...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0186 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Oprichting van een center of excellence over het klimaat.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het verlengde van eerdere schriftelijke vragen wens ik terug te komen op de oprichting van een center of excellence over het klimaat. In uw jongste antwoord deelde u mee dat er een haalbaarheidsstudie over de eventuele oprichting van zo een centrum op de rails gezet was. De uitvoering daarvan had enige vertraging opgelopen en op dat moment ging de studie de eindfase in. U zei tot slot dat u me meer informatie zou kunnen bezorgen over de inhoud en de aanbevelingen van het rapport na de goedkeuring ervan door het begeleidingscomité, in de loop van de zomervakantie. Nu de vakantie voorbij is, kreeg ik graag een kopie van die haalbaarheidsstudie en vernam ik graag welke aanbevelingen erin geformuleerd worden. Hoe ziet u de verdere afwikkeling van dat project ? 1. Moeten we niet snel werk maken van de oprichting van dat centrum, waarmee we, aan de vooravond van de top van Parijs, een sterk signaal zouden kunnen geven? 2. Welke personele en financiële middelen zult u voor dat centrum uittrekken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De Klimaatproblematiek staat momenteel hoog op de agenda van zowel de politieke wereld als (internationale) media en dit om diverse redenen. Zo zijn er de diverse klimatologische fenomenen waarmee onze wereld geconfronteerd wordt, de recente voorzittersverkiezingen van het International Panel of Climate Change (IPCC) die gelet op de sterke Belgische kandidaat op erg veel media-aandacht konden rekenen en er is de Klimaatconferentie te Parijs later dit jaar. Voor wat betreft uw vraag naar feedback over de lopende studies in verband met een klimaatcentrum kan ik u meedelen dat ik op 17 augustus 2015 een rapport van de heer D. Fonteyn ontving met de titel: "Het Federaal Klimaatcentrum. Resultaten van het onderzoek naar de mogelijke gebruikersnoden" (38 p. + 3 annexen). Het eindrapport waar u naar refereert heb ik momenteel nog niet ontvangen. Mijn administratie bevestigt me wel dat het rapport reeds werd goedgekeurd door het voltallige begeleidingscomité en binnenkort aan mij zal overgemaakt worden. Ik kan dus enkel herhalen wat ik ook reeds meldde in mij antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 89 van 23 april 2015, namelijk dat ik bij, ontvangst van het rapport, u meer informatie kan geven over de inhoud en de aanbevelingen van dit rapport. (vraag nr. 89 van mevrouw An Capoen van 10 juli 2015, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 34, blz. 376) Wij zullen onderzoeken hoe de aanbevelingen, vermeld in de studie, in de lijn met de bepalingen van het regeerakkoord en van mijn beleidsnota, kunnen worden vormgegeven.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMILIEUBELEID
Eurovoc-descriptorenMILIEUBELEID | WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK | KLIMAAT