...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0524 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Het aantal belastingaangiften.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ik verneem dat er momenteel heel veel belastingaangiften via elektronische weg worden ingevuld, een constante verhoging in de jaren sinds het systeem Tax-on-web werd ingevoerd. Vooral de stijging bij de particulieren is hierbij opvallend, terwijl er ook bij de ambtenaren sprake is van een toename van het aantal. 1. Hoeveel belastingaangiften voor de personenbelasting werden er geregistreerd in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? 2. Is het mogelijk dit uit te splitsen naar particulieren en ambtenaren? 3. Is het ook mogelijk dit regionaal uit te splitsen: het aantal belastingaangiften voor personenbelasting in Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 4. Hoeveel personen in de verschillende Gewesten dienden geen aangifte in? 5. Hoeveel van de aangiften werden over de verschillende jaren elektronisch ingediend? Graag opsplitsing voor de betrokken jaren naargelang ambtenaren, privéwerknemers, particulieren, gepensioneerden.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B059
Publicatiedatum 25/01/2016, 20152016
Antwoord

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit deelt hieronder aan het geachte lid de statistieken mee voor punten 1 tot en met 4 van de vraag over belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting (PB). Wat de opsplitsing van punt 5 betreft, is de gewenste informatie niet beschikbaar. De voorstellen van vereenvoudigde aangiften in de PB zijn de documenten die vooraf worden ingevuld met de gegevens die bij de Administratie gekend zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 306, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De belastingplichtigen die niet onder die bepalingen vallen, kunnen hun aangifte indienen via elektronische weg (Tax-on-web of TOW) of via een aangifte op papier die naar het scanningcentrum moet worden verstuurd om te worden ingescand. De voormelde voorstellen worden als een aangifte beschouwd en stellen de belastingplichtige vrij om nog een aangifte in te dienen. Nochtans beschikt de belastingplichtige steeds over de mogelijkheid om nog een aangifte TOW of papier in te dienen. 1. Aangiften in de personenbelasting De gewenste informatie werd gepubliceerd in de jaarlijkse verslagen 2012, 2013 en 2014 - tabel 1.1.2 van mijn departement. Dit is te raadplegen op de volgende website: www.rapportannuel.finances.belgium.be/nl. 2 en 5. Verdeling van de TOW-aangiften op basis van indieningswijze De daling van het aantal TOW-aangiften tussen 2013 en 2014 wordt verklaard door de stijging van het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangiften (die vereenvoudigde aangiften, die verstuurd werden aan de betrokken belastingplichtigen, zijn reeds vooraf ingevuld met de gegevens die bij de Administratie gekend zijn en met vermelding van de belastbare grondslag en de hierop verschuldigde belasting). Voor het aanslagjaar 2014 werd de doelgroep, namelijk de belastingplichtigen voor wie deze bepalingen gelden, immers uitgebreid (artikel 178, § 2, 13° en 14°, van het koninklijk besluit/ WIB 92). Het aantal voorstellen van vereenvoudigde aangiften steeg: - van 1.463.775 voor het aanslagjaar 2012 - naar 1.475.789 voor het aanslagjaar 2013 en - naar 2.017.216 voor het aanslagjaar 2014. Deze informatie is gepubliceerd in de jaarverslagen 2012, 2013 en 2014 - tabel 1.1.5. van mijn departement. Ze kan worden geraadpleegd via de volgende website: www.rapportannuel.finances.belgium.be. 3. Regionale verdeling Deze statistiek gaat uit van de regio waar de belastingplichtige onderworpen aan de PB is gedomicilieerd. 4. Belastingplichtigen die geen aangifte hebben ingediend De gewenste informatie werd gepubliceerd in de jaarlijkse verslagen 2012, 2013 en 2014 -tabel 1.1.3 van mijn departement. Dit is te raadplegen op de volgende website: www.rapportannuel.finances.belgium.be/nl.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGAANGIFTE | INTERNET | ELEKTRONISCHE OVERHEID