...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0528 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 15/02/2016, 20152016
Antwoord

1. Bij de Federale Overheidsdienst Financiën is de aanwezigheid voorzien van de vakbonden in volgende organen: - de Stagecommissie (afgeschaft bij koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel); - de Raden van beroep; - het Sectorcomité II - Financiën; - het Hoog Overlegcomité; - de Tussenoverlegcomités; - de Basisoverlegcomités; - de Syndicale raad van advies van de bedienden der hypotheekbewaarders; - het Comité voor maatschappelijk advies bij de Sociale Dienst; - de Raad van het kledingfonds van het douanepersoneel. 2. a) Samenstelling: - Departement ale stagecommissie: paritaire samenstelling met ambtenaren van ten minste klasse A3 aangewezen door de Voorzitter van het Directiecomité enerzijds en leden aangewezen door de representatieve vakorganisaties, a rato van één lid per organisatie, anderzijds; - Departementale raden van beroep: samengesteld uit een Voorzitter-magistraat en assessoren aangewezen voor de helft door de minister en voor de andere helft door de representatieve vakorganisaties, a rato van twee assessoren per organisatie; - Sectorcomité II - Financiën: samengesteld uit de afvaardiging van de overheid, de Voorzitter erin begrepen, vergezeld eventueel door technici, en de syndicale afvaardiging, bestaande uit maximaal vier leden per vakorganisatie, vergezeld eventueel door twee technici per organisatie, per ingeschreven punt op de dagorde; - Overlegcomités (Hoog, Tussen en Basis): samengesteld uit enerzijds de afvaardiging van de overheid, de Voorzitter in voorkomend geval inbegrepen en eventueel vergezeld door technici, en anderzijds de syndicale afvaardiging, bestaande uit drie leden maximaal per vakorganisatie, die eventueel vergezeld kunnen zijn door maximaal twee technici per organisatie, per ingeschreven punt op de dagorde; - Syndicale raad van advies van de bedienden van de hypotheekbewaarders: paritair samengesteld uit leden aangeduid door de overheid en uit leden aangeduid door de vakorganisaties; - Comité voor maatschappelijk advies bij de Sociale Dienst: paritair samengesteld uit een afvaardiging van de administratie en een afvaardiging van de representatieve vakorganisaties, die elk zijn samengesteld uit drie afgevaardigden; - Raad van het kledingfonds van het douanepersoneel: paritair samengesteld uit leden rechtstreeks aangewezen door de minister en leden aangewezen door de minister op voorstel van de representatieve vakorganisaties, a rato van twee leden per organisatie. b) Frequentie van de vergaderingen: c) Vergoedingen toegekend aan de leden van voormelde organen: Bij de Departementale stagecommissie en de Departementale raden van beroep worden enkel de reiskosten die het gevolg zijn van verplaatsingen gedaan met het oog op deelname aan de zittingen van de commissies of raden vergoed, aangezien het verplaatsingen zijn die worden gedaan in dienst van de staat, in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Wat betreft het bijwonen van de verschillende syndicale comités, geldt dat de syndicale afgevaardigden, met uitzondering van de permanente afgevaardigden, maar inbegrepen de technici van de verschillende syndicale organisaties, overeenkomstig omzendbrief nr. 551 van 18 april 2005 de terugbetaling kunnen bekomen van hun verplaatsingskosten, a rato van vier begunstigden per organisatie, per vergadering. d) Andere voordelen (geldelijke of materiële) die verbonden zijn aan het lidmaatschap van voormelde organen: geen enkel voordeel is verbonden aan het lidmaatschap van voormelde organen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES