...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0529 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Federale overheidsdiensten. - Gerechtelijke procedures tegen andere overheden.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enz. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap, intercommunale, andere federale overheidsdienst of andere instelling? 2. a) Wat is de aard van het overgrote deel van deze procedures? b) Op wat hebben ze betrekking? 3. Wat waren de kosten die hieraan verbonden waren, opgesplitst naargelang de aard van de kostprijs, en opgesplitst voor de jongste vijf jaar? 4. Op welke manier tracht uw administratie dure proceskosten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B130
Publicatiedatum 11/09/2017, 20162017
Antwoord

1. Procedures van de laatste vijf jaren behandeld door de centrale rechtskundige dienst van de FOD Financiën: 18 - tegen de gemeenten: 16 - tegen de provinciën: 0 - tegen de Gewesten: 1 - tegen de Gemeenschappen: 0 - tegen de intercommunalen: 0 - tegen andere publieke rechtspersonen: 1 2. a) Aard van de procedures: - voor de Raad van State: 5 - voor het Grondwettelijk hof: 1 - voor het hof van beroep: 2 - voor de rechtbank van eerste aanleg: 8 b) Deze procedures betreffen de Openbaarheid van bestuur, Gewestelijke belastingen, Fiscale bevoegdheden en Staatsgaranties. 3. Het overgrote deel van de dossiers werden behandeld door de medewerkers van de rechtskundige dienst, de kosten met betrekking tot de gevoerde procedures beperken zich dus tot de eventuele onkosten: - Raad van State: 350 euro voor een vernietiging in één dossier - de andere dossiers zijn lopende of verworpen. - Grondwettelijk Hof: geen onkosten. - hof van beroep: lopende dossiers. - rechtbank van eerste aanleg: schadeloosstelling en dagvaardingskosten voor een totaal bedrag van 11.314,98 euro in één dossier, de andere zaken zijn nog lopende. 4. De administratie vermijdt tussenkomst in zaken die geen slaagkansen hebben.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN