Commission des Finances et du Budget

Commissie voor Financiën en Begroting

 

du

 

Mercredi 8 mars 2023

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 8 maart 2023

 

Namiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 15 h 37 et présidée par Mme Marie-Christine Marghem.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.37 uur en voorgezeten door mevrouw Marie-Christine Marghem.

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la reproduction exacte des textes déposés par les auteurs.

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend.

 

01 Débat d’actualité sur la réforme fiscale et questions jointes de

- Gilles Vanden Burre à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'état des lieux des discussions autour de la réforme fiscale" (55034172C)

- Dieter Vanbesien à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'énergie en tant qu'avantage de toute nature (question de suivi)" (55034698C)

- Peter De Roover à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'ambition et le calendrier de la réforme fiscale" (55034808C)

- Wouter Vermeersch à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les projets du ministre des Finances en ce qui concerne la réforme fiscale" (55034809C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et la majoration de la quotité exemptée d’impôt" (55034885C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et le volet de la TVA" (55034886C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et le relèvement du plafond de la tranche des 45 %" (55034887C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et l'exclusion des pensionnés et des allocataires sociaux" (55034888C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et l’extension du bonus à l’emploi" (55034891C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et l'impact pour les travailleuses à temps partiel" (55034892C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La réforme fiscale et l'impact par décile" (55034889C)

- François De Smet à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les contours de la future réforme fiscale" (55034942C)

- Wouter Vermeersch à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'opposition de la Wallonie et de Bruxelles à la réforme fiscale" (55034954C)

01 Actualiteitsdebat over de fiscale hervorming en toegevoegde vragen van

- Gilles Vanden Burre aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De stand van zaken met betrekking tot de gesprekken over de belastinghervorming" (55034172C)

- Dieter Vanbesien aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "Energie als voordeel van alle aard (opvolgvraag)" (55034698C)

- Peter De Roover aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De ambitie en de tijdlijn van de fiscale hervorming" (55034808C)

- Wouter Vermeersch aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De plannen van de minister van Financiën met betrekking tot de fiscale hervorming" (55034809C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de verhoging van de belastingvrije som" (55034885C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de btw" (55034886C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de verhoging van het plafond voor de belastingschijf van 45 %" (55034887C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de uitsluiting van de gepensioneerden en uitkeringstrekkers" (55034888C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de uitbreiding van de werkbonus" (55034891C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de impact ervan op deeltijdwerksters" (55034892C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De fiscale hervorming en de impact per deciel" (55034889C)

- François De Smet aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De contouren van de toekomstige fiscale hervorming" (55034942C)

- Wouter Vermeersch aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "Het verzet van Wallonië en Brussel tegen de fiscale hervorming" (55034954C)

 

01.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question sera courte. Je suis surtout intéressé par les réponses que vous allez donner aux questions sur cette réforme très importante à nos yeux, comme nous l'avons déjà dit notamment en séance plénière, jeudi dernier. Je fais donc référence à ma question écrite.

 

Monsieur le ministre, concernant les discussions autour de la réforme fiscale, pouvez-vous me dire l'état des lieux des discussions au sein du gouvernement?

 

L'importance de la baisse de la fiscalité sur le travail, de 6 milliards d'euros, que nous soutenons, est-elle bien confirmée? De quelle manière aura-t-elle lieu (via la hausse de la quotité exemptée ou un autre mécansime)?

 

Quelles sont les mesures prévues pour financer cette baisse et ont-elles été discutées avec les Régions, potentiellement impactées?

 

01.02  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, mijn vraag is opgenomen in dit actualiteitsdebat terwijl ze er eigenlijk niet in thuishoort. Mijn vraag gaat niet over de huidige fiscale hervorming. Ik verwijs echter naar mijn schriftelijk ingediende vraag. Ik vermoed dat de antwoorden niet zullen gaan over mijn vragen. Ik zal mijn vraag nadien indienen, eventueel als schriftelijke vraag.

 

 Beste premier,

 

Er is de voorbije weken onduidelijkheid gecreëerd over de geplande fiscale hervormingen. Een aantal vooraanstaande leden van meerderheidspartijen geven hierover tegenstrijdige boodschappen.

Kan u bevestigen dat uw regering de afspraken zoals die gemaakt werden in de begrotingsnotificaties in oktober 2022 wat betreft fiscale hervorming onveranderd zal uitvoeren? Wat is daarvoor de timing?

 

01.03  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, wat is uw ambitie en wat is de tijdlijn? Vooral die tijdlijn is interessant. U hebt een nota neergelegd, waarvan het statuut niet dat van een afgeklopte regeringsbeslissing is. Wat dat betreft, krijg ik dus graag tekst en uitleg.

 

Over de inhoud zullen we het ongetwijfeld nog geregeld hebben. Ten eerste, wat zou de impact zijn van de uitvoering van uw plannen voor de gepensioneerden? In welke mate worden zij meegenomen in belastingvoordelen – of minder nadelen, het is maar hoe men het bekijkt – omdat zij niet meer beroepsactief zijn? In welke mate zullen zij mee moeten instaan voor de financiering?

 

Ten tweede, dit is een hervorming die in grote mate de personenbelasting betreft. Hebt u al berekend wat de impact zal zijn op de financiering van de deelstaten en de lokale besturen? Die worden immers voor een deel gefinancierd op basis van dotaties en opcentiemen die gerelateerd zijn aan de inkomsten van de personenbelasting. Kunt u ons meedelen welke getallen u daarop hebt gekleefd in uw berekeningen? Hoeveel minderinkomsten zullen zij moeten inboeken wanneer uw plannen worden uitgevoerd?

 

Mevrouw de voorzitster, ik beperk mij tot deze twee onderdelen.

 

01.04  Wouter Vermeersch (VB): Mijnheer de minister, u hebt vorige week woensdag uw plannen voor een fiscale hervorming in detail voorgesteld. Dat gebeurde echter niet in het Parlement, maar wel op uw kabinet voor de verzamelde pers. Dat is niet de gang van zaken die wij in een democratie graag zien. Er werden 25 maatregelen voorgesteld.

 

Vorige week donderdag antwoordde de premier, onder meer op mijn vraag namens het Vlaams Belang, het volgende over uw fiscale hervorming: “Laat het wie vraagt wat de regering met de fiscale hervorming van plan is, duidelijk zijn: de regering pakt ze met beide handen aan. Ze is het resultaat van het werk van de minister van Financiën in de regering. Als het van mij afhangt en op basis van alles wat ik in de regering tot nu toe gehoord heb, gaan wij daarmee vanaf morgen aan de slag.”

 

Mijnheer de minister, wij zijn bijzonder ongelukkig dat wij uw 25 maatregelen hier nog niet in detail hebben kunnen bespreken. Het Parlement moet zich baseren op wat in de pers is verschenen en op wat er op uw website staat. Wanneer zullen de 25 maatregelen ook in detail aan het Parlement worden voorgesteld en het voorwerp van een gedachtewisseling uitmaken? Wanneer zal het wetgevend werk rond de fiscale hervorming voor het Parlement beschikbaar zijn? Verschillende regeringspartijen hebben zich al kritisch over de voorgestelde plannen uitgelaten. Hoe reageert u op deze kritiek?

 

Heel wat belangengroepen en sectorfederaties hebben zich ondertussen bezorgd en kritisch getoond over de voorgestelde plannen. Ik heb u daarmee vorige week in de plenaire vergadering geconfronteerd. De bouwsector trekt bijvoorbeeld aan de alarmbel over de btw-regeling die u plant. Zij vrezen dat dit extra kosten van 3.000 tot 4.000 euro voor een renovatieproject kan opleveren. Ik heb ook de organisaties van de supermarkten gehoord. We hebben de bedrijfswereld gehoord. We hebben armoedeorganisaties gehoord. De Gezinsbond staat op de achterste poten over wat u van plan bent. Het lijkt ons noodzakelijk dat u met al die organisaties in de komende dagen en weken overleg pleegt. Zult u dat ook doen?

 

Welke concrete stappen werden er sinds vorige week genomen binnen de regering in het kader van de zogenaamde eerste fase van uw fiscale hervorming?

 

Ik had ondertussen nog een tweede vraag ingediend, maar alles is samengevoegd, wat bijzonder spijtig is.

 

Wallonië en Brussel zouden nee zeggen tegen uw hervormingsplannen, zo titelde de opiniewebsite Doorbraak. Uit Wallonië zou het signaal komen dat de verlaging van de inkomstenbelasting immers leidt tot een vermindering van de financiële bijdragen aan de gewesten. Dat werd trouwens ook bevestigd door een lid van de Hoge Raad van Financiën, de heer Matthijs in een interview: “Als je sleutelt aan de personenbelasting, dan krijgen de gewesten en gemeenten minder geld via de bijzondere financieringswet. Ik kan me dan ook niet inbeelden dat dit hervormingsvoorstel er komt zonder financiële compensatie voor de gewesten. Ik heb niet de indruk dat Van Peteghem dit doorsproken heeft met zijn coalitiepartners.” Bronnen binnen de Vlaamse regering zeggen dat de Waalse PS de hervormingen afschiet omdat Wallonië dan nog verder zou verarmen, en daar zelfs achter de schermen ook al duidelijk over communiceert. Hoe reageert u op deze vaststellingen en kritiek, onder andere van een lid van de Hoge Raad van Financiën?

 

Kunt u bevestigen dan wel ontkrachten dat in uw voorgestelde plannen tot de zogenaamde eerste fase van een bredere fiscale hervorming, Entiteit II, dus de gewesten en gemeenschappen, en Entiteit III, de provinciale en lokale besturen, minder geld zullen krijgen via de financieringswet? Zo ja, wat is de ruw geschatte impact van de plannen, in miljoen euro, op respectievelijk Entiteit II en Entiteit III? Moet de uitrol van uw plannen voor u gepaard gaan met een financiële compensatie voor Entiteit II, dan wel Entiteit III?

 

01.05  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, j'ai quelques questions sur différents volets de cette réforme, qui porte sur une série d'impôts. La première question est liée à la majoration de la quotité exemptée d'impôt, puisque vous proposez d'augmenter cette quotité de 10 160 à 13 500 euros. Lors de la séance plénière du 2 mars, vous avez annoncé que cela permettrait à chaque travailleur de bénéficier d'un salaire net plus élevé d'au moins 835 euros par an, ce qui correspond à 25 % de la différence entre ces deux montants.

 

Toutefois, l'article 134 du Code des impôts qui établit la méthode de calcul de diminution de l'impôt sur la quotité exemptée a une particularité dans la mesure où les tranches ne sont pas les mêmes que celles de l'article 130 qui fixent le tarif de l'impôt des personnes physiques (IPP). Selon l'article 134, deux taux sont applicables sur deux tranches: 25 % jusqu'à 10 680 euros et 30 % à partir de 10 680 euros. Du coup, si on applique ce taux de 30 % sur la deuxième tranche, on arrive à un montant qui est différent de vos 835 euros. En effet, sur la tranche à 25 %, on arrive à 846 euros, et sur la tranche à 30 %, on arrive à 130 euros, ce qui fait un total de 976 euros.

 

Monsieur le ministre, c'est une question technique, mais on essaye d'y voir clair vu que vous n'avez pas distribué tous les détails de votre mesure. On parle d'un document extrêmement volumineux mais nous ne l'avons pas reçu. C'est pourquoi je vous pose ce genre de questions. Le montant de 835 euros de gain net est-il erroné? Dans l'affirmative, l'impact budgétaire que vous avancez serait-il alors aussi erroné ou pas? Avez-vous l'intention de modifier les tranches utilisées pour le calcul de la diminution d'impôt sur la quotité exemptée dans cet article 134 du CIR 92?

 

Ma deuxième question concerne le volet TVA de la réforme fiscale. Vous annoncez une réduction de la TVA à 0 % pour certains produits comme les fruits et légumes, les médicaments, les couches et autres produits de protection de l'hygiène intime, et les transports en commun.

 

Par contre, la majorité des biens et services soumis au taux de base de 6 % verraient leur taux porté à 9 % et les biens à 12 % seraient descendus à 9 %. Pouvez-vous préciser l'impact budgétaire pour ces différents changements de catégories de taux, pour la réduction du taux de TVA à 0 %, pour les taux qui passent de 6 à 9 % et pour les taux qui passent de 12 à 9 %?

 

Comment justifiez-vous une hausse de 50 % du taux de TVA sur les produits de base comme le pain, les produits laitiers, la viande, le poisson, alors que la population connaît actuellement une explosion du prix du caddie? On sait que les gens n'en peuvent plus, ils se plaignent tout le temps, et vous voulez encore augmenter les taxes sur ce genre de produits. Expliquez-nous pourquoi.

 

Ma troisième question est liée au relèvement du plafond de la tranche des 45 %. En effet, vous voulez relever le seuil de cette tranche de 46 440 à 60 000 euros. À partir de cette tranche, le taux de 50 % s'applique. Dans le document résumé que vous avez publié sur votre site internet, vous précisez que le relèvement du plafond de la tranche des 45 % permet non seulement d'augmenter le net, mais encourage également à opter pour un emploi à temps plein.

 

Cette réduction d'impôt ne concernera que les travailleurs ayant un revenu imposable supérieur à 46 440 euros, soit un salaire mensuel brut de 4 300 euros. Les contribuables qui obtiendront la réduction d'impôt maximale sont donc ceux qui perçoivent des revenus nets de plus de 60 000 euros, soit un salaire mensuel brut de 5 400 euros. Pour ces contribuables, la réduction d'impôt correspond à 5 % de la tranche de 46 440 à 60 000 euros, soit 678 euros qui s'ajouteront aux 835 euros de la quotité exemptée dont je viens de parler.

 

Pour ces contribuables-là, la réduction d'impôt totale s'élève donc à 1 513 euros. Par contre, pour un travailleur qui est rémunéré au salaire médian, 3 550 euros bruts par mois, la réduction sera limitée à 835 euros. Vous admettrez que c'est quelque peu étonnant.

 

Monsieur le ministre, étant donné qu'un travailleur qui a le salaire médian perçoit un revenu net, après déduction des frais professionnels forfaitaires, de 37 437 euros, pensez-vous qu'une réduction d'impôt ciblée sur la tranche de revenus de 46 000 à 60 000 euros soit pertinente pour encourager à opter pour un emploi à temps plein? Étiez-vous au courant que la majorité des travailleurs à temps plein gagnent moins que 46 440 euros? Trouvez-vous normal que le ministre de Finances – vous –, dont la rémunération dépasse les 250 000 euros par an, bénéficie d'une réduction d'impôt de 1 500 euros alors qu'un travailleur qui est au salaire médian n'aura que 835 euros de réduction fiscale?

 

Ma quatrième question concerne l'exclusion des pensionnés et autres allocataires sociaux. En effet, votre projet de réforme fiscale prévoit d'augmenter la quotité exemptée pour les contribuables, sauf certains, puisque dans votre document, vous indiquez: "En ajustant la réduction d'impôt pour les personnes disposant d'un revenu de remplacement, comme les bénéficiaires d'allocations de chômage, nous assurerons l'effet activateur de cette mesure." Le journal L'Echo est un peu plus explicite puisqu'il écrit plus simplement: "Ces mesures ne profiteront pas aux chômeurs et aux pensionnés." Donc, la réforme IPP ne profite pas aux pensionnés et autres allocataires sociaux.

 

Monsieur le ministre, confirmez-vous que vous proposez de réduire les montants de réduction d'impôt pour les pensionnés et autres revenus de remplacement? Pouvez-vous communiquer précisément comment seraient affectés les montants de réduction d'impôt pour les revenus de remplacement?

 

L'ajustement, pour reprendre vos termes, des réductions d'impôt pour revenus de remplacement aura-t-il pour effet de neutraliser complétement la diminution d'impôt qui résulte de la majoration de la quotité exemptée? Confirmez-vous que les pensionnés ne bénéficieront d'aucune réduction d'impôt alors qu'ils subiront par ailleurs la hausse de la TVA ou des accises, qui sont d'autres volets de votre réforme fiscale? Je pense par exemple aux produits alimentaires, au pain, aux œufs, aux produits laitiers, etc. Confirmez-vous qu'il en sera de même pour les chômeurs, les malades, et les invalides?

 

J'en arrive à ma cinquième question relative à l'extension du bonus à l'emploi. Vous annoncez en effet que vous allez l'étendre. Dans La Libre du 2 mars, on peut lire: "Le ministre prévoit également plusieurs centaines de millions – on parle de 600 millions en 2026 – pour financer les crédits d'impôt et une hausse des bonus à l'emploi."

 

Le crédit d'impôt qui est visé à l'article 289ter/1 du Code des impôts est le pendant fiscal du bonus à l'emploi social. Ce crédit d'impôt est égal à 33,14 % de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale.

 

Dans le document que vous avez publié sur le site internet, vous précisez: "En augmentant la partie nette des bas salaires avec le bonus à l'emploi, nous accentuons la différence entre travailler et ne pas travailler." Vous poursuivez: "Aujourd'hui, cependant, le bonus à l'emploi s'efface trop rapidement, ce qui signifie qu'une promotion ou un travail supplémentaire n'apporte pas un salaire net supplémentaire suffisant pour ces personnes. Nous nous efforçons donc de supprimer plus lentement le bonus à l'emploi et d'adapter en conséquence le crédit d'impôt pour les bas revenus d'activités."

 

On va essayer de voir clair dans ces citations, avec quelques questions.

 

Monsieur le ministre, le bonus à l'emploi social est réduit à zéro lorsque le salaire brut mensuel excède 3 082 euros. Vous semblez vouloir rehausser ce seuil. Mais celui-ci ne relève pas de la législation fiscale. Avez-vous donc entamé une concertation avec le ministre des Affaires sociales en vue de rehausser ce seuil? Votre intention se limite-t-elle seulement à entériner au niveau fiscal une modification des modalités du calcul du bonus à l'emploi social? Ou avez-vous aussi l'intention de modifier le Code, c'est-à-dire de modifier ce pourcentage de 33,14 % qui sert à calculer le crédit d'impôt? Quel sera l'impact budgétaire de l'extension du bonus à l'emploi pour les années 2024, 2025 et 2026, si votre réforme est adoptée évidemment? Enfin, l'extension du bonus à l'emploi est-elle la seule mesure ciblant les bas salaires ou prévoyez-vous d'autres crédits d'impôt pour les bas et moyens salaires?

 

J'en viens à ma sixième question sur l'impact que votre réforme fiscale aurait sur les travailleuses à temps partiel.

 

Vous proposez d’augmenter la quotité exemptée d’impôt de 10 160 à 13 500 euros. Lors de la séance plénière du 2 mars, vous avez annoncé que la majoration de la quotité exemptée permettra à chaque travailleur de bénéficier d’un salaire net plus élevé d’au moins 835 euros par an.

 

Cette affirmation est-elle également valable pour les travailleuses à temps partiel?

 

Sachant que de nombreuses travailleuses à temps partiel ne paient pas d’impôt car leur rémunération est trop faible, quel sera l’impact de votre projet de réforme fiscale sur leur salaire net?

 

Quelle serait l’augmentation de salaire net générée par votre projet de réforme fiscale pour une travailleuse à mi-temps dont le salaire brut s’élève à 1 100 euros par mois?

 

Pour les travailleuses à temps partiel, l’éventuelle augmentation du salaire net résultant de votre projet de réforme fiscale permettra-t-elle de compenser l’augmentation de la TVA de 6 à 9 % sur les produits de base?

 

Quel sera l’impact de votre projet de réforme fiscale pour les travailleuses à temps partiel qui bénéficient d’une allocation de garantie de revenu?

 

Prévoyez-vous de réduire le montant de la réduction d’impôt pour revenu de remplacement à laquelle leur allocation de garantie de revenu donne droit?

 

L’ajustement de la réduction d’impôt pour revenu de remplacement aura-t-il pour effet de neutraliser complètement la diminution d’impôt résultant de la majoration de la quotité exemptée?

 

Quel sera l’impact de votre projet sur un travailleur en incapacité de travail qui reprend le travail à mi-temps avec l’accord du médecin conseil de la mutuelle et qui perçoit donc un salaire à mi-temps et un complément de la mutuelle?

 

L’ajustement de la réduction d’impôt aura-t-il pour effet de neutraliser complètement cette diminution d’impôt pour le revenu en question pour un mi-temps médical?

 

J'ai aussi une question sur l'impact par décile, puisque votre réforme aura un impact sur l’impôt des personnes physiques (IPP), la TVA et les accises.

 

Les plus hauts revenus vont en profiter plus au niveau de l'IPP. Avec une réforme fiscale aussi volumineuse, vous avez dû faire des projections statistiques.

 

Pouvez-vous nous fournir la répartition du coût budgétaire de l'IPP par décile? Combien de millions d'euros cela représentera-t-il pour le volet IPP, du premier au dixième décile?

 

Pouvez-vous nous fournir l’impact par décile pour les autres taxes, qui sont plutôt revues à la hausse (TVA, accises)?

 

Quel est l'effet global sur les différents déciles pour mesurer la justice fiscale de votre réforme?

 

La présidente: Il s'agit d'un débat d'actualité et tous les parlementaires peuvent y participer. Je rappelle que ceux qui ne sont pas inscrits dans l'ordre des questions de ce débat ne pourront intervenir qu'une seule fois. À eux de choisir: la question ou la réplique.

 

01.06  François De Smet (DéFI): Monsieur le ministre, il y a de très bonnes choses dans votre projet de réforme. Je pense au fait qu'on tente enfin de s'attaquer de manière sérieuse aux charges sur le travail. Dans tout le personnel politique, personne, tous partis confondus, ne pense que le travail n'est pas assez taxé. Le problème n'est pas là, le problème est de voir comment on arrive à compenser cette générosité par ailleurs. Vos intentions sont claires.

 

Monsieur le ministre, j'ai une série de questions techniques afin de mieux percevoir si nous avons une vraie chance d'aboutir à une réforme sous cette législature ou si cette réforme risque de suivre le chemin tracé par l'actuelle réforme des pensions, c'est-à-dire avec un avenir plus grand dans les colonnes de presse qu'au Parlement.

 

Confirmez-vous que la prochaine réforme fiscale sera neutre budgétairement? Quand j'entends certains présidents de parti, la question est légitime.

 

Disposez-vous de tableaux budgétaires pouvant être communiqués au Parlement?

 

Des effets retours ont-ils été envisagés? Cette question, pourtant essentielle, n'a pas beaucoup été soulevée, notamment quand on voit vos intentions intéressantes au sujet de la consommation et la TVA. Dans l’affirmative, dans quelle proportion et pour quel montant?

 

Comment envisagez-vous la création d’un impôt minimal de 15 % sur les multinationales? Ceci demandera un accord international.

 

Quid de la suppression des niches fiscales? Il y a de bonnes choses dans votre projet de réforme mais c'est très timide sur ce point. On sait que notre système est caractérisé par une très grande taxation des revenus sur le travail et par une abondance de niches fiscales qu'on a apposées comme des mikados pour tout le monde à cause de notre incapacité chronique à réduire les charges sur le travail. Je trouve qu'on est assez timide sur les niches fiscales. Tant qu'on ne résout pas cette contradiction, on ne s'attaquera pas à la véritable opacité du système.

 

Par ailleurs, force est de constater que depuis la mise en place de la Vivaldi, bien peu de grandes réformes ont été proposées par le gouvernement et ont abouti. Ceci m’amène à vous poser les questions suivantes.

 

Pouvez-vous communiquer un agenda précis pour la prochaine réforme fiscale? Quand entrera-t-elle en vigueur? Disposez-vous d'un échéancier par phases?

 

Ces questions sont parfois naïves mais les réponses nous aideront à y voir plus clair.

 

01.07  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, nous aurons de nombreux débats sur cette réforme. Nous nous réjouissons de l'option qui consiste à réduire la fiscalité sur le travail. L'objectif est notamment de faire sauter un maximum de pièges à l'emploi.

 

Il y aura forcément une intervention des Communautés et Régions. Y a-t-il déjà eu une concertation avec elles? Y a-t-il déjà une idée de la façon dont cela va se matérialiser?

 

Pourquoi augmenter le taux sur la viande, le poisson, les produits laitiers et choisir les fruits et légumes à zéro? Le taux de 0 % est-il possible? Quelle est la raison de ce choix? Le taux minimum au niveau européen est de 5 %, le taux de 0 % étant vraiment un taux d'exception. Vous me direz qu'il est applicable sur le tabac et qu'on pourrait se demander si c'est bien raisonnable.

 

S'agissant de l'augmentation des accises, je viens de recevoir les statistiques du secteur du tabac, qui note qu'en 2020, avec l'augmentation des accises, on a une diminution de 128 millions d'euros de recettes. On avait prévu une augmentation de recettes de 120 millions. Si on met les deux ensemble, cela fait une différence de 248 millions. Je pense que l'augmentation des accises dans un petit pays comme le nôtre, pour le tabac et pour l'alcool, produit une diminution des recettes et pas une augmentation. Est-il bien raisonnable de persister dans cette prévision d'augmentation de recettes alors qu'il y a une évasion dans les achats récurrente et automatique?

 

Si on augmente les accises sur le tabac et sur certains produits alimentaires, on risque d'avoir un renforcement de l'évasion des achats. Nous pourrons en discuter ultérieurement.

 

01.08  Vincent Van Peteghem, ministre: Chers collègues, dans le cadre de l'accord de gouvernement, j'ai été chargé, en tant que ministre des Finances, de travailler à la préparation d'une vaste réforme fiscale pour cette législature. Il s'agit de moderniser le système fiscal, de le simplifier et de le rendre plus équitable et plus neutre.

 

En juillet 2022, j'ai présenté mon épure pour une vaste réforme fiscale, Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming, et cette épure indique le cap à suivre et, plus important encore, l'objectif final qu'une vaste réforme fiscale devrait atteindre d'ici 2030.

 

De afgelopen maanden werd echter duidelijk dat een bredere fiscale hervorming oplossingen aanreikt voor de langetermijnuitdagingen waarmee ons land geconfronteerd wordt, zeker in ons cruciale streven naar een structurele bescherming van de koopkracht maar ook naar een hogere werkgelegenheidsgraad. De regering besliste daarom bij de begrotingsopmaak in 2022 voor de jaren 2023 en 2024 om reeds over een eerste pakket van die bredere fiscale hervorming te gaan beslissen tijdens deze legislatuur. Die intentie werd ook heel uitdrukkelijk opgenomen in de notificaties, dat we dus al tijdens deze legislatuur zouden beginnen met het invoeren van die hervorming.

 

Ik citeer nog even wat we destijds beslist hebben.

 

Pour accroître le pouvoir d'achat des travailleurs, atteindre un taux d'emploi de 80 % et assurer la soutenabilité financière des pensions, le gouvernement demande au ministre des Finances de soumettre une première phase détaillée et ambitieuse de réformes fiscales qui aura pour fil conducteur la réduction des charges pesant sur le travailleur. L'objectif est d'entamer la mise en œuvre de cette réforme durant cette législature.

 

La réforme visera à rendre la fiscalité plus neutre vis-à-vis des différentes formes de cohabitations, à simplifier la déclaration en ce qui concerne le nombre de codes et la perception, et à ouvrir un cadre assurant plus de sécurité juridique aux citoyens et entreprises.

 

Ook zal de fiscale hervorming erop gericht zijn de koopkracht van de gezinnen te verhogen, door onder meer een verhoging van de belastingvrije som richting het niveau van het leefloon voor een alleenstaande, een versterking van de sociale en fiscale werkbonus en/of het belastingkrediet voor lageactiviteitsinkomsten zonder daarbij de competitiviteit van de ondernemingen te verlagen. De nodige aandacht zal ook worden besteed aan de vele milieu- en klimaatuitdagingen. Deze hervorming kan worden gefinancierd door middel van een lastenverschuiving binnen de ruimere fiscaliteit en een besparing op de uitgaven, rekening houdend met redelijke terugverdien­effecten door middel van een netto-inspanning die niet minder bedraagt dan het bedrag wat nodig is om het resterende gedeelte van de BBSZ af te schaffen.

 

Cette réforme peut être financée par un transfert de charges dans le cadre de la fiscalité plus large et par des économies sur les dépenses et compte tenu d'effets retour raisonnables par un effort net qui ne serait pas inférieur au montant nécessaire pour supprimer la partie récente de la CSSS.

 

La discussion de la réforme sera étayée par les analyses habituelles et les niveaux micro et macro seront pris en considération.

 

Dat alles hebben we afgesproken tijdens de begrotingsopmaak.

 

Ik ben de voorbije weken aan de slag gegaan met die opdracht. Ik ben daarvoor in dialoog gegaan met middenveldorganisaties, belangen­organisaties, experts, fiscalisten en economen. Ik heb ook verschillende bilaterale ontmoetingen gehad binnen de regering. Uiteraard heb ik tevens geluisterd naar opmerkingen van u allen, als leden van de commissie, onder andere naar aanleiding van de vele vragen die daaromtrent werden gesteld en ook op basis van wat wij hier reeds eerder bespraken.

 

Al die input heeft geleid tot het plan dat sinds vorige week voorligt bij de regering. Dat is geen nieuw plan, maar een plan dat vertrekt van de blauwdruk die wij in de zomer van vorig jaar op tafel hebben gelegd. Het voldoet ook aan de voorwaarden die duidelijk gestipuleerd zijn in de notificatie die de regering heeft opgemaakt bij de begrotingsopmaak in oktober 2022.

 

Deze eerste fase is het resultaat van een proces waaraan sinds de lancering van de blauwdruk hard werd gewerkt. Het resultaat is evenwichtig. Het is een evenwichtig pakket dat iedereen die werkt of onderneemt vooruithelpt. Het is een hervorming die werk maakt van wat internationale en nationale experts al veel langer vragen, namelijk een verschuiving van de lasten op arbeid naar vermogen en consumptie.

 

Vandaag loont het voor te veel mensen onvoldoende om een job of een promotie te aanvaarden. De krapte op de arbeidsmarkt is historisch hoog. Ondernemingen vinden bijzonder moeilijk geschikt personeel. Onze lasten op arbeid moeten omlaag, zodat meer mensen op de arbeidsmarkt komen. Werken moet voor iedereen meer lonen. Het verschil tussen niet werken en werken moet groter worden. Tegelijk moeten wij er ook voor zorgen dat meer werken fiscaal niet ontmoedigd wordt. Dat is ook de inzet, de reden, de hoofdreden zelfs van deze fiscale hervorming.

 

Dan rijst de vraag op welke manier wij dit gaan doen.

 

Premièrement, en portant la quotité du revenu exempté d'impôt à 13 500 euros, chaque travailleur disposera d'au moins 835 euros de plus à la plus fin de l'année. En adaptant la réduction d'impôt aux personnes bénéficiant d'un revenu de remplacement (les chômeurs, par exemple), nous assurons l'effet activateur de cette mesure.

 

Par ailleurs, le montant net supplémentaire peut encore augmenter, car nous adaptons également les tranches d'imposition. Aujourd'hui, à partir d'un salaire mensuel net de 2 600 euros – on ne peut pas dire que ces personnes soient les riches de notre pays – c'est déjà la tranche d'imposition la plus élevée (50 %) qui est appliquée. C'est la raison pour laquelle nous relevons le plafond de cette tranche à 60 000 euros. Ainsi nous offrons également une incitation à opter pour un emploi à temps plein. Les salaires les plus bas augmentent aussi. Nous étendons et renforçons le bonus à l'emploi en le supprimant ainsi plus lentement et en adaptant  en conséquence le crédit d'impôt pour faibles revenus d'activité, nous nous attaquons aux pièges à la promotion.

 

Tous les déciles de revenus sont donc concernés par cette réforme. Elle donne aux bas revenus le plus grand supplément net de rémunération en termes de pourcentage c'est-à-dire en termes relatif. Nous veillons à ce que les revenus les plus faibles disposent également d'un surplus effectif en augmentant les allocations exonérées d'impôts et en prolongeant le bonus à l'emploi.

 

Mais cette première phase va au-delà de la simple réduction des charges sur le travail: la réforme sur la table actuellement est une véritable réforme.

 

Ainsi nos impôts tiennent encore trop compte de la manière dont nous vivions et travaillions voici 50 ans. Or, aujourd'hui, près de la moitié des Belges vivent isolés ou seuls. Nous nous attaquons également à cette injustice et aux disparités fiscales.

 

Ainsi non seulement nous supprimons progressivement le quotient conjugal mais nous apportons aussi un soutien ciblé aux parents isolés et supprimons les pensions alimentaires de notre système fiscal afin d'éliminer la différence entre parents divorcés et non-divorcés.

 

En outre, nous soutenons pleinement les parents dans leur désir de concilier leur travail et leur famille grâce à une nouvelle augmentation de la déduction fiscale pour la garde d'enfants pour atteindre 24,5 euros par enfant et par jour. Par rapport au début de la législature, la déduction serait ainsi doublée.

 

Wij maken onze fiscaliteit ook eenvoudiger. Wij werken koterijen weg. Wij schrappen een zeventigtal codes uit de belastingbrief. Vandaag is er bijvoorbeeld een verschil in de sociale en fiscale behandeling van verschillende voordelen alle aard. Wij brengen daarom het sociale en het fiscale loonbegrip zoveel mogelijk met elkaar in lijn. Een aantal voordelen die vandaag forfaitair worden gewaardeerd, belasten wij ook op de werkelijke waarde. Het gaat daarbij om de gratis terbeschikking­stelling aan bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel.

 

Vandaag ligt de belastingdruk op arbeid veel te hoog en worden de vermogensinkomsten vaak onevenwichtig belast. Dat is niet rechtvaardig en wij moeten dat aanpakken, door het stelsel opnieuw in balans te brengen en dus ook een eerlijke bijdrage van vermogens te vragen. De minimumbelasting op multinationals is een heel belangrijke maatregel, die strijdt tegen belastingontwijking en belastingparadijzen. In afwachting van de uitwerking van een evenwichtige en evenredige belasting op vermogenswinsten verdubbelen wij de effectentaks. Op die manier vragen wij een eerlijke bijdrage van iedereen die een effectenrekening heeft boven het bedrag van 1 miljoen euro.

 

Onze fiscaliteit moet worden hervormd om iedereen die werkgelegenheid creëert te ondersteunen. Ondernemingen zijn de motor van onze economie en van onze werkgelegenheid. Zonder economische groei is er geen sociale vooruitgang. De uitdagingen van onze ondernemers zijn uitdagingen van de volledige samenleving. Wij ondersteunen hen daarom ook gericht en zorgen voor rechtszekerheid op lange termijn. Zo ondersteunen wij de ondernemingen om cruciale investeringen te doen in duurzaamheid en innovatie door een versterkte investeringsaftrek, een hervormde innovatieaftrek en een uitgebreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dat alles doen wij om ervoor te zorgen dat wij de ondernemingen ondersteunen in hun inspanningen om vandaag te investeringen in de uitdagingen die zij morgen hebben.

 

Notre fiscalité peut aussi être un levier pour une société et une économie saines, respectueuses de l’environnement et du climat. Alors que nous sommes aujourd'hui les champions des charges sur le travail, nous sommes en queue de peloton lorsqu’il s’agit des charges sur la consommation. Sur ce plan aussi, la réforme vise un meilleur équilibre. Notre fiscalité ne tient pas suffisamment compte de la santé et de la durabilité. Nous prenons fiscalement en compte le coût social de la consommation et de la pollution.

 

Aujourd'hui, il existe une répartition complexe entre les taux réduits de TVA à 6 et à 12 %. Nous alignons les taux de TVA de 6 et 12 % en un seul taux de 9 %, mais nous protégeons différents produits de base: les légumes, les fruits, les médicaments, les transports en commun, les couches et les produits d’hygiène intime passeront de 21 ou 6 % à 0 % de TVA. L’électricité, le gaz, l’eau restent à 6 %. De cette façon, nous assurons la protection du pouvoir d’achat pour les postes de dépense importants dans le budget des ménages de nos familles.

 

Cette harmonisation aura évidemment un impact sur le chariot de supermarché. Lorsque des couches sont ajoutées au panier, ce panier devient même moins cher après la réforme. Toutefois, cet impact est limité: environ 1 euro sur un chariot complet de 200 euros. Ce n’est pas moi qui le dis, mais c’est ce qu’ont conclu à la fois une personnalité bien établie dans le paysage du commerce de détail belge et un journal flamand.

 

De plus, les mesures de la première phase de la réforme fiscale, après accord au sein du gouvernement, ne prendraient effet qu’à partir du 1er janvier 2024, un moment où les économistes et autres experts prédisent que les prix vont se stabiliser.

 

Het is dus niet zo dat door de hervorming de mensen die een vervangingsinkomen genieten de belastingverlaging voor werkenden zouden moeten dragen. Bovendien worden onze pensioenen en uitkeringen onmiddellijk verhoogd door de spilindex wanneer de prijzen stijgen. De koopkracht van onze gepensioneerden en mensen die bijvoorbeeld een ziekte-uitkering genieten, blijft dus intact. De fiscale hervorming is er effectief op gericht om mensen aan het werk te krijgen en de werkgelegenheidsgraad in ons land op te krikken, want het zijn de mensen die werken die ervoor zorgen dat er een solide financiering van onze pensioenen is en dat ons pensioensysteem betaalbaar en breed toegankelijk blijft.

 

Laat ons ook niet vergeten dat de federale regering eerder al heeft beslist om gedurende vier opeenvolgende jaren in januari telkens een bijkomende verhoging van 11 % toe te kennen aan de minimumpensioenen. Ook voor andere uitkeringen, zoals de inkomensgarantie voor ouderen, de minimale werkloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het leefloon, werden telkens verhogingen in januari voorzien. Boven op de indexeringen en de extra verhogingen gebeuren er voor de pensioenen en voor andere uitkeringen periodieke welvaartsaanpassingen via de welvaartsenveloppe.

 

Enfin, nous constatons aujourd'hui que notre système fiscal subventionne davantage les combustibles fossiles que les énergies renouvelables. Cette situation n'est plus de notre temps et ne se justifie plus. Nous nous attaquons donc à ce problème, comme il se doit, dans le cadre d'une réforme moderne et ambitieuse.

 

Mijnheer Piedboeuf, ook de accijnzen op tabak zullen worden aangepast. Ik weet dat dit een bezorgdheid is van u, maar ook wat dat betreft kijken wij uiteraard naar de ons omringende landen en zorgen wij ervoor dat die accijnzen, in tegenstelling tot die op alcohol, niet het niveau van die in onze buurlanden overschrijden.

 

Collega’s, deze hervorming biedt iedereen die werkt extra netto inkomen, minstens 835 euro per jaar. Dat is veel. Dat is wat alle partijen in deze commissie mij in de afgelopen maanden en jaren gevraagd hebben. U zult niet van uw stoel vallen als ik zeg dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen. Wij moeten natuurlijk naar het totaalplaatje kijken. Ik ga ervan uit dat elke partij die hier vandaag aanwezig is, zich ervan bewust is dat wanneer men een belastingverlaging bepleit, er ten gevolge van onze staatsstructuur ook een impact is voor onze deelstaten en voor onze lokale besturen. Hoe die ermee omgaan, behoort uiteraard tot hun bestuurlijke onafhankelijkheid.

 

Deze hervorming zal ook mensen aan het werk zetten. Dat werd trouwens al bevestigd door verschillende onafhankelijke experts. Het is dan ook logisch dat wij deze hervorming budgettair in rekening brengen. Om de werkelijke terugverdien­effecten van deze belastinghervorming zo realistisch mogelijk te kunnen inschatten en schetsen, hebben wij ons voor die terugverdien­effecten gebaseerd op cijfers van de FOD Financiën en van het Federaal Planbureau.

 

Collega’s, er zijn ook vragen gesteld over de stappen die wij in de voorbije periode ondernomen hebben. Ik kan u bevestigen dat er vorige week woensdag een uitgebreide toelichting werd gegeven aan de collega’s in de federale regering en dat ik hen tegelijkertijd de nodige wetteksten en de budgettaire nota bezorgd heb. In de afgelopen dagen werden ook de besprekingen in de IKW’s opgestart. Ik kan u geruststellen, die gesprekken verlopen bijzonder constructief.

 

Het spreekt voor zich dat ik de gesprekken met de experts, de belangenorganisaties en uiteraard ook het Parlement zal blijven voeren. Het is ook mijn betrachting om tegen de zomer met de finale wetsontwerpen naar het Parlement te komen, zodat de maatregelen vanaf 1 januari 2024 ingevoerd kunnen worden en wij dan eindelijk werk kunnen maken van een eerste belangrijke stap van de bredere fiscale hervorming, een eerste stap van iets waarvoor u allen, net als ik, al zo lang pleiten, namelijk een verlaging van de lasten op arbeid.

 

01.09  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie.

 

Votre réponse comporte beaucoup d'éléments, et c'est très bien. Nous savons que les travaux se poursuivent. Vous savez aussi que mon groupe vous soutient pleinement sur le principe d'une réforme fiscale qui soit évidemment équilibrée, avec une baisse de l'imposition du travail – particulièrement pour les bas et moyens salaires. J'y reviendrai dans un instant. Bien entendu, cette réforme fiscale suppose davantage de justice fiscale dans notre système. Nous avons proposé des mesures qui font appel à la contribution des épaules les plus larges, celles qui ont le plus de revenus dans notre société. Enfin, elle comprend un volet environnemental, notamment au moyen de la baisse de la TVA sur les fruits et légumes ou sur les transports publics. C'est la base générale. Je tenais donc à délivrer un message de soutien envers l'effort politique sur ce plan.

 

Plus précisément, pour la réduction de la fiscalité sur le travail, vous avez répété aujourd'hui que tous les travailleurs bénéficieraient de la même baisse. C'est un aspect sur lequel nous aimerions pouvoir encore influer. Pour prendre des exemples extrêmes, que ce soit un CEO du BEL 20 ou un travailleur au salaire minimum, tous deux jouiront de la même déduction ou réduction de la fiscalité sur le travail. Pour notre part, nous préférerions un système plus juste, qui implique que le salaire moins élevé en bénéficie davantage. Il faudra ensuite agir de manière dégressive. Pour nous, c'est extrêmement important.

 

Ensuite, comme plusieurs collègues l'ont dit, une discussion avec les Régions s'impose. Je n'ai pas toute votre réponse en tête, mais ce serait intéressant. Vous en discutez avec vos collègues du gouvernement, mais nous savons bien qu'un impact régional – ainsi que communal - en découlera, puisque l'on touche à l'IPP. Au moment de l'atterrissage, il serait donc judicieux de nouer un contact avec les gouvernements régionaux.

 

Enfin, il serait intéressant de revenir prochainement en commission avec un calendrier programmant l'atterrissage idéal selon vous. On parle de quelques semaines. Nous sommes, en effet, tous conscients que cette réforme doit aboutir dans les semaines à venir. C'est fondamental à nos yeux.     

 

Nous savons bien que, si nous la reportons à moyen ou long terme, nous risquons de la différer aux calendes grecques. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Il importe donc de faire un point régulier pour avoir une vue claire du timing. Je vous remercie de votre attention.

 

01.10  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Vooreerst, ik begrijp dat mijn vraag niet werd beantwoord: ze moest inderdaad niet in het debat aan de orde komen. Dat is niet erg; ik zal ze wel opnieuw indienen als een schriftelijke vraag.

 

Sta me toe toch te repliceren op uw antwoord in het kader van het debat, mijnheer de minister.

 

Ik heb eerder al gezegd dat ik de stapsgewijze aanpak van de hervorming via het studiewerk, de blauwdruk en de verdere voorstellen apprecieer. Ik schaar me ook volledig achter de doelstellingen die u met de hervorming wilt verwezenlijken, namelijk: lagere lasten op arbeid, de verschuiving van lasten naar de grotere vermogens en vervuilers en de vereenvoudiging en vergroening van de fiscaliteit.

 

Het is begrijpelijk dat de uitvoering van de hervorming wordt opgesplitst in verschillende fases. In een ideale wereld zou zij volledig en in een keer gebeuren. U zou, zoals de heer De Smet daarnet zei, de lasten op arbeid kunnen verlagen en tegelijk de verschillende belastingvoordelen, die werden ingevoerd om de hoge lasten op arbeid te compenseren, afschaffen. Kortom, schrap de uitzonderingen als de lasten dalen. Maar dat is vandaag niet haalbaar.

 

Ik wil zeker op een pragmatische manier meewerken en stappen vooruitzetten op de gefaseerde manier zoals u het nu voorstelt. Ik hoop wel dat we hierover tot een akkoord zullen komen. Immers, als het niet lukt, zullen we in de toekomst niet anders kunnen dan alles ineens te doen en dat zal nog veel moeilijker zijn.

 

Ik roep dan ook elke partij nogmaals op om over de eigen schaduw te stappen en mee te werken aan een evenwichtige hervorming, waarin iedereen zich voor een stuk kan vinden.

 

01.11  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de minister, ik had de indruk dat ik een persconferentie bijwoonde. U hebt immers veel voorgelezen uit het regeerakkoord en verteld wat er was afgesproken. Dat wisten we echter al.

 

Er zijn echter ook aardig wat vragen gesteld, maar daarop bent u weinig ingegaan, hoewel dat de bedoeling is van een commissievergadering. De commissie voor Financiën en Begroting biedt normaal gezien de mogelijkheid om concrete vragen te stellen en om die buiten het kader van de plenaire vergadering beantwoord te krijgen. U bent daarin nu ernstig in gebreke gebleven.

 

Wanneer u wel antwoorden geeft, zijn die heel oppervlakkig. De gepensioneerden mogen blij zijn, want de spilindex blijft intact. Dat klopt, maar dat antwoord is zeer omfloerst. Daarna hebt u gezegd dat u al heel veel gedaan hebt voor de lagere pensioenen. Moet ik die opmerking als heel omfloerst zien voor uw beslissing dat het nu aan hen is om de rekening mee te betalen, aangezien u hen al verzorgd hebt? Dat lijkt alvast uw antwoord te zijn, als ik tussen de lijnen lees.

 

Om mijn tweede zeer concrete vraag bent u al helemaal heen gefietst. Ik mag toch aannemen dat de berekening van de impact op de deelstaten en de lokale besturen verder gaat dan de vaststelling dat er een impact is? Natuurlijk is er een impact, want de financiering gebeurt op basis van de personenbelasting en u vermindert de personenbelasting. Dus u vermindert de basis waarop de deelstaten, provincies en gemeenten worden gefinancierd. U bevestigt dat er een impact is, maar mogen wij het cijfer kennen? Dat is u toch bekend? Als u het ons niet meedeelt, is dat omdat u het niet wilt meedelen, niet omdat u het niet zou weten. De berekeningen kunnen bijna in uw plaats gemaakt worden. Uw stilzwijgen is dus veelzeggend. Dat gaat wel op voor meerdere antwoorden, het is vooral interessant te zien op welke vragen niet wordt ingegaan. Uw ellenlange inleiding diende om hier wat tijd te vullen en de indruk te wekken dat u zeer uitgebreid op de diverse vragen zou ingaan, terwijl dat niet zo was.

 

Kortom, ik wil de impact op de deelstaten kennen, nu al, niet tot op de euro nauwkeurig, maar wel in ordegrootte. Dat is een interessant antwoord tegen de achtergrond van wat u in de pers hebt meegedeeld. U vindt het erg dat cd&v gebasht wordt, al kunt u mij daar niet van beschuldigen. In een recent interview met u lees ik: “De fiscale hervorming mag niet dienen om de begroting aan te zuiveren.” Eerlijk gezegd, ik denk dat die wel dient – vandaar dat u niet antwoordt – om uw begroting aan te zuiveren, waarbij de rekening naar de deelstaten gaat. Ik zie dat u neen schudt, maar geef dan de getallen. U zegt dat de totale operatie budgetneutraal is voor de optelsom van alle overheden. Voor één overheid is het niet budgetneutraal in negatieve zin; bijgevolg is het voor de andere overheid niet budgetneutraal in positieve zin. Zo eenvoudig is een optelsom.

 

Om die reden wil ik bijzonder graag weten wat de deelstaten aan inkomsten zullen verliezen door uw operatie, een operatie die opgeteld op nul uitkomt. Met hoeveel zal uw eigen begroting aangezuiverd worden?

 

Ik zal die vraag blijven stellen, want het is zeer duidelijk dat u niet wilt antwoorden, terwijl u dat wel kunt. Dat is eigenlijk niet de bedoeling van een commissievergadering, hoewel ik moet toegeven dat wie geen antwoord geeft, eigenlijk wel een antwoord geeft.

 

01.12  Wouter Vermeersch (VB): Collega Vanden Burre vatte zijn repliek aan met de typerende woorden: il y a beaucoup d’éléments dans votre réponse. Dat is wel het minste wat men erover kan zeggen. U past een klassieke wetstraattechniek toe, namelijk het verdrinken van de vis. U hebt immers niet op onze concrete vragen geantwoord.

 

Ik wil wel een aantal opmerkingen geven over wat u wel hebt gezegd.

 

U gebruikte een citaat, maar dat was mijns inziens het verkeerde citaat. U had het citaat uit de begrotingsnotificaties moeten brengen, de zogenaamde geijkte kanalen volgens de eerste minister. Daarin staat letterlijk dat de minister van Financiën tegen december 2022 een gedetailleerde en ambitieuze eerste fase van de fiscale hervorming aan de regering moet voorleggen. Vandaag stellen we vast dat u niet verder komt dan een publicatie op uw persoonlijke website. U hebt uw plan aan de pers voorgesteld, maar de 25 maatregelen werden nog niet voorgesteld aan het Parlement. Ik heb gevraagd om daarover een gedachtewisseling te houden. Twee jaar geleden wijdden we een discussie aan de inzet van de fiscale hervorming, maar sindsdien werd hierover geen enkel debat meer in onze commissie gehouden en dat betreuren wij.

 

U gaat ook volledig voorbij aan de kritiek van uw coalitiepartners, alsook die van de vele sectorfederaties en de belangengroepen. Het zou me te ver gaan die punten van kritiek op te sommen.

 

Voorts antwoordde u dat het geheel nu in interkabinettenwerkgroepen besproken wordt – ik noem het verzandt –, maar zo gaat u natuurlijk heel gemakkelijk voorbij aan de kritiek van bepaalde regeringspartijen. Zo heeft de MR ondertussen duidelijk veto’s gesteld, niet in de commissie – dat doen de commissieleden niet –, maar wel bij monde van MR-voorzitter Bouchez. De PS, die vandaag weer uitblinkt in afwezigheid bij zo’n belangrijk debat en u de rug toont, zoals wel vaker in commissie, ook bij vragen aan de staatssecretaris van Begroting, laat achter de schermen duidelijk weten dat zij de verarming van Wallonië die in de plannen staat, niet zal laten passeren.

 

U kondigt aan dat u tegen de zomer met uw plannen zult komen, zodat ze uiteindelijk tegen januari 2024 allemaal kunnen worden uitgevoerd. Eigenlijk is uw deadline dus december 2023, terwijl er in de begrotingsnotificaties werd afgesproken dat u met exact hetzelfde naar voren zou komen in december 2022. Zo koopt u zichzelf een extra jaartje. Denkt u nu werkelijk dat het vijf maanden voor de verkiezingen nog mogelijk zal zijn om een deuk in een pak boter te slaan? Het was vorige week complimentendag. Ik bewonder het optimisme, mijnheer de minister, dat u vandaag weer aan de dag hebt gelegd, maar ik deel het absoluut niet, zeker gezien de kritiek van uw coalitiepartners en van verschillende belangenorganisaties.

 

01.13  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, vous aurez remarqué que nous sommes ici à la Chambre. Nous ne sommes pas à une conférence de presse. Donc, venir répéter ici ce que vous avez dit voici deux semaines en conférence de presse n'était, selon moi, pas le but de l'opération.

 

Je vous ai interrogé sur sept thèmes différents par rapport à cette réforme fiscale avec un ensemble de vingt-six questions. Sur ces vingt-six questions, vous avez répondu à moitié à une question. Quand on vient avec des questions précises à la Chambre, c'est pour avoir des réponses précises, monsieur le ministre. C'est quand même déplorable que vous ne répondiez à aucune de mes questions, hormis à moitié à une question, et encore, à côté de la plaque. Mais c'est un autre débat.

 

Et quand je vous interpelle sur un point de votre déclaration en séance plénière jeudi dernier, au lieu de me répondre, vous répétez simplement ce que vous avez dit en plénière la semaine passée. Ce niveau de non-réponse est quand même assez effarant.

 

Sur les déciles que je vous ai demandés, je n'ai évidemment rien obtenu comme chiffres. Par contre, vous dites, sans donner le moindre chiffre, qu'en pourcentage, on va donner plus aux déciles inférieurs. Cela veut donc dire qu'en montant absolu, on va donner plus aux déciles supérieurs. La preuve est là! Les chiffres que je vous ai donnés et auxquels vous n'avez pas répondu le prouvent. Quand vous augmentez la tranche à 45 %, cela signifie que, sur les déciles supérieurs, vous allez donner plus. M. Vanden Burre n'est plus là mais il a critiqué le fait  que vous alliez donner la même réduction d'impôt des personnes physiques à tout le monde. Voilà M. Vanden Burre! La critique en soi est fondée, à savoir que vous accordez la même réduction d'impôt des personnes physiques à tout le monde mais c'est pire encore! Vous ne donnez pas la même réduction à tout le monde! Vous donnez plus aux plus hauts revenus car il faut effectivement tenir compte de la quotité exemptée d'impôt.

 

Ceux qui ne paient pas d'impôt ne vont évidemment rien recevoir. Les revenus de remplacement, les pensionnés ne vont bénéficier de rien du tout. Et ceux qui ne sont pas dans le haut de la tranche de 45 % que vous augmentez ne recevront rien non plus. Comme je l'ai dit, un salaire médian bénéficiera moins de cette mesure qu'un haut salaire.

 

Cette réforme fiscale est manifestement injuste. Vous augmentez d'ailleurs les taxes sur la consommation qui sont les taxes les plus injustes qui soient. Je rappelle que Piketty est très virulent par rapport à ces taxes sur la consommation. Et vous basez tout sur des experts. Je ne dirai pas qu'ils disent n'importe quoi mais ceux-ci se basent sur une vieille thèse de l'OCDE qui n'a jamais été démontrée et selon laquelle la baisse des impôts sur les revenus donnerait les meilleures efficiences économiques malgré les injustices fiscales que cela peut créer.

 

C’est une thèse qui n’a jamais été démontrée et qui est contestée par d’autres experts, par d’autres économistes. On en arrive finalement à réduire un impôt qui est progressif, l’impôt des personnes physiques, en augmentant les impôts sur la consommation qui sont fondamentalement injustes. On fait un tax shift bis en fait. En plus, la façon dont vous le justifier est aberrante. C’est parce qu’on veut harmoniser les taux de TVA, car pour l’instant, on a 6 %, 12 % et 21 % et qu’il faut harmoniser. Combien y a-t-il de taux de TVA après votre harmonisation? On a 0 %, 6 % sur le gaz et l’électricité, 9 % et 21 %. Il y a donc plus de taux après votre harmonisation qu’auparavant.

 

L’harmonisation n’est pas le but. L’objectif, c’est de faire rentrer de l’argent via des taxes qui sont profondément injustes: les taxes sur la consommation.

 

Finalement, un élément essentiel: évidemment, ce gouvernement bloque les salaires bruts en raison d'une marge salariale de 0 %. Donc que faut-il faire? Il veut faire croire que le revenu des habitants augmentera via l’impôt des personnes physiques mais d’où vient cet argent? Pour augmenter un salaire, l’argent doit bien venir de quelque part. L’argent vient des mêmes travailleurs contribuables qui payeront d’une autre façon ce qu’on leur donne. C’est le principe. C’est la grande mystification du tax shift. On fait croire aux gens qu’ils reçoivent quelque chose mais en fait, ils n’ont rien du tout si ce n’est des taxes injustes qui sont plus importantes que précédemment.

 

01.14  Christian Leysen (Open Vld): Het is duidelijk dat een bredere fiscale hervorming zich na een zekere tijd automatisch opdringt en zeker aan de orde is. Het is natuurlijk een zeer omvangrijk werk dat op het einde van een legislatuur geen evidentie is, zeker in een complexe coalitie. Bij een andere gelegenheid heb ik al opgemerkt dat ik wat verbaasd was over de manier waarop u hierover communiceerde. Sommigen hebben opgemerkt dat, door dit allemaal naar u te trekken, als minister van Financiën, u bijna de indruk wekt dat u kunt landen. Is het deel van een politieke strategie om dit op uw persoonlijke website te zetten als er nog besprekingen lopen in de regering?

 

Er is wel zeer nuttig werk geleverd. Het is een complexe materie. U hebt van een épure gesproken om het niet over een blauwdruk te moeten hebben. De eerste blauwdruk was niet zo blauw. Wij kunnen ons veel sterker vinden in wat u nu hebt aangeleverd. Daar moeten immers drie essentiële elementen in zitten die voldoende aandacht moeten krijgen, namelijk het verschil tussen werken en niet werken verhogen, de kost van tewerkstelling onder controle houden en zorgen dat er meer activiteitsgraad komt.

 

Fundamenteel ben ik het ermee eens dat we een kritische kijk moeten durven hebben op de effectieve reikwijdte van gunsttarieven. Gunstregimes worden altijd met goede bedoelingen opgestart, maar neigen uit te deinen. Dat neemt niet weg dat men terug naar die kern moet gaan. Voor specifieke situaties moeten specifieke oplossingen komen. Over een aantal zaken hebben wij terecht vragen, bijvoorbeeld over de tweede pensioenpijler. Voor de kmo’s en zelfstandigen is dit immers een belangrijk pakket in de opbouw van hun pensioen.

 

Een brede en grondige fiscale hervorming kan alleen maar als wij ook onze begroting onder controle hebben. Er is nog altijd een groot structureel onevenwicht. We zitten op het einde van een periode waarin we in de illusie konden leven van de moderne monetaire theorie waarbij geld niks kost en schulden maken dus ook niet. De inflatiecijfers zullen nog verder stijgen, wat druk legt op de overheidsbegroting. Dat betekent een druk op de burgers die willen investeren.

 

In die zin hoop ik dat wij met deze aanzet naar de volgende legislatuur een grondige en brede fiscale hervorming kunnen doorvoeren.

 

Ik heb alle begrip voor het feit dat niet alle vragen konden worden beantwoord. Het is goed dat wij in dit actualiteitsdebat van gedachten kunnen wisselen. Als u uw opdracht wilt uitvoeren en iets wenst te realiseren met uw collega’s in de regering, dan mag dat voor mij gerust een stuk in de luwte gebeuren.

 

01.15  Wouter Beke (cd&v): De heer De Roover heeft daarnet uit Knack geciteerd. Ik zal uit het editoriaal van Knack citeren: “Van Peteghem heeft een van de verstandigste voorstellen van de regering-De Croo op tafel gelegd. Goedkeuren die handel. En als dat de coalitiepartners aanzet om ook de pensioenen en de arbeidsmarkt te hertimmeren, dan trekken ze nog met een aanvaardbaar palmares naar de kiezer.” Ik kan begrijpen dat dit niet direct uw ambitie is, beste Peter. Verder staat er ook nog: “Optimism is a moral duty, nietwaar.” Dat staat in Knack, niet dat ik Knack altijd zo ernstig neem, integendeel.

 

Wat ik wel ernstig neem, zijn andere rapporten die vorige week zijn verschenen. Ik heb hier het rapport van het IMF, waarin aanbevelingen worden gedaan. Het IMF doet de volgende aanbeveling – ik citeer: “De eerder in 2022 goedgekeurde blauwdruk voor de belastinghervorming die is gepubliceerd, die het complexe belastingsysteem eenvoudiger en eerlijk tracht te maken, wordt best nog voor 2024 goedgekeurd.”

 

Wij hebben het verslag gelezen van de gouverneur van de Nationale Bank, die ook zegt dat men moet hervormen. Ik heb in een debat met een directeur van de Nationale Bank gevraagd wat een overheid doet die voor verschillende uitdagingen staat. Ik heb in de kerstvakantie in de memoires van Jean-Luc Dehaene het hoofdstuk over het globaal plan herlezen. Als er verschillende uitdagingen zijn op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt­hervorming, begroting enzovoort, wat doet men dan best eerst? Het antwoord in het globaal plan van Fons Verplaetse was: ga eerst voor de hervormingen, want dan zal de begroting wel volgen. Dat is indirect het antwoord dat ik wil geven op terechte vragen van collega’s.

 

Wij hebben in de vorige regering de lasten op arbeid doen dalen, ook met een impact van 25 % op de deelstaten. We weten wat die impact is in een statisch verhaal. Zowel het IMF als de Nationale Bank in haar rapport zeggen dat we dat moeten doen om de werkgelegenheidsgraad omhoog te krijgen. Dat betekent dus dat men in een dynamisch verhaal inkomsten zal hebben, niet alleen voor de federale overheid, maar ook voor de deelstaten. Dat hebben we bovendien ook meegerekend in het Vlaams regeerakkoord, met de 120.000 jobs die we willen creëren.

 

In een statisch verhaal komt men in een andere dynamiek terecht dan in een dynamisch verhaal. Wij geloven in een dynamisch verhaal, want anders zijn al de rapporten van het IMF waarover ik het daarnet had niets waard en zijn ze voor de vuilbak.

 

Het is belangrijk dat we dat doen. Ik heb gelezen wat de experts daarover de voorbije weken hebben gezegd en dat is nog iets anders dan Knack – met alle respect voor Knack –, maar de analyse in Knack zit er uiteindelijk wel boenk op. We moeten de ambitie hebben om ook deze legislatuur daaraan te werken. Dat is wat die internationale rapporten verwachten, maar ook wat de mensen verwachten. Als we naar die 80 % willen gaan tegen 2030, dan zullen we dat en nog meer veel meer van dit soort hervormingen moeten doen.

 

01.16  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijn naam werd genoemd, met dank daarvoor.

 

Ik ken de bekommernis van collega Beke voor de financiën van de regio’s, maar ik had gehoopt dat hij verder was gekomen dan wat hij heeft gezegd. Er zit inderdaad een dynamisch element in. Er worden in de plannen van de minister van Financiën terugverdieneffecten meegenomen, wat altijd gevaarlijk is.

 

(…): (…)

 

01.17  Peter De Roover (N-VA): Ik zeg niet dat u dat per definitie niet moet doen, ik heb gezegd dat dat altijd gevaarlijk is.

 

Maar als ik ze aanvaard zoals u ze inschat – en dat is mijn punt –, dan zal dat hetgeen waarop ik daarstraks wees maar voor een heel klein deel compenseren. Het verschil met de vorige initiatieven is dat de rekening die wordt doorgeschoven naar de deelstaten, bij de burger en de bedrijven kwam, en niet zoals hier door de federale regering zal worden binnengetrokken.

 

Dat is waarbij ik tekst en uitleg had gewild. Ik heb die uitleg niet gekregen.

 

01.18 Minister Vincent Van Peteghem: Mevrouw de voorzitster, mijnheer De Roover, (…) hoe de opbouw zit. Het verhaal van de budgetneutraliteit ligt op het niveau van Entiteit I.

 

01.19  Peter De Roover (N-VA): Wat u nu zegt, is interessant. U had dat trouwens daarnet ook kunnen zeggen.

 

01.20 Minister Vincent Van Peteghem: Dat is informatie die in alle media is verschenen. Daaraan is dus niets geheim.

 

01.21  Peter De Roover (N-VA): Wat is zegt is interessant. Daarnet hebt u immers van alles verteld wat in alle media verschenen is. Nu zegt u dat dat kwart – want daar zal het ongeveer op neerkomen – reeds is verrekend in de getallen die u hebt neergelegd.

 

Ik ben blij dat u dat in een tweede ronde meegeeft. Dat is immers nieuwe informatie. Als u zegt dat dat overal reeds genoteerd stond, is dat geen reden om dat niet mee te delen, want – ik herhaal het – veel van wat u gezegd hebt stond vooraf al genoteerd. Ik ben echter benieuwd of dat met de feiten zal kloppen op het moment waarop wij de getallen op tafel zullen krijgen. Daarover ben ik heel benieuwd naar. Ik ben echter blij dat u die informatie hebt gegeven.

 

01.22  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le ministre, je n'ai pas l'habitude d'intervenir mais je vais le faire cette fois-ci car je vous en avais prévenu. Lorsque je vous ai interrogé en séance plénière voici quelques semaines, je vous avais dit que nous serions très attentifs, en tant que groupe politique, à l'évolution des travaux concernant cette réforme. Tout  le monde s'accorde à dire, et c'est une nécessité, qu'une réforme fiscale de grande envergure doit advenir.

 

Natuurlijk is dat zoals de befaamde revue ‘Wees Belg en zwijg’ met een Nederlandse leraar die een eerste les Nederlands geeft, over het woord ‘paard’. Dat wordt afhankelijk van het patois uitgesproken als paard, poord, puurd of pjeid, waarop hij zegt dat hij graag het Nederlands wil leren, maar zich afvraagt hetwelke.

 

Quelle est donc la forme que doit prendre une réforme fiscale et comment financer celle-ci?

 

J'ai une grande inquiétude, monsieur le ministre. En effet, je constate que le 1,7 milliard d'euros d'efforts consentis dans le cadre de la réforme est totalement géré et drivé par la fiscalité.

 

Vous m'arrêterez certainement en m'expliquant pourquoi ce n'est pas tout à fait exact. Mais mes craintes résident dans le fait que ce grand shift est seulement réalisé par la fiscalité et non par un financement alternatif. D'après nos calculs, il repose à raison de 38 % sur les citoyens et à raison de 42 % sur les entreprises.

 

Cela a été dit par d'autres collègues. Je voudrais donc que cela dépasse largement le cadre du clivage politique et des colorations politiques que l'on peut donner à un discours parce que c'est une œuvre commune qui est entre les mains du gouvernement, mais aussi entre les mains du Parlement qui représente l'ensemble des citoyens et des entreprises.

 

Monsieur le ministre, d'une part, pourriez-vous me dire si, au niveau du volet création d'emplois qui génèrerait un financement alternatif, vous avez pu élaborer des stratégies avec vos collègues afin de trouver, à côté de la fiscalité, d'autres sources de financement de la réforme? D'autre part, avez-vous pu imaginer, dans le cadre de la lutte pour une meilleure compétitivité de nos entreprises, un volet relatif aux baisses de cotisations ONSS, comme cela a été décidé dans le cadre de la crise énergétique?

 

Je souhaiterais que cette réforme donne le sentiment à tout le monde que tout ce qui est donné d'une main n'est pas repris de l'autre et qu'on cible, en les soutenant, tous les gens qui travaillent ou qui ont travaillé ainsi que toutes les entreprises qui créent de la plus-value dans notre pays.

 

Vous en avez parlé. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons concrètement connaissance des moyens que vous utilisez pour y arriver. J'aimerais donc que l'on creuse un peu plus la question. Cela peut être aujourd'hui ou prochainement, à l’occasion d'un échange de vues, mais avant la finalisation de votre travail. En effet, quand celui-ci sera finalisé au niveau du gouvernement – je sais que beaucoup de discussions vont encore avoir lieu –, vous allez venir devant le Parlement, en sachant qu'il y aura également beaucoup de discussions. Je tiens donc absolument à ce que vous sachiez ce que nous avons en tête parce que je ne prends jamais les gens en traitre et que je préviens toujours. Mais ce n'est pas pour autant que mes propos s'adoucissent ou qu'ils sont nécessairement agréables à entendre, bien qu'ils ne soient jamais agressifs ou incorrects.

 

De manière tranchée, je voudrais vous poser ces deux questions pour aujourd’hui ou pour plus tard parce qu’elles me semblent essentielles.

 

(…): (…)

 

01.23  Marie-Christine Marghem (MR): Je donne les éléments qui soutiennent les inquiétudes que j’ai en tête et que j’estime essentielles, tout comme vous l’avez fait.

 

01.24 Minister Vincent Van Peteghem: Mevrouw de voorzitster, staat u mij toe om bijkomend toelichting te geven bij heel wat vragen.

 

Eerlijk gezegd, vandaag is mij een heel breed palet aan vragen voorgelegd van allerlei orde en slag. In antwoord daarop heb ik inderdaad een algemene toelichting gegeven, maar ik denk dat het nooit verkeerd is om daar in de komende uiteenzettingen verder op in te gaan. Ik kan mij perfect voorstellen dat verschillende Kamerleden opnieuw vragen zullen indienen om het debat in het Parlement te kunnen voortzetten. Daar ben ik voor alle duidelijkheid totaal niet tegen, zeker niet als ik u enkele cijfers hoor noemen, mevrouw de voorzitster, die eigenlijk niet correct zijn, al heb ik ze zelf ook gelezen in een interview. Ik weet evenmin vanwaar ze komen en kan ook niet achterhalen hoe u aan die cijfers komt. Het is al te gemakkelijk om dingen te vertellen en cijfers te noemen, maar ze moeten natuurlijk wel een basis hebben om de discussie aan te gaan.

 

De bezorgdheid omtrent de competitiviteit heb ik daarnet al aangesneden in mijn antwoord. Het gaat breder dan enkel de aandacht voor de koopkracht, aangezien wij ook een aantal maatregelen nemen om de rechtszekerheid voor de bedrijven mee te ondersteunen.

 

U verwijst ook naar andere noodzakelijke hervormingen. Dat ondersteun ik volledig. Ik sta open voor alle mogelijke door te voeren hervormingen, die moeten dienen om op termijn ons tekort onder controle te krijgen, hervormingen om onze huidige staatsschuld op lange termijn naar beneden te krijgen.

 

Ik kan alleen vaststellen dat er vandaag een heel uitgebreid voorstel op de regeringstafel ligt. Aan dat voorstel heb ik samen met velen gewerkt in de voorbije periode en binnen de regering bekijken wij nu verder welke elementen nog extra toelichting behoeven.

 

Ik hoop dat wij binnen een paar weken of maanden het Parlement een voorstel kunnen voorleggen dat door de commissie voor Financiën en door de plenaire vergadering goedgekeurd wordt. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om dat mogelijk en waar te maken.

 

01.25  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le ministre, la parole revenant en dernier lieu au Parlement, je voudrais vous dire que je vous remercie pour votre réponse, qui est l’entame d’un débat profond sur cette réforme fiscale de grande envergure et d’importance.

 

J’aurai l’occasion de vous expliquer comment on en arrive aux chiffres que j’ai cités, de telle sorte que nous puissions discuter sur une base partagée, et pouvoir la critiquer, et pas pour le plaisir de critiquer, mais pour trouver des solutions.

 

Sauf si je me trompe, il y a quelque chose que je trouve interpellant. Vous avez parlé précédemment de la protection de la santé et de la volonté d’orienter les consommateurs vers des produits qui les maintiennent en bonne santé. Mais il y a une augmentation de 3 % de la TVA sur des produits essentiels comme la viande, le poisson, le café, le sucre, le lait et le pain. Ce sont quand même des produits de base! Moi, cela m’interpelle franchement.

 

Je crois qu’il faudra trouver d’autres moyens en termes d’augmentation du pourcentage de la TVA sur la consommation. Ou alors, dites-moi tout de suite que je suis dans l’erreur, et je suis rassurée.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Les questions n0s 55033528C et 55033529C de M. Bayet sont transformées en questions écrites. 

 

02 Questions jointes de

- Benoît Piedboeuf à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La dispense de versement du précompte professionnel pour les activités de recherche scientifique" (55033582C)

- Marie-Christine Marghem à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La dispense de versement du précompte professionnel en matière de recherche" (55034382C)

02 Samengevoegde vragen van

- Benoît Piedboeuf aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek" (55033582C)

- Marie-Christine Marghem aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O" (55034382C)

 

02.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, dans le cadre de la dispense partielle de précompte professionnel pour activités de recherche scientifique, les sociétés doivent enregistrer leurs projets ou programmes au Belspo, et notamment en indiquer la date de fin. Lorqu'une société indique bel et bien une date au Belspo, bien qu'hypothétique et éloignée dans le temps, tout en conservant de la documentation plus détaillée à disposition de l'administration, celle-ci tend à rejeter la dispense sur la seule base de la date indiquée au Belspo, sans avoir égard au reste du dossier.

 

Or ne faut-il pas considérer que tant l'esprit que la lettre de la loi sont respectés dans un tel cas puisque une date a bien été indiquée et que l'administration dispose de toutes les informations pour réaliser son contrôle ?

 

Je vous remercie de votre réponse.

 

02.02  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le ministre, ma question se rapporte à la dispense de versement du précompte professionnel instaurée par l'article 275/3, § 1er, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. Si je vous pose ma question en entier, c'est parce que certains citoyens nous regardent parfois par le biais de la visioconférence.

 

Aussi bien le site du SPF Finances, depuis 2005, que le site de Belspo indiquent que la dispense est applicable à partir du premier jour du mois de la déclaration (ou communication) auprès de Belspo, des projets/programmes en recherche et développement (R&D).

 

Pouvez-vous nous donner la référence légale ou réglementaire dans laquelle figure cette date de départ?

 

02.03  Vincent Van Peteghem, ministre: Madame et monsieur les députés, nous soutenons pleinement les activités de recherche scientifique. Le soutien fédéral sous la forme d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel prélevé sur ces rémunérations de chercheurs constitue une aide importante à cet égard. En effet, les taux de dispense peuvent atteindre 80 %.

 

La demande de cette mesure de soutien doit répondre à plusieurs conditions, par exemple une inscription auprès de Belspo. Celle-ci doit mentionner la date de début attendue et celle de fin envisagée. Il est donc clair que le législateur exige que l'inscription délimite le projet ou le programme dans le temps. Bien entendu, il ne s'agit pas d'indiquer des dates irréalistes, car l'obligation d'inscription n'aurait alors aucune raison d'être. Cette dernière est explicitement prévue à l'article 2753 § 3, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. L'administration a toujours interprété ce texte légal d'une manière telle que la dispense de versement du précompte professionnel puisse être accordée à partir du mois au cours duquel l'inscription du projet ou du programme a eu lieu, alors même que ladite inscription n'était pas préalable à la date de début du projet ou programme.

 

En son arrêt du 6 janvier 2023, la Cour de cassation a cependant adopté une position plus stricte, en ce sens qu'elle considère que l'inscription doit intervenir préalablement à la date de début du projet ou programme. Mon administration est en train d'examiner les conclusions à tirer de cet arrêt.

 

02.04  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie. La question était un petit peu différente dans la mesure où quand la date est connue et que le contribuable dit à l’administration qu’elle peut prendre connaissance de tous les éléments, parfois, il y a des rejets qui sont uniquement basés sur la date. Je reviendrai éventuellement vers vous pour l’un ou l’autre cas plus précis.

 

02.05  Marie-Christine Marghem (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Benoît Piedboeuf à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La pratique décisionnelle de l'administration" (55033583C)

03 Vraag van Benoît Piedboeuf aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De beslissingspraktijk van de administratie" (55033583C)

 

03.01  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, la pratique décisionnelle de l'administration en la matière a considérablement évolué ces dernières années et celle-ci apporte de nouvelles exigences formelles régulièrement, et ce à législation constante. Il en résulte beaucoup d'incertitudes. L'insécurité juridique en la matière a déjà été épinglée par la Cour des Comptes en 2019 dans un rapport.

 

Pour assurer le respect du principe de légalité, est-ce que l'administration ne devrait pas laisser, lorsqu'elle change de pratique décisionnelle ainsi, un temps d'adaptation plutôt que de directement imposer un redressement sévère à un contribuable qui n'avait aucun élément pour le prévoir?

 

03.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Étant donné que votre question n'indique pas précisément ce que vous entendez par "pratique décisionnelle", l'administration ignore à quelle matière se réfère la question. Il ne m'est donc pas possible d'y répondre. Je vous invite à préciser quelles pratiques administratives et quelles matières sont visées par votre question après quoi je serai tout disposé à vous répondre.

 

03.03  Benoît Piedboeuf (MR): Monsieur le ministre, la pratique décisionnelle est une pratique de l'administration ajoutant parfois et même souvent des conditions à la loi pour toute une série de matières. Il n'y a pas que l'IPP qui soit concerné mais aussi toute une série d'autres matières pour lesquelles l'administration ajoute des conditions inexistantes dans la loi.

 

La question est donc de savoir si par rapport à la sécurité juridique, il ne serait pas plus approprié que l'administration soit un peu plus en accord avec la loi plutôt que de vouloir y mettre ce qu'elle veut qu'elle contienne.

 

C'est entendu, j'ai compris votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L’analyse du Bureau du Plan sur l’évolution de la dette publique belge et de l’effort budgétaire" (55033643C)

04 Vraag van Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De analyse van het Planbureau over de evolutie van de staatsschuld en de begrotingsinspanning" (55033643C)

 

04.01  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, le hasard du calendrier fait que je vous ai posé une question sur ce thème ce matin dans le cadre du débriefing ECOFIN.

 

Je vous interroge sur les nouvelles règles qui sont négociées au sein de l'Union européenne quant au rôle de "gendarme budgétaire" de la Commission européenne. Selon une étude du Bureau du Plan, ces nouvelles règles seraient plus sévères, encore plus dures que les anciennes, alors qu'au départ, on nous présentait l'inverse. Le Bureau du Plan dit que l’effort budgétaire pour la Belgique passerait de 3,5 milliards d’euros par an à 5,8 milliards d'euros par an.

 

Comme ce matin, vous me répondrez que le Bureau du Plan manque d'informations pour faire ses estimations, qu'elles sont théoriques et que le mécanisme prévoit aussi une concertation entre la Commission et chaque État membre. Vous avez répondu à ce propos ce matin.

 

Par contre, vous avez été plus évasif sur un autre aspect. C'est la position du gouvernement. De fait, on entend des voix divergentes au sein du gouvernement. Alors que vous êtes plutôt enthousiaste par rapport à cette réforme, le ministre Dermagne dit dans La Libre: "Nous n'acceptons pas la dernière version sur la table des États membres." Ce matin, vous avez un peu noyé le poisson en répondant à cet aspect de la question. Pourriez-vous dès lors préciser, en improvisant un peu si possible, la position belge sur cette réforme? La Belgique la soutient-elle ou ne la soutient-elle pas? Que défendrez-vous quand vous devrez aller négocier au niveau de l'Europe? Il ne s'agit pas d'une question anodine.

 

04.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Van Hees, comme je l'ai régulièrement indiqué dans les débriefings de l'ECOFIN, une réforme des règles budgétaires européennes est nécessaire. Les règles actuelles sont trop complexes et irréalistes en termes de réduction de la dette. En outre, les incitations à la réforme et à l'investissement sont limitées. Il y a un manque d'appropriation et trop peu d'applications.

 

Comme vous le savez, la situation des finances publiques de la Belgique est loin d'être idéale. Il est donc normal que l'effort que la Belgique doit fournir pour assurer la durabilité de nos finances publiques soit important. De nouvelles règles n'y changeront pas grand-chose. En effet, les chiffres du Bureau du Plan montrent que l'effort à fournir par la Belgique dans le cadre des nouvelles règles est plus important et les simulations de la Commission européenne indiquent également un effort similaire.

 

Dans ce contexte, il est toutefois important de noter que ces simulations sont basées sur l'hypothèse d'une politique inchangée et ne tiennent pas compte non plus de la possibilité de prolonger de trois ans la trajectoire de réduction de la dette en échange d'un ensemble de réformes et d'investissements.

 

Avec cette prolongation de trois ans, l’effet annuel serait similaire à celui que la Commission nous demande, même dans le cadre des règles actuelles.

 

04.03  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je prends note de votre réponse qui correspond effectivement  à ce que vous aviez déjà répondu précédemment. À un moment donné, vous avez soutenu cette réforme en disant qu'elle allait engendrer des modifications extraordinaires. Aujourd'hui, vous changez de discours en disant que pas grand-chose ne changera finalement. Ces propos sont quand même différents des échos qu’on avait eus jusqu’ici et on ne connaît toujours pas la position que la Belgique va défendre. En effet, au sein du gouvernement, deux ministres, vous-même et le ministre Dermagne, disent des choses fort différentes. L’interrogation demeure malheureusement. Nous n’aurons pas de réponse aujourd’hui.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- Wouter Vermeersch aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De plannen van de minister van Financiën met de energiefactuur van de ondernemingen" (55033665C)

- Wouter Vermeersch aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De plannen van de minister van Financiën met onze energiefactuur" (55033666C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De impact op de begroting van het gewijzigde belastingregime voor energie" (55034897C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De ontvangsten uit de nieuwe accijnzen op energie" (55034904C)

05 Questions jointes de

- Wouter Vermeersch à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les projets du ministre des Finances en ce qui concerne la facture d'énergie des entreprises" (55033665C)

- Wouter Vermeersch à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les projets du ministre des Finances en ce qui concerne notre facture d'énergie" (55033666C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L’impact budgétaire de la réforme de la fiscalité sur la facture d’énergie" (55034897C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les recettes des nouvelles accises sur l'énergie" (55034904C)

 

05.01  Wouter Vermeersch (VB): Mijnheer de minister, als steunmaatregel verlaagde de regering tijdelijk van november 2022 tot en met maart 2023 de door de ondernemingen te betalen federale accijnzen voor elektriciteit en aardgas, namelijk de bijzondere accijns en de energiebijdrage. Of de accijnshervorming alleen betrekking heeft op residentiële contracten of ook op ondernemingen, is eigenlijk al beantwoord: het is ondertussen duidelijk dat de hervorming alleen slaat op residentiële contracten. Nochtans is de energiecrisis voor heel wat bedrijven nog niet achter de rug. Wilt u de tijdelijke accijnsverlaging voor ondernemingen verlengen na 1 april 2023? Kunt u daarover wat duidelijkheid geven?

 

Gisteren werden uw plannen met onze energiefactuur in tweede lezing in commissie goedgekeurd. U kent onze kritiek daarop. Het gaat om niets meer of minder dan een platte belastingverhoging. De accijnsverhoging is een platte belastingverhoging. U hanteert daarbij de botte bijl, onder andere omdat de hervorming helemaal geen rekening houdt met de sociale situatie van gezinnen en zelfs groene investeringen zal afstraffen. Wij hebben daarover uitvoerig gediscussieerd.

 

Wij zijn ook bezorgd over uw plannen met aardgas. In uw fiscale blauwdruk van vorige zomer, die nog steeds te vinden is op uw website, stelt u duidelijk dat de regering van plan is, evenals de toekomstige regeringen, om voor 2030 de btw op aardgas opnieuw op te trekken naar het normale niveau van 21 % of misschien is het tegen dan 22 % btw. Uiteraard zult u ook een pervers cliquetsysteem met betrekking tot de aardgasprijs installeren.

 

Kortom, wij zien een driedubbele belasting­verhoging. Eerst komt er een accijnsverhoging, dan een cliquetsysteem en dan is er nog eens het plan om de btw op aardgas te verhogen.

 

Mijnheer de minister, u kent onze kritiek. Wij zullen die zeker nog herhalen in de plenaire vergadering. Ik kijk alvast uit naar uw plannen met de energiefactuur van de bedrijven.

 

05.02  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, le coût de la réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz de 21 à 6 % pour les mois d’avril à décembre 2023 était initialement estimé à 1,3 milliard. Ce coût est maintenant réévalué à 893 millions  suite à la baisse des prix. C’est une diminution de 31 %.

 

Le coût pour le premier trimestre de 2023 était déjà inclus dans le budget initial. Il avait été estimé à 612 millions (cf. Comité de monitoring et Cour des comptes).

 

1. Pouvez-vous préciser quels sont les prix qui ont été retenus pour la réévalution du coût de la réduction de la TVA sur l’électricité et le gaz pour les mois d’avril à décembre 2023?

 

2. La nouvelle estimation du coût de la réduction de la TVA pour la période d’avril à décembre 2023 est-elle uniquement basée sur la baisse des prix ou intègre-t-elle également une baisse de la consommation des ménages?

 

3. Disposez-vous d’une nouvelle estimation du coût de la réduction de la TVA pour le 1er trimestre 2023? Si oui, quelle est la nouvelle estimation?

 

4. Pour l’année 2022, les recettes TVA supplémentaires générées par la hausse des prix de l’électricité et du gaz sont estimées à 2 milliards. Lors de l’établissement du budget 2023, le SPF Finances n’avait pas encore estimé les recettes TVA supplémentaires pour 2023 (cf. Cour des comptes, 25/11/2022, p. 24). Disposez-vous maintenant d’une estimation des recettes TVA supplémentaires pour 2023 ? Si oui, quelle est cette estimation? Si non, comment expliquez-vous l’absence de cette estimation?

 

5. Pouvez-vous communiquez distinctement le montant des recettes TVA  sur l'électricité à usage non-professionnel  et sur le gaz naturel à usage non-professionnel pour les années 2019 à 2023?

 

6. Pouvez-vous communiquer les volumes d'électricité à usage non-professionnel  et de gaz naturel à usage non-professionnel consommés par an par l'ensemble des ménages pour les années 2019 à 2022 et les pévisions pour l'année 2023?

 

7. Vous estimez qu'une réduction de la TVA non compensée par une augmentation des accises n'encourage pas une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Sur base des données de consommation de 2019 à 2022, quelle conclusion tirez-vous concernant l'influence du niveau des prix sur les volumes consommés? L'influence du prix sur les volumes consommés est-elle plus importante  que l'impact des variations météorologiques?

 

Les recettes provenant de la réforme des accises sur l’électricité et le gaz sont estimées à 544 millions pour 2023.

 

Cette estimation repose sur l’aveu implicite que les prix de l’électricité et du gaz resteront élevés en 2023.

 

En effet, le 15 février, en réponse à une question orale, la secrétaire d’État au Budget a précisé : « Ce chiffre tient compte d'une baisse présumée des recettes en raison du niveau de protection des prix, qui réduit les accises en cas de tarifs élevés ».

 

Or, la réduction des accises via le mécanisme de protection ne s’active que si les prix du marché sont supérieurs à 100 € par MWh pour le gaz et 250 € par MWh pour l’électricité.

 

Il s’agit de prix nettement supérieurs aux prix de 2021. Pour le gaz, la cotation TTF 101 s’élevait en moyenne à 38,78 € par MWh en 2021. Pour l’électricité, la cotation Endex 101 s’élevait en moyenne à 92,36 € par MWh en 2021.

 

1. Pouvez-vous préciser les hypothèses retenues pour l’estimation des recettes des accises?

 

Prix de l’électricité et du gaz ? Volumes de consommation totaux (distinctement pour électricité et gaz) ? Volumes totaux de la première tranche sur laquelle s’applique le mécanisme de protection (distinctement pour électricité et gaz) ? Nombre totaux de clients résidentiels ?

 

2. Pourquoi l’estimation des recettes des accises est-elle basée sur l’hypothèse de prix de l’électricité et du gaz respectivement supérieurs à 250 € par MWh et 100 € par MWh alors que selon la « clause de rendez-vous », si les prix sont supérieurs à ces seuils, l’entrée en vigueur de la loi doit être réévaluée?

 

05.03 Minister Vincent Van Peteghem: We hebben de discussie met betrekking tot de hervorming van de accijnzen op gas en elektriciteit al gevoerd. De vragen over de budgettaire impact ervan werden gisteren tijdens de tweede lezing van het ontwerp zeer omstandig behandeld. Ik verwijs dan ook naar de commissieverslagen die aan het wetsontwerp zijn gewijd.

 

Ik vind het vreemd dat u spreekt over een percentage van 22 % btw, want daarover staat niets in mijn blauwdruk. Ik ga ervan uit dat dat een voorstel van het Vlaams Belang is om de btw van 21 % naar 22 % te verhogen. (Protest van de heer Vermeersch) Ik weet niet vanwaar u dat haalt! In onze blauwdruk staat expliciet dat het btw-percentage van 21 % behouden blijft. Het moet dus wel een voorstel van u zijn om die btw te verhogen van 21 % naar 22 %.

 

05.04  Wouter Vermeersch (VB): Nee. U herinnert zich ongetwijfeld een artikel daarover in La Libre Belgique.

 

05.05 Minister Vincent Van Peteghem: Ik verdraai nu op dezelfde manier uw woorden zoals u de hele tijd mijn woorden heeft verdraaid. In het antwoord tijdens de eerste lezing hebben we duidelijk gemaakt dat de voorliggende hervorming van de energiefactuur geen impact zal hebben op de ondernemingen.

 

05.06  Wouter Vermeersch (VB): Dank u, mijnheer de minister.

 

De bezorgdheid over 22 % btw is geen uitvinding van mezelf of het Vlaams Belang, maar die vloeit voort uit een artikel uit La Libre Belgique. Ik heb u eerder in deze legislatuur daarover een mondelinge vraag gesteld. Ik heb de voorstellen die daarover in gerespecteerde media in dit land circuleerden, aan u voorgelegd. Ik ben daar nog steeds bezorgd over. Ik stel zelfs vast dat de commissievoorzitster ook ongerust is over uw plannen met de btw. Niet alleen bij de oppositie, maar ook in uw meerderheid is men bezorgd over uw plannen.

 

Mijnheer de minister, we hebben inderdaad uitvoerig het debat over de energiefactuur voor de residentiële contracten gevoerd, maar wat we voor de ondernemingen zullen doen, is onvoldoende aan bod gekomen. Zij hebben tijdelijke steunmaatregelen gekregen van november 2022 tot en met maart 2023. Die steunmaatregelen lopen eind deze maand af. Wij zijn dus ook bijzonder bezorgd over de ondernemingen, zeker de kleinere, zoals bakkers en slagers. Zij worden nog altijd geconfronteerd met de gevolgen van de energiecrisis, laat dat duidelijk zijn. Heel wat contracten, onder andere voor zelfstandigen zijn nog niet aangepast. Wij vinden het noodzakelijk dat u uw beslissing herbekijkt.

 

Mijnheer de minister, leg uw oor te luister bij ondernemingsorganisaties zoals UNIZO. Zij zullen u duidelijk vertellen dat bij heel wat kleine zelfstandigen en ondernemingen de bezorgdheid rond de energiefacturen nog aanwezig is en dat het nodig is om de accijnsverlaging, al dan niet tijdelijk, voor de ondernemingen te verlengen.

 

Wij willen daarvoor de spreekbuis zijn in het Parlement. Dat is de reden waarom wij u die vraag hebben voorgelegd. Ik begrijp echter zowel uit alle antwoorden die u tijdens de bespreking van het wetsontwerp in eerste lezing hebt gegeven, als uit het non-antwoord dat u nu opnieuw geeft, dat u voor alle ondernemingen geen enkele maatregel meer neemt, zelfs niet voor de kleine ondernemingen. Ze worden dus vanaf 1 april allemaal opnieuw blootgesteld aan de marktwerking, met alle gevolgen van dien.

 

Heel wat ondernemingen zijn nog niet hersteld van de energiecrisis en werden in januari ook geconfronteerd met de impact van de indexering op hun personeelskosten. De ongerustheid is dus nog niet weggenomen en de problemen zijn dus absoluut nog niet achter de rug. Vandaar onze vragen en onze bezorgdheid.

 

We zullen u zeker op de hielen blijven zitten.

 

05.07  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, j’avais bien pressenti votre non-réponse. Nous commençons à vous connaître, et à connaître vos façons d’éviter de répondre. Ici, vous n’avez même pas évité de répondre. Vous avez tout simplement dit: "Je ne réponds pas." Hier, vous n’avez répondu qu’à moitié, en étant généreux. Ici, vous vous référez aux non-réponses d’hier.

 

C’est dommage, car pour le débat en séance plénière, nous aurions aimé avoir des réponses chiffrées à toutes nos questions. Il y a quand même beaucoup de points que cette mesure soulève. Mais nous poserons quand même ces questions sous forme de questions écrites, en espérant de cette façon avoir des réponses précises à des questions précises.

 

En tout cas, votre réforme, c’est la triple peine pour les ménages. Je l’ai déjà dit. Première peine: aujourd'hui, les ménages belges paient des prix hors taxes plus élevés qu’avant la crise. Deuxième peine: les prix en Belgique sont plus élevés que dans les pays voisins. Et troisième peine: vous y ajoutez des taxes qui sont plus importantes, en valeur absolue, que le montant des taxes qu’il y avait avant la crise énergétique. Si on additionne la TVA à 6 % aujourd'hui au prix actuel et les accises que vous y ajoutez, on arrive à un montant supérieur au montant des taxes qu’il y avait avant la crise énergétique, alors que la taxe appliquée était quand même de 21 % à l’époque. En conséquence, on est au-delà des 21 % des années avant la crise. Pour les gens, c’est vraiment catastrophique!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Wouter Beke aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De verlenging van de bezwaartermijn" (55033785C)

06 Question de Wouter Beke à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La prolongation du délai de réclamation" (55033785C)

 

06.01  Wouter Beke (cd&v): Mijnheer de minister, met de wet van 20 november 2022 werd artikel 371 van het Wetboek inkomstenbelastingen 1992 aangepast als volgt: “De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van een jaar.” De bezwaartermijn van zes maanden werd dus verlengd naar een jaar.

 

In tegenstelling tot de verlenging van de onderzoeks- en aanslagtermijnen, die in werking treedt vanaf het aanslagjaar 2023 en uitsluitend voor de toekomst geldt, treedt de verlenging van de bezwaartermijn in werking op 1 januari 2023. In de praktijk leidt deze inwerkingtreding tot onduidelijkheden in hoofde van de belastingplichtigen. Daarom krijg ik graag van u bijkomende duidelijkheid bij de praktische toepassing van de wet.

 

Ik geef twee voorbeelden.

 

Stel dat een aanslagbiljet werd ontvangen op 30 september 2022, met de vermelding van een bezwaartermijn van zes maanden. Op 1 januari 2023 is de bezwaartermijn van zes maanden dus nog niet verlopen. Kunt u bevestigen dat op basis van het algemene rechtsbeginsel van non-retroactiviteit van de wet, de nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de oude wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten, en dat in dit geval de belastingplichtige toepassing kan maken van de verlengde bezwaartermijn van een jaar, gelet op de inwerkingtreding?

 

Stel dat een aanslagbiljet wordt ontvangen op 30 mei 2022, met de vermelding van een bezwaartermijn van zes maanden. Op 1 januari 2023 is de bezwaartermijn van zes maanden dus verlopen, maar de nieuwe bezwaartermijn van een jaar nog niet. Kunt u bevestigen dat dan, gelet op de hoger aangehaalde argumentatie, in dit geval de belastingplichtige toepassing kan maken van de verlengde bezwaartermijn van een jaar, gelet op de inwerkingtreding?

 

06.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mijnheer Beke, met de wet van 20 november 2022 werd de bezwaartermijn verlengd van zes maanden tot een jaar. Aangezien deze wijziging van toepassing is vanaf 1 januari 2023 heeft dat tot gevolg dat, wanneer de bezwaartermijn van zes maanden op 1 januari 2023 nog niet was verstreken, deze automatisch wordt verlengd. Wanneer de bezwaartermijn van zes maanden echter reeds is verstreken voor 1 januari 2023, dan is de nieuwe bezwaartermijn van een jaar niet van toepassing.

 

Ik geef twee concrete voorbeelden. Voor een aanslagbiljet dat werd verzonden op 30 september 2022 begint de bezwaartermijn te lopen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, namelijk op 5 oktober 2022. Bij toepassing van de wet van 20 november 2022 zal de bezwaartermijn dan ook eindigen op 4 oktober 2023. Als het aanslagbiljet reeds werd verzonden op 30 mei 2022 of als het toen verviel op basis van de wetgeving voor de wetswijziging van 20 november 2022, dan eindigt de bezwaartermijn op 1 december 2022. Dat betekent dat de verlenging van de bezwaartermijn door de wet van 20 november 2022 dan ook niet meer kan worden toegepast.

 

06.03  Wouter Beke (cd&v): Mijnheer de minister, ik dank u voor de verduidelijking.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitster: Vraag nr. 55033862C van de heer Vandenbroucke wordt uitgesteld.

 

07 Questions jointes de

- Gilles Vanden Burre à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La facturation électronique et l'écart TVA" (55034171C)

- Michael Freilich à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La facturation électronique" (55034778C)

- Michael Freilich à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Le projet de directive ViDA" (55034785C)

07 Samengevoegde vragen van

- Gilles Vanden Burre aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De e-facturatie en de btw-kloof" (55034171C)

- Michael Freilich aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De e-facturatie" (55034778C)

- Michael Freilich aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "Het ViDA-voorstel" (55034785C)

 

07.01  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, ik verwijs naar mijn schriftelijk ingediende vraag.

 

Geachte minister, zoals u weet heb ik een wetsvoorstel hangende m.b.t. verplichte e-facturatie B2B (DOC 55 2682/001). Uzelf gaf ook al aan voorstander te zijn van de invoeging van een veralgemeende verplichting om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken tussen belastingplichtigen.

 

De btw-reglementering is grotendeels geharmoniseerd op EU-niveau in de btw-richtlijn (richtlijn 2006/112/EEG). Om e-facturatie tussen belastingplichtigen te verplichten, dient daarvoor voorafgaandelijk op EU-niveau door de Raad een afwijking van artikel 232 van de btw-richtlijn te worden toegestaan op grond van artikel 395 van de btw-richtlijn. Uw administratie is in overleg met de diensten van de Europese Commissie om een dergelijke aanvraag tot afwijking voor te bereiden.​

 

Zou het mogelijk zijn om de ontwerpteksten van uw administratie hieromtrent te ontvangen?

 

Kan u een stand van zaken geven inzake het overleg tussen uw administratie en de diensten van de Europese Commissie inzake een afwijking op artikel 232 van de btw-richtlijn?

 

07.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mevrouw de voorzitster, ik heb deze vraag gekregen van zowel de heer Vanden Burre als van de heer Freilich. Mijnheer Freilich, indien u het mij vergeeft, zal ik dus in beide landstalen antwoorden, omdat het antwoord ook op die manier is opgesteld.

 

Conformément à l’accord du gouvernement, j’envisage de rendre progressivement obligatoire l’émission et la réception des factures par voie électronique pour une grande majorité des assujettis.

 

Zoals u ook aangeeft, is daarvoor een aanvraag tot afwijking van artikelen 218 en 232 van de btw-richtlijn bij de Europese Commissie nodig. Daarover is er inderdaad overleg geweest tussen mijn administratie en de diensten van de Europese Commissie, om de aanvraag voor te bereiden.

 

Op basis van het overleg is gebleken dat de verplichting moet worden vervolledigd met een systeem van elektronische rapportering. Die rapporteringsverplichting zal er niet alleen voor zorgen dat de btw-kloof of de VAT gap vermindert, maar zal ook een belangrijke administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen betekenen via de opheffing van de verplichte jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers.

 

Les mesures e-invoicing et e-reporting s’inscrivent d’ailleurs dans le prolongement d’une proposition de la Commission européenne. Ces discussions qui portent sur les multiples aspects liés à la digitalisation de notre économie viennent de débuter et promettent néanmoins d’être encore longues. Il est vrai, comme vous le soulignez, que l’introduction de cette double obligation aura des effets positifs sur la diminution de l’écart de TVA. D’autres mesures ou initiatives visant à réduire cet écart de TVA sont actuellement en cours de préparation ou sur le point d’aboutir.

 

Een aantal initiatieven zijn met name de versterking van de controleagenten voor de btw en ook de investeringen die we doen in de opleiding van die agenten; de versterkte controle van de btw-kredieten; de toepassing van het percentage van 6 % voor afbraak en heropbouw; de versterking van de samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen verschillende administraties van de FOD Economie die bevoegd zijn voor btw; de verbetering van de internationale gegevens­uitwisseling, waar België een zeer actieve partner is op het Europese niveau en de digitalisering van tickets en kassatickets.

 

Il y a aussi l’automatisation de la chaîne TVA dont la réforme vient d’être votée le 15 février dernier par la commission des Finances et du Budget et finalement aussi, la transposition de la directive européenne concernant les nouvelles obligations d’information imposées aux prestataires de services de paiement, dans le cadre du suivi et du contrôle des opérations liées au commerce électronique.

 

07.03  Michael Freilich (N-VA): Op Europees vlak beweegt hierover ook heel wat. U had het over artikel 232 uit de btw-richtlijn. Ik heb begrepen dat Europa dat artikel wil schrappen vanaf 2024. Ik had daarover eigenlijk een vraag ingediend, namelijk nr. 55034785C met als titel ViDA. Ik had ook gevraagd aan de commissiedienst of we die vragen konden linken omdat uw antwoord daarmee rechtstreeks in verband staat. Dat gaat immers ook over de e-facturatie. Op wat u nu geantwoord hebt, heb ik dus de opvolgvraag. Misschien is het mogelijk om deze nu al te beantwoorden? Het gaat immers over wat u net vertelde.

 

07.04 Minister Vincent Van Peteghem: Dat is voor mij geen probleem.

 

Het gaat dus over het ViDA-voorstel. In dat voorstel is ten aanzien van het formaat van de structurele elektronische facturen bepaalt dat lidstaten die de verplichting opleggen om dergelijke facturen uit de reiken, deze facturen moeten aanvaarden wanneer ze zijn uitgereikt overeenkomstig de Europese standaard die is vastgelegd in richtlijn 2014.55.EU.

 

De teksten met betrekking tot e-invoicing in een B2B-context maken deel uit van mijn voorstel inzake de eerste fase van de brede fiscale hervorming en worden momenteel besproken in de schoot van de regering.

 

Het ViDA-voorstel beperkt zich vooralsnog tot een loutere verwijzing naar de Europese standaard die momenteel betrekking heeft op de semantiek en de syntax van de facturen en niet op de verzendingswijze. Het voorstel maakt op dat punt dus inderdaad geen keuze.

 

Zonder dat het mogelijk is voorafnames te doen op het verdere verloop van de onderhandelingen in de Raad met betrekking tot het ViDA-voorstel, moet worden vastgesteld dat dit specifieke punt momenteel aanleiding geeft tot aanzienlijke discussies. Het is derhalve niet onmogelijk dat op dit punt nog stappen zullen worden gezet, ook al kan nu nog niet worden aangegeven wat daarvan het concrete eindresultaat zal zijn. Zelf ben ik alvast voorstander om de verzendingswijze van gestructureerde elektronische facturen te stroomlijnen, zodat ook op dat vlak een maximale interoperabiliteit wordt verzekerd. Het PEPPOL-netwerk waarnaar u verwijst en dat ook reeds in België wordt gebruikt, lijkt ter zake in elk geval alle nodige kenmerken te hebben om dit te verzekeren.

 

De wijzigingen die door de Europese Commissie worden voorgesteld inzake de btw-regels met betrekking tot facturering, zouden volgens het voorstel inderdaad in werking treden op 1 januari 2024. Dergelijke datum van inwerkingtreding wordt bij de publicatie van het voorstel evenwel bij wijze van inschatting opgenomen door de dienst van de Europese Commissie, rekening houdend met de relatief snelle goedkeuring van het voorstel.

 

Het ViDA-voorstel bevat drie aparte luiken, met name de elektronische facturering en rapportering, de platformeconomie en de unieke identificatie van btw-doeleinden binnen de Europese Unie. Het verloop van de onderhandelingen binnen de Raad doet vermoeden dat het enige tijd zou kunnen duren vooraleer tussen de lidstaten overeen­stemming kan worden bereikt over alle luiken van het voorstel.

 

In het kader van de wijziging van de btw-reglementering die mijn beleidscel en mijn administratie voorbereiden, zal in elk geval de nodige aandacht worden besteed aan het feit dat alle ondernemingen, met een bijzondere bekommernis voor kmo’s, de nodige tijd moeten krijgen om zich te kunnen voorbereiden op het uitreiken van gestructureerde elektronische facturen.

 

07.05  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord en voor de verduidelijking.

 

U weet dat wij in dezen ook een resolutie hebben ingediend om e-facturatie verder uit te rollen. Dat is een belangrijke tool om alle kosten die met facturatie te maken hebben te verlagen en om de veiligheid te verhogen. U hebt onze steun wat dat betreft en ik hoop dat wij inderdaad heel snel tot resultaten kunnen komen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Olivier Vajda à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les projets pilotes DRFM" (55033864C)

08 Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De DRFM-proefprojecten" (55033864C)

 

08.01  Olivier Vajda (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, on peut lire dans le compte rendu du Conseil des ministres du 23 juillet 2021: "Sur proposition du ministre des Finances Vincent Van Peteghem, le Conseil des ministres a marqué son accord pour que la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPI), en collaboration avec la Régie des Bâtiments, la SNCB, Infrabel et la Défense, mette en place une entité et un feeder DRFM (Design, Renovate, Finance and Maintain) et réalise un projet pilote en matière de rénovation énergétique des bâtiments publics. Une proposition a été élaborée pour réduire les obstacles au financement de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les bâtiments publics seront financés et rénovés à un rythme accéléré grâce à des financements publics et privés. Cela se fera à travers une structure DRFM avec des contrats de performance énergétique (EPC) et un partenariat public-privé énergétique (PPPE)."

 

Par ailleurs, la Chambre a adopté, un an plus tard, à savoir le 20 juillet dernier, une résolution confiant à la Cour des comptes un audit des projets DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) de la Régie des Bâtiments et de la méthode DBFM.  Un des points centraux de l’audit sera de vérifier le rapport coût-bénéfice de tels partenariats publics-privés.  La qualité du travail de ces très grosses sociétés fera certainement, elle aussi, l'objet d'un rapport de la Cour des comptes.

 

Entendons-nous bien, monsieur le ministre, la rénovation énergétique des bâtiments publics est une urgence, et l’écologiste que je suis la soutient pleinement. Par contre et à mon estime, il faut faire preuve de la même prudence à l’égard des DRFM qu’à l’égard des DBFM.

 

Monsieur le ministre, des projets pilotes DRFM ont-ils été initiés à ce jour, que ce soit en collaboration avec la Régie des Bâtiments, le rail ou la Défense? Quelles sont les premières conclusions que vous tirez de ces projets pilotes? Ceux-ci sont-ils prometteurs? Le vote de la résolution DBFM a-t-il entraîné la suspension de ces projets pilotes ou à tout le moins une certaine prudence dans leur exécution?  De nouveaux projets ont-ils été initiés depuis le vote de la résolution? Lesquels et avec quelle prudence?

 

08.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Vajda, permettez-moi de vous remettre un état des lieux global du programme DRFM qui s'articule en deux volets. Le premier est la préparation du projet et l'analyse des besoins et solutions adaptées, des aspects juridiques, budgétaires, techniques, réglementaires et financiers, en ce compris le montage des structures opérationnelles et de financement. Le deuxième est le développement de projets pilotes, appelés start clusters, permettant de valider la robustesse des contrats performantiels pour un premier groupe de bâtiments pour la Régie des Bâtiments, le rail et la Défense.

 

Concernant le premier point, il est prévu d'aboutir à une proposition complète au gouvernement dans le courant du second trimestre 2023. Les projets pilotes, quant à eux, ont été initiés plus tôt que prévu. En effet, ils étaient initialement planifiés dans la seconde phase du projet, à partir de janvier 2023, mais certaines tâches ont été réalisées en amont afin de gagner du temps.

 

À présent, les trois projets pilotes ont été identifiés. Il s'agit d'un quartier de la Défense pour lequel une rénovation énergétique radicale sera prévue, de cinq bâtiments administratifs faisant partie d'un même complexe immobilier géré par la Régie des Bâtiments qui seront traités par le biais d'une rénovation par de nouveaux intermédiaires qui ambitionnent 50 % d'économies d'énergie et d'un atelier de la SNCB visant le même niveau d'efficacité.

 

Pour la plupart des bâtiments, les études sont en cours ou sur le point d'être planifiées. La collaboration avec les trois entités concernées est constructive. Les interactions sont nombreuses notamment en ce qui concerne la collecte de données utiles au travail des consultants chargés, entre autres, des audits énergétiques.

 

Les documents de marché visant la réalisation des travaux et services sur une base performantielle seront finalisés dans le courant du second semestre pour le premier projet pilote et dans le courant du premier semestre 2024 pour les deux autres.

 

Au vu de l'état d'avancement décrit ci-dessus, les études réalisées ou en cours confirment le caractère prometteur des projets pilotes. Nous pourrons apporter des éléments de réponse supplémentaires lorsque la phase d'étude prendra fin, soit au début du second semestre 2023.

 

En ce qui concerne la résolution DBFM, une méthodologie fondée sur le principe de value for money a été intégrée à titre d'évaluation des projets DRFM. Cette méthode se concrétisera par un outil qui sera mis à disposition des entités bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l'opportunité éventuelle de traiter un groupe de bâtiments par le biais du DRFM.

 

La méthode s'appuie sur un modèle de calcul qui peut servir à déterminer si, pour un projet spécifique, une valeur ajoutée est apportée par un partenariat public-privé sous la forme d'un contrat DRFM en opposition à un contrat traditionnel exécuté par un propriétaire. Elle s'articule autour de paramètres financiers, de critères de risque, de générateurs de valeurs et de considérations non financières. Une analyse méticuleuse est donc de mise avant d'engager chaque groupe de bâtiments dans la voie du DRFM.

 

08.03  Olivier Vajda (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses qui me rassurent quelque peu.

 

Je vois que nous en sommes encore au stade des études et des projets pilotes. Dans quelques mois, je reviendrai donc vers vous pour voir comment évolue ce dossier.

 

En tout cas, vous me confirmez que les projets sont prometteurs, mais que vous faites aussi preuve de prudence. De même, vous avez intégré les questions posées dans la résolution DBFM et aussi, je l'espère, les réponses qui nous seront, entre-temps, apportées par la Cour des comptes. Affaire à suivre, donc. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Wouter Beke aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De ficheverplichting" (55034177C)

09 Question de Wouter Beke à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'obligation de fiche" (55034177C)

 

09.01  Wouter Beke (cd&v): Mijnheer de minister, op 26 september 2022 is er een circulaire gepubliceerd over de nieuwe regels inzake het opmaken van de fiche 281.50 die wij allemaal kennen, meer in het bijzonder over de gevallen waarin tegenwoordig geen dergelijke fiches meer moeten worden opgemaakt.

 

De circulaire kan op een brede manier worden geïnterpreteerd. De vraag rijst daarbij of die fiches alleen moeten worden opgemaakt wanneer er sprake is van het verrichten van diensten dan wel of de ficheverplichting ook geldt bij de levering van goederen. Dat zou betekenen dat de ficheverplichting niet enkel geldt als de dienstprestaties worden verricht zonder dat de factuur wordt uitgereikt, waarbij de ficheverplichting uiteraard logisch is, maar dat ook steeds een ficheverplichting zou gelden als de dienstverrichter buiten de EER is gevestigd, zowel wanneer er een dienst wordt verricht als wanneer er goederen worden geleverd, ongeacht of al dan niet een factuur is uitgereikt.

 

Ikzelf ben alvast geen voorstander van een dergelijke brede interpretatie. Ik had graag vernomen of u dezelfde mening bent toegedaan? In het andere geval hebben wij een probleem.

 

Concreet zou ik u een hypothese willen voorleggen. Moet een in België gevestigde kaasboer die een partij kazen koopt in Zwitserland, een land buiten de Europese Economische Ruimte, voor een totaalwaarde op jaarbasis van meer dan 250 euro, de gemaakte aankoopkosten al dan niet verantwoorden op een fiche 281.50?

 

09.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mijnheer Beke, ik dank u voor uw vraag.

 

Ik zal antwoorden op uw heel concreet voorbeeld. Ik vermoed immers dat de Belgische kaasboer uit het voorbeeld u daarover heeft aangesproken. De kosten van zijn aankoop van kazen bij een Zwitserse leverancier voor een bedrag van meer dan 250 euro moeten niet op een fiche 281.50 worden verantwoord.

 

09.03  Wouter Beke (cd&v): Mijnheer de minister, ik zal het mijn kaasboer melden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van Anja Vanrobaeys aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "Arbeidsongevallen bij platformwerkers en het p2p-statuut" (55034228C)

10 Question de Anja Vanrobaeys à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les accidents de travail parmi les travailleurs de plateforme et le statut P2P" (55034228C)

 

10.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, ik heb u al over de problematiek ondervraagd, maar nu is er toch wel sprake van een bijzonder voorval. Begin februari kwam een Brusselse fietskoerier bij Uber Eats tijdens zijn werk om het leven bij een tragisch ongeval met een Flixbus en een week later raakte een Deliverookoerier zwaargewond in Gent. Die twee fietskoeriers zijn niet alleen verkeersslachtoffer, maar ook slachtoffer van het pseudostatuut waaronder zij werken.

 

Volgens de arbeidsdeal worden sinds 1 januari 2023 alle fietskoeriers verondersteld werknemers te zijn, maar sommige platformen weigeren die reglementering toe passen. Het gevolg is dat fietskoeriers verder fietsen als schijnzelfstandigen. De regering heeft wel ingezet op extra sociale inspecteurs om te controleren of het gewijzigde statuut wordt nageleefd. Ik heb vandaag van de minister van Werk de bevestiging gekregen dat een koninklijk besluit inzake arbeidsongevallen voor die groep wordt opgesteld.

 

De reglementering is goed voor de fietskoeriers die professioneel werken, maar 82 % van de fietskoeriers rijdt onder het peer-to-peerstatuut. Zowel uw administratie als de arbeidsrechtbank in Brussel heeft al eerder geoordeeld dat het peer-to-peerstatuut niet van toepassing is op platformen als Deliveroo en Uber Eats, want daar gaat het niet over een dienstverlening van particulier aan particulier. Eigenlijk zouden zij dus niet onder dat statuut mogen werken, maar men blijft dat statuut gebruiken, terwijl verschillende onderzoeken van Fairwork en de VUB en undercoverreportages van de VRT en Het Laatste Nieuws aantonen dat het betreffende statuut de deur openzet voor heel wat misbruiken en zelfs uitbuiting, denk maar aan de tewerkstelling van minderjarigen onder dat statuut.

 

Die arbeidsongevallen vormden de aanleiding tot mijn vraag, des te meer omdat de diensten rulings met de platformen overeen zijn gekomen. Met hoeveel platformen die strikt genomen niet voldoen aan de voorwaarde van diensten van particulier aan particulier werden er reeds rulings gesloten? Wat zijn de voorwaarden? Gaat het om tijdelijke regelingen en, zo ja, wanneer vervallen zij?

 

Toen ik u daarover eerder een vraag stelde, stelde u controles in het vooruitzicht door uw administratie op de bedrijfsvoorheffing en de belastingen die door de erkende deelplatformen worden ingehouden en doorgestort.

 

Zijn die intussen gebeurd? Wat zijn de resultaten? U argumenteert altijd dat u de uitspraak in beroep bij de arbeidsrechtbank afwacht, maar zult u toch geen andere maatregelen nemen om paal en perk te stellen aan de misbruiken met het statuut?

 

Ik heb alvast een voorstel van resolutie in die zin ingediend. Ik denk bijvoorbeeld aan de intrekking van de erkenning, of aan de beëindiging van de fiscale rulings. Behoort dat tot de mogelijkheden wanneer blijkt dat een platform onder dat statuut economische uitbuiting en zwartwerk blijft stimuleren?

 

10.02 Minister Vincent Van Peteghem: Er zijn tot vandaag twee rulings afgeleverd inzake het belastingstelsel van de deeleconomie.

 

Een van de voorwaarden om onder het belastingstelsel van de deeleconomie te vallen, is dat het moet gaan om diensten die geleverd worden aan een particulier door een andere particulier die niet in het kader van zijn beroeps­werkzaamheid handelt, via een erkend elektronisch platform. Dat is de zogenaamde B2B-regeling.

 

Uit het onderzoek van de aanvraag tot voorafgaande beslissing en van de aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen voorgelegde documenten heeft de dienst geoordeeld dat het in beide gevallen wel degelijk ging om een B2B-regeling die in aanmerking kwam voor het belastingstelsel van de deeleconomie. In een van die rulings werd evenwel opgenomen dat de beslissing slechts geldig blijft voor zover zij niet wordt tegengesproken door enige beslissing van de administratie van de sociale zekerheid of van de arbeidsrechtbank aangaande het sociaal statuut van de koeriers.

 

De voorafgaande beslissingen werden afgeleverd voor een termijn van maximaal vijf jaar en zijn bijgevolg niet meer geldig vanaf respectievelijk 31 maart 2025 en 8 juni 2026. Dat is de wettelijke maximumtermijn.

 

De controle door mijn administratie, waarvan sprake in mijn antwoord op een eerdere vraag, gaat over een actie die gericht is op belastingplichtigen die inkomsten halen uit de deeleconomie, om na te gaan of de grensbedragen niet werden overschreden. Daarbij werden voor het aanslagjaar 2019 170 dossiers, voor het aanslagjaar 2020 412 dossiers en voor het aanslagjaar 2021 1.021 dossiers geselecteerd voor nazicht.

 

Er bestaat geen specifieke controleactie op de bedrijfsvoorheffing en de belastingen die door de erkende deelplatformen worden ingehouden en doorgestort. Het beleid inzake de sociale bescherming van de platformwerkers valt natuurlijk niet onder de bevoegdheid van de FOD Financiën, maar onder die van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid.

 

10.03  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, u hebt een aantal zaken verduidelijkt, bijvoorbeeld op het vlak van die rulings. Ik zou sloganesk kunnen oproepen om de regeling gewoon af te schaffen. Maar uit mijn contacten met sociale vzw’s, die een beroep doen op platformwerkers via het platform Helpende Handjes heb ik geleerd dat via die platformen mensen mekaar kunnen steunen en dat de platformen ook als startpunt naar reguliere werkgelegenheid in de vorm van vrijwilligerswerk kunnen fungeren. Ik wil dus zeker niet heel het stelsel veroordelen.

 

Ik juich toe dat wordt gecontroleerd of de grensbedragen worden gerespecteerd. Er mag wel strenger opgetreden worden wanneer er sprake is van flagrante misbruiken. U kunt de grensbedragen controleren, maar sommige platformen werken met valse accounts, zoals studies echt aantonen. Die helpen niet om zwartwerk te witten of fungeren niet als een extra opstapje of bieden geen extra bescherming, neen, ze bevorderen zelfs zwartwerk en economische uitbuiting. Wij moeten echt wel een stap verder gaan. Ook al zijn er rulings en nu een uitspraak van de arbeidsrechtbank, wij kunnen niet die vormen van uitbuiting toelaten en tegelijk de platformen erkennen, waardoor ze fiscale voordelen krijgen. Wij moeten echt een streep trekken door die praktijken van multinationals, die ons momenteel gewoon in ons gezicht uitlachen, denk ik.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van Kris Verduyckt aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De controle van grensarbeiders op telewerk door de belastingadministratie" (55034231C)

11 Question de Kris Verduyckt à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les contrôles de l'administration fiscale portant sur le télétravail des travailleurs frontaliers" (55034231C)

 

11.01  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de minister, ik hoef u de complexe situatie van de grensarbeiders op het vlak van telewerk niet meer uit te leggen; dat heeft mevrouw Vanrobaeys al een aantal keer gedaan.

 

Aangezien de regels tot 1 juli 2022 werden geneutraliseerd, was ik ten zeerste verbaasd vast te stellen dat de administratie controleert of grensarbeiders werkelijk op hun werkplaats hebben gewerkt. In sommige gevallen vraagt zij zelfs horecabonnetjes en tickets van het openbaar vervoer om te bewijzen dat men in Nederland heeft gewerkt. Het is nog veel erger. Ik lees in een vraag tot informatie van de administratie: "Hebt u in 2021 in Nederland gewerkt?". Nochtans waren de regels in 2021 zelfs geneutraliseerd. Ik begrijp de ijver van de belastingadministratie absoluut niet. Er was afgesproken dat de regels geneutraliseerd waren en toch vraagt zij die informatie op bij grensarbeiders. Zij zou nochtans moeten weten uit uw verklaringen en de in het Parlement goedgekeurde resolutie dat er aan een structurele oplossing wordt gewerkt. U argumenteert dat u een akkoord in de OESO wil. Ik vind dat prima, mijnheer de minister, maar andere landen zitten ondertussen niet stil. Oostenrijk en ondertussen ook Tsjechië en Duitsland hebben een akkoord gemaakt. Andere landen lijken niet op dat algemene akkoord te willen wachten.

 

Mijnheer de minister, waarom stelt de belastingadministratie dergelijke vragen? Men heeft dat in het verleden nooit gedaan. Nu doet men dat wel voor een periode waarin de regels geneutraliseerd waren. Bent u van mening dat een verklaring van de werkgever dat de medewerker fysiek op de werkplaats aan de slag was, voldoende zou moeten zijn? Ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar zal verlopen, want dan is er de neutralisering van de regels vanaf 30 juni.

 

Is er nog nieuws over de structurele oplossing waaraan u werkt?

 

11.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mijnheer Verduyckt, de administratie is zich bewust van de impact van de pandemie op de situatie van grensarbeiders en zij houdt daar uiteraard rekening mee in haar controleplannen. Daarom heeft zij tijdens haar jongste werkplan ook geen gecentraliseerde actie gelanceerd die gericht is op de bewijsvoering door Belgische inwoners omtrent de fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de vreemde staat om te werken. Toch zijn er op lokaal niveau belastingcontroles voor grensarbeiders mogelijk, die in een breder kader van een fiscale controle passen.

 

De bewijsvoering van de fysieke aanwezigheid in het buitenland kan op meerdere manieren gebeuren. Dat hangt af van het soort prestatie van de grensarbeider. De verklaring van de werkgever kan voor sommige types prestaties voldoende zijn. Voor andere prestaties, bijvoorbeeld prestaties die geen aanwezigheid op kantoor vereisen, kan de verklaring een onderdeel van de bewijsmiddelen zijn, maar die is vaak onvoldoende. De feitelijke omstandigheden bepalen de bewijslast en de aanvaardbaarheid van die bewijsmiddelen.

 

Aangaande de voor mijn administratie aanvaardbare bewijslast verwijs ik graag naar het vademecum. Het criterium van de fysieke aanwezigheid op het grondgebied van een staat, zoals werd overeengekomen met het Groothertogdom Luxemburg, kan ook worden toegepast voor grensarbeiders die in Nederland werken.

 

Individuele feitelijke omstandigheden en de aangeleverde bewijsmiddelen bepalen ook of gewerkte dagen worden beschouwd als thuiswerk of als werk in het buitenland. Zonder te wachten op de herziening van de internationale definitie van thuiswerk en het opnemen van die definitie in het OESO-modelverdrag en op de door de EU aangekondigde beleidslijnen, staat thuiswerk van de grensarbeiders op de agenda van de bilaterale vergaderingen met Nederland en ook van de multilaterale vergaderingen op Benelux-niveau. Het onderwerp is evenwel complex, gelet op de budgettaire impact van mogelijke oplossingen met ook de wisselwerking met socialezekerheidsregels en de noodzaak om een evenwichtige verdeling van de heffingsrechten tussen de betrokken staten te behouden.

 

In tussentijd heb ik wel mijn administratie de opdracht gegeven om zoveel mogelijk rechtszekerheid te bieden voor thuiswerkende grensarbeiders. Zo werkt mijn administratie onder andere aan de module om het Nederlandse loon gemakkelijk om te zetten voor de Belgische aangifte in de personenbelasting. Daarnaast vindt er ook overleg plaats met Nederland om een uitgebreide gezamenlijke bewijslastregeling, zoals die met het Groothertogdom Luxemburg, op te stellen, zodat die proactief aan werknemers en werkgevers kan worden gecommuniceerd in het licht van de op hen rustende bewijslast.

 

11.03  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

U zegt dat er geen gecentraliseerde controle is, maar misschien wel op lokaal niveau. De fiscale controle dit jaar is onbegrijpelijk. De regels waren geneutraliseerd. Dat er nu controles worden uitgevoerd voor het inkomstenjaar 2021, waarvan wij allen hadden afgesproken dat de regels geneutraliseerd waren, is gewoon niet correct.

 

Aan de hand van een concreet voorbeeld kan ik de ernst van de situatie verduidelijken. Een gezin waarvan de man in Nederland werkt, krijgt jaarlijks een vraag om informatie. Jaarlijks dient die man zijn jaaropgave in. Dit jaar krijgt de man opnieuw een vraag om informatie en dient hij eens te meer de nodige documenten in. Er stond nu bijkomend een vraag om bewijs van werken in het buitenland bij. Aangezien hij dat bewijs niet toegevoegd had, moest die man 12.000 euro bijbetalen, want zijn vrijstelling als grensarbeider werd geschrapt. Dat is niet alleen schandalig, het is gewoonweg niet correct, want het is niet volgens de afspraak.

 

Telewerk is een onderdeel van een modern arbeidsbeleid en hoort ook bij een moderne work-lifebalance. Wij vinden dat dat ook voor grensarbeiders moet kunnen gelden. Dat is ons standpunt, u welbekend.

 

U spreekt nogmaals over het OESO-verdrag. Ik heb niets tegen dat algemeen akkoord, maar wanneer ik vaststel dat andere landen zich daar niets van aantrekken en afspraken maken over de mogelijkheid van twee telewerkdagen per week, dan denk ik dat wij het dossier op vergelijkbare manier moeten aanpakken. Nederland lijkt, zo begrijp ik tussen de regels uit het debat daarover in de Nederlandse Tweede Kamer, bereid om tot compensaties over te gaan. Daarom denk ik dat er mogelijkheden zijn, want als Nederland de portemonnee opent, duidt dat erop dat men de kwestie wil aanpakken.

 

Ik vraag u dus om het probleem op te lossen. U hebt daartoe het mandaat van het Parlement, want wij hebben destijds met heel veel plezier de resolutie over het telewerk voor grensarbeiders goedgekeurd.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitster: De heer De Roover is niet aanwezig voor zijn vraag nr. 55034236C. Mevrouw Lanjri is niet aanwezig voor haar vraag nr. 55034359C.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Questions jointes de

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Le rendement des dossiers Panama Papers" (55034442C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'échange d'informations entre États sur les Panama Papers" (55034443C)

12 Samengevoegde vragen van

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De opbrengst van de Panama Papersdossiers" (55034442C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De interstatelijke uitwisseling van informatie over de Panama Papers" (55034443C)

 

12.01  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, via un communiqué AFP du 23 janvier 2023, la Direction générale des finances publiques de France a livré les résultats des opérations de contrôle et de régularisation relatives aux clients français identifiés dans les Panama Papers. Il y a effectivement aussi des clients français. Elle mentionne un montant cumulé, contrôles et régularisations, de 176,7 millions d'euros pour 198 dossiers. Ces chiffres ne sont pas définitifs, 519 dossiers ayant été ouverts.

 

Par ailleurs, un nombre significatif d’États ont ouvert des instructions judiciaires pénales à charge de clients identifiés dans les Panama Papers (29 instructions en France, quelque 40 au Canada, etc.) Certaines de ces instructions ont été ouvertes dans les semaines de la diffusion des informations du scandale, d’autres après communication des informations achetées par l'Allemagne.

 

En Belgique, par contre, aucune instruction judiciaire pénale n'aurait été ouverte. La seule instruction concernait un provider de services financiers luxembourgeois et a été classée sans suite.

 

Monsieur le ministre, selon La Libre Belgique du 3 avril 2021, l'ISI avait alors enrôlé 29,9 millions d'euros (dont 15,4 millions payés), 242 des 266 dossiers ouverts étant clôturés. Quels sont les résultats du fisc à ce jour en termes de montants (contrôles et régularisations) et de nombre de dossiers?

 

La France ayant reçu dès 2018 les documents achetés par l'Allemagne et la Belgique ne les ayant obtenus qu'en août 2020, l'exploitation de ces documents a-t-elle permis l'ouverture ou la réouverture de certains dossiers? Combien? A-t-elle également permis des rectifications supplémentaires? Pour quel montant? Dans la négative, quelles sont les causes de l’absence de résultat? Le retard de transmission des documents en est-elle une? L’absence d’instruction judiciaire en Belgique a-t-elle eu des incidences sur le traitement fiscal de certains dossiers?

 

Les Panama Papers datant de 2016, divers bilans ont été produits dans plusieurs pays depuis environ deux ans, soit à l'initiative des administrations fiscales dans leur reporting annuel obligatoire devant des commissions parlementaires de suivi spécialisées, soit par des organes de contrôles et d’évaluation tels des cours des comptes, soit par des études universitaires ayant eu accès à des résultats fiscaux et analytiques des administrations fiscales, soit encore à travers des études des administrations fiscales rendues publiques ou d’autres qui ont fuité dans la presse.

 

Au départ des Panama Papers, les articles des journaux liés au Consortium des journalistes d’investigation (ICIJ)  ou la base de données en ligne de l’ICIJ ont été organisés selon la nationalité des clients identifiés. Un des aspects intéressants des études précitées, c’est qu’elles pointent justement un nombre significatif de clients qui n’étaient pas ou plus résidents fiscaux des États respectifs. Dans de tels cas, certaines administrations fiscales ont communiqué ces informations aux États concernés avec lesquels il existe des conventions fiscales.

 

Monsieur le ministre, l'administration fiscale belge a-t-elle reçu de telles informations? Si oui, de quels États? Combien par État concerné? Ces informations ont-elles permis d’ouvrir des dossiers? Combien et pour quel montant de rectifications?

 

L'administration fiscale belge a-t-elle communiqué à d'autres États des informations sur des résidents fiscaux de ceux-ci? Si oui, à quels États? Pour combien de contribuables pour chacun des États concernés?

 

Comment l'administration fiscale a-t-elle procédé lorsqu'un national d'un autre État, identifié comme client dans les Panama Papers, était établi en Belgique ou y était résident fiscal mais qu’il est apparu que cette domiciliation fiscale était fictive?

 

12.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Van Hees, actuellement, encore 5 dossiers sont ouverts sur les 269 dossiers Panama Papers entamés. À ce jour, 140,8 millions d’impôts sont réclamés, dont 15,8 millions d’euros ont été payés jusqu’à présent.

 

Nous avons reçu des informations de l’Allemagne, rassemblées en six affaires qui sont rouvertes. Trois sont clôturées sans résultat, respectivement puisque les sociétés étaient légitimement utilisées dans le cadre d’une activité belge, la construction était apparemment déjà liquidée en 2009 et l’enquête en banque n’avait pas révélé de transactions suspectes.

 

Dans les trois autres affaires, 6,5 millions d’euros d’impôt sont réclamés, accroissements compris. En raison de l’indépendance des parquets garantie constitutionnellement, il ne revient pas au ministre des Finances de commenter cette question.

 

Il est remarqué que les données reçues de l’étranger dans le cadre de l’échange international de renseignements ainsi que l’information statistique concernée sont soumises aux dispositions légales de confidentialité et de la sécurité des données. Pour cette raison, on ne peut pas communiquer publiquement des informations sur des pays spécifiques.

 

12.03  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, merci pour les réponses que vous m’avez données.

 

Je note que finalement, sur les dossiers Panama Papers en Belgique, qui est quand même une affaire gigantesque, 15,8 millions d’euros ont été payés. On peut considérer que ce montant est important, ou pas. À mon avis, par rapport aux milliards que représentent les Panama Papers, ce n’est pas grand-chose.

 

Je constate en tout cas qu’en avril 2021, il y a près de deux ans, nous étions à 15,4 millions. Nous sommes aujourd'hui à 15,8. J’ai l’impression qu’en deux ans, pas grand-chose n’est entré dans les caisses du fisc.

 

En tout cas, nous avons l’impression que la Belgique, par rapport à d’autres pays, n’a pas vraiment été à la hauteur dans ces dossiers.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'exploitation des données de l'affaire Credit Suisse" (55034444C)

13 Vraag van Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De exploitatie van de gegevens in de zaak-Credit Suisse" (55034444C)

 

13.01  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Cette question porte sur une autre affaire et une autre comparaison internationale qui me semble intéressante à faire. Fin 2022, le Crédit Suisse a conclu avec le Parquet national financier (PNF) de France une convention judiciaire d'intérêt public de 238 millions d'euros, 115 millions à titre de dommages et intérêts versés à l’administration fiscale et 123 millions à titre de transaction pénale.

 

Le PNF avait ouvert une instruction après avoir obtenu, en 2017, de deux autorités judiciaires européennes, des éléments relatifs à 5 000 clients français ayant deux milliards d’euros non déclarés sur des comptes suisses.

 

En Belgique, le Parquet fédéral aurait ouvert une instruction après avoir reçu, fin 2019, les données concernant plus de 2 500 Belges disposant d'un compte Crédit Suisse. Les données ont été mises à disposition de l'administration fiscale belge courant 2020.

 

Selon un porte-parole du parquet fédéral (De Tijd, 22 août 2020), les données communiquées concernent les années 2003 à 2014, ce que mentionne également une note publique de l'Association Afschrift. Mais d’après le porte-parole du SPF Finances, les données concernent les années 2005 à 2009. Pouvez-vous préciser les années exactes des données obtenues par l'administration fiscale?

 

L’administration fiscale a-t-elle obtenu ces données du parquet fédéral dans le cadre d'une autorisation de consulter le dossier judiciaire ou ces données ont-elles été obtenues d'une autre autorité? Dans cette dernière hypothèse, une comparaison a-t-elle été effectuée avec les données obtenues par le parquet fédéral? Si ce n'est pas le cas, pour quel motif?

 

En France, les contrôles des 5 000 clients Crédit Suisse ont rapporté 168 millions d'euros. En Belgique, selon le porte-parole du SPF Finances, les données communiquées en 2020 n'ont permis d'ouvrir aucun contrôle, notamment pour certains clients en raison de données concernant des années prescrites. Le retard de trois ans dans l'obtention des données par la Belgique est-elle une cause de l'absence de résultats?

 

L'administration fiscale française a obtenu quelques 115 millions de dommage et intérêts. Votre département a-t-il entamé ou entamera-t-il les procédures nécessaires pour obtenir de tels dommages et intérêts? Dans la négative, pour quel motif?

 

13.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Madame la présidente, monsieur Van Hees, le SPF Finances n'a pas connaissance du contenu des données reçues par les administrations des autres États membres. En ce qui concerne les informations reçues par mon administration, je peux vous informer que les données sont antérieures à 2010. Cependant, elles ne contiennent pas d'élément financier. Pour être plus précis, les données reçues concernent une ancienne base de données clients avec très peu de possibilités d'identifier effectivement les clients. Les données ont en effet été communiquées à l'administration fiscale par le parquet fédéral. Le retard dans le transfert n'a pas joué un rôle ici mais plutôt le fait que les données elles-mêmes ne permettent guère d'utilisation utile.

 

Toutefois et comme toujours, mon administration a mis en œuvre les moyens dont elle disposait pour ces données lacunaires et les a contrôlées de manière approfondie, comme elle fait dans tous les dossiers. En conséquence, un résultat a été obtenu bien qu'assez limité dans six dossiers et pour un montant de 86 068 euros. Ce montant n'est pas définitif car la procédure d'enquête est encore ouverte pour cinq dossiers.

 

L'année la plus ancienne pour laquelle des impôts sont réclamés est l'exercice d'imposition 2015.

 

Enfin, pour ce qui est de votre dernière question, je m'adresse au ministre de la Justice qui est compétent pour le ministère public.

 

13.03  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, j'entends votre réponse.

 

Il y a très peu de possibilités d'identifier ces 2 500 Belges qui avaient un compte Crédit Suisse. Vous nous dites qu'il y a eu un résultat seulement dans six dossiers sur 2 500 Belges du fait qu'il s'agissait de données peu utiles. Ce qui m'étonne, c'est que la France, sur la base du même type de données, ait réussi à avoir 238 millions d'euros contre quelques malheureux euros en Belgique.

 

Vous dites que votre administration n'a pas connaissance de la situation dans les autres pays. Cette situation, je vous l'ai donnée. En France, par exemple, avec un parquet national financier certes plus efficace que ce qu'on connaît en Belgique, on arrive à des résultats. Vous êtes quand même chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude. Il y a vraiment des leçons à tirer, monsieur le ministre, de ce qui se passe en France par rapport au faible résultat qu'on obtient en Belgique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Chers collègues, je vous avertis que M. le ministre est disponible jusqu'à 18 h 20.

 

Certains collègues sont absents. Je propose quand même que ceux qui sont présents essaient de poser leurs questions, mais cela peut nous conduire très loin.

 

13.04  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, je me réfère à votre bon exemple: vous dites vous-même que les personnes qui suivent cette commission en vidéo ou physiquement sont intéressées.

 

La présidente: Il y en a moins à cette heure-ci, monsieur Van Hees.

 

13.05  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Non, non, je ne pense pas. Comme ils ont terminé leur travail, ils seront plus nombreux.

 

Moi-même, je suis frustré quand M. Piedboeuf renvoie au texte de ses questions, car alors je ne les entends pas. Donc, j'ai une réponse du ministre sans la question.

 

La présidente: De toute façon, ceux qui n'auront pas pu poser leurs questions aujourd'hui pourront le faire la prochaine fois. Ils seront même les premiers, puisque les absents à la présente réunion – sans justification, évidemment – voient leurs questions supprimées.

 

13.06  Marco Van Hees (PVDA-PTB): (…)

 

La présidente: Oui. Que voulez-vous que je vous dise? Moi, je suis disponible.

 

13.07  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Pouvons-nous poursuivre l'ordre du jour, madame la présidente?

 

14 Questions jointes de

- Albert Vicaire à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "L'installation d'Alibaba à Bierset et la surcharge des services douaniers" (55034450C)

- Samuel Cogolati à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Les activités d’Alibaba à l’aéroport de Liège" (55034563C)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "La douane déforcée à Bierset" (55034893C)

14 Samengevoegde vragen van

- Albert Vicaire aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De vestiging van Alibaba in Bierset en de overbelasting van de douanediensten" (55034450C)

- Samuel Cogolati aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De activiteiten van Alibaba op de luchthaven van Luik" (55034563C)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "De onderbemande douane in Bierset" (55034893C)

 

14.01  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, l’aéroport de Bierset est une porte d’entrée majeure pour les biens arrivant en Belgique et en Europe. Sur la période 2016-2021, le volume du tonnage de fret a plus que doublé pour atteindre 1,4 million de tonnes. Cette augmentation du tonnage devrait se traduire par une augmentation des douaniers en activité à l’aéroport. Pourtant, selon un article du journal L’Écho du 14 février dernier, "il manquerait toujours au moins 1 000 douaniers pour effectuer des contrôles".

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous fournir les données relatives aux douaniers en activité à l’aéroport de Bierset et leur évolution entre 2018 et 2022 ainsi qu’une estimation pour l’année 2023? Pouvez-vous aussi spécifier la proportion des douaniers affectés à des tâches de contrôle sur le total des douaniers en service à l’aéroport de Bierset durant les mêmes années? Ne jugez-vous pas ce nombre insuffisant? Envisagez-vous de remédier à ce manque? Avez-vous des objectifs chiffrés?

 

14.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Monsieur Van Hees, le commerce électronique s'est énormément développé durant ces dernières années. La crise du covid n'a en aucun cas changé la donne à cet égard, même si, en 2022, on a pu constater, pour la première fois depuis longtemps, une baisse de l'activité commerciale à Bierset.

 

Grâce à sa position centrale en Europe, la Belgique a réussi à attirer quelques grands acteurs internationaux qui utilisent notre pays comme plaque tournante pour la redistribution des colis en Europe. Cela attire également  d'autres entreprises dans la large périphérie des ports et des aéroports qui développent à leur tour des activités commerciales. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour l'économie belge. Mais il va sans dire que cela entraîne également une forte augmentation de la charge de travail des services douaniers non seulement à proximité des ports et aéroports, mais aussi dans l'arrière-pays.

 

Le contrôle de flux de marchandises du commerce électronique qui connaît une croissance explosive est donc un défi. Comme la plupart des services de contrôle au sein de l’administration douanière, les services de contrôle de Bierset travaillent sur la base d’une analyse des risques automatisée qui détermine les sélections pour le contrôle. Le travail de vérification de déclaration se fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. S’il y a un risque non fiscal, le contrôle s’opère en collaboration avec d’autres autorités de contrôle comme, par exemple, le SPF Économie, le SPF Santé publique, etc.

 

Pour répondre à ces défis, des investissements en effectifs supplémentaires ont déjà été réalisés ces dernières années pour les services douaniers de Bierset. En effet, le nombre d’agents concernés à l’aéroport de Bierset n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Le nombre de douaniers est passé de 130 au 1er janvier 2019 à 192 au 1er mars 2023. Par ailleurs, 19 recrutements supplémentaires sont en cours. Les membres du personnel travaillant à l’aéroport sont tous impliqués dans des tâches de contrôle.

 

Le plan de personnel 2022 est en cours de mise en œuvre et le plan de personnel 2023 doit encore être rédigé. La formation du personnel de Bierset comme celle de l’ensemble de l’administration est continue et se fait non seulement par des cours classiques et en e-learning mais aussi par le training on the job qui demande généralement un certain temps d’apprentissage. Investir dans du personnel supplémentaire ne résoudra pas tout. Il importe également de travailler à la modernisation des services douaniers et de les rendre plus efficaces. Lors du dernier conclave budgétaire, il a donc été décidé de débloquer des moyens pour le développement d’un tout nouvel outil informatique qui couvrira le processus de contrôle de bout en bout. Un montant de 20 millions d’euros sera débloqué à cet effet.

 

Quant à l’utilisation du système eWTP, les services de Bierset ne sont que très peu concernés puisque Alibaba ou ses satellites utilisent nos systèmes actuels BE-GATE ou H7. Dès lors, contrairement à ce qui est suggéré dans la question, eWTP ne nous pose pas de problème.

 

14.03  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Ce qui est positif, c’est que le nombre de douaniers a augmenté à Bierset, passant de 130 à 192. Il a évidemment moins augmenté que le volume de fret, qui a plus que doublé. L’augmentation n’est pas proportionnelle. Est-ce suffisant? Je n’ai pas vraiment de réponse à ce sujet.

 

Vous dites que l’investissement en personnel ne suffit pas, qu’il faut aussi des investissements informatiques, qui seront consentis. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais une augmentation du nombre d’agents vaut mieux qu’une diminution, comme on le constate dans d’autres services de contrôle fiscal.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

15 Question de Cécile Cornet à Vincent Van Peteghem (VPM Finances, Coordination lutte contre la fraude et Loterie Nationale) sur "Le nouveau modèle d'attestation pour garde d’enfant" (55034639C)

15 Vraag van Cécile Cornet aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën, Coördinatie fraudebestrijding en Nationale Loterij) over "Het nieuwe model van het attest voor kinderopvang" (55034639C)

 

15.01  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, la ligue des Familles vient de publier une étude sur les réductions fiscales pour garde d’enfant et a constaté une série de problèmes. Les ménages belges ont la possibilité de déduire fiscalement une partie des frais de garde d'enfants, tels les stages, les plaines, etc. C'est une mesure très importante pour les 500.000 familles concernées. Jusqu'à présent, les parents collectaient les attestations fiscales reçues par les organismes et en additionnaient les montants dans leur déclaration d'impôt conjointe ou dans la déclaration du parent ayant les enfants à charge fiscalement. Le premier problème est que les organismes de garde doivent fournir aux parents un nouveau modèle d'attestation et fournir au SPF les données reprises dans l'attestation. Or, la Ligue constate, 1 an après l'entrée en vigueur de la mesure, que d’une part de nombreux parents n’ont pas reçu la bonne attestation (ils risquent donc de ne pas bénéficier de la réduction d’impôts car ils ignorent qu’ils peuvent invoquer un cas « de force majeure »),et d’autre part certains organismes de garde sont dispensés de remplir l’attestation électronique, elle n’est donc pas pré-encodée dans la déclaration en ligne. Les parents doivent donc compléter les données sur la feuille d’impôt électronique… mais n’en sont pas toujours informés. Outre cela, le contenu de ce formulaire mentionne les coordonnées du « débiteur des frais de garde d’enfants ». Or le débiteur n’est pas forcément le parent qui a la charge fiscale sur l’enfant (particulièrement pour les parents séparés). Enfin, La Ligue des familles observe que certains organismes ne délivrent même pas l’attestation.

 

Confirmez-vous que les anciens modèles d’attestation seront encore acceptées pour la déclaration 2023 (revenus 2022)? Quelles initiatives comptez-vous prendre pour informer les parents qu’ils peuvent faire usage de l’exceptions « pour force majeure » lorsqu’ils n’ont pas l’attestation ad hoc, pour ne pas perdre la réduction? Quelles initiatives comptez-vous prendre pour rappeler aux organismes leur obligation de produire l’attestation d’une part, et la produire en double si les parents partagent les frais de garde? Prévoyez-vous de remplacer les mots « parent débiteur » de l’attestation 281 86 par les mots « parent ayant l’enfant fiscalement à charge »?

 

15.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Madame la présidente, madame Cornet, si un organisme de garde rencontre des problèmes techniques pour produire les fiches 281.86 pour les activités de garde ayant eu lieu en 2022, l'ancien format d'attestation peut encore être utilisé. Il est ici question de son attestation ou de l'ancien formulaire d'attestation non obligatoire. Mais, dans tous les cas, il doit encore être en mesure de délivrer une attestation papier aux parents.

 

La circulaire de 2022 relative à la réduction pour garde d'enfant(s) confirme que, pour l’année 2022, les anciens formats d'attestation peuvent encore être utilisés et constituent donc encore pour ladite année une attestation donnant droit à la réduction d'impôt sans devoir invoquer la force majeure.

 

Toutes les informations utiles relatives aux obligations incombant aux organismes de garde en matière d'attestation, en ce compris celles qui concernent les situations de coparentalité, ont été données et rappelées par diverses voies de communication dans le FAQ complet et détaillé qui est accessible sur le site internet du SPF Finances et qui a été mis à jour le 28 février dernier.

 

Enfin, remplacer dans l'attestation 281.86 les coordonnées du débiteur des frais de garde d'enfant(s) par celle du parent ayant l'enfant fiscalement à charge n'est pas envisageable, dès lors que cela permettrait que la réduction d'impôt soit accordée, dans certain cas à une personne à qui les dépenses de garde d'enfant(s) n'incombait pas.

 

Une telle adaptation serait contraire au texte légal en vigueur.

 

15.03  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour cette clarification.

 

Je suis certaine que les parents qui attendaient une réponse de votre part concernant ce problème de formulaire et de date seront contents d'entendre que l'ancien format est toujours accepté.

 

J'entends bien que les organisations doivent délivrer l'attestation dont il est question.

 

Je vous ai également demandé quelles étaient les initiatives que vous aviez prises pour rappeler cette obligation.

Il n'est, en tout cas, pas nécessaire d'utiliser la force majeure.

 

Enfin, votre réponse à la question de savoir s'il faut remplacer "parent débiteur" par "parent ayant l’enfant fiscalement à charge" devra être confrontée à l'analyse des organisations de parents qui m'ont interpelée.

 

Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre réponse complète.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 18 h 23.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 18.23 uur.