...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0637 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Satellietkantoren.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheid wil telewerk en "het nieuwe werken" aanmoedigen. De RSZ geldt al jarenlang als pionier en voorbeeld op dit vlak. De mindset is er nog niet in alle overheidsdiensten. Een tussenoplossing kunnen satellietkantoren zijn. Dit kan budgettair een vestzak-broekzak operatie zijn, wanneer het teveel aan regionale kantoorruimte voor het ene departement ter beschikking gesteld wordt aan andere departementen die willen starten met satellietkantoren. Bovendien kan dit besparingen in piekcapaciteit bij de NMBS-groep betekenen. Een werknemer op de spitsuren per spoor in Brussel krijgen vergt massale overheidsinvesteringen in piekcapaciteit. De piekuurverplaatsingen vereisen ontdubbeling van sporen en rollend materieel voor enkele piekmomenten. U beaamde op 21 november 2014 dat het nuttig zou zijn om dit probleem in zijn totaliteit te laten onderzoeken en zo de globale kosten en baten van flexwerken voor de federale overheid in kaart te brengen. 1. Hoe zal telewerk aangemoedigd worden in samenspraak met de FOD Personeel en Organisatie? 2. a) Wordt de kostprijs om een ambtenaar tijdens de spits per spoor in Brussel te krijgen mee opgenomen in de berekeningen met betrekking tot telewerk en satellietkantoren? b) Had u hierover overleg met uw collega bevoegd voor Mobiliteit? 3. Wat zijn de globale budgettaire kosten en baten van flexwerken bij de overheidsdiensten en -instellingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B089
Publicatiedatum 23/09/2016, 20152016
Antwoord

1. De FOD Binnenlandse Zaken besteedt sinds lange tijd aandacht aan telewerk. In 2004 al startte de FOD met de eerste proefprojecten. In 2006 voorzag de FOD Personeel en Organisatie een reglementair kader voor telewerk (koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt). De FOD Binnenlandse Zaken veralgemeende vervolgens in 2007 de mogelijkheid tot telewerk door middel van een dienstnota. Het aantal telewerkers bij de FOD is sindsdien gestaag gegroeid. In 2016 zijn er 748 telewerkers. In het kader van new ways of working is er bij de FOD Binnenlandse Zaken naast telewerk ook aandacht voor desksharing- zij het in beperkte mate- en zijn er meer dan 1.000 medewerkers die niet langer de prikklok gebruiken. Belangrijk om weten is wel dat nogal wat functies binnen de FOD niet in aanmerking kunnen komen voor telewerk omdat de fysieke aanwezigheid van het personeelslid noodzakelijk is om de taken uit te voeren. Zoals daar zijn: - de operationele personeelsleden van de operationele eenheden van de civiele bescherming; - het veiligheidspersoneel van de gesloten centra en de zaalwachters; - de voornaamste functies bij de logistieke diensten (technici, schoonmaakpersoneel, enz.); - de neutrale call-takers van de 112. Het aantal personeelsleden dat een functie uitoefent waarbij de fysieke aanwezigheid op de dienst niet steeds noodzakelijk is, wordt geschat op ongeveer 3.500 van de om en bij de 5.500 medewerkers die de FOD in totaal telt. Het huidige aantal telewerkers betekent in dat geval een kleine 20 % van de medewerkers bij wie de functie in principe voor telewerk in aanmerking kan komen. Satellietwerk is er bij de FOD Binnenlandse Zaken nog niet maar in 2016 zullen de bestaande flexmaatregelen nog verder worden uitgediept en zal ook met de Regie der Gebouwen worden onderzocht welke mogelijkheden een verhuis en hergroepering van het departement kunnen bieden. De Regie der Gebouwen moedigt telewerken aan, zowel intern als naar haar klanten toe. Zo heeft het directiecomité van de Regie der Gebouwen telewerk ingevoerd voor haar personeelsleden als één van de basiselementen van new ways of working (NWOW). Met de invoering van telewerk wil de Regie de motivatie van zijn medewerkers vergroten en zo, vanuit een resultaatgerichte visie, het rendement en de kwaliteit van de gepresteerde arbeid verhogen. Tegelijk wil de Regie haar medewerkers de mogelijkheid bieden privé- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen. Bovendien biedt Regie der Gebouwen een incentive aan haar klanten om hun overgang naar NWOW te faciliteren. Indien de klant bereid is om de overstap naar NWOW te maken en voldoet aan de voorwaarden opgenomen in de bezettingsnorm, zal de Regie financiële bijstand bieden voor zowel de eerste inrichtingswerken als het meubilair. Eén van de voorwaarden waaraan de klant moet voldoen om te kunnen genieten van de incentive, is het verzekeren van een besparing qua oppervlakte ten opzichte van de norm. Deze besparing in oppervlakte kan de klant onder meer realiseren door telewerk mogelijk te maken voor haar personeel. Daarnaast is er een samenwerkingsinitiatief dat werd gelanceerd door de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, die verantwoordelijk is voor de Regie der gebouwen, en de minister van Defensie, belast met ambtenarenzaken, om de satellietkantoren te promoten, het gebruik ervan over het hele land te laten toenemen en de infrastructuur van de bestaande kantoren te verbeteren. Het huidige interfederaal satellietkantorennetwerk bestaat momenteel uit 16 satellietkantoren die niet meer gebruikt worden doordat er geen internetverbinding beschikbaar is. Om het satellietkantorennetwerk nieuw leven in te blazen stelt de Regie der Gebouwen voor om de kosten die verbonden zijn aan de satellietkantoren ten laste te nemen. Deze kosten bestaan onder meer uit het ter beschikking stellen van een reservatiesysteem en het instaan voor de implementatie en onderhoud daarvan. Daarnaast zal ze een internetverbinding aanbieden, die ervoor zorgt dat elke ambtenaar zich kan aanmelden op alle applicaties van zijn administratie via een VPN-verbinding zodat men in het satellietkantoor op dezelfde manier kan werken zoals men thuis of op kantoor werkt. De Regie der Gebouwen zal ook de huurprijs en onderhoudskosten van de satellietkantoren ten laste nemen. Er zal eerstdaags een nota worden voorgelegd aan de ministerraad die het voorstel omtrent de satellietkantoren nader toelicht. 2. a) De kostprijs om een ambtenaar tijdens de spits per spoor in Brussel te krijgen wordt momenteel niet mee opgenomen in de berekeningen met betrekking tot satellietkantoren. b) Neen, er heeft hierover geen overleg plaatsgevonden met een collega bevoegd voor mobiliteit. 3. De globale budgettaire kosten van flexwerken bestaan onder meer uit een eventuele verhuis naar een locatie die geschikt is voor NWOW, de inrichtingswerken, de aankoop van meubilair en het faciliteren tijd- en plaatsonafhankelijk werken door onder andere digitalisering van de processen. De budgettaire opbrengsten vertalen zich in de besparing van huur door daling van de te voorziene oppervlakte per voltijdequivalent of zelfs het opzeggen van volledige huurcontracten. Een voorbeeld van een overheidsinstelling waarbij de Regie der Gebouwen de overgang naar NWOW ondersteund heeft is de FOD Mobiliteit en Vervoer met het project MOBI4U. In deze case werd een analyse gemaakt van de kosten en baten voor de invoering van flex- en resultaatgerichtwerken. De kosten voor de herinrichting van het gebouw en de kosten op vlak van informatica werden afgewogen tegenover de opbrengsten, namelijk het verminderen van de huurlasten en exploitatiekosten voor de opgezegde oppervlakten. De investering bedroeg 5,7 miljoen euro terwijl de jaarlijkse besparing 4,1 miljoen euro bedraagt. Bijgevolg werd de investering al na minder dan één jaar en half terugverdiend.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | PENDEL | OVERHEID | WERK OP AFSTAND