KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
CRABV 52 COM 646
CRABV 52 COM 646
B
ELGISCHE
K
AMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE
B
ELGIQUE
B
EKNOPT
V
ERSLAG
C
OMPTE
R
ENDU
A
NALYTIQUE
C
OMMISSIE VOOR DE
L
ANDSVERDEDIGING
C
OMMISSION DE LA
D
ÉFENSE NATIONALE
donderdag
jeudi
01-10-2009
01-10-2009
voormiddag
matin
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
i
INHOUD
SOMMAIRE
Samengevoegde vragen van
1
Questions jointes de
1
- de heer Gerald Kindermans aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
militaire
samenwerking met Congo" (nr. 14458)
1
- M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense
sur "la coopération militaire avec le Congo"
(n° 14458)
1
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
militaire
samenwerking met de Democratische Republiek
Congo" (nr. 15192)
1
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "la coopération militaire avec la République
démocratique du Congo" (n° 15192)
1
Sprekers: Gerald Kindermans, Brigitte
Wiaux, Pieter De Crem
, minister van
Landsverdediging
Orateurs: Gerald Kindermans, Brigitte
Wiaux, Pieter De Crem
, ministre de la
Défense
Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister
van Landsverdediging over "de verhoging van de
huurprijzen voor de sportinfrastructuur van het
KMILO te Eupen" (nr. 14471)
2
Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de la
Défense sur "l'augmentation des tarifs de location
des infrastructures sportives de l'IRMEP à Eupen"
(n° 14471)
2
Sprekers: Kattrin Jadin, Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Kattrin Jadin, Pieter De Crem,
ministre de la Défense
Samengevoegde vragen van
3
Questions jointes de
3
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van
Landsverdediging
over
"de
aanbestedingsprocedure voor een vliegtuig voor
de verplaatsingen van de koninklijke familie en
regeringsleden" (nr. 14503)
3
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la procédure d'adjudication pour un
avion destiné aux déplacements de la famille
royale et des membres du gouvernement"
(n° 14503)
3
- de heer Luk Van Biesen aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
onderhandelingsprocedure
voor
het
vliegtuigcontract voor officiële staatsbezoeken"
(nr. 14614)
3
- M. Luk Van Biesen au ministre de la Défense sur
"la procédure de négociation relative au contrat
d'achat d'un avion destiné aux visites d'État
officielles" (n° 14614)
3
- de heer Dirk Vijnck aan de minister van
Landsverdediging over "de dry leasing van een
passagierstoestel bij Hi Fly" (nr. 14841)
3
- M. Dirk Vijnck au ministre de la Défense sur "le
dry leasing d'un avion de ligne auprès de la
compagnie Hi Fly" (n° 14841)
3
- de heer David Geerts aan de minister van
Landsverdediging over "de aankoop van een
Airbus A330 bij Avido-Hi Fly" (nr. 15169)
3
- M. David Geerts au ministre de la Défense sur
"l'achat d'un Airbus A330 auprès de Avido-Hi Fly"
(n° 15169)
3
Sprekers: Bruno Stevenheydens, Luk Van
Biesen, Dirk Vijnck, David Geerts, Pieter De
Crem
, minister van Landsverdediging, André
Flahaut
Orateurs: Bruno Stevenheydens, Luk Van
Biesen, Dirk Vijnck, David Geerts, Pieter De
Crem
, ministre de la Défense, André Flahaut
Samengevoegde vragen van
9
Questions jointes de
9
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "militairen aan boord
van het jacht van de koning" (nr. 14504)
9
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la présence de militaires à bord du
yacht du roi" (n° 14504)
9
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Landsverdediging over "het jacht van koning
Albert II" (nr. 14770)
9
- M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur
"le yacht du roi Albert II" (n° 14770)
9
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
ii
- de heer Wouter De Vriendt aan de minister van
Landsverdediging over "de aankoop van een jacht
door koning Albert II" (nr. 14846)
9
- M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense
sur "l'achat d'un yacht par le roi Albert II"
(n° 14846)
9
- de heer Jan Jambon aan de minister van
Landsverdediging over "de 'Quatuor' en de 'Alpa'
respectievelijk voormalig en huidig privaat jacht
van de koning" (nr. 14886)
9
- M. Jan Jambon au ministre de la Défense sur "le
Quatuor et l'Alpa, respectivement ancien et
nouveau yacht privé du roi" (n° 14886)
9
- de heer Ludwig Vandenhove aan de minister
van Landsverdediging over "het inzetten van
militair personeel op het koninklijk jacht"
(nr. 15096)
9
- M. Ludwig Vandenhove au ministre de la
Défense sur "le déploiement de personnel
militaire à bord du yacht royal" (n° 15096)
9
- de heer Dirk Vijnck aan de minister van
Landsverdediging over "de koninklijke jachten
'Alpa' en 'Quatuor' " (nr. 15151)
10
- M. Dirk Vijnck au ministre de la Défense sur "les
yachts royaux Alpa et Quatuor" (n° 15151)
10
Sprekers: Bruno Stevenheydens, Denis
Ducarme, Wouter De Vriendt, Jan Jambon
,
voorzitter van de N-VA-fractie, Dirk Vijnck,
Ludwig Vandenhove, Pieter De Crem
,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Bruno Stevenheydens, Denis
Ducarme, Wouter De Vriendt, Jan Jambon
,
président du groupe N-VA, Dirk Vijnck,
Ludwig Vandenhove, Pieter De Crem
,
ministre de la Défense
Samengevoegde vragen van
13
Questions jointes de
13
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de uitrusting van de
Belgische militairen in het kader van ISAF"
(nr. 14669)
13
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "l'équipement des militaires belges dans le
cadre de l'ISAF" (n° 14669)
13
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "een autobomaanslag
tegen Belgische militairen in de omgeving van
Kunduz" (nr. 14678)
13
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "un attentat à la voiture piégée impliquant des
militaires belges aux environs de Kunduz"
(n° 14678)
13
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
preventieve
maatregelen om meningitisbesmetting bij onze
troepen te voorkomen" (nr. 14679)
14
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les mesures préventives destinées à éviter la
contagion de la méningite au sein de nos troupes"
(n° 14679)
14
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de organisatieproblemen
in verband met de komst van twee extra
Belgische F-16's naar Kandahar" (nr. 14683)
14
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les problèmes d'organisation relatifs à
l'arrivée de deux F-16 belges supplémentaires à
Kandahar" (n° 14683)
14
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de vier Belgische
militairen die gewond zouden zijn geraakt bij een
zelfmoordaanslag in Kabul" (nr. 14707)
14
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les quatre militaires belges qui auraient été
blessés lors d'un attentat-suicide à Kaboul"
(n° 14707)
14
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de NAVO-luchtaanval van
begin september in het noorden van Afghanistan"
(nr. 14732)
14
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "le raid de l'OTAN ce début septembre dans le
nord de l'Afghanistan" (n° 14732)
14
- de heer Dirk Van der Maelen aan de minister
van Landsverdediging over "de Belgische troepen
in Afghanistan" (nr. 14734)
14
- M. Dirk Van der Maelen au ministre de la
Défense sur "les troupes belges en Afghanistan"
(n° 14734)
14
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de Belgische militaire
bijdrage aan ISAF in Afghanistan en de positie
14
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "la contribution militaire de la Belgique à
l'ISAF en Afghanistan et la position du Chief of
14
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iii
van de Chief of Defense, Generaal Delcour, met
betrekking tot het uitsturen van bijkomende
militairen" (nr. 14774)
Defense, le général Delcour en ce qui concerne
l'envoi de militaires supplémentaires" (n° 14774)
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
strategie
in
Afghanistan en de Belgische bijdrage aan ISAF"
(nr. 14776)
14
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "la stratégie menée en Afghanistan et la
contribution de la Belgique à l'ISAF" (n° 14776)
14
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "de Belgische bijdrage
aan operaties in Afghanistan" (nr. 14800)
14
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la contribution belge à des
opérations en Afghanistan" (n° 14800)
14
- de heer Eric Libert aan de minister van
Landsverdediging over "de show of force-
opdrachten met de Belgische F-16's in
Afghanistan" (nr. 14962)
14
- M. Eric Libert au ministre de la Défense sur "les
démonstrations de force des F-16 belges en
Afghanistan" (n° 14962)
14
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "de vraag van de
Amerikaanse
legerbevelhebber
naar
meer
Amerikaanse troepen in Afghanistan" (nr. 14965)
14
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "l'appel du commandant de l'armée
américaine en faveur de renforts américains en
Afghanistan" (n° 14965)
14
- de heer Francis Van den Eynde aan de minister
van Landsverdediging over "de verklaringen van
een hogere officier met betrekking tot de
voorbereiding van de Belgische zogenaamde
'special forces' in Afghanistan" (nr. 14982)
14
- M. Francis Van den Eynde au ministre de la
Défense sur "les déclarations d'un officier
supérieur concernant la préparation des forces
spéciales belges en Afghanistan" (n° 14982)
14
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de evaluatie van de
strategie in Afghanistan" (nr. 15000)
14
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "l'évaluation de la stratégie en Afghanistan"
(n° 15000)
14
- de heer Patrick De Groote aan de minister van
Landsverdediging over "de voorgespiegelde
strategie van Stanley McChrystal in Afghanistan"
(nr. 15003)
14
- M. Patrick De Groote au ministre de la Défense
sur "la stratégie que Stanley McChrystal a fait
miroiter en Afghanistan" (n° 15003)
14
- mevrouw Juliette Boulet aan de minister van
Landsverdediging over "de bescherming die de
lichte pantservoertuigen Iveco MLV de Belgische
militairen
in
Afghanistan
kunnen bieden"
(nr. 15020)
14
- Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense
sur "la capacité des blindés légers Iveco MLV à
protéger les militaires belges en Afghanistan"
(n° 15020)
14
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de troepenversterking in
Afghanistan en het standpunt van België
hieromtrent" (nr. 15083)
15
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les renforts de troupes en Afghanistan et la
position de la Belgique à cet égard" (n° 15083)
14
- de heer Gerald Kindermans aan de minister van
Landsverdediging over "de ISAF Operatie in
Afghanistan en het recente rapport van de
Amerikaanse Generaal McChrystal" (nr. 15190)
15
- M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense
sur "l'opération de l'ISAF en Afghanistan et le
récent rapport du général américain McChrystal"
(n° 15190)
14
Sprekers: Brigitte Wiaux, Dirk Van der
Maelen, Pieter De Crem
, minister van
Landsverdediging, Bruno Stevenheydens,
Éric Libert, Francis Van den Eynde, Patrick
De
Groote,
Juliette
Boulet,
Gerald
Kindermans
Orateurs: Brigitte Wiaux, Dirk Van der
Maelen, Pieter De Crem
, ministre de la
Défense, Bruno Stevenheydens, Éric Libert,
Francis Van den Eynde, Patrick De Groote,
Juliette Boulet, Gerald Kindermans
Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister
van
Landsverdediging
over
"het
26
Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre de la
Défense sur "le survol de la mer du Nord en août
26
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
iv
overvliegen van de Noordzee in augustus 2009"
(nr. 14680)
2009" (n° 14680)
Sprekers: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
ministre de la Défense
Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister
van
Landsverdediging
over
"het
verkeersongeval in Libanon waarbij drie militairen
gewond werden" (nr. 14681)
27
Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre de la
Défense sur "trois militaires blessés au Liban au
cours d'un accident de la circulation" (n° 14681)
27
Sprekers: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
ministre de la Défense
Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister van Landsverdediging over "het verlies
van een oefenbom van een Belgische F-16"
(nr. 14682)
27
Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre de la
Défense
sur
"la
perte
d'une
bombe
d'entraînement par un F-16 belge" (n° 14682)
27
Sprekers: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
minister van Landsverdediging
Orateurs: Brigitte Wiaux, Pieter De Crem,
ministre de la Défense
Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan de
minister van Landsverdediging over "het inzetten
van het leger bij ordehandhaving" (nr. 14952)
28
Question de M. Bruno Stevenheydens au ministre
de la Défense sur "le recours à l'armée pour le
maintien de l'ordre" (n° 14952)
28
Sprekers: Bruno Stevenheydens, Pieter De
Crem
, minister van Landsverdediging
Orateurs: Bruno Stevenheydens, Pieter De
Crem
, ministre de la Défense
Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister van Landsverdediging over "het gedrag
van Belgische militairen in Spanje" (nr. 14720)
29
Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre
de la Défense sur "le comportement de militaires
belges en Espagne" (n° 14720)
29
Sprekers: Ludwig Vandenhove, Pieter De
Crem
, minister van Landsverdediging
Orateurs: Ludwig Vandenhove, Pieter De
Crem
, ministre de la Défense
Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister
van
Landsverdediging
over
"de
vervanging van stakende cipiers door militairen"
(nr. 14721)
29
Question de M. Ludwig Vandenhove au ministre
de la Défense sur "le remplacement de gardiens
de prison en grève par des militaires" (n° 14721)
29
Sprekers: Ludwig Vandenhove, Pieter De
Crem
, minister van Landsverdediging
Orateurs: Ludwig Vandenhove, Pieter De
Crem
, ministre de la Défense
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
1
COMMISSIE VOOR DE
LANDSVERDEDIGING
COMMISSION DE LA DÉFENSE
NATIONALE
van
DONDERDAG
01
OKTOBER
2009
Voormiddag
______
du
JEUDI
01
OCTOBRE
2009
Matin
______
De behandeling van de vragen vangt aan om
11.25 uur. De vergadering wordt voorgezeten door
de heer Ludwig Vandenhove.
La discussion des questions est ouverte à 11 h 25
par M. Ludwig Vandenhove, président.
01 Samengevoegde vragen van
- de heer Gerald Kindermans aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
militaire
samenwerking met Congo" (nr. 14458)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
militaire
samenwerking met de Democratische Republiek
Congo" (nr. 15192)
01 Questions jointes de
- M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense
sur "la coopération militaire avec le Congo"
(n° 14458)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "la coopération militaire avec la République
démocratique du Congo" (n° 15192)
01.01 Gerald Kindermans (CD&V): Vorige week
lichtte de nieuwe stafchef van het Belgische leger
hier zijn visie op de toekomst van de krijgsmacht
toe. Wat de internationale samenwerking betreft,
ging hij dieper in op de huidige akkoorden met
Benin en Congo. In Oost-Congo gaan het geweld
tussen leger en rebellen en de wraakacties tegen
de burgerbevolking onverminderd door. De militaire
operaties door het Congolese leger FARDC daar
hebben een desastreuze impact op het leven van
de
burgerbevolking,
en
dit
ondanks
de
samenwerking met de MONUC. Bovendien laat de
beloofde vrijlating van de kindsoldaten nog steeds
op zich wachten.
Werd het militaire samenwerkingsakkoord met
Congo geëvalueerd of komt er binnenkort zo'n
evaluatie? In hoeverre zullen de resultaten daarvan
een impact hebben op de samenwerking in 2010 en
2011? Wat is de houding van de Belgische regering
ten
aanzien
van
het
militaire
samenwerkingsakkoord
en
klagen
al
haar
vertegenwoordigers wel de huidige schendingen
van de mensenrechten aan bij de Congolese
regering?
01.01 Gerald Kindermans (CD&V) : La semaine
dernière, le nouveau chef d'État major de l'armée
belge est venu présenter ici sa vision de l'avenir des
forces armées. Dans le domaine de la coopération
internationale, il s'est étendu sur les accords actuels
avec le Bénin et le Congo. Dans l'Est du Congo, les
violences entre l'armée et les rebelles et les
représailles contre la population civile ne
connaissent pas de trêve. Dans cette zone, les
opérations militaires des FARDC ont des
conséquences catastrophiques sur la vie de la
population civile et ce, en dépit de la coopération
avec la MONUC. De plus, la libération promise des
enfants soldats tarde.
L'accord de coopération militaire avec le Congo a-t-
il été évalué ou une telle évaluation est-elle
programmée dans un avenir proche ? Dans quelle
mesure, les résultats de cette évaluation
influenceront-ils la coopération en 2010 et en
2011 ? Quelle est l'attitude du gouvernement belge
à l'égard de l'accord de coopération militaire et ses
représentants dénoncent-ils les actuelles violations
des droits de l'homme auprès du gouvernement
congolais ?
01.02 Brigitte Wiaux (cdH): Defensie heeft zijn
samenwerkingsakkoord met de Democratische
01.02 Brigitte Wiaux (cdH) : La Défense a
renouvelé son accord de coopération avec la
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
2
Republiek Congo verlengd. Naar aanleiding van dat
partnerschip
stelt
Defensie
een
aantal
detachementen op; zo zijn we in Monuc en EUSEC
vertegenwoordigd. In juli 2009 heeft een
C-130-vliegtuig Belgische militairen vervoerd.
Hoe verloopt onze militaire samenwerking met de
DRC? Hoe evalueert u de situatie, onder meer van
de detachementen ter plaatse?
République démocratique du Congo. Dans le cadre
de ce partenariat militaire, elle déploie plusieurs
détachements ; nous sommes ainsi présents dans
la MONUC et l'EUSEC. En juillet 2009, un avion
C-130 a transporté des militaires belges.
Comment évolue notre partenariat militaire avec la
RDC ? Comment évaluez-vous la situation,
notamment pour les détachements sur place ?
01.03 Minister Pieter De Crem (Frans): Defensie
controleert ons militair samenwerkingsprogramma
met
de
DRC.
Ook
interdepartementaal,
voornamelijk met de FOD Buitenlandse Zaken, is er
een follow-up.
Met de Congolese overheid wordt het programma
eveneens
geëvalueerd.
Het
bilaterale
samenwerkingsakkoord
voorziet
in
een
gemeenschappelijke evaluatie van onze activiteiten
voor het einde van het jaar.
01.03 Pieter De Crem, ministre (en français) :
Notre programme de coopération militaire avec les
armées de la RDC est suivi par la Défense mais
aussi au niveau interdépartemental, principalement
avec le SPF Affaires étrangères.
L'évaluation de ce programme se déroule
également avec les autorités congolaises. L'accord
de coopération bilatéral actuel prévoit une
évaluation commune de nos activités avant la fin de
l'année.
(Nederlands) Het is te vroeg om te kunnen
inschatten welke gevolgen de evaluaties op de
toekomstige samenwerking zullen hebben.
De schendingen van de mensenrechten zijn al
herhaaldelijk aangeklaagd bij de Congolese
autoriteiten, die op hun beurt maatregelen hebben
genomen. Eerbied voor de mensenrechten is ook
een substantieel onderdeel van de vormingen die
Belgische militairen in Congo verstrekken. Op dit
ogenblik beëindigt een detachement Belgische
militairen de vorming van het Congolese bataljon
van de Force de Réaction Rapide.
Daarnaast is een contactteam aanwezig om de
logistieke steun te verzekeren van het Beninse
bataljon van de MONUC en dat gebeurt te Kalemie,
het voormalige Albertstad.
(En néerlandais) Il est trop tôt pour se prononcer
quant aux conséquences des évaluations sur la
coopération future.
Les violations des droits de l'homme ont déjà été
dénoncées à maintes reprises auprès des autorités
congolaises qui ont à leur tour pris des mesures. Le
respect des droits de l'homme constitue également
un élément substantiel des formations dispensées
au Congo par les militaires belges. Un détachement
de militaires belges achève actuellement la
formation du bataillon congolais de la Force de
Réaction Rapide.
Une équipe de contact est par ailleurs présente à
Kalemie, l'ancienne Albertville, pour apporter son
soutien logistique au bataillon béninois de la
MONUC.
01.04 Gerald Kindermans (CD&V): Ik kijk uit naar
de evaluatie.
01.04 Gerald Kindermans (CD&V) : J'attends
l'évaluation.
01.05 Brigitte Wiaux (cdH): Ik zal u na afloop van
de evaluatie opnieuw ondervragen.
01.05 Brigitte Wiaux (cdH) : J'attendrai donc la fin
de l'évaluation pour vous réinterroger.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
02 Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de
minister van Landsverdediging over "de
verhoging van de huurprijzen voor de
sportinfrastructuur van het KMILO te Eupen"
(nr. 14471)
02 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre de
la Défense sur "l'augmentation des tarifs de
location des infrastructures sportives de l'IRMEP
à Eupen" (n° 14471)
02.01 Kattrin Jadin (MR): Op 29 april jongstleden
heb ik u ondervraagd over de aanzienlijke stijging
van de huurprijzen voor de sportinfrastructuur in
02.01 Kattrin Jadin (MR) : Je vous avais interrogé
le 29 avril dernier sur l'augmentation significative
des tarifs de location des infrastructures sportives
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
3
België, inzonderheid bij het Koninklijk Militair
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (KMILO) te
Eupen (zie Beknopt Verslag 52 COM 540, blz. 2 en
3). Die verdrievoudiging van de huurprijzen is een
hele aderlating. De sportverenigingen zullen die
infrastructuur niet langer ter beschikking kunnen
stellen van de schoolgaande jeugd en van andere
sportbeoefenaars.
Tijdens een onderhoud met de minister-president
van de Duitstalige Gemeenschap, de heer Karl-
Heinz Lambertz, en minister Isabelle Weykmans,
heeft u te kennen gegeven dat u het dossier
opnieuw wilde onderzoeken in het licht van de
nieuwe gegevens die de commandant van het
KMILO, de heer Bert Gorissen, u bezorgd had.
Wat is de stand van zaken met betrekking tot dat
dossier? Is er al een beslissing gevallen?
dans l'ensemble du pays, et notamment au niveau
de l'Institut royal d'Éducation Physique (IRMEP) à
Eupen (voir Compte rendu analytique 52 COM 540,
p. 2 & 3). Ce triplement des loyers est difficile à
supporter. Les clubs ne pourront pas continuer à
offrir le service utile aux écoliers et aux utilisateurs
des infrastructures concernées.
Vous avez rencontré le ministre-président de la
Communauté
germanophone,
M. Karl-Heinz
Lambertz, et la ministre Isabelle Weykmans, et leur
avez indiqué vouloir réexaminer le dossier à la
lumière des nouveaux éléments indiqués par le
commandant Bert Gorissen, de l'IRMEP.
Quelles suites ont été réservées à ce dossier ? Des
décisions ont-elles déjà été prises ?
02.02 Minister Pieter De Crem (Frans): Op
14 september jl. vond er een overlegvergadering
plaats tussen Defensie en de Duitstalige
Gemeenschap. Het standpunt van Defensie werd
daarbij verduidelijkt, en ook de bekommernissen
van de Duitstalige Gemeenschap werden onder
woorden gebracht. Tegen volgende week wordt
bijkomende
toelichting
verwacht
over
de
compensaties die door de stad of de Duitstalige
Gemeenschap worden aangeboden.
02.02 Pieter De Crem, ministre (en français) : Une
concertation a eu lieu le 14 septembre dernier entre
la Défense et la Communauté germanophone. La
position de la Défense a été clarifiée et les soucis
de la Communauté germanophone ont été exposés.
Des
clarifications
supplémentaires
sur
les
contreparties offertes par la ville ou par la
Communauté germanophone sont attendues la
semaine prochaine.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
03 Samengevoegde vragen van
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van
Landsverdediging
over
"de
aanbestedingsprocedure voor een vliegtuig voor
de verplaatsingen van de koninklijke familie en
regeringsleden" (nr. 14503)
- de heer Luk Van Biesen aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
onderhandelingsprocedure
voor
het
vliegtuigcontract voor officiële staatsbezoeken"
(nr. 14614)
- de heer Dirk Vijnck aan de minister van
Landsverdediging over "de dry leasing van een
passagierstoestel bij Hi Fly" (nr. 14841)
- de heer David Geerts aan de minister van
Landsverdediging over "de aankoop van een
Airbus A330 bij Avido-Hi Fly" (nr. 15169)
03 Questions jointes de
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la procédure d'adjudication pour un
avion destiné aux déplacements de la famille
royale et des membres du gouvernement"
(n° 14503)
- M. Luk Van Biesen au ministre de la Défense sur
"la procédure de négociation relative au contrat
d'achat d'un avion destiné aux visites d'État
officielles" (n° 14614)
- M. Dirk Vijnck au ministre de la Défense sur "le
dry leasing d'un avion de ligne auprès de la
compagnie Hi Fly" (n° 14841)
- M. David Geerts au ministre de la Défense sur
"l'achat d'un Airbus A330 auprès de Avido-Hi Fly"
(n° 15169)
03.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
appartient au contractant d'éventuellement prévoir
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
7
is een verantwoordelijkheid van de contractant. De
huidige A310 toestellen bevinden zich reeds met
een beduidend deel van de staart in open ruimte.
Bij de financiële evaluatie werd effectief rekening
gehouden met het brandstofverbruik van de
verschillende types toestellen.
un espace dans un hangar. Les actuels A310 sont
stationnés de manière telle qu'une bonne partie de
leur empennage se trouve à l'extérieur.
Il a bien été tenu compte pour l'évaluation financière
de la consommation en carburant des différents
types d'appareils.
Het toestel dat wij krijgen is heel performant. Dit is
geen dossier dat de Belgische luchtvaartindustrie
aanbelangt. Het is een commercieel contract tussen
Defensie en een aantal brokers op de markt. Alle
firma's die genoemd werden in de commentaar van
de FLAG-vertegenwoordiger hebben uitdrukkelijk
afstand genomen van zijn commentaar. Alle andere
firma's die aan de tender hebben deelgenomen
hebben afgezien van de talrijke mogelijkheden om
tegen de beslissing beroep aan te tekenen.
Ik benadruk dat de toestellen in de eerste plaats
instaan voor het militair vervoer van de
personeelsleden en materiaal, in het bijzonder
tijdens de rotaties en onderhoud van materieel op
onze vele buitenlandse operatieplaatsen. De
verplaatsingen, op hun verzoek, van leden van de
regering en het staatshoofd en de internationale
organisaties met zetel te Brussel gebeuren tegen
een vastgesteld tarief.
Met deze beslissing hebben we een oude
problematiek opgelost. Het zal in een dergelijk
dossier nooit goed zijn. Was er voor Boeing
gekozen, had ik de vraag gekregen waarom voor
een Amerikaans toestel werd geopteerd. Het
gekozen toestel is het beste en het meest
performante.
L'appareil qui nous a été attribué est très
performant. Ce dossier ne concerne pas l'industrie
aéronautique belge. Il s'agit d'un contrat commercial
entre la Défense et plusieurs courtiers actifs sur le
marché. Toutes les firmes citées dans le
commentaire du représentant du FLAG s'en sont
explicitement distanciées. Toutes les autres
sociétés qui ont participé à l'appel d'offres ont
renoncé à invoquer les nombreuses possibilités de
recours contre la décision.
Je souligne que les appareils serviront avant tout au
transport militaire de membres du personnel et de
matériel, en particulier lors des rotations et de
l'entretien du matériel sur nos nombreuses bases
opérationnelles à l'étranger. Les déplacements, à
leur demande, de membres du gouvernement, du
chef de l'État et de membres d'organisations
internationales siégeant à Bruxelles sont réalisés à
un tarif déterminé.
Grâce à cette acquisition, nous avons résolu un
problème qui se posait depuis longtemps. Aucune
décision n'est jamais bonne dans ce genre de
dossier. Si nous avions opté pour Boeing, on
m'aurait demandé pourquoi avoir opté pour un
appareil américain. L'appareil sélectionné est le
meilleur et le plus performant.
03.10 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
De ongerustheid is niet weggenomen. Er blijven
vragen omtrent de degelijkheid van de contractant.
Aan het probleem van de stalling van het toestel is
weinig veranderd. De minister heeft mij niet
overtuigd dat het met de A310 veel slechter was
geweest dan met de andere A330's.
03.10 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Les préoccupations demeurent. La réputation du
contractant continue de susciter des interrogations.
Le problème du stationnement de l'appareil n'a pas
été résolu. Le ministre n'a pas su me convaincre
que la situation aurait été beaucoup moins bonne
avec l'A310 qu'avec les autres A330.
03.11 Luk Van Biesen (Open Vld): Er zijn veel
vragen beantwoord, maar er blijft een wrang gevoel.
Dat niemand in beroep ging, kwam omdat men
onvoldoende elementen had om de bedenkelijke
reputatie van de firma aan de kaak te stellen, want
dat is op geen moment in ogenschouw genomen.
Er waren militairen rechtstreeks betrokken bij de
totstandkoming van het contract: ze bemiddelden
voor Avico. Wij hebben nooit gezegd dat de
vertegenwoordigers van Avico ex-militairen zouden
zijn.
03.11 Luk Van Biesen (Open Vld) : Une réponse à
été apportée à de nombreuses questions mais il
subsiste un sentiment d'amertume.
Si personne n'a introduit de recours, c'est parce que
les éléments manquaient pour dénoncer la situation
douteuse de la société qui, à aucun moment, n'a
été prise en considération. Des militaires ont été
directement impliqués dans la procédure en
agissant pour le compte d'Avico. Nous n'avons
jamais dit que les responsables d'Avico sont
d'anciens militaires.
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
8
Iedereen is verheugd dat het probleem zal worden
opgelost. Het is jammer dat er bijzonder weinig met
de analyse is gebeurd. Wij hopen dat er geen
problemen komen met deze firma.
Chacun se félicite de la résolution du problème. Il
est regrettable que les suites données à l'analyse
aient été très restreintes. Nous espérons que cette
société ne générera pas de soucis.
03.12 Dirk Vijnck (LDD): Hoe werd beslist dat
slechts een toestel nodig is ter vervanging van de
twee airbussen?
03.12 Dirk Vijnck (LDD) : Sur la base de quoi a-t-
on estimé qu'il ne fallait qu'un avion pour remplacer
les deux Airbus?
03.13 David Geerts (sp.a): Door de Portugese
immatriculatie van dit vliegtuig was er een
comparatief nadeel voor de Belgische offerte.
Hierdoor was het voorschrift dat dit als een
burgervliegtuig moest worden beschouwd, van geen
tel.
03.13 David Geerts (sp.a) : L'offre belge a subi un
inconvénient comparatif du fait que l'avion était
immatriculé au Portugal. La condition que l'avion
devait être considéré comme un appareil civil n'a
ainsi joué aucun rôle.
Twee ex-personeelsleden van het departement
hebben wel degelijk voor Avico bemiddeld. Eén
werkte op de aankoopdienst.
Ik neem aan dat de opgesomde vlieguren slaan op
beide Airbus A310 toestellen? Heeft men
geanalyseerd hoe vaak die twee toestellen
gelijktijdig weg waren? Er kan immers een
probleem van inzetbaarheid rijzen.
Het toestel zal voornamelijk worden gebruikt voor
het vervoer van militairen en wisselstukken.
Waarom heeft men eigenlijk voor een dergelijk
groot toestel geopteerd? Hoe vaak zal het effectief
worden gebruikt op zijn maximale capaciteit?
C-130's zijn bijvoorbeeld veel goedkoper om die
ladingen te vervoeren. De landingsrechten zijn veel
lager. De vraag blijft waar het toestel zal landen bij
een tussenlanding in Doesjanbe. De parking op de
vijftiende Wing wordt volgens mijn informatie tijdelijk
onbruikbaar verklaard omdat dit toestel te zwaar zal
zijn om daar te landen. Ik begrijp niet dat die vragen
niet zijn opgenomen op het moment dat we het
dossier bestudeerden.
Deux anciens membres du personnel du
département ont effectivement négocié pour Avico.
L'un d'entre eux travaillait au service des achats.
J'imagine que les heures de vol citées concernent
les deux appareils Airbus A310. A-t-on analysé la
fréquence d'un recours simultané aux deux
appareils ? Un problème de disponibilité peut en
effet se poser.
L'appareil sera principalement affecté au transport
de militaires et de pièces détachées. Pourquoi avoir
choisi un si grand appareil ? Combien de fois sera-
t-il réellement utilisé à sa capacité maximale ? Les
C-130, par exemple, sont nettement moins chers
pour l'acheminement de ces cargaisons. Les droits
d'atterrissage sont sensiblement inférieurs. Reste à
savoir où l'appareil se posera lors d'une escale à
Douchanbé. Selon mes informations, l'aire de
stationnement
du
quinzième Wing
est
provisoirement inutilisable parce que l'appareil est
trop lourd pour s'y poser. Je ne comprends pas que
ces questions n'aient pas été prises en compte au
moment où nous avons étudié le dossier.
03.14 Minister Pieter De Crem (Nederlands): Het
gaat om een all-in dienstencontract, dat ook de
landingsrechten en het onderhoud omvat. Het
toestel zal gebruikt worden voor rotaties, het
vervoer van militair materiaal en troepentransport,
want er is enorm veel ruimte in. Dit is het beste
toestel dat we voor onze behoeften kunnen hebben.
Uit een controle van de vlieguren blijkt dat er
eigenlijk altijd maar één A310 vloog. Vandaar dat
we met dit toestel onze opdrachten perfect kunnen
uitvoeren. Het dienstencontract regelt veel beter
dan vroeger de problematiek van een eventuele
panne of mechanisch mankement.
Alle bedrijven die meegedongen hebben naar het
03.14 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Il s'agit d'un contrat de services de type all-in qui
comprend aussi les droits d'atterrissage et la
maintenance. L'avion servira dans le cadre de la
rotation, pour l'acheminement de matériel militaire
et pour le transport de troupes car il offre à cet effet
un très vaste espace. C'est l'avion qui répond le
mieux à nos besoins.
Une vérification des heures de vol a montré qu'il n'y
avait en réalité jamais qu'un seul A310 en vol. Cet
appareil nous permettra dès lors d'assumer nos
missions au mieux. Le contrat de services règle
bien mieux qu'auparavant le problème d'une panne
ou d'un incident technique éventuel.
Toutes les entreprises qui ont soumissionné sont
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
9
contract zijn gerespecteerde firma's. Bij de keuze
hebben we ons laten leiden door de voorschriften
van het aanbestedingsorder en door een Europese
reflex. De twee Belgische firma's die meededen,
boden trouwens geen Belgisch toestel aan.
Als antwoord op de vraag van collega Vijnck moet ik
zeggen dat Defensie de tering naar de nering moet
zetten.
des sociétés respectables. Nous nous sommes
fondés, pour effectuer notre choix, sur les
prescriptions de l'ordre d'adjudication et nous nous
sommes laissés guider par un réflexe européen.
Les deux sociétés belges qui ont soumissionné ne
proposaient du reste pas un appareil belge.
À M. Vijnck, je répondrai que la Défense doit agir
selon les moyens dont elle dispose.
Wellicht zouden we beter de twee toestellen
vervangen door twee nieuwe, maar daar is absoluut
geen geld voor. Het budget verhogen is uitgesloten
en het minder verlagen dan gepland zou de
geloofwaardigheid van het departement aantasten.
Het contract is degelijk afgetoetst en de firma Avico
is boekhoudkundig gecontroleerd, zoals de
Europese richtlijnen voorschrijven. Het vliegtuig is
verworven volgens de internationale zeer strenge
criteria van de burgerluchtvaart
Nous ferions sans doute mieux de remplacer les
deux appareils par deux avions neufs mais nous ne
disposons absolument pas de l'argent nécessaire à
cet effet. Accroître le budget est exclu et le réduire
dans une moindre mesure que prévu entacherait la
crédibilité du département.
Le contrat a été correctement évalué et la
comptabilité de la société Avico a été contrôlée,
comme le prescrivent les directives européennes.
L'appareil a été acquis conformément aux critères
très stricts de l'aviation civile internationale.
03.15 David Geerts (sp.a): De vraag blijft waar het
vliegtuig zal worden gestationeerd.
03.15 David Geerts (sp.a) : La question reste de
savoir où l'appareil sera stationné.
03.16 Minister Pieter De Crem (Nederlands): Er is
een oproeptijd van twaalf uur. Het vliegtuig moet
uiterlijk twaalf uur na de aanvraag voor de
opdrachten die binnen Defensie worden vastgelegd,
ter beschikking staan.
03.16 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Le délai de disponibilité est de douze heures.
L'appareil doit être disponible maximum douze
heures après la demande pour les missions
décidées au sein de la Défense.
03.17 David Geerts (sp.a): Het wordt dus niet
gestationeerd bij de vijftiende Wing?
03.17 David Geerts (sp.a) : Il ne sera donc pas
stationné au quinzième Wing ?
03.18 Minister Pieter De Crem (Nederlands):
Soms wel, soms niet. De luxe van dit contract is dat
het all-in is. Er is een garantie dat het vliegtuig altijd
operationeel is.
03.18 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Pas en permanence. Ce contrat présente le grand
avantage d'être all in. Nous avons la garantie que
l'appareil est toujours opérationnel.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
04 Samengevoegde vragen van
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "militairen aan boord
van het jacht van de koning" (nr. 14504)
- de heer Denis Ducarme aan de minister van
Landsverdediging over "het jacht van koning
Albert II" (nr. 14770)
- de heer Wouter De Vriendt aan de minister van
Landsverdediging over "de aankoop van een
jacht door koning Albert II" (nr. 14846)
- de heer Jan Jambon aan de minister van
Landsverdediging over "de 'Quatuor' en de 'Alpa'
respectievelijk voormalig en huidig privaat jacht
van de koning" (nr. 14886)
- de heer Ludwig Vandenhove aan de minister
van Landsverdediging over "het inzetten van
04 Questions jointes de
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la présence de militaires à bord du
yacht du roi" (n° 14504)
- M. Denis Ducarme au ministre de la Défense sur
"le yacht du roi Albert II" (n° 14770)
- M. Wouter De Vriendt au ministre de la Défense
sur "l'achat d'un yacht par le roi Albert II"
(n° 14846)
- M. Jan Jambon au ministre de la Défense sur "le
Quatuor et l'Alpa, respectivement ancien et
nouveau yacht privé du roi" (n° 14886)
- M. Ludwig Vandenhove au ministre de la
Défense sur "le déploiement de personnel
militaire à bord du yacht royal" (n° 15096)
- M. Dirk Vijnck au ministre de la Défense sur "les
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
10
militair personeel op het koninklijk jacht"
(nr. 15096)
- de heer Dirk Vijnck aan de minister van
Landsverdediging over "de koninklijke jachten
'Alpa' en 'Quatuor' " (nr. 15151)
yachts royaux Alpa et Quatuor" (n° 15151)
04.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
De koning kocht twee jaar geleden een jacht van
15 meter voor 1,5 miljoen euro. Nu kocht hij er een
van 27 meter voor 4,6 miljoen euro. En dat terwijl hij
in zijn toespraak van 21 juli pleitte voor meer ethiek
en financiële transparantie. In de pers lazen we dat
hij zo'n groot jacht moet hebben omdat hij er de
groten der aarde moet kunnen ontvangen en daarbij
niet mag onderdoen voor anderen.
De minister antwoordde in het verleden al op
vragen over de kosten voor defensie. Is het nog
altijd zo dat er vijf militairen meevaren met dit jacht?
Vindt de minister die verspilzucht van de koning nog
te verantwoorden? Kunnen deze militairen niet beter
ergens anders worden ingezet?
04.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Le roi a acheté voici deux ans un yacht de
15 mètres pour un montant de 1,5 million d'euros. Il
vient d'en acheter un autre, de 27 mètres, au prix
de 4,6 millions d'euros. Et cela alors qu'il a appelé
dans son allocution du 21 juillet à plus d'éthique et à
plus de transparence financière. On a pu lire dans
la presse qu'un yacht de cette taille répond pour le
roi à un besoin puisqu'il doit pouvoir y accueillir les
grands de ce monde sans le céder en rien à
personne.
Le ministre a déjà répondu par le passé à des
questions sur les dépenses à la Défense.
L'équipage de ce yacht est-il toujours constitué de
cinq militaires ? Le ministre estime-t-il que l'attitude
dépensière du roi se justifie encore ? Ces militaires
ne seraient-ils pas utiles dans d'autres fonctions ?
04.02 Denis Ducarme (MR): Tijdens de zomer heb
ik vernomen dat de koning een nieuw jacht heeft
gekocht. In tegenstelling tot wat er daarover in de
pers is verschenen, zou hij dat uit eigen zak hebben
betaald.
Uiteraard kan men de vorst niet het ruime sop laten
kiezen zonder bemanning. Zonder hier een
polemiek te willen voeren zou ik toch graag
vernemen hoeveel dat pleziervaartuig Defensie zal
kosten.
04.02 Denis Ducarme (MR) : J'ai pu apprendre,
durant l'été, que le roi avait fait l'acquisition d'un
nouveau yacht, et ce sur ses deniers personnels,
contrairement à ce qui avait paru dans la presse.
Il n'est pas question de laisser le souverain tout seul
sur son bateau. Je souhaiterais, sans esprit
polémique, savoir ce que représente le coût de ce
bateau pour la Défense.
04.03 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Voert dit
schip een Belgische militaire vlag en is het
onderdeel van de zeemacht? Is dat de normale
procedure bij privéaankopen door de koning? Kan
dit niet op een andere manier worden geregeld?
Kan de minister verduidelijken wat het nut hiervan
is? Welke opdrachten voert het schip uit? Wat is de
jaarlijkse kostprijs van het militaire personeel?
Betaalt de koning die of Defensie?
04.03 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) : Ce
bateau bat-il pavillon belge et fait-il partie de la force
navale ? S'agit-il de la procédure normale d'achats
de biens privés par le roi ? De tels achats ne
pourraient-ils être réglés autrement ? Le ministre
peut-il nous préciser quelle est l'utilité d'une telle
procédure ?
Quelles
missions
ce
bateau
effectue-t-il ? Quel coût représente la mise à
disposition du personnel militaire ? Ce coût est-il
supporté par le roi ou par la Défense ?
04.04 Jan Jambon (N-VA): Het jacht heeft een
militair kenteken en heeft Zeebrugge als thuisbasis.
Wat was de exacte datum van aankoop van het
koninklijke jacht, de Alpa? Op welke datum werd
het jacht voorzien van het militaire kenteken?
Wanneer is het jacht voor het eerst binnengevaren
in de haven van Zeebrugge? Hoeveel vaaruren had
het vaartuig toen al? Voor welke periodes tijdens
het jaar 2009 werd een beroep gedaan op militair
personeel om het voormalige private jacht van de
04.04 Jan Jambon (N-VA): Le yacht arbore un
signe distinctif militaire et est basé à Zeebrugge. À
quelle date précise le yacht royal Alpa a-t-il été
acquis? À quelle date a-t-il été pourvu des signes
distinctifs militaires ? Quand a-t-il accosté pour la
première fois dans le port de Zeebrugge ? Combien
d'heures de navigation comptait-il alors déjà? Pour
quelles périodes en 2009 a-t-il été fait appel à du
personnel militaire pour fournir l'équipage du
précédent yacht privé du roi, le Quatuor ? Pour
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
11
koning, de Quatuor, te bemannen? Voor welke
periodes tijdens de jaren 2008 en 2009 werd een
beroep gedaan op militair personeel om het huidige
private jacht van de koning, de Alpa, te bemannen?
Hoeveel militairen werden er telkens ingezet? Kan
de minister telkens de rang, hoedanigheid en
gepresteerde uren van de militairen vermelden?
Hoeveel
bedroegen
de
personeelskosten,
bewakingskosten in Zeebrugge, onderhouds- en
herstellingskosten in de haven en tijdens de
rondvaarten van de Quatuor tijdens het jaar 2009?
Hoeveel bedroegen dezelfde kosten voor het
nieuwe jacht van de koning tijdens de jaren 2008 en
2009? Hebben de bemanningsleden specifieke
cursussen moeten volgen? Zo ja, hoeveel
bedroegen de kosten voor elk van deze cursussen?
Werd van al deze bovenvermelde kosten een
terugvordering gevraagd van de Civiele Lijst of heeft
Defensie, of enig ander departement, deze kosten
ten laste genomen?
quelles périodes en 2008 et 2009 a-t-il été fait appel
à du personnel militaire pour fournir l'équipage de
l'actuel yacht privé du roi, l'Alpa ? De combien de
militaires s'est-il agi à chaque fois ? Le ministre
peut-il nous communiquer leurs rang et qualité,
ainsi que le nombre d'heures de prestation ? À
combien se sont élevés pour le Quatuor les frais de
personnel, de surveillance à Zeebrugge, de
maintenance et de réparation dans le port et lors de
voyages en 2009 ? Qu'ont représenté ces frais en
2008 et 2009 pour le nouveau yacht royal ? Les
membres d'équipage ont-ils dû suivre des cours
spécifiques ? Dans l'affirmative, qu'en a-t-il coûté ?
Le remboursement de ces frais a-t-il été demandé à
charge de la liste civile ou ces dépenses ont-elles
été assumées par la Défense ou par un autre
département ?
04.05 Dirk Vijnck (LDD): Kan de minister
bevestigen dat het koninklijke jacht Alpa
ingeschreven is als militair vaartuig? Zo ja, onder
welke registratie is het ingeschreven? Welke
voordelen biedt het inschrijven van het koninklijke
jacht als militair vaartuig? Zijn er financiële of fiscale
voordelen die de koning kan bekomen door het
vaartuig in te schrijven als militair vaartuig?
Factureert men het liggeld voor de havens aan
Defensie? Bekostigt Defensie het onderhoud van de
koninklijke jachten? Kan de minister bevestigen dat
er militairen aan boord van het koninklijke jacht
werken die bezoldigd worden door Defensie?
Werden de loonkosten voor het inzetten van militair
personeel aan boord van de koninklijke jachten ooit
terugbetaald
aan
Defensie?
Werden
deze
loonkosten teruggevorderd bij de Civiele Lijst,
andere departementen of rechtstreeks bij de
koning? Welke overige kosten betaalt Defensie
voor koninklijke jachten? Vordert het departement
die kosten terug bij de Civiele Lijst, bij andere
departementen of rechtstreeks bij de koning?
04.05 Dirk Vijnck (LDD) : Le ministre peut-il
confirmer que le yacht royal Alpa est immatriculé en
tant que navire militaire ? Si c'est le cas, quelle est
son immatriculation ? Quels sont les avantages
d'une immatriculation du yacht royal en tant que
navire militaire ? Le roi peut-il bénéficier
d'avantages financiers ou fiscaux en immatriculant
le navire en tant que bâtiment militaire ? Les frais
d'ancrage dans les ports sont-ils facturés à la
Défense ? La Défense finance-t-elle l'entretien des
yachts royaux ? Le ministre peut-il confirmer que
des militaires, payés par la Défense, travaillent à
bord du yacht royal ? Les frais salariaux du
personnel militaire employé à bord des yachts
royaux seront-ils remboursés à la Défense ? Ces
frais salariaux sont-ils récupérés sur la Liste civile,
auprès d'autres départements ou directement
auprès du roi ? Quels sont les autres frais payés
par la Défense pour les yachts royaux ? Le
département récupère-t-il ces frais sur la Liste
civile, auprès d'autres départements ou directement
auprès du roi ?
04.06 Ludwig Vandenhove (sp.a): De vorige
vraagstellers zijn al uitgebreid ingegaan op de
technische elementen uit mijn vraag.
04.06 Ludwig Vandenhove (sp.a) : Les
précédents interpellateurs ont déjà largement
abordé les éléments techniques de ma question.
04.07 Minister Pieter De Crem (Nederlands): De
aankoop van dit jacht behoort tot de privésfeer van
het staatshoofd.
04.07 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
L'achat de ce yacht relève de la vie privée du chef
de l'État.
(Frans) Het toekennen van een militair kenteken
(A982) aan het schip brengt geen kosten mee voor
Defensie. Het jacht heeft geen ligplaats in
Zeebrugge.
(En français) L'immatriculation militaire du bâtiment
(A982) n'entraîne aucun coût pour la Défense. Le
bateau n'a pas de poste d'amarrage à Zeebrugge.
(Nederlands) Het koninklijke jacht is op 16 januari (En néerlandais) Le yacht royal figure depuis le
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
12
2009 opgenomen op de officiële lijst van de
Belgische zeeschepen en van de vloot van de
marine. Er zijn vier militairen ter beschikking om
prestaties te verrichten aan boord van het jacht,
maar er zijn er maximaal drie gelijktijdig aan boord.
16 janvier 2009 sur la liste officielle des navires de
mer belges et de la flotte de la marine. Quatre
militaires sont mis à la disposition du roi pour
effectuer des prestations sur le yacht mais ils ne
sont jamais plus de trois à bord.
(Frans) De betrokken personeelsleden zijn in
hoofdzaak tewerkgesteld in het actieve kader van
de nationale structuur van Defensie, en voeren dus,
net als de reservemilitairen, maar occasioneel
prestaties uit aan boord van het koninklijke jacht.
De Alpa voert geen opdrachten uit voor Defensie.
(En français) Les membres du personnel concernés
ont une activité principale dans la structure
nationale et n'effectuent, au même titre que les
militaires de réserve, que des prestations
occasionnelles à bord du yacht royal.
L'Alpa n'exécute pas de mission au profit de la
Défense.
(Nederlands) ik laat de commissie een overzicht
bezorgen van de door militairen geleverde
prestaties voor dit en vorig jaar. Die prestaties
worden per dag berekend en niet per uur.
De koning verplaatst zich in binnen- en buitenland
als ons staatshoofd. De federale regering staat dus
in voor zijn persoonlijke veiligheid. Het departement
Defensie speelt daarbij logischerwijs een cruciale
rol.
(En néerlandais) Je communiquerai à la
commission un aperçu des prestations effectuées
par les militaires au cours de cette année et de
l'année précédente. Ces prestations sont calculées
par jour et non par heure.
Le roi se déplace en Belgique et à l'étranger en sa
qualité de chef de notre État. Le gouvernement
fédéral est donc responsable de sa sécurité
personnelle. Il est dès lors logique que le
département de la Défense joue à cet égard un rôle
crucial.
04.08 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
De minister trekt eens te meer de traditionele
paraplu open ter ondersteuning van het koningshuis
en ik betreur dit. Elk debat over de werking van het
koningshuis wordt steeds weer onmogelijk
gemaakt. Mijn partij blijft aandringen op meer
openheid en klaagt de hypocrisie aan van de
koning, met zijn pleidooi op 21 juli voor meer
soberheid enerzijds
en zijn daaropvolgend
koopgedrag - weliswaar in de privésfeer, maar
betaald met belastinggeld, anderzijds. Ik vind dat
een terechtwijzing op zijn plaats is.
04.08 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Le ministre ouvre une fois de plus son traditionnel
parapluie pour soutenir la famille royale. Je le
déplore. Tout débat sur le fonctionnement de la
Maison royale est systématiquement entravé. Mon
parti réclame une plus grande ouverture et dénonce
l'hypocrisie dont le roi fait preuve en préconisant le
21 juillet une plus grande sobriété et en faisant
ensuite des acquisitions, à titre privé sans doute,
mais avec l'argent du contribuable. J'estime qu'un
rappel à l'ordre est indiqué en l'occurrence.
04.09 Denis Ducarme (MR): Het is van belang dat
het Parlement en de bevolking geïnformeerd
worden over de omkadering van het staatshoofd en
de regeringsleden, en dat ze weten welk prijskaartje
daaraan hangt.
Waarom heeft het anderhalve maand geduurd
vooraleer het Paleis duidelijkheid verschafte over
die situatie, waarover we een zomer lang in het
ongewisse verkeerden? Ik zal deze vraag
voorleggen aan de minister van Begroting.
04.09 Denis Ducarme (MR) : Il est important que
le Parlement et la population connaissent
l'encadrement du chef de l'État et des membres de
l'exécutif et de connaître les frais qui y sont liés.
Pourquoi a-t-il fallu un mois et demi au Palais pour
clarifier cette situation, qui est restée dans le vague
tout l'été ? Je reviendrai sur la question auprès du
ministre du Budget.
04.10 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Kan de
commissie hic et nunc een overzicht krijgen van de
kosten voor Landsverdediging?
04.10 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) : La
commission peut-elle obtenir immédiatement un
récapitulatif des coûts pour la Défense nationale ?
04.11 Minister Pieter De Crem (Nederlands): De 04.11 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
13
wedden van het militair personeel dat deel uitmaakt
van het actief kader, blijven betaald door
Landsverdediging en zorgen dus niet voor
bijkomende uitgaven.
Les traitements du personnel militaire appartenant
au cadre actif continuent à être payés par la
Défense nationale et n'occasionnent dès lors
aucune dépense supplémentaire.
(Frans) De vergoedingen stroken met de
weddenschalen in het leger. De reservemilitairen
worden vergoed naargelang van het aantal
wederoproepingsdagen, die ze presteren en aan de
hand
van
weddenschalen
die
voor
die
personeelscategorie gelden.
(En français) Les prestations sont rétribuées
conformément aux barèmes militaires en vigueur et
les militaires de réserve sont rémunérés en fonction
des jours de rappel prestés selon les barèmes
applicables à cette catégorie de personnel.
(Nederlands)
De
brutopersoneelskosten
die
verband houden met prestaties op het koninklijk
jacht, bedragen 34.307 euro voor 2008 en
20.237 euro voor dit jaar. Dit zijn de volledige
kosten.
Er
zijn
geen
onderhouds-
of
bewakingskosten
die
ten
laste
van
Landsverdediging
vallen.
De
militaire
bemanningsleden hebben dit jaar geen specifieke
cursus gevolgd.
(En néerlandais) Les rémunérations brutes
concernant les prestations sur le yacht royal
représentent
34.307 euros
pour
2008
et
20.237 euros pour cette année. Il s'agit du coût
total. Aucun frais d'entretien ou de gardiennage ne
sont à charge de la Défense nationale. Les
militaires de l'équipage n'ont suivi aucun cours
particulier cette année.
04.12 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Ik vind
dat de kosten voor de inzet van militair personeel op
een jacht dat dient voor plezierreizen, niet door de
belastingbetaler moeten worden gedragen. De
koning kan zijn persoonlijke beveiliging toch betalen
met geld uit zijn dotatie. De huidige regeling moet
dringend worden aangepast.
04.12 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!) :
J'estime que les frais liés au personnel militaire
employé sur un yacht destiné à des voyages
d'agrément ne doivent pas être payés par le
contribuable. Sa dotation doit permettre au roi
d'assumer les dépenses liées à sa protection
personnelle. Les règles actuelles doivent être
revues d'urgence.
04.13 Jan Jambon (N-VA): Wanneer is het jacht
de eerste maal in de haven van Zeebrugge
binnengevaren?
04.13 Jan Jambon (N-VA) : Quand le yacht est-il
entré pour la première fois dans le port de
Zeebrugge ?
04.14 Minister Pieter De Crem (Nederlands): Ik laat
die informatie opzoeken.
04.14 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Je vais m'informer à ce sujet.
04.15 Jan Jambon (N-VA): Ik sluit mij aan bij de
repliek van de heer De Vriendt. Het gaat niet op dat
de koning ons allen eerst een geweten wil
schoppen en vlak daarna een luxe-uitgave doet en
ondertussen in de zakken van de belastingbetalers
zit om het personeel op zijn eigen luxejacht te
betalen .
04.15 Jan Jambon (N-VA) : Je m'associe aux
propos de M. De Vriendt. Le roi ne peut pas d'abord
vouloir nous donner une leçon de morale pour
ensuite effectuer une dépense de luxe et puiser
dans les poches du contribuable pour rémunérer le
personnel de son luxueux yacht personnel.
04.16 Dirk Vijnck (LDD): Ook ik sluit mij aan bij de
repliek van de heer De Vriendt.
04.16 Dirk Vijnck (LDD) : Je m'associe également
aux propos de M. De Vriendt.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
05 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de uitrusting van de
Belgische militairen in het kader van ISAF"
(nr. 14669)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "een autobomaanslag
05 Questions jointes de
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "l'équipement des militaires belges dans le
cadre de l'ISAF" (n° 14669)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "un attentat à la voiture piégée impliquant
des militaires belges aux environs de Kunduz"
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
14
tegen Belgische militairen in de omgeving van
Kunduz" (nr. 14678)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
preventieve
maatregelen om meningitisbesmetting bij onze
troepen te voorkomen" (nr. 14679)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
organisatieproblemen in verband met de komst
van twee extra Belgische F-16's naar Kandahar"
(nr. 14683)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de vier Belgische
militairen die gewond zouden zijn geraakt bij een
zelfmoordaanslag in Kabul" (nr. 14707)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de NAVO-luchtaanval
van begin september in het noorden van
Afghanistan" (nr. 14732)
- de heer Dirk Van der Maelen aan de minister van
Landsverdediging over "de Belgische troepen in
Afghanistan" (nr. 14734)
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de Belgische militaire
bijdrage aan ISAF in Afghanistan en de positie
van de Chief of Defense, Generaal Delcour, met
betrekking tot het uitsturen van bijkomende
militairen" (nr. 14774)
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging
over
"de
strategie
in
Afghanistan en de Belgische bijdrage aan ISAF"
(nr. 14776)
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "de Belgische
bijdrage aan operaties in Afghanistan" (nr. 14800)
- de heer Eric Libert aan de minister van
Landsverdediging over "de show of force-
opdrachten met de Belgische F-16's in
Afghanistan" (nr. 14962)
- de heer Bruno Stevenheydens aan de minister
van Landsverdediging over "de vraag van de
Amerikaanse
legerbevelhebber
naar
meer
Amerikaanse troepen in Afghanistan" (nr. 14965)
- de heer Francis Van den Eynde aan de minister
van Landsverdediging over "de verklaringen van
een hogere officier met betrekking tot de
voorbereiding van de Belgische zogenaamde
'special forces' in Afghanistan" (nr. 14982)
- mevrouw Hilde Vautmans aan de minister van
Landsverdediging over "de evaluatie van de
strategie in Afghanistan" (nr. 15000)
- de heer Patrick De Groote aan de minister van
Landsverdediging over "de voorgespiegelde
strategie van Stanley McChrystal in Afghanistan"
(nr. 15003)
- mevrouw Juliette Boulet aan de minister van
Landsverdediging over "de bescherming die de
lichte pantservoertuigen Iveco MLV de Belgische
(n° 14678)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les mesures préventives destinées à éviter la
contagion de la méningite au sein de nos
troupes" (n° 14679)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les problèmes d'organisation relatifs à
l'arrivée de deux F-16 belges supplémentaires à
Kandahar" (n° 14683)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les quatre militaires belges qui auraient été
blessés lors d'un attentat-suicide à Kaboul"
(n° 14707)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "le raid de l'OTAN ce début septembre dans
le nord de l'Afghanistan" (n° 14732)
- M. Dirk Van der Maelen au ministre de la
Défense sur "les troupes belges en Afghanistan"
(n° 14734)
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "la contribution militaire de la Belgique à
l'ISAF en Afghanistan et la position du Chief of
Defense, le général Delcour en ce qui concerne
l'envoi de militaires supplémentaires" (n° 14774)
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "la stratégie menée en Afghanistan et la
contribution de la Belgique à l'ISAF" (n° 14776)
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "la contribution belge à des
opérations en Afghanistan" (n° 14800)
- M. Eric Libert au ministre de la Défense sur "les
démonstrations de force des F-16 belges en
Afghanistan" (n° 14962)
- M. Bruno Stevenheydens au ministre de la
Défense sur "l'appel du commandant de l'armée
américaine en faveur de renforts américains en
Afghanistan" (n° 14965)
- M. Francis Van den Eynde au ministre de la
Défense sur "les déclarations d'un officier
supérieur concernant la préparation des forces
spéciales belges en Afghanistan" (n° 14982)
- Mme Hilde Vautmans au ministre de la Défense
sur "l'évaluation de la stratégie en Afghanistan"
(n° 15000)
- M. Patrick De Groote au ministre de la Défense
sur "la stratégie que Stanley McChrystal a fait
miroiter en Afghanistan" (n° 15003)
- Mme Juliette Boulet au ministre de la Défense
sur "la capacité des blindés légers Iveco MLV à
protéger les militaires belges en Afghanistan"
(n° 15020)
- Mme Brigitte Wiaux au ministre de la Défense
sur "les renforts de troupes en Afghanistan et la
position de la Belgique à cet égard" (n° 15083)
- M. Gerald Kindermans au ministre de la Défense
sur "l'opération de l'ISAF en Afghanistan et le
récent rapport du général américain McChrystal"
(n° 15190)
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
15
militairen in Afghanistan kunnen bieden"
(nr. 15020)
- mevrouw Brigitte Wiaux aan de minister van
Landsverdediging over "de troepenversterking in
Afghanistan en het standpunt van België
hieromtrent" (nr. 15083)
- de heer Gerald Kindermans aan de minister van
Landsverdediging over "de ISAF Operatie in
Afghanistan en het recente rapport van de
Amerikaanse Generaal McChrystal" (nr. 15190)
05.01 Brigitte Wiaux (cdH): Naar aanleiding van
verschillende incidenten in augustus en september
maak ik me zorgen over de situatie van de
Belgische militairen in Afghanistan.
Bij een aanslag met een bomauto nabij Kunduz
werden twee pantservoertuigen beschadigd. Vier
van onze militaire zouden bij een zelfmoordaanslag
op de luchthaven van Kabul gewond zijn. Wat is de
juiste toedracht van die gebeurtenissen en wat zijn
de gevolgen voor onze militairen?
Toen de NAVO in september een raid uitvoerde in
het noorden van het land, gewaagde de pers eerst
van 90 tot 135 burgerdoden, later van een veertigtal
burgerslachtoffers. Ook al waren de Belgen niet bij
die operatie betrokken, heeft de NAVO hier
geblunderd?
De internationale gemeenschap is haar standpunt
omtrent militaire versterking voor de missie in
Afghanistan aan het herzien. Nochtans adviseert de
Amerikaanse generaal McChrystal extra troepen
naar Afghanistan te sturen. Hebt u nadere
informatie over het verzoek dat ons land eventueel
zal krijgen?
05.01 Brigitte Wiaux (cdH) : Plusieurs incidents
survenus en août et en septembre suscitent mon
inquiétude concernant la situation des militaires
belges en Afghanistan.
Un attentat à la voiture piégée près de Kunduz
aurait endommagé deux véhicules blindés. Un
attentat-suicide aurait blessé quatre de nos
militaires à l'aéroport de Kaboul. Dans quelles
circonstances se sont passés ces événements et
avec quelles conséquences pour nos militaires ?
La presse a fait état, lors du raid de l'OTAN dans le
nord du pays en septembre, de 90 à
135 personnes, puis qu'une quarantaine de
personnes civiles qui seraient mortes. Même si les
Belges ne sont pas concernés, s'agit-il d'une
bavure de l'OTAN ?
La communauté internationale est en train de revoir
sa position quant à l'envoi de renforts militaires en
Afghanistan. Pourtant le général américain
McChrystal a recommandé l'envoi de troupes
supplémentaires en Afghanistan. Avez-vous des
précisions sur ce qui pourrait être sollicité auprès de
notre pays ?
Sluit de regering a priori elke bijkomende militaire
bijdrage uit? Wordt er overwogen politieagenten
naar Afghanistan te sturen?
Een Belgische militair werd met symptomen van
hersenvliesontsteking in het Frans militair hospitaal
van Kabul opgenomen en is na zijn repatriëring
naar België overleden. Ik betuig hierbij mijn
medeleven aan zijn nabestaanden. Staan onze
militairen
onder medisch toezicht teneinde
eventuele besmetting te voorkomen?
Bij de aankomst van twee van onze F-16's in
Kandahar zijn er kennelijk ook organisatorische
problemen gerezen. Kan u daar meer uitleg over
verschaffen?
Le gouvernement exclut-il a priori toute contribution
militaire supplémentaire ? L'envoi de policiers est-il
envisagé ?
Un militaire belge présentant les symptômes de la
méningite a été admis à l'hôpital militaire français
de Kaboul, puis il a été rapatrié en Belgique où il est
décédé. Je m'associe à la peine de ses proches.
Nos militaires sont-ils sous surveillance médicale
pour éviter toute contagion éventuelle ?
Il y aurait également eu des problèmes
d'organisation quant à l'arrivée de deux de nos F-16
à Kandahar. Pourriez-vous éclaircir cette situation ?
05.02 Dirk Van der Maelen (sp.a): Het is meer dan
twee maanden geleden dat we nog konden
debatteren over Afghanistan. In andere lSAF-landen
bestaat er een permanente dialoog tussen regering
en Parlement, maar in België is dat niet zo.
05.02 Dirk Van der Maelen (sp.a) : Voilà plus de
deux mois que nous n'avons plus pu débattre de la
situation en Afghanistan. Si le dialogue est
permanent entre le gouvernement et le Parlement
dans d'autres pays de l'ISAF, il ne l'est pas en
Belgique.
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
16
Op 14 juli verklaarde de minister in Humo dat hij
niet akkoord ging met mijn standpunt dat dit een
verloren oorlog is en dat er geen vooruitgang wordt
geboekt tegen de Taliban, wel integendeel. Nu
verklaart
de
Amerikaanse
bevelhebber
in
Afghanistan zelf dat we afstevenen op een
catastrofe en geeft onze minister van Buitenlandse
Zaken toe dat het Parlement meer uitleg moet
krijgen over onze aanwezigheid in Afghanistan. Wij
zijn overigens het enige land van de veertig ISAF-
landen dat daarover geen plenair debat organiseert.
Ik klaag dat opnieuw aan en vraag aan de
Kamervoorzitter opnieuw zo'n debat.
Le 14 juillet, le ministre a afirmé dans Humo qu'il ne
partage d'aucune façon l'opinion de ceux qui
pensent qu'il s'agit d'une guerre perdue et qu'aucun
progrès n'est enregistré dans le combat contre les
Talibans. Aujourd'hui, le général américain en
charge du commandement suprême des forces
militaires en Afghanistan déclare lui-même que l'on
va au-devant d'une catastrophe et notre ministre
des Affaires étrangères admet que le Parlement a
droit à davantage d'explications sur notre présence
là-bas. Nous sommes d'ailleurs le seul pays
membre de l'ISAF à n'avoir pas organisé de débat
en séance plénière sur le sujet. Je dénonce une fois
encore cette lacune et demande au président de la
Chambre de tenir un tel débat.
Generaal
McChrystal
kondigde
belangrijke
strategiewijzigingen aan. Wat zal de impact daarvan
zijn op de Belgische aanwezigheid? De stafchef
generaal Delcour wil niet meer troepen sturen en
generaal Van Caelenberge verklaarde dat zijn
special forces klaar staan. Wie verwoordt hier het
standpunt van Defensie? Of is er helemaal geen
tegenstrijdigheid tussen beide verklaringen? Zal
België meer troepen sturen? McChrystal wil ook
minder luchtaanvallen. Blijven wij dan met zes F-
16's in Afghanistan? Blijven wij in Kandahar?
Le général McChrystal a annoncé d'importants
changements stratégiques. Quelle en sera
l'incidence sur la présence belge ? Le général
Delcour, chef d'état-major, ne veut plus envoyer de
troupes, tandis que le général Van Caelenberge a
déclaré que ses forces spéciales étaient prêtes. Qui
traduit en l'espèce le point de vue de la Défense ?
Ou ne faut-il voir aucune contradiction entre ces
deux positions ? La Belgique enverra-t-elle des
troupes supplémentaires ? Le général McChrystal
entend également réduire le nombre d`attaques
aériennes. Maintiendrons-nous donc six F-16 en
Afghanistan ?
Resterons-nous
stationnés
à
Kandahar ?
05.03 Minister Pieter De Crem (Nederlands): Dat is
zeker.
05.03 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Sans aucun doute.
05.04 Dirk Van der Maelen (sp.a): Zullen de
Belgische militairen meer op het terrein worden
ingezet? Zal België zich terugtrekken, nu andere
landen hun terugtrekking aankondigen?
Aangezien
er
sprake
is
van
massale
verkiezingsfraude bestaat het gevaar dat wij in
Afghanistan 240.000 militairen helpen opleiden die
binnenkort in handen vallen van een corrupt en
onbetrouwbaar regime. Moeten wij daar niet zo snel
mogelijk vertrekken in plaats van een leger op te
leiden voor een bende schurken?
05.04 Dirk Van der Maelen (sp.a) : Les militaires
belges seront-ils davantage déployés sur le terrain ?
La Belgique va-t-elle se retirer, à présent que
d'autres pays annoncent leur retrait ?
Étant donné qu'il est question d'une fraude
électorale massive, nous courons le risque de
participer à la formation de 240.000 militaires
afghans qui tomberont prochainement sous la
coupe d'un régime corrompu et douteux. Ne
devrions-nous pas nous retirer le plus rapidement
possible au lieu de former une armée pour le
compte d'une bande de malfaiteurs ?
05.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Enkele maanden geleden werd afgesproken dat in
de commissie voor de Opvolging van buitenlandse
zendingen alleen zaken zouden besproken worden
waarover discretie nodig is omwille van de
veiligheid, maar dat algemene zaken zoals de
toekomstvisie, de actualiteit en de in Afghanistan te
volgen strategie besproken zouden worden in deze
commissie. Ik stel echter vast dat de minister - die
ons vóór de start van de opvolgingscommissie
05.05 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Voici quelques mois, nous avions convenu de
limiter les débats en commission chargée du Suivi
des missions à l'étranger aux questions qui
requièrent la discrétion pour des motifs de sécurité
et de débattre dans cette commission-ci de
questions générales, comme la vision d'avenir,
l'actualité et la stratégie à adopter en Afghanistan.
Je constate, toutefois, que le ministre ­ qui nous
informait régulièrement avant l'instauration de la
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
17
regelmatig informeerde - nauwelijks initiatief neemt
om onze commissie in te lichten over Afghanistan.
De verkiezingen in Afghanistan werden door de
minister als een kantelmoment aangezien, maar nu
is er sprake van massale fraude. Er is discussie
over de in Afghanistan te volgen strategie. De
Belgische stafchef verklaarde dat hij zich verzet
tegen het sturen van meer troepen. Hij wil een
betere concentratie van de troepen. Wat betekent
dat precies? Wat is het standpunt van de regering,
van de minister en van de stafchef? Welke
wijzigingen komen er inzake getalsterkte en
deelname van onze troepen aan de verschillende
operaties in Afghanistan? De VS-strategie zal
volgens generaal McChrystal worden aangepast.
Die strategie verschilt uiteraard van de ISAF-
strategie, maar toch moet daarmee rekening
worden gehouden. Beschikt de minister over meer
informatie over het eventueel verhogen van de
Amerikaanse aanwezigheid? Kan dit leiden tot een
vraag voor een grotere inzet van de ISAF-landen?
Hoe zal de regering op die mogelijke vraag
reageren?
commission chargée du Suivi ­ prend rarement
l'initiative d'informer notre commission sur la
situation en Afghanistan.
Le ministre considérait les élections afghanes
comme un tournant mais, aujourd'hui, on parle de
fraude massive. La stratégie à suivre dans ce pays
est l'objet d'une controverse. Le chef d'état-major
belge a dit s'opposer à l'envoi de troupes
supplémentaires. Il souhaite une meilleure
concentration
des
troupes.
Qu'entend-on
exactement par-là ? Quelle est la position du
gouvernement, du ministre et du chef d'état-major ?
Quelles modifications seront apportées en ce qui
concerne les effectifs de nos troupes et leur
participation
aux
différentes
opérations
en
Afghanistan ? D'après le général McChrystal, les
États-Unis modifieront leur stratégie. Celle-ci est
évidemment différente de celle de l'ISAF, mais il
convient tout de même d'en tenir compte. Le
ministre en sait-il plus sur un renforcement éventuel
de la présence américaine ? Une participation plus
large pourrait-elle être demandée, en conséquence,
aux pays de l'ISAF ? Comment le gouvernement
répondra-t-il à cette demande, le cas échéant ?
05.06 Éric Libert (MR): Het manoeuvre waarbij de
F-16's op zeer lage hoogte en met hoge snelheid
zijn overgevlogen in het kader van een opdracht ten
behoeve van de NAVO, werd in de pers een show
of force
genoemd. Met zes toestellen is de
Belgische bijdrage thans goed voor een vierde van
de luchtmiddelen die door de NAVO in Afghanistan
worden ingezet.
Hoe valt zo'n show of force te rechtvaardigen?
Hoeveel luchtmiddelen stellen de deelnemende
landen in het kader van de NAVO-aanwezigheid in
Afghanistan respectievelijk ter beschikking? Hoe
lang zullen onze troepen vermoedelijk in
Afghanistan aanwezig blijven?
05.06 Éric Libert (MR) : La presse a qualifié de «
show of force » la manoeuvre qui a consisté pour
les F-16 à effectuer un passage à très basse
altitude et à grande vitesse au profit des troupes de
l'OTAN. Avec six appareils, la contribution de la
Belgique représente désormais un quart des
moyens aériens de l'OTAN en Afghanistan.
Quelle est la justification d'un « show of force » ?
Quelle est la répartition des moyens aériens de
l'OTAN en Afghanistan par pays contributeur et par
nombre d'appareils ? Quelle est la durée
prévisionnelle de la présence de nos troupes en
Afghanistan ?
05.07 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang): In
een radio-interview van 18 september 2009 met
luitenant-generaal Van Caelenberge over de
voorbereiding van de special forces vroeg de
journalist of de Pegasusoefening niet een beetje
een generale repetitie was voor Afghanistan,
waarop de luitenant-generaal antwoordde dat dit
inderdaad een oefening was die zou kunnen
voorbereiden op Afghanistan, maar dat het vooral
een oefening was die een modern conflict
voorbereidde. Op de vraag of het leger ambities had
om deze special forces in te zetten in Afghanistan,
antwoordde hij dat de finaliteit van al onze
eenheden de echte inzet is. Wanneer ze er klaar
voor zijn en er een politiek draagvlak is, kunnen ze
worden ingezet.
05.07 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) :
À l'occasion d'une interview radiophonique réalisée
le 18 septembre 2009 sur la préparation des special
forces
, un journaliste a demandé au lieutenant
général Van Caelenberge si l'exercice Pegasus ne
constituait pas à certains égards une répétition
générale pour l'Afghanistan. Le lieutenant général a
répondu que l'exercice pouvait en effet servir
d'entraînement pour des opérations en Afghanistan
mais qu'il s'agissait essentiellement de manoeuvres
destinées à préparer les troupes à réagir à un conflit
moderne. À la question de savoir si l'armée avait
l'ambition de déployer ces special forces en
Afghanistan, le militaire a répondu que la finalité de
l'ensemble de nos unités consistait à être
mobilisées sur des théâtres d'opérations. Les unités
peuvent être envoyées dès qu'elles sont prêtes et
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
18
Dat zijn geen revolutionaire verklaringen, maar de
journalist in kwestie interpreteerde ze wel als een
mogelijke operatie van de special forces in
Afghanistan. Na de oproep van generaal
McChrystal is de vraag uiteraard of de minister de
special forces zal inzetten om onze luchtmacht in
Afhanistan te begeleiden. Krijgen de special forces
andere opdrachten?
qu'une volonté politique existe en la matière.
Ces déclarations peu spectaculaires ont été
interprétées par le journaliste en question comme
une affirmation de la possibilité d'un envoi des
special forces en Afghanistan. Après l'appel du
général McChrystal, on peut bien évidemment se
demander si le ministre va déployer les forces
spéciales en vue d'assurer l'accompagnement de
notre force aérienne en Afghanistan. Les special
forces
se verront-elles confier d'autres missions ?
05.08 Patrick De Groote (N-VA): Ik hoor sommige
politici al maanden, met allerlei argumenten, zeggen
dat de oorlog in Afghanistan een zinloze oorlog is.
Ik verneem dat de McChrystal-strategie toegepast
zal worden. Dat wil nochtans zeggen dat er meer
troepen naar Afghanistan moeten om de bevolking
te beschermen. De generaal wil naar een echte
bezettingsmacht. De collega's die de generaal
steunen en tegelijkertijd de oorlog voortdurend
verwerpen, begrijp ik niet.
De N-VA was de enige fractie uit de oppositie die de
minister destijds heeft gesteund. Wij geloofden de
minister immers als hij het over OMLT had.
Collega's die er niet bij waren, schoten wel met
scherp op de beslissing. We hebben OMLT-
opleidingen gezien. We zijn naar Grafenwörth
geweest en hebben daar het nut van onze missie
gezien.
Sommige collega's willen met Nederland, Duitsland
en Groot-Brittannië naar een scenario zoeken om
zo snel mogelijk uit Afghanistan te vertrekken en de
Taliban vrij spel te geven. Blijkbaar zijn er partijen
die kunnen leven met een Afghanistan als
operatieplatform voor internationale terroristen, een
vrijhaven voor criminelen, een internationale no go-
zone.
05.08 Patrick De Groote (N-VA) : J'entends
depuis des mois un certain nombre de politiciens
prétendre ­ sur la base d'arguments de toutes
sortes ­ que la guerre en Afghanistan est une
guerre qui n'a pas de sens.
Il me revient à présent que l'on appliquera la
stratégie McChrystal. Cela suppose pourtant l'envoi
de troupes supplémentaires en Afghanistan pour
protéger la population. Le général entend mettre en
place une véritable force d'occupation. Je ne
comprends pas les collègues qui tout en soutenant
le général s'opposent en même temps à la guerre.
La N-VA a été à l'époque le seul groupe
d'opposition à soutenir le ministre. Nous croyions en
effet le ministre à propos des OMLT. Des collègues
qui n'étaient pas présents ont vivement critiqué la
décision. Nous avons assisté à des formations
OMLT. Nous nous sommes rendus à Grafenwörth
et avons pu nous rendre compte de l'utilité de notre
mission.
Certains collègues souhaitent que l'on étudie avec
les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne un
scénario permettant de nous retirer le plus
rapidement possible d'Afghanistan, laissant le
champ libre aux Talibans. Certains partis ne
semblent pas s'inquiéter du fait que l'Afghanistan
pourrait ainsi devenir une base d'opérations pour
des terroristes internationaux, un havre pour les
criminels et une zone « no go » pour la
communauté internationale.
Jaap de Hoop Scheffer heeft het in zijn
afscheidsspeech als NAVO-secretaris-generaal
duidelijk gezegd: als wij niet naar Afghanistan gaan,
komt Afghanistan naar ons.
Het signaal van de CHOD lijkt voor mij, gezien de
timing, eerder een ingestudeerd nummertje van een
of andere kleurvakbond.
Hoe staat de minister tegenover de nieuwe strategie
van generaal McCrystal? Is er al een officiële vraag
van de NAVO naar bijkomende Belgische troepen?
M. Jaap de Hoop Scheffer l'a clairement dit lors de
son discours d'adieu en tant que secrétaire général
de l'OTAN : si nous ne nous rendons pas en
Afghanistan, c'est l'Afghanistan qui viendra à nous.
Vu le moment qu'il a choisi pour s'exprimer, on a le
sentiment que le CHOD s'est livré à un numéro
dûment préparé, inspiré par l'un ou l'autre syndicat
politique.
Que pense le ministre de la nouvelle stratégie du
général
McChrystal ?
L'OTAN
a-t-il
déjà
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
19
Is de Belgische regering bereid die vraag te
onderzoeken of zegt men op voorhand neen? Is de
Belgische regering bereid bijkomende civiele hulp te
leveren?
officiellement sollicité l'envoi de troupes belges
supplémentaires ? Le gouvernement belge est-il
disposé à examiner une telle demande ou y est-il
opposé par avance ? Et est-il prêt à fournir une aide
civile supplémentaire ?
05.09 Juliette Boulet (Ecolo-Groen!): Op
17 september kwamen er zes Italiaanse soldaten bij
een aanslag om het leven. De militairen zaten in
een Iveco MLV. Dat type legervoertuig wordt ook
door het Belgisch leger gebruikt. Voor onze missies
in Afghanistan heeft het leger een voertuig nodig
dat de inzittenden maximaal beschermt tegen
mijnen en geïmproviseerde springtuigen. Wordt dat
type voertuig door onze jongens in Afghanistan
gebruikt? Zo ja, om hoeveel voertuigen gaat het en
bij welke operaties worden ze ingezet? Hoe wordt
de efficiëntie van die lichte pantservoertuigen
getoetst?
05.09 Juliette Boulet (Ecolo-Groen!) : Le
17 septembre, six soldats italiens ont été tués dans
un attentat alors qu'ils occupaient un véhicule Iveco
MLV. Ce type de véhicule est aussi utilisé par
l'armée belge. Nos missions en Afghanistan
nécessitent l'utilisation d'un véhicule offrant une
protection maximale contre les mines et les engins
explosifs improvisés. Ce type de véhicule est-il
utilisé par nos troupes en Afghanistan ? Si oui, en
quel nombre, où et pour quelles opérations ?
Comment l'efficacité de ces blindés légers est-elle
évaluée ?
05.10 Gerald Kindermans (CD&V): In een rapport
schetst generaal McChrystal de situatie in
Afghanistan. Zijn analyse is enigszins anders dan
diegene die door de heer Van der Maelen wordt
geschetst. Noch in zijn rapport, noch in dat van de
VN, wordt gepleit voor de terugtrekking uit
Afghanistan of voor een alternatieve oplossing.
Ik hoor de heer Van der Maelen ook nooit een
alternatief naar voren schuiven. Hij is alleen maar
tegen de missie, wat we al lang weten. Ik nodig hem
uit om het rapport van de Verenigde Naties te lezen,
waarin gepleit wordt voor een versterking van de
lopende processen.
Generaal McChrystal wil de militairen meer tussen
de mensen, wat risicovoller is en de heer Van der
Maelen zal de eerste zijn om daarop kritiek te
geven. Wie pleit voor minder werk van uit de lucht
en meer van op de grond, moet de consequenties
van dat pleidooi aanvaarden.
Zal dit rapport bezorgd worden aan de verschillende
NAVO-landen die actief zijn in Afghanistan en zal
het besproken worden in NAVO-verband of op
Europees niveau? Kan de minister ons zeggen of
een extra bijdrage in Afghanistan budgettair kan en
of een bijdrage noodzakelijk van militaire aard moet
zijn?
05.10 Gerald Kindermans (CD&V) : Le général
McChrystal a brossé dans un rapport le tableau de
la situation en Afghanistan. Son analyse diffère
sensiblement de celle de M. Van der Maelen. Il
n'est plaidé, ni dans son rapport ni dans celui des
Nations Unies, pour un retrait d'Afghanistan ou pour
la mise en oeuvre d'une stratégie de rechange.
M. Van der Maelen ne propose pas davantage de
solution de rechange. Il se borne à se dire opposé à
la mission, ce que nous savons depuis belle lurette.
Je l'invite à lire le rapport des Nations Unies qui se
prononce pour le renforcement des processus en
cours.
Le général McChrystal souhaite que les militaires se
déploient davantage parmi les populations. Cette
option comporte plus de risques, ce que M. Van der
Maelen sera le premier à critiquer. Celui que se
positionne en faveur d'une réduction des missions
aériennes et d'un accroissement des missions au
sol doit en accepter les conséquences.
Ce rapport sera-t-il communiqué aux pays de
l'OTAN dont des troupes sont déployées en
Afghanistan et en sera-t-il débattu dans le cadre de
l'OTAN ou au niveau européen ? Le ministre peut-il
nous dire si un renforcement de notre participation
en Afghanistan est budgétairement envisageable et
si cette participation doit nécessairement revêtir un
caractère militaire ?
05.11 Minister Pieter De Crem (Nederlands):
Vooreerst wil ik hulde brengen aan korporaal
Carraro die in België is overleden aan een ernstige
ziekte die hij in Afghanistan heeft opgelopen.
05.11 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Je tiens tout d'abord à rendre hommage au caporal
Carraro, décédé en Belgique des suites d'une grave
maladie qu'il a contractée en Afghanistan.
(Frans) Alle maatregelen die het Belgische (En français) Toutes les mesures jugées
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
20
medische korps noodzakelijk achtte, werden
genomen, ook voor het detachement in Kabul. Die
maatregelen worden in detail uiteengezet in het
rapport betreffende het overlijden van de korporaal
en
vallen
daarom
onder
het
medische
beroepsgeheim. Informatie dienaangaande werd
verstrekt aan de commissie belast met de opvolging
van de buitenlandse zendingen.
nécessaires par le corps médical belge ont été
prises, y compris envers le détachement à Kaboul.
Le détail de ces mesures fait partie du rapport
concernant le décès du caporal et tombe, dès lors,
sous le secret médical. Des informations à ce sujet
ont été fournies à la commission permanente pour
le Suivi des opérations extérieures.
(Nederlands) In Afghanistan zijn er aanwijzingen
voor een positieve evolutie. De verkiezingen vonden
plaats zonder het aangekondigde bloedbad en de
opkomst was hoopgevend. De opiumproductie op
wereldschaal vermindert dankzij een vermindering
van de papaverteelt met 22 procent en van de
opiumproductie met 10 procent in Afghanistan.
Toch moeten wij waakzaam blijven en het
vertrouwen van de bevolking opbouwen en daarna
versterken.
In deze context heeft de Raad van de NAVO op
25 mei 2009 aan SACEUR gevraagd de
commandant van ISAF, generaal McChrystal, een
evaluatie van de situatie te laten maken.
(En néerlandais) Des signes d'une évolution
positive sont perceptibles en Afghanistan. Les
élections se sont déroulées sans provoquer le bain
de sang annoncé et le taux de participation était
encourageant. La production d'opium à l'échelle
mondiale diminue grâce à la réduction en
Afghanistan de 22 % de la culture du pavot et de
10 % de la production d'opium. Nous devons
toutefois rester vigilants et acquérir, puis renforcer,
la confiance de la population afghane.
C'est dans ce contexte que le Conseil de l'OTAN a
demandé le 25 mai 2009 au SACEUR de charger le
général McChrystal, commandant de l'ISAF, d'une
évaluation de la situation.
(Frans) Die evaluatie van 14 september 2009 wordt
op dit ogenblik geanalyseerd door het militair
comité. De bevelhebber van ISAF pleit voor een
radicale koerswijziging met betrekking tot de
operaties in Afghanistan. Onder de mogelijke
denksporen kan het sturen van extra troepen zeker
niet terzijde worden geschoven. Volgens generaal
McChrystal moeten we vooral onze houding en
modus operandi veranderen als we willen dat de
actie uiteindelijk een succes wordt. Hij benadrukt
dat de missie door de bevolking gesteund moet
worden. Daarom moeten er meer middelen worden
ingezet
voor
de
wederopbouw
van
een
geloofwaardig staatsbestel. We houden al een
pleidooi in die zin sinds onze bijdrage aan de missie
in Afghanistan in januari 2008 werd opgetrokken.
(En français) Cette évaluation du 14 septembre
2009 est en cours d'analyse par le comité militaire.
Le commandant de l'ISAF y plaide pour un
changement significatif dans la conduite des
opérations en Afghanistan. Parmi les pistes
envisagées, l'envoi de renforts n'est certainement
pas à écarter. Selon le général McChrystal, il
importe de changer d'attitude et de mode d'action
pour envisager un succès final. Il met l'accent sur la
nécessité d'avoir l'appui de la population. Plus de
moyens doivent donc être déployés pour la
reconstruction d'une structure étatique crédible, ce
que nous défendons depuis l'augmentation de nos
efforts en Afghanistan en janvier 2008.
(Nederlands) België onderschrijft de strategie van
de NAVO. De voorstellen van generaal McChrystal
moeten besproken worden tussen de bondgenoten.
Na overleg tussen de bondgenoten en met de
andere partijen zullen de Belgische autoriteiten hun
standpunt bepalen.
Vermits er geen enkele vraag is gekomen, is het
voorbarig om over een verhoging van de Belgische
bijdrage te spreken. Komt zo'n vraag er, dan wordt
het Belgische antwoord gecoördineerd met de
betrokken departementen, met de NAVO-partners
en met de internationale gemeenschap.
(En néerlandais) La Belgique se rallie à la stratégie
de l'OTAN. Les propositions du général McChrystal
devront être examinées par les membres de
l'alliance. Après une concertation entre ces derniers
et d'autres parties concernées, les autorités belges
prendront attitude.
Il est prématuré d'envisager un renforcement de la
participation de la Belgique dès lors qu'aucune
demande n'a été formulée. Si une telle demande
devait être faite, la réponse de la Belgique fera
l'objet d'une coordination entre les départements
concernés, les partenaires de l'OTAN et la
communauté internationale.
(Frans) Ik wil eraan herinneren dat de Belgische (En français) Pour rappel, depuis début septembre
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
21
bijdrage aan de ISAF-operaties sinds september
2008 hoofdzakelijk in Kabul geconcentreerd is, waar
ongeveer 320 personen actief zijn. Bovendien
waken onze militairen in het kader van de Force
Protection Company over de goede werking van de
internationale luchthaven KAIA en zijn ze aanwezig
in het hoofdkwartier van de operatie.
2008, la contribution de la Belgique aux opérations
de l'ISAF s'est concrétisée à Kaboul, qui constitue
l'essentiel de notre contribution, soit environ
320 personnes et à KAIA, aéroport international,
dont nos militaires permettent le fonctionnement au
travers de la Force Protection Company et encore
au sein du quartier général de l'opération.
(Nederlands) Een honderdtal militairen is aanwezig
in Kunduz, binnen het Regional Command North
onder Duitse bevelvoering. Zij nemen deel aan een
Provincial Reconstruction Team (PRT) en aan de
coaching van een Afghaans bataljon met een
Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT).
In Kandahar bevindt zich een detachement van
115 militairen ter ondersteuning van onze zes F16's.
(En néerlandais) Nous avons une centaine de
militaires à Kunduz, dans le cadre du Regional
Command North
qui se trouve sous le
commandement de l'Allemagne. Ils participent à un
Provincial Reconstruction Team (PRT) et au
coaching d'un bataillon afghan avec un Operational
Mentoring and Liaison Team
(OMLT). Un
détachement de 115 militaires est déployé à
Kandahar en soutien de nos 6 avions F16's.
(Frans) Wat de toekomstige aanwezigheid van
België in Afghanistan betreft, besliste de Belgische
regering al op 3 april jongstleden, nog vóór de
NAVO-top in Straatsburg-Kehl, om de huidige
bijdrage door te trekken tot eind 2010 en om twee
bijkomende F-16's en ongeveer 25 extra militairen
in te zetten van juli 2009 tot eind 2010.
(En français) En ce qui concerne les prévisions au
sujet de la présence belge en Afghanistan, le 3 avril
dernier déjà, avant le sommet de l'OTAN à
Strasbourg-Kehl, le gouvernement belge avait
décidé que les efforts actuels seraient poursuivis
jusqu'à fin 2010, ainsi que de fournir deux F-16
additionnels
et
environ
25 militaires
supplémentaires de juillet 2009 à fin 2010.
(Nederlands) In 2010 zal België meewerken aan
een tweede OMLT met 35 militairen. Daarnaast
zullen we vier militaire instructeurs naar de
opleidingsscholen van het Afghaanes leger in Mazar
el Sharif en Kabul sturen. Er is dus geen sprake van
de inzet van special forces.
(En néerlandais) En 2010, la Belgique collaborera à
une deuxième OMLT de 35 militaires. Nous
enverrons également quatre instructeurs militaires
dans les écoles de formation de l'armée afghane à
Mazar el Sharif et à Kaboul. Il n'est donc nullement
question de déploiement de forces spéciales.
(Frans) De heer Libert had het over een ­ met een
Engelse term ­ show of force. Van een show is
daarbij uiteraard geen sprake; de bedoeling is te
zorgen voor een zichtbare militaire aanwezigheid.
In verband met de raids van 10 augustus is een
Belgisch OMLT afgereisd naar de Afghaanse
compagnie in Kunduz die door dat team wordt
begeleid,
om
toe
te
zien
op
de
veiligheidsmaatregelen die in de aanloop naar de
verkiezingen werden genomen. Het OMLT
verplaatste zich in een Light Multirole Vehicle (LMV)
en een Multi-Purpose Protected Vehicle (MPPV).
Een wit burgervoertuig is op de Belgische
voertuigen toegereden, waarop de manschappen
de
technieken
ter
bescherming
tegen
zelfmoordaanslagen hebben toegepast. Na de
ontploffing konden de voertuigen op eigen kracht
naar het kantonnement terugkeren.
Geen enkele inzittende raakte gewond. Er werd wel
geringe explosieschade vastgesteld aan de
voertuigen. Het MPPV werd hersteld, het LMV werd
gerepatrieerd
voor
een
diepgaander
(En français) M. Libert a fait allusion à la notion
traduite en anglais par « show of force ». Bien
entendu, il ne s'agit pas ici de show mais bien
d'assurer la visibilité de la présence militaire.
S'agissant des raids, le 10 août, une équipe de
mentors belges s'est rendue auprès de la
compagnie afghane qu'elle encadre dans la région
de Kunduz, circulant à l'intérieur d'un Light Multirole
Vehicle
(LMV) et d'un Multi-Purpose Protected
Vehicle
(MPPV), afin de surveiller le dispositif de
sécurisation des activités préélectorales.
Un véhicule civil de couleur blanche est apparu en
face des véhicules belges, qui ont appliqué les
techniques de protection contre les attaques-
suicides et ont pu rentrer par leurs propres moyens
au cantonnement après l'explosion.
Aucun passager n'a été blessé. Seuls quelques
dégâts liés à l'explosion ont été constatés sur les
véhicules. Le MPPV a été réparé et le LMV a été
rapatrié pour un examen plus approfondi des
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
22
schadeonderzoek,
conform
de
vigerende
procedures.
dommages, comme le prévoient les procédures
d'application.
(Nederlands) Het onderzoek door de ISAF over de
raid van NAVO-vliegtuigen in de omgeving van
Kunduz begin september is nog aan de gang.
Vrachtwagens zijn toen in een bombardement
terechtgekomen.
(En néerlandais) L'enquête de la FISA à propos du
raid mené par des avions de l'OTAN dans la région
de Kunduz début septembre est toujours en cours.
Des camions s'étaient alors retrouvés au milieu
d'un bombardement.
(Frans) Wat de zelfmoordaanslag van 8 september
in Kabul betreft: op die dag bood een colonne
Amerikaanse voertuigen zich omstreeks 8.30 uur
aan het Vehicle checkpoint van de luchthaven van
Kabul aan. Een onbekende terreinwagen wrong zich
tussen de twee militaire voertuigen.
(En français) À propos de l'attentat-suicide du
8 septembre à Kaboul : ce jour-là, une colonne de
véhicules américains s'est présentée vers 08 h 30
au Vehicle checkpoint de l'aéroport de Kaboul. Un
véhicule 4x4 inconnu s'est alors immiscé entre les
deux véhicules militaires.
(Nederlands) Op dat ogenblik bracht de chauffeur
van dat voertuig zijn lading tot ontploffing. Terwijl
het voertuig in brand stond, was er nog een tweede
ontploffing, waarschijnlijk door de aanwezigheid van
handgranaten. Vier Afghaanse burgers kwamen om
het leven en veertien Afghaanse en vijf
Amerikaanse burgers raakten gewond. Drie
Amerikaanse en vijf Belgische militairen raakten
lichtgewond, waarvan een Belg scherven in de hals
en de nek kreeg en de anderen trommelvliesschade
hebben opgelopen. De met scherven geraakte
militair werd onmiddellijk overgebracht naar het
Franse hospitaal en werd geopereerd.
(En néerlandais) À ce moment-là, le chauffeur de
ce véhicule a fait exploser son chargement. Alors
que le véhicule était en feu, une deuxième
explosion s'est produite, sans doute provoquée par
la présence de grenades à main. Quatre citoyens
afghans ont perdu la vie cependant que quatorze
citoyens afghans et cinq américains ont été blessés.
Trois militaires américains et cinq militaires belges
ont été légèrement blessés : un Belge a été touché
par des éclats dans le cou et à la nuque et les
autres ont subi des lésions au tympan. Le militaire
touché par les éclats a immédiatement été transféré
à l'hôpital français et a subi une intervention.
(Frans) Diezelfde dag omstreeks 15 uur mocht hij
de intensive care verlaten. Nadien werd hij naar
België gerepatrieerd.
Mevrouw Wiaux, u vraagt me of het a priori
uitgesloten is dat er Belgische politieagenten naar
Afghanistan worden gestuurd. Ik stel voor dat u die
vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken
stelt.
Bij de overbrenging van F-16's naar Afghanistan is
er altijd air-to-air refueling nodig. Het feit dat er in
vier F-16's wordt voorzien terwijl er slechts twee
F-16's daadwerkelijk naar de eindbestemming
vliegen, behoort tot de normale procedures die
gelden bij air-to-air refueling.
Mijnheer Libert, onze zestien F-16's maken deel uit
van een vloot van 33 gevechtsvliegtuigen die de
NAVO-lidstaten momenteel ter beschikking stellen
van ISAF. Hun deelname wordt door al onze
partners gewaardeerd. De show of force maakt het
leeuwendeel uit van hun opdracht.
Mevrouw Boulet heeft vragen over het materieel en
de postbezorging. We beschikken momenteel over
23 MPPV's in Kabul en acht in Kunduz; tien van
onze LMV's worden gebruikt in Kabul en 24 in
Kunduz. Die twee voertuigtypes voldoen aan de
internationale beschermingsnormen. De kwaliteit
van hun ontwerp is algemeen erkend. Ze worden
(En français) Le même jour, vers 15 heures, il a pu
quitter les soins intensifs. Depuis, il a été rapatrié en
Belgique.
Madame Wiaux, vous me demandez si l'envoi
d'agents de police belges en Afghanistan est a priori
exclu. Je vous suggère de poser cette question à
ma collègue de l'Intérieur.
Pour le transfert des F-16 vers l'Afghanistan, un
ravitaillement en vol est toujours nécessaire. Le fait
qu'il y ait 4 F-16 prévus pour 2 qui arrivent à
destination relève des procédures normales en
vigueur lors du ravitaillement aérien.
En réponse à M. Libert, je préciserai que nos seize
F-16 font partie d'une flotte de 33 avions de combat
que les États membres de l'OTAN mettent
actuellement à disposition de l'ISAF. Leur
engagement est unanimement apprécié par nos
partenaires. Le show of force constitue l'essentiel
de leurs interventions.
Mme Boulet s'interroge sur le matériel et la
distribution
du
courrier.
Nous
disposons
actuellement de 23 MPPV à Kaboul et de 8 à
Kunduz ; 10 de nos LMV sont en service à Kaboul
et 24 à Kunduz. Ces deux types de véhicule
répondent aux normes de protection internationales.
La qualité de leur conception est unanimement
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
23
vooral ingezet als commando- en liaisonvoertuigen
of om gespecialiseerde eenheden te vervoeren. De
LMV's zijn van hetzelfde type als de voertuigen die
door het Italiaanse leger worden gebruikt. De
Italiaanse modellen hebben echter een dakluik,
waarlangs de dodelijke schokgolf bij de aanslag in
de getroffen voertuigen is binnengedrongen.
reconnue. Ces véhicules sont essentiellement
utilisés à des fins de commandement, de liaison ou
de transport d'équipes spécialisées. Les LMV sont
du même type que ceux utilisés par le contingent
italien. Cependant, les modèles italiens disposent
d'une trappe de toit, par laquelle l'onde de choc
mortelle a pénétré dans les véhicules touchés lors
de l'attentat.
Wat het tenue betreft, beschikken de Belgische
militairen over een uitrusting die aangepast is aan
de
klimatologische
en
geografische
omstandigheden.
Hun schoenen beantwoorden aan de specifieke
vereisten voor het operatietoneel in Afghanistan,
zowel voor de zomer als voor de winter. Defensie
volgt trouwens alle technologische ontwikkelingen
op het vlak van persoonlijke uitrusting.
S'agissant de leur tenue, les militaires belges
disposent
de
l'équipement
adapté
aux
circonstances climatologiques et géographiques.
Leurs chaussures répondent aux exigences
spécifiques du théâtre d'opération en Afghanistan,
aussi bien en été qu'en hiver. La Défense suit
d'ailleurs chaque évolution technologique dans le
domaine de l'équipement personnel.
(Nederlands) Wekelijks wordt de post bedeeld naar
alle detachementen in Afghanistan met een militaire
vlucht. Defensie test al enkele weken een betere
opvolgingsmethode van de postzakken, die een
doeltreffender
gebruik
van
de
lokale
transportmiddelen zou moeten garanderen.
Het dossier Afghanistan zal het voorwerp uitmaken
van veel vergaderingen op Europees niveau, op de
informele top van de ministers van Defensie in
Bratislava, op de GARC en op de donorconferentie
midden december 2009 in Parijs.
De civiele middelen die België ter beschikking stelt
voor civiel opbouwwerk zijn verdrievoudigd. Samen
met mijn collega's van Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking wordt hard gewerkt om
een en ander zo vlug mogelijk te implementeren.
(En néerlandais) Chaque semaine, un vol militaire
apporte le courrier aux différents détachements
déployés en Afghanistan. Depuis quelques
semaines, la Défense teste une méthode de suivi
des sacs postaux plus performante, censée garantir
un usage plus efficace des moyens de transport
locaux.
Le dossier de l'Afghanistan sera l'objet de multiples
réunions à l'échelon européen, lors du sommet
informel des ministres de la Défense à Bratislava,
au GARC et à la conférence des pays donateurs à
la mi-décembre 2009 à Paris.
Les moyens civils mis à la disposition de la
construction civile par la Belgique ont été triplés.
Avec mes collègues des Affaires étrangères et de la
Coopération au développement, nous nous
employons à faire en sorte que tout soit mis en
oeuvre le plus rapidement possible.
05.12 Dirk Van der Maelen (sp.a): Er is echt nood
aan een breed parlementair debat. We moeten
duidelijk maken waarom we in Afghanistan zijn en
wat onze nationale belangen zijn. Zo zeggen alle
specialisten dat men terrorisme moet bevechten via
politie en inlichtingen in eigen land. Bij de laatste
grote verijdelde aanslag in Groot-Brittannië werden
zes Britten met een moslimachtergrond opgepakt
die geen enkele link hadden met Afghanistan. Het is
dus onzin om te verklaren dat we ginder bezig zijn
met de bestrijding van het terrorisme.
Ik heb de voorbije achttien maanden in de debatten
met de heer De Crem telkens gezegd dat de
Taliban terrein winnen. Hij heeft me zelfs een
05.12 Dirk Van der Maelen (sp.a) : La question
doit absolument faire l'objet d'un large débat
parlementaire. Nous devons dire clairement
pourquoi nous sommes en Afghanistan et où se
situent nos intérêts nationaux. C'est ainsi que tous
les spécialistes affirment qu'il faut combattre le
terrorisme par le biais des services de police et de
renseignements nationaux. Lors du dernier grand
attentat avorté en Grande-Bretagne, les six
ressortissants britanniques avec des antécédents
musulmans qui ont été arrêtés n'avaient aucun lien
avec l'Afghanistan. Cela n'a donc aucun sens de
prétendre que nous luttons en Afghanistan contre le
terrorisme.
Durant les dix-huit mois écoulés, j'ai toujours
affirmé lors des débats avec M. De Crem que les
Talibans étaient occupés à gagner du terrain. Il m'a
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
24
taliban genoemd. Hij zei altijd dat we goed bezig
zijn. De analyse van McCrystal spreekt dit tegen.
Heeft de heer Van den Eynde even goed naar de
commandant geluisterd als naar generaal Van
Caelenberge? Hij zei woordelijk dat het nu een
oefening betreft in EU-verband, maar dat de
volgende stap in Afghanistan in NAVO-verband zou
zijn. Ik ben dus niet naïef. In het McCrystal-plan
neemt men als optie dat men terugkomt van het
permanent bezetten van het terrein in niet-
dichtbevolkte gebieden. Men wil zich terugtrekken in
de bevolkte gebieden.
lui-même qualifié de Taliban. Il a toujours affirmé
que nous faisions oeuvre utile en Afghanistan.
L'analyse du général McCrystal est en contradiction
avec ce discours.
M. Van den Eynde a-t-il écouté aussi attentivement
le commandant qu'il ne l'a fait pour le général Van
Caelenberge ? Celui-ci a dit textuellement qu'il
s'agissait aujourd'hui d'un exercice dans le cadre de
l'UE mais que la prochaine étape en Afghanistan se
ferait dans le cadre de l'OTAN. Je ne suis pas naïf.
Le plan McCrystal prévoit la fin de l'occupation
permanente du terrain dans des zones faiblement
peuplées pour se concentrer sur les zones plus
densément peuplées.
Laten we dus voorzichtig zijn. Ik herinner maar aan
de discussie over de OMLT's. Op een bepaald
ogenblik stelden we vast dat de troepen van de
landmacht mee op het terrein gingen met de
Afghaanse troepen die ze aan het opleiden waren.
Als generaals publiek aankondigen dat ze klaar zijn
om naar Afghanistan te gaan, zit daar een strategie
achter.
La prudence est de mise. Je me souviens de la
discussion sur les OMLT. À un moment donné,
nous avons constaté que les troupes de la force
terrestre accompagnaient sur le terrain les troupes
afghanes dont elles assuraient la formation. Quand
des généraux déclarent publiquement qu'ils sont
prêts à se rendre en Afghanistan, cela cache une
stratégie.
05.13 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
De discussie gaat er niet over of we de mensen
ginder in de steek zullen laten, hoewel ook wij er
voorstander van zijn om de Afghanen een betere
toekomst te bieden. De discussie moet gaan over
de omgang met de negatieve evolutie van dit
langlopende conflict. Hoe gaan we om met het
verschil in visie van de bondgenoten? Ik wil hier,
hopelijk binnenkort, de verdere evolutie van de visie
van generaal McCrystal besproken zien. Hoe is dat
tussen de bondgenoten besproken?
05.13 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
La question n'est pas de savoir si nous allons
laisser tomber les Afghans, bien que nous
préconisions aussi de leur offrir un meilleur avenir.
Le débat doit porter sur la réponse à apporter à ce
conflit de longue durée. Comment réagirons-nous
aux divergences entre les alliés ? Je demande que
notre commission discute dans les meilleurs délais
de l'évolution future de la vision du général
McChrystal. Comment les alliés en ont-ils débattu ?
05.14 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang):
Ik wil de heer Van der Maelen zeggen dat het de
gewoonte is om vragen waarop men een antwoord
wil, aan de minister te stellen in plaats van ze met
veel poeha te lanceren op de VRT. Vandaar dat ik
de vraag dan maar heb gesteld.
Verder lijkt het mij normaal dat bij militaire
oefeningen de lopende oorlog als referentie worden
genomen.
Ik deel het optimisme van de minister niet. Ik geloof
wel dat men het terrorisme in Afghanistan bestrijdt,
want terrorisme kan niet leven zonder logistieke
basis. Alleen heeft sinds Alexander De Grote nooit
iemand een oorlog gewonnen in Afghanistan. Dat
komt door het terrein en ook door het feit dat
beschaafde naties zich terecht aan regels moeten
houden, die door terroristen vlotjes aan hun laars
worden gelapt. Dat heeft gespeeld in bijna elke
oorlog sinds 1945. Ik verwijt het deze regering niet,
05.14 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) :
Je rappelle à M. Van der Maelen qu'il est d'usage
d'adresser au ministre les questions auxquelles ont
souhaite obtenir une réponse, plutôt que de les
formuler avec véhémence à la VRT. C'est pourquoi
je me suis résolu à poser la question.
Pour le surplus, il me paraît normal que lors
d'exercices militaires, la guerre en cours serve de
référence.
Je ne partage pas l`optimisme du ministre. Je crois
à la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, car le
terrorisme ne peut se passer de base logistique.
Seulement, nul n'a plus gagné la moindre guerre en
Afghanistan depuis Alexandre le Grand en raison
de la nature du terrain mais également parce que
les nations civilisées doivent - à juste titre - se
conformer à des règles dont les terroristes se
fichent éperdument. Cette réalité a joué dans la
plupart des guerres qui ont sévi depuis 1945. Je
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
25
maar de vorige, die gesteund door onder meer de
heer Van der Maelen, troepen heeft gestuurd.
reproche non pas à l'actuel gouvernement mais au
précédent d'avoir envoyé des troupes, avec le
soutien, entre autres, de M. Van der Maelen.
05.15 Patrick De Groote (N-VA): De secretaris-
generaal van de NAVO zei dat "als wij niet naar
Afghanistan gaan, Afghanistan dan naar ons komt".
Bedoeld wordt het internationaal terrorisme dat
vanuit Brussel aanslagen plant in de rest van
Europa en de wereld. Ik stel vast dat de minister die
uitspraak enigszins heeft overgenomen. Veel
specialisten beweren dat deze periode cruciaal is.
Moeten we dan nu onze jongens naar huis halen?
Zullen we in plaats van militairen burgers sturen om
de overheid in Afghanistan te leren wat goed
bestuur is? Zullen we landbouwdeskundigen sturen
om de boeren te helpen? Of moet Afghanistan zijn
eigen weg gaan en de Taliban er weer aan de
macht komen?
05.15 Patrick De Groote (N-VA) : Le secrétaire
général de l'OTAN a déclaré que « si nous n'allons
pas en Afghanistan, l'Afghanistan viendra à nous ».
Il évoquait en ces termes le terrorisme international
qui, au départ de Bruxelles, planifie des attentats
dans le reste de l'Europe et du monde. Je constate
que le ministre a, en partie, repris cette déclaration.
De nombreux spécialistes affirment que nous
sommes à un tournant crucial. Est-il opportun, dans
ces conditions, de rapatrier nos soldats ? Allons-
nous envoyer des civils pour remplacer les militaires
pour apprendre la bonne gouvernance au
gouvernement afghan ? Allons-nous envoyer des
agronomes pour aider les agriculteurs ? Ou
l'Afghanistan doit-il être livré à lui-même et les
Talibans reprendre le pouvoir ?
05.16 Gerald Kindermans (CD&V): De situatie is
erg complex. We moeten voorzichtig en
genuanceerd oordelen. Ik stel vast dat slechts een
kleine minderheid onze troepen weg wil uit
Afghanistan.
05.16 Gerald Kindermans (CD&V) : La situation
est extrêmement complexe. Notre jugement doit
être prudent et nuancé. Je constate que seule une
petite minorité réclame le retour de nos troupes
d'Afghanistan.
In een VN-rapport somt ISAF generaal-majoor de
Kruijf drie redenen op om in Afghanistan te blijven:
het mag nooit meer een basis worden voor
terreuraanslagen, we moeten dit land na dertig
verschrikkelijke jaren een nieuwe toekomst
bezorgen en we moeten de mensenrechten uit puur
principe verdedigen. Ik durf de horror niet
voorspellen die dreigt als we ons zouden
terugtrekken, maar dat is geen reden om onze
aanwezigheid niet ter discussie te stellen of om niet
na te denken over de te volgen strategie. We
moeten daarover een eerlijk debat voeren. Het is
hypocriet om nu vroeger ingenomen standpunten te
herroepen uit puur politiek opportunisme.
Dans un rapport de l'ONU, le général-major de
Kruijf, de l'ISAF, énumère trois raisons pour rester
en Afghanistan : ce pays ne doit plus jamais être
une base de préparation d'attentats terroristes,
nous devons lui forger un nouvel avenir après trente
années d'horreur et nous devons défendre, par
principe, les droits de l'homme. Si je n'ose imaginer
le carnage dans l'hypothèse d'un retrait, cette vision
des choses ne doit cependant pas nous empêcher
de remettre en question notre présence ni de
réfléchir à la stratégie la plus idoine. Nous devons
mener un débat honnête en la matière. Il serait
hypocrite de recycler à présent, par pur
opportunisme politique, des positions défendues
dans le passé.
05.17 Dirk Van der Maelen (sp.a): Ik vraag om het
debat intellectueel eerlijk te voeren. De meerderheid
weigert een breed plenair debat waarin de fracties
echt met elkaar in discussie kunnen gaan. Ik
aanvaard
de
verantwoordelijkheid
voor
de
beslissingen van de vorige paarse regeringen. Bij
de start van de regering Leterme I was de situatie
als volgt: er waren 250 tot maximaal 300 Belgische
militairen in Kaboel, waar we de Duitse ISAF-
soldaten bijstonden.
05.17 Dirk Van der Maelen (sp.a) : Je voudrais
que chacun fasse preuve de la plus grande
honnêteté intellectuelle dans le cadre de ce débat.
La majorité refuse d'organiser un débat plus large
en séance plénière au cours duquel les différents
groupes pourraient échanger leurs points de vue
respectifs. J'accepte la responsabilité des décisions
qui
ont
été
prises
par
les
précédents
gouvernements de coalition violette. Au début du
gouvernement Leterme I, 250 à 300 de nos
militaires étaient déployés à Kaboul pour y seconder
les soldats allemands de l'ISAF.
Het was toen al duidelijk dat het nooit goed kon
aflopen in Afghanistan. Het was een foute
Il était déjà évident alors que l'issue ne pouvait être
favorable en Afghanistan. La décision de renforcer
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
26
beslissing om de militaire aanwezigheid daar nog
op te drijven. Wij hebben F-16's gestuurd. Deze
operatie die tot niets leidt, kost in 2009 65 miljoen
euro.
Als men werkelijk het internationaal terrorisme
bestrijdt, zal men dan ook legers sturen naar Sudan
en Somalië? Ook volgens vicepresident Biden is het
niet verstandig om meer troepen naar Afghanistan
te sturen, maar moet er integendeel nagedacht
worden over een veel grondiger strategiewissel met
minder troepen in Afghanistan.
encore notre présence militaire sur place a été une
erreur. Nous avons envoyé des F-16's. Cette
opération, qui n'a pas porté de fruits, aura coûté
65 millions d'euros en 2009.
S'il s'agit véritablement de réprimer le terrorisme
international, va-t-on aussi envoyer des troupes au
Soudan et en Somalie ? Le vice-président Biden
estime lui aussi qu'il est vain d'envoyer davantage
de troupes en Afghanistan et qu'il faut, tout au
contraire, songer à revoir beaucoup plus
fondamentalement la stratégie pour déployer moins
de militaires.
05.18 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang):
Joe Biden heeft dat gezegd, maar president Obama
heeft aangekondigd dat hij meer troepen zou
sturen.
Ik betwist niet dat we toen in Kabul zaten, maar een
ervaren politicus moet weten dat als men zijn
handen in een radarwerk steekt, men altijd verder
draait dan gepland. Het was naïef te denken dat
onze participatie aan dat soort van operaties alleen
zou dienen om wat te patrouilleren op de luchthaven
van Kabul.
05.18 Francis Van den Eynde (Vlaams Belang) :
Joe Biden s'est exprimé en ce sens mais le
président Obama a annoncé l'envoi de troupes
supplémentaires.
Je ne conteste nullement que nous étions à Kaboul
à ce moment-là mais qui met le doigt dans
l'engrenage doit savoir qu'il va aller plus qu'il ne le
pensait. Il fallait être naïf pour croire que notre
participation à des opérations de ce type se
limiterait à quelques patrouilles sur l'aéroport de
Kaboul.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
06 Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister van Landsverdediging over "het
overvliegen van de Noordzee in augustus 2009"
(nr. 14680)
06 Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre
de la Défense sur "le survol de la mer du Nord en
août 2009" (n° 14680)
06.01 Brigitte Wiaux (cdH): Aan de hand van de
beelden van de UAV's (Unmanned Aerial Vehicle),
die sinds begin augustus 2009 boven de Noordzee
patrouilleren,
worden
illegale
activiteiten
opgespoord. De beelden worden aan het Maritiem
Informatie
Kruispunt
(MIK)
in
Zeebrugge
doorgezonden.
Hoeveel UAV's worden er ingezet en hoeveel
militairen zijn er daarbij nodig? Wat is de
doelstelling van de opdracht en in welk kader is
deze ingebed? Wat zijn de resultaten? Wat is de rol
van het MIK? Wat gebeurt er met de gemaakte en
de aan het MIK bezorgde beelden?
06.01 Brigitte Wiaux (cdH) : Les images captées
par les UAV (Unmanned Aerial Vehicle) survolant la
mer du Nord depuis début août 2009, afin de
détecter des activités illégales, sont transmises au
Carrefour d'informations maritimes (CIM) de
Zeebrugge.
Combien d'UAV sont-ils déployés et combien de
militaires sont-ils nécessaires pour ce faire ? Quel
est l'objectif de leur mission et dans quel cadre
s'effectue-t-elle ? Quels sont les résultats obtenus ?
Quel est le rôle du CIM ? Que fait-on des images
récoltées et transmises ?
06.02 Minister Pieter De Crem (Frans): Er werden
vier UAV's ingezet. Daarvoor werden er dertig
militairen van de basis van Koksijde gemobiliseerd.
In het kader van de voorbereiding van de eind
september geplande nationale evaluatie heeft het
80
e
UAV-squadron vluchten uitgevoerd over land en
over zee; een deel van die vluchten had tot doel
vervuiling op zee op te sporen, met toepassing van
het
protocol
dat
Defensie
en
de
FOD
Volksgezondheid hebben gesloten. Het UAV-
06.02 Pieter De Crem, ministre: (en français) :
Quatre UAV ont été déployés, ce qui a requis trente
militaires de la base de Koksijde. Le 80
e
squadron
UAV a effectué, dans le cadre de la préparation de
l'évaluation nationale planifiée fin septembre, des
vols terrestres et maritimes, dont une partie
consistait en la recherche de pollutions en mer, en
application du protocole signé entre la Défense et le
SPF Santé publique. En appui au CIM, 278 bateaux
ont été inspectés, au cours de 103 heures de vol.
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
27
squadron heeft 103 vluchturen op de teller, en ter
ondersteuning van het MIK werden er 278 schepen
geïnspecteerd.
Het MIK stuurt de informatie door ter aanvulling van
de rapporten van het DG Leefmilieu.
In het kader van het protocol dat Defensie en de
FOD Justitie in 2003 sloten, nam één UAV deel aan
de zoektocht naar een vermist kind.
Le CIM assure la transmission des informations afin
de compléter les rapports à la DG Environnement.
Un UAV a pris part à la recherche d'un enfant
disparu, dans le cadre du protocole de 2003 entre la
Défense et le SPF Justice.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
07 Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister van Landsverdediging over "het
verkeersongeval in Libanon waarbij drie
militairen gewond werden" (nr. 14681)
07 Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre
de la Défense sur "trois militaires blessés au
Liban au cours d'un accident de la circulation"
(n° 14681)
07.01 Brigitte Wiaux (cdH): Op 12 augustus 2009
zouden drie Belgische militairen gewond geraakt
zijn bij een verkeersongeval met hun gepantserd
wielvoertuig. Kan u ons nadere informatie
verschaffen over de gezondheidstoestand van die
militairen en de omstandigheden van het ongeval?
07.01 Brigitte Wiaux (cdH) : Le 12 août 2009, trois
militaires belges auraient été blessés au cours d'un
accident de la circulation avec leur véhicule blindé à
roues. Pouvez-vous préciser l'état de santé de ces
personnes et les circonstances de l'accident ?
07.02 Minister Pieter De Crem (Frans): Op
12 augustus 2009 was een LMV (Light Multirole
Vehicle
) onderweg van Saïda naar Tibnin met aan
boord één chauffeur en twee vrijwilligers. Er viel een
plaat van een vrachtwagen die net voor het
pantservoertuig reed. De chauffeur week uit om het
obstakel te vermijden en verloor daarbij de controle
over het stuur. Het voertuig sloeg drie keer over de
kop en bleef op het dak liggen. De inzittenden, die
bij bewustzijn waren, werden door het Libanese
Rode kruis overgebracht naar het universitaire
ziekenhuis van Saïda. Eén militair was ongedeerd,
de tweede had een lichte verwonding aan zijn oor
en een contractuur van een rugspier. De derde
werd gerepatrieerd met een heupfractuur en diverse
kneuzingen. Hij werd opgenomen in het militair
ziekenhuis Koningin Astrid en verbleef daar van
16 augustus tot 11 september.
07.02 Pieter De Crem, ministre (en français) : Le
12 août 2009, un véhicule de type Light Multirole
rentrait de Saïda en direction de Tibnin avec à son
bord un chauffeur et deux volontaires. Une plaque
est tombée d'un camion juste devant le véhicule
militaire. Le chauffeur a braqué pour éviter
l'obstacle, ce qui lui a fait perdre le contrôle de son
véhicule. Celui-ci s'est retrouvé sur le toit après
avoir effectué trois tonneaux. Les occupants ont été
évacués, conscients, par la Croix Rouge libanaise
vers l'hôpital universitaire de Saïda. Un militaire n'a
pas été blessé, un autre a subi une légère blessure
à l'oreille et une contracture d'un muscle du dos. Le
troisième a été rapatrié, victime d'une fracture de la
hanche et de contusions diverses. Il a été pris en
charge à l'hôpital militaire Reine Astrid où il a
séjourné du 16 août au 11 septembre.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
08 Vraag van mevrouw Brigitte Wiaux aan de
minister van Landsverdediging over "het verlies
van een oefenbom van een Belgische F-16"
(nr. 14682)
08 Question de Mme Brigitte Wiaux au ministre
de la Défense sur "la perte d'une bombe
d'entraînement par un F-16 belge" (n° 14682)
08.01 Brigitte Wiaux (cdH): Eind juli zou een F-16
tijdens een vlucht in de buurt van het Duitse
Cloppenburg in Nedersaksen een oefenbom
verloren hebben. Het leger zou nog steeds op zoek
zijn naar die bom, die 50 cm lang is en 4 kg weegt.
Kan u een en ander nader toelichten?
08.01 Brigitte Wiaux (cdH) : Fin juillet, un F-16
aurait perdu une bombe d'entraînement lors d'un
vol en Allemagne dans les environs de Cloppenburg
en Basse-Saxe. L'armée serait à la recherche de
cette bombe longue de 50 cm et pesant 4 kg. Qu'en
est-il exactement ?
08.02 Minister Pieter De Crem (Frans): Op 20 juli
2009 heeft een Belgische F-16 per vergissing
08.02 Pieter De Crem, ministre (en français) : Le
20 juillet 2009, un F-16 belge a, par erreur, largué
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
28
oefenmunitie gedropt in de buurt van Lastrup, in
Noord-Duitsland.
De piloot had een oefenaanval ingezet op een
onbewoond gronddoel. Met die oefening wilde men
het afwerpen van een bom simuleren, maar ten
gevolge van een verkeerde manipulatie van de
bedieningsinstrumenten in het vliegtuig is de
oefenbom losgekomen. De piloot heeft de
vergissing onmiddellijk gemerkt. Hij heeft de
geplande vlucht onderbroken en getracht visueel
vast te stellen waar de bom was ingeslagen.
Na de landing werden de Duitse nationale
autoriteiten onverwijld op de hoogte gebracht. Op
grond van de video-opnames werd de nodige
informatie ingezameld om het inslagpunt terug te
vinden. Die gegevens werden aan de Duitse
autoriteiten bezorgd. Volgens het officiële antwoord
van de Duitse minister van Landsverdediging werd
het projectiel nog niet teruggevonden. Er werd geen
schade gemeld.
Op grond van de lessen die uit dit incident werden
getrokken, zal er een herziening volgen van de
regels en procedures met betrekking tot
gesimuleerde aanvallen met oefenmunitie aan
boord.
une munition d'exercice dans le voisinage de
Lastrup, dans le Nord de l'Allemagne.
Le pilote a lancé une attaque d'entraînement sur
une cible inhabitée au sol. Le but de cet exercice
était de simuler le largage de la bombe mais, suite
à une erreur de manipulation de la commande à
bord de l'avion, la bombe d'exercice s'est détachée.
Le pilote s'est immédiatement rendu compte de
l'erreur, a interrompu la navigation planifiée et a
tenté d'identifier visuellement la zone d'impact.
Après l'atterrissage, les autorités nationales
allemandes ont immédiatement été mises au
courant. Sur la base du matériel d'enregistrement
vidéo, les informations ont été rassemblées pour
retrouver le point d'impact. Ces données ont été
communiquées aux autorités allemandes. Selon la
réponse officielle du ministre allemand de la
Défense, le projectile n'a pas encore été localisé.
Aucun dommage n'a été rapporté.
Les leçons tirées de cet incident mèneront à une
révision des règles et des procédures contenant les
attaques simulées avec munitions d'exercice à
bord.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
09 Vraag van de heer Bruno Stevenheydens aan
de minister van Landsverdediging over "het
inzetten van het leger bij ordehandhaving"
(nr. 14952)
09 Question de M. Bruno Stevenheydens au
ministre de la Défense sur "le recours à l'armée
pour le maintien de l'ordre" (n° 14952)
09.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Onlangs was een delegatie van deze commissie in
Kosovo getuige van een door Belgische militairen
uitgevoerde oefening in ordehandhaving.
Worden
dergelijke
oefeningen
regelmatig
uitgevoerd? Zou het geen goed idee zijn om
militairen die ervaring hebben met het handhaven
van de orde, in eigen land in te zetten in geval van
aanslepende en ernstige straatrellen zoals die zich
onlangs in Molenbeek hebben voorgedaan? We
moesten immers vaststellen dat de lokale en
federale politiekorpsen onderbemand zijn en
hierdoor onmachtig stonden ten aanzien van het
straatgeweld.
09.01 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Une délégation de cette commission a récemment
assisté à un exercice de maintien de l'ordre effectué
par des militaires belges au Kosovo.
Ce genre d'exercices sont-ils régulièrement
organisés ? Ne serait-il pas indiqué de mobiliser
dans notre pays les militaires aguerris au maintien
de l'ordre pour des émeutes de l'ampleur de celles
survenues
récemment dans les rues de
Molenbeek ? Nous avons en effet constaté que les
corps de police locale et fédérale ont manqué
d'effectifs et ont donc été impuissants face à la
violence de rue.
09.02 Minister Pieter De Crem (Nederlands): De
zogenaamde crowd and riot control is een mogelijke
opdracht voor infanterie-eenheden die hiertoe
regelmatig getraind worden, in het bijzonder in geval
van buitenlandse opdrachten zoals bijvoorbeeld in
Kosovo. De inzet van militairen in eigen land staat
nauwgezet omschreven in de Civil Security
Operations. In vredestijd ­ ook als er sprake is van
09.02 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Le crowd and riot control peut être une mission des
unités d'infanterie régulièrement entraînées à cet
effet, en particulier pour les missions à l'étranger,
comme au Kosovo par exemple. Le déploiement de
militaires en Belgique est décrit en détail au chapitre
Civil Security Operations. Par temps de paix, même
en situation de crise, le maintien de l'ordre public
CRABV 52
COM 646
01/10/2009
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
29
een crisistoestand ­ is de handhaving van de
openbare orde een exclusieve bevoegdheid van de
politie. Indien de interventiemiddelen van de politie
echter ontoereikend zijn, kunnen op vraag of
vordering
van
burgerlijke
autoriteiten
en
politieofficieren militaire middelen worden ingezet
ter ondersteuning van de politie. De in te zetten
middelen, evenals de te volgen procedures, zijn
vastgelegd in de Grondwet, de gewone wetgeving
en het protocol tussen Defensie en Binnenlandse
Zaken, dat is voortgesproten uit de eerdere
demilitarisering van de rijkswacht.
est une compétence relevant exclusivement de la
police. Toutefois, si les moyens d'intervention de la
police sont insuffisants, des moyens militaires
peuvent être déployés pour lui venir en aide à la
demande ou sur réquisition des autorités civiles et
des officiers de police. Les moyens à déployer, ainsi
que les procédures à suivre, ont été fixés dans la
Constitution, la législation ordinaire et le protocole
conclu entre la Défense et l'Intérieur à la suite de la
démilitarisation de la gendarmerie.
09.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang):
Mijn voorstel behoort dus wel degelijk tot de
mogelijkheden.
09.03 Bruno Stevenheydens (Vlaams Belang) :
Ma proposition peut donc assurément être
appliquée.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
10 Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister van Landsverdediging over "het gedrag
van Belgische militairen in Spanje" (nr. 14720)
10 Question de M. Ludwig Vandenhove au
ministre de la Défense sur "le comportement de
militaires belges en Espagne" (n° 14720)
10.01 Ludwig Vandenhove (sp.a): De media
maakten een tijdje geleden melding van ernstige
misdragingen vanwege Belgische militairen op
Spaans grondgebied. Wat is daarvan aan?
10.01 Ludwig Vandenhove (sp.a) : Les médias se
sont récemment fait l'écho de comportements
inadéquats de militaires belges sur le territoire
espagnol. Qu'en est-il ?
10.02 Minister Pieter De Crem (Nederlands): Die
berichten waren onjuist. De bemanning van vier
rubberboten
van
het
vlootverband
SNMCMG1(Standing NATO Mine Counter Measure
Group 1) werd verzocht de aangewezen meerplaats
in de nabijheid van een toeristisch strand te
verlaten. De Guardia Civil heeft ten aanzien van de
vlootcommandant bevestigd dat de betrokken
bemanningen zich hierbij correct hebben gedragen.
Er was op geen enkel ogenblik sprake van
alcoholgebruik of ­misbruik. De vlootcommandant
heeft bovendien een persoonlijk onderhoud met de
burgemeester van Vigo gehad om alle mogelijke
misverstanden uit de wereld te helpen. De Spaanse
overheid beschouwt het gebeuren als volledig
afgesloten.
10.02 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Ces informations étaient fausses. L'équipage de
quatre bateaux pneumatiques de l'escadre maritime
SNMCMG1 (Standing Nato Mine Counter Measure
Group 1)
a été prié de quitter le lieu d'amarrage qui
lui avait été attribué à proximité d'une plage
touristique. La Guardia Civil a confirmé auprès du
commandant de la flotte que les équipages
concernés se sont comportés correctement. À
aucun
moment,
il
n'a
été question de
consommation ou d'abus d'alcool. De plus, le
commandant s'est entretenu personnellement avec
le maire de Vigo pour dissiper toute forme de
malentendu. Pour les autorités espagnoles, cet
incident est clos.
10.03 Ludwig Vandenhove (sp.a): Helaas hebben
de Belgische kranten achteraf geen melding gemakt
van de ware toedracht.
10.03
Ludwig
Vandenhove
(sp.a) :
Malheureusement, les journaux belges n'ont pas
rectifié l'information.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
11 Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de
minister van Landsverdediging over "de
vervanging van stakende cipiers door militairen"
(nr. 14721)
11 Question de M. Ludwig Vandenhove au
ministre de la Défense sur "le remplacement de
gardiens de prison en grève par des militaires"
(n° 14721)
11.01 Ludwig Vandenhove (sp.a): Sommige MR-
leden hebben de voorbije zomer gesuggereerd om
11.01 Ludwig Vandenhove (sp.a) : L'été dernier,
certains membres du MR ont suggéré que l'on
01/10/2009
CRABV 52
COM 646
KAMER
-3
E ZITTING VAN DE
52
E ZITTINGSPERIODE
2008
2009
CHAMBRE
-3
E SESSION DE LA
52
E LEGISLATURE
30
militairen in te zetten voor de bewaking van
gevangenen. Ik zie daar geen heil in, maar de
minister misschien wel?
fasse appel à des militaires pour la surveillance des
prisons. À mes yeux, cette formule ne permettra
pas de résoudre les problèmes. Qu'en pense le
ministre ?
11.02 Minister Pieter De Crem (Nederlands):
Nergens is bepaald dat militairen instaan voor de
beveiliging van justitiepaleizen. Er bestaat wel een
akkoord betreffende materiële en logistieke steun in
geval van gevangenisstakingen. Het is zeker niet
mijn bedoeling om dat akkoord te verruimen en
stakende cipiers te vervangen door militairen.
11.02 Pieter De Crem, ministre (en néerlandais) :
Aucune disposition ne prévoit l'affectation de
militaires à la sécurisation des établissements
pénitentiaires. Un accord a toutefois été conclu
concernant l'octroi d'un appui matériel et logistique
en cas de grève dans les prisons. Je n'ai nullement
l'intention d'élargir cet accord et de remplacer les
gardiens en grève par des militaires.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
De openbare commissievergadering wordt gesloten
om 13.49 uur.
La réunion publique de commission est levée à
13 h 49.