Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales

Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen

 

du

 

Mardi 14 mars 2023

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 14 maart 2023

 

Namiddag

 

______

 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 07 et présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.07 uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

01 Vraag van Pieter De Spiegeleer aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris) over "De kostenstijging van 400 miljoen voor metrolijn 3 en de rol van Beliris" (55034015C)

01 Question de Pieter De Spiegeleer à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Personnes handicapées, Lutte contre la pauvreté et Beliris) sur "Les 400 millions de coûts supplémentaires pour la ligne de métro 3 et le rôle de Beliris" (55034015C)

 

01.01  Pieter De Spiegeleer (VB): Mevrouw de minister, mijn eerste vraag geldt bij wijze van gedeeltelijke inleiding tot de interpellatie die ik later breng.

 

De totale kosten voor de Brusselse metrolijn 3 zijn begroot op 2,3 miljard euro, maar die factuur zal door onder andere de inflatie en de grondstofprijzen nog stijgen. Volgens de Brusselse begrotingsminister Sven Gatz zullen de Brusselse schulden echter niet verder oplopen, en dat door opnieuw aan te kloppen bij het federale Belirisfonds. De bouw van metrolijn 3 wordt nu al in hoofdzaak gefinancierd met jaarlijkse leningen en door het federale Belirisfonds. De verder oplopende kosten zorgen ervoor dat het Belirisfonds hoogstwaarschijnlijk nog meer zal moeten bijspringen. Daarover heerst evenwel onduidelijkheid.

 

Volgens Sven Gatz is iedereen binnen “zijn" regering het erover eens dat het point of no return is bereikt. Met het extra Belirisgeld kan het BHG door de korte pijn van de oplopende kosten bijten, meent hij. Dat zou echter wel kunnen betekenen dat andere geplande projecten moeten worden uitgesteld. Die discussies moeten nog met de bevoegde minister – u dus – worden gevoerd, besluit Gatz.

 

Wanneer bent u officieel in kennis gesteld van het feit dat de totale kosten van het metrolijn 3-project met ongeveer 20 % zullen stijgen? Mogelijk zijn er al wijzigingen sinds ik de vraag heb ingediend.

 

Bent u dienaangaande al in officieel overleg geweest met de Brusselse minister van Begroting? Zo ja, wat was het resultaat van dat overleg? Zo niet, wanneer is een dergelijk overleg gepland?

 

Bent u bereid om met de federale regering de Belirisfondsen aan te wenden om de extra kosten voor dat project deels of grotendeels over te nemen?

 

Bent u bereid om bepaalde andere Belirisprojecten uit te stellen of te schrappen ten behoeve van het metrolijn 3-project, zoals gesuggereerd door de heer Gatz? Zo ja, welke wel en welke niet?  Zo niet, omwille van welke redenen?

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, het betreft hier één vraag, de interpellatie volgt later. Het gaat hier dus geen om samengevoegde vragen.

 

01.02 Minister Karine Lalieux: Mijnheer De Spiegeleer, vooreerst wil ik de rol van de federale administratie in dit project verduidelijken. De bouw van metrolijn 3 in Brussel bestaat namelijk uit twee delen. Het eerste deel, dat door de MIVB wordt beheerd, is de omvorming van de bestaande metrolijnen tussen het Albertstation in Vorst en het Noordstation. Het eerste traject omvat de bouw van een nieuw station tussen de haltes Anneessens, Fontainas en het Zuidstation, namelijk het station Toots Thielemans. Hiervoor wordt een verbindingstunnel gebouwd tussen de bestaande tunnel en het nieuwe station. De verbindingstunnel loopt onder het Zuidpaleis. Het tweede deel, met Beliris als gedelegeerd bouwheer, is de verlenging van het eerste traject tussen het Noordstation en het station Bordet in Evere. Dat tweede deel omvat de bouw van een nieuwe tunnel van viereneenhalve kilometer, zeven nieuwe stations en een stelplaats in Haren. Tussen de twee trajecten bouwt Beliris een tunnel onder de sporen van het Noordstation. Die tunnel is nodig om op termijn het eerste deel van de metrolijn tussen het Noordstation en het Albertstation in gebruik te nemen.

 

In het kader van die werken, werd ik op de hoogte gebracht van problemen bij de bouw van de verbindingstunnel onder het Zuidpaleis. De werken van Beliris aan het Noordstation moeten worden gecoördineerd met die van het eerste traject voor een gelijktijdige ingebruikname. Mijn kabinet werd in november 2022 geïnformeerd over de problemen met de werken onder het Zuidpaleis. Tot nu toe heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Beliris niet om extra financiële steun gevraagd boven op de 55 miljoen euro die het federaal fonds jaarlijks aan het project besteedt. In het samenwerkingscomité is hierover niet gesproken. Er is dus er dus geen sprake van dat andere projecten zullen worden stopgezet om de financiering voor dit project, metrolijn 3, te verhogen. Wat de stijging van de totale kosten betreft, is de 20 % die in de pers is verschenen een raming van de gevolgen van de inflatie in de afgelopen jaren voor de kosten van het project.

 

Er is dus geen bijkomend overleg tussen minister Sven Gatz en mezelf over de herfinanciering van metrolijn 3.

 

01.03  Pieter De Spiegeleer (VB): Mevrouw de minister, ik vind uw antwoord ietwat opmerkelijk, maar ik zal er straks in mijn interpellatie verder op ingaan, aangezien die hetzelfde dossier betreft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van Pieter De Spiegeleer aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris) over "De plannen voor de fiets- en voetgangersbrug tussen het station Schuman en het Luxemburgplein" (55034075C)

02 Question de Pieter De Spiegeleer à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Personnes handicapées, Lutte contre la pauvreté et Beliris) sur "Le projet de passerelle pour cyclistes et piétons entre la station Schuman et la place du Luxembourg" (55034075C)

 

02.01  Pieter De Spiegeleer (VB): De Brusselse regering wil door middel van een brug voor fietsers en voetgangers voor een betere verbinding zorgen tussen het Berlaymontgebouw en het Europees Parlement, maar niet iedereen ziet daar het nut van in. Zélfs bij “zachte weggebruikers” roept dit plan vragen op.

 

In 2019 ondertekende de Brusselse regering al een akkoord met het Europees Parlement en spoorwegbeheerder Infrabel. De fiets- en voetgangersbrug moet de spoorlijn tussen Schuman en Brussel-Luxemburg volgen en zou boven op de spoordijken gebouwd worden. De Brusselse regering wil bovendien ook dat Beliris bij dit project wordt betrokken. Niet in het minst financieel.

1. Op welke manier engageerde Beliris zich tot op heden in dit project, zoals het nu voorligt?

2. Op welke manier wil Beliris dit in de nabije en verdere toekomst doen?

3. Verbond Beliris zich aan het akkoord met de Brusselse regering, Infrabel én het Europees Parlement?

 

02.02 Minister Karine Lalieux: Mijnheer de voorzitter, mijnheer De Spiegeleer, ik maak van de gelegenheid gebruik om ook op uw andere vraag te antwoorden, meer bepaald over de brug voor fietsers en voetgangers tussen de Wetstraat en de Esplanade van het Europees Parlement langs spoorlijn 161. Dat is toch de vraag?

 

Het project is inderdaad opgenomen in de B8.15 van het samenwerkingsakkoord voor een bedrag van 250.000 euro. Aan Beliris is gevraagd de technische en financiële haalbaarheid van het project te onderzoeken. B8.15 moet nog worden goedgekeurd door de federale regering, maar kreeg wel al het fiat van de regionale regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Beliris is nog niet gebonden aan het akkoord tussen de Brusselse regering, Infrabel, over wiens terrein het gaat, en het Europees Parlement.

 

02.03  Pieter De Spiegeleer (VB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord. Wordt vervolgd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Interpellatie van Pieter De Spiegeleer aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris) over "De aanleg van metrolijn 3, het standpunt van de federale regering en de Belirisfondsen" (55000383I)

03 Interpellation de Pieter De Spiegeleer à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Personnes handicapées, Lutte contre la pauvreté et Beliris) sur "L'aménagement de la ligne 3 du métro, la position du gouvernement fédéral et les fonds Beliris" (55000383I)

 

03.01  Pieter De Spiegeleer (VB): Mevrouw de minister, ik snap de verwarring enigszins, maar als het voor ons al verwarrend wordt, dan is het voor de burger en belastingbetaler nog verwarrender. Wie bekostigt wat, waarom, wanneer en hoe zal het aflopen? Het werd mijns inziens hoog tijd om u te interpelleren over de problematische aanleg van de Brusselse metrolijn 3. Het gaat inderdaad om een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar in de praktijk is het door de financiering uit het Belirisfonds ook federale materie.

 

In de pers en in dit Huis is het daarover behoorlijk stil gebleven de afgelopen maanden. Voor nieuws moet ik bij de heer Gatz zijn. Ik wil voor alle duidelijkheid geen steen werpen naar de brave man, maar het project riep al veel vragen op nog voor de eerste spade in de grond ging. Het draagvlak bij de bevolking was al van bij het begin niet zo sterk, zelfs in Brusselse wijken en deelgemeenten waar de inwoners het meeste baat bij dit project zouden hebben gehad.

 

Bouwtechnisch – ik denk dan uiteraard aan het symbooldossier van het Zuidpaleis – en zeker financieel stond het in de sterren geschreven dat metrolijn 3 gedoemd was om te ontsporen. De totale kosten werden op 2,3 miljard euro begroot, maar die factuur zal dus nog stijgen.

 

Binnen de Brusselse regering is er heel wat onenigheid over hoe het nu verder moet. Mevrouw Ampe van Open Vld doet daar opmerkelijke uitspraken over. Volgens minister Gatz is zijn regering het wel over één zaak eens is, namelijk dat het point of no return bereikt is. Aangezien u mijn vragen al hebt beantwoord, zal ik die niet opnieuw stellen. Ik zal daarom, indien mogelijk, meteen overgaan naar mijn repliek, mijnheer de voorzitter

 

03.02 Minister Karine Lalieux: Ik heb mijn antwoord inderdaad zonet al gegeven.

 

De voorzitter: Waarvan akte. U hebt dus het woord voor uw repliek, mijnheer De Spiegeleer.

 

03.03  Pieter De Spiegeleer (VB): U werd in november 2022 officieel op de hoogte gebracht van de graafwerken onder het iconische en symbolische Zuidpaleis. Verder is het opvallend dat u weinig loslaat over uw visie, ook al is die gebaseerd op cijfers en feiten. U zou die cijfers en feiten kunnen hanteren om een visie te formuleren, maar ik heb soms de indruk dat u zich er liever achter verschuilt om die niet te geven. In de praktijk gaan de werken letterlijk en figuurlijk geen meter vooruit. Het doel van de Belirisfondsen wordt meer en meer in vraag gesteld. Dit jaar zijn die fondsen 30 jaar oud en door die manier van werken, of niet werken, krijgen de sceptici van het eerste uur steeds meer gelijk. Ik weid nu uit over de Belirisfondsen in de ruime context, maar die metrolijn 3 fungeert al pars pro toto daarvan.

 

De onenigheid binnen de regeringen wordt zo meer in de verf gezet. We spreken over Brussel, dus ook de lokale burgemeesters zijn van in het begin op de kar gesprongen. Uw partij, de PS, speelt daarin ook een bedenkelijke rol, aangezien ze burgemeesters heeft in een aantal gemeenten langs dat traject. Dat is dus allemaal niet geheel onlogisch, maar het is wel pijnlijk voor de belastingbetaler.

 

Ik vermoed dat ook uw reactie hier niet echt gebaseerd is op een visie in het kader van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze zal wel deel uitmaken van een politiek steekspel. Het is een beetje het oude cliëntelisme onder verschillende partijbonzen en -coryfeeën.  U bent immers zelf ook een Brusselse PS-coryfee.

 

De uitstraling van Brussel buiten Brussel was een van de hoofdredenen om Beliris in het leven te roepen. Dat doel wordt echter volledig gemist, net zoals dat voor een aanzienlijk aantal andere projecten het geval is.

 

In dat web van de oude politieke cultuur gaat daarenboven veel belastinggeld om. We spreken immers over cijfers waarvan minister Gilkinet voor zijn globaal mobiliteitsplan alleen maar kan dromen. Voor uw traditionele achterban moet u dat misschien doorgaans niet verantwoorden, maar bij de Vlaamse belastingbetaler zult u zich daarvoor, helaas voor u, wel moeten verantwoorden. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Wij horen en zien elkaar nog.

 

Uw glimlach doet mij trouwens altijd glunderen. C’est l’Union qui sourit, uw favoriete club heeft dit weekend gewonnen op Racing Genk, dus u straalt meer dan ooit tevoren. Het is wel opmerkelijk.

 

Moties

Motions

 

De voorzitter:

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Pieter De Spiegeleer en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van de heer Pieter De Spiegeleer

en het antwoord van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris,

- overwegende dat de federale regering via de Belirisfondsen rechtstreekse verantwoordelijkheid draagt bij de afhandeling van dit project;

- overwegende dat de Belirisfondsen tot doel hebben de uitstraling van Brussel – ook buiten Brussel – te bevorderen;

- overwegende dat Beliris zichzelf voorstelt ais de expert voor bouwprojecten in Brussel;

- overwegende dat Beliris oppert haar federale team van experten ter beschikking te stellen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

- overwegende dat Beliris stelt de kwaliteit van haar projecten te garanderen door de professionalisering van haar werking;

- overwegende dat Beliris stelt dat het succes van een project afhangt van een team, de uitwisseling van ervaring, het luisteren naar elkaar, transparant is in haar werk en het werk van anderen waardeert;

- overwegende dat alle betrokken partijen zich bewust zijn van de initiële kostenraming van dit project;

- overwegende dat alle betrokken partijen zich bewust zijn dat de kosten aan dit project nog hoger zullen oplopen dan die opgenomen in die initiële kostenraming;

- overwegende dat een vlottere mobiliteit in Brussel een streefdoel blijft;

verzoekt de regering

- om samen met zowel de Brusselse regering, de MIVB als het consortium dat de werken uitvoert, naar buiten te komen met een standpunt en een visie hoe de werken aan de Brusselse metrolijn 3 verder af te handelen, dit mét een duidelijke streefdatum betreffende het einde der werken én met een transparante budgettering van die werken;

- de Brusselse regering voor haar verantwoordelijkheden te stellen en geen bijkomende federale middelen te voorzien voor het Metrolijn 3- project."

 

Une motion de recommandation a été déposée par M. Pieter De Spiegeleer et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de M. Pieter De Spiegeleer

et la réponse de la ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

considérant qu'au travers des fonds Beliris, le gouvernement fédéral assume la responsabilité directe de la réalisation de ce projet;

- considérant que les fonds Beliris ont pour objectif de promouvoir le rayonnement de Bruxelles, y compris en dehors de Bruxelles;

- considérant que Beliris se présente comme l'expert des projets de construction à Bruxelles;

- considérant que Beliris suggère de mettre son équipe fédérale d'experts à la disposition de la Région de Bruxelles‑Capitale;

- considérant que Beliris déclare garantir la qualité de ses projets grâce à la professionnalisation de son fonctionnement;

- considérant que Beliris estime que le succès d'un projet dépend d'une équipe, de l'échange d'expérience et de l'écoute mutuelle, et considère en outre assurer une transparence dans son action et faire preuve de reconnaissance à l'égard du travail d'autrui;

- considérant que toutes les parties concernées sont conscientes de l'estimation des coûts initiale de ce projet;

- considérant que toutes les parties concernées sont conscientes que les coûts de ce projet seront supérieurs à ce qui est indiqué dans cette estimation initiale;

- considérant que l'objectif d'une meilleure mobilité à Bruxelles doit être maintenu;

demande au gouvernement

de présenter conjointement avec le gouvernement bruxellois, la STIB et le consortium chargé de la réalisation des travaux un point de vue et une vision quant à la manière dont les travaux de réalisation de la ligne de métro 3 doivent se poursuivre, en fixant une date limite claire pour la fin des travaux et en budgétisant ces travaux en toute transparence;

- de placer le gouvernement bruxellois face à ses responsabilités et de ne pas prévoir de moyens fédéraux supplémentaires pour le projet relatif à la ligne de métro 3."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Khalil Aouasti.

Une motion pure et simple a été déposée par M. Khalil Aouasti.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

04 Vraag van Eva Platteau aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris) over "De ontruiming van Allee du Kaai en het onbewoonbaar maken van het pand" (55035124C)

04 Question de Eva Platteau à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale, Personnes handicapées, Lutte contre la pauvreté et Beliris) sur "L'évacuation du bâtiment de l'Allée du Kaai et les actions entreprises pour le rendre inhabitable" (55035124C)

 

04.01  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik hoef u niet te vertellen dat er een opvangcrisis aan de gang is. Zolang niet alle asielzoekers kunnen worden opgevangen, zullen we schrijnende taferelen blijven zien van tentenkampen en kraakpanden. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de federale overheid zorgt voor voldoende opvangplaatsen en voor structurele oplossingen.

 

Vandaag wil ik u een vraag stellen over een gebouw in eigendom van Beliris, wat onder uw bevoegdheden valt. Afgelopen vrijdag werd Allee du Kaai, zoals de tijdelijke invulling van dat pand genoemd werd, ontruimd. Asielzoekers hadden daar hun intrek genomen nadat zij geen toegang hadden gekregen tot het opvangnetwerk. Na een periode van een verblijf op straat in tenten, waar zij ook waren weggejaagd, trokken ze in Allee du Kaai in. De tijdelijke invulling op die plek bestaat intussen al vijf jaar, als ik me niet vergis. Het is een leegstaand gebouw, maar recent kwam het in eigendom van Beliris. Er bestaan plannen om het gebouw af te breken en om er met Belirismiddelen een project te realiseren.

 

Gedurende vijf jaar heeft die plek een tijdelijke invulling gekregen, maar nu is het de bedoeling dat het pand wordt afgebroken. Wanneer zijn die afbraakwerken gepland? In ieder geval was die afbraak nog niet gepland voor vorige vrijdag. Uit de informatie waarover ik beschik, blijkt dat de ontruiming voor vandaag of gisteren was voorzien, maar toch werd vrijdag al beslist om tot ontruiming over te gaan. Op sociale media circuleerden beelden van werklui die gaten boorden in het dak van het gebouw om het onbewoonbaar te maken. Zulke choquerende beelden grijpen mensen aan. Het gebouw wordt onklaar gemaakt, waardoor de mensen die daar tijdelijk een onderkomen hebben gevonden letterlijk worden weggejaagd.

 

Mevrouw de minister, naar aanleiding van die gebeurtenissen heb ik enkele vragen. Was u op de hoogte van de bezetting van het gebouw en van de timing van de ontruiming? Welke actoren waren volgens uw informatie betrokken bij de beslissing om vrijdag over te gaan tot ontruiming? Hebt u of hebben mensen van Beliris op dat moment ook contact gehad met staatssecretaris de Moor, om te zorgen voor opvang elders? Wie heeft de opdracht gegeven om gaten te boren in het dak van dat gebouw? Staat u achter die beslissing? Waar moeten de mensen die vrijdag zijn uitgezet naartoe? Was er op het moment dat tot ontruiming werd overgegaan in één of andere vorm van noodopvang voorzien? Wellicht weet u dat verschillende van die mensen intussen hun toevlucht hebben gezocht in een ander gebouw.

 

Ik zal uiteraard ook staatssecretaris de Moor en minister Verlinden ondervragen, maar vandaag kreeg ik graag van u al een antwoord, specifiek betreffende het aandeel van Beliris.

 

04.02 Minister Karine Lalieux: Mevrouw Platteau, sta mij toe om de feiten met betrekking tot de ontruiming van het pand in de Havenlaan hier nog eens op te lijsten. Het gebouw, dat eigendom is van Leefmilieu Brussel, wordt binnenkort afgebroken voor de aanleg van een nieuw park langs het kanaal tussen het IJzerplein en het Redersplein. Beliris is de bouwheer van dat project. Op maandag 6 maart hebben de tijdelijke gebruikers van het gebouw de sleutel overhandigd, zodat de asbestverwijderings- en de afbraakwerken konden beginnen. Die werken zijn ook onmiddellijk gestart, dus op 6 maart. Op woensdagavond 8 maart zijn er dan mensen in het gebouw getrokken.

 

Op donderdag 9 maart heeft Leefmilieu Brussel, de eigenaar van het gebouw, een brief gericht aan de burgemeester van de stad Brussel om dat te melden en vooral om te wijzen op de gevaren hiervan. Die brief werd meeondertekend door Beliris, dat als bouwheer van de werken zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om die situatie te melden. Op vrijdag 10 maart is de stad de situatie ter plaatse komen bekijken. Gezien de veiligheidsrisico’s heeft de burgemeester een bezettingsverbod uitgevaardigd. Dat werd uitgevoerd in de namiddag van vrijdag 10 maart. Er werden risico’s vastgesteld. Er waren immers asbestverwijderings- en sloopwerken aan de gang, met alle risico’s van dien. Alle uitgangen behalve de hoofduitgang waren geblokkeerd, zodat er geen nooduitgang was in geval van brand of andere problemen. Er was ook geen water of elektriciteit meer in het gebouw.

 

Mijn kabinet werd op woensdag 8 maart geïnformeerd over de bezetting van het gebouw. Het kabinet van minister Maron werd onmiddellijk op de hoogte gebracht van de situatie. Hij is immers bevoegd voor Leefmilieu Brussel, dat eigenaar is van het gebouw in kwestie. Mijn kabinet staat voortdurend in contact met de stad Brussel en het kabinet van de minister-president om de situatie op te volgen.

 

Fedasil, dat op het moment van het bezettingsverbod op de hoogte was van de situatie, liet weten dat zij slechts vijf personen per dag konden opvangen. Gezien de veiligheidsrisico’s was het echter onverantwoord om zolang te wachten. Daarom werd het gebouw ontruimd en werden de mensen opgevangen in een tijdelijk onderkomen voor het weekend. Daarna zouden ze naar een ander gebouw, met elektriciteit en met water, worden overgebracht.

 

Ik wil er nogmaals op wijzen dat de asbestverwijderings- en de afbraakwerken al begonnen waren. Het gebouw was dus al onbewoonbaar, met of zonder gaten in het dak. Tot het laatste moment voor de start van de werken, op 6 maart, werd het gebouw gebruikt voor de vzw Toestand, die er sociale en culturele activiteiten organiseerde onder de naam Allee du Kaai.

 

U kan meer informatie vragen aan de eigenaar van het gebouw die om de ontruiming heeft gevraagd, namelijk Leefmilieu Brussel.

 

04.03  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik wil u bedanken voor het oplijsten van alle feiten. Dat geeft een beter en duidelijker beeld van wat er gebeurd is. Als er op dat moment al asbestwerken gestart waren, was dat gebouw inderdaad absoluut niet geschikt om er mensen te laten verblijven. De oorzaak van het hele probleem is echter dat de federale overheid niet kan voorzien in opvangplaatsen bij Fedasil, waar die mensen horen opgevangen te worden. Zij mogen niet aangewezen zijn op de straat of op een onveilig gebouw, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

 

Het is misschien niet voor iedereen op het terrein duidelijk dat die werken al gestart waren. Anderhalve week geleden werd daar, naar zeggen, nog een feestje georganiseerd voor 1.000 mensen. Vonden die activiteiten dan allemaal plaats voor die asbestverwijdering van start ging? Het is heel belangrijk om dat te benadrukken. Zo kunnen we de beelden ook beter kaderen van die mannen die in het dak gaten boorden. Dat gebouw zal binnen afzienbare tijd volledig afgebroken worden. Het was dus ook niet mogelijk om dat nog een tijdelijke invulling te geven, ook al is die tijdelijke invulling er wel geweest. Dank u voor de duidelijke uitleg bij dit gevoelige dossier.

 

Uiteraard moet er voor die mensen wel een oplossing gevonden worden. Het probleem is nu verschoven naar een ander gebouw. Natuurlijk doen zij dat om actie te voeren en om op te komen voor hun rechten en duidelijk te maken dat zij, net als wij, niet akkoord gaan met de gang van zaken. Wij moeten er absoluut in slagen om de rechten van die mensen te respecteren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Mijnheer De Spiegeleer, u vraagt het woord?

 

04.04  Pieter De Spiegeleer (VB): Mijnheer de voorzitter, ik stelde mij gewoon de vraag wanneer de vraag van mevrouw Platteau aan de agenda is toegevoegd, want deze voormiddag stond ze daar nog niet op.

 

De voorzitter: De agenda is in de loop van de dag gewijzigd door de diensten.

 

04.05  Pieter De Spiegeleer (VB): Ik wil graag laten noteren in het verslag dat ik daar niet van op de hoogte was.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.33 uur.

La réunion publique de commission est levée à 14 h 33.