...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0639 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Tuchtsancties tegen politieagenten.-
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De pers heeft recentelijk melding gemaakt van het aantal tuchtsancties die sinds de politiehervorming aan politieagenten werden opgelegd. Ik zou daaromtrent nadere toelichting willen krijgen. 1. Eerst en vooral zou ik een geografisch overzicht willen krijgen van de zones waar de meeste sancties werden opgelegd. Kunt u daarover gedetailleerde gegevens bezorgen voor de jongste vijf jaar? 2. In de media is er sprake van 1.314 inhoudingen van wedde, 234 terugzettingen in de weddeschaal, en 200 ontslagen. Kunt u nader toelichten op grond van welke feiten de autoriteiten dergelijke zware sancties hebben opgelegd? 3. Welke politieke lessen trekt u uit die cijfers?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B090
Publicatiedatum 07/10/2016, 20152016
Antwoord

1. De jurisprudentiegegevensbank inzake tucht die beschikbaar is binnen de Tuchtraad van de geďntegreerde politie strekt ertoe de eenvormigheid van de toepassing van de tuchtstraffen binnen de geďntegreerde politie te bevorderen, maar maakt geen geografische analyse van de tuchtstraffen. De rol van deze Raad bestaat er immers niet in zijn pijlen te richten op een of andere stad, politiezone of eenheid. Deze "structurele" benadering wordt uitgevoerd op het niveau van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Gelieve u zich hiervoor te richten tot het Comité P. 2. Eerst en vooral zou ik willen preciseren dat tucht binnen de geďntegreerde politie gebruikt wordt als een middel voor personeelsbeheer om bepaalde gedragingen bij te stellen. In een democratisch systeem kan de politie haar opdracht alleen maar uitoefenen als zij het vertrouwen van het publiek geniet. Specifiek voor de federale politie is de ervaring dat zware sancties in eerste instantie worden gegeven wanneer politieambtenaren zich schuldig maken aan inbreuken die tot de prioriteiten van de politiewerking (zie nationaal veiligheidsplan) behoren. Dit gebeurt op basis van een vonnis (rijden onder invloed, intrafamiliaal geweld, enz.). Een tweede groep inbreuken die tot zware sancties kan leiden, wordt gevormd door feiten zoals schending van het beroepsgeheim, weigeren van bevel, valsheden, enz. Een derde groep van mogelijk zwaar gesanctioneerde feiten (bij het bewijs ervan) situeert zich op het vlak van de uitoefening van politiebevoegdheden (plegen van willekeur, ongeoorloofd geweldsgebruik, enz.). Naargelang de ernst van de feiten en de globale context kan een inbreuk leiden tot de zwaarst mogelijke sanctie. Hierbij spelen elementen als het individueel functioneren (de evaluatie) en de eerdere niet-uitgewiste tuchtsancties een rol. Bij de lokale politie kan er daarentegen wel sprake zijn van een geografisch onderscheid in sanctionering. Dit heeft dan logischerwijze te maken met het feit dat de tuchtoverheid verschilt van zone tot zone en elke tuchtoverheid zelf oordeelt over het gevoerde tuchtbeleid in zijn/haar zone. 3. De belangrijkste overweging is dat elke klacht, melding of mogelijke inbreuk effectief en kwaliteitsvol onderzocht moet worden en dat het sanctioneringsbeleid op een objectieve manier, ongeacht de persoon of zijn graad, gebeurt. De tuchtraad heeft onder andere als taak om te waken over een objectieve toepassing van de tuchtwet. Bij de federale politie is het de opdracht van de dienst "Toezicht op de interne werking en kwaliteit" om erover te waken dat er een eenvormig beleid wordt toegepast. Het sanctioneren is echter maar een klein onderdeel van de globale aanpak van functioneren en van disfunctie. Men spitst zich hier in het bijzonder toe op de individuele sanctie. Even belangrijk echter is het organiseren van een kwaliteitsvolle rekrutering, opleiding, begeleiding, aansturing, evaluatie, een goede werkomgeving en ook het nemen van structurele maatregelen, indien problemen zich op dat vlak stellen. Bij de federale politie tracht men het functioneren/disfunctioneren via een totaalaanpak te benaderen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIE | DISCIPLINAIRE PROCEDURE | OPENBARE VEILIGHEID