Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale wetenschappelijke en culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw

Commission de l'Economie, de la Politique scientifique, de l'Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'Agriculture

 

van

 

dinsdag 8 april 2008

 

Namiddag

 

______

 

 

du

 

mardi 8 avril 2008

 

Après-midi

 

______

 

 


De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 15.08 uur. De vergadering wordt voorgezeten door de heer Bart Laeremans.

Le développement des questions et interpellations commence à 15.08 heures. La réunion est présidée par M. Bart Laeremans.

 

01 Samengevoegde vragen van

- de heer Flor Van Noppen aan de minister van Klimaat en Energie over "de ondersteuning door de federale regering van het MYRRHA-project van het SCK" (nr. 4070)

- mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "het MYRRHA-project" (nr. 4348)

01 Questions jointes de

- M. Flor Van Noppen au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le soutien apporté par le gouvernement fédéral au projet Myrrha du CEN" (n° 4070)

- Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'Énergie sur "le projet Myrrha" (n° 4348)

 

01.01  Flor Van Noppen (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, zoals u weet doet het Studiecentrum voor Kernenergie, het SCK, met het MYRRHA-project al enkele jaren onderzoek naar kernreactoren van de vierde generatie. Deze nieuwe technologie oogt veelbelovend. Zo verwacht men dat de reactoren van de vierde generatie een rendement hebben dat 50 keer hoger ligt dan dat van de huidige reactoren. Dit zou meteen een oplossing zijn voor het steeds schaarser wordende uranium.

 

Daarnaast – en dit is misschien wel de belangrijkste troef – zou in de toekomst het afvalprobleem kunnen worden beperkt. Door middel van transmutatie kan het huidige radioactieve uranium namelijk worden omgezet in laag radioactief afval. Het afval van deze nieuwe reactoren moet dan ook maar enkele honderden jaren bewaard worden in plaats van enkele honderdduizenden jaren zoals dat nu het geval is. Op deze manier wil men van kernenergie een duurzame energiebron maken.

 

Het onderzoek in het kader van het MYRRHA-project is reeds vergevorderd en de testfase is bijna aangebroken. Vanaf volgend jaar wil het SCK dan ook beginnen met de bouw van een testreactor op kleine schaal. Deze reactor zou operationeel moeten zijn tegen 2016. Het SCK raamt de kosten voor de bouw op ongeveer 900 miljoen euro. Reeds verschillende internationale partners hebben zich bereid verklaard om dit mee te financieren. Toch is ook de financiële steun van de federale overheid noodzakelijk.

 

België krijgt op deze manier de kans om een van de meest toonaangevende studiecentra voor kernenergie in de wereld te ondersteunen in zijn baanbrekend onderzoek. Het onderzoek van het SCK is namelijk niet alleen van belang voor de Kempen, Vlaanderen en België maar zelfs voor de toekomst van de kernenergie in de hele wereld. In het regeerakkoord lees ik dat de regering het onderzoek van het SCK naar een vermindering van de halveringstijd van kernafval zal ondersteunen. Dit stemt mij uiteraard tevreden. Toch heb ik nog een aantal vragen.

 

Wat is het standpunt van de regering met betrekking tot de verdere financiële ondersteuning van het MYRRHA-project door de federale regering? Als u in het regeerakkoord zegt dat u het onderzoek van het SCK naar de vermindering van de halveringstijd zult ondersteunen, betekent dit dan dat de regering mee de bouw van de testreactor in het kader van dit project wil financieren?

 

01.02  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik heb inderdaad een aanvullende vraag over MYRRHA.

 

Aanvankelijk werd MYRRHA altijd voorgesteld als een onderzoek naar de transmutatie van afval, maar steeds meer, en vooral de laatste tijd, wordt MYRRHA uitdrukkelijk voorgesteld als zijnde onderzoek naar de ontwikkeling van de vierde generatie kernreactoren. Wij konden dat lezen in Nucleaire Actualiteit, het tijdschrift van de sector, maar ook toen wij in deze commissie hoorzittingen hadden, waarin onder meer professor Abderrahim aanwezig was, stond op de agenda uitdrukkelijk MYRRHA, vierde generatie kernreactoren. Ook toen wij zelf op bezoek geweest zijn in het SCK werd MYRRHA voorgesteld als de ontwikkeling van de vierde generatie kernreactoren.

 

Het is een publiek geheim dat een aantal partijen en politici erop aandringt dat het SCK dat project zou binnenhalen, zoals de Vlaamse minister-president Kris Peeters, die in De Standaard letterlijk heeft gezegd: “Ik hoop dat MYRRHA naar Mol komt”. Dan is er natuurlijk nog de frase in het regeerakkoord, waarnaar ook collega Van Noppen heeft verwezen, die kan worden geïnterpreteerd als een vingerwijzing, tussen de lijnen misschien, naar MYRRHA.

 

Het SCK zelf rekent op een federale participatie voor een derde van de totale kosten. Als wij gaan kijken naar die totale kosten, dan stellen wij vast dat er sprake is van verschillende bedragen. In 1999, bij het aantreden van Olivier Deleuze als staatssecretaris, werden de totale kosten geschat op 100 miljoen euro. Toen de heer Deleuze vertrok, was het bedrag opgelopen tot 400 miljoen euro. Bij het bezoek aan het SCK op 14 maart 2008 was er sprake van 700 miljoen euro. In een nota van het SCK “Opportuniteiten van een Europese experimentele onderzoeksinstallatie in het Studiecentrum voor Kernenergie” was er sprake van 850 miljoen euro. Collega Van Noppen spreekt over 900 miljoen euro. In elk geval lopen die schattingen uit elkaar. Ze nemen ook toe naarmate de jaren volgen.

 

Mijnheer de minister, mijn eerste vraag is dezelfde als die van collega Van Noppen. Is de zin in het regeerakkoord waarin wordt verwezen naar de steun voor het SCK en het IRE en de internationale programma’s die een vermindering van de halveringstijd van het nucleaire afval beogen, net zoals het onderzoek inzake medische isotopen, een verwijzing naar het MYRRHA-project?

 

Bent u als minister van oordeel dat een participatie in MYRRHA in overeenstemming is met de statuten van het SCK? Sinds een tiental jaren staat de ontwikkeling van de kerninstallaties namelijk niet meer uitdrukkelijk in de statuten van het SCK vermeld.

 

Kunt u een overzicht geven van de financiële middelen die tot nu toe door het SCK werden aangewend voor MYRRHA? Kunt u ook aangeven of die middelen kwamen uit de federale dotatie aan het SCK, dan wel uit de contractwerking van het SCK?

 

Bent u van oordeel dat er overheidsmiddelen kunnen worden aangewend voor MYRRHA of dient het SCK, als zij willen participeren aan het MYRRHA-project en daarin geld willen stoppen, daarvoor de middelen te halen uit de contractwerking?

 

Af en toe wordt er gerefereerd aan een te sluiten beheersovereenkomst met het SCK. Kunt u mij zeggen wat hierin de stand van zaken is? Zal MYRRHA daarin al dan niet vermeld staan?

 

01.03 Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, MYRRHA is op zichzelf geen reactor van de vierde generatie, maar een bestralingsinstallatie die als vervanger moet dienen voor de huidige BR2-reactor. Daardoor kan het huidige onderzoek worden voortgezet, alsook de productie van radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde. Tevens kan de installatie dienen voor verschillende andere doeleinden, waarbij onder meer de studie van transmutatie van hoogactief radioactief afval, waarbij de langlevende radio-isotopen worden omgezet in kortlevende en de ontwikkeling van vernieuwde materialen, zowel structuurmaterialen als nieuwe soorten brandstoffen voor de reactoren van de vierde generatie.

 

De planning van MYRRHA is als volgt. Het detailontwerp samen met de ontwikkeling en de beproeving van de meest vernieuwende componenten in de periode 2009-2011, het opstellen van de technische specificaties, het lanceren van de offerteaanvragen en toekennen van de fabricatiecontracten in de periode 2012-2013, de vergunningsactiviteiten met het oog op het bekomen van de bouwvergunning tegen einde 2013, de bouw van de componenten en de realisatie der gebouwen in de periode 2014-2016, de montage van de componenten in 2017, de indienststelling op geleidelijk hogere vermogens in de periode 2018-2019 en de werking op vol vermogen in 2020.

 

De kostprijs van het MYRRHA-project, onzekerheden inbegrepen, wordt geraamd op ongeveer 735 miljoen euro. Dit is natuurlijk een zeer grote investering, die alleen kan worden gedragen met Europese en zelfs internationale financiële tussenkomsten. Deze tussenkomsten kunnen alleen bekomen worden als de Belgische federale regering ook voor een aanzienlijk deel tussenkomt in de investeringskost. Er wordt aangenomen dat deze tussenkomst ongeveer een derde moet bedragen, gespreid over een tiental jaren.

 

U kunt wel begrijpen dat een dergelijke tussenkomst een zware belasting is voor de begroting van de Belgische Staat. Een beslissing voor een dergelijke tussenkomst kan niet lichtzinnig worden genomen. Zij moet worden voorafgegaan door een grondig onderzoek, waarin alle aspecten van het project worden bekeken. Gelet op de verklaring in het regeerakkoord, lijkt het mij aangewezen dat een dergelijk onderzoek zo spoedig mogelijk wordt georganiseerd. Daarna kan dan een dossier aan de regering worden voorgelegd om een beslissing te nemen.

 

01.04  Flor Van Noppen (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, ik denk dat u ook heeft begrepen dat we niet naïef moeten zijn en dat we zonder kernenergie niet verder kunnen om de prijs van de elektriciteit te betalen.

 

01.05  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik ben toch een beetje gefrappeerd door uw antwoord, vooral omdat u niet hebt geantwoord op een aantal pertinente vragen.

 

01.06  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik ben een beetje gefrappeerd door uw antwoord, vooral over het feit dat u niet hebt geantwoord op een aantal toch wel pertinente vragen, of dat u van oordeel bent dat, als het MYRRHA-project naar het SCK in Mol komt, dat dit in overeenstemming is met de statuten van het SCK. Ik ben van mening – het gaat wel degelijk over de ontwikkeling van een nieuwe kerninstallatie – dat er kan worden gediscussieerd of dit wel degelijk in overeenstemming is met de statuten van het SCK. Uit het feit dat u daar niet op antwoordt, leid ik af dat het voor u misschien een ongemakkelijk antwoord is, dat u daarop niet wenst te antwoorden, dat het onduidelijk is.

 

U verdedigt MYRRHA nogal vanuit een onderzoeksoogpunt en als vervanging van de BR2. Ik wil er toch wel op wijzen dat de BR2 altijd zeer zwaar gewogen heeft op de begroting van het SCK. Ook binnen het SCK worden hierover een aantal kritische opmerkingen gemaakt.

 

U zegt MYRRHA nodig te hebben voor de medische radio-isotopen. Voor de ontwikkeling van medische radio-isotopen heeft men een kernreactor nodig van een half tot 1 megawatt. MYRRHA zal 50 megawatt zijn, dus 50 keer te groot. Het is eigenlijk een klontje boter doorzagen met een elektrische zaag.

 

Ik denk niet dat het de juiste argumentatie is om te verdedigen dat MYRRHA naar Mol zou moeten komen. Collega Van Noppen, ik ben ook een grote verdediger van het SCK in de Kempen. Ik denk dat het SCK een toonaangevend instituut is op het vlak van nucleair onderzoek. Misschien is het wel een opdracht of kan het wel een toekomstplan zijn voor het SCK om te onderzoeken hoe medio-isotopen kunnen worden gemaakt zonder kernreactor. Dan kan het SCK iets afleveren waar we werkelijk vooraanstaand zijn voor het nucleair onderzoek.

 

Over MYRRHA heb ik mijn twijfels. Ik wacht uw onderzoek af, het zoveelste onderzoek, zo spoedig mogelijk, vage bewoordingen… Ik denk dat wij daar dan nog de tijd zullen voor hebben om daar op terug te komen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Eigenlijk komt punt 10, de vragen van de heren Crucke en Ducarme en van mezelf in aansluiting bij wat er nu werd gezegd, omdat die ook betrekking hebben op de studie over de kernuitstap en dergelijke meer. Mijnheer De Potter, heeft u nadien nog vragen? Ik geloof het wel. U hebt vraag 11quinquies over de collectieve consumentenakkoorden? En u hebt ook vraag 9 over de uniforme energie. U hebt er dus twee. Enig bezwaar dat wij punt 10 eerst behandelen en dan uw vragen?

 

01.07  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Doet u maar.

 

01.08 De voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de heer Crucke voor zijn vraag over de kernuitstap.

 

02 Questions jointes de

- M. Jean-Luc Crucke au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la sortie du nucléaire" (n° 4109)

- M. Denis Ducarme au ministre du Climat et de l'Énergie sur "l'accord gouvernemental relatif à la question de la prolongation de l'énergie nucléaire en Belgique et aux déclarations du ministre Magnette concernant cette même question" (n° 4298)

- M. Bart Laeremans au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la sortie du nucléaire" (n° 4360)

02 Samengevoegde vragen van

- de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van Klimaat en Energie over "de kernuitstap" (nr. 4109)

- de heer Denis Ducarme aan de minister van Klimaat en Energie over "het regeerakkoord met betrekking tot het voortzetten van de productie van kernenergie in België en de verklaringen van minister Magnette over ditzelfde onderwerp" (nr. 4298)

- de heer Bart Laeremans aan de minister van Klimaat en Energie over "de kernuitstap" (nr. 4360)

 

02.01  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur votre récente déclaration. Sur le fond, elle me satisfait, mais elle m'étonne un peu en comparaison d'autres déclarations que j'avais entendues voici quelques mois. La sortie du nucléaire est toujours fixée entre 2015 et 2025. Toutefois, il est incontestable que plusieurs experts ont précisé qu'il nous serait difficile de nous passer aussi facilement de cette source d'énergie. C'est pourquoi le gouvernement orange bleu avait programmé une prolongation de quelques années. Certains membres de votre famille politique ont néanmoins crié au loup à l'idée que ce délai puisse être reculé.

 

C'est en pensant à ces réactions que j'ai été rassuré par votre prise de position. Cependant, ce revirement me semble extrêmement rapide. J'allais ajouter: "il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis". Reste que certains aspects de cette question n'ont pas encore trouvé de solution; je pense ainsi au traitement des déchets. De plus, il convient de tenir compte de certains besoins en alimentation.

 

Je rappelle que, dans votre entretien donné à "Humo", vous dites qu'il serait insensé de nous priver d'une alimentation provenant d'ici au profit d'une autre qui serait fournie par l'étranger. Sur le plan éthique, on les remet à égalité.

 

Ensuite, comme M. Nollet l'a rappelé lors du débat ayant suivi la déclaration gouvernementale, vous paraissez remettre en cause la qualité des expertises relatives à ce dossier. Vous êtes vous-même scientifique et universitaire; vous connaissez donc bien ce milieu. Pourtant, vous avez déclaré dans "Humo": "Er moeten onafhankelijke wetenschappers aan het werk worden gezet. Dus zullen we wellicht in het buitenland moeten gaan zoeken." Estimez-vous que ceux qui ont émis certaines idées à ce propos ne sont pas assez reconnus pour se le permettre? Pensez-vous que le monde universitaire belge ne dispose pas de personnes suffisamment compétentes et indépendantes, au point qu'il faudrait confier à l'extérieur de telles études? En quoi les éléments dont nous disposons sont-ils insuffisants?

 

Je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire. Mais je voudrais savoir pourquoi le ministre a changé d’avis.

 

Présidente: Karine Lalieux

Voorzitter: Karine Lalieux

 

02.02  Denis Ducarme (MR): M. Crucke et moi-même avons eu la même idée à la lecture des propos du ministre. Nous avons déjà eu l’occasion de débattre de ce dossier au préalable. Cependant, je souhaiterais obtenir quelques précisions quant à ces déclarations dans les médias flamands, qui ne me semblent pas correspondre à ce que j'avais compris dans un premier temps. Il me semble en effet que vous aviez déclaré auparavant souhaiter rester dans le cadre de la loi de 2003.

 

Pourriez-vous également détailler la partie de l’accord de gouvernement qui porte sur la volonté de commander une nouvelle étude? Sera-t-il encore faire appel à un certain nombre d'académiques et de scientifiques? Nous n’avons jamais assez d’informations sur un dossier aussi important que celui-là, mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette étude supplémentaire est nécessaire?

 

02.03  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, ik ben er ten zeerste over verheugd dat er eindelijk wat beweging komt in het dossier van de nucleaire uitstap. Daarjuist hebben wij van collega Van Noppen heel interessante uiteenzettingen over MYRRHA gehoord. Wij hebben dat inderdaad met de commissie bezocht en er heel wat geleerd. Er waren ook interventies door MR-collega’s. Ik weet echter dat er ook bij andere partijen van de meerderheid zeer heldere standpunten bestaan over de problematiek van kernenergie. Onze commissie heeft de voorbije maanden heel wat hoorzittingen gehouden over de energieproblematiek: vijf dagen hoorzittingen en vier bezoeken.

 

Mijnheer de minister, wij moeten natuurlijk nog conclusies trekken uit onze werkzaamheden, maar de algemene conclusie is zeker niet dat de kernuitstap definitief is, integendeel. In het fameuze artikel van HUMO laat u uitschijnen dat dat is verworven maar ik heb daarbij de grootste vragen. Ook in de meerderheid staat uw partij daarmee geïsoleerd.

 

Ik heb ook vastgesteld dat er bij het bedrijfsleven enorme ongerustheid bestaat over die uitstap, over de bevoorradingszekerheid en over de prijzen. Er bestaat ook grote ongerustheid over de energieprijzen in consumentenkringen.

 

U doet nogal neerbuigend over de studie van professor D’haeseleer, waarachter bepaalde belangen zouden schuilgaan. Intussen is gebleken dat niet alles uit die studie juist is. Wat de verwachte stijging van de prijzen betreft, is hij echter nog heel voorzichtig geweest. Wanneer wij zien hoe snel de prijzen de voorbije jaren zijn gestegen, zou het tegen 2030 nog veel erger kunnen zijn dan hij zelf voorafspiegelt.

 

In die context zegt u dat alle voorliggende studies subjectief zijn en dat er in ons land geen objectieve deskundigen zijn. Men kan zich afvragen waar wij die dan wel zullen vinden. Wie is er dan zo deskundig? Ik denk dat er dan zo’n groot debat zal ontstaan over wie wij als deskundig naar voren moeten schuiven dat het rapport van in het begin van alle zijden zal worden aangevallen, omdat niet de juiste personen erbij betrokken zijn.

 

Men kan blijven studeren en de zaak voor zich uitschuiven. Precies in Mol hebben wij echter van de betrokkenen van MYRRHA gehoord dat, als er niet snel beslissingen inzake de kernuitstap worden genomen, al onze knowhow zal weggaan. Al onze ingenieurs en deskundigen zullen dan worden opgekocht door het buitenland en dan is hier geen enkel onderzoek meer mogelijk.

 

Mijnheer de minister, waaruit leidt u af dat de studie Energie 2030 niet objectief zou zijn of bepaalde belangen zou verdedigen?

 

Ontkent u dat de prijzen van de elektriciteit enorm zullen stijgen indien de uitstap uit kernenergie onveranderd wordt behouden?

 

Zult u een nieuwe studie bestellen over de uitstap uit de kernenergie in het buitenland? Waarom in het buitenland? Zijn er hier dan geen deskundigen aanwezig?

 

Hoe zal men vermijden dat die buitenlandse studie tendentieus en subjectief zou zijn?

 

Hoe kunt verzekeren dat dat uiteindelijk de correcte studie zal zijn en dat wij nadien niet opnieuw een studie nodig hebben?

 

Zal die studie ten grondslag liggen van een definitief standpunt?

 

Tegen wanneer wilt u het definitieve standpunt over de kernenergieproblematiek met de regering formuleren, zodat er eindelijk een beleid kan worden gevoerd?

 

02.04  Paul Magnette, ministre: Messieurs les députés, la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité est en vigueur en Belgique. Comme vous l’a rappelé M. Ducarme, j’ai toujours dit et continue à dire que cette loi est une bonne loi et qu’il n’y a aucune raison de la revoir. Elle prévoit la désactivation des centrales nucléaires quarante ans après leur mise en service industrielle, c'est-à-dire que les premières devraient être arrêtées en 2015 et les dernières en 2025.

 

Il n’y a pas de lien direct entre cette loi et le rapport que le gouvernement demandera, à mon initiative, sur le mix énergétique de la Belgique parce que nous devons réfléchir à établir un scénario à long terme sur le mix énergétique idéal pour ce pays.

 

Je sais que de très nombreuses études, que votre collègue Jean-Marc Nollet avait déposées sur son pupitre lors du débat d’investiture, ont déjà été commandées. C’est précisément parce que de nombreuses études ont été commandées et que leurs conclusions sont loin d’être convergentes qu’en tant que ministre, pour pouvoir tracer des pistes, j’ai besoin d’une expertise qui tranche entre ces conclusions extrêmement différentes.

 

Je ne porte pas de jugement sur l’impartialité des uns et des autres. J’ai longtemps été dans le milieu scientifique et je sais d’expérience que lorsqu’un centre de recherche a bénéficié de nombreux contrats de recherche de telle ou telle entreprise, ou lorsque des experts ont longuement travaillé dans telle ou telle entreprise, cela peut, à la longue, avoir un effet sur leur jugement. Mais je ne veux pas être polémique, je constate simplement que ces conclusions sont divergentes, donc qu’elles n’aident pas à la prise d’une décision politique.

 

C’est pourquoi, pour trancher, il faut réunir un groupe d’experts impartiaux qui établissent un scénario clair, viable et soutenable à long terme pour notre pays, et qui puisse faire l’objet d’un consensus scientifique d’abord, et d’un consensus politique ensuite. Ce sont des questions trop importantes pour être soumises à des tergiversations polémiques ou à des pseudo-confrontations idéologiques. Nous voulons tous assurer une sécurité d’approvisionnement, une énergie correctement accessible pour tous, des prix démocratiques et dans le respect de nos obligations européennes et internationales. Nous devons, dans cette perspective, nous fixer un cadre général.

 

Il est vrai que l’accord de gouvernement précise que ce groupe d’experts comptera en partie des experts étrangers – ce qui pose peut-être des problèmes à certains mais pas à moi. Nous n’avons pas toute la vérité sur le sens de notre peuple dans notre peuple lui-même et il peut être très utile de recourir à des expertises internationales. Cela peut être très rafraîchissant d’avoir le point de vue d’experts étrangers, comme c’était le cas dans d’autres commissions du même type; cela peut donner une crédibilité d’impartialité scientifique au jugement qui sera porté sur le paysage énergétique souhaitable pour notre pays.

 

Le calendrier précise que ce groupe d'experts devra avoir remis un avis au plus tard à la fin 2009 et tant mieux si c'est plus tôt.

 

Par ailleurs, rien de tout cela ne doit empêcher ou ralentir des investissements aussi massifs que possibles dans les énergies renouvelables, qui sont les seules véritablement durables à long terme, vis-à-vis desquelles nous avons des obligations européennes et internationales auxquelles nous souscrivons (une consommation finale de 13% que j'ai toujours présentée comme étant un minimum-minimorum).

 

Ne pas engager maintenant des investissements massifs en ce sens risquerait de nous faire prendre du retard et de nous mettre dans une situation difficile, une situation à nouveau de dépendance, voire même juridiquement compliquée. Ce serait de surcroît louper une occasion extraordinaire de prendre le train de cette troisième révolution industrielle et louper l'opportunité de grande progression technologique, de grand potentiel de création d'activités économiques et d'emplois. C'est pourquoi les efforts engagés doivent être prolongés et accélérés dès maintenant sans attendre un jour de plus le rapport de ce groupe d'experts internationaux sur les perspectives souhaitables à plus long terme pour notre pays.

 

02.05  Jean-Luc Crucke (MR): Madame la présidente, M. le ministre a raison lorsqu'il dit que c'est un sujet qui ne doit pas susciter de polémique et sur lequel, dans la mesure du possible, un consensus doit pouvoir être trouvé. Cela dit, je le suis difficilement lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de lien entre l'interruption progressive du nucléaire et le mix énergétique. Mais si, il y a un!

 

02.06  Paul Magnette, ministre: Il n'y a pas que cela!

 

02.07  Jean-Luc Crucke (MR): Dans ce cas, nous sommes d'accord! Il y a un lien évidemment, car c'est en fonction de cela que nous pourrons déterminer le pourcentage. Tout comme vous, nous souhaitons que l'échéance fixée à 2015-2025 soit respectée. Sur ce premier point, je partage votre analyse.

 

Pour ce qui concerne toutes ces enquêtes, je ne suis pas certain, mais je vous avoue ne pas avoir pris connaissance de l'entièreté des rapports, qu'il y ait autant de contradictions parmi les documents déposés. Vous ne l'avez pas dit, mais le milieu scientifique peut sans doute encore y travailler. Faire appel à une aide extérieure me semble également opportun!

 

J'attire simplement votre attention sur un point en espérant qu'il ne se produise pas. Il me semble préférable de le dire avant qu'après: il ne faudrait pas qu'une étude supplémentaire survienne pour entamer une polémique complémentaire, car il s'agirait de temps perdu pour un sujet où les décisions importent dès maintenant.

 

Nous aurons donc la réponse à la question dès la lecture du cahier des charges; je le pense, monsieur le ministre.

 

Dans mes questions, je désirais aussi savoir quand nous pourrions disposer de ce cahier des charges. Je suis conscient que du temps est nécessaire pour le rédiger, mais je souhaite que le délai soit le plus bref possible, tout en exigeant une attention particulière. Nous pourrons alors obtenir des réponses à toutes nos questions.

 

Pour terminer, au nom de tous ceux qui désirent investir en matière d'énergies renouvelables, je vous remercie d'avoir confirmé votre volonté et celle du gouvernement de faire une priorité de cet investissement en énergies renouvelables. C'est de bon aloi.

 

02.08  Denis Ducarme (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, vous avez certainement vu le sondage publié ce jour dans "Le Soir"; il indiquait que, du côté francophone, 61% des Wallons et Bruxellois estiment nécessaire de prolonger le nucléaire vu qu'il s'agit d'une bonne solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce la pression populaire ou juste la réflexion? Toujours est-il que "Le Soir" ajoutait que la porte s'était récemment légèrement entrouverte au Sud, du côté socialiste.

 

Personnellement, je ressens cette attitude comme un courant d'air chaud au parlement. Je suis d'accord qu'il ne convient pas de polémiquer sur ce dossier important: nous aurons besoin d'énergie dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas compris qu'après l'accord gouvernemental du présent gouvernement, le Parti socialiste communique, par la voix de son président, qu'il n'y aurait pas de prolongation du nucléaire et qu'il s'agissait donc d'une victoire du PS. Dès lors, j'observe qu'on a dépassé cet aspect et j'en suis vraiment satisfait.

 

J'entends bien que l'étude future soit réalisée sur la base d'un mix énergétique idéal. Selon l'étude du Bureau fédéral du Plan, il semble impossible de se passer du nucléaire: en effet, d'ici 2030, il est inimaginable d'augmenter suffisamment la production d'énergie verte pour compenser l'arrêt du nucléaire.

 

Enfin, je ne suis pas en parfaite phase avec vous, monsieur le ministre, quand vous indiquez que toutes les conclusions sont divergentes. À la lecture du rapport de la CREG, à écouter l'Union européenne pousser à la poursuite du nucléaire, à l'écoute du rapport 2030 reprenant le même avis, à la lecture même du rapport du GIEC – tout de même – qui incite à poursuivre dans le même sens, on se rend compte que beaucoup de spécialistes sont sur la même longueur d'ondes.

 

J'espère donc que cette étude que vous vous apprêtez à commander prendra l'avis de ces gens de talent et d'expérience, qui ont déjà participé à d'autres études telle celle liée au rapport 2030, et de ces experts du GIEC.

 

02.09  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Ik moet mij aansluiten bij hetgeen zonet is gezegd. Het is inderdaad zo dat de meeste deskundigen die de problematiek beheersen, in dezelfde richting gaan, met name de noodzaak van kernenergie en verder onderzoek naar nieuwe toepassingen en nieuwe wijzen om elektriciteit te bekomen uit kernenergie. Binnen de regering zegt tot nu toe maar een partij, uw eigen partij, dat er een ander spoor moet worden gevolgd. Daardoor worden belangrijke beslissingen die echt heel snel zouden moeten worden genomen, uitgesteld.

 

Ik blijf betreuren dat men heel het verhaal van de energieproblematiek en de mix aan energie uitstelt, en niet beslist. Als we in 2009 een nieuwe regeringscrisis krijgen met nieuwe verkiezingen dan verliezen we nog eens extra veel tijd. Deze regering neemt ter zake eigenlijk niet haar verantwoordelijkheid op.

 

Ik blijf op mijn honger omtrent de vraag wie in die commissie moet zitten. Gaat u zorgen voor een evenwichtig panel van deskundigen? Wie zal de selectie maken? Komt u daarmee naar het Parlement? Zullen wij daarover onze zeg kunnen doen? Of zullen wij voor een voldongen feit worden geplaatst? Dit is allemaal niet duidelijk. U zegt dat u tegen eind 2009 een rapport wilt maar u zegt niet wanneer die groep er zal komen en of u wel mensen zult vinden die tijd hebben om tegen eind 2009 een dergelijk rapport te schrijven. Ik blijf dus met heel veel vraagtekens zitten en ik vrees dat wij opnieuw voor een situatie zullen komen te staan waarbij heel wat mensen uw rapport zullen contesteren omdat het in een of andere ideologische richting zal gaan. Wij kunnen in dit dossier nog honderd jaar om rapporten vragen maar daarmee komen wij geen stap vooruit.

 

Wat ons in elk geval duidelijk is gezegd tijdens de bezoeken en hoorzittingen is dat wij in elk geval niet lang meer mogen wachten. In 2009 wil men in de betrokken sector kunnen beslissen of men voortgaat met investeren. De directeur van de kerncentrale van Doel heeft dit ook duidelijk gezegd. 2009 was voor hem echt een deadline om nog beslissingen te nemen inzake investeringen in kernenergie. Men zegt dat er heel veel deskundigen dreigen te worden weggekocht bij ons. In Groot-Brittannië, Polen en heel wat andere plaatsen gaat men volop door op het spoor van de kernenergie. Men is daar van plan deskundigen op te kopen. Als wij nog lang wachten zullen alle deskundigen die bij ons zijn opgeleid, vertrokken zijn en dan kunnen wij ons eigenlijk niet meer bekwamen. Onze kenniscentra zullen dan ook ten dode zijn opgeschreven.

 

Ik hoop dat u dit soort van evolutie niet op uw geweten wilt hebben.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Voorzitter: Bart Laeremans.

Président: Bart Laeremans.

 

03 Vraag van de heer Jenne De Potter aan de minister van Klimaat en Energie over "de uniforme energiefactuur" (nr. 4106)

03 Question de M. Jenne De Potter au ministre du Climat et de l'Énergie sur "l'uniformisation de la facture énergétique" (n° 4106)

 

03.01  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, een tijdje geleden kondigde u een aantal maatregelen aan om de energiefactuur van de mensen en de bedrijven te verlichten. Naast, onder andere, het versterken van de federale regulator, kondigde u ook een uniforme energiefactuur aan.

 

Wij zijn al lang vragende partij voor een begrijpelijke factuur die wordt gebruikt door alle energieleveranciers, waardoor een effectieve prijsvergelijking door de consument gemakkelijker wordt. Ook uw voorganger als minister van Energie kondigde reeds een standaardenergiefactuur aan. Uiteindelijk kwam die er niet, wat uiteraard te betreuren valt.

 

Vele verbruikers ergeren zich er mateloos aan dat zij energiefacturen ontvangen waar zij eigenlijk niet goed weg mee weten. Deze onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid op de energiefactuur is een rem op een verregaande prijsvergelijking tussen diverse energieleveranciers. Onduidelijke facturen maken het verbruikers ook moeilijk zich een exact beeld te vormen van hun energieverbruik, van de extra toeslagen die worden gevraagd, van de reeds gedane afbetalingen. Ook hebben zij het soms moeilijk om in te zien waaraan een eventueel terechte prijsstijging toe te schrijven is. Al die zaken worden bemoeilijkt door het feit dat die energiefactuur soms niet eenvoudig te lezen valt. Daarom mijn vragen aan de minister.

 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van een uniforme energiefactuur? Is er al enige duidelijkheid over welke prijsgegevens precies op de factuur zullen moeten voorkomen? Zal er bijvoorbeeld een opsplitsing worden gemaakt naar de verschillende samenstellende bestanddelen van de energieprijs? Hebt u overlegd met de Gewesten ter zake? Is er al in een concrete timing voorzien tegen wanneer die uniforme energiefactuur zou kunnen worden ingevoerd?

 

03.02 Minister Paul Magnette: Mijnheer De Potter, ik deel uw bezorgdheid betreffende de onduidelijkheid waarmee de consument vaak heeft af te rekenen inzake de inhoud van energiefacturen. Uit het jaarverslag van het directoraat-generaal Controle en Bemiddeling (DGCB) van de FOD Economie blijkt eveneens dat 80% van de vragen van de consument de energiefacturatie betrof.

 

Wat verontrust, is dat de vragen die het DGCB krijgt, voor het merendeel gegrond zijn. De facturen zijn niet transparant: tal van consumenten betwisten ze dan ook, omdat ze ofwel overduidelijke fouten, ofwel onbegrijpelijke gegevens bevatten, die niet bij voorbaat overeenstemmen met de werkelijke toestand. Om al deze redenen heb ik het initiatief genomen een typefactuur uit te werken waarin de informatie op identieke wijze wordt voorgesteld, ongeacht de leverancier of het Gewest. Deze typefactuur wordt momenteel besproken met de Federatie voor Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) en zal verder worden uitgewerkt in overleg met de Gewesten en de consumentenorganisaties. Dit zal het de consumenten mogelijk maken beter te begrijpen wat zij betalen en waarom. Ze zal verstaanbaar, leesbaarder en meer gelijkvormig moeten zijn.

 

De vernieuwde energiefactuur zal eveneens transparanter moeten worden aangaande de parameters van de prijs die door de leveranciers wordt gefactureerd. Zij zal bovendien meer informatie dienen te verschaffen over de manier waarop het voorschot werd betaald en een meer regelmatige stand van zaken mogelijk maken inzake het werkelijk verbruik en informeren over de weerslag op het milieu van de energiebronnen die door de leveranciers worden aangewend.

 

Aangaande de timing wens ik te onderstrepen dat ik mijn diensten de opdracht heb gegeven om dit project zo snel als mogelijk af te ronden.

 

03.03  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, ik ben blij dat u effectief werk aan het maken bent van de uniforme energiefactuur die al een tijdje is beloofd, ook in vorige regeringen. Ik ben ook blij dat dit gebeurt in overleg met de diverse actoren op het terrein, zowel met de leveranciers als met de Gewesten en de consumenten.

 

Ik denk dat prijsvergelijking effectief makkelijker is wanneer consumenten gebruik kunnen maken van een verstaanbare, leesbare, transparante factuur, zoals u het zelf heeft omschreven.

 

Ik hoop dat we binnenkort – u zegt “zo snel mogelijk” en ik hoop dat het inderdaad snel is – een uniforme energiefactuur mogen begroeten.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Klimaat en Energie over "de veiligheid van brandblusapparaten" (nr. 4141)

04 Question de M. Michel Doomst au ministre du Climat et de l'Énergie sur "la sécurité des extincteurs" (n° 4141)

 

04.01  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u bent sinds kort verantwoordelijk voor en behoeder van de belangen van de consumenten.

 

Ik wil u een vraag stellen over iets wat voor veel mensen een hanteerbaar instrument is in geval van nood, met name de brandblusapparaten. U zou van de commissie voor de Veiligheid van de Consumenten het advies hebben gekregen om te waarschuwen voor kleinere types van brandblussende spuitbussen die de mensen die ze willen gebruiken een vals gevoel van veiligheid kunnen geven.

 

Blijkbaar worden dergelijke types regelmatig aangeboden op onze markt, maar voldoen ze niet aan de vigerende normen, in tegenstelling tot de grotere en duurdere types die wel voldoen aan alle normen. Men gebruikt dezelfde pictogrammen waardoor de consument op het verkeerde been zou kunnen worden gezet wat de doeltreffendheid betreft.

 

Mijnheer de minister, hebt u inzake deze problematiek waarschuwingen, bemerkingen en vragen gekregen? Bent u bereid de situatie te onderzoeken, richtlijnen op te stellen en eventueel mee te delen welke stappen er op korte termijn kunnen worden ondernomen?

 

04.02 Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, collega Doomst, ik heb de persmededeling van de commissie voor de Veiligheid van de Consumenten gezien maar beschik niet over de gegevens van de betrokken brandblussers.

 

Ik zal mijn diensten opdracht geven deze gegevens op te vragen en de zaak te onderzoeken. Indien blijkt dat er brandblussers op de markt zijn die niet voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten zal ik de nodige maatregelen nemen om de producten uit de handel te nemen.

 

04.03  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, ik neem dus aan dat ik u daarover niet meer hoef te ondervragen en dat u mij daaromtrent te gelegener tijd informatie zult bezorgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04.04  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik heb nog een vraag in de commissie voor de Justitie. Mijn collega was zo lief om mij mijn vraag eerst te laten stellen.

 

De voorzitter: Mijnheer Doomst, indien de heer Nollet akkoord gaat, is nu uw vraag aan de beurt.

 

05 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van Klimaat en Energie over "de groene energie" (nr. 4240)

05 Question de M. Michel Doomst au ministre du Climat et de l'Énergie sur "l'énergie verte" (n° 4240)

 

05.01  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, wij hebben het er al even over gehad bij een vorige vraagstelling. Vanuit verschillende hoeken stijgt alsmaar de vraag naar groene energie, wat een positieve evolutie is.

 

Onlangs maakte u in Oostende kennis met een aantal efficiënte, groene projecten. U zag dat een heel aantal realisaties door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, kortweg FRGE genoemd, wordt gefinancierd. Het Fonds zou momenteel blijkbaar middelen op overschot hebben.

 

U zei dat het inderdaad klopte. Het zou nog niet genoeg bekend zijn wat allemaal mogelijk is. Ondanks het feit dat u niet de bevoegdheid op het vlak van de situering hebt, wees u er ook op dat de windmolens uw aandacht hadden getrokken. U beloofde een inhaalbeweging. U zei immers dat ons land op dat vlak achteraan bengelt. Tegen 2020 wil u minstens 13% groene energie bereiken. U zou ook vanaf 15 april 2008, met de lente van het leefmilieu, een actie rond duurzaamheid opzetten.

 

Welke maatregelen plant u om het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost beter bekend te maken bij degenen die van het fonds gebruik kunnen maken?

 

Hoeveel overschot aan middelen heeft het fonds op het ogenblik?

 

In de hoop dat u een aantal zaken opnieuw op gang zal kunnen trekken, wil ik u het volgende vragen: welke concrete stappen en plannen hebt u voor ogen?

 

U belooft ook een aantal inhaalbewegingen. In welke grootorde en richting meent u voornoemde inhaalbewegingen waar te maken?

 

05.02 Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Doomst, tijdens mijn bezoek aan Oostende kon ik nader kennis maken met een aantal projecten gericht op een rationeler energiegebruik en het duurzaam en groener maken van het energieaanbod.

 

Tijdens mijn bezoek werd mij ook de werking van het energiebesparingbedrijf EOS voorgesteld. EOS is een autonoom gemeentebedrijf, dat door de stad Oostende werd gecreëerd met het oog op het bewerkstelligen van een geïntegreerd energiebeleid: informeren, sensibiliseren, het uitvoeren van energiescans en kleine, energiebesparende maatregelen.

 

Doordat EOS in 2007 als eerste lokale entiteit een samenwerkingsovereenkomst met het FRGE sloot, kan de bevolking van Oostende vandaag een renteloze lening met EOS aangaan om energiebesparende investeringen uit te voeren.

 

De opstart van het FRGE heeft inderdaad vertraging opgelopen. Dat is, enerzijds, te wijten aan de organisatie die vereist is om op lokaal vlak een entiteit op te richten die voldoet aan de voorwaarden om met het FRGE te kunnen samenwerken. Er zijn ondertussen contacten geweest met ongeveer vijfentwintig steden en gemeenten, waarvan een vijftiental hebben laten blijken ernstig in een samenwerking met het FRGE te zijn geïnteresseerd.

 

De werkingsmiddelen waarover het FRGE beschikt, maken het mogelijk een vijftiental lokale entiteiten te ondersteunen op het vlak van werking en personeel.

 

Wat de huidige financiële toestand betreft, kan ik u meedelen dat het FRGE in 2007 via een obligatielening 50 miljoen euro ophaalde. Bovendien wordt jaarlijks 2 miljoen euro als werkingsmiddelen aan het FRGE toegekend, waarvan het overgrote deel dient als werkingsmiddelen voor de lokale entiteiten en een gedeelte voor de centrale werking van het FRGE.

 

Tot op heden werden enkel aan Oostende investeringsmiddelen uitgeleend. Bedoelde middelen worden weliswaar vertraagd uitgegeven, doch zijn niet op overschot, gelet op het feit dat het een obligatielening met een duurtijd van 5 jaar betreft. De lening dient in 2012 aan de obligatiehouders te worden terugbetaald.

 

Het concept en de werking van het FRGE worden momenteel geëvalueerd. Ook wordt een aantal oplossingen onderzocht voor knelpunten waarmee het Fonds wordt geconfronteerd.

 

Het is uiteraard de bedoeling om de samenwerking met de lokale entiteiten te dynamiseren maar wel binnen de bestaande werkingsmiddelen en rekeninghoudend met de lokale autonomie. Het FRGE stelt zich immers tot doel complementair met reeds bestaande lokale en gewestelijke initiatieven te werken, om aldus bij te dragen tot een zo totaal mogelijk aanbod inzake ondersteunende maatregelen om energiebesparingen te stimuleren.

 

Vanuit voornoemde optiek zijn de Gewesten dan ook binnen de raad van bestuur van het FRGE vertegenwoordigd. Het lokale niveau heeft zijn stem binnen de raad van wijzen, die het FRGE adviseert.

 

Met betrekking tot de genoemde 13% hernieuwbare energie, zal een nationaal actieplan worden uitgewerkt, waarbij een stappenplan zal worden uitgetekend om de ambitieuze doelstellingen te behalen. Via een task force binnen de Nationale Klimaatcommissie zullen zowel de federale regering als de gewestregeringen bij het plan betrokken zijn. Het is uiteindelijk de bedoeling om nieuwe investeringen in hernieuwbare energie aan te trekken, rekeninghoudend met de gewestelijke bevoegdheden en in het kader van een voldoende gediversifieerde energiemix. Voor de offshore windenergie zullen tevens alle mogelijke maatregelen worden getroffen voor een optimale exploitatie van het potentieel.

 

05.03  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is inderdaad het moment om op de lokale overheden toe te stappen. Er is een enorme interesse. Het is dus goed dat niet alleen Oostende van de maatregelen geniet. Oostende zit goed om de wind van achter te krijgen, niet alleen omwille van de locatie maar ook omwille van de aanwezigheid van mensen die echt met de kwestie bezig zijn. Het is goed dat wij de zaak opentrekken. Op dit ogenblik is er immers heel veel interesse bij de lokale overheden. Het zou dus goed zijn dat alle mogelijkheden en middelen die er zijn nog beter bij de basis worden bekend gemaakt opdat die bij het Fonds kan aansluiten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de M. Jean-Marc Nollet à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "un élément de la déclaration de politique gouvernementale en rapport avec la recherche" (n° 4189)

06 Vraag van de heer Jean-Marc Nollet aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "een onderdeel van de regeringsverklaring in verband met het wetenschappelijk onderzoek" (nr. 4189)

 

06.01  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, monsieur le ministre, cette question était initialement posée à votre collègue, Mme Laruelle. En effet, je pensais que toute la recherche relevait de sa compétence. Manifestement, ma question a été redirigée vers vous. Tout ceci n’est pas bien grave; l’important est le contenu de la question. Néanmoins, pourriez-vous m’expliquer brièvement la répartition des compétences? En effet, je ne tiens pas à répéter la même erreur et je souhaiterais savoir si c’est vous qui suivrez le dossier ultérieurement.

 

Au départ, ma question a été posée en vue de bien comprendre ce qui figure dans l’accord de gouvernement et qui a trait à l’IRE, l’Institut des radioéléments. Je cite le court passage de l’accord de gouvernement: "Dans le respect général, le gouvernement soutiendra la recherche scientifique relative aux énergies renouvelables…" Vous savez que nous sommes favorables à cette dimension. Nous avons déjà beaucoup parlé de la recherche mais il faut aussi pouvoir l’appliquer! Je poursuis: "…et revalorisera le rôle et le fonctionnement du CEN et de l’IRE, en ce compris des programmes internationaux qui visent à réduire la durée de vie des déchets nucléaires ainsi que la recherche en matière d’isotopes médicaux." On associe donc non seulement le CEN et l’IRE mais, dans le contenu, on associe également la réduction de la durée de vie des déchets nucléaires et la recherche en matière d’isotopes médicaux.

 

Monsieur le ministre, je souhaiterais obtenir davantage de précisions pour ce qui relève spécifiquement de l’IRE. S’agit-il pour l’IRE de travailler sur des programmes de réduction de la durée de vie des déchets ou bien cela est-il propre au CEN? Dans le cas où l’IRE doit également travailler sur ces programmes-là, de quoi s’agit-il concrètement? Par ailleurs, j’aimerais que vous me précisiez ce que le gouvernement entend concrètement en termes de revalorisation du rôle et du fonctionnement de l’IRE? Comment cela se traduit-il dans le cadre budgétaire, par exemple, étant donné que le budget est maintenant connu? Je ne vais pas polémiquer. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de le faire pour l’instant. À ce stade, je souhaiterais simplement comprendre. J’entends dire qu’il y a différents projets, notamment relatifs à des petits réacteurs, etc. J’aurais voulu savoir si c’est cela qui se cache derrière cette phrase de l’accord de gouvernement.

 

06.02  Paul Magnette, ministre: Monsieur le président, monsieur Nollet, en ce qui concerne l’IRE, il ne s’agit pas de travailler sur des programmes de réduction de la durée de vie des déchets nucléaires, ce qui relève du domaine de travail du CEN. Les activités de l’IRE se limitent à l’étude, au développement et à la production des radio-isotopes médicaux.

 

Que signifie ce passage de la déclaration gouvernementale quant à la revalorisation du rôle et du fonctionnement de l’IRE? Il s’agit essentiellement de confirmer le soutien à cet institut en le marquant par une augmentation sensible de son budget, dont nous pourrons discuter dans le cadre du débat budgétaire. Le domaine du marché de la médecine nucléaire est effectivement en pleine croissance, avec des isotopes médicaux de plus en plus utilisés pour lesquels l’IRE est actuellement le deuxième producteur mondial pour certains, notamment le Molybdène 99, et le premier producteur pour d’autres, notamment l’Iode 131. C’est donc dans le soutien de cette recherche de production de pointe que le gouvernement a voulu s’inscrire en indiquant ce passage dans la déclaration du gouvernement et en le faisant correspondre à une augmentation de budget significative.

 

06.03  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous avez clarifié les choses: le CEN s’occupera notamment de la réduction de la durée de vie des déchets et l’IRE conserve son champ de compétences en matière d’isotopes médicaux.

 

Toutefois, à ma question de savoir ce que vous entendiez par "revaloriser", vous avez répondu en parlant de matières budgétaires. Sur ce point, je suis un peu surpris. En effet, j’ai consulté les tableaux qui sont à présent disponibles. Pour ce qui concerne l’IRE, je constate que les chiffres en matière de subventions pour les frais de fonctionnement sont de 424 pour 2007 et de 424 pour 2008, et en matière de subventions pour investissements, de 1.279 pour 2007 et de 1.279 pour 2008.

 

06.04  Paul Magnette, ministre: Nous reviendrons sur ce point lors des discussions budgétaires, mais vous ne devez pas avoir les bons tableaux. Je n'ai pas les chiffres en tête.

 

06.05  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Il s’agit des tableaux figurant aux pages 626 et 629. Ce que vous attribuez à l’IRE est, en réalité, attribué à l’ONDRAF pour la gestion du passif nucléaire de l’IRE, ce qui n’est évidemment pas la même chose que la revalorisation de l’IRE. Les fameux 1.022 supplémentaires ne sont pas destinés à l’IRE, mais à l’ONDRAF pour la gestion des déchets de l’IRE. Il n’est donc pas question ici, selon moi, de revalorisation. J’aurais donc voulu savoir en quoi consiste exactement le projet.

 

Oublions les chiffres quelques instants! Je n’ai nullement l’intention de vous piéger. Je sais que vous ne disposez pas ici des documents. Mais quel est le contenu du projet? S’agit-il de poursuivre ce qui a été entamé?

 

06.06  Paul Magnette, ministre: Bien sûr!

 

06.07  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Ou bien doit-on voir derrière tout cela le projet du petit réacteur?

 

06.08  Paul Magnette, ministre: L’idée est de leur permettre de prolonger leurs activités en les aidant financièrement car il est question d’un domaine de pointe qu’il nous semblait nécessaire de soutenir. Mais il n’existe pas d’autre projet que celui déjà poursuivi par l‘IRE.

 

06.09  Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen!): Je vous remercie.

 

Cela dit, pouvez-vous me préciser – vous pouvez évidemment me répondre par courrier – ce qu’il advient concrètement de la revalorisation. Je comprends tout à fait que vous ne puissiez me répondre aujourd’hui. En tout cas, pour ma part, au vu des tableaux, je ne constate aucune augmentation des montants.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van de heer Jenne De Potter aan de minister van Klimaat en Energie over "de collectieve consumentenakkoorden" (nr. 4277)

07 Question de M. Jenne De Potter au ministre du Climat et de l'Énergie sur "les accords collectifs de la consommation" (n° 4277)

 

07.01  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Mijnheer de minister, helemaal aan het einde van de vorige legislatuur werd de wet van 15 mei 2007 betreffende de consumentenakkoorden aangenomen en dit ondanks toch wel felle kritiek en fundamentele bezwaren tegen deze wet. De bedoeling van deze wet was het omkaderen van de collectieve consumentenakkoorden die binnen de Raad voor het Verbruik werden gesloten, zodat deze akkoorden algemeen bindend werden en het niet naleven ervan kon worden gesanctioneerd. Op het ogenblik van de totstandkoming van de wet leek deze wetgeving al bijzonder omstreden en moeilijk uitvoerbaar, vandaar mijn vragen aan u.

 

Mijnheer de minister, hoeveel collectieve consumentenakkoorden zijn er intussen gesloten in de schoot van de Raad voor het Verbruik op grond van deze nieuwe wetgeving?

Hoeveel keer is men al tot een akkoord gekomen om de onderhandelingen op te starten? Dat is een voorafgaande vormvereiste: we moeten eerst een unaniem akkoord hebben om de onderhandelingen op te starten.

Heeft u een idee waaraan het beperkte succes van deze wetgeving te wijten is? Heeft u daar een bepaald aanvoelen over?

Is deze wetgeving conform de Europese richtlijn betreffende de eerlijke handelspraktijken die intussen in Belgisch recht werd omgezet? Plant u een aanpassing aan deze wetgeving? Zo ja, wat is de stand van zaken daaromtrent?

 

07.02 Minister Paul Magnette: Mijnheer De Potter, in de Raad voor het Verbruik werd nog geen enkel consumentenakkoord gesloten. Er is binnen de Raad voor het Verbruik ook nog geen akkoord tot stand gekomen om onderhandelingen over een consumentenakkoord aan te vatten. De wet van 15 mei 2007 is nog recent. Om te kunnen worden toegepast is er een koninklijk besluit nodig, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, dat het huishoudelijk reglement van de Raad voor het Verbruik goedkeurt tot vaststelling van de procedure die moet worden gevolgd voor het sluiten van consumentenakkoorden. Dit koninklijk besluit zal binnenkort worden genomen.

 

Bovendien is het noodzakelijk dat alle partners binnen de Raad voor het Verbruik hun instemming betuigen met de vereiste unanimiteit, zowel om onderhandelingen aan te vatten als om consumentenakkoorden te sluiten. Vandaag tekent er zich nog geen dergelijke unanimiteit af binnen de Raad voor het Verbruik.

 

De wet van 15 mei 2007 lijkt me niet verder te gaan dan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken. Om in werking te treden, moeten de consumentenakkoorden immers worden goedgekeurd door de regering en worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: zo krijgen ze bindende kracht. Elke overtreding van een dergelijk akkoord zou worden beschouwd als strijdig met de vereisten van professionele toewijding die elke verkoper moet waarborgen en kan a fortiori worden bestraft als een oneerlijke praktijk die verboden is door de richtlijn. Het is voorbarig om nu al aanpassingen aan deze wetgeving te overwegen.

 

07.03  Jenne De Potter (CD&V - N-VA): Ik stel vast dat op dit ogenblik de wetgeving nog niet is gebruikt. Misschien kan het koninklijk besluit betreffende het huishoudelijk reglement daartoe een aanzet zijn. Mijn aanvoelen is echter dat die wetgeving fel wordt gecontesteerd en dat het bijzonder moeilijk zal zijn om ooit tot een unaniem akkoord te komen om de onderhandelingen op te starten.

 

Het is ook zo dat er al een hele tijd gentlemen’s agreements bestaan die worden afgesloten. Er zijn gedragscodes allerhande, onder andere in de energiesector. Wij moeten dan ook de vraag durven stellen of het nodig is dat er nog een extra logge procedure wordt behouden in de wetgeving op de collectieve consumentenakkoorden, zeker als we vaststellen dat er eigenlijk geen draagvlak is om die te behouden. Misschien moeten we daar eens durven over nadenken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van mevrouw Tinne Van der Straeten aan de minister van Klimaat en Energie over "de organisatie van Isotopolis Café" (nr. 4347)

08 Question de Mme Tinne Van der Straeten au ministre du Climat et de l'Energie sur "l'organisation d'Isotopolis Café" (n° 4347)

 

08.01  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, in de maand april worden er in drie Vlaamse steden en in Brussel evenementen georganiseerd onder de titel Isotopolis Café. In de folder die daarmee gepaard gaat is sprake van een innovatief educatief project, een onderzoekende dialoog voor een vernieuwend educatief project rond het beheer van het radioactief afval. Er worden deelnemers gezocht die worden gerekruteerd via e-mail, een anonieme e-mail trouwens. Deelnemers worden onder het mom van gratis bier – het zal niet onder het mom daarvan zijn, ze zullen dat effectief krijgen – en gratis filmtickets aangespoord. De bedoelde doelgroep zijn jongeren tot 18 jaar.

 

In de folder is er ook sprake van dat ouders, leerkrachten, pedagogen en kunstenaars allemaal welkom zijn. Als redenen om te komen worden aangegeven informatie, opvoeding en ook dat men betrokken wil worden bij het beleid. Het is altijd interessant om op café te gaan en een gratis pint te krijgen onder het voorwendsel dat men dan betrokken gaat worden bij het beleid. In de folder van het evenement staan de logo’s van het NIRAS en van Isotopolis, het informatiecentrum van het NIRAS en Belgoprocess. Ik heb toch enkele vragen over de communicatie en over het evenement tout court.

 

Ten eerste, van wie gaat het initiatief uit? Wat is eigenlijk de bedoeling? Waarom wordt er specifiek gekozen voor de doelgroep van jongeren tot 18 jaar?

 

Ten tweede, wie financiert dit? Hoe zit de financiering van Isotopolis in het algemeen in elkaar?

 

Ten derde, welke procedure wordt er eigenlijk gevolgd door het NIRAS om de correctheid van de verspreide informatie te controleren, zowel in het informatiecentrum Isotopolis als op de vier caféavonden?

 

Ten vierde, is er hoe dan ook een wetenschappelijk peer review van de publieke informatie die wordt verstrekt door de overheidsinstelling? Als het gaat over de opslag van het afval zijn er in de Kempen al de lokale partnerschappen STORA en MONA. Ik vraag mij af of die betrokken zijn bij dit project? Zijn die partnerschappen gerelateerd aan deze roadshow rond het radioactief afval?

 

Ten slotte, hoe worden de lokale partnerschappen STORA en MONA gefinancierd? Hoeveel bedraagt de financiering? Vanwaar zijn de middelen afkomstig?

 

08.02 Minister Paul Magnette: Mevrouw Van der Straeten, in het kader van haar wettelijke opdracht om de bevolking te informeren over het veilig beheer van radioactief afval in België heeft het NIRAS het informatiecentrum Isotopolis opgestart als onderdeel van het educatief informatieprogramma dat het in oktober 1993 heeft ontwikkeld onder de auspiciën van de Europese Commissie. Dit programma richt zich prioritair tot jongeren van 15 tot 18 jaar en houdt zowel inhoudelijk als pedagogisch rekening met de informatiebehoeften van deze specifieke doelgroep.

 

Conform de geplogenheden ter zake, wordt het informatieprogramma periodiek geëvalueerd. De actie waarnaar het geachte lid verwijst, werd door NIRAS opgestart en heeft tot doel te peilen naar de actuele en toekomstige informatiebehoeften van de betrokken jongeren. De methode van de onderzoekende interactieve dialoog die daarbij wordt gebruikt, werd ontwikkeld in de Verenigde Staten en is bekend onder de naam The World Café.

 

Volgens mijn informatie is in de officiële informatiefolder die werd verspreid met de logo’s van NIRAS en Isotopolis alleen sprake van gratis filmtickets. Die tickets dienen te worden beschouwd als een appreciatie van en een beloning voor de medewerking en inzet van de deelnemers aan de actie.

 

Het bovenvermelde educatief informatieprogramma met inbegrip van het informatiecentrum Isotopolis kadert in het globaal informatieprogramma dat NIRAS heeft ontwikkeld conform de bepalingen van artikel 4 van het koninklijk besluit dat de werking van de instellingen regelt. Zoals voorgeschreven door de wettelijke bepalingen ter zake, worden de kosten van dat programma gedragen door de producenten van radioactief afval volgens een objectieve verdeelsleutel.

 

De informatie die in het informatiecentrum Isotopolis wordt verschaft, wordt onder de verantwoordelijkheid van NIRAS verstrekt door animatoren die speciaal zijn opgeleid om te communiceren met jongeren van 15 tot 18 jaar. Zij beschikken daartoe over een standaardtekst die is opgesteld door de instelling en informatie bevat die het de animatoren mogelijk maakt om hun doelpubliek op begrijpelijke wijze nadere informatie te verschaffen over het beheer van radioactief afval in België. Die informatie is afgeleid van wetenschappelijke rapporten en publicaties van NIRAS die het voorwerp zijn van externe en vaak internationale peer reviews.

 

Daarnaast worden informatiebrochures ter beschikking gesteld die zijn opgesteld in het raam van het educatief informatieproject dat werd opgestart onder de auspiciën van de Europese Commissie. Het is de bedoeling dat de leerkrachten van de scholen die een bezoek brengen aan Isotopolis het bezoek van hun klas in schoolverband zelf voorbereiden aan de hand van die brochures.

 

Op de Isotopolis Cafés, waarnaar het geachte lid verwijst, wordt zelf geen informatie gegeven of ter beschikking gesteld. Zoals hoger uiteengezet, is het immers de bedoeling om ideeën op te doen over de informatiebehoeften en -kanalen die de deelnemers belangrijk vinden, zodat daar naderhand rekening mee gehouden kan worden bij de informatie die NIRAS in de toekomst wenst te verstrekken aan die doelgroep.

 

Présidente: Karine Lalieux.

Voorzitter: Karine Lalieux.

 

De lokale partnerschappen STORA Dessel en MONA Mol zijn niet betrokken bij het project van dit Isotopolis Café vermits dit project zich louter en alleen situeert in het kader van het op de jongeren van 15 tot 18 jaar gerichte informatieproject van NIRAS. De lokale partnerschappen STORA Dessel en MONA Mol worden gefinancierd door NIRAS die hen daartoe respectievelijk 250.000 euro en 125.000 euro per jaar ter beschikking stelt. Deze bedragen zijn vastgesteld in de statuten van de partnerschappen en worden gedekt op basis van de kaderovereenkomst die NIRAS daartoe heeft afgesloten met de belangrijkste betrokken producenten.

 

08.03  Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, in de e-mail die hierover werd rondgestuurd, is niet alleen sprake van gratis filmtickets maar ook van gratis pinten. “Kom gratis een pint drinken”, staat daar letterlijk in. Als het de bedoeling is om te peilen naar de actuele informatiebehoeften van jongeren dan vraag ik mij eigenlijk af of dit wel een goede manier is en zeker voor de groep van 15 tot 18 jaar. Ik denk dat jongeren van 17, 18 jaar inderdaad veel tijd op café slijten. Ik denk dat 15 een redelijk jonge leeftijd is om op café te gaan om te babbelen over het radioactief afval. Toen ik 15 was, hield ik mij niet met dergelijke dingen bezig. Vandaar misschien het gratis bier en de gratis filmtickets om mensen aan te moedigen om er toch naartoe te komen.

 

Ik vraag mij echt af of dit een goede methodiek is. Ik vraag mij ook af of de organisatoren, die zelf ongetwijfeld zeer geschoold zijn in de methodiek, voldoende weten over radioactief afval en alles wat daarbij komt kijken. Mensen hebben daarover zeer veel vragen. Of zij de juiste antwoorden kunnen geven, blijf ik heel sceptisch bekijken. Ik zal er eens naartoe gaan en dan kunnen wij op een later moment erop terugkomen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van de heer Bart Laeremans aan de minister van Klimaat en Energie over "de piekinvoer van buitenlandse stroom" (nr. 4338)

09 Question de M. Bart Laeremans au ministre du Climat et de l'Énergie sur "les records d'importation d'électricité" (n° 4338)

 

09.01  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mijnheer de minister, netbeheerder Elia heeft vorige week gemeld dat nooit eerder zoveel buitenlandse stroom werd ingevoerd als de voorbije week. Het ging om 29% van het verbruik op piekmomenten. We worden duidelijk veel afhankelijker van het buitenland en dit vraagt niet alleen om grote bezorgdheid, maar ook concreet om toelichting. Mijnheer de minister, ik heb een aantal vragen.

 

Ten eerste, kan de minister een overzicht geven van de buitenlandse stroominvoer en het percentage van het piekverbruik tijdens de voorbije drie jaren? Worden daaromtrent – alsook over uitvoer uit ons land als die er zou zijn – op een transparante wijze statistieken bijgehouden die voor iedereen toegankelijk zijn? Als dit niet zo is, waarom is dit dan niet het geval? Het is toch belangrijk dat het beleid en dat parlementsleden kunnen volgen op welke wijze die zaken evolueren.

 

Ten tweede, hoe is deze toenemende invoer te verklaren? Gaat het hier om een structureel probleem dan wel om een toevallige samenloop van stilgelegde centrales? Ik heb vernomen dat er wel degelijk haast permanent een bepaald tekort is of dat we steeds dichter tegen de grens ter zake aanschurken.

 

Ten derde, waarom gaan zoveel centrales op hetzelfde moment in revisie? Hoe lang op voorhand worden deze revisies gemeld? Bestaat er ter zake enige sturing of coördinatie? Wat zijn de mogelijkheden voor Elia hieromtrent?

 

Ten vierde, wordt door Elia op voorhand nagegaan of er voldoende leveringscapaciteit is in het buitenland? Kan men daarover sluitende garanties bedingen? Anders staan we natuurlijk voor grote problemen als dergelijk tekort zich almaar blijft voordoen of eventueel zelfs nog blijft toenemen.

 

Ten vijfde, kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het binnenlandse stroomverbruik sinds 2000? Bestaan er prognoses voor de komende jaren? Op welke wijze wilt u ervoor zorgen dat de binnenlandse productie zoveel mogelijk aan de stijgende vraag kan blijven voldoen?

 

09.02 Minister Paul Magnette: Mijnheer Laeremans, op de website van netbeheerder Elia worden statistieken gepubliceerd van de elektriciteit die wordt ingevoerd vanuit buurlanden. Het gaat over de nominaties op dag- en uurbasis, day ahead en intraday. Daarvan is ook een historiek beschikbaar die u kunt vinden op hun website.

 

De hoge invoer van de afgelopen week is enerzijds te verklaren door het feit dat de revisie van een nucleaire centrale langer heeft aangesleept dan voorzien, terwijl er anderzijds ook een aantal onverwachte pannes waren. De samenloop van omstandigheden was dus toevallig.

 

De revisieplanning van de centrales wordt een jaar op voorhand in de maand september vastgelegd. De productie-eenheden dienen hun jaarlijkse planning mee te delen aan Elia in het kader van hun contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden. Elia kan binnen het kader van datzelfde contract als het een kritieke situatie ziet aankomen, beletten dat een productie-eenheid in revisie gaat. Als Elia een kritieke situatie ziet aankomen, zal het op voorhand informeren bij andere netbeheerders van buurlanden of zij capaciteit hebben en of deze stroom ook technisch gezien naar België kan worden uitgevoerd.

 

Het gaat over afspraken tussen netbeheerders zonder afdwingbare garanties.

 

In uitvoering van de elektriciteitswet van 29 april 1999 wordt een prospectieve studie voor de elektriciteit uitgewerkt door de Algemene Directie Energie. In deze studie zal een evolutie van het verbruik worden weergegeven en een schatting worden gemaakt van de evolutie voor de komende tien jaren, ook wat verbruik en productie betreft.

 

De eerste versie van deze studie zal binnen enkele weken klaar zijn.

 

09.03  Bart Laeremans (Vlaams Belang): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik begin even met dit laatste. Het is interessant dat deze studie wordt gemaakt.

 

Eigenlijk is het jammer dat men nog niet beschikt over die gegevens. Het is toch wel heel belangrijk om de evolutie en de behoeften te kennen, zeker gezien het grote debat dat momenteel wordt gevoerd over kernenergie en de energiebehoeften.

 

Ik hoop dat u ambtshalve het Parlement inlicht over die studie en ons zo snel mogelijk in kennis stelt. Dit is immers heel belangrijk voor het hele debat dat we in deze commissie aan het voeren zijn.

 

Ten tweede, u zegt dat we geen sluitende garanties kunnen bedingen bij buitenlandse invoerders van elektriciteit over het leveren van voldoende stroom. Dat betekent dat als wij bij toeval met een groot tekort zitten – blijkbaar had men hier te maken met het langer duren van een revisie en een toevallige samenloop van omstandigheden – we echt in de problemen kunnen geraken.

 

Negentwintig procent van onze behoefte is toch wel heel veel. Als u dan zegt dat er geen garantie is dat die stroom tijdig kan worden ingevoerd vanuit het buitenland, wordt er hier des te meer een pleidooi gehouden voor voldoende productie uit eigen land.

 

In een dergelijk debat op lichtzinnige wijze blijven hameren op de noodzaak van het sluiten van kerncentrales kan volgens mij niet meer. Alleen al daarom moet het debat over de uitstap worden heropend.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Voorzitter: Bart Laeremans.

Président: Bart Laeremans.

 

De voorzitter: De vragen van mevrouw Almaci worden omgezet in schriftelijke vragen.

 

10 Question de M. Jean-Luc Crucke à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la nouvelle réforme de la PAC" (n° 4011)

10 Vraag van de heer Jean-Luc Crucke aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de nieuwe hervorming van het GLB" (nr. 4011)

 

10.01  Jean-Luc Crucke (MR): Madame la ministre, je voudrais revenir sur la réforme de la PAC après la dernière déclaration – la dernière en date et sans doute pas l'ultime – de la commissaire Fischer Boel qui espère obtenir un accord de l'ensemble des États membres pour 2008 et qui présentera la réforme le 20 mai à la Commission. Au-delà de 2008, on tombera dans le principe de la codécision et l'avis du Parlement deviendra nécessaire; c'est ce qu'elle semble vouloir éviter. Le dossier est sensible, en raison de grandes différences entre les agricultures des pays européens. En outre, on peut comprendre les difficultés quand on touche à l'un des éléments les plus importants du budget européen.

 

J'aurais voulu que vous fassiez le point sur ce sujet et que vous nous fassiez connaître la position de la Belgique dans ce dossier. Partagez-vous l'ambition de la commissaire quant aux dates et quant au fond? Une réforme de ce genre nécessite des modifications d'ordre économique tout en préservant la sécurité alimentaire de l'Europe et de chaque État, les équilibres mondiaux en la matière, et en luttant contre les changements climatiques, ce qui fait beaucoup pour une seule réforme. C'est pourquoi j'aimerais connaître le point de vue de la ministre sur la question.

 

10.02  Sabine Laruelle, ministre: Monsieur le président, monsieur Crucke, comme vous l'avez dit, la Commission a présenté un document qui concernait le bilan de santé. Il ne s'agit donc pas de redéfinir la Politique agricole commune pour l'après-2013 mais bien d'adapter le système actuel pour le rendre plus performant, plus simple et plus en adéquation avec les réalités nouvelles des agriculteurs.

 

Nous avons eu un premier cycle de discussions au sein du Conseil. Le Conseil du 17 mars a pu approuver les conclusions de la Commission, qui va pouvoir préparer les textes législatifs. Ces conclusions ont été adoptées à l'unanimité moins deux: la Lettonie et la Tchéquie qui se sont abstenues.

 

L'ensemble des États membres, moins les deux abstentions, a reconnu la justesse de l'analyse de la commissaire à l'Agriculture, notamment à propos des nouveaux défis qui s'ouvrent à cette Politique agricole commune, en pointant l'efficacité et la rationalisation, mais aussi la simplification du système des paiements uniques qui doit être évalué et adapté comme toute nouvelle mesure. Le rôle des instruments de gestion et de soutien du marché est la meilleure réponse à apporter aux attentes nouvelles du marché mais est aussi la réponse à de nouveaux défis, que ce soit en termes de climat, de gestion de l'eau, de biocarburants ou de biodiversité.

 

Monsieur Crucke, vous venez d'une région où un agriculteur a dû faire abattre tout son cheptel à cause d'une pollution environnementale et la question de l'indemnisation se pose à chaque fois. Il faut vraiment mettre en place des systèmes beaucoup plus cohérents avec des interventions beaucoup plus rapides. Je plaide notamment pour des systèmes assurantiels depuis quelque temps.

 

La Belgique a plaidé pour une stabilité dans un certain nombre de domaines. Vous savez que pour les déclarations de paiements uniques, les États avaient deux possibilités: soit on se base sur une référence géographique et on a des droits de paiements uniques homogènes sur une région donnée, soit il y a le modèle historique, modèle que la Belgique a suivi. La Belgique a donc plaidé pour qu'on ne change pas le système en cours de route et pour qu'on maintienne le modèle historique, quitte à permettre aux États membres qui veulent basculer de ce système vers le système géographique de le faire. La Belgique ne souhaitait pas qu'on change son système. Vous connaissez le monde de l'agriculture, cela pourrait créer pas mal de problèmes et de remous.

 

En ce qui concerne un plus grand découplage, nous avons plaidé pour une adaptation et non pour une modification substantielle.

 

Dans sa première proposition, la Commission voulait abolir le système de jachère. Je sais bien que le prix des céréales est élevé, mais le taux de jachère a été ramené à 0%. Cela ne signifie pas que, dans trois ans, le marché sera moins porteur. Peut-être devrons-nous réactiver la gestion de l'offre. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé le maintien des instruments de gestion de l'offre, même s'ils peuvent être mis à zéro, comme c'est actuellement le cas pour les céréales.

 

Enfin, nous avons continué à plaider pour un premier pilier fort et suffisamment financé. Autrement dit, nous nous sommes opposés à une plus grande modulation qui viserait à transférer des moyens du premier pilier – donc, des droits de paiement unique – vers celui qui est dédié au développement rural. Nous pouvons ainsi voir que la Région wallonne ne parvient pas à dépenser les montants prévus à cet égard. Pour l'économie agricole, et par conséquent pour les revenus de chaque agriculteur, il importe de maintenir un premier pilier aussi solide que possible, compte tenu du glissement de certains moyens vers le second.

 

Toutes ces considérations ont été prises en compte dans les conclusions présentées par la Commission.

 

Pour la réforme du secteur laitier, nous avons accepté une augmentation de 2% des quotas. Nous attendons les propositions législatives qui suivront ce bilan de santé. Il semblerait que la Commission européenne envisage de plaider pour une augmentation des quotas de l'ordre de 1% par an jusqu'en 2014. Gardons en mémoire que l'abolition de ces quotas est prévue pour 2015, sauf si le Conseil prend une décision contraire. Nous pouvons d'ailleurs observer des changements dans les prises de position. C'est ainsi que l'Allemagne commence à se dire qu'il conviendrait peut-être de laisser perdurer ce système après 2015. La France s'est déjà exprimée à ce sujet. Je ne sais pas si, en Belgique, nous obtiendrons un accord entre les Régions. En tout cas, la situation européenne évolue. En attendant, la Commission maintient la date prévue et souhaite augmenter graduellement les quotas laitiers tout en proposant un dispositif d'atterrissage en douceur.

 

En ce qui concerne les quotas, d'autres mesures proposées entraîneront des répercussions importantes sur le secteur. Il s'agit notamment des changements de modalité d'intervention pour le beurre, la poudre de lait écrémé, de la suppression du stockage privé pour le fromage, de l'aide au beurre destiné à la pâtisserie. Ces mesures risquent d'augmenter l'offre sur le marché traditionnel. Il importe donc de ne pas choisir une hausse des quotas laitiers sans réfléchir à ses éventuelles conséquences dans le marché concerné.

 

La Belgique a rappelé que, pour elle, l’abolition des quotas laitiers en 2015 n’était pas aussi inexorable que semble le penser la Commission européenne. Vous avez expliqué pourquoi. Effectivement, certains gros pays changent de position. La Belgique a également demandé une révision, dans le cadre de cet atterrissage en douceur, de la correction "matières grasses". Vous savez que les agriculteurs ont un quota laitier qui est corrigé en fonction de la matière grasse.

 

La matière grasse a été prise en compte en 1984 lors de la mise en oeuvre des quotas laitiers. Or, à l’époque, le cheptel laitier n’était pas encore aussi spécialisé qu’aujourd’hui. Je sais que ma réponse est très technique, mais rien que cette mesure "correction matières grasses" peut représenter 5 à 6% des quotas laitiers pour la Belgique, ce qui est évidemment excessivement important. Nous verrons donc ce qu’il est possible de faire au niveau des propositions législatives.

 

Je voudrais maintenant évoquer l’éventuel report des décisions relatives aux propositions législatives pour 2009, et la codécision avec le Parlement européen en janvier 2009. Je ne me prononcerai pas sur le sujet mais, à titre personnel, j’estime – et je crois que c’est le cas des agriculteurs –, qu’il s’agit d’un bilan de santé et qu'il faut adapter une réforme qui doit produire ses effets jusqu’en 2013. Cet éventuel report assorti d'une codécision risque de reporter la réforme à fin 2009, début 2010. Adapter un système pour deux ans n’aurait plus beaucoup de sens. Je ne me prononce pas sur la codécision. En revanche, je souhaite que l’on puisse prendre des décisions concrètes le plus rapidement possible pour que les agriculteurs puissent s’adapter également le plus rapidement possible.

 

Monsieur le président, je vous demande de bien vouloir m’excuser d’avoir répondu aussi longuement, mais vous savez que le sujet me passionne.

 

10.03  Jean-Luc Crucke (MR): Monsieur le président, je tiens à remercier la ministre pour sa réponse que je n’ai pas trouvé longue. Tous les passionnés de ce sujet le comprendront. Il s’agit de matières effectivement complexes mais leur importance pour le secteur économique qu'est l’agriculture de ce pays est telle que l’on ne peut que répondre de manière complète.

 

En tout cas, je vous remercie, madame la ministre, pour la position que vous défendez au nom de la Belgique.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van de heer Michel Doomst aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de verzekeringsplicht van de actoren in de bouwsector" (nr. 4055)

11 Question de M. Michel Doomst à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "l'obligation d'assurance pour les acteurs du secteur de la construction" (n° 4055)

 

11.01  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, wij hadden het over de verzekeringsplicht van meerdere actoren binnen de bouwsector eigenlijk reeds op het ogenblik dat u mee bij de regering betrokken was die in de overgangsituatie zat. Toen werd het volgende gesteld over de uitspraken van het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof heeft erkend in zijn arrest van juli 2007 dat er een verzekeringsplicht moet zijn in de bouwsector, niet alleen voor architecten, maar ook voor alle betrokken actoren binnen de sector. U hebt toen terecht gezegd dat wij moeten wachten op een krachtige regering die niet in lopende zaken is, maar die ook bij machte is om het overleg daaromtrent op te starten.

 

Het voelt reeds warm aan, met de eerste zonnestralen. Ik wilde u vandaag vragen of er daar reeds een initiatief is genomen om dat arrest in gevolgtrekkingen en in de praktijk om te zetten.

 

Hebt u reeds de kans gehad om te kijken in de timing wanneer u die actoren bij mekaar zult brengen? Is er een mogelijkheid om dit op te lossen? Wij kunnen het niet negeren en zullen hoe dan ook naar een oplossing voor deze specifieke problematiek moeten komen.

 

De voorzitter: Het zou kunnen dat die warmte meer met de centrale verwarming te maken heeft dan met de zonnestralen. Wij hebben reeds ons beklag gedaan.

 

11.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer de voorzitter, ik ken natuurlijk ook het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007. Het Grondwettelijk Hof merkt daarin inderdaad op dat de architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk verplicht zijn om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Dat wil niet zeggen dat de anderen dat niet doen. Ik ken ook veel actoren in de bouwsector die verzekerd zijn.

 

De aansprakelijk dreigt dus volgens het Hof bij veroordelingen meer dan die van andere beroepen in het gedrang te komen, zonder dat er voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat.

 

Het Hof voegt eraan toe dat die discriminatie evenwel niet het gevolg is van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis van het recht toepasselijk op de andere partij die in de bouw acht voor te komen, van een vergelijkbare verzekeringsplicht.

 

De uitbreiding van de verzekeringsplicht tot de andere actoren in de bouwsector wordt momenteel inderdaad besproken met de verschillende actoren in de bouwsector.

 

Ik ben van plan, met de minister bevoegd voor de verzekeringen, minister Reynders, aan de regering een oplossing voor te stellen die strookt met de jurisprudentie van het Hof, maar die ook het resultaat is van nauw overleg met de bouwsector, de verzekeringssector, de consumentenverenigingen en met mijn collega Didier Reynders. De architecten willen dat. Ik wil ook een meer coherente verzekeringsplicht.

 

We hebben daarvan een voorbeeld in Frankrijk, maar ik kan dat niet doen tegen sommige actoren in, bijvoorbeeld tegen de bouwsector. We moeten ook oppassen, want ik wil niet dat de prijs van de bouw verhoogt. Ik wil wel een andere verdeling van de kosten tussen de architect, de bouwsector en de consument. Ik streef evenwel naar een oplossing.

 

11.03  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw wil om hiervoor op termijn een oplossing te vinden. Mag ik u om een timing vragen? Denkt u dat u het tegen het einde van het jaar kunt realiseren?

 

11.04 Minister Sabine Laruelle: Ik denk dat het einde van dit jaar een goede termijn is. Ik heb al contact met de diensten van minister Reynders en in de vorige regering heb ik al contacten gehad met de bouwsector. Vele actoren in de bouwsector willen dat ook, omdat zij al een verzekering hebben. Het is dus ook een manier om het verschil te maken tussen de goede actoren en de anderen.

 

11.05  Michel Doomst (CD&V - N-VA): Dus zeker na 15 juli, tegen het einde van het jaar?

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van de heer Flor Van Noppen aan de minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de ondersteuning door de federale regering van het MYRRHA-project van het SCK" (nr. 4071)

12 Question de M. Flor Van Noppen à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "le soutien apporté par le gouvernement fédéral au projet Myrrha du CEN" (n° 4071)

 

De voorzitter: Daar is al een vraag over gesteld daarstraks en ik heb begrepen dat hij daarover ook wat wou vragen in uw functie van Wetenschapsbeleid. Heeft u daarover een antwoord voorbereid?

 

12.01 Minister Sabine Laruelle: Ik heb geen antwoord omdat het voor mij over kernenergie gaat en dus bestemd is voor collega Magnette. Idem voor de vraag van de heer Nollet meen ik.

 

De voorzitter: Mevrouw Van der Straeten had aangesloten.

 

12.02  Flor Van Noppen (CD&V - N-VA): Eigenlijk was het voor mij een toetsing omdat ik vorige week in de krant de Gazet van Antwerpen lees dat de eerste minister zegt dat het MYRRHA-project volledig wordt ondersteund door de Belgische regering. Minister Magnette gaat onderzoeken laten doen. Nu wou ik misschien uw antwoord nog eens horen. Misschien gaan we drie verschillende meningen krijgen. Het is mij erom te doen of men binnen de regeringskamers wel praatte. Minister Magnette heeft geantwoord dat hij onderzoek gaat laten doen naar de noodzaak van het MYRRHA-project.

 

12.03 Minister Sabine Laruelle: Ik kan er op terugkomen. Ik ontken het antwoord van collega Magnette niet. De kernenergie en het onderzoek naar kernenergie is wel energie, maar ik heb geen antwoord. Ik zal zien voor volgende week, na inzage van het antwoord van collega Magnette.

 

De voorzitter: Ik stel voor dat u uw vraag aanpast als u wil dat de minister tussenkomt. Misschien hebt u dan drie antwoorden? U kan de oppositie vervoegen.

 

12.04  Flor Van Noppen (CD&V - N-VA): Nu kunt u aan minister Magnette het antwoord vragen.

 

12.05 Minister Sabine Laruelle: Wat heeft collega Magnette gezegd?

 

12.06  Flor Van Noppen (CD&V - N-VA): Dat hij zou laten onderzoeken of het nodig was het MYRRHA-project verder te zetten en in welke context dan ook voor transmutatie van het nucleaire afval of ook voor de kerncentrales van de vierde generatie. Omdat premier Leterme vorige week verklaarde in de Gazet van Antwerpen dat het MYRRHA-project in zijn volledige context doorging en dat de regering dit mee zou financieren, wou ik ook wel eens weten wat de andere ministers daarover dachten. Ik had helemaal iets anders begrepen in de regeringsnota.

 

In eerste instantie was het MYRRHA-project mee opgenomen in de regeringsverklaring, maar in tweede instantie is er heel veel onduidelijkheid omtrent het MYRRHA-project. Het is zelfs niet meer vernoemd. Daarom dacht ik: wat is het nu? Men leest dan ineens in de krant “wij nemen het MYRRHA-project mee” en het staat niet meer in de regeringsverklaring.

 

12.07  Sabine Laruelle, ministre: Je crois que nous étions très conscients lorsque nous avons rendu la chose moins claire!

 

De voorzitter: Dat is ook al een heel interessant antwoord.

 

12.08 Minister Sabine Laruelle: Ik zal kijken of ik volgende week een antwoord kan geven, maar het is wel voor collega Magnette. Ik zal dit antwoord bekijken.

 

De voorzitter: U dient een nieuwe vraag in.

 

12.09 Minister Sabine Laruelle: Maar dat is dus een probleem voor de financiering. Er is het wetenschappelijk beleid, maar dat is een andere zaak.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over "de vermogensafsplitsing onroerend goed bij zelfstandigen" (nr. 4105)

13 Question de M. Peter Logghe à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique sur "la scission du patrimoine immobilier pour les travailleurs indépendants" (n° 4105)

 

13.01  Peter Logghe (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, deze vraag gaat over de vermogensafsplitsing van onroerend goed bij eenmanszaken. Bij eenmanszaken vormt gans het vermogen van de schuldenaar het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers – waarmee ik een open deur intrap. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen beroeps- en privévermogen.

 

Dat is natuurlijk een belangrijke rem voor die zelfstandigen die geen vennootschap vormen of afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben aangenomen. Het is een rem op de ontplooiing van de zelfstandige activiteit, want het onroerend goed kan natuurlijk terechtkomen in de failliete inboedel.

 

De programmawet van 25 april 2007 riep een bepaalde vorm van vermogensafsplitsing in het leven waardoor zelfstandigen, maar dan mits een verklaring voor de notaris, de gezinswoning kon beschermen tegen beslag. Dat moet ik u allemaal niet uitleggen, want u kent dat veel beter dan ik.

 

Mevrouw de minister, ik heb daarover de volgende concrete vragen.

 

Hoeveel verklaringen in die zin zijn er voor de notarissen al afgelegd?

 

Ten tweede, kan men die verklaring ook afleggen voor reeds bestaande gezinswoningen, die men bijvoorbeeld tegen een mogelijk faillissement zou willen beschermen?

 

Ten derde, hebt u enig idee hoeveel onroerende goederen in aanmerking komen voor vermogensafsplitsing? Ik bedoel, hebt u enig zicht op de eenmanszaken die mogelijk een beroep zouden kunnen doen op die verklaring?

 

Ik heb ook nog twee vragen die betrekking hebben op eenmanszaken die er een beetje van tussen zijn gevallen.

 

Ik lees dat de mogelijke afsplitsing niet zou gelden voor zelfstandigen in bijberoep of voor gepensioneerden die als zelfstandige nog wat bijklussen, en dat de wet ook niet van toepassing zou zijn op bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen. Er zit een zekere logica in, ik begrijp dat. Zijn er echter plannen om dat in de toekomst te wijzigen of aan te passen en om bijvoorbeeld voor de steeds toenemende categorie van gepensioneerden die als zelfstandige bijverdienen, een afsplitsing van de onroerende woonst toe te staan?

 

13.02 Minister Sabine Laruelle: Mijnheer Logghe, op uw eerste en derde vraag, de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen beschikt niet over de specificaties van de notariële akten. Het is niet mogelijk om op basis daarvan relevante statistieken op te stellen. Alleen de Administratie der Registratie die onder de FOD Financiën valt, zou hierover kunnen beschikken.

 

Op uw tweede vraag, de verklaring kan inderdaad betrekking hebben op de bestaande woning van de zelfstandige.

 

Op uw vierde vraag, de wet heeft alleen betrekking op zelfstandigen die hun activiteit in hoofdberoep uitvoeren. De zelfstandigen in bijberoep en de gepensioneerden vallen hier dus niet onder.

 

Op uw laatste vraag, de bestuurders van de vennootschappen vallen onder de toepassing van de wet aangezien ze als zelfstandigen worden beschouwd en er voor hen in de wet geen enkel voorbehoud werd gemaakt. Het spreekt echter voor zich dat de scheiding van de vermogens van de vennootschap en de vermogens van de bestuurders behouden moet blijven.

 

De bestuurders en zaakvoerders moeten niet met hun persoonlijke middelen instaan voor de schulden van de vennootschap, behalve indien de verantwoordelijkheid van de zelfstandigen krachtens de artikelen 265, §2, 409, §2, en 530, §2, van het Wetboek van vennootschappen wordt verplicht.

 

13.03  Peter Logghe (Vlaams Belang): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik heb nog een laatste opmerking.

 

Bijkomend vroeg ik ook nog of er binnen de regering plannen bestaan om de maatregel uit te breiden naar gepensioneerden die bijvoorbeeld als zelfstandige bijklussen. Ik veronderstel dat wij het fenomeen zullen zien toenemen. Het aantal gepensioneerden dat op zelfstandige basis bijklust, is een categorie die zal uitbreiden. Ik vraag mij dus af of de regering plannen heeft om de bescherming van de gezinswoonst uit te breiden.

 

De betrokkenen zullen geen vennootschapsvorm meer opzetten. Het is te laat en kost te veel. Zij moeten bovendien bijkomende, financiële en andere risico’s lopen. Zij zullen dus gewoon onder de vorm van een eenmanszaak bepaalde activiteiten uitvoeren. Het zou derhalve spijtig zijn dat juist de gezinswoonst van voornoemde personen, op hun leeftijd, het risico loopt om bij de failliete inboedel terecht te komen.

 

13.04 Minister Sabine Laruelle: De maatregel heeft als belangrijk doel de ondernemingsgeest, l’esprit d’entreprise, te verbeteren en dus meer zekerheid te geven aan de zelfstandigen die onder hun persoonlijke statuut en niet via een vennootschap werken.

 

Tot nu toe heb ik dan ook geen plannen om de maatregel uit te breiden. Dat is weliswaar niet onmogelijk, maar het is te vroeg. De wet trad pas in juni 2007 in werking. Dat is nog geen jaar. Ik zal ook via het departement Financiën proberen statistieken te bekomen teneinde na te gaan of het al dan niet een goede maatregel is.

 

Het gaat wel om de schulden via een activiteit als zelfstandige. Voor de gepensioneerde is het dus niet zo gemakkelijk om de scheiding te maken. Wij moeten werken voor het hoofdberoep. De maatregel zal evenwel misschien ook helpen om mensen die als zelfstandige in bijberoep werken de stap naar het hoofdberoep te doen zetten.

 

13.05  Peter Logghe (Vlaams Belang): Mevrouw de minister, ik zal mijn plannen nog even opbergen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.52 uur.

La réunion publique de commission est levée à 16.52 heures.