Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales

Commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen

 

du

 

Mardi 14 mars 2023

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 14 maart 2023

 

Voormiddag

 

______

 

La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 31 et présidée par M. Jean-Marc Delizée.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.31 uur en voorgezeten door de heer Jean-Marc Delizée.

 

01 Actualiteitsdebat over de onrust bij het bpostpersoneel en toegevoegde vragen van

- Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De staking bij bpost" (55034882C)

- Nathalie Dewulf aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De 24 urenstaking bij bpost" (55034906C)

- Jean-Marc Delizée aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De omvorming van bpost tot een e-commercebedrijf en de bezorgdheden van de werknemers" (55035076C)

- Maria Vindevoghel aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De acties en stakingen van het bpostpersoneel" (55035097C)

- Nicolas Parent aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De staking bij bpost" (55035104C)

01 Débat d'actualité sur l'inquiétude au sein du personnel de bpost et questions jointes de

- Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La grève chez bpost" (55034882C)

- Nathalie Dewulf à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La grève de 24 heures chez bpost" (55034906C)

- Jean-Marc Delizée à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La transformation de bpost en acteur de l'e-commerce et les inquiétudes des travailleurs" (55035076C)

- Maria Vindevoghel à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Les actions et les grèves du personnel de bpost" (55035097C)

- Nicolas Parent à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La grève chez bpost" (55035104C)

 

01.01  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik dank u voor uw aanwezigheid hier, om op onze vragen te antwoorden. De eerste vraag gaat over de staking bij bpost op 27 februari 2023.

 

Kunt u, ten eerste, enige informatie geven over wie heeft deelgenomen aan de staking? Werd die heel breed opgevolgd? Staakten enkel de postkantoren of ook de logistieke diensten?

 

Wat gebeurt er met de mogelijke klachten die ter zake zijn ontvangen?

 

Wat zal de toekomst brengen? Welk sociaal overleg is er geweest? Wat zijn de plannen opdat dergelijke spontane stakingen niet opnieuw zouden gebeuren?

 

01.02  Nathalie Dewulf (VB): Op 27 februari hield het personeel bij bpost een 24 urenstaking omwille van de transformatie van het bedrijf van een traditionele postspeler naar een internationaal e-commercebedrijf. Dat heeft geleid tot reorganisaties binnen het bedrijf, wat ervoor heeft gezorgd dat de werknemers schrik hebben om hun baan te verliezen. Daarnaast wordt de hoge werkdruk ook als een reden voor de staking aangegeven. De staking heeft geleid tot een vertraging in de pakketbezorging van bpost, vooral in Wallonië. Bpost heeft nog steeds gesprekken lopen met Amazon over het bezorgen van pakketten in België. Er is ook kritiek op de reorganisatie, aangezien die leidt tot ongelijkheid in werkdruk tussen de postbodes. Bpost lijkt zich echter volgens het persartikel geen zorgen te maken.

 

Hoeveel personeelsleden hebben deelgenomen aan de staking? Op welke manier en in welke mate heeft de staking de pakketbezorging beïnvloed? Wat waren de gevolgen voor de betrokken klanten?

 

Op welke manier en in welke mate heeft de staking de bezorging van kranten en brieven beïnvloed? Wat waren de gevolgen voor de betrokken klanten?

 

Er werd aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat postkantoren hun deuren niet zouden openen. Hoeveel postkantoren bleven dicht?

 

Heeft bpost acties ondernomen om tot een akkoord te komen met de vakbonden? Zo ja, wat waren de beslissingen?

 

In welke mate bent u ervan overtuigd dat bpost er alles zal aan doen om eventuele afvloeiingen tot een minimum te herleiden?

 

01.03  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la ministre, ma question porte davantage sur l'inquiétude des travailleurs concernant l'évolution du marché et la transformation de bpost en acteur de l'e-commerce que sur la grève. C'est un sujet dont nous avons souvent débattu dans notre commission, mais aussi en plénière et dans les échanges de vues avec la direction et le personnel. La concurrence déloyale y était dénoncée par l'opérateur et par les représentants du personnel, ainsi que les mauvaises pratiques de certains opérateurs qui tirent vers le bas les conditions de travail dans ce secteur et l'attente d'une réponse politique.

 

La grève reflète ces craintes à propos des perspectives d'avenir pour l'activité de bpost, l'évolution de l'emploi, la transformation de l'entreprise en société d'e-commerce, avec des changements importants d'organisation, des questions de pénibilité du travail, de charge de travail croissante, et de réorganisation des effectifs qui s'effectue en ne renouvelant pas des contrats arrivés à échéance. Les inquiétudes portent également sur l'arrivée d'Amazon et son impact sur l'activité de distribution.

 

Madame la ministre, avez-vous rencontré les représentants des travailleurs pour évoquer ces différents problèmes? Quelle suite a-t-elle été donnée à ces rencontres?

 

Pouvez-vous en dire plus concernant le calendrier, la planification et l'impact des réorganisations prévues dans les bureaux de poste?

 

La loi postale – le level playing field – vise à imposer des règles sociales durables au secteur et à refuser un nivellement par le bas des conditions de travail. De quelle manière ce projet permet-il d'apporter une réponse aux préoccupations actuelles des travailleurs de bpost?

 

01.04  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, er waren inderdaad acties op 27 februari 2023 en ook vorige week was er een actieweek van de openbare diensten, die daarmee een cri de coeur over het belang van onze openbare diensten hebben uitgedrukt. U weet dat wij grote voorstanders zijn van goede en sterke openbare diensten. Dat is een van de grote bezorgdheden bij de mensen van bpost. Zij zien de evolutie naar minder brieven en meer pakjes en naar ideeën uit de privésector die worden geïntroduceerd, en zijn daar erg bang voor.

 

Ik ben naar de actie in Neder-Over-Heembeek gegaan om naar het personeel van bpost te luisteren. Zij maken zich veel zorgen, eerst en vooral over de werkdruk in hun job. Dat heb ik daar gehoord. De werkdruk is enorm groot en er vallen heel dikwijls mensen uit. Men vertelde mij ook dat mensen veel gemakkelijker worden ontslagen bij langdurige ziekte of als zij verschillende keren ziek zijn. Wij zeggen hier vaak dat postbodes een zware job hebben door de fysieke belasting. Door weer en wind moeten zij immers overal brieven en pakjes bezorgen, vaak zwaarbeladen. Zij hebben ook het gevoel dat er weinig respect is voor wat zij doen en dat de werkgever veel te weinig aandacht besteedt aan hun arbeidsomstandigheden.

 

Ik heb daarover de volgende vragen, mevrouw de minister.

 

Hebt u, na de cri de coeur van de vakbonden, ondertussen al een ontmoeting gehad met hen? Hebt u naar hen geluisterd? Want zij hebben het gevoel dat zij te weinig worden gehoord door de directie.

 

Ik heb de reactie van de eerste minister gehoord op de acties van de openbare diensten vorige week. Ik vind dat hij heel weinig respect heeft voor de eisen van de vakbonden. Wat vindt u daarvan, aangezien u de openbare sector zelf superbelangrijk vindt?

 

Klopt het dat er veel personeelsleden ziek uitvallen bij bpost? Kunt u mij het percentage van het absenteïsme en de ziekteafwezigheden bij bpost geven?

 

Kunt u mij cijfers geven over het aantal mensen dat ontslagen wordt? Klopt het dat er veel vrijwillig vertrek is? Hoeveel personeelsleden van bpost werden ontslagen en hoeveel personeelsleden namen zelf ontslag in 2022?

 

01.05  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je vous remercie et je vous rejoins sur la tonalité de votre intervention. Je comprends ce mouvement social qui a eu lieu à la fin du mois de février chez bpost concernant les activités de colis. Ce n’est pas tant cette évolution qui est dénoncée. En effet, les représentants des travailleurs sont lucides par rapport à l’effondrement de l’activité de courrier et la nécessité de trouver de nouvelles pistes. Par contre, ce mouvement concernait les conditions et la manière dont cette évolution se déroule dans un contexte global assez inquiétant avec, d’une part, le développement des concurrents tels qu’Amazon, particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, et, d’autre part, l'avenir de la concession presse. Il y a aussi les affaires concernant la direction de bpost. Dans ce contexte général, ce mouvement social est tout à fait compréhensible. Il faut y apporter une réponse claire.

 

Madame la ministre, avez-vous eu des échanges avec bpost et les représentants des travailleurs à la suite de ce mouvement social, notamment concernant la charge de travail? C’est le cœur du message porté par les leaders syndicaux. Avez-vous une vue sur les perspectives et l’agenda de la réorganisation en cours à bpost et sur la part du dialogue avec les travailleurs dans ce cadre? Enfin, quelles pistes préconisez-vous pour garantir de bonnes conditions de travail dans le secteur concurrentiel des colis? Ici, je parle de l’ensemble du secteur concurrentiel des colis. Cela peut être l’occasion de reparler de vos différents projets en la matière.

 

01.06 Minister Petra De Sutter: Bedankt voor jullie vragen over de transformatie bij bpost, de impact ervan op het personeel en de staking.

 

Ik herinner u even aan het feit dat de brievenpostmarkt, de historische activiteit van bpost, jaar na jaar krimpt. Dat staat in contrast met de sterke groei van de pakjesmarkt. Bpost moet ook opereren in een zeer concurrentiële omgeving. Om de toekomst van het bedrijf en de tewerkstelling van de vele medewerkers veilig te stellen, moet bpost daardoor voortdurend zijn activiteiten aanpassen. Het probeert dat te doen op een sociale en verantwoorde manier en met sociaal overleg. Ik wil daarop toch de nadruk leggen.

 

Er is natuurlijk ongerustheid bij de medewerkers en dat is ook begrijpelijk. Deze ongerustheid wordt gedeeld binnen het bedrijf en men gaat daarmee aan de slag. Het belangrijkste voor bpost in het kader van de werkgelegenheid en de belangrijkste bijdrage aan de sociale stabiliteit is het verzekeren van de volumes. De business moet immers kunnen blijven draaien, of het nu over brieven of pakjes gaat. Dat is een dagelijkse strijd voor het bedrijf.

 

Wat de actie van 27 en 28 februari betreft, heb ik geen exacte cijfers gekregen. Bpost heeft me wel laten weten dat een minderheid van het personeel gestaakt heeft en dat een klein aantal postkantoren gesloten was. Er waren heel veel werkwillige postbodes, maar heel veel activiteiten waren verstoord omdat de werking van de sorteercentra, die een belangrijk knooppunt zijn van de dagelijkse activiteiten van bpost, ernstig verstoord was. Bpost heeft er wel alles aan gedaan om zoveel mogelijk post de dag zelf te leveren. Ze hebben prioriteiten gesteld, namelijk de aangetekende zendingen, de kranten en de pakjes. Ze hebben in de daaropvolgende dagen de achterstand zo snel mogelijk proberen weg te werken.

 

De klantendienst heeft na de staking een toename van vragen vastgesteld, voornamelijk over het tijdstip waarop de klant zijn of haar pakje geleverd zou krijgen. Mevrouw Vindevoghel, dat was volgens mij een specifieke vraag van u.

 

Wat betreft het grotere verhaal van sociaal overleg, sociale rust in openbare besturen en bij bpost, vraagt u of de premier in mijn naam heeft gesproken. Meestal is het de vicepremier die in naam van de premier spreekt en niet omgekeerd, maar dat terzijde.

 

U moet weten – dat wil ik hier nogmaals beklemtonen – dat ik binnen mijn bevoegdheden altijd de dialoog met de vakbonden heb opengehouden, ook in dit verhaal met bpost. Ik zie de vertegenwoordigers van de vakbonden een aantal keren per jaar.

 

J'y reviendrai au moment où je répondrai à la question de M. Parent.

 

Mevrouw Vindevoghel, wat betreft het absenteïsme en het personeelsverloop, kan ik u verwijzen naar het jaarverslag op de website. Alle cijfers staan daarop, maar ik geef ze u snel even mee. Het aantal medewerkers van bpost Belgium bedroeg in 2020 27.493, in 2021 27.499 en is in 2022 licht gedaald tot 26.766. Het is moeilijk, en misschien ook gevaarlijk, om daaruit te concluderen waarom dat zou zijn. Het gaat om een lichte afname, vooral tussen 2021 en 2022.

 

Wat betreft het absenteïsme, dat is in 2020 en 2021 constant gebleven, met 8,33 en 8,36 %, en is in 2022 licht gestegen naar 9,51 %. Dat zijn cijfers die we voorzichtig moeten interpreteren, maar ze zijn wat ze zijn en ik wilde ze u graag meegeven.

 

Monsieur Parent, je suppose que vous le savez, mais je m'entretiens très régulièrement, plusieurs fois par an, avec les syndicats de bpost – comme je le fais pour toute la fonction publique fédérale. Je les ai rencontrés la dernière fois à la fin de l'année dernière en vue de discuter de leurs préoccupations – qui sont, bien sûr, toujours les mêmes. D'autres rendez-vous sont déjà programmés à l'agenda 2023. Nous avons déjà discuté de ce sujet à plusieurs reprises dans cette commission.

 

Puisque vous me le demandez expressément, je suis absolument convaincue – je le répète – que l'adaptation de la loi postale devra garantir, dans tout le secteur, la fin du dumping social, à cause duquel des travailleurs doivent opérer dans de mauvaises conditions. Je pense que nous y reviendrons ultérieurement. 

 

En 2021, j'ai conclu avec bpost une charte de la responsabilité sociétale des entreprises par laquelle cette société prend certains engagements en vue d'une politique du personnel durable. Donc, un cadre a été établi, un engagement a été pris et les négociations existent. Il reste que la réalité économique est ce qu'elle est.

 

01.07  Michael Freilich (N-VA): Bedankt voor uw antwoord.

 

01.08  Nathalie Dewulf (VB): Mevrouw de minister, dank u voor uw antwoorden. Het is begrijpelijk dat het bpost-personeel zich zorgen maakt. Het is van groot belang dat bpost zich bewust is van de impact van de veranderingen op zijn personeel. De mens is een gewoontedier, een postbode houdt niet van veranderingen. Maar de personeelsleden moeten mee met de toekomst. Het is daarom essentieel dat bpost openstaat voor feedback. Het personeel maakt zich grote zorgen. Ik hoop dat er concrete oplossingen komen en overeenkomsten gevonden worden, zodat er geen verdere stakingen hoeven te komen.

 

01.09  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la ministre, je vous remercie également pour vos réponses, votre état des lieux de ce dossier et les précisions apportées qui sont bien utiles. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous continuerons à être attentifs et vigilants, comme vous l'êtes, à l'évolution dans ce domaine.

 

01.10  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): De problematiek wordt onderschat. De arbeidsomstandigheden zijn voor veel mensen te zwaar, zo blijkt uit persoonlijke gesprekken die ik heb gevoerd.

 

De verschuiving ten opzichte van het verleden is ook niet gering. Als ambtenaar is men nu pensioengerechtigd op 67 jaar, ten opzichte van 60 jaar voorheen, bij niet eens verbeterde arbeidsomstandigheden, wel integendeel. Naar wat ik verneem van de vakbonden zouden postbodes tot de leeftijd van 67 jaar aan de slag moeten blijven; dat is onmogelijk.

 

Als u zich als minister niet samen met de werkgever over de werkdruk en de arbeidsomstandigheden buigt, dan komt het niet goed. Als minister draagt u daar een grote verantwoordelijkheid in. De werkgever moet op zijn beurt veel meer de dialoog aangaan met de werknemers. De vivaldipartijen hebben een nieuwe wet goedgekeurd rond langdurig zieken. Dat blijkt op termijn een pervers systeem te zijn. Bij bpost gooit men namelijk de mensen op straat, om maar geen slechte cijfers te halen. Wie zijn rug kapotgewerkt heeft, krijgt geen alternatief werk aangeboden. Er is geen alternatief werk. 

 

De arbeidsdruk is ongehoord hoog en de situatie en arbeidsomstandigheden zijn fel veranderd. Een beginnende hulppostbode verdient momenteel slechts 1.500 euro, vrijwel het minimumloon voor toch wel zwaar werk. U zou toch moeten rekening houden met de sterk gewijzigde arbeidsomstandigheden.

 

Ik roep u bij deze op om, samen met de vakorganisaties, te luisteren naar de bekommernissen op het terrein aangaande de zware werkdruk. 

 

01.11  Nicolas Parent (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous avez notamment rappelé le rôle que vous pouviez jouer en matière de dialogue entre les travailleurs et la direction. L'histoire n'est effectivement pas terminée. D'ailleurs, les conventions collectives de travail sont en cours de négociation. Dans ce cadre, le dialogue est important.

 

Vous avez, en outre, répété votre capacité à jouer un rôle dans cette matière grâce, notamment, à la charte sociale que vous avez réussi à imposer au sein de bpost.

 

Je voudrais également vous remercier d'avoir rappelé votre engagement en matière de lutte contre le dumping social.

 

Pour terminer mon intervention, je voudrais, une nouvelle fois, attirer l'attention sur un message porté régulièrement par les syndicats qui souhaitent de la diversification dans la stratégie d'entreprise de bpost, notamment en matière d'aide à la lutte contre la fracture numérique ou de partenariat avec les banques. Bien entendu, comme vous l'avez rappelé, des perspectives stables dans un contexte instable, c'est compliqué. Selon moi, bpost a trop traîné, ces derniers mois, sur différents projets et votre rôle est de souligner ce besoin de diversification à l'occasion des différentes rencontres que vous avez avec la direction. Il s'agit, en effet, de perspectives durables et créatrices d'emplois qui répondent aux besoins du personnel.

 

01.12  Nathalie Dewulf (VB): Mevrouw Vindevoghel, als postbodes vroeger bijna met pensioen gingen, werden hun rondes aangepast. Nu wordt dat niet meer gedaan. Misschien kunt u vragen om dat opnieuw te doen?

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- Catherine Fonck à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "L'avenir du bureau de poste d'Écaussinnes" (55034465C)

- Patrick Prévot à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La situation du bureau de poste d’Écaussinnes" (55035074C)

02 Samengevoegde vragen van

- Catherine Fonck aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De toekomst van het postkantoor in Écaussinnes" (55034465C)

- Patrick Prévot aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De situatie van het postkantoor te Écaussinnes" (55035074C)

 

02.01  Catherine Fonck (Les Engagés): Monsieur le président, je ne vois pas M. Prévot. Voulez-vous l'appeler pendant que je pose la question? J'essaye de concilier les choses.

 

Le président: Oui. Vous avez la parole.

 

02.02  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la vice-première ministre, je voudrais évoquer le dossier du bureau de poste d'Écaussinnes. Certes, c'est une commune parmi tant d'autres pour vous, mais pour tous les Écaussinnois, ce point est important.

 

Il semble selon les différentes rumeurs, et même plus que cela, que bpost ait décidé de vendre l’actuel bureau de poste d'Écaussinnes, sis avenue de la Déportation. Cette hypothèse inquiète grandement les Écaussinnois qui tiennent à un service postal de proximité.

 

Madame la ministre, confirmez-vous que bpost souhaite vendre l’actuel bureau d'Écaussinnes? Pour quels motifs? Certains évoquent des raisons énergétiques. S'agit-il de cela ou d'autres raisons?

 

Le contrat de gestion de bpost prévoit le maintien d’un maillage de bureaux de poste avec un minimum d'un par commune. Pouvez-vous garantir que celui-ci sera pleinement respecté et cela sans interruption? La localisation alternative de ce bureau permettra-t-elle le respect de l’obligation de la couverture d’un service postal à moins de cinq kilomètres, conformément à l’article 13 du contrat de gestion? Une concertation avec les autorités communales a-t-elle eu lieu, soit de manière proactive de la part de bpost soit de manière réactionnelle, avec une sollicitation des autorités communales? Ces questions me semblent importantes. Si cette concertation n'a pas eu lieu, j'ose espérer que ce sera le cas tout prochainement. Vous pourriez d'ailleurs en faire expressément la demande.

 

Le président: Sans nouvelles de M. Patrick Prévot, je vous donne la parole, madame la ministre.

 

02.03  Petra De Sutter, ministre: Monsieur le président, madame Fonck, en effet, je ne me lève pas chaque matin en m'interrogeant sur le bureau de poste d'Écaussinnes. J'ai donc dû m'informer auprès de bpost pour connaître les éléments de réponse que je peux vous apporter.

 

Actuellement, selon les informations qui m'ont été communiquées, "ni la vente, ni le déménagement du bureau de poste d'Écaussinnes ne sont programmés par bpost". La réponse est claire. "Toutefois, si une opportunité économiquement raisonnable et techniquement réalisable se présentait sur le marché local pour acquérir un bâtiment permettant d'accueillir plus confortablement sa clientèle, notamment les personnes à mobilité réduite, bpost l'examinerait." On est donc dans le conditionnel, si je comprends bien. Il est exact que des questions se posent mais il n'y a pas encore d'initiative concrète ni de concertations ou d'autres locations en vue à ce sujet.

 

J'ajoute que bpost respecte et va continuer à respecter les obligations du contrat de gestion. Vous nous avez rappelé ce qui y figure. Il n'est pas question que ce ne soit pas respecté. Le maintien de la présence des services postaux sur le territoire d'Écaussinnes est donc garanti.

 

Monsieur Prévot, je pense avoir ainsi également répondu à votre question qui était très similaire.

 

Le président: C'était une question de minutes. Je permettrai à M. Prévot de répliquer s'il le souhaite. La parole est à Mme Fonck.

 

02.04  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la ministre, cela me semble clair. Cependant, quand on me donne une réponse conditionnelle, je suis évidemment toujours prudente. En soi, si à un moment donné il y a une vente et un déménagement, je retiens de votre réponse non seulement la garantie absolue du maintien d'un service de proximité – c'est fondamental – mais aussi la continuité du service. On ne se retrouverait donc pas dans une situation où l'on devrait attendre, une fois le bureau de poste supprimé, que l'alternative arrive plusieurs mois plus tard. Enfin, s'il y a un confort supplémentaire et, singulièrement, si on peut garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite, c'est évidemment un élément majeur. Au niveau public, cela devrait d'ailleurs être une obligation pleinement remplie.

 

Je me permets, compte tenu des inquiétudes des habitants de la commune, de dire qu'il est aussi dans le devoir de bpost de prendre contact de manière proactive avec les autorités communales si une alternative et un déménagement étaient envisagés. Cela permettrait que le dossier se concrétise le mieux possible, sans tensions et en étant attentifs aux réalités locales. Je comprends bien que vous ne puissiez pas être au courant de toutes ces réalités, mais il est essentiel d'assurer ce service de proximité en veillant à ce que cela se fasse dans les meilleures conditions possibles.

 

02.05  Patrick Prévot (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je souhaitais vous interpeller aujourd'hui, car je connais particulière­ment bien Écaussinnes, qui se trouve à côté de Soignies, où j'habite. Malheureusement, Écaussin­nes est trop souvent oubliée, notamment au niveau de l'accès aux services publics. C'est la raison de la vive inquiétude des riverains.

 

J'entends votre volonté de maintenir un service aux citoyens. C'est une bonne chose, et c'est ce que nous demandons (et pas uniquement à Écaussinnes). Si dorénavant, dans cette commune et dans d'autres, les contacts pouvaient être plus proactifs, cela permettrait d'éviter certains émois. Je vous le dis pour ce cas qui concerne bpost et qui relève de vos compétences, mais on retrouve ce problème au niveau des distributeurs d'argent, avec le projet Batopin, où les citoyens sont aussi fortement pénalisés.

 

Merci pour votre réponse, qui se veut rassurante. J'espère que le service public sera continu et qu'il n'y aura pas de césure, afin que les habitants d'Écaussinnes, mais aussi les citoyens qui passent par-là, continuent à y avoir accès.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De communicatie aan de raad van bestuur van bpost" (55034742C)

- Nathalie Dewulf aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De nieuwe feiten i.v.m de krantenconcessie bij bpost" (55034788C)

03 Questions jointes de

- Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La communication envoyée au conseil d'administration de bpost" (55034742C)

- Nathalie Dewulf à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Les nouveaux faits relatifs à la concession pour la distribution des journaux octroyée à bpost" (55034788C)

 

03.01  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, in een artikel in de krant De Tijd stond dat de voormalige CEO van bpost Belgium, de heer Jean Muls, de raad van bestuur brieven zou hebben gestuurd met verdere informatie over het feit dat de voorzitster van de raad van bestuur, mevrouw Audrey Hanard, op de hoogte zou zijn geweest van de collusie in het dossier van het contract voor de bedeling van kranten en tijdschriften. Hij zou haar daarover al op een veel vroeger moment hebben geïnformeerd, maar zij zou geen stappen hebben ondernomen; vandaar mijn vragen.

 

Hebt u op eender welke wijze een kopie van de brief of brieven van de heer Muls gericht aan de raad van bestuur ontvangen? Misschien stond u in cc.

 

Zou het mogelijk zijn die brieven met het Parlement te delen? Zo niet, welke elementen eruit kunnen wel worden gedeeld? Wat kunt u melden?

 

Werd er aantoonbaar bewijs meegedeeld dat zou kunnen bevestigen dat mevrouw Audrey Hanard al maanden op de hoogte zou zijn geweest van de collusie? Ik heb het bijvoorbeeld over WhatsAppberichten, screenshots daarvan enzovoort.

 

Welke acties hebt u al dan niet ondernomen naar aanleiding van de brieven?

 

Hebt u mevrouw Hanard of bpost om nadere inlichtingen gevraagd? Wat was daarop het antwoord?

 

03.02  Nathalie Dewulf (VB): Mevrouw de minister, er loopt momenteel een onderzoek naar mogelijke manipulatie en collusie in het kader van het krantencontract van bpost, waarin federale subsidies worden gebruikt om papieren kranten en magazines te laten bedelen.

 

Het is verontrustend dat mevrouw Hanard, voorzitster van bpost, eventueel betrokken zou zijn bij die collusie. Als die beschuldiging waar blijkt te zijn, is er een ernstig gebrek aan integriteit en verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Bpost heeft echter een andere versie van de feiten naar buiten gebracht en vraagt waarom er niet eerder actie is ondernomen door de heer Muls. Het is belangrijk dat het onderzoek grondig en objectief wordt gevoerd, om de waarheid aan het licht te brengen.

 

Mevrouw de minister, wat zijn de gevolgen van de toevoeging van deze nieuwe brief aan het dossier voor het lopende onderzoek naar de vermeende samenzwering tussen bpost, de krantenuitgever DPG Media en de distributeur PPP?

 

Hoe werd u op de hoogte gebracht van deze informatie?

 

Hebt u de brief ontvangen die door Jean Muls werd opgesteld en gericht was aan de raad van bestuur van bpost?

 

Hoe verloopt het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit en wanneer wordt er een uitspraak verwacht?

 

Hoe heeft bpost gereageerd op de beschuldigingen van Jean Muls over de voorzitster van bpost, mevrouw Hanard, en welke bewijzen heeft het daarvoor gepresenteerd?

 

Op 26 april 2022 sprak mevrouw Hanard met de heer Hurwitz over de timing van de concessie en het intrekken van het bod van PPP. Na een snel intern onderzoek kon niemand de vragen beantwoorden.

 

Waarom kon niemand bij bpost deze vragen beantwoorden? Hebt u reeds acties ondernomen als reactie op de brief van Jean Muls?

 

03.03 Minister Petra De Sutter: Mevrouw Dewulf, mijnheer Freilich, bedankt voor uw vragen die betrekking hebben op de audit inzake de krantenconcessie en de briefwisseling tussen de heer Muls en de leden van de raad van bestuur van bpost.

 

Mijnheer Freilich, op uw vraag of ik een kopie van de brief heb ontvangen, kan ik bevestigend antwoorden. Op de vraag of ik de brief met u kan delen, moet ik helaas negatief antwoorden. Het gaat over een brief van de heer Muls aan de raad van bestuur en het is niet aan mij als minister om de correspondentie tussen de heer Muls en de raad van bestuur met u te delen.

 

U weet natuurlijk dat een aantal elementen uit de brief verschenen is in de media. Daarvan hebben wij samen kennis kunnen nemen. Het is aan u als Kamerlid om het waarheidsgehalte daarvan te verifiëren. U hebt echter, zoals u zegt, altijd goede bronnen, dus dat kan niet zo moeilijk zijn.

 

Ik kan u wel meedelen dat er contact was tussen mezelf en de voorzitter van bpost naar aanleiding van de briefwisseling en de berichtgeving in de media. Ik heb van bij het begin gezegd dat ik dit dossier van nabij opvolg, maar zoals ik ook al heb verklaard, zal de audit alle elementen meenemen binnen de scope van de audit, dus ook brieven, verklaringen van betrokkenen en interne gesprekken.

 

Mevrouw Dewulf, het is niet aan mij om te communiceren over het onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit en het gerecht.

 

Wat betreft de reactie van bpost, de raad van bestuur van bpost heeft op basis van alle elementen waarover hij beschikt en op basis van de volledigheid van de interne onderzoeken bevestigd dat de voorzitter van de raad van bestuur adequaat heeft gehandeld zodra ze kennis kreeg van eventuele wanpraktijken die zouden hebben plaatsgevonden in het kader van de persconcessie.

 

Ik zal, zoals ik ook al heb gezegd, in dit dossier niet meegaan in een politiek steekspel. De volledige waarheid moet en zal naar boven komen. Ik heb er daarom alle vertrouwen in en wacht af wat de audit die binnen het bedrijf loopt en de externe onderzoeken opleveren. Ik zal dan ook geen tussentijdse conclusies trekken.

 

Mijn voornaamste aandacht – en daarmee wil ik eindigen – gaat naar de courante bedrijfsvoering binnen bpost die rustigere en constructievere vaarwaters verdient. Men mag de waardering voor de personeelsleden en het vertrouwen van de klanten niet vergeten. Zij zijn namelijk cruciaal voor dit autonoom overheidsbedrijf dat opereert in een concurrentiële nationale en internationale context.

 

03.04  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, het is teleurstellend dat we vandaag geen antwoorden krijgen. Ik heb inderdaad goede bronnen, maar er blijven zaken waarvan we geen officiële bevestiging kunnen krijgen. U kunt daar wel voor zorgen door in deze commissievergadering de antwoorden te geven die u van bpost hebt ontvangen. Het is altijd mooi als onze bronnen of de berichten in de media officieel bevestigd of ontkend kunnen worden. Maar goed, we zullen dus nog wat geduld moeten hebben.

 

Hoelang zal de audit nog duren? Zal die voor het einde van dit jaar afgerond zijn of zal die op de lange baan worden geschoven? U hebt helemaal in het begin gezegd dat u daarover binnen ongeveer twee weken duidelijkheid wilde. Ondertussen zijn er al zes maanden verstreken en het lijkt me niet de bedoeling dat dit tot 2024 zal duren. Kunt u nog antwoorden op deze vraag?

 

03.05  Nathalie Dewulf (VB): Mevrouw de minister, we moeten effectief het resultaat van het onderzoek afwachten, maar het is wel belangrijk dat deze zaak serieus wordt genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om eventuele schendingen van de regels aan te pakken en toekomstige inbreuken te voorkomen. Hopelijk zal blijken dat mevrouw Hanard niet betrokken is bij complotten.

 

03.06 Minister Petra De Sutter: Mijnheer Freilich, ik deel uw ongeduld en ik wacht ook de resultaten af, maar ik kan er niet voor zorgen dat ze sneller komen, zeker wat betreft de resultaten van het externe onderzoek. Ik ben ook niet op de hoogte van het verloop van het onderzoek van de BMA. Deze onderzoeken vragen tijd en het gaat hier over een complexe zaak waarbij zeer veel informatie moet worden geverifieerd. Net als u wacht ik de resultaten af. Als ik u een plezier kan doen door hier officieel en publiekelijk te bevestigen dat er voor mij absoluut zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen, dan doe ik dat zeer graag.

 

03.07  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, u sprak enerzijds over het onderzoek van de BMA, anderzijds sprak u over de audit door bpost zelf. Dat zijn twee afzonderlijke elementen. Mijn vraag ging over de audit binnen bpost. Loopt er effectief nog een audit of is die audit on hold gezet omdat er een onderzoek is door de BMA?

 

U knikt om te bevestigen dat beide nog lopen.

 

Mijn vraag ging niet over het onderzoek van de BMA, want daarover hebt u inderdaad geen zeggenschap. U bent echter wel de bevoegde minister voor bpost, waardoor u bpost kunt aansporen om die audit niet te laten aanslepen. Ik heb begrepen dat u die boodschap zult overbrengen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "Het advies van de Raad van State inzake het voorontwerp van de nieuwe postwet" (55034883C)

- Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De toetsing van de nieuwe postwet" (55035123C)

04 Questions jointes de

- Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "L'avis du Conseil d'État relatif à l'avant-projet de nouvelle loi postale" (55034883C)

- Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "L'examen de la nouvelle loi postale" (55035123C)

 

04.01  Michael Freilich (N-VA): Op mijn eerste vraag heb ik al een antwoord ontvangen via mijn schriftelijke vraag. Mijn tweede vraag is nieuw en luidt als volgt.

 

In het advies van de Raad van State van 23 februari over het voorontwerp tot wijziging van de postwet lezen we dat dat voorontwerp “onvoldoende uitgewerkt” zou zijn; in het Frans is er sprake van “son caractère insuffisamment abouti”.

 

De Raad van State formuleert een vijftal pertinente opmerkingen.

 

Ten eerste wijst hij erop dat er een samenwerkingsakkoord nodig is met de gewesten over de bepalingen inzake de rij- en rusttijden. Hebt u met hen al een eerste contact gehad om te vernemen of zij bereid zijn daarin mee te gaan? Anders zal er van de wet immers niets in huis komen.

 

Ten tweede moet er een notificatie komen aan de Europese Commissie. Zult u daar de nodige stappen voor zetten of is dat al gebeurd via formele of informele contacten?

 

Ten derde: waarom hebt u er niet voor gekozen om het ontwerp pas aan de Raad van State voor te leggen na de ontvangst van de adviezen en analyses van de andere instanties die u geconsulteerd hebt – de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Nationale Arbeidsraad, de Adviesraad van het sociaal strafrecht, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO – en de daaruit voortvloeiende tekstaanpassingen? Nu wordt de Raad van State een tweede maal geconsulteerd en u weet dat die al genoeg werk heeft.

 

Ten vierde stelt de Raad van State zich de vraag waarop de grenswaarde van 31,5 kilogram voor pakjes gebaseerd is en of die het gelijkheidsbeginsel niet schendt.

 

Ten slotte formuleert hij vragen bij de beoogde ketenaansprakelijkheid. Acht u het nog altijd houdbaar om die aanpassing door te voeren via de postwet en is het niet beter om het wetsvoorstel ter zake van mijn fractie te volgen?

 

04.02 Minister Petra De Sutter: We hebben inderdaad een aantal adviezen gevraagd over het voorontwerp van wet tot aanpassing van de postwet. We hebben er intussen ontvangen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Raad van State, de Adviesraad van het sociaal strafrecht en ook de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO.

 

Al die adviezen over het voorontwerp van wet worden nu verwerkt in de schoot van de regering. Meer in het bijzonder, omdat u daar diep op ingaat, bestuderen we natuurlijk zeer aandachtig de opmerkingen van de Raad van State. U hebt er een aantal opgesomd, maar er zijn er ook nog andere opmerkingen. Ook die van de andere adviesinstanties bekijken we.

 

Eventuele aanpassingen aan het wetsontwerp en aan de memorie van toelichting, zullen we zoals gebruikelijk eerst binnen de regering bespreken. Verschillende administraties zullen gevraagd worden om de nodige aanpassingen voor te bereiden, zodat het voorontwerp van wet naar de ministerraad kan gaan voor een tweede lezing. Mijn ambitie blijft nog steeds om het voorontwerp van wet door de Kamer te laten goedkeuren voor de zomer. Op de inhoud van alle vragen die u hebt gesteld, zal in deze commissie en in de Kamer uitvoerig worden ingegaan te zijner tijd.

 

04.03  Michael Freilich (N-VA): Ik heb genoteerd dat uw ambitie nog altijd is om de tekst voor de zomer in de Kamer te laten goedkeuren. Ik wens u daar alvast veel geluk bij.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Chanelle Bonaventure à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "La lutte contre les stéréotypes de genre chez bpost" (55035072C)

05 Vraag van Chanelle Bonaventure aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De strijd tegen genderstereotypen bij bpost" (55035072C)

 

05.01  Chanelle Bonaventure (PS): Madame la ministre, je dois vous avouer que mon sang n'a fait qu'un tour lorsque j'ai reçu, le 13 février dernier, un mail publicitaire de bpost me proposant de participer à un grand concours organisé en prévision de ce que l'entreprise publique nomme "la journée de la femme". Cela commençait bien!

 

La suite était à l'avenant. Quel était l'objet du prix? Deux cents euros à faire valoir pour, je cite, "du shopping dans plus de 1 000 magasins en Belgique" ou encore, je cite toujours, "un week-end bien-être et détente dans un lieu au choix". La coupe était donc pleine! Je m'arrête là. Vous conviendrez avec moi que l'on fait difficilement mieux en matière de clichés sexistes!

 

La plan national d'action de lutte contre les violences basées sur le genre 2021-2025 accorde, comme vous le savez, une grande importance à la lutte contre les stéréotypes de genre. Dans ce cadre, je voudrais vous poser les questions suivantes.

 

Madame la ministre, avez-vous pris connaissance de cette campagne? Avez-vous pris ou allez prendre contact avec la direction de bpost à ce sujet? Serait-il possible de la sensibiliser à cette question? Des actions sont-elles déjà entreprises par bpost afin de combattre ces stéréotypes? Dans la négative, est-il prévu de remédier à ce manque, par exemple, au travers d'initiatives en rapport avec le plan national d'action?

 

05.02  Petra De Sutter, ministre: Madame Bonaventure, je vous remercie pour cette question relative à la communication de bpost. Vous ne serez pas surprise si je vous dis que la Journée internationale des femmes, de même que la lutte contre les inégalités de genre et les stéréotypes représentent des thèmes très importants à mes yeux. Même dans notre pays, il subsiste encore des inégalités et stéréotypes à éliminer. Je connais bien le plan national d'action contre les violences fondées sur le genre. J'ai moi-même pris plusieurs initiatives en ce domaine.

 

Pour revenir à bpost, je vous remercie d'avoir attiré mon attention sur cette campagne dont j'ignorais l'existence. Poser la question, c'est déjà y répondre. Cela dit, cette entreprise fournit quand même de gros efforts sur le plan de la non-discrimination, des stéréotypes de genre, etc. Elle tient vraiment à devenir une référence en matière de durabilité sociale. Cette ambition se traduit dans la volonté d'intégrer les valeurs Diversity, Equity and Inclusion (DEI) dans toutes ses initiatives. J'ai conclu avec elle une charte de responsabilité sociétale, qui comporte un volet relatif à la promotion de la diversité et de l'inclusion. 

 

Dans le cadre de cette charte, bpost s’est engagée à mener une politique de diversité pour promouvoir un environnement inclusif dans lequel chacun se sent soutenu et entendu et dans lequel il n’y a pas de place pour la discrimination, la violence, l’intimidation ou les préjugés sous toutes leurs formes.

 

À titre personnel, j’ai récemment été invitée à une table ronde, il y a quelques mois chez bpost, concernant notamment la diversité. Sa politique de diversité se traduit par les initiatives suivantes: la définition d’une ambition et d’un engagement Diversity & Inclusion dans le comité de direction à destination de l’ensemble des dirigeants et des collaborateurs, le déploiement d’un programme intégré The Inclusive Culture and Leadership surtout à destination des dirigeants, le déploiement d’un Gender Equity Plan, le déploiement d’un Plan d’action pour l’intégration inclusive des personnes LGBTQI+, le développement d’un Plan d’intégration positive pour les personnes handicapées intégré dans le plan d’action fédéral, le renforcement des efforts de lutte contre le racisme, le sexisme et la discrimination et l’intégration généralisée des critères de diversité et d’inclusion dans les procédures de choix de fournisseurs.

 

Il y a d’ailleurs un responsable qui a été spécifiquement désigné auprès du Chief Human Ressources Officer pour coordonner toutes ces initiatives. Il s'agit de mesures de bpost que je connais, que je suis de près et que j’applaudis, honnêtement.

 

Concernant la campagne dont vous avez fait mention, je pense qu'il faudrait un échange en interne chez bpost pour voir si de pareilles campagnes ont encore une place à l’avenir. Mais l’engagement et la motivation de bpost sont sincères et je soutiens complètement l’entreprise.

 

05.03  Chanelle Bonaventure (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je sais que vous êtes sensible, comme moi, à la thématique. Il est vrai que pour ce jour-là, j’aurais sans doute aimé voir les visages des femmes qui font tourner bpost et la mise en valeur de ce personnel qui est essentiel dans les entreprises publiques.

 

Pour ce qui est des pistes de solutions, j’ai eu le bonheur de suivre au Forem une formation sur le sexisme interne à l’entreprise. Cette formation était vraiment très intéressante. Celle-ci ferait peut-être du bien à l’équipe de bpost pour prolonger les actions que vous avez énumérées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Jean-Marc Delizée à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Le manque de Points Poste dans les zones rurales et les conditions d'exploitation des Points Poste" (55035073C)

06 Vraag van Jean-Marc Delizée aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "Het gebrek aan PostPunten in landelijke gebieden en de voorwaarden voor de uitbating ervan" (55035073C)

 

06.01  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la ministre, nous connaissons tous des Points Poste gérés par des privés, par des tiers.

 

Force est de constater que le nombre de Points Poste a diminué au cours de ces dernières années. Alors qu'on comptait 704 Points Poste en Belgique en 2010, leur nombre s'élevait, en 2021, à 656, selon l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

 

À côté de cette diminution, le déficit des Points Poste existe surtout dans les zones rurales. L'IBPT a publié, à ce sujet, une carte assez claire qui montre l'absence ou le très faible nombre de Points Poste dans les régions les moins peuplées du pays, en particulier, au sud des provinces de Namur, du Hainaut et de Liège, ainsi que dans la province de Luxembourg. L'IBPT indique que presque 70 % des Points Poste se trouvent dans des régions dites urbaines.

 

Madame la ministre, disposez-vous d'une analyse qui explique la quasi-absence de Points Poste dans les zones rurales? Quelles pistes de solution peuvent-elles être envisagées pour améliorer cette implantation?

 

Si vous me le permettez, je voudrais évoquer ici les conditions d'exercice et de rémunération pour les indépendants, les commerçants, les privés qui gèrent un Point Poste. Les personnes qui gèrent ou qui ouvrent un Point Poste doivent suivre une formation obligatoire et, sans doute, nécessaire. Elles doivent contracter des assurances, ce qui entraîne des frais, respecter certaines heures d'ouverture. Elles doivent aussi assumer les responsabilités en cas d'erreur, de retard dans la livraison des colis, etc. En contrepartie, leur rétribution est peu attractive, au regard du travail supplémentaire, des investissements demandés, des tracas que cela peut occasionner. Je pense ici en particulier aux Points Poste des communes ou des villages peu peuplés puisqu'ils sont rétribués au nombre d'opérations. Par conséquent, en zone rurale, il y a un manque d'attractivité financière.

 

J'ai déjà posé cette question voici quelques années. Je voudrais, en fait, que l'on puisse encourager davantage les indépendants à s'engager dans cette voie et à tenir un Point Poste là où c'est nécessaire et, en particulier, dans les zones rurales. Madame la ministre, est-il possible d'améliorer les conditions de rémunération pour les communes et villages à faible densité?

 

06.02  Petra De Sutter, ministre: Monsieur le président, vu les discussions concernant les distributeurs de billets, notamment la désertification, l’accessibilité à des Points Poste reste un sujet très important. À ma connaissance, il n’y a pas vraiment d’analyse particulière de la situation concernant la quasi-absence de Points Poste dans les zones rurales. Certes, vous avez évoqué et montré la carte réalisée par l’IBPT qui, en effet, peut travailler sur ce sujet.

 

Il faut savoir que la loi postale et le septième contrat de gestion fixent des exigences concernant le réseau du prestataire du service universel. Il s’agit notamment d’un minimum de 1 300 points de service postal dont 650 bureaux de poste – au moins un dans chaque commune, et donc aussi dans les communes rurales. bpost est libre de choisir l’emplacement des bureaux de poste au sein des communes.

 

Je précise que bpost remplit cette obligation figurant dans le septième contrat de gestion, notamment de fournir un minimum de 1 300 points de service postal. Aujourd'hui, il y a 657 bureaux de poste et 657 Points Poste. bpost essaie ainsi  de donner au plus grand nombre d’habitants possible l’accès à un point de service postal. Cela explique la présence d’un plus grand nombre de points de service postal là où la densité de population est plus élevée.

 

Les exigences en matière de distance minimale d’accessibilité à un point de service postal, également prévues dans le contrat de gestion, sont respectées. En principe, lorsqu’un point de service postal est supprimé, bpost doit chercher et cherche toujours une alternative. Le contrat de gestion est clair.

 

Bien sûr, bpost propose également d’autres canaux de vente de produits de base, comme l’e-shop, pour les timbres ou d’autres produits postaux, etc.

 

Les redevances payées par bpost aux partenaires des Points Poste sont supérieures à la moyenne par rapport aux redevances offertes par les entreprises de colis concurrentes pour leurs points de collecte. Il importe de le dire. Le contrat de gestion prévoit que le niveau de rémunération des Points Poste dépend de la qualité d’exécution mesurée. Actuellement, bpost applique une indemnité supplémentaire pour les Points Poste dont la qualité d’exécution est élevée.

 

06.03  Jean-Marc Delizée (PS): Merci, madame la ministre. Vous avez évoqué la désertification des distributeurs de billets. C'est effectivement un autre challenge, un autre dossier, un autre enjeu, mais réel lui aussi, pour la ruralité.

 

Je n'ignore pas la règle des 1 300 points figurant dans la loi postale et dans le septième contrat de gestion. 

 

Vous indiquez que bpost est libre de choisir les emplacements. Cela pose toute la question du service public dans les zones rurales, qui sont forcément moins rentables ou non rentables. C'est le problème qui se pose ici, avec une rémunération au nombre d'opérations. Forcément, un Point Poste dans un plus petit village génère moins d'opérations et il y a des frais et des éléments qui rendent cet emplacement moins attractif. Ma demande était de travailler sur cela, en fonction de la situation géographique. C'est un travail à faire sur carte. Là où d'anciens bureaux ont été fermés, un Point Poste s'avère certainement nécessaire. Mais il faut trouver le partenaire et il faut que celui-ci trouve le fait de rendre ce service postal à la population attractif. Je vous demande donc d'étudier cette carte et de voir comment on pourrait améliorer les choses à l'avenir. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De externe partner van bpost" (55035094C)

07 Question de Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Le partenaire externe de bpost" (55035094C)

 

07.01  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, bpost werkt samen met heel wat externe ondernemingen en ik heb enkele vragen over de mogelijke samenwerking met de BV November Management, met ondernemingsnummer 0753.475.907.

 

Werkt of werkte bpost of een van zijn dochterondernemingen samen met deze onderneming? Zo ja, welke producten of diensten worden of werden er afgenomen? Kunt u mij het totaal gefactureerde bedrag van de afgelopen drie jaar meedelen?

 

07.02 Minister Petra De Sutter: Mijnheer Freilich, het zal u niet verwonderen dat de gevraagde gedetailleerde financiële informatie vertrouwelijk is. Het betreft een managementvennootschap van een professional van een dochteronderneming van bpost.

 

U hebt hierover al een schriftelijke vraag nr. 625 ingediend, waarop ik al heb geantwoord. Zoals aangegeven in die vraag, werkten sommige professionals binnen bpost of de dochterondernemingen vóór 1 januari 2020 via managementvennootschappen. Die praktijk is stopgezet en er loopt een regularisatieproces. Dit zal in de toekomst dus allicht niet meer gebeuren.

 

07.03  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, u moet mij nu eens uitleggen hoe een bedrijf dat opgericht is in 2021 kan stoppen met samenwerken vanaf 2020. Ofwel verzwijgt u informatie, ofwel weet u het niet en bezorgt men u foutieve informatie.

 

U krijgt waarschijnlijk extra informatie van bpost die u niet meteen wilt delen, maar ik denk dat het relevant zou zijn om dat toch te doen. Zoals u zegt heb ik inderdaad een schriftelijke vraag ingediend. Ik heb daarin niet gesproken over November Management en u had het daar ook niet over in uw schriftelijke antwoord. Ik denk dat u weet waar ik naartoe ga en ik denk dat het dan ook aangeraden is om vandaag volledige transparantie te geven.

 

U hebt het altijd over transparantie en over een voorbeeldfunctie. Daarom wil ik u vragen of u daarover wat meer kunt zeggen. Ik kan begrijpen dat u mij de exacte bedragen niet kunt geven omdat die vertrouwelijk zijn. Als het echter gaat over loon, dan is dat natuurlijk minder vertrouwelijk, want het loon van het personeel bij een publieke onderneming is gekend en staat ook in de jaarverslagen.

 

Hier is dat natuurlijk niet het geval. Ik zou dus toch willen weten hoe dat voor een bedrijf dat werd opgericht na 2020 – tot die tijd kon men immers een managementvennootschap hebben – in de gangbare praktijk mogelijk is.

 

U zegt voorts dat er een regularisatieproces is ingevoerd. Bedoelt u dat dit is ingevoerd naar aanleiding van mijn vraag of gebeurde dat voordien al? Wanneer is die regularisatie ingevoerd? Op dit ogenblik zijn er immers heel veel onbekende zaken in deze materie. Kunt u daarover nog verdere verduidelijking verschaffen?

 

De voorzitter: Mevrouw de minister, hebt u nog iets toe te voegen?

 

07.04 Minister Petra De Sutter: Mijnheer Freilich, ik kan absoluut bevestigen dat de regularisatie, namelijk om dit soort samenwerkingen niet voort te zetten, eerder is beslist en in uitvoering is gebracht dan het moment waarop u uw vraag hebt gesteld.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Chanelle Bonaventure à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Les antennes GSM de Proximus situées sur le territoire de la ville de Limbourg" (55035103C)

08 Vraag van Chanelle Bonaventure aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "De gsm-masten van Proximus op het grondgebied van de stad Limburg" (55035103C)

 

08.01  Chanelle Bonaventure (PS): Madame la ministre, les terribles inondations de l'été 2021 ont laissé de nombreuses localités marquées à jamais. C'est en particulier le cas dans la vallée de la Vesdre et notamment dans la commune où je vis, à Limbourg. Dans le cadre des opérations de reconstruction, il est important de prendre en compte les besoins qui s'expriment quant à la nécessité de renforcer le sentiment de sécurité des populations qui pourraient être touchées par les crues du futur.

 

À ce titre, j'ai été interpellée par les autorités limbourgeoises au sujet de deux antennes GSM dont la localisation pose question. Celles-ci ont été endommagées lors des inondations et ont connu des défaillances, ce qui n'a pas facilité la bonne circulation de l'information au moment le plus critique de la crise.

 

En mai 2022, la ville de Limbourg s'est dotée d'un nouveau plan de mise à l'abri et d'évacuation, lequel repose -- c'est une demande du fédéral – sur le système BE-Alert. Son efficience dépend donc largement de la possibilité de disposer d'une couverture optimale en tout temps et en tout lieu. Or ces antennes, que Proximus a depuis réparées, se situent bien entendu toujours en zone d'aléa d'inondations.

 

Madame la ministre, avez-vous pu vous entretenir avec les responsables de Proximus à ce sujet? La cause des coupures de réseau lors des inondations de juillet 2021 a-t-elle pu être identifiée par Proximus? La direction de Proximus estime-t-elle que la localisation de ces antennes demeure opportune au vu de l'expérience de 2021?

 

Quelles actions envisagez-vous afin de garantir la pleine couverture de notre territoire et assurer ainsi l'opérationnalité des plans d'évacuation mis en place?

 

08.02  Petra De Sutter, ministre: Madame Bonaventure, merci pour votre question concernant les antennes GSM de Proximus situées sur le territoire de la ville de Limbourg. Proximus m'a fait savoir qu'à la suite des inondations qui ont eu lieu en 2021, un seul des deux sites couvrant la ville avait connu une coupure de son câble FO alimentant le site mobile. Cette coupure n'a plus permis de raccorder les antennes d'un des deux sites mobiles qui couvrent la ville, ainsi que le réseau mobile d'une partie de celle-ci.

 

Depuis lors, Proximus a pris l'initiative de changer de solution technique et a trouvé une autre façon de raccorder ce site à son backbone. Par conséquent, le problème que nous avons connu lors de ces inondations ne peut plus se produire.

 

Pour rappel, il existe aussi en parallèle des procédures de crise mises en place par Proximus pour pouvoir réagir lors de chaque évènement lié à une coupure des réseaux et ainsi intervenir rapidement sur site.

 

08.03  Chanelle Bonaventure (PS): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse rassurante. La commune de Limbourg, par l'entremise de son excellente équipe communale, veut rester à la pointe de la gestion de crise. Votre réponse constitue donc une très bonne nouvelle pour nous, d'autant plus que nous restons particulièrement attentifs au suivi des recommandations qui ont été émises par le Parlement de Wallonie dans la foulée de la commission d'enquête, notre groupe ayant alors déposé un texte à ce sujet. Par conséquent, je vous remercie pour votre vigilance.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Marianne Verhaert aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post) over "Het laadpalenproject van Proximus" (55035111C)

09 Question de Marianne Verhaert à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques, Télécoms et Poste) sur "Le projet de Proximus concernant les bornes de recharge" (55035111C)

 

09.01  Marianne Verhaert (Open Vld): Mevrouw de minister, Proximus en Fluvius hebben recent een project uitgerold om nutskasten van Proximus om te bouwen tot laadpunten voor elektrische voertuigen. Het proefproject kadert in de glasvezeluitrol die volop aan de gang is. Daardoor komt er ruimte vrij in de straatkasten, waardoor Proximus de kans ziet om die op een bijkomende manier te benutten. Enerzijds laat de bestaande infrastructuur toe om de kasten makkelijk tot oplaadpunten om te bouwen, omdat er al elektriciteit aanwezig is en er bijgevolg minder graafwerken vereist zijn. Anderzijds bevinden ze zich vaak op aantrekkelijke locaties in het centrum van steden of gemeenten, waardoor men toegang ertoe kan bieden aan bewoners die thuis niet over een laadinfrastructuur beschikken.

 

Na het proefproject in Mechelen, dat een succes was, heeft het bedrijf als ambitie gesteld om tegen 2028 minstens 15.000 extra oplaadpunten te creëren, waaronder 7.500 straatkasten, waarvan er 4.000 relatief makkelijk te realiseren zijn. Tegen eind vorig jaar zou een drietal steden voorzien worden van laadpalen gelinkt aan die straatkasten.

 

Hoever staat Proximus met dat laadpalenproject? In welke steden zijn straatkasten al omgevormd tot laadpunten? In welke steden wordt het project nu nog verder uitgerold? Zal dat eerst in de steden gebeuren waar de uitrol van glasvezel het verst staat? Welke gesprekken zijn er geweest met mogelijke partners? Wat was het resultaat van die gesprekken?

 

09.02 Minister Petra De Sutter: Mevrouw Verhaert, het klopt dat Proximus aan een ambitieus plan werkt om straatkasten tot laadpalen om te bouwen. Het is evident dat er veel voordelen zijn verbonden aan zo’n plan. Er zijn immers minder graafwerken nodig, er is geen extra belasting van het publieke domein en hopelijk is een snelle uitrol ervan mogelijk. Zoals u in uw vraag hebt aangegeven, staan die straatkasten vaak op interessante plekken.

 

De ambitie was om in een eerste fase ongeveer 200 à 300 oplaadpunten te installeren. Om het aantal van 8.000 oplaadpunten te bereiken – het getal dat ik van Proximus heb gekregen wijkt lichtjes af van dat uit uw vraag – moeten er volgens Proximus nog wat vragen worden beantwoord. Dat gaat bijvoorbeeld over de rol die Proximus de komende jaren in die markt wil spelen, over het bedrijfsmodel dat Proximus daarvoor wil nastreven en over de nodige investeringen daarvoor. Ik begrijp dat Proximus eerst over de antwoorden op die vragen wil beschikken om vervolgens te kunnen bepalen of het project maximaal wordt opgeschaald.

 

Nu kom ik tot uw punctuele vragen. Binnen het kader van de proefprojecten werden in Mechelen inderdaad al laders geïnstalleerd. Er worden ook laders geïnstalleerd in Oudenaarde. Vermits Proximus de interne oefening nog aan het voltooien is, zoals ik net zei, heeft het nog geen toenadering gezocht tot andere lokale besturen om het project verder uit te rollen.

 

Op uw laatste vraag, over partnerships die gezocht worden om het project voort te zetten, kan ik vanwege regels over non-disclosure geen antwoord geven. Er vinden besprekingen over plaats, maar Proximus wenst daar geen details over vrij te geven.

 

09.03  Marianne Verhaert (Open Vld): Mevrouw de minister, bedankt voor uw antwoord. Het klopt dat het een enorm mooi project kan zijn als het verder kan worden uitgerold. Als burgemeesters bevoegd voor openbare werken klagen wij steen en been over de lasten die onze gemeenten vaak dragen door graafwerken en dergelijke. Ik hoop dat er snel antwoorden komen op de openstaande vragen en ik hoop dat het project verder uitgerold kan worden, want ik denk dat Vlaanderen er op termijn zeker nood aan zal hebben.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.39 uur.

La réunion publique de commission est levée à 11 h 39.