...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0536 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veerle Wouters, N-VA
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel De bijzondere liquidatiereserve. - Geboekte reserves.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Artikel 541, WIB92 voorziet in de mogelijkheid om een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen in functie van de boekhoudkundige winsten van de boekjaren verbonden aan de aanslagjaren 2013 en 2014. Het is echter niet geheel duidelijk wat de wet in § 1, 5°, bedoelt met reserves die nog steeds "geboekt zijn bij het begin van het boekjaar waarin de respectieve bijzondere aanslagen werden betaald". Bij een letterlijke lezing zou dit immers betekenen dat het overgedragen resultaat niet zou kunnen worden aangewend voor de aanleg van een liquidatiereserve. Echter, het kan ook niet de bedoeling zijn dat de uitgekeerde winst van het boekjaar niet in aanmerking komt. Kan u, gelet op de korte termijn waarbinnen de bijzondere aanslag op bijzondere liquidatiereserve moet worden betaald (30 november 2015) en het definitief karakter van de betaling van de bijzondere aanslag, het artikel 541, § 1, 5°, WIB92 verduidelijken? Uit welke reserves kan de bijzondere liquidatiereserve worden gevormd en ten belope van welke bedragen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

Ik kan het geachte lid ter zake verwijzen naar het antwoord op de mondelinge vraag nr. 6134 van de mevrouw Veerle Wouters (Integraal Verslag, Kamer, 2015-2016, commissie voor de Financiën en de Begroting, 28 oktober 2015, CRIV 54 COM 258, blz. 44).

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | LIQUIDATIE VAN EEN ONDERNEMING | BELASTINGGRONDSLAG | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | VENNOOTSCHAP | WINST