...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0530 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Participatie van de ION's in de sector van de fossiele energiebronnen.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Om de mensheid te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering zijn de politieke leiders overeengekomen dat de opwarming van de aarde tegen het einde van de 21ste eeuw niet meer dan 2įC mag bedragen (in vergelijking met het pre-industriŽle tijdperk). Daarover bestaat een ruime consensus. Een en ander vereist concrete maatregelen, zoals stoppen met investeren in fossiele energiebronnen. Daardoor zou een groot deel van de olie-, gas- en steenkoolreserves in de bodem kunnen blijven en zou de uitstoot van broeikasgassen gevoelig dalen. Als er niet langer in fossiele energiebronnen wordt geÔnvesteerd, kunnen de economische risico's die verband houden met het exploiteren van dergelijke bronnen worden beperkt, de internationale en Belgische klimaat- en energiedoelstellingen worden bereikt ťn kunnen er middelen worden uitgetrokken om te investeren in sectoren die gunstiger zijn voor jobcreatie en in milieuvriendelijke activiteiten zoals het isoleren van gebouwen of de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Via zijn instellingen van openbaar nut zou de federale Staat een rol kunnen spelen in de afbouw van die investeringen, die niet alleen noodzakelijk is om het klimaat op aarde te beschermen, maar ook om de staatsfinanciŽn op lange termijn gezond te houden. Kunt u in dat verband aangeven: 1. welke instellingen van openbaar nut (ION's) onder uw bevoegdheid vallen; 2. over welke geldelijke middelen die ION's op 30 juni 2015 beschikten; 3. wat hun beleid op het stuk van geldbeleggingen is; 4. hoe de beleggingen van die ION's op 30 juni 2015 precies gespreid waren; 5. of er ook wordt belegd in bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele energiebronnen en zo ja, in welke bedrijven en voor welk bedrag; 6. of die ION's wat beleggingen betreft aan specifieke ethische en prudentiŽle regels zijn onderworpen en zo ja, welke; 7. of die regels ook bepalen dat er niet in de sector van de fossiele energiebronnen wordt geÔnvesteerd; zo niet, of u bereid bent dergelijke regels op te leggen aan de ION's, gelet op de divestment campaign die op mondiaal vlak door diverse ngo's wordt gevoerd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B050
Publicatiedatum 16/11/2015, 20152016
Antwoord

1. De instellingen van openbaar nut (ION) die afhangen van de FOD FinanciŽn zijn: - Het Zilverfonds (gedeelde bevoegdheid met de minister van Begroting); - De Nationale Delcrederedienst (gedeelde bevoegdheid met de minister van Economie en de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel); - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij; - De NV ASTRID (gedeelde bevoegdheid met de minister van Binnenlandse Zaken). 2. Op 30 juni 2015 beschikten deze ION over volgende bedragen aan geldmiddelen: - Aangezien het Zilverfonds een Begrotingsfonds is , betreft het hier eerder om virtuele middelen; - De Nationale Delcrederedienst: 580.802.878,44 euro; - De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM): 674.844.133,41 euro; - De NV ASTRID: 25.420.989,58 euro. 3. Inzake geldbeleggingen legt artikel 115 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen deze instellingen, die op federaal niveau behoren tot subsector S1311, de verplichting op hun financiŽle activa aldus te consolideren: - Door hun beschikbare gelden op zicht te plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling, thans bij bpost; - Door de andere beschikbare gelden rechtstreeks bij de Schatkist te plaatsen of door ze te beleggen in financiŽle instrumenten uitgegeven door de federale Staat. Hierbij dient opgemerkt dat de FPIM, in haar hoedanigheid van investeringsmaatschappij, voor de plaatsing en de investering van haar beschikbare gelden de toekenning van bijzondere modaliteiten heeft verkregen, met toepassing van artikel 117 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen. Door deze machtiging kan de FPIM met enige soepelheid haar taken uitvoeren, overeenkomstig haar maatschappelijk doel. 4. Verdeling van de beleggingen van deze ION op 30 juni 2015: 5. De FPIM heeft voor 50 miljoen euro ingeschreven in Fluxys NV, de vervoersmanager van het aardgas in BelgiŽ, wat haar een participatie van 2,14 % verleent in het kapitaal ervan. Het tot op heden gestorte kapitaal bedraagt 22 miljoen euro. 6. De FPIM heeft een investeringscharter opgesteld dat het kader van elke investering definieert en de toepasselijke voorwaarden vastlegt waarop de FPIM steunt bij een investering en om die te waarderen, te beheren en op te volgen. De FPIM streeft altijd een juist evenwicht na tussen de financiŽle en maatschappelijke aspecten van de dossiers die haar worden voorgelegd.† Het rentabiliteitsstreven zal uiteraard een belangrijk aspect zijn bij de keuze van de investering, maar het dient toch genuanceerd te worden, rekening houdend met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de FPIM. In dat kader zal onder andere de naleving van de milieuaspecten in aanmerking genomen worden, zoals de deelname aan de bescherming van het leefmilieu, de toepassing van het voorzorgsprincipe tegenover de milieuproblemen of het rationele energiebeleid. 7. Geen enkele regel verbiedt de FPIM thans te beleggen in de sector van de fossiele brandstoffen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OPENBARE INSTELLING | INVESTERING | ENERGIEBELEID | FOSSIELE BRANDSTOF | VERMINDERING VAN GASEMISSIE