...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0641 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De rol van alcohol bij verkeersongevallen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Dat alcohol en rijden niet samengaan is evident. Alcohol is een belangrijke oorzaak van verkeersonveiligheid volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Hoewel slechts een klein percentage van de autoritten wordt afgelegd onder invloed, speelt alcohol een rol in één op de vier verkeersongevallen in de Europese Unie, zo stelt het BIVV. In haar regeerakkoord maakt de regering duidelijk dat alcohol en rijden niet samengaan. De regering wil intensievere controles op alcoholgebruik en neemt als streefcijfers om één op de drie bestuurders te controleren op alcohol. Graag had ik volgende gegevens bekomen, opgesplitst voor de jaren 2010 tot 2015 tot nog toe. 1. Hoeveel verkeersongevallen waren er waarbij alcohol in het spel was? a) Bij hoeveel was dat percentage 0,5 - 0,8 promille? b) Bij hoeveel was dat percentage 0,8 - 1,2 promille? c) Bij hoeveel was dat percentage meer dan 1,2 promille? 2. Hoeveel daarvan waren letselongevallen? a) Bij hoeveel was dat percentage 0,5 - 0,8 promille? b) Bij hoeveel was dat percentage 0,8 - 1,2 promille? c) Bij hoeveel was dat percentage meer dan 1,2 promille? 3. Bij hoeveel daarvan viel één dodelijk slachtoffer? a) Bij hoeveel was dat percentage 0,5 - 0,8 promille? b) Bij hoeveel was dat percentage 0,8 - 1,2 promille? c) Bij hoeveel was dat percentage meer dan 1,2 promille? 4. Bij hoeveel daarvan vielen meerdere dodelijke slachtoffers? a) Bij hoeveel was dat percentage 0,5 - 0,8 promille? b) Bij hoeveel was dat percentage 0,8 - 1,2 promille? c) Bij hoeveel was dat percentage meer dan 1,2 promille? 5. Graag een opsplitsing van de dronken bestuurders tussen bestuurder van een fiets, bromfiets, motor, auto, bestelwagen, vrachtwagen en bus? 6. Hoeveel positieve alcoholtesten werden er afgelegd? 7. Hoe plant u het aantal alcoholcontroles op te trekken om te voldoen aan het streefcijfer van één bestuurder op de drie te controleren? 8. Zal de regering het streefcijfer van één op de drie bestuurders halen? Zo ja, tegen wanneer? Zo neen, waarom niet?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. a) tot c) Dit betreft alle ongevallen, dus ook deze met alleen stoffelijke schade. Alleen bij lichamelijk letsel is er een verdere (gedeeltelijk) onderverdeling (percentage promille) mogelijk zie vraag 2. 2. We kunnen alleen onderscheid maken tussen S (safe), A (alarm tussen 0,5 - 0,8 ?) en P (positief ? 0,8 ?). Het grote verschil tussen de algemene cijfers 2 en de onderverdeling a) tot c) is te wijten aan het aantal bloedproeven dat afgenomen werd zonder voorafgaande ademtest. Zoals opgelegd in artikel 63, § 1, 3°, van de wegverkeerswet van 16 maart 1968. Het is ons onmogelijk om na te gaan welk resultaat deze bloedproeven hadden, gezien de individuele gegevens van deze bloedproef niet in de statistieken werd opgenomen. 3. a) tot c) Bij dodelijke ongevallen worden in de meeste gevallen bloedproeven afgenomen (hetzij op de levend persoon, hetzij post mortem). Gelet op het feit dat we de bloedproeven niet kunnen onderverdelen naar aantal promille, kunnen we geen verdere opsplitsing maken. 4. a) tot c) Idem vraag 3. a), b) en c). 5. Opgelet deze cijfers bevatten alleen de bestuurders die een ademtest aflegden met een positief resultaat. 6. Opgelet de cijfers voor de positieve bloedproeven kunnen wij niet geven. Mogelijk zijn deze via de parketten en de minister van Justitie te bevragen. 7. De nieuwe generatie van ademtesttoestellen zijn sneller gebruiksklaar tijdens controles; ook het initialiseren na een vorige test gaat beduidend sneller. Bijkomend zal het toenemende gebruik van de pre-testen, de zogenaamde samplingtoestellen, de politie in staat stellen om tijdens grotere controles elke voorbijrijdende bestuurder te screenen. Deze "snelle" negatieve screening sluit een diepgaandere controle niet uit als er aanwijzingen zijn die het bestaan van andere inbreuken doen vermoeden. Binnen de politiediensten is de alcoholcontrole een absolute prioriteit. Zowel lokale als federale politie voorzien in gerichte controles, statisch en dynamisch, daarnaast blijft het ook een aandachtspunt binnen de reguliere werking, tijdens interventie- en patrouillediensten. Hierbij dient wel vermeld te worden dat een belangrijke voorwaarden voor het behalen van de doelstelling eruit bestaat dat de voorziene capaciteit voor controleacties versterkt wordt. Momenteel dient er capaciteit vrijgemaakt te worden voor de aanpak van de vluchtelingencrisis, de blijvende terreurdreiging en de bijkomende Europese tops in Brussel. Het spreekt van zich dat dit ten koste gaat van andere activiteiten, ondermeer controleacties. Verkeersveiligheid blijft hoe dan ook een topprioriteit. In het voorstel van de nieuwe organieke tabel van de federale politie (OT3) heb ik een versterking van 9 % voorzien voor de federale wegpolitie. Bedoeling is om de capaciteit van deze entiteit te verhogen met 98 fulltime equivalenten. 8. De visie en aanbeveling van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid willen we zo dicht mogelijk benaderen. Mits voldoende beleidsvrije capaciteit en steeds sneller werkende toestellen zou de doelstelling tegen 2017 of 2018 haalbaar moeten zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige budgettaire toestand en de mogelijkheid om alle oude toestellen te vervangen en nieuwe sampling-toestellen massaal aan te kopen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | ALCOHOLISME | POLITIECONTROLE | OPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID