...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0522 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Verdwenen belastinginkomsten.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Een pak belastingplichtigen hebben de afgelopen jaren BelgiŽ de rug toegekeerd en hebben zich in het buitenland gevestigd. BelgiŽ verliest hoe dan ook veel belastinginkomsten, want steeds meer ingezetenen blijken zich in het buitenland (zonnige oorden, enzovoort) te gaan vestigen. Meestal permanent. 1. Ongetwijfeld bestaan er in het departement becijferingen van het totaal aantal belastinginkomsten die de Belgische staat niet ontvangt ten gevolge van het zich in buitenland vestigen van belastingplichtigen. Kan u cijfergegevens bezorgen voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? 2. Bestaan er ook schattingen op regionale basis? Ik bedoel: weet men hoeveel belastingplichtigen het Vlaamse Gewest verlaten en met welke belastinginkomsten? Hoeveel voor het Waalse Gewest? En hoeveel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 15/02/2016, 20152016
Antwoord

1 en 2. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal belastingplichtigen dat vertrokken is naar het buitenland in de loop van de jaren 2010 tot 2014. Het is aangewezen hier het onderscheid te maken tussen de begrippen "belastingbetalers" en "alle leden van de familie" die betrokken zijn bij de vestiging in het buitenland. Om voor de hand liggende redenen (kinderen ten laste, echtgenoot zonder eigen inkomen, andere personen ten laste, en zo meer), is deze laatste groep natuurlijk groter dan de groep belastingbetalers. Uiteraard is er in dit antwoord enkel rekening gehouden met belastingplichtigen die een aangifte indienen en die naar het buitenland zijn vertrokken. Het WIB 92 bepaalt duidelijk de regels inzake de onderwerping aan de personenbelasting, te weten de artikelen 3 tot 5 van het WIB 92. Meerdere factoren bepalen de onderwerping aan de personenbelasting en dus ook van het verlies van de hoedanigheid van belastingplichtige in BelgiŽ. Bij deze factoren dient ondermeer aangestipt: de meerderjarigheid, het overlijden, het vertrek naar het buitenland, de vestiging in BelgiŽ, de toegang tot de arbeidsmarkt als werknemer of als zelfstandige, de student met vakantiewerk, enzovoort. De aangifte in de personenbelasting laat echter niet toe om een gedetailleerd onderscheid ter zake te maken op basis van deze verschillende criteria en bijgevolg conclusies te trekken die toelaten om te antwoorden op uw vraag inzake deze materie. Verder dient aangestipt dat het vrij verkeer van personen binnen de Europese Economische Ruimte een grondbeginsel van de Europese Unie is, in het leven geroepen door artikel 26 van de VWEU. Volgens dit principe kunnen alle Europese burgers, sinds de afschaffing van de grenzen tussen de 28 lidstaten, zich vrij verplaatsen binnen de Europese Ruimte om te reizen, te studeren, te werken en zelfs te wonen. Het vrij verkeer van personen vormt, samen met het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitalen, de "vier vrijheden" die, in het kader van de Europese Unie, worden gegarandeerd door de interne markt. Vanuit dit perspectief dient het feit van de emigratie, zowel voor zakelijke redenen als voor andere redenen, niet noodzakelijk een verlies van inkomsten te betekenen. Er is immers ook de immigratie, die gewoonlijk een compensatie oplevert, zelfs als de twee misschien niet altijd exact gecompenseerd worden in het jaar waarin zij zich voordoen, maar wel in de loop van de tijd. Tevens dient opgemerkt dat de ontvangsten betreffende de personenbelasting jaar na jaar crescendo evolueren, daarbij het feit onderstrepend dat de immigratie niet noodzakelijkerwijs leidt tot een daadwerkelijk verlies aan ontvangsten, maar eerder tot een positieve ontwikkeling in dit verband. De impact van het immigratieproces op de personenbelasting dient dus globaal in de tijd te worden beschouwd en niet jaarlijks per specifieke doelgroep.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | STAATSBURGER
Vrije trefwoordenBUITENLAND