...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0643 - Zittingsperiode : 54


Auteur Eric Thiébaut, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Werkstressgerelateerde klachten bij de federale politie.
Datum indiening09/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In het activiteitenverslag 2014 van de federale politie is met name het aantal interventies wegens psychosociale problemen, stress en depressie op het werk me opgevallen. In 2014 werden er namelijk 3.158 interventies opgetekend, tegenover 2.075 gevallen in 2013, wat een significante toename met ruim 50 procent in een jaar tijd is. U zal het met me eens zijn dat die evolutie vragen doet rijzen over de werksfeer. 1. Waar schrijft u dat cijfer aan toe? 2. Toont dat cijfer aan dat de werksfeer en de arbeidsomstandigheden bij de federale politie slechter zijn geworden? 3. De wetgeving betreffende de bescherming tegen pesterijen op het werk, die door de vorige regering werd aangescherpt, verplicht de werkgever ertoe preventiemaatregelen te nemen om psychosociale risico's op het werk te voorkomen (stress, burn-out, slechte werksfeer, enz.). Vindt u, in het licht van de cijfers in het activiteitenverslag 2014, dat de federale politie andere maatregelen zou moeten nemen om de stressgerelateerde klachten die een aantal medewerkers ondervinden, te verminderen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

1. Volgens het Stressteam van de federale politie kan de stijging van het aantal interventies voor psychosociale problemen verklaard worden door onder andere: - de budgettaire moeilijkheden en het daaruit voortvloeiende gebrek aan personeel en middelen dat kan leiden tot een verhoogde werkdruk, stress, burn-out, alsook tot conflicten tussen collega's en met leidinggevenden; - het opzet en de inplaatsstelling van de optimalisatie van de federale politie die grote onzekerheid met zich meebrengt en dit wegens de vele veranderingen, vernieuwde verhoudingen, uitdagingen en concurrentie die ze inhoudt; - de beslissing van het Grondwettelijk Hof in verband met de pensionering van een groot aantal federale politieagenten; - het dagelijkse werk van de politiemensen dat op emotioneel vlak zeer zwaar is en blijft. De cijfers slaan op het jaar 2014. Ondertussen heb ik in 2015, samen met de regering, op budgettair vlak extra middelen kunnen reserveren voor méér veiligheid en voor een betere politiewerking. Het politiewerk moderniseren en de slagkracht van de politie verhogen, zijn dé uitdagingen die ik dagelijks met mijn collega van Justitie en met de federale politieleiding tracht te realiseren. Het welzijn van de politiemensen en een betere omkadering "zijn" en "blijven" hierbij essentieel. De optimalisatie van de federale politie is, net zoals het kerntakendebat, noodzakelijk om de slagkracht van de federale politie te verhogen. Dit gebeurt via een heroriëntatie van haar personeelsmiddelen en/of een versterking van haar operationele entiteiten. Betreffende deze optimalisatie is sinds 2014 ook een hele weg afgelegd. Enerzijds is een fasering ervan doorgevoerd, wat de politiemedewerkers méér duidelijkheid geeft op korte en middellange termijn. Anderzijds heeft de top van de federale politie een heel aantal communicatie-initiatieven genomen ten voordele van haar medewerkers, haar leidinggevenden en andere actoren betrokken bij deze optimalisatie. Ook in het pensioendossier is een doorbraak bewerkstelligd door een overgangsregeling voor de getroffen politieambtenaren te treffen. Ik hoop dan ook dat de cijfers voor 2015 een dalende trend zullen vertonen. 2. Dit cijfer kan beschouwd worden als één van de indicatoren van het welzijn op het werk bij de federale politie, zoals absenteïsme er bijvoorbeeld ook één is. Het is niet verwonderlijk dat er in tijden van organisationele veranderingen een verhoogde psychosociale druk ervaren wordt. Personeelsleden dienen zich aan te passen aan de nieuwe organisatiestructuur. De politieverantwoordelijken en ik zijn ons hiervan bewust en we treffen dan ook tijdig de nodige preventiemaatregelen om de risico's verbonden aan de optimalisatie te voorkomen. 3. Verwijzend naar de vermelde wet, kan ik u meedelen dat de federale politie beschikt over preventieadviseurs die gespecialiseerd zijn in psychosociale aspecten en over vertrouwenspersonen die de werkgever adviseren. Ze doen de nodige psychosociale interventies, zowel formeel als informeel, zoals voorzien in de aangehaalde wet. Ook beschikt de federale politie over een Stressteam dat gratis individuele psychosociale hulp biedt aan de leden van de verschillende diensten. Naast deze gespecialiseerde steun op organisatieniveau nemen de verschillende entiteiten van de politie ook zelf initiatieven om stressfactoren aan te pakken. Dit gebeurt in het kader van het globaal preventieplan en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse actieplannen welzijn die op niveau van de bestaande overlegcomités samen met de syndicale partners overlegd en opgevolgd worden. Nieuwe maatregelen lijken zich dus niet meteen op te dringen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenARBEIDSVOORWAARDEN | POLITIE | POSITIEVE ARBEIDSBELEVING | OPENBARE VEILIGHEID | MENTALE SPANNING