet-magistraten als lesgever. Deze opleiding duurt drie volle dagen.

 

Mevrouw Bury, ik weet niet of de tool van het Vlaams systeem in het lespakket moet opgenomen worden, omdat het doel van deze tool voornamelijk preventief is en zich richt tot de bevolking en niet zozeer tot Justitie zelf.

 

La collègue Rohonyi a surtout soulevé des questions critiques sur la formation et en particulier sur la formule développée par l'Institut de formation judiciaire. Il convient avant tout d'observer que l'élaboration des différents programmes de la formation en matière de violences sexuelles et intrafamiliales a fait l'objet de plusieurs réunions préparatoires et d'une large consultation de plusieurs parties et organisations concernées.

 

Pendant cette phase préparatoire, le programme a petit à petit évolué vers la version finale, sur laquelle il existe un large consensus. S'il est exact que dans un premier temps le sujet (l'expertise, la crédulité de la victime et l'évaluation du témoignage) était bien repris avec une brève description, dans le projet de programme, ce sujet a été adapté au cours des mois d'avril et mai 2021, précisément suite aux remarques de l'Institut de formation judiciaire, qu'il a reçues de plusieurs membres du groupe de travail à ce propos, notamment l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Amnesty international, la Direction Égalité des chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'association SOS Viol. Le thème de ce module de programme final est maintenant "l'examen d'expertise de crédulité d'une victime" et "comment éviter une victimisation secondaire", et sa description est devenue beaucoup plus détaillée.

 

L'enjeu de ce module s'attachera à comprendre les différents facteurs explicatifs concernant le contenu déstructuré de certains témoignages de victimes. L'intervention rappellera succinctement les principales raisons pour lesquelles seule une petite minorité de victimes décident de porter plainte. Les chiffres relatifs aux taux de classement sans suite et de condamnations seront rappelés.

 

La présentation s'attachera à faire le lien entre les connaissances scientifiques relatives aux effets psychologiques d'une agression sexuelle et des violences conjugales et l'impact qu'ils peuvent avoir sur les récits des agressions. La présentation mettra en regard le taux de fausses allégations pour des faits de violences conjugales ou sexuelles face à celui relatif à d'autres types de délits.

 

La présentation mettra aussi en balance l'intérêt à déposer une fausse plainte de viol et l'absence d'intérêt à la déposer, considérant les nombreux désavantages. Début mai, la direction Égalité des chances du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles a exprimé sa grande satisfaction quant à l'adaptation du programme sur ce point. Le module est donc bien maintenu avec un titre adapté dans le programme d'information approfondi en matière de violences sexuelles ou pour la mise au point de sa description détaillée.

 

Pour conclure, vous demandez, madame Rohonyi, quel est le pourcentage des affaires de violences intrafamiliales ou sexuelles dans lesquelles de fausses déclarations avec des conséquences de grande envergure ont pu être identifiées, sachez qu'il n'est pas possible sur la base des données disponibles dans la BNG de fournir le nombre de faits enregistrés par les services de police en matière de violences intrafamiliales, de violences sexuelles pour lesquelles des fausses déclarations ont été établies. Ces informations ne sont pas reprises dans la base de données policière.

 

In die context wil ik erop wijzen dat in de memorie van toelichting bij het voorontwerp van de wet betreffende seksueel strafrecht het volgende is opgenomen: "Een volledige omkering van de bewijslast in die zin dat niet-toestemming steeds wordt vermoed bij seksuele handelingen en de voorafgaande toestemming moet kunnen worden bewezen door de verdachte, lijkt een brug te ver te zijn. Men kan bijvoorbeeld moeilijk verwachten dat de toestemming schriftelijk wordt genotuleerd of dat getuigen de verbaal verkregen toestemming attesteren vooraleer er seksuele contacten worden aangevat en dan nog is het risico op misbruik niet denkbeeldig. Anderzijds mag er geen afbreuk worden gedaan aan het in dubio pro reo-principe ongeacht met welk type delinquentie men wordt geconfronteerd. In geval van twijfel moeten de rechten van de verdediging ten volle kunnen spelen en zal de beklaagde of de beschuldigde vrijuit moeten gaan. Daarbij is het niet onbelangrijk te weten dat uit het rapport van de Hoge Raad voor Justitie blijkt dat het toch in 7,5 % van de gevallen van seksuele delinquentie om een valse aangifte blijkt te gaan. In de rechtspsychologische literatuur wordt gepreciseerd dat valse aangiften van verkrachting vijf keer zo vaak voorkomen als valse aangiften van de meeste andere misdrijven. Een volledige omkering van de bewijslast dreigt valse aangiften in de hand te werken en tot gerechtelijke dwaling te leiden."

 

Ook dat zijn elementen die we in een rechtsstaat onder ogen moeten durven te zien, collega's.

 

Ik kom bij de vragen van mevrouw Dillen over het College van procureurs-generaal en de communicatie.

 

Mijn ministerie verleent de absolute prioriteit aan dossiers inzake verkrachting en aanranding. Ook andere dossiers, zoals moordzaken en slagen en verwondingen, genieten een even hoge prioriteit. Het gaat hier om ernstige aantastingen van de fysieke of seksuele integriteit.

 

Sommige gerechtelijke onderzoeken nemen veel tijd in beslag omdat de verschillende betrokken partijen bepaalde rechten kunnen doen gelden, zoals het verzoeken om bijkomend onderzoek. Dat zijn rechten die we in het kader van het recht op verdediging, niet zomaar kunnen inperken. Ik zal me onthouden van persoonlijke commentaren maar wil in deze context wel wijzen op de uitspraken van bepaalde advocaten naar aanleiding van het wrakingsonderzoek door een advocaat van een verdachte in de zaak die het overlijden van een student van studentenclub Reuzegom behandelt. De woorden 'schandalig en 'een rechtstaat onwaardig' werden daar door collega-confraters in de mond genomen. Het is dus niet zozeer een kwestie van prioriteiten in het vervolgingsbeleid.

 

Mevrouw Dillen, om een concreet antwoord te geven op uw vraag over het mogelijke overleg met het College van procureurs-generaal, kan ik u zeggen dat we specifiek voor dossiers over seksueel geweld zeer graag verschillende omzendbrieven willen opstellen, samen met de procureurs-generaal, over de ruimere invulling van het begrip seksueel geweld. Die omzendbrieven moeten duidelijke richtlijnen bevatten om de verschillende vormen van seksueel geweld te duiden en waar nodig verbeteringen door te voeren aan het vervolgingsbeleid. Ik nodig ook graag de Gemeenschappen uit om samen met mij, in overleg met het College van procureurs-generaal, de dialoog aan te vatten.

 

Binnen het expertisenetwerk slachtofferbeleid wordt permanent gewerkt aan het verbeteren van de communicatie tussen het parket en de slachtoffers opdat een secundaire victimisering van het slachtoffer zou kunnen worden vermeden. Zo wordt op dit ogenblik de laatste hand gelegd aan een project rond informatiebrieven, gericht aan slachtoffers op een aantal sleutelmomenten binnen de strafprocedure. Tijdens die strafprocedure dient er ook sneller informatie door te stromen naar de slachtoffers toe. We gaan na hoe digitalisering daar een cruciale rol in kan spelen.

 

De magistraat kan steeds een dienst voor slachtofferonthaal vatten in een bepaald dossier. Slachtofferonthaal is een bevoegdheid van de Gemeenschappen. Of het aanbod moet worden uitgebreid, laat ik over aan hun evaluatie.

 

De wijze waarop een slachtoffer dat niet ingaat op het aanbod om contact op te nemen met de dienst slachtofferonthaal, dient te worden benaderd, behoort tot de bevoegdheid van de justitiehuizen. Tot daar de antwoorden op de vele vragen.

 

07.11  Vanessa Matz (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse extrêmement circonstanciée, comme vous l'aviez annoncé. Forcément, on a plus le temps en commission de voir les différents éléments que dans une réponse relativement rapide en séance plénière de la semaine dernière.

 

À propos de la violence sexuelle, vous avez déjà eu l'occasion de répondre largement au sujet de tous les dispositifs mis en place. J'étais surtout très attentive à ce que vous alliez dire en matière de cyberharcèlement. Vous avez fait référence à la loi sur le revenge porn principalement, que nous avions initiée et qui a été votée à l'unanimité à l'époque avec ce dispositif qui sert bien. On se rend compte qu'il y avait des doutes chez beaucoup d'entre nous par rapport à son fonctionnement. Mais c'est un dispositif intéres­sant qui répond à de vraies problématiques.

 

Mais le cyberharcèlement, ce n'est pas seulement la diffusion d'images à caractère sexuel sans le consentement de la personne. Le cyberharcèlement représente beaucoup d'autres choses. À ce niveau, je trouve qu'il reste un vide juridique quant au retrait de commentaires et de publications inadéquates. Cela reste assez problématique. On se rend compte que la justice ne peut pas non plus être saisie de l'ensemble de ces dossiers. Nous devons donc imaginer autre chose, un dispositif qui permette une action rapide, car il n'y a pas que la diffusion d'images qui blesse la victime.

 

Cela devrait plutôt être densifié au niveau fédéral avec des volets de prévention aux médias sociaux - je l'avais dit d'emblée au début de mon intervention. Au niveau du fédéral, je trouve qu'on n'a pas encore une vision assez globale de ce qu'est le cyberharcèlement et de la manière de répondre adéquatement - donc très rapidement - aux problèmes qui se posent, notamment pour enlever des photos, des images et des commentaires qui, sans être à caractère sexuel, participent au cyberharcèlement. Je serai donc extrêmement attentive au projet que vous allez bientôt - je l'espère - déposer sur ces points.

 

Je vous tends aussi la main en rappelant que je travaille sur ces sujets depuis des années et que je suis à votre disposition pour parfaire des éléments et relire des textes. Comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai pas besoin de savoir si cela est estampillé "Vivaldi" ou "Matz". Ce qui m'importe, c'est que les dispositifs soient les plus justes possible. Je me tiens donc à la disposition du gouvernement sur ces matières que je travaille depuis des années.

 

07.12  Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie car c'est une réponse en effet très circonstanciée. Je pense que le sujet est assez important pour que l'on puisse prendre le temps de bien répondre et de bien comprendre, comme vous l'avez fait et démontré, ce qui est existe et ce qui est mis en place.

 

Cela semble en effet, madame Matz, bien fonctionner, mais certains problèmes sont encore pointés du doigt. Je vous rejoins, madame Matz, parce que je m'intéresse depuis un petit moment à ce sujet, qu'il s'agisse du cyberharcèlement ou des hate speeches. On se retrouve finalement face à cette haine et à cette violence, et à des faits qui peuvent entraîner des conséquences graves.

 

Nous sommes presque toujours, monsieur le ministre, une guerre en retard en ce qui concerne les réactions. Je vois aussi le verre à moitié plein, rassurez-vous. De bonnes choses se mettent en place, mais je constate aussi qu'il y a encore du travail. Je salue aussi, absolument, monsieur le ministre, le fait que vous vous y atteliez, et que vous vous y attèlerez ici en commission de la Justice au cours des prochains mois.

 

07.13  Katleen Bury (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor het zeer uitgebreide antwoord. U wilt hier duidelijk werk van maken en dat is belangrijk. Maar ik hoor u constant sneren dat er al veel gedaan is, dat u ermee bezig bent, dat er zorgcentra zijn opgericht en dat ze tot tien zullen worden uitgebreid, waardoor de drempel voor de slachtoffers wordt verlaagd. Maar laten we even ernstig zijn: het gaat hier ook keer op keer om gruwelijke feiten. Het probleem is eigenlijk dat die niet correct worden bestraft.

 

U had het over een verhoging van de straffen en ik kijk daar samen met u naar uit, we zullen daaraan werken. Maar uw opmerking dat er al enorm veel is gedaan en we dus geen opmerkingen mogen geven, dat is dat echt een brug te ver. Immers, een en ander is gewoon niet in orde. Doordat de repressieve aanpak nergens op lijkt, blijven dergelijke gruwelijke daden zich ook afspelen. U zei dat preventie zeer belangrijk is, maar een deel daarvan is een repressie die hard genoeg is om daders af te schrikken. Daar ben ik van overtuigd.

 

Uw antwoord over de tool was nogal onduidelijk. U zei dat het een nuttig hulpmiddel is voor de justitie en dat het goed is om de grijze zone te benoemen. Anderzijds had u het over de invoering ervan bij sportclubs en scholen. Dat gaat dan over de bestaande tool voor minderjarigen; ik had het hier over meerderjarigen. U twijfelde er bovendien aan of men de tool wel bij justitie kan gebruiken. Als het een tool is voor de hele bevolking en die begrijpt hoe het vlaggensysteem moeten interpreteren, dan moet justitie dat ook kunnen.

 

We zien trouwens wel vaker bij justitie, dat er boven de hoofden van de mensen wordt geoordeeld en dat men blijkbaar niet weet wat er bij de bevolking leeft. Het is zeer zeker nuttig voor de justitie om dat vlaggensysteem in de opleiding mee te nemen. Men moet bekijken wat grensoverschrijdend is en wat niet. Tevens moet men nagaan of er een probleem is met de hiërarchie van feiten; dan kan men sommige feiten als verzwarend aanzien. De tool kan dus zeer zeker nuttig zijn.

 

Ik kan alleen herhalen wat ik in de plenaire vergadering heb gezegd, namelijk dat ik hoop dat u hierin even sterk volhardt als in het bestrijden van hatespeech. Hier moet immers werk van worden gemaakt. De straffen moeten veel hoger worden en men moet het feit dat daders vrijuit gaan, een halt toeroepen. Ze komen vaak na de helft van hun straf vrij en plegen dan nieuwe feiten, terwijl ze eigenlijk nog in de gevangenis zouden moeten zitten.

 

Ik hoop dat u daar even hard tegen zult optreden als tegen hatespeech.

 

Over de vrijheid van meningsuiting wil ik nog meegeven dat uw collega Somers kennelijk nog steeds een of andere haatimam, die stelt dat homoseksualiteit de meest erge en degoutante ziekte is en moet worden uitgeroeid, blijft subsidiëren. Dat valt dan onder de noemer van vrijheid van meningsuiting. Maar wanneer men een spandoek bovenhaalt, dan is dat een brug te ver en zult u het nodige doen om dat te verbieden. Ik dring erop aan dat u stopt met dat beleid van twee maten en twee gewichten, anders zal de bevolking u dat niet in dank afnemen.

 

07.14  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses et votre volontarisme. On se doit tous de considérer que les violences à l'encontre des femmes et des jeunes filles sont un fléau et une pandémie. On se doit donc d'agir en amont et en aval du phénomène. Il faut durcir notre arsenal répressif. Vous avez émis le souhait d'une nouvelle loi avant l'été mais je n'ai pas eu de détails quant au délai endéans lequel votre projet de loi serait sur la table du Parlement. Toutes les propositions de loi que nous avons déposées relatives au droit pénal sexuel sont pendantes et attendent ce projet de loi, puisqu'elles y ont été jointes. On ne le voit pas venir et je m'en inquiète.

 

Il faut aussi travailler sur la répression. La Conférence interministérielle "droit des femmes" a un grand rôle à jouer, notamment aussi pour ce qui concerne le suivi des auteurs, quel que soit leur âge. À côté du durcissement des peines, à côté de la circonstance aggravante qu'on se doit de prévoir en cas de viol collectif, à côté de l'amélioration de la collecte des preuves, il faut soutenir tous ces acteurs qui peuvent aider les victimes dans leurs démarches, pour faire face à leur détresse, et ainsi éviter qu'elles ne commettent l'irréparable. Il faut soutenir aussi les acteurs qui peuvent empêcher les agresseurs de passer à l'acte et ainsi protéger les jeunes files et les femmes.

 

Vous avez cité une série d'acteurs, par exemple les lignes d'écoute. Je pense aussi aux prisons et aux IPPJ qui doivent pouvoir proposer des programmes spécifiques pour les agresseurs sexuels. Les centres d'appui peuvent nous y aider. Je pense aussi aux centres de prise en charge des violences sexuelles, que vous avez évoqués tout à l'heure, qui doivent être accessibles tant aux majeurs qu'aux mineurs d'âge. Je pense aussi à la formation des magistrats et je suis satisfaite d'entendre que le module relatif au témoignage de la victime a pu être révisé.

 

Je pense aussi aux réseaux sociaux. Vous avez évoqué la loi du 4 mai 2020 relative à la diffusion non consentie d'images sexuelles qui demande aux réseaux sociaux de retirer au plus vite ces contenus. Aujourd'hui, je me demande toujours comment cette loi est appliquée. Vous nous avez dit avoir rencontré l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes mais aussi Facebook et Google. Je serais curieuse de savoir à quoi ces plates-formes se sont engagées.

 

Enfin, j'aborderai la question de la protection spécifique des mineurs en cas de viol.

 

Même si nous ne savons pas encore ce qui est prévu par votre projet de loi qui sera différent à ce niveau, je l'espère, de celui de M. Geens, le projet de loi initial du Code pénal prévoyait une possibilité de consentement éclairé dès l'âge de 14 ans sauf s'il y avait une différence d'âge de plus de cinq ans entre la victime et l'auteur des faits ou si la personne se trouvait dans une position d'autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime. Est-ce toujours d'actualité? En effet, on voit bien avec cette affaire, la jeune fille ayant 14 ans et les auteurs entre 17 et 19 ans, qu'une telle législation mettrait en danger les mineurs d'âge. Je me devais d'attirer votre attention sur ce point également. Pour le reste, je vous remercie de votre volontarisme.

 

07.15  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw zeer uitvoerige antwoord. Dat zijn we eigenlijk wel gewoon van u. Ik ben erover verheugd dat u op een positieve wijze wil ingaan op de verschillende vragen die ik aan u heb gesteld. Ik zal met bijzondere aandacht de aangekondigde omzendbrieven opvolgen. De omzendbrieven moeten het vervolgingsbeleid betreffende dergelijke strafbare daden verbeteren.

 

U stelt terecht dat de slachtoffers sneller moeten worden geïnformeerd. Ik verwacht uiteraard geen uitspraken over een lopend dossier door u, als minister van Justitie. Twee jaar moeten wachten en als slachtoffer niet geïnformeerd worden in het dossier dat ik heb aangekaart, is bijzonder frustrerend. Het slachtofferonthaal en justitiehuizen spelen hier een heel belangrijke rol, maar voor de slachtoffers zelf is dat absoluut niet voldoende.

 

Slachtoffers begrijpen niet dat een procedure zo lang duurt, zeker wanneer de daders bekend zijn. U verwijst terecht naar de rechten van de verdediging, die inderdaad moeten worden gerespecteerd. We stellen in de praktijk echter toch wel vast dat al te vaak advocaten keer op keer gebruikmaken van de mogelijkheid om bijkomende onderzoeksdaden te vragen, waardoor de procedure voor de raadkamers voor maanden wordt uitgesteld. Op een of andere manier moeten we hier toch eens over durven na te denken. Moeten hier geen bepaalde grenzen aan gesteld worden? De rechten van de verdediging moeten zeker gerespecteerd worden, maar ook slachtoffers hebben rechten.

 

07.16  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

07.17  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse détaillée. Je n'ai pas pu poser de question, mais je tenais à réagir en réplique. J'ai écouté attentivement votre réponse, qui englobe différents niveaux. Mais il reste un élément, à mon avis fondamental, à côté duquel on passe.

 

Vous parlez d'alourdir les peines. C'est très bien, cela peut aller dans le bon sens. Mais à quoi cela sert-il d'alourdir les peines quand quatre auteurs sur cent sont poursuivis devant un tribunal? Il y a un problème de base. Seulement 10 % des victimes osent porter plainte. L'accueil est assez culpabilisant. Les policiers manquent de formation pour gérer ce genre de plaintes. Et surtout, la moitié de ces dossiers sont classés sans suite.

 

La question du viol est un problème sociétal. Cette problématique sociétale se retrouve au sein de nos institutions.

Des moyens doivent être investis pour la formation des policiers. Des moyens humains et financiers doivent être octroyés à la justice pour lui permettre de traiter ces plaintes, pour éviter le classement sans suite. Je n'ai rien entendu à ce sujet.

 

Par ailleurs, il y a aussi la question des centres de prise en charge des violences sexuelles. Vous en avez promis trois pour 2021. Finalement, il n'y en aura que deux. Ne serait-il pas nécessaire de revoir cette décision et d'investir encore plus à ce niveau, tout en investissant aussi dans l'appareil judiciaire et l'appareil policier pour donner les moyens de mener des enquêtes, de prendre les plaintes au sérieux et d'être formés pour pouvoir faire face à cette problématique? Si on veut alourdir les peines, il faut que les victimes puissent porter plainte, qu'elles soient prises au sérieux et que des poursuites judiciaires soient engagées, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'évaluation de la pertinence des informations communiquées dans le casier judiciaire" (55018163C)

08 Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De evaluatie van de relevantie van de meegedeelde informatie uit het strafregister" (55018163C)

 

08.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, le 5 mai dernier, je vous interrogeais concernant la communication de l’extrait du casier judiciaire qui, dans certains cas, constitue inutilement un frein à la réinsertion professionnelle. À cette occasion, vous avez déclaré avoir demandé auprès du SPF Justice une évaluation de la législation en la matière. Les résultats de cette évaluation étaient attendus pour le 19 mai. En conséquence, monsieur le ministre, quelle méthodologie avez-vous utilisée pour procéder à l’évaluation? Quels acteurs avez-vous consultés? Avez-vous par exemple pris contact avec des associations de terrain comme Dispositif Relais, des syndicats ou des organisations patronales? Avez-vous également pris en compte la pratique de nos voisins européens en la matière? Quelles conclusions pouvez-vous en tirer? Disposons-nous des résultats de cette évaluation? Quels problèmes avez-vous pu identifier? Comment entendez-vous y répondre? La législation doit-elle être adaptée? Dans l’affirmative, votre cabinet envisage-t-il d’y apporter les modifications adéquates? Quelles sont les conclusions de l’évaluation concernant la possibilité d’interdire la reproduction ou de “voiler” le casier judiciaire pendant une durée de 6 mois à la sortie d’une peine d’emprisonnement? Et qu’en est-il de la mise en place d’une structure équivalente au Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag qui existe au Pays-Bas et qui est chargée de décider quelles sont les condamnations pertinentes à communiquer à l’employeur? Vous évoquiez également une concertation avec l’Ordre judiciaire afin d’améliorer la procédure de réhabilitation. Si celle-ci a déjà eu lieu, quelles pistes d’amélioration en sont ressorties? Si ce n’est pas le cas, quand celle-ci se tiendra-t-elle?

 

08.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Madame la présidente, madame Rohonyi, dans un intervalle de temps si court, une première analyse a été livrée par le SPF Justice sur le casier judiciaire central ainsi que sur la demande de réhabilitation. Aucun autre acteur n'a encore été interrogé car nous allons d'abord tracer nous-mêmes la voie à suivre sur la base d'une analyse, après quoi, dans une phase ultérieure, toutes les parties concernées seront bien sûr interrogées.

 

La première analyse concerne uniquement la législation belge. Aucune étude de droit comparé n'a encore été réalisée, ceci n'étant pas possible dans un délai aussi court. Si vous avez des suggestions de pays européens sur lesquels nous pourrions prendre exemple, je vous saurais gré de m'en informer. Nous voulons travailler de manière approfondie et donc prendre le temps.

 

En réponse à votre deuxième question, l'analyse a révélé plusieurs pistes et propositions possibles que je vais déjà partager avec vous, avec toutes les réserves d'usage. Ainsi, tous les acteurs possibles seront au courant des pistes que le SPF Justice va suggérer. Cela peut constituer l'amorce d'un débat intéressant. En outre, je suis ouvert à d'autres options qui, à ce jour, n'ont pas encore été reprises dans l'analyse du SPF Justice.

 

Plusieurs pistes sont envisageables. La première piste consisterait à modifier l'article 595, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle afin d'élargir la liste des condamnations qui, par exception, ne seraient plus reprises sur un extrait de type 595 ou modèle de base d'extrait du casier judiciaire. On pourrait, par exemple, décider de ne reprendre sur cet extrait que les condamnations à une privation de liberté ou à une peine d'emprisonnement ferme ou supérieure à telle durée.

 

Il faut cependant prendre en considération qu'à l'heure actuelle, les éléments qui ne sont pas mentionnés sur cet extrait visent plutôt un certain type de mesures ou de condamnations et ne sont pas fonction de la gravité de la condamnation ni du type d'infraction, de sorte que nous sommes d'avis que cette solution ne devrait pas être envisagée.

 

L'article 595, alinéa 2 du Code prévoit déjà la non-mention des condamnations légères, des condamnations par simple déclaration de culpabilité et des amendes imposées en raison d'infractions au Code de la route après un délai de trois ans.

 

Une piste consisterait à envisager d'étendre la liste à d'autres condamnations, comme celles visées par la loi Pandémie, ou de réduire le délai de trois ans afin que les condamnations cessent plus rapidement d'y être mentionnées, ou un mix des deux.

 

Une deuxième piste consisterait à adapter l'effacement automatique visé à l'article 690 du Code. Il existe plusieurs possibilités, comme réduire le délai qui est actuellement de trois ans, étendre l'effacement en fonction de la nature de la condamnation ou viser certaines infractions comme exceptions. Toutefois, viser une infraction spécifique dans le cadre de l'effacement pourrait poser des questions au regard des principes de légalité et de non-discrimination en réservant un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation identique. Si cette option devait être choisie, il conviendrait alors de déterminer de façon précise les raisons de cette différence.

 

Enfin, une dernière possibilité à envisager serait l'adaptation de la procédure de réhabilitation. Les critiques à l'égard de celle-ci ont trait au fait, d'une part, que cette procédure ne serait pas connue et, d'autre part, que la procédure serait lente. Afin de rencontrer ces critiques, une intervention législative n'est pas nécessairement utile. Au-delà, il pourrait être envisagé d'aménager cette procédure afin de réduire les délais. En outre, l'obtention de la réhabilitation est conditionnée à un délai d'épreuve. Celle-ci varie en fonction de la sévérité de la sanction et non du type d'infraction. Une piste pourrait être l'adaptation de cette durée d'épreuve.

 

En réponse à votre troisième question, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Dans ce court laps de temps, ce ne serait d'ailleurs pas judicieux. Les effets d'une telle décision déterminent grandement les possibilités de reclassement social qu'on veut attribuer à la personne condamnée. L'éventuelle révision du casier judiciaire et de la procédure de réhabilitation doit donc être menée de manière approfondie en concertation avec tous les acteurs concernés. L'avis du Collège des procureurs généraux est indispensable. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les autres modifications possibles. Comme indiqué précédemment, aucune étude de droit comparé n'a encore été reprise. J'attends vos suggestions.

 

Enfin, en réponse à votre dernière question, il convient de rappeler que, dans la mesure où cette procédure relève du ressort du procureur du Roi, l'avis du Collège des procureurs généraux est indispensable.

 

08.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. J'entends qu'une première analyse n'a pas pu porter sur une étude d'autres pays voisins en ce qui concerne la problématique de l'extrait du casier judiciaire. Je peux vous fournir une liste de pays intéressants mais je me permets déjà d'attirer votre attention sur ce que mettent en œuvre les Pays-Bas où se trouve le Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag qui est chargé de décider quelles sont les condamnations pertinentes à communiquer ou non à l'employeur.

 

Voilà donc une piste de réflexion assez intéressante! En tout cas, je pense que cette loi doit effectivement pouvoir être évaluée en tant que telle mais aussi en comparaison avec des pays étrangers afin de veiller à l'émancipation et à la réinsertion sociale des personnes, objet qui est d'ailleurs souligné dans votre propre accord de gouvernement et ce, tout en assurant la protection de la société.

 

Aussi, je pense que l'objectif est de clarifier les condamnations qui sont pertinentes et qui peuvent être communiquées à l'employeur sur la base de la gravité des peines, mais aussi et surtout sur la base de leur pertinence au regard de la fonction qui est sollicitée par la personne. J'ai bien évidemment conscience qu'établir une liste exhaustive est impossible, mais force est de constater qu'aujourd'hui, des abus résultent de la large formulation existant aujourd'hui dans la loi actuelle et que l'on doit, par conséquent, pouvoir y répondre tout en veillant bien évidemment à ne pas entraver le principe de non-discrimination.

 

Pour ce qui concerne la procédure de réhabilitation, je me permets de rappeler votre engagement, qui avait été pris en commission, le 5 mai dernier, à savoir d'inclure cette procédure de réhabilitation pour permettre à davantage de personnes ayant un passé judiciaire, par exemple dans le cas de petits délits de jeunesse, de retrouver un casier judiciaire vierge. Vous avez également pris l'engagement de vous concerter avec les magistrats dans ce but. Je n'ai pas saisi où en était la réflexion aujourd'hui. Une concertation sera en cours avec le Collège des procureurs généraux, mais je ne pense que ce soit les seuls acteurs à concerter dans ce cadre.

 

Il y a aussi la problématique de l'information auprès des personnes concernant cette procédure. Vous avez annoncé qu'une publication avait été mise en place sur la page internet du casier judiciaire central. Mais je me pose toujours la question de savoir si elle a porté ses fruits en termes d'information. A-t-on vu, depuis lors, les demandes de réhabilitation augmenter de manière significative? Sur certains points, je reste quand même sur ma faim.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Ben Segers aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De intercepties aan de Belgische kust" (55018423C)

09 Question de Ben Segers à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les interceptions à la côte belge" (55018423C)

 

09.01  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, voor de kust van Koksijde werden op 19 mei 49 vluchtelingen van hoofdzakelijk Vietnamese origine gered van op een amper 9 meter lange rubberboot. Ze vertrokken 's nachts wellicht in Noord-Frankrijk voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Een week later mei werden ongeveer 80 transitmigranten geïntercepteerd op het strand en in de duinen in Oostduinkerke die met een bootje de Noordzee wilden ingaan.

Wat kan u ons - telkens over de 2 situaties afzonderlijk - vertellen over de gevolgen die aan de intercepties werden gegeven?

Werd de referentiemagistraat mensensmokkel in beide situaties meteen op de hoogte gebracht?

Hoe verliep de samenwerking met DVZ en Bureau C en de cel MINTEH in het bijzonder?

Hoeveel niet begeleide minderjarigen waren er bij de resp. intercepties? Welke nationaliteit?

Werd de Dienst Voogdij meteen op de hoogte gebracht en door wie? Welke rol speelde de Dienst Voogdij vervolgens?

Werd de procedure voor een verontrustende opvoedingssituatie opgestart, vrijwillig dan wel gerechtelijk? Hoeveel keer? Welke rol speelde de gemandateerde voorzieningen hierin? Wat was het resultaat?

Heeft het parket gevraagd dat met jeugdzaken belast is onderzocht of een gedwongen maatregel nodig is? Wat was het resultaat?

Waar werden de minderjarigen geplaatst? Hoeveel werden er toegewezen aan resp. Esperanto en de gespecialiseerde centra voor de opvang van slachtoffers?

Hoe gebeurde deze plaatsing?

Hoe lang duurde het uiteindelijk voor de NBMV’s geplaatst werden, voor de verschillende sitauties afzonderlijk?

Hoeveel van de NBMV’s zijn ondertussen opnieuw verdwenen? Van welke nationaliteit? Waar waren de NBMV’s die verdwenen geplaatst? In een OOC, in Esperanto, in de gespecialiseerde centra, … ?

Werden er ook niet-NBMV’es toegewezen aan een gespecialiseerd centrum? Hoeveel procedures ‘slachtoffer mensenhandel’ werden er opgestart en op welke manier? Wat is de huidige stand van zaken?

Wat kan u verder vanuit ‘justitie’ melden over deze 2 situaties? Hoe beoordeelt u dit alles?

09.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Segers, wat uw eerste vraag betreft, bij het aantreffen van 49 vluchtelingen op 19 mei werden de betrokkenen bestuurlijk aangehouden en over­gebracht naar respectievelijk de scheepvaart­politie van Zeebrugge en de lokale politiezone Brugge wegens de grootte van de groep. In de week nadien werden 81 personen aangetroffen en zij werden overgebracht naar de lokale politiezone Westkust. Daar werd overgegaan tot de bestuurlijke afhandeling van de transmigranten en werd tegelijkertijd op zoek gegaan naar alle elementen die vanuit gerechtelijk oogpunt kunnen leiden naar de smokkelorganisatie die voor deze feiten verantwoordelijk zou kunnen worden gesteld. Inzake de inhoud van het strafonderzoek wordt uiteraard verwezen naar het geheim van het onderzoek.

 

Wat uw tweede vraag betreft, de referentiemagistraat werd onmiddellijk op de hoogte gesteld van beide intercepties en heeft de coördinatie overgenomen van het onderzoek naar feiten inzake mensenhandel.

 

Wat uw derde vraag betreft, de samenwerking verliep heel vlot. Ik heb dat ook mogen vernemen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De Dienst Vreemdelingenzaken is bij beide intercepties ter plaatse gegaan.

 

Wat uw vierde vraag betreft, bij de eerste interventie waren er twee minderjarigen van Vietnamese origine, bij de tweede interventie waren er zes minderjarigen, van wie twee uit Vietnam, drie uit Syrië en een uit Irak.

 

Wat uw vijfde vraag betreft, de dienst Voogdij werd inderdaad op de hoogte gebracht, telkens op de dag van de interceptie. De contacten zijn gelegd door de politiediensten en de aanwezige medewerkers van de DVZ. Bij de eerste interceptie werden de minderjarigen, die eerst aangaven dat zij bij de groep wilden blijven, in tweede instantie door de dienst Voogdij overgebracht naar Sürya en Esperanto. Bij de tweede interceptie werden de minderjarigen door de dienst Voogdij overgebracht naar Steenokkerzeel.

 

Wat uw zesde, zevende en achtste vraag betreft, kan ik u zeggen dat de procedure inzake een verontrustende opvoedsituatie niet werd opgestart, aangezien de minderjarigen voldeden aan de voorwaarden voor het toekennen van het statuut van slachtoffer van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden.

 

Wat uw negende vraag betreft, bij de eerste interceptie werden de minderjarigen op de dag na aantreffen overgebracht naar Sürya en Esperanto en in tussentijd werden zij humaan opgevangen door de politiediensten. Bij de tweede interceptie werden de minderjarigen op diezelfde dag nog overgebracht naar Steenokkerzeel door de dienst Voogdij.

 

Dan kom ik aan uw tiende vraag. Een Vietnamese minderjarige verblijft nog steeds bij Esperanto en is niet verdwenen. De andere Vietnamese minderjarige is verdwenen. De zes minderjarigen van de tweede interventie zijn ook reeds verdwenen uit het centrum in Steenokkerzeel.

 

Wat betreft uw elfde vraag, het statuut slachtoffer van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden werd toegekend. Hoeveel dat er waren en wat de huidige stand van zaken met betrekking tot deze minderjarigen is, heb ik reeds beantwoord.

 

Uw twaalfde vraag dan. Net zoals u heb ik mij de voorbije maanden bijzonder verdiept in de problematiek.

 

De voorzitster: Excuseer, mijnheer de minister, maar de tolken kunnen uw tempo niet volgen.

 

09.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijn excuses daarvoor.

 

Het drama in Essex heeft ook mij aangegrepen. Onze diensten van politie en Justitie leveren zeer verdienstelijk werk, in samenwerking met andere diensten, zoals DVZ, in zeer moeilijke omstandigheden. Zij verdienen daarvoor veel respect.

 

Ik denk dat het spreekwoord dweilen met de kraan open in deze prangende problematiek zeker van toepassing is, omdat de problematiek per definitie internationaal en zelfs mondiaal is. Gelukszoekers uit Afrika en het Midden-Oosten zijn bereid om veel te betalen om in Europa, en bij voorkeur het Verenigd Koninkrijk, te geraken.

 

Gisteren nog besprak ik deze problematiek met mevrouw Ghada Waly, de executieve directrice van het VN-bureau tegen drugs en criminaliteit, UNODC. Vanuit UNODC zal de aandacht voor het probleem niet verslappen en onder meer ook gericht zijn tegen de corruptie in sommige landen van oorsprong. Wij stellen alles in het werk om de criminele netwerken achter de smokkel in kaart te brengen en de verantwoordelijken te straffen.

 

Met betrekking tot deze concrete feiten kan alleen maar worden gesteld dat er aanwijzingen van mensensmokkel zijn met verzwarende omstandigheden. U weet dat ik daarover vanwege het onderzoek weinig kwijt kan. De aanpak van mensensmokkel is uiteraard een prioriteit. Ik heb er alle vertrouwen in dat er vanuit de parketten, de betrokken lokale parketten, maar ook het federaal parket, stevig wordt ingezet op deze georganiseerde criminaliteit.

 

Ik wil u daarbij nog volgende elementen en problemen meegeven, die heel eigen zijn aan deze problematiek en waarop een goed beleid moet worden ontwikkeld.

 

Ten eerste is er de grensoverschrijdende context. Het zwaartepunt van mensensmokkel met kleine bootjes ligt in Frankrijk, waar nagenoeg elke nacht, zeker wanneer het weer gunstig is, talrijke kleine opblaasbare bootjes met kleine motoren, vaak overladen, op de Noordzee worden geduwd. Aan onze kust zijn de interventies relatief beperkt gebleven. Dat heeft te maken met de sociale controle aan onze kust, maar ook met de voortdurende inzet van politie en parket om bij elke beweging richting de Belgische kust meteen in te grijpen. Wanneer mensensmok­kel­organisaties hun terrein verleggen, spelen politie en parket hierop zo snel mogelijk in.

 

Specifiek met betrekking tot de small boats, wij verrichten op Belgisch grondgebied veel inspanningen om dramatische overtochten zoveel mogelijk te vermijden. Reeds herhaaldelijk werden in West-Vlaanderen voertuigen onderschept waarmee leden van mensensmokkelorganisaties bootjes naar Frankrijk aan het vervoeren waren. Reeds herhaaldelijk werden deze verdachten in hechtenis genomen en veroordeeld.

 

Ik verneem van mijn magistraten dat zij contacten onderhouden met hun Nederlandse collega's, waarbij de leider van een organisatie in Nederland werd gearresteerd ingevolge een joint investigation team.

 

Wat betreft de bootjes, het is opmerkelijk dat zij veelal in Duitsland worden gekocht, waarna de smokkelaars België doorkruisen richting Frankrijk. Onze Belgische onderzoeksrechters hebben de afgelopen maanden in verschillende dossiers al meermaals verdachten in Duitsland laten arresteren om hen via een Europees aanhoudingsbevel te laten overbrengen voor vervolging voor de Belgische rechtbank. Internationale contacten, onder meer met onze buurlanden, blijven dus belangrijk.

 

Onze referentiemagistraten Mensenhandel onderhouden goede contacten met buitenlandse collega's. Ons federaal parket maakt deel uit van de Focus Group for Prosecutors on Migrant Smuggling op Europees niveau en van de Noordzee taskforce, waarbij ook het parket van West-Vlaanderen geregeld wordt betrokken. Ik laat uiteraard niet na om in mijn contacten met collega-ministers en ambassadeurs, bijvoorbeeld van Duitsland, over de bootproblematiek te spreken.

 

Ten tweede, wat betreft de onderschepte transmigranten en de medewerking met Justitie, uit de ruime ervaring die parket en politie hebben, zeker in de kustregio, weten we dat de transmigranten bij het overgrote deel van de intercepties helaas niet bereid zijn om mee te werken met politie en parket om mensensmokkelaars te identificeren. Er kunnen daartoe tal van redenen zijn: het feit dat zij of hun familie onder druk staan, het feit dat zij reeds grote financiële offers hebben gebracht en dreigen de smokkelsom te verliezen of het feit dat zij van heel ver komen en in de laatste rechte lijn naar het Verenigd Koninkrijk hun kansen op een oversteek niet wensen te hypothekeren.

 

Verhoren van transmigranten leveren vaak weinig tot niets bruikbaar op. Zij willen de mensensmokkelaars niet verklikken of durven geen verklaringen af te leggen. Dit geldt des te meer voor transmigranten uit Vietnam, die a fortiori heel gesloten zijn en weinig tot geen relevante informatie willen geven. We moeten er dus niet van uitgaan dat ze uit dankbaarheid met ons zullen meewerken.

 

Waar we wel van mogen uitgaan, is dat transmigranten op het politiekantoor op de meest humane manier worden opgevangen. Er worden hen voedselpakketten overhandigd. Wat de interventie in Koksijde betreft, er werd mij meegedeeld dat elke persoon een covidtest heeft ondergaan en dat de gemeente Koksijde aan elk van hen een voedselpakket heeft overhandigd. Verder wordt, indien nodig, ook in medische bijstand voorzien.

 

In de praktijk betekent dat dus dat politie en parket zelf alles in het werk moeten stellen om mensensmokkelaars te identificeren en dat zij daarvoor alle objectieve elementen moeten verzamelen, los van de verklaringen van de transmigranten. De eerstelijnsvaststellingen van de lokale politie zijn daarbij van heel groot belang. We hebben deze week trouwens nog een speciale vormingssessie in het Nederlands en het Frans gehouden voor de lokale politie over het belang van die eerstelijnsvaststellingen.

 

Ten derde, wat betreft het statuut slachtoffer mensenhandel en de transmigranten en eventuele slachtoffers, al dan niet minderjarig, van mensenhandel, bij intercepties dient te worden nagegaan of slachtoffers al dan niet aan de voorwaarde voldoen om het statuut van slachtoffer mensenhandel met verzwarende omstandigheden toegewezen te krijgen.

 

Dat vraagt in eerste instantie een detectie door de politie, zoals omschreven in de omzendbrief van 2016, waarbij mensen worden ingelicht over dat statuut. Veel transmigranten wensen het statuut helemaal niet, aangezien zij vasthouden aan hun betrachting om in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

 

Zoals u net al aangaf, was de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens de twee incidenten aanwezig te Zeebrugge en te Koksijde, om transmigranten te horen door middel van een tolk. Dat impliceert dat ter plaatse niet alleen door de politie maar ook door de DVZ kon worden vastgesteld welke persoon aangaf interesse te hebben in het slachtofferstatuut. Het gebeurt heel vaak dat überhaupt niet aan de voorwaarden is voldaan, om het slachtofferstatuut toe te kennen. Vaak willen zij het contact met de smokkelorganisatie niet verbreken. De samenwerking met de gerechtelijke overheden blijkt ook heel vaak een struikelblok te zijn.

 

Magistraten wijzen mij erop dat aan de slachtoffers het voordeel van de twijfel kan worden verleend voor het geval een slachtoffer aangeeft dat hij of zij wenst te worden geholpen. Zoals echter gesteld, wensen veel transmigranten geen hulp onder de vorm van een beschermingsstatuut in ons land.

 

In casu is ook gebleken dat een jongedame die in Sürya werd opgevangen, geruggensteund door het slachtofferstatuut dat haar werd toegekend door de referentiemagistraat, opnieuw is verdwenen. Zes minderjarigen werden na de tweede interventie opgevangen via de dienst Voogdij in Steenokkerzeel en konden potentieel ook het slachtofferstatuut toegekend krijgen, maar zij verdwenen erg snel. Dit laatste wijst erop dat zij de facto geen hulp of bijstand wensten en wensten door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk.

 

Uiteraard volgen wij de situatie op het terrein op met politie en parket.

 

09.04  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord, wat nog een understatement is.

 

U weet dat voor mij de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel heel belangrijk is. U hebt in de feiten al getoond dat u ook dat standpunt genegen bent, wat u ook met uw huidige antwoord bewijst. Ik zal het antwoord wel nog eens rustig moeten nalezen. Het ging immers niet alleen te snel voor de tolken, maar zelfs voor een Nederlandstalige als ik ging zeker het eerste deel heel erg snel. Ik zal het antwoord echter herbekijken.

 

Waarom kom ik terug op specifieke cases en op specifieke casussen? Dat is omdat ik er vanuit de commissie over wil waken dat de bestaande regelgeving op de juiste manier wordt toegepast, ook om iedereen scherp te houden, zodat wij eventueel, indien iets misgaat, kunnen bijsturen en onze lessen kunnen trekken. Het allerliefste doen wij dat ook nog in de parlementaire werkgroep of commissie die later nog zal worden opgericht, om de strijd tegen mensenhandel door te lichten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La validation des modifications statutaires par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles" (55018499C)

10 Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De goedkeuring van statutaire wijzigingen door de Brusselse ondernemingsrechtbank" (55018499C)

 

10.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, l’on me rapporte que certaines associations souhaitant déposer des modifications statutaires auprès du Tribunal de l’entreprise de Bruxelles font face à un blocage administratif depuis plusieurs mois. Cette situation est évidemment particulièrement inconfortable puisque certaines modifications statutaires peuvent s’avérer cruciales pour le bon fonctionnement de certaines entités.

 

L’un des problèmes rencontrés concerne l'envoi des documents requis par recommandé au greffe du Tribunal de l’entreprise. Or, il semblerait qu’en cas de pièces manquantes, le Tribunal requiert l’envoi à nouveau de tous les documents, incluant ceux manquants mais également ceux qui avaient déjà été inclus. De tels envois coûtent une certaine somme, plus ou moins une dizaine d’euros par envoi. Certaines associations ont dû s’y reprendre à plus de 6 fois pour envoyer ces documents, ce qui correspond à 60 euros pour une simple procédure.

Si je suis bien consciente que l’adaptation du travail aux conditions sanitaires n’est pas évidente, il n’en demeure pas moins que, plus d’un an après le début de la crise, il soit inconcevable que certaines associations doivent attendre plus de 8 mois pour déposer des modifications statutaires auprès du Tribunal de l’entreprise.

 

En conséquence, monsieur le ministre:

- Avez-vous connaissance de cette situation? Dans l’affirmative, quel est le nombre de sociétés et d’associations concernés? Quelles mesures envisagez-vous de prendre afin de remédier à ce problème? Estimez-vous qu’une simplification de la procédure administrative de dépôt des modifications statutaires soit souhaitable? Si oui, de quelle manière?

- Est-il envisageable de permettre l’envoi des documents requis pour le dépôt de modifications statutaires par courriel?

- Est-il exact qu’en cas de dossier reçu incomplet, le Tribunal ne conserve aucune pièce, même valide, envoyée par les sociétés et associations qui souhaitent modifier leurs statuts? Dans l’affirmative, qu’est ce qui justifie une telle pratique? Pourquoi le Tribunal ne constitue pas un dossier avec toutes les pièces qu’on lui a transmis en vue de la complétion d’une tâche spécifique? Je vous en remercie.

 

10.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Madame Rohonyi, je vous remercie pour votre question. Êtes-vous au courant que j'ai déjà répondu à une question similaire de Mme Matz notamment sur la situation de l'ASBL TPAMP Touche Pas à Ma Pote? S'agit-il d'une question similaire?

 

10.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je dois vous avouer que je n'ai pas pris connaissance de cette réponse mais j'ai eu des échos de la part d'associations qui sont inquiètes de la situation plus générale concernant les modifications statutaires des ASBL.

 

10.04  Vincent Van Quickenborne, ministre: Je suis au courant de la citation de cette ASBL. Je vais pour l'essentiel répété ce que j'ai répondu à Mme Matz.

 

Sachez que sans numéro d'entreprise, il n'est pas possible pour le tribunal de l'entreprise de Bruxelles de faire une vérification sur les retours qui ont pu être faits dans un dossier particulier. 

 

Dès que le tribunal de l'entreprise constate une irrégularité, le dossier complet est renvoyé au demandeur déposant pour correction ou demande d'informations complémentaires. Très souvent, le tribunal constate  que les documents présentés sont incomplets. Dans son rapport annuel 2020, le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles livre un tableau de l'activité du greffe, c'est-à-dire du nombre de dossiers validés par le greffe et du nombre de dossiers qui ont dû, pour ce faire, être renvoyés au déposant pour correction ou demande d'informations complémentaires. Je vous communiquerai ce tableau.

 

Les chiffres renseignés livrent trois enseignements. Premièrement, le nombre de dossiers traités à Bruxelles est tout à fait considérable avec une douzaine de collaborateurs. Deuxièmement, le nombre de retours pour correction a augmenté entre 2018 et 2020; il semble que ceci soit dû à l'introduction du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA).

 

Les directives publiées sur le site du tribunal étant désormais rodées, le tribunal espère une baisse des retours pour correction ou complément d'informations à l'avenir. Ces retours occasionnent une charge de travail très importante pour le greffe. Troisièmement, on observe une très nette différence entre les sociétés et les ASBL, ce qui s'explique par le fait que les sociétés font le plus souvent appel à des professionnels ce que les ASBL, plus modestes, ne font pas.

 

Pour une question de pratique, un système de suivi n'est pas envisageable pour le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Le greffe de ce tribunal reçoit jusqu'à 200 demandes de publications par jour et ne dispose pas d'espaces de stockages nécessaires pour conserver toutes les demandes. Pour cette raison, les dossiers incomplets sont renvoyés dans leur intégralité avec la demande de compléter le dossier avant de le renvoyer avec tous les documents requis. Ainsi, les problèmes rencontrés sont souvent dus au fait du non-respect des procédures administratives et de ne pas avoir renvoyé tous les documents demandés.

 

Je comprends que cette façon de faire semble archaÏque et kafkaïenne, madame Rohonyi, et ressemble à un labyrinthe administratif. Heureusement, nous sommes en train de changer cela.

 

L'application eGREFFE du SPF Justice permet déjà à tous les citoyens de créer une ASBL en ligne. eGREFFE sera modernisée à l'été 2022. Elle permettra alors le dépôt numérique des modifications privées des statuts pour le grand public. Si le justiciable utilise la plate-forme eGREFFE, il signera électroniquement. Il n'y aura par conséquent plus d'obligation de signature originale manuscrite. Par contre, si le justiciable continue à utiliser la voie papier, la règle de la signature originale sera d'application et empêchera l'utilisation de l'email pour les modifications de statuts.

 

La modernisation, la généralisation et l'obligation d'utiliser la plateforme eGREFFE faciliteront la procédure administrative pour les entreprises avec ou sans but lucratif.

 

Pour l'instant, un dépôt numérique est déjà possible pour l'intervention d'un notaire (modification authentique) ou en passant par le Centre flamand d'étude et de documentation pour les ASBL qui est autorisé, dans le cadre d'une phase pilote, à intervenir pour les modifications de statuts privés. Comme on dit en anglais, change is on the way. Finalement, on pourra mettre fin à ce labyrinthe administratif.

 

10.05  Sophie Rohonyi (DéFI): Merci, monsieur le ministre, pour votre réponse. Je pense qu'effectivement, un des  enseignements de cette crise sanitaire est que l'on doit faire davantage preuve de souplesse au niveau administratif, en particulier en attendant cette fameuse digitalisation de notre justice, notamment en ce qui concerne l'envoi de certains documents par courriel. J'entends que l'on va mettre en place le dépôt de dossiers de manière numérique pour l'été prochain. C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que cela sera un vrai bénéfice pour les personnes qui créent ces ASBL. C'en sera un aussi pour le personnel judiciaire, et en particulier celui des greffes qui, comme vous l'avez très justement souligné, est littéralement surchargé en ce moment.

 

Merci pour votre réponse circonstanciée, mais sachez que j'irai voir les réponses que vous aviez également données à ma collègue Matz.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le droit d'ester en justice des mineurs d’âge" (55018500C)

11 Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het recht voor minderjarigen om in rechte op te treden" (55018500C)

 

11.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, depuis près de 15 ans, des praticiens, des politiques et des acteurs de la société civile plaident pour l’extension du droit d’ester en justice aux mineurs. Ces réflexions découlent du véritable changement de conception que notre société se fait de l’enfant ces dernières années, le considérant davantage comme un sujet de droit, plutôt qu' un objet de droit.

 

L’article 12 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant consacre en effet un droit de participation à l’enfant, notamment en matière de justice. Ce droit comprend le droit d’être entendu dans les affaires qui le concerne, le droit d’être accompagné par un avocat lors des procédures judiciaires et également le droit d’ester en justice, autrement dit, le droit d’introduire une procédure.

 

Encore aujourd’hui, certains rejettent l’idée qu’un mineur puisse se prévaloir d’un tel droit de manière autonome alors qu’il est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Face à eux, de nombreuses associations de terrain, dont la coordination des ONG pour les droits de l’enfant et le Délégué général aux droits de l’enfant, dénoncent les difficultés liées à l’incapacité des mineurs, qui constitue parfois plus un obstacle qu’une protection leur permettant de faire valoir leurs droits.

 

En outre, durant les travaux de la Commission Justice sur les droits des fratries, le droit d’ester en justice pour les mineurs a déjà fait l’objet d’une attention particulière. Plusieurs collègues, incluant votre prédécesseur, Koen Geens, mais également celle qui était auparavant Ministre francophone de l’Aide à la Jeunesse, Catherine Fonck, ont exprimé qu’il y avait lieu, en effet, de nous pencher sur cette problématique. Comme je l’ai dit en plénière le 12 mai dernier, une réflexion doit s’amorcer afin de garantir aux mineurs un droit d’action propre, assorti de l’assistance d'un avocat spécialement formé à cet égard, en particulier lorsque les situations sociales extrêmement difficiles auxquelles ces enfants ont été confrontés en ont fait des êtres particulièrement matures et responsables.

 

•Estimez-vous qu’une réflexion sur l’élaboration d’un droit d’ester en justice pour les mineurs est envisageable pour permettre à toutes parties prenantes intéressées d’évaluer la législation actuelle en la matière et de se pencher concrètement sur la manière dont elle pourrait être améliorée afin de permettre enfin aux mineurs de se prévaloir d’un réel droit d’action?

 

11.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Chère collègue, une réflexion sur un droit d'accent direct des enfants afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits garantis par la convention sur les droits de l'enfant serait en effet intéressante. Vous avez déjà énuméré des éléments pour cette réflexion et j'ajouterai d'autres considérations.

 

Mener cette réflexion n'est pas aisé dès lors qu'elle s'inscrit dans un débat beaucoup plus large. Ce droit d'accent illustre un changement de mentalité dans la perception des droits de l'enfant par les membres de la société. Un droit de participation de l'enfant suppose qu'on lui reconnaisse un certain degré d'autonomie, là où notre droit privilégie plutôt la protection de ses intérêts par son représentant légal en raison de son état de vulnérabilité.

 

Par ailleurs, comme cela a été rappelé par plusieurs intervenants lors des auditions sur votre proposition de loi en ce qui concerne les liens personnels entre frères et sœurs, les juridictions ont reconnu un effet direct à l'article 12 de la convention sur les droits de l'enfant qui consacre le droit de participation de l'enfant à l'exercice de ses droits mais sa portée se limite à lui reconnaître un droit d'être entendu en justice.

 

Comme vous pouvez le constater, une participation active de l'enfant à l'exercice de ses droits nécessitera d'abord un débat sociétal sur la capacité des mineurs et sur la manière de défendre ou représenter ses intérêts en fonction de ses besoins. Par ailleurs, un droit d'action directe reconnu aux enfants devrait être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Or une intéressante réflexion est actuellement menée par le Conseil de l'Europe sur les droits et intérêts supérieurs de l'enfant dans les situations de séparation des parents. Ses conclusions devraient faire partie du débat qui s'ensuivra.

 

J'attire également votre attention sur le fait, comme l'indique l'article 3.2 de la Convention sur les droits de l'enfant, la prise en considération de l'intérêt de l'enfant doit tenir compte des droits et des devoirs des représentants légaux. Par conséquent, l'institution d'un droit d'action directe devra être le fruit d'un savant équilibre entre les intérêts des parents et ceux des enfants, même si l'intérêt de ces derniers doit rester prépondérant comme l'affirme la jurisprudence internationale.

 

En outre, comme le rappelle l'article 12.1 de la Convention sur les droits de l'enfant, la participation active de l'enfant à l'exercice de ses droits dépend de sa capacité de discernement. Tout enfant ne pourrait donc pas être en droit d'introduire une action judiciaire.

 

Enfin, il faudrait s'assurer que ce droit d'action ne soit pas instrumentalisé par un des parents pour s'opposer aux revendications de l'autre. Tous ces éléments démontrent que ce droit d'action doit être mûrement réfléchi avant d'être consacré dans notre législation. Pareille réflexion n'est pas prévue dans l'accord gouvernemental, mais je suivrai avec attention une éventuelle réflexion menée par la commission de la Justice.

 

11.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Ce que j'en retiens, c'est une certaine ouverture d'esprit par rapport au débat, et le fait que, dans le même temps, vous ne pouvez pas prendre l'engagement formel d'avancer sur cette question, celle-ci ne figurant pas dans votre accord de gouvernement. Par conséquent, la balle se trouve dans le camp du Parlement. C'est un enseignement que je retiens. Nous veillerons peut-être à entamer un large débat sur cette question, parce qu'il me semble fondamental.

 

Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'accorder au mineur un droit d'aide en justice identique au droit des majeurs. La question est de reconnaître finalement un droit fondamental, lui-même reconnu dans la Convention internationale des droits de l'enfant et qui peut, en particulier, être utile lorsque les situations sociales extrêmement difficiles, auxquelles certains enfants ont été confrontés en ont fait des êtres particulièrement matures et responsables. On l'a vu lors des auditions que nous avons eues en commission –.

 

Vous l'avez dit, aujourd'hui, le droit belge retient, de cet article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, un droit d'être entendu mais non celui d'ester en justice. D'après moi, nous devons faire évoluer les mentalités en la matière, tout en sachant que ce droit d'action au propre devra bien évidemment être adapté aux besoins des enfants, à leur âge, aux remarques des associations de terrain, des psychologues ou encore des juristes.

 

Aujourd'hui, nous disposons de pistes, précisément grâce aux travaux que nous avons effectués à la suite de ma proposition de loi. Ainsi, les barreaux ont-ils notamment insisté sur l'assistance d'un avocat neutre, indépendant et spécialement formé à la défense des mineurs.

 

Je pense qu'aujourd'hui on a des pistes qui nous permettent d'avancer et, par conséquent, de faire enfin confiance à la parole des enfants.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Questions jointes de

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le projet de coaching de victimes d’attentats" (55018550C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le coaching des victimes des attentats terroristes" (55018749C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le délai d’introduction d’une demande d’aide financière pour les victimes du terrorisme" (55018758C)

12 Samengevoegde vragen van

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het coachingproject voor slachtoffers van aanslagen" (55018550C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De coaching van slachtoffers van terreuraanslagen" (55018749C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De termijn voor de indiening van een verzoek om financiële hulp door terreurslachtoffers" (55018758C)

 

12.01  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, depuis le 22 mars 2016, l'aide aux victimes des attentats de Bruxelles est la clé de voûte pour la reconstruction des familles. Cette aide est complexe puisqu'elle nécessite d'être multidisciplinaire, financière, administrative, judiciaire, médicale, psychologique, etc. La législation belge sur ce sujet est un véritable champ de mines. Sans une aide de première ligne accessible et gratuite, les victimes sont livrées à elles-mêmes.

 

Récemment, je vous ai interrogé car nous avons découvert, dans la presse, que vous avez confié à l'association de victimes V-Europe, la mission de coacher les victimes de terrorisme. Pour ce faire, vous lui avez octroyé un subside de 300 000 euros. Votre cabinet a affirmé que ce projet était prêt à être lancé. Ce coaching de victimes du terrorisme débuterait dans quelques jours.

 

Je suis quelque peu surpris du manque d’informations autour de cette initiative. J’apprécie que vous et votre cabinet soyez proactifs sur ce dossier; néanmoins j’émets quelques réserves sur la méthode utilisée. Comme le rappellent si bien certains de mes collègues, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Dès lors, sur un dossier d’une telle importance et avec un tel enjeu humain, je souhaiterais obtenir un peu de clarté et des réponses précises de votre part.

 

Il existe deux associations de victimes de terrorisme: V-Europe et Life4Brussels. Comment justifiez-vous votre choix pour l’une de ces associations plutôt que l’autre? Ne pensez-vous pas qu'il incombait à l’État belge de jouer ce rôle, de remplir cette mission?

 

Le projet a-t-il été minutieusement étudié et finalisé? Pouvons-nous obtenir une copie intégrale du projet? Vous êtes-vous assuré que l’association V-Europe avait les compétences pour remplir une mission d'une telle importance? A-t-elle déjà assisté des victimes par le passé, auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes, par exemple?

 

V-Europe a obtenu un agrément auprès du SPF Justice pour assister des victimes auprès de la Commission pour l'aide financière aux victimes. Combien de victimes a-t-elle déjà assistées? Comment deux coachs seuls vont-ils pouvoir coacher les 800 victimes des attentats du 22 mars 2016 en une année? Quelle sera la formation de ces coachs?

 

L'association V-Europe a affirmé qu'elle agira de manière proactive vis-à-vis des victimes et qu'elle ira vers les victimes pour leur proposer son aide. L'association V-Europe peut-elle disposer des données personnelles des victimes qui ne sont pas inscrites auprès d’elle?

 

Avez-vous consulté l’Autorité de protection des données sur cette question? Qu'en est-il en matière de protection de la vie privée?

 

Vous avez proposé à la seconde association de victimes, Life4brussels, de collaborer avec V-Europe à ce projet. Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par collaboration?

 

Depuis janvier, j’attends votre retour sur la solution quant aux délais de forclusion afin de permettre aux victimes de prendre conscience des conséquences dommageables des attentats sur leur vie. Je vous ai déjà relancé en février; vous m’aviez répondu que vos services étudiaient la question. Qu’en est-il aujourd’hui, quatre mois plus tard? Je vous remercie.

 

12.02  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, en mars dernier, nous avions eu un large débat sur le suivi des recommandations de la commission Attentats. À cette occasion, je vous ai notamment interrogé sur la mise en place d’un fonds de garantie demandé dès les premiers mois suivant les attentats par les victimes et les associations qui les représentent. Vous l’avez alors confirmé: ce Fonds de garantie ne sera jamais mis en place, puisque vous avez préféré, à l’instar de votre prédécesseur, vous tourner vers le mécanisme assurantiel. Plus de cinq ans après les faits, nombre de victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016 ont pourtant toujours besoin d’une aide médicale, juridique, financière mais aussi psychologique dans le cadre de leur processus de reconstruction. Les associations, et en particulier Life4Brussels, jouent ici un rôle crucial de soutien aux nombreuses victimes qui se sentent encore totalement abandonnées par l'État.

 

Dernièrement, la presse faisait écho d’une décision d’octroi d’un subside à destination d’une autre association de victimes, V-Europe. Un montant de 300.00 euros, revu à la baisse en raison de l’année déjà entamée, a ainsi été alloué dans le cadre du coaching des victimes qui devrait débuter début juillet mais qui n’a toujours pas fait l’objet d'une explication détaillée. C’est bien évidemment une excellente chose. Se pose toutefois la question des circonstances qui ont entouré cette décision ainsi que le projet de coaching proposé par cette association.

 

•Pourquoi avez-vous décidé d’allouer un subside à cette association plutôt qu’à l’autre? Quels ont été les critères d’attribution dudit subside?

•Les compétences de l’association V-Europe en matière de coaching et d’aide aux victimes ont-elles été vérifiées?

•Combien de dossiers de victimes ont été traités par cette association depuis les attentats du 22 mars 2016?

•Le montant de 300.000 euros couvre-t-il l’intégralité des frais liés au coaching et à l'accompagnement des victimes?

•Étant entendu que le projet devrait débuter le 1er juillet, est-il déjà finalisé? Peut-il être déjà communiqué au Parlement? Une formation spécifique est-elle prévue pour les coachs?

•Le projet prévoit-il un encadrement des victimes étrangères non résidentes, ainsi qu'un encadrement des enfants victimes directes et indirectes d'attentats?

•Une collaboration a été proposée à l’autre association, Life4Brussels. Comment est-elle envisagée?

 

Monsieur le ministre, vous avez été interpellé à plusieurs reprises en ce qui concerne l’augmentation du délai légal d’introduction d’une demande d’aide financière pour les victimes du terrorisme auprès de la Commission pour l’aide financière.  Vous avez alors indiqué qu'une solution juridique était analysée par votre cabinet, compte tenu des délais déjà arrivés à échéance en 2020. Pour autant que de besoin, notre groupe rappelle qu’une demande constante de l’association Life4Brussels vise à ce que les demandes d’aide financière pour les victimes de terrorisme puissent être introduites à partir de la reconnaissance de l'événement en tant qu'acte de terrorisme, et au plus tard dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été statué définitivement par une décision coulée en force de chose jugée.

 

Cela permettrait de répondre aux besoins des victimes qui ont encore des frais à assumer mais aussi de mettre fin à une discrimination avec d’autres victimes, soit les victimes directes et sauveteurs occasionnels, qui, au sens de la loi de 1985, ont ont droit à un délai de trois ans à̀ compter du jour où̀ il a été́ statué́ dé́finitivement sur l’action publique par une décision coulée en force de chose jugé́e.

 

•Où en est votre réflexion sur la piste de solution visant à augmenter le délai légal d’introduction d’une demande d’aide financière pour les victimes du terrorisme?

 

•Un texte est-il actuellement en cours d’élaboration par votre cabinet? Dans l’affirmative, quand pourra-t-il être présenté au Parlement?

 

12.03  Vincent Van Quickenborne, ministre: Madame la présidente, madame Rohonyi, monsieur Boukili, j'essaie de regrouper les réponses aux différentes questions. C'est une réponse assez longue et je m'en excuse.

 

Je me réfère d'abord au débat en commission conjointe de l'Intérieur et de la Justice à la suite de la commémoration des cinq ans des attentats du 22 mars 2016. Cette commission a eu lieu le vendredi 26 mars 2021. Au cours de ce débat, j'ai déjà pu m'attarder longuement sur le projet de coaching des victimes. Je suis bien évidemment au courant de l'existence de ces deux associations. Dans ce cas, il ne s'agissait pas de faire un choix. V-Europe m'a spontanément envoyé une proposition détaillée.

 

Je suis tout à fait d'accord avec vous: c'est d'abord à l'État de prendre des initiatives nécessaires pour aider les victimes d'actes terroristes. De nombreuses initiatives ont déjà été prises à cet égard, aussi bien par les autorités fédérales que par les Communautés. Cela n'empêche pas la société civile de jouer un rôle, notamment une organisation telle qu'une association de compagnons d'infortune ou une association de personnes que l'on pourrait malheureusement qualifier d'experts par expérience.

 

La proposition développée par V-Europe est partie du constat que, malgré tous les efforts de tous les acteurs compétents et sans les nier, un effort supplémentaire pourrait être utile pour certaines victimes, à savoir le fait de pouvoir faire appel à des coachs. Des coachs peuvent assister les victimes de très près dans les démarches qu'elles doivent ou veulent entreprendre, et ce, en toute complémentarité avec l'offre existante. Cette approche n'est pas si exceptionnelle. Prenons l'exemple des missions particulières qu'accomplissent également les organisations d'aide aux victimes de la traite des êtres humains.

 

En réponse à votre deuxième question, je peux vous assurer que ce projet a bien été examiné de près. L'arrêté royal correspondant décrit précisément les tâches attendues et les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention. L'arrêté sera bientôt publié au Moniteur belge. Vous pourrez ainsi en prendre connaissance.

 

Le fait de satisfaire et de fournir des preuves de ses compétences est en effet l'une des conditions de la subvention accordée. Je me suis donc assuré à l'avance que l'organisation dispose des compétences requises. V-Europe est une ASBL internationale fondée en 2017. Ses actes peuvent être consultés au Moniteur belge.

 

Par arrêté royal du 19 novembre 2019, V-Europe a reçu l'agrément en qualité d'association pouvant assister les victimes d'actes de terrorisme dans le cadre des démarches entreprises par celles-ci vis-à-vis de la Commission pour l'aide financière aux victimes. Les conditions pour pouvoir être reconnu comme une telle association sont reprises dans l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

 

Cette disposition comprend un certain nombre de critères que l'association doit être en mesure de remplir en vue de recevoir cette reconnaissance. Il s'agit en particulier des conditions suivantes. Premièrement, l'association doit avoir pour objectif le soutien durable et efficace des victimes du terrorisme sans aucune discrimination.

 

Deuxièmement, une telle association doit pouvoir désigner en son sein des personnes ayant la formation nécessaire ou l'expérience professionnelle utile en ayant une connaissance juridique suffisante et dès lors applicable pour aider les victimes du terrorisme.

 

Troisièmement, elle doit disposer d'une liste des membres qui comprend les noms des victimes affiliées à l'association sur la base d'un enregistrement officiel effectif. Le dossier soumis par V-Europe pour cette reconnaissance a également été attentivement examiné par le service. C'est sur la base de cette enquête que cette reconnaissance a été accordée. L'arrêté royal fixe également un certain nombre d'exigences pour cette initiative, comme le fait qu'il doit y avoir au moins un coach francophone et un coach néerlandophone, possédant également les connaissances nécessaires en allemand et en anglais.

 

Il faut faire une distinction entre l'assistance aux victimes pour introduire un dossier auprès de la Commission, conformément à l'article 34 de la loi du 1er août 1985, et les interventions en faveur des victimes auprès du secrétariat de la Commission. L'article 34 prévoit en effet que "le requérant est entendu par la Commission s'il en fait la demande par écrit ou s'il l'estime nécessaire. Il peut à cet effet se faire assister ou représenter par son avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou une association agréée à cette fin par le Roi."

 

En ce qui concerne V-Europe, il faut remarquer que l'agrément de cette association est intervenu alors même que le délai pour introduire les dossiers arrivait à son terme et que la très grande majorité des dossiers avait déjà été introduite. Il est donc logique que peu de dossiers aient été introduits par ses soins. De plus, les interventions ponctuelles de V-Europe ont eu lieu par rapport à des points plus précis et à des victimes membres de cette association. Il en va de même pour l'association Life4Brussels.

 

Les victimes soutenues par cette association sont souvent assistées par un avocat qui partage les valeurs de ce groupe et qui a le pouvoir d'assister et de représenter ses clients en raison de son statut d'avocat. L'association Life4Brussels a obtenu son agrément par arrêté royal du 11 mai de cette année. La procédure en vue de reconnaître les associations a été fixée par l'arrêté royal du 17 mai 2019, modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986.

 

Dans le cadre de sa mission d'information, le secrétariat de la Commission a des contacts réguliers avec les deux associations et se tient à leur disposition pour répondre à leurs demandes dans les limites de sa fonction. À défaut d'enregistrements statistiques spécifiques, il n'est pas possible de fournir des données chiffrées à propos du nombre de personnes en faveur desquelles les associations de victimes sont intervenues.

 

En ce qui concerne votre question sur le coaching, nous nous sommes basés sur les propositions de V-Europe. Je pars en effet du principe que ces deux coachs ont du travail à faire.

 

Je vous rappelle que le travail de ces coachs vient compléter l'initiative régulière d'accueil et d'aide aux victimes.

 

Ces coachs peuvent agir à la demande de la victime ou par un contact proactif avec la victime ou ses proches. Il peut être établi à la suite d'un renvoi par un service d'accueil ou d'aide aux victimes. Ces renvois vers d'autres services sont toujours effectués avec l'accord de la victime afin que V-Europe puisse en toute légalité obtenir les informations sur la victime. À cette fin, V-Europe sera en contact avec la Cellule nationale victimes du parquet fédéral, avec la Commission pour l'aide aux victimes mais aussi avec les entités fédérées chargées de l'accompagnement des victimes.

 

En ce qui concerne la question de Mme Rohonyi, le projet ne prévoit aucune exclusion de victimes. De plus, l'arrêté royal de subventionnement prévoit explicitement la mission d'accompag­nement des victimes étrangères d'attentats terroristes sur le territoire belge non résidents et ce, via le moyen de communication qui s'avère le plus approprié pour la victime ou ses proches.

 

Quatrièmement, pour moi, l'essentiel est que toutes les victimes du terrorisme puissent faire appel à ces coachs. Il est vrai que mon ambition était d'améliorer la coopération entre les deux associations.

 

Permettez-moi de vous communiquer la chronologie et le compte rendu des faits. 

 

Le 25 janvier 2020, entretien avec V-Europe, à l'époque une association de victimes déjà reconnue. V-Europe m'a présenté, à ce moment-là, la proposition du projet de coachs.

Le 5 janvier 2021, entretien avec Life4Brussels, qui m'a également fait un certain nombre de propositions par la suite.

Mon cabinet commence à travailler sur toutes les propositions.

Le dimanche 7 mars, nous envoyons une invitation à Life4Brussels et V-Europe pour une réunion avec mon cabinet, le vendredi 12 mars.

Cette date ne convient pas, Life4Brussels ne répondant à l'invitation que le 12 mars.

Á partir de là, une nouvelle date sera recherchée pour une nouvelle réunion avec Life4Brussels. En attendant, nous prenons la décision de reconnaître Life4Brussels comme association de victimes. Cela se fera par arrêté royal du 11 mai.

Entre-temps, nous décidons de poursuivre le projet destiné aux victimes de V-Europe. La réunion avec les deux associations de victimes a finalement eu lieu le 7 mai. Pas avant, car il fallut reporter la réunion prévue à une date antérieure à cause d'un cas de force majeur de l'un des participants. Les représentants de Life4Brussels, de V-Europe et de mon cabinet étaient présents à cette réunion. L'objectif était que les deux associations de victimes coopèrent au-delà des limites de leur propre association dans l'intérêt de la victime. Cependant, à la fin de la réunion, Life4Brussels accuse V-Europe d'avoir commis des infractions. Par respect pour tous et parce que cela n'a pas fait l'objet d'une plainte, je n'entrerai pas dans les détails.

 

Mon cabinet a ressenti ces accusations comme grossières et très destructrices. Dans ce contexte, mon cabinet a clôturé la réunion en demandant à un des participants, à l'époque président honoraire de Life4Brussels, de tenter une médiation entre les deux associations. Il a immédiatement accepté la mission. Le 27 mai, ce médiateur informe mon cabinet qu'il démissionne de son poste de président honoraire de Life4Brussels. Il a  donc demandé à être déchargé de sa mission de médiation. Je réfléchis aux démarches ultérieures à entreprendre le cas échéant.

 

En ce qui concerne la question du délai d'introduction devant la commission d'aide aux victimes de terrorisme, il s'agit d'une décision prise sous la précédente législature. Sollicité pour allonger ce délai d'introduction, mon prédécesseur a demandé aux services du SPF, en collaboration avec le parquet fédéral et le secrétariat de la commission d'aide aux victimes, d'adresser une lettre de rappel à toutes les victimes identifiées qui n'avaient pas introduit de demande à la commission afin de leur permettre d'agir dans le délai légal. Ceci a eu lieu au début de l'année 2020, le délai venant à échéance le 18 mars 2020. Cette opération a été suivie d'effets: plusieurs centaines de dossiers ont été ouverts dans les derniers mois, dont plus de 220 introduits par l'avocat de Life4Brussels.

 

Le système adopté sous la précédente législature a toute sa logique. L'aide aux victimes de terrorisme est subordonnée à la reconnaissance des faits en tant qu'acte de terrorisme par arrêté royal. Ce principe figure à l'article 42bis de la loi du 1er août 1985. Cette reconnaissance ouvre un certain nombre de droits aux victimes d'actes reconnus en tant qu'actes de terrorisme. Citons le droit d'obtenir le statut de solidarité nationale et le droit de demander une aide financière.

 

Contrairement aux victimes de la criminalité ordinaire, qui doivent avoir déposé plainte et qui doivent justifier des dommages pour faire valoir leur préjudice contre l'auteur des faits, il suffit que les victimes du terrorisme établissent qu'elles sont victimes d'un attentat reconnu pour avoir immédiatement la possibilité de demander et d'obtenir une aide financière. Ceci est prévu par l'arrêté royal du 16 février 2017. Cet arrêté fixait le délai de trois ans pour introduire la demande. Cette règle figure aujourd'hui dans l'article 42 de la loi du 1er août 1985.

 

En synthèse, toutes les victimes, qu'elles soient victimes de terrorisme ou victimes de la criminalité ordinaire, disposent du même délai de trois ans pour introduire leur demande auprès de la commission. La différence réside dans le point de départ du délai mais pas dans le délai lui-même. Pour les victimes du terrorisme qui sont dispensées de déposer plainte et de faire un procès à l'auteur d'un attentat, le point de départ est l'arrêté royal de reconnaissance.

 

Le système est différent pour les victimes de la criminalité. Tout a été fait pour accélérer le processus d'aide financière aux victimes du terrorisme qui sont dispensées d'agir judiciairement contre les auteurs d'un attentat terroriste. Elles gagnent, de ce fait, beaucoup de temps par rapport aux victimes de la criminalité ordinaire, qui doivent attendre l'issue d'une procédure en justice.

 

Les procès en matière de terrorisme sont importants pour sanctionner les auteurs et établir la vérité. Ils ne sont cependant pas nécessaires du point de vue de l'indemnisation, celle-ci n'ayant rien à voir avec le processus judiciaire.

 

Je voudrais vous faire part des considérations suivantes. Premièrement, une modification du délai en faveur des victimes du terrorisme créerait une discrimination en défaveur des victimes de crimes ordinaires. Deuxièmement, le délai de trois ans est assez commun en Europe, la France faisant exception. Dans plusieurs pays, le délai est encore plus court. En Espagne, pays ayant une large expérience en matière de terrorisme, le délai est d'un an. Troisièmement, la commission pour l'aide aux victimes a suspendu l'examen de certains dossiers statués, dans de nombreux cas, sur une partie de la demande des victimes en leur octroyant des réserves pour les frais futurs. Le fait que le délai de trois ans est dépassé pour l'attentat de Bruxelles n'empêche donc pas que des aides soient encore accordées à l'avenir à des victimes qui ont introduit le dossier avant le 18 mars 2017.

 

Comme déjà dit, des informations ont été largement diffusées auprès des victimes en 2016 et un rappel a été envoyé à toutes les victimes connues en 2020 leur donnant la possibilité d'introduire une demande avant l'écoulement du délai. C'est pourquoi il ne me semble pas indiqué de revenir sur la décision prise par mon prédécesseur.

 

Pour terminer, le système de coach m'apparaît comme la pièce importante qui manquait au puzzle. Des coachs de référence, des experts aident les victimes non seulement sur le plan administratif mais également sur le plan psychologique et humain. Ils sont soutenus par un back-office assurant le relais avec les points de contact officiels de l'administration. Nous introduisons ainsi une autre approche des victimes; à partir de l'expérience de la victime elle-même, nous proposons une relation individuelle avec des experts expérimentés.

 

J'espère de tout cœur que ce système pourra faire la différence. Je vous remercie.

 

12.04  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, c'est une réponse très longue qui demande une réplique aussi longue. Je n'ai qu'une minute. Je reviendrai donc vers vous, monsieur le ministre, pour vous poser d'autres questions. Vous avez dit beaucoup de choses discutables.

 

Je voudrais revenir sur vos propos selon lesquels le projet était finalisé et qu'un arrêté royal arrivait. Quand? S'il est finalisé, normalement l'arrêté royal doit arriver assez rapidement. D'après les informations que j'ai, M. Van Tigchelt, de votre cabinet, avait souligné, au cours d'une réunion, qu'il faudrait construire le projet administrativement. Il avait même dit que l'invitation de Life4Brussels était là pour mettre des idées sur papier et élaborer ce système ensemble. Ce que je comprends, c'est qu'on donne 300 000 euros pour un projet qui n'est pas encore finalisé. C'est une première chose.

 

Vous n'avez pas donné de chiffres quant à ma question 2C, mais vous avez quand même accepté l'idée qu'il y avait très peu de dossiers chez V-Europe. Je ne comprends pas que l'on accorde 300 000 euros à une organisation qui représente très peu de dossiers. En face, on trouve Life4Brussels qui représente la grande partie des victimes et qui ne reçoit rien. Cela reste un point d'interrogation pour moi.

 

Sur la question des deux coachs, excusez-moi, il s'agit de deux coachs pour 800 victimes. Ce n'est pas faisable, sauf si vous espérez un miracle. Ce miracle ne se réalisera pas, je vous le dis déjà maintenant.

 

Pour terminer, ce projet ne fait pas mention des enfants par exemple. Les enfants ont été complètement oubliés du point de vue de l'aide aux victimes. Comment de simples coachs vont-ils traiter avec des enfants? Ne faut-il pas des personnes spécialisées pour traiter cette question?

 

Ce projet, tel que vous le présentez, ne donne pas une idée complète de ce qu'il faut faire. J'ai l'impression, sur la base des déclarations de M. Van Tigchelt de votre cabinet, que ce projet n'est pas abouti. Pourtant, il y a 300 000 euros dans l'air. Pourquoi précisément? Cela, on doit encore consulter des arrêtés royaux.

 

Monsieur le ministre, vous êtes là, on vous pose des questions. Vous pouvez donner des réponses chiffrées. Je veux bien aller consulter le Moniteur belge. Mais c'est la particularité d'un parlementaire: il peut poser des questions à un ministre. Le ministre doit donner des réponses. Sinon, tout le monde peut consulter le Moniteur belge. Je reviendrai vers vous avec des questions plus précises, et en espérant des réponses plus pointues et plus précises. Je vous remercie.

 

12.05  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, je serai également longue dans ma réplique, vu la longueur de la réponse du ministre.

 

Monsieur le ministre, merci pour votre réponse circonstanciée. Tout d'abord, j'entends que le projet de coaching a été soutenu, au regard de son objectif de soutenir les victimes. C'est bien évidemment une très bonne chose. Mais je pense que ce faisant, il faut aller au bout de la démarche, et alors veiller à soutenir toutes les victimes.

 

Or, V-Europe comme Life4Brussels ont toutes deux été reconnues par voie d'arrêté royal. Elles ont toutes deux mis en place un collectif d'avocats. Par contre, il y a une différence assez fondamentale entre les deux associations. Life4Brussels a introduit près de 300 dossiers devant la Commission pour l'aide financière aux victimes, ce qui n'est pas le cas de V-Europe.

 

Par conséquent, je ne comprends pas la différence de traitement qui existe aujourd'hui entre ces deux associations, au détriment en particulier de Life4Brussels, d'autant plus que l'octroi de subsides accordés aux associations de soutien aux victimes d'attentats constitue l'une des recommandations de la commission d'enquête Attentats que nous nous devons de suivre.

 

Pour le reste, beaucoup de questions restent en suspens en ce qui concerne le contenu de ce projet de coaching: la formation des coachs, la suffisance de deux coachs pour l'ensemble des victimes, le fait que l'accès à un coach serait réservé aux cas les plus graves. Comment va-t-on apprécier la gravité du cas qui donnerait droit, ou non, à un coaching?

 

Il y a aussi la question du rôle de ces coachs. Selon l'association V-Europe, leur rôle consisterait à aider les victimes à remplir des formulaires pour introduire des demandes pour les victimes auprès des assurances, des mutualités, des hôpitaux, de Medex, etc. Sauf que, nous en avons discuté, ces démarches ne sont pour la plupart plus possibles aujourd'hui, puisque les délais prévus pour ce faire sont arrivés à échéance. J'ai donc une petite incompréhension par rapport à cela.

 

Enfin, sur la question du délai légal pour l'introduction des demandes, je ressens de votre part une certaine fermeture quant à notre proposition, qui est émise depuis longtemps par les victimes et leurs représentants, de porter le délai à trois ans à partir de la reconnaissance de l'événement en tant que tel de terrorisme, comme aujourd'hui, mais aussi au plus tard le délai de trois ans à compter du jour où il a été statué définitivement par une décision coulée en force de chose jugée.

 

Cela permettrait de tenir compte de l'arrêt du 14 février 2019 de la Cour constitutionnelle qui avait poussé le législateur à mettre fin à la discrimination selon laquelle le délai dont disposait le sauveteur occasionnel pour introduire une demande d'aide auprès de la commission commençait à courir le jour de l'acte de violence et non à la date de la décision coulée en force de chose jugée, comme pour la victime directe.

 

Il me semble donc qu'ici il ne s'agit pas d'introduire une nouvelle discrimination mais au contraire de mettre fin à une discrimination qui touche les victimes d'actes terroristes.

 

Cela nous permettrait aussi de tenir compte des besoins des victimes. Soit parce que les victimes, lorsque le délai pour introduire les demandes est arrivé à échéance et alors qu'elles n'avaient pas été informées de son importance, n'étaient pas reprises comme telles sur les listes, soit parce que ces victimes sont confrontées à des besoins nouveaux. Même plus de trois ans après les faits, il y a des besoins qui peuvent avoir trait à leur santé physique comme mentale, mais aussi à la procédure judiciaire qui aujourd'hui est encore en cours.

 

C'est un aspect fondamental dont on doit tenir compte, en particulier au regard de l'arriéré judiciaire de nos cours et tribunaux mais aussi de la longue période qui reste encore nécessaire pour permettre à la cour d'assises de se prononcer dans ce procès. Ce dernier est véritablement un procès hors normes.

 

Je vous remercie pour vos réponses, mais j'aurais toutefois espéré de votre part une plus grande ouverture d'esprit par rapport aux besoins dont la satisfaction s'impose aujourd'hui pour ces victimes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De nieuwe Interpol-databank voor vermisten" (55018598C)

13 Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La nouvelle base de données d'Interpol relative aux personnes disparues" (55018598C)

 

13.01  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, INTERPOL werkt sinds kort met een nieuwe databank, I-Familia, om verdwenen personen terug te vinden en te identificeren. In die databank kan het DNA van familieleden van vermisten worden ingevoerd. De databank kijkt na of ze verwant zijn met een van de ongeïdentificeerde lichamen die overal ter wereld op identificatie wachten. Tot nu toe moest het DNA van de vermiste persoon zelf worden gebruikt wat niet evident is.

 

Internationaal wordt er veel verwacht van deze databank. Bij de lancering ervan werd bijvoorbeeld meteen een Italiaan geïdentificeerd. Het zal dus duidelijk een heel interessant instrument zijn voor het opzoeken van vermiste personen.

 

Ons land kan hieraan echter niet deelnemen omdat onze wetgeving dit niet toelaat. De Belgische databanken worden immers beheerd door Justitie en niet door politie. Ze mogen blijkbaar wettelijk gezien geen gegevens uitwisselen met politiedatabanken.

 

Mijnheer de minister, welke initiatieven zult u nemen om ervoor te zorgen dat ons land zo spoedig mogelijk kan deelnemen aan deze nieuwe INTERPOL-databank?

 

Het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek heeft aangekondigd dat ze zullen bestuderen hoe ons land hieraan toch kan deelnemen. Hebt u hierover reeds overleg gepleegd?

 

13.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega, het is belangrijk dat wij de modernste onderzoekstechnieken kunnen gebruiken, maar we moeten natuurlijk altijd nagaan of dat wel spoort met onze privacy en de fundamentele rechten en vrijheden van onze burgers.

 

Het NICC beheert de nationale DNA-databank Vermiste Personen sinds 1 juli 2018. In deze DNA-databank worden drie types van profielen geregistreerd. Ten eerste, profielen, opgesteld op basis van onbekende lichamen. Ten tweede, profielen van sporen van een vermiste persoon, bijvoorbeeld een tand of een haarborstel. Ten derde, profielen van verwanten van een vermiste persoon.

 

Het NICC vergelijkt deze profielen dagelijks onderling op nationaal niveau. Op internationaal niveau worden alle profielen van onbekende lichamen en van sporen van een vermiste persoon automatisch en dagelijks uitgewisseld met 22 Europese landen, waarmee België Prüm-operationeel is.

 

Verwanten van vermiste personen kunnen omwille van technische redenen en privacyredenen niet via Prüm met het buitenland vergeleken worden.

 

Deze sporen kunnen momenteel alleen geval per geval en eenmalig met het buitenland worden vergeleken, op de specifieke vraag van een Belgische magistraat via een Europees onderzoeksbevel.

 

I-Familia, beheerd door INTERPOL, voorziet echter in de mogelijkheid om verwanten van een vermist persoon wel degelijk automatisch internationaal te vergelijken. Het lijkt een krachtige tool om onbekende lichamen van over de hele wereld alsnog te identificeren. Aangezien het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, het NICC, de Belgische DNA-databank voor vermiste personen beheert, bestudeert het in samenspraak met mijn kabinet wat de wetenschappelijke en wettelijke mogelijkheden zijn in de context van de huidige, geldende DNA-wet. Op basis hiervan werkt het NICC een concreet voorstel uit hoe België zou kunnen deelnemen aan I-Familia. Dit zal worden voorgelegd aan alle betrokken partners, namelijk de federale politie, het federaal parket, de expertisecel DNA van het College van procureurs-generaal en mijn kabinet.

 

13.03  Marijke Dillen (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw vrij technisch antwoord, het is ook een heel technische materie. We zijn het er allebei over eens dat het inderdaad een heel krachtige tool lijkt. U bent gelukkig al onmiddellijk aan de slag gegaan met het bestuderen van de mogelijkheden om hieraan deel te nemen. Hebt u enig zicht op de timing? Wanneer krijgt België toch de mogelijkheid om aan dit interessante project deel te nemen?

 

13.04 Minister Vincent Van Quickenborne: Dat zal ik u schriftelijk laten weten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Vraag van Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De repatriëring van IS-vrouwen en kinderen" (55018744C)

14 Question de Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le rapatriement de femmes et d'enfants liés à l'EI" (55018744C)

 

14.01  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de minister, via de media konden we vernemen dat uw regering alles in gereedheid brengt om opnieuw enkele IS-terroristes te repatriëren. Over de opportuniteit van deze maatregel kent u het N-VA-standpunt. Berecht hen ginder. Laat hen ginder, waar ze de terreurdaden gepleegd hebben, of er althans deel van hebben uitgemaakt. Maar u bent daarover een andere mening toegedaan.

 

Daarom heb ik enkele vragen.

 

Om hoeveel personen die gerepatrieerd worden gaat het precies? Hoeveel van hen staan onder internationaal aanhoudingsmandaat? Hoeveel van hen werden reeds bij verstek veroordeeld?

 

Hoe wordt ingeschat of de vrouwen in kwestie nog IS-aanhangers zijn en of ze nog een potentieel gevaar betekenen voor onze samenleving?

 

Wat gebeurt er met de IS-vrouwen en hun kinderen zodra ze landen?

 

Wat is de kostprijs van deze hele operatie?

 

Waarom vindt deze operatie nu precies plaats?

 

Hebt u de optie bekeken om hen ginds te berechten? Welke stappen hebt u hierin ondernomen? Waarom lijkt deze piste van de baan te zijn?

 

De premier heeft destijds ook gezegd dat we ginder een tribunaal oprichten om hen ginds te berechten, maar daarvan is geen sprake meer. Ik ben dus benieuwd naar uw antwoorden.

 

14.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer Metsu, ik dank u voor uw volgehouden aandacht in dit moeilijke veiligheidsdossier. We hebben hierover de laatste keer van gedachten gewisseld in de commissie van 17 maart 2021 naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om in het belang van de veiligheid van ons land de mogelijkheid te creëren om kinderen jonger dan 12 jaar en hun moeders, na een individuele dreigingsanalyse door de bevoegde diensten, terug te halen.

 

Om te antwoorden op uw laatste vraag, voor alle FTF'ers blijven we streven naar een berechting voor de door hen gepleegde misdaden. De piste van een berechting ter plaatse blijft natuurlijk de voorkeur wegdragen. Tot op heden is er geen zicht op een doorbraak in het dossier berechting ter plaatse door de Koerden of door de Irakezen.

 

In het belang van de veiligheid van het land en in het belang van de meestal zeer jonge Belgische kinderen ter plaatse, rekening houdend met de precaire humanitaire en veiligheidssituatie in de kampen, werd het onvermijdelijk om andere pistes te gaan bekijken.

 

De piste van de berechting is een moeilijke piste, maar weet dat ik in de marge van de Europese Raad voor Justitie van maandag 7 juni 2021 overleg gepleegd heb met een aantal leden van de Corps Seven Group, met name Denemarken en Zweden. Ik heb er ook met terreurcoördinator Gilles de Kerchove over gesproken. Op dit ogenblik is er nog geen doorbraak in zicht. Maar we blijven daarop aandringen.

 

Ik kan u inderdaad bevestigen dat er de voorbije dagen een missie plaatsvond op het terrein ter uitvoering van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Over welke moeders gaat het? Hebben deze moeders de jihad-ideologie afgezworen? Zijn ze eventueel bereid om kinderen af te staan? Over welke kinderen gaat het? Kan de afstammingsband worden vastgesteld? Hebben zij de Belgische nationaliteit? Hoe stellen deze kinderen het? Al deze vragen zullen door deze missie moeten worden beantwoord, en die antwoorden zullen uiteraard op een bepaald ogenblik worden bekendgemaakt. Uw vraag over de kostprijs van de operatie moet u stellen aan de collega's van Defensie en Buitenlandse Zaken: dat behoort niet tot mijn bevoegdheid.

 

Op basis van dit voorbereidende werk kan een beslissing genomen worden over de individuele gevallen. Er zal te gepasten tijde worden gecommuniceerd hoeveel kinderen en hoeveel moeders kunnen worden gerepatrieerd. Wat de moeders betreft weet u dat zij in hechtenis zullen worden genomen, ofwel in het kader van de strafuitvoering, ofwel in het kader van een internationaal aanhoudingsmandaat van de onderzoeksrechter. Voor de kinderen zullen de passende maatregelen worden genomen door het jeugdparket of de jeugdrechter. Nogmaals, u weet hoe dit loopt: de voorbije jaren keerden reeds verschillende moeders en verschillende kinderen uit de jihadistische conflictzone terug, veelal via Turkije. In totaal gaat het, sinds we geconfronteerd worden met het fenomeen van de Syriëstrijders, om 125 FTF'ers waarvan een 30-tal vrouwen en reeds een 40-tal kinderen.

 

Wij hebben dus de voorbije jaren heel wat ervaring opgebouwd. U weet ook dat veel van die FTF'ers, ook van de vrouwen die in de kampen zitten, reeds bij verstek veroordeeld werden. Sinds het begin van de terreurcrisis werden er in ons land al meer dan 470 personen veroordeeld voor terroristische misdrijven, voor de anderen is er een internationaal aanhoudingsmandaat van de onderzoeksrechter.

 

14.03  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb geduldig mijn beurt afgewacht. U gaat in uw antwoorden acht of tien minuten over tijd. Als het over moeilijke vragen gaat, heb ik de indruk dat u er zich nogal gemakkelijk en snel vanaf wil maken. Ik heb geen enkel concreet antwoord gekregen. Ik zal vanzelfsprekend op die nagel blijven kloppen.

 

Wat u wel blijft aanhalen en herhalen is dat het in het belang van onze nationale veiligheid is. En dan wil ik toch twee casussen voorleggen: IS-terroriste Noura Firoud, u welbekend, keert terug en wordt veroordeeld; na vijf maanden celstraf is zij weer op vrije voeten, zelfs zonder elektronisch toezicht, zonder enkelband.

 

Deze week lezen wij in de krant dat een terroristenleider die een paar jaar geleden tot tien jaar celstraf veroordeeld is, onder voorwaarden alweer vrijkomt. Is dat dan allemaal in het belang van onze nationale veiligheid?

 

Ik heb daarnet een beetje tijd gehad en heb enkele zaken losjes opgeschreven. Mijnheer de minister, in de voorbije erg korte periode bent u erin geslaagd om gevangenen coronaverlof te verlenen, om een organisatie te subsidiëren waarvan de Franse partner verboden werd wegens moslimextremisme, om een dame met een hoofddoek te benoemen als regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en om te beslissen dat het garantiefonds voor de slachtoffers van terrorisme geen item meer is wegens geen budget. En een beetje later beslist u dan om die IS-aanhangers, om die vrouwen van terroristen terug te halen, want daarvoor is er blijkbaar wel geld genoeg. What's next?

 

Ik wil u suggereren om eens terug neer te dalen. Herinner u uw periode als burgemeester, tussen het volk, tussen de mensen. Dan weet u wat er leeft, wat er speelt, wat onze bevolking wil. Dat is niet die kleine bloemlezing van uw laatste beslissingen die ik daarnet gaf. Dicht bij de mensen, van Kortrijk tot Virton.

 

De strijd tegen terreur, en ik herhaal de woorden van een slachtoffer van terreur, wint men in de eerste plaats door er te zijn voor haar slachtoffers en niet voor haar daders, mijnheer de minister.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Vraag van Ben Segers aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De leeftijdsbepaling bij niet-begeleide minderjarigen" (55018722C)

15 Question de Ben Segers à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La détermination de l'âge des mineurs non accompagnés" (55018722C)

 

15.01  Ben Segers (Vooruit): In uw beleidsnota stelt u werk te willen maken van meer en betere voogden voor niet-begeleide minderjarigen. Hiervoor wilt u inzetten op snellere uitwisseling van informatie tussen alle betrokken overheden zodat we snel zekerheid hebben over de personen die verklaren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te zijn.

Om deze zekerheid te verkrijgen, dient soms een leeftijdsonderzoek uitgevoerd te worden. Uw collega staatssecretaris Mahdi heeft in zijn beleidsnota eerder reeds aangegeven dat door deze regering gewerkt zou worden aan een multidisciplinair leeftijdsonderzoek, “om zo te kunnen garanderen dat snel de nodige omkadering kan gegeven worden aan wie het nodig heeft, maar dat deze plaatsen ook voorbehouden blijven voor hen die er werkelijk recht op hebben. Op deze manier komen meerderjarigen niet terecht in de observatie-en oriëntatiecentra voor NBMV, waar de plaatsen op dit moment erg schaars zijn". De Dienst Voogdij is uiteraard verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit leeftijdsonderzoek,. Daarom heb ik de volgende vragen:

Welke stappen onderneemt u om een multidisciplinair leeftijdsonderzoek te ontwikkelen? In welke fase bevindt de ontwikkeling van dit leeftijdsonderzoek zich?

Wat houdt dit multidisciplinair leeftijdsonderzoek voor u in? Wat is uw doelstelling?

Welke diensten worden hierbij betrokken? Welke rol spelen bvb. andere actoren verantwoordelijk voor kind- en jeugdbescherming hierin?

In 2018 bracht EASO een vernieuwde guideline on age assessment uit. Hierin worden verschillende minimumvoorwaarden opgelijst, die gerespecteerd moet worden bij het uitvoeren van een leeftijdsonderzoek. Hoe zal het multidisciplinaire leeftijdsonderzoek zich verhouden tot deze guideline?

Welke buitenlandse voorbeelden onderzoekt u? Heeft u bvb. de praktijk van in het bijzonder Malta en daarnaast Cyprus, Denemarken, Duitsland en Frankrijk al laten onderzoeken? Welke lessen heeft u hier al uit getrokken?

 

15.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Segers, bedankt voor uw vraag. De finaliteit van het medisch onderzoek zoals we zien in de programmawet van 24 december over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, is door een arts te laten nagaan of een persoon meer of minder dan 18 jaar oud is en bij minderjarigheid een voogd aan te stellen.

 

Het European Asylum Support Office van 2018 beschrijft een multidisciplinaire benadering. Dit document is een praktische gids over leeftijdsonderzoek, geen bindend document. Het bundelt een reeks van bestaande praktijken in de EU-landen, waaruit blijkt dat bijna alle lidstaten medische leeftijdsonderzoeken toepassen. De multidisciplinaire benadering zoals beschreven in de EASO-gids neemt, naast de chronologische leeftijd, nog andere aspecten in overweging, zoals de noden van jonge migranten, de psychologische ontwikkelingsnoden en culturele en omgevingsfactoren. Met andere woorden, dat is een andere finaliteit dan de feitelijke meerderjarigheid of minderjarigheid vast te stellen. Dit veronderstelt dat men diepgaande gesprekken door gekwalificeerd personeel voert met deze jongeren.

 

De dienst Voogdij zet geen stappen om dergelijk multidisciplinair leeftijdsonderzoek te ontwikkelen. Bovendien is mij geen wetenschappelijke studie bekend die stelt dat op basis van gesprekken kan worden uitgemaakt of een persoon meer of minder dan 18 jaar oud is. Dit is steeds een zeer subjectieve interpretatie. Psychoaffectieve testen zijn niet in staat om dit onderscheid te maken, vermits ze de maturiteit van een persoon nagaan. Dit werd ook bevestigd door de Orde der Geneesheren.

 

Overigens voorziet het Burgerlijk Wetboek voor personen met specifieke noden, zoals zware mentale achterstand, in specifieke beschermingsmaatregelen. Geen multidisciplinair onderzoek dus zoals in de EASO-gids, maar de medische leeftijdsonderzoeken combineren vandaag reeds een radiografie van de pols, het sleutelbeen en een ortopantomagram, de zogenaamde triple test. Zij hanteren standaarddeviaties tot tweeënhalf jaar. De ondergrens van de foutenmarge wordt steeds gebruikt om te bepalen of iemand meer of minder dan 18 jaar is. Deze methode wordt internationaal gezien als de beste methode die er momenteel bestaat. Er vinden in verschillende universitaire ziekenhuizen, waaronder die van de KULeuven en de UGent, onderzoeken plaats om de methode van leeftijdsbepaling te verfijnen. De dienst Voogdij volgt deze evoluties verder op.

 

Daarnaast baseert de dienst Voogdij zich op alle elementen die voorhanden zijn: de documenten van de jongere, zijn verklaring in binnen- of buitenland, observatieverslagen van opvangcentra of voogden. De documenten worden onderzocht op hun waarachtigheid door de FOD Buitenlandse Zaken of de federale politie, dienst Bestrijding Valse Documenten. Wanneer er een gunstig advies is en een redelijke afwijking met de ondergrens van het medisch onderzoek, wordt voorrang gegeven aan het document. De dienst Voogdij respecteert het merendeel van de procedurele voorwaarden zoals beschreven in de documenten. Het principe van het voordeel van de twijfel wordt toegepast, maar wordt men tijdens het onderzoek beschouwd als minderjarige dan wordt men opgevangen in opvangcentra en geïnformeerd over het leeftijdsonderzoek. Men geeft zijn instemming met het onderzoek. Bij weigering wordt er geen medisch onderzoek uitgevoerd.

 

Het leeftijdsonderzoek wordt door gekwalificeerde professors, artsen en tandartsen uitgevoerd. Men kan tegen de beslissing in beroep gaan bij de Raad van State. Nieuwe elementen worden steeds onderzocht door de dienst Voogdij.

 

De huidige praktijk is effectief in lijn met de wetgeving en de internationale aanbevelingen. De dienst Voogdij neemt sporadisch kennis van praktijken in het buitenland. Angelsaksische landen zijn meestal principieel gekant tegen de medisch-wetenschappelijke benadering en baseren zich enkel op hun eigen praktijken, waarbij niet is aangetoond of deze betrouwbaar zijn.

 

In Frankrijk heeft men recent het uitvoeren van een medisch leeftijdsonderzoek in de wet opgenomen om misbruiken te vermijden. In Nederland kan de politie iemand op basis van uiterlijke kenmerken zonder meer als meerderjarig beschouwen, zonder verdere onderzoeken. In Duitsland zijn er dan weer verschillen per regio en is men heel strikt in het gebruik van röntgenopnames.

 

De dienst Voogdij heeft een adviesraad opgericht die wordt geleid door experts van de KUL en UGent om de huidige medische leeftijdsbepaling te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle ziekenhuizen deze onderzoeken op dezelfde wijze uitvoeren. In grote lijnen is de methode overal dezelfde, namelijk de triple test, maar er zijn toch verschillen. De adviesraad is uitgesteld om de gekende redenen. We bekijken de mogelijkheid om dit in het najaar te hernemen.

 

Daarmee denk ik al uw vragen te hebben beantwoord.

 

15.03  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de minister, op het eerste gezicht verbaast dit antwoord mij een beetje. Ik heb immers de beleidsnota van staatssecretaris Mahdi gelezen, waarin staat dat deze regering zou werken aan een multidisciplinair leeftijdsonderzoek. Dat is dan toch iets anders dan wat al bestaat. Ik vraag mij af wat de verhouding is tussen uw woorden en die beleidsnota.

 

Ik heb begrepen dat u van oordeel bent dat die EASO Guidelines een andere finaliteit hebben. Ik zal mij daar verder over informeren. Ik heb in elk geval begrepen dat de praktijk in het buitenland best al ver staat, dat ook de foutenmarges beperkt zijn en dat die wel degelijk een alternatief zou bieden voor wat in België bestaat. U weet dat in het koninklijk besluit over de voogdij wordt verwezen naar die multidisciplinaire leeftijdsbepaling. Ik denk dat daar zeker nog marge in zit om die bepalingen in de feiten in uitvoering te brengen. Ik informeer mij verder en kom zeker bij u terug.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Vraag van Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de HRJ aan de regering n.a.v. de zaak-Van Espen" (55018756C)

16 Question de Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations faites par le CSJ au gouvernement à la suite de l'affaire Van Espen" (55018756C)

 

16.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, u weet dat de Hoge Raad voor de Justitie een aantal aanbevelingen heeft geformuleerd naar aanleiding van de zaak-Julie Van Espen.

 

De Hoge Raad heeft heel recent een brief gestuurd, ook naar ons, de commissieleden, in onze hoedanigheid van wetgever, met de vraag naar een stand van zaken inzake de aanbevelingen en met de vraag om ze om te zetten in wetgeving.

 

U zal ook weten dat heel veel aanbevelingen die destijds werden geformuleerd, niet allemaal via wetgeving kunnen worden uitgevoerd. Dat moet ook beleidsmatig gebeuren. Een aantal gevraagde punten moet beleidsmatig gebeuren, namelijk onder meer door de uitvoerende macht.

 

Ik vermoed dat de brief met de vraag naar de stand van zaken inzake de aanbevelingen ook op uw kabinet is toegekomen en dat in de brief ook zal zijn gevraagd naar de eventuele vorderingen die door uw departement ondertussen al dan niet zouden zijn geboekt.

 

Wij hebben in de commissie afgesproken dat iedereen de vragen zal trachten te beantwoorden. Ik heb ter zake enig huiswerk voor u. Daarom heb ik de hiernavolgende vragen.

 

Ten eerste, hebt u al dan niet dezelfde vragen gekregen van de Hoge Raad voor de Justitie op het niveau van uw bevoegdheden? Hebt u al een antwoord opgesteld? Mogen wij kennis krijgen van het antwoord? Dat is immers relevant voor wat sowieso beleidsmatig dient te gebeuren?

 

Het wetgevende kunnen wij zelf achterhalen.

 

Kan u ook meegeven welke aanbevelingen op regeringsniveau al volledig werden geïmplementeerd en welke niet? Zijn er aanbevelingen die u niet wenst te implementeren? In voorkomend geval, waarom zou dat dan zijn?

 

16.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, mevrouw De Wit, wij hebben inderdaad dezelfde vraag van de Hoge Raad voor de Justitie ontvangen. Wij hebben tijd gekregen tot 28 juni 2021. Ons antwoord zal spoedig worden verzonden. Uiteraard kan het antwoord vervolgens worden gedeeld met de commissieleden.

 

In antwoord op uw tweede vraag kan ik u melden dat het nog te vroeg in de legislatuur is om aanbevelingen reeds volledig uitgevoerd te hebben. Ik heb in mijn beleidsverklaring en beleidsnota beloofd dat wij de aanpak van seksueel geweld als een topprioriteit beschouwen. Wij doen dat ook, niet het minst door de hervorming van het seksueel strafrecht. Ik hoop het wetsontwerp eind juni 2021 in de commissie voor Justitie aan u te kunnen voorleggen. Het zal daarna van het Parlement afhangen hoe snel wij de aanbeveling kunnen uitvoeren. Wij hebben het advies van de Raad van State ontvangen en zijn volop bezig met het finaliseren van de tekst.

 

Ook versterken wij wel degelijk de aandacht voor de slachtoffers. Wij zijn reeds actief bezig met de volgende aanbevelingen. De eerste aanbeveling is ervoor te zorgen dat de voorwaarden blijven gelden tot er een definitieve uitspraak ten gronde is. Wij steunen actief het ingediende wetsvoorstel van 27 februari 2020 tot wijziging van de wet van 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat de termijnen van de opgelegde voorwaarden in geval van vrijlating onder voorwaarden betreft, in de hoop dat het voorstel zo snel mogelijk de parlementaire procedure kan doorlopen.

 

Het verzekeren van een periodieke verslaggeving zullen we aankaarten op de eerstvolgende IMC justitiehuizen, aangezien de mogelijke invoering van het wetsvoorstel in overleg met de Gemeenschappen moet gebeuren.

 

De volgende aanbeveling is een verplichte behandeling achter gesloten deuren bij zedenfeiten. Wij ontvingen hierover reeds diverse kritische adviezen die allemaal zeggen dat dit niet in lijn is met de Grondwet. We zullen nu verder overleg plegen hoe een wijziging van artikel 190 van het Wetboek van strafvordering kan worden doorgevoerd met respect voor de Grondwet. Ook tijdens een gesprek met de Hoge Raad voor de Justitie is gebleken dat ze dezelfde bezorgdheid delen ten aanzien van deze aanbeveling.

 

De derde aanbeveling is het mogelijk maken van de combinatie van adequate straffen en toevoegen van de straf van opgelegde behandeling aan het Strafwetboek. De gesprekken over het ontwerp van boek I van het Strafwetboek zijn volop gaande, waarbij de opgelegde behandeling in de ontwerpteksten werd ingeschreven.

 

De volgende aanbeveling is de bevordering van gemeenschappelijk onderzoek naar een gebruiksgeschikt risicotaxatie-instrument. De risicotaxatietool maakt onderdeel uit van het project kwetsbare personen en is in volle ontwikkeling. Voor eind juni zouden volgende zaken zijn opgeleverd: een rapport partnerraad van de lokale politie, rapport partnerraad van het correctioneel parket, recidiverisico. In een volgende fase zullen we het systeem zo veel mogelijk voeden, zodat de risicotaxatie verder kan worden verfijnd.

 

Een andere aanbeveling is een proactieve en begrijpelijke communicatie met het slachtoffer. Bij een beslissing tot seponering zou dit onmiddellijk automatisch aan alle slachtoffers moeten worden meegedeeld. We zouden graag nog een stap verder gaan en bekijken hoe we tot een betere verwoording kunnen komen om aan slachtoffers kenbaar te maken waarom tot sepot werd overgegaan. Het slachtoffer heeft niets aan de kille stempel sepot bij gebrek aan bewijs. Ik zou graag overleg plegen met het College van procureurs-generaal om te bekijken of we het probleem eventueel via een COL kunnen oplossen.

 

De volgende aanbeveling wil een verduidelijking welke hulpverlening voor wie beschikbaar is en de vergemakkelijking van de toegang tot deze hulpverlening. We zullen bekijken of een eengemaakte website mogelijk is. De website van het Slachtofferfonds moet inderdaad duidelijker, meer gecentraliseerd en makkelijker navigeerbaar zijn. Op het niveau van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is er trouwens al een project lopende om alle websites te centraliseren op één site. Als we hier medewerking aan kunnen verlenen, zullen we dat ook doen.

 

Daarnaast zou het debat of de mogelijkheid geopend moeten worden om het slachtoffer het recht toe te kennen zich uit te spreken als probatiemaatregelen worden bepaald in de mate dat deze hem of haar aanbelangen. Deze aanbeveling zullen we zeker ter harte nemen bij de verdere werkzaamheden rond het Strafuitvoeringswetboek. De plaats van het slachtoffer in de strafuitvoering kan beter.

 

Een laatste aanbeveling is om de advocaat te stimuleren om een doorgedreven vorming op het vlak van seksueel geweld te volgen. We zullen overleg plegen met de beide ordes om te bekijken in welke mate een opleiding seksueel geweld kan worden gegeven gedurende de beroepsstage, alsook voor de advocaten van het Bureau voor juridische tweedelijnsbijstand.

 

Wat uw laatste vraag betreft, het is nog te vroeg om hierover definitieve uitspraken te doen. In de mate van het mogelijke willen we de aanbevelingen uitvoeren, voor zover zij budgettair haalbaar zijn en een breed draagvlak kennen. Laten we hierbij grondig te werk gaan want de aanbevelingen hebben een impact op heel wat diverse actoren bij de Justitie. Overleg is dan ook cruciaal. Aanbevelingen kunnen immers pas worden uitgevoerd als er een breed draagvlak is.

 

De voorzitster: Mijnheer de minister, ik wil u nogmaals vragen om iets trager te spreken. De tolken kunnen het zo onmogelijk vertalen.

 

16.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Gelieve mij te excuseren, de antwoorden zijn soms erg lang.

 

16.04  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, het is soms onmogelijk om de antwoorden te noteren en te bekijken wat er nog overblijft. Ik zal het verslag erop nalezen.

 

U had het over rapporten voor de risicotaxatie tegen eind juni. Er was ook gevraagd om een kruispuntbank op te richten maar ik meen dat u daar niets over gezegd heeft. Dat is nochtans essentieel want we zien vandaag dat het cijfermateriaal jammer genoeg nog te vaak ontbreekt. Een kruispuntbank is een essentieel gegeven, want meten is weten als men beleid wil voeren. Diensten moeten met elkaar kunnen communiceren en informatie moet gedeeld kunnen worden. Men moet kunnen meten wat werkt en wat niet. Dat was één van de aanbevelingen maar ik meen dat die niet aan bod is gekomen.

 

Ik besef dat veel van de aanbevelingen heel wat werk vereisen en dat er dus nog veel werk aan de winkel is. Als u het antwoord aan de Hoge Raad voor de Justitie formuleert, zeker voor de puur beleidsmatige zaken, reken ik erop dat u ons op de hoogte houdt, zodat wij dit kunnen opvolgen. Voor ons ligt de limiet immers binnen de werking van de commissie, namelijk wetgeving maken en u controleren. Het zou dus fijn zijn als u ons dat overzicht kan bezorgen.

 

16.05 Minister Vincent Van Quickenborne: Ik zal u dat antwoord bezorgen. Ik zal ook nagaan wat er gebeurd is met de aanbeveling inzake de kruispuntbank en het u schriftelijk laten weten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van Sophie De Wit aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De verlenging van de coronamaatregelen in het gevangeniswezen" (55018757C)

17 Question de Sophie De Wit à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La prolongation des mesures liées au coronavirus dans les établissements pénitentiaires" (55018757C)

 

17.01  Sophie De Wit (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, ik ben een klein beetje in de war, maar dat kan natuurlijk ook aan mij liggen. Op de ministerraad van 4 juni, dus vorige week vrijdag, hebt u een ontwerp van koninklijk besluit ingediend, en het werd ook goedgekeurd, dat sommige maatregelen verlengt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat ligt nu voor advies bij de Raad van State.

 

U zou heel wat maatregelen willen verlengen tot 30 september. Het gaat om de werking van Justitie en de rechtbanken en dergelijke meer. Het is op zich logisch dat u daarvan de verlenging vraagt. Er springt echter één thema in het oog waarmee ik erg bezig ben, namelijk met betrekking tot het gevangeniswezen. In de buitenwereld gaat alles stilaan terug open. Vandaag is trouwens een cruciale dag. Wij pikken de draad van het normale leven stilaan meer en meer op.

 

Ik lees echter in het koninklijk besluit dat u ook de maatregelen ter bestrijding van de gezondheidscrisis in de gevangenissen wilt verlengen tot 30 september. Als het gaat over een aantal maatregelen binnen de gevangenismuren, kan ik dat zelfs heel goed begrijpen, maar een aantal van die maatregelen heeft ook buiten de gevangenismuren gevolgen. Ik denk dan aan de strafuitvoering. Van wie wordt de straf reeds uitgevoerd en van wie niet? Wie moet zich aanmelden en op welke manier? U weet dat heel wat zaken werden uitgesteld en verdaagd. Van niet-dringende veroordelingen werden de straffen niet uitgevoerd en dergelijke meer. Aangezien het normale leven stilaan herneemt, zijn er vandaag heel wat minder argumenten om op basis van een koninklijk besluit af te wijken van straffen die uiteindelijk opgelegd werden door een rechter.

 

Enkele dagen geleden kreeg ik de nieuwe COL's binnen van het College van procureurs-generaal, dat blijkbaar wel beseft dat het stilaan tijd is om op het vlak van strafuitvoering alles te gaan hernemen, om de draad weer op te nemen. Het College heeft een COL uitgestuurd zeggende dat die omzendbrief 7bis uit 2020 vanaf 4 juni niet meer zal worden uitgevoerd. Vanaf nu moeten de straffen terug worden uitgevoerd. Het College spreekt dus eigenlijk uw ontwerp van koninklijk besluit op dat punt tegen. Het College zegt dat de hele achterstand tegen december ingehaald moet zijn.

 

Ik kom dan tot mijn vragen, mijnheer de minister.

 

Het is belangrijk dat we weten wat er binnen en buiten de gevangenismuren dient te gebeuren en welke de huidige gezondheidstoestand is. Kent u het percentage penitentiaire beambten en gedetineerden dat gevaccineerd is? Is inmiddels iedereen gevaccineerd? Hoeveel mensen werden positief getest? Zodra we een beter zicht hebben op de gezondheidssituatie, kunnen we nagaan welke maatregelen er moeten worden genomen.

 

Is de verlenging tot 30 september van de vervroegde invrijheidsstelling en de strafonderbreking goedgekeurd op de ministerraad? In de COL van het College van procureurs-generaal staat immers het tegenovergestelde. Hoe kunt u die twee elementen rijmen? Ik ben in de war en dat kan aan mij liggen, maar als u de maatregelen opnieuw verlengt, zie ik niet goed in hoe de deadline van 1 december 2021 die het College stelt om de achterstand in te halen nog haalbaar is.

 

Ik kijk alvast uit naar uw antwoord.

 

17.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw De Wit, ten eerste, de personeelsleden kunnen zich vrijwillig laten vaccineren in een van de tien vaccinatiecentra die hiervoor bij de penitentiaire inrichtingen werden opgericht. Ze kunnen zich ook laten vaccineren in het vaccinatiecentrum van hun regio.

 

We beschikken alleen over de vaccinatie­gegevens van personeelsleden die zich in de tien vaccinatiecentra lieten vaccineren. Ik kan dus geen overzicht geven van het totaal aantal gevaccineerde personeelseden, omdat een deel zich buiten laat vaccineren maar ook omdat men het vaccin mag weigeren.

 

Elk personeelslid heeft ondertussen de kans gekregen om zich minstens een keer te laten vaccineren. Tegen het einde van de maand zal elk personeelslid de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren. Er is ook al een extra moment ingelast om mensen die de eerste ronde hebben gemist een tweede kans te geven.

 

Ten tweede, op 8 juni hebben 3.518 gedetineerden, dat is 33 % van de penitentiaire bevolking, een eerste dosis van het vaccin gekregen en 641 gedetineerden hebben reeds een tweede dosis gekregen. Indien alles loopt volgens de huidige planning, zullen alle gedetineerden tegen eind juli twee vaccinaties hebben gekregen.

 

Ten derde, er werden meer dan 1.200 gedetineerden positief getest op COVID-19, sinds het begin van de pandemie.

 

Het personeel is wettelijk niet verplicht om aan de werkgever te melden dat men covidpositief is. We hebben dus geen cijfers over het aantal besmettingen van het personeel. Op 2 juni waren er 26 personeelsleden in quarantaine omwille van corona.

 

Ten vierde, de Ministerraad van vorige vrijdag heeft inderdaad de verlenging van de volgende coronamaatregelen die betrekking hebben op het gevangeniswezen goedgekeurd. Ten eerste, de vervroegde invrijheidstelling tot 30 september, de onderbreking van de strafuitvoering tot 15 oktober en de mogelijkheid voor de opschorting van de verschillende maatregelen tot 30 september, maar van deze mogelijkheid mag alleen gebruik worden gemaakt als het absoluut noodzakelijk is.

 

De verlenging van het koninklijk besluit ligt nu ter advies voor bij de Raad van State.

 

De verlenging is ingegeven door het feit dat het einde van de coronapandemie nog niet helemaal in zicht is en dat de vaccinatiecampagne in het gevangeniswezen weliswaar is opgestart maar nog niet zal afgerond zijn tegen 15 juli. Zo is het voor het beheer van de gezondheidscrisis in de gevangenissen noodzakelijk om de concentratie van de gevangenisbevolking niet te doen toenemen.

 

Het is juist dat het College van procureurs-generaal een omzendbrief genomen heeft tot opheffing van de richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerlegging van bepaalde veroordelingen tijdens de coronacrisis.

 

Het College van procureurs-generaal heeft in overleg met het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen besloten om te starten met de tenuitvoerlegging van veroordelingen van straffen tot drie jaar, omdat dit een categorie van veroordelingen betreft waarvan de overgrote meerderheid, overeenkomstig een ministeriële omzendbrief uit 2013, een beslissing tot toekenning van elektronisch toezicht krijgt en in afwachting van een aansluiting met de enkelband in strafonderbreking kan gaan.

 

De impact op de concentratie van de gevangenissen moet is deze fase nog relatief meevallen, terwijl toch reeds een aanvang gemaakt wordt van een gespreide tenuitvoerlegging met het oog op de inwerkingtreding van wet houdende de externe rechtspositie voor de veroordeelden met straffen tot drie jaar.

 

Voor de tenuitvoerlegging van straffen tussen drie en vijf jaar is de heropstart van de tenuitvoerleggingen sowieso afhankelijk gesteld van de niet-verlenging van de coronamaatregelen.

 

Met betrekking tot de opschorting van de uitgaansvergunning, het penitentiair verlof en beperkte detentie kan ik zeggen dat de opschorting van beperkte detentie reeds op 20 januari werd opgeheven. De opschorting van de uitgaansvergunning en het penitentiair verlof wordt nog mogelijk gemaakt in het koninklijk besluit omdat de gedetineerden nog niet allemaal gevaccineerd zijn en omdat wij ook niet alle effecten kunnen inschatten. Het koninklijk besluit voorziet echter alleen in de mogelijkheid voor de minister om dit op te schorten. Op dit moment heb ik niet de intentie om na einde juni een nieuw ministerieel besluit te nemen. In de praktijk zullen dus opnieuw uitgaansvergunningen en penitentiair verlof kunnen worden toegestaan.

 

Ik geef ook even mee dat er nu al een uitzondering bestaat die directies de mogelijkheid biedt om punctuele uitgaansvergunningen en penitentiaire verloven die noodzakelijk zijn in het kader van de reclassering toe te staan.

 

17.03  Sophie De Wit (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Er gaat mij ineens een lichtje branden want ik begrijp het nu veel beter. Aangezien de inwerkingtreding van ontwerp is uitgesteld, is het natuurlijk interessant om alle straffen onder de drie jaar nu nog snel te beginnen uitvoeren, omdat die nog gemakkelijk kunnen worden omgezet aangezien ze nog niet onder het strengere ontwerp vallen. Daarin ligt de magische grens om zeker te zijn dat de straf wordt uitgevoerd immers op 18 maanden. Het is dus wel handig aangepakt, maar u kent ons standpunt daarover.

 

De gezondheidscrisis is essentieel, ook voor de gedetineerden en de penitentiaire beambten, daar ben ik het helemaal mee eens. U weet echter ook dat ik vind dat de strafuitvoering een kerntaak is van deze overheid. Er zijn stilaan steeds minder redenen om zich achter corona te verschuilen om daar minder op in te zetten, zoals dat in de afgelopen maanden is gebeurd. Toen de deuren van de woon-zorgcentra dichtgingen, gingen de deuren van de gevangenissen open. Nu gaan de deuren van alle centra weer open, zelfs die van de cultuurcentra. Voor mij wordt het dan ook tijd dat de gevangenisdeuren zich opnieuw op een correcte en veilige manier gaan sluiten.

 

Dat moet gebeuren want een straf is een straf en een rechter heeft die om zekere redenen opgelegd. Het is dus te gek als we alle systemen blijven gebruiken om die uit te hollen. Ik wacht dus even af, zeker voor de straffen van meer dan drie jaar. Wij zullen dit zeker opvolgen, u kent onze bezorgdheid ter zake.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La vaccination des détenus et l’assouplissement des mesures sanitaires dans les prisons" (55018761C)

18 Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De vaccinatie van de gedetineerden en de versoepeling van de gezondheidsregels in de gevangenissen" (55018761C)

 

18.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous interrogeais la semaine dernière sur l’urgence de la vaccination des détenus dans les établissements pénitentiaires. Il me revient plusieurs interrogations du terrain à cet égard, notamment en ce qui concerne la question de la seconde dose pour les détenus qui sortiront de prison avant la fin du délai entre les deux doses, mais également pour les personnes (condamnés ou en préventive) qui arriveront en prison après les jours de vaccination.

Vous aviez déclaré par ailleurs qu’un schéma avait été élaboré en vue de l’assouplissement des mesures sanitaires dans les établissements pénitentiaires et soumis au conseil de prévention ainsi qu’aux organisations syndicales. Votre objectif était d’aligner cet assouplissement avec les mesures décidées lors du dernier CODECO et qui entrent en vigueur ce 9 juin, c'est-à-dire aujourd’hui.

Comment envisagez-vous de faciliter l’administration de la seconde dose de vaccin aux détenus qui sortent de prison avant la fin du délai entre les doses? Qu’en est il des détenus arrivant en prison après les jours de vaccination? Les nouveaux détenus appartenant à des groupes à risque seront-ils bien vaccinés de manière prioritaire?

Pouvez-vous m’exposer les détails du schéma d’assouplissement des mesures sanitaires? A-t-il été approuvé par le conseil de prévention et les organisations syndicales? Les mesures prévues vont-elles s’appliquer dès aujourd’hui? Quelles sont-elles précisément?

 

18.02  Vincent Van Quickenborne, ministre: Chère collègue, puisqu'il s'agit de questions quelque peu différentes, mes services ont demandé à rédiger une réponse séparée.

 

Les détenus qui sont libérés après leur première injection reçoivent une attestation du service médical local. Avec cette attestation, ils doivent prendre rendez-vous avec leur médecin, afin qu'il leur prescrive une deuxième injection dans un centre de vaccination externe. La procédure est identique pour les détenus qui, après leur première injection, sont passés sous surveillance électronique ou bénéficient d'une interruption de peine.

 

Les détenus libérés, en interruption de peine ou sous surveillance électronique, qui n'ont pas encore reçu leur première injection, doivent s'enregistrer comme tout citoyen libre dans un centre de vaccination. Si leur catégorie d'âge est déjà passée, ils doivent prendre contact avec leur médecin généraliste qui peut encore les faire enregistrer. Le détenu peut produire une attestation de détention à l'appui de cette inscription.

 

En ce qui concerne les détenus entrant, le service médical local collecte toutes les informations concernant leur statut de vaccination. Cela comprend le type de vaccin, la date de la vaccination, le numéro du lot. Les données collectées doivent être transmises à l'équipe de vaccination le premier jour de vaccination qui suit.

 

Les détenus incarcérés après avoir reçu leur première injection en dehors de la prison recevront la seconde dans l'établissement. S'ils ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer, cela ne pose aucun problème, le deuxième vaccin de Pfizer peut être administré en prison. S'ils ont reçu le vaccin de Johnson & Johnson, cela ne pose aucun problème non plus, car une seule injection suffit. S'ils ont reçu un autre vaccin, le service médical prendra contact avec le centre de vaccination externe, afin de récupérer le second vaccin et de l'administrer à la prison.

 

En tout état de cause, chers collègues, je peux vous assurer qu'on veillera évidemment à ce que tous les détenus soient vaccinés.

 

En réponse à votre deuxième question, à la suite des décisions d'assouplissement du Comité de concertation, le régime des visites et des activités en prison est élargi. La situation sanitaire actuelle ainsi que les campagnes de vaccination en cours nous permettent de franchir un pas vers la normalisation du fonctionnement des prisons, bien entendu dans le respect des mesures de prévention et d'hygiène qui restent indispensables.

 

Compte tenu des mesures à prendre, il est demandé aux établissements pénitentiaires de mettre ces assouplissements en place entre le 10 et le 14 juin 2021. L'assouplissement concerne les visites à table, les visites enfants-parents, les visites hors surveillance, les activités sportives et les autres activités collectives. Les visites à table sont autorisées avec un maximum de trois visiteurs, quel que soit leur âge. Ces visiteurs ne doivent pas toujours être les mêmes et les contacts physiques sont autorisés. La nourriture et les boissons à table sont également autorisées dans le respect des consignes d'hygiène et d'organisation pratique. Il en est de même pour les visites enfants-parents, collectives, accompagnées par des services externes. Ces mesures s'accompagnent de nécessaires mesures de ventilation des salles de visite et de désinfection systématique des chaises et des tables.

 

Les visites hors surveillance sont à nouveau autorisées. Le détenu est toutefois placé en quarantaine après la visite et subit un test covid à partir du jour 7 après la visite. Il reste en quarantaine jusqu'au moment où le résultat est connu et négatif. Les activités sportives à l'intérieur, pour autant qu'elles se déroulent au sein de la bulle des détenus, peuvent à nouveau avoir lieu.

 

Enfin, les autres activités collectives peuvent à nouveau être organisées dans les limites des restrictions sanitaires sur la capacité des espaces communs.

 

Ces mesures d'assouplissement ont été communiquées ce 8 juin à chaque établissement. Elles avaient été auparavant soumises au service de prévention et communiquées aux partenaires sociaux.

 

18.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, tout d'abord pour ce qui concerne la vaccination, je suis satisfaite d'entendre que l'on a pensé à ce qui doit être mis en place pour les personnes sortant de prison ou qui bénéficient d'une peine de surveillance électronique ou d'une interruption de peine pour qu'elles puissent bénéficier de leur deuxième dose de vaccin, et que l'on a tenu compte des détenus entrant en prison et qui auraient besoin d'un vaccin qui, en temps normal, n'y est pas administré.

 

J'insisterai sur le fait que le réel succès de la campagne de vaccination dépendra de la prise en compte de tous les publics et en particulier les plus vulnérables, en ce compris les détenus. J'entends votre volonté de vacciner au plus vite les détenus, mais j'ai malgré tout l'impression qu'au niveau du calendrier, le retard est conséquent au vu du taux de vaccination à l'extérieur.

 

Pour ce qui concerne les assouplissements des mesures sanitaires, je suis satisfaite d'entendre qu'ils seront mis en place dans les prochains jours. Toutefois, communiquer aux administrations pénitentiaires deux jours avant me semble tard. Je me pose des questions sur cette communication tardive des protocoles sanitaires.

 

Vous avez expliqué qu'une quarantaine devait être observée après les visites, au jour 7. Je me pose la question de l'absence de recours aux tests rapides. Ces tests rapides sont disponibles et ont une base légale. Pourquoi ne pas y avoir davantage recours afin d'éviter une quarantaine et ses effets sur les détenus?

 

C'est peut-être une question ouverte. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre. À défaut, je réintroduirai une nouvelle question. Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

19 Vraag van Stefaan Van Hecke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het onderzoek naar milieuschade door PFOS-vervuiling in Zwijndrecht" (55018719C)

19 Question de Stefaan Van Hecke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L'étude sur les dommage environnementaux causés par le PFOS à Zwijndrecht" (55018719C)

 

19.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Op de Antwerpse Linkeroever bij Zwijndrecht zijn werken begonnen voor de aanleg van de Scheldetunnel in het Oosterweeltraject. Door de werken voor de tunnel zullen er grote delen sterk met PFOS vervuilde grond overblijven. De oorzaak van de aanwezigheid van PFOS ligt bij het Amerikaanse bedrijf 3M, dat de stof er jarenlang produceerde.

Op Vlaams niveau maakt Groen zich zorgen over de te soepele toetsingswaarde en het ontbreken van wettelijke normen. Een deel van de grond zal geïsoleerd en afgeschermd worden, maar dit lost het probleem niet volledig op.

Bewoners hebben echter jarenlang op een vervuilde grond gewoond, met gevolgen voor de gezondheid. Dit terwijl het probleem wel al gekend was. Bij de bouwaanvraag (met bodemonderzoek) werd dit echter niet gecommuniceerd. Hieromtrent heb ik voor u de volgende vragen.

Op welke manier behandelt het parket dit dossier? Wanneer heeft het parket een onderzoek opgestart?

Welke onderzoeksdaden zijn reeds gebeurd en wat is de stand van zaken in het onderzoek?

Wordt hierbij ook gekeken naar de rol van afvalstoffenmaatschappij OVAM in dit dossier? En naar vzw Grondbank, bodembeheerder van de Vlaamse overheid?

Wordt er een onderzoek gedaan naar het nalaten van 3M, die bij het ontdekken van de vervuiling wel gestopt is met hun productie, maar de vervuilde terreinen niet heeft gesaneerd?

 

19.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer Van Hecke, het is niet omdat mijn antwoord kort zal zijn, dat uw vragen minder belangrijk zouden zijn. U weet dat uw vragen betrekking hebben op een lopend onderzoek, waarover ik niks kan en mag zeggen.

 

Het openbaar ministerie heeft een opsporingsonderzoek opgestart op 11 mei van dit jaar, ingevolge een klacht ontvangen vanwege een burger. Er is een uitgebreid verhoor van de klager gebeurd om de klacht te bevestigen en meer informatie in te winnen. Intussen werden er meerdere opdrachten uitgeschreven in het kader van het lopende strafonderzoek, waarover verder niet kan worden gecommuniceerd.

 

19.03  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik weet uiteraard dat u niet dieper op de zaak kunt ingaan. Het enige wat ik kan doen, is nagaan of het parket ermee bezig is, of er onderzoeksdaden worden uitgevoerd en dergelijke. Ik weet dat er bij de huidige stand van de procedure niet veel meer over gezegd kan worden, maar het feit dat er een klacht werd ingediend en dat men daarmee aan de slag is gegaan, is al een eerste stap in de informatie. Dank u wel daarvoor.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitster: Enkele vragen werden niet gesteld. Als wij niets van de vraagstellers hebben gehoord, vervallen die. We zijn door de vragen heen voor vandaag.

 

19.04 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijn excuses voor het te snel voorlezen van sommige antwoorden. Ik zal mijn leven beteren.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.27 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17 h 27.