...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0636 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Participatie van de ION's in de sector van de fossiele energiebronnen.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Om de mensheid te beschermen tegen de effecten van de klimaatverandering zijn de politieke leiders overeengekomen dat de opwarming van de aarde tegen het einde van de 21ste eeuw niet meer dan 2įC mag bedragen (in vergelijking met het pre-industriŽle tijdperk). Daarover bestaat een ruime consensus. Een en ander vereist concrete maatregelen, zoals stoppen met investeren in fossiele energiebronnen. Daardoor zou een groot deel van de olie-, gas- en steenkoolreserves in de bodem kunnen blijven en zou de uitstoot van broeikasgassen gevoelig dalen. Als er niet langer in fossiele energiebronnen wordt geÔnvesteerd, kunnen de economische risico's die verband houden met het exploiteren van dergelijke bronnen worden beperkt, de internationale en Belgische klimaat- en energiedoelstellingen worden bereikt ťn kunnen er middelen worden uitgetrokken om te investeren in sectoren die gunstiger zijn voor jobcreatie en in milieuvriendelijke activiteiten zoals het isoleren van gebouwen of de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. Via zijn instellingen van openbaar nut zou de federale Staat een rol kunnen spelen in de afbouw van die investeringen, die niet alleen noodzakelijk is om het klimaat op aarde te beschermen, maar ook om de staatsfinanciŽn op lange termijn gezond te houden. Kunt u in dat verband aangeven: 1. welke instellingen van openbaar nut (ION's) onder uw bevoegdheid vallen; 2. over welke geldelijke middelen die ION's op 30 juni 2015 beschikten; 3. wat hun beleid op het stuk van geldbeleggingen is; 4. hoe de beleggingen van die ION's op 30 juni 2015 precies gespreid waren; 5. of er ook wordt belegd in bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele energiebronnen en zo ja, in welke bedrijven en voor welk bedrag; 6. of die ION's wat beleggingen betreft aan specifieke ethische en prudentiŽle regels zijn onderworpen en zo ja, welke; 7. of die regels ook bepalen dat er niet in de sector van de fossiele energiebronnen wordt geÔnvesteerd; zo niet, of u bereid bent dergelijke regels op te leggen aan de ION's, gelet op de divestment campaign die op mondiaal vlak door diverse ngo's wordt gevoerd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B063
Publicatiedatum 23/02/2016, 20152016
Antwoord

IBZ 1 tot 6. Volgende 3 instellingen van openbaar nut vallen onder mijn bevoegdheid: - de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de elektronische identiteitskaarten KBO nr. 0362 475 538 (SAB eID); - de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - KBO nr. 0840.920.813 (SAB Federaal Kenniscentrum); - de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen - KBO nr. 0635.634.268 (SAB CDDV). Op 30 juni 2015 beschikten deze SABs over volgende geldelijke middelen: SAB eID: 15.317.008,72 euro; SAB Federaal Kenniscentrum: 2.674.422,78 euro; SAB CDDV: 188.211,89 euro. Deze saldi betreffen plaatsingen op een zichtrekening van de Schatkist, meer bepaald op een 679-rekening bij bPost. Ingevolge artikel 2 van de ministeriŽle omzendbrief van 28 november 1997 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiŽle activa van de overheid, genomen in toepassing van de artikelen2, ß 1, en 3, ß 1, 6į, en ß 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname aan de Europese Monetaire Unie kunnen de overheidsmiddelen enkel worden belegd in financiŽle instrumenten die worden uitgegeven door de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, zoals schatkistcertificaten zoals schatkistcertificaten, thesaurie-bewijzen, lineaire obligaties, enzovoort. Op deze regel kunnen uitzonderingen worden toegestaan aan bepaalde organismen die hierom verzoeken. Voor voormelde SAB's werden geen uitzonderingen gevraagd. Op basis van een infovergadering van 24 september 2014 georganiseerd door de door FOD FinanciŽn - Afdeling Schatkist-Beheer van de schuld-over de rapporteringsverplichtingen en de voorgestelde beleggingsmogelijkheden, bleek dat geen enkel van deze producten rendeerde op dat moment. De OLO's noteerden zelfs onder pari. Voor de overige producten is het rendement nul. Bijgevolg worden deze gelden op zichtrekening aangehouden tot de makten beter renderen. Op dat moment kunnen de SAB's contact opnemen met de personen van de dienst financiŽle markten en diensten van FOD FinanciŽn voor beleggingsadvies. FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) 1 tot 6. Op 30 juni 2015 beschikte het FANC over 28.300.204,22 euro aan liquide middelen en 7.865.000,00 euro aan beleggingen in financiŽle instrumenten uitgegeven door de staat. Het FANC is wettelijk verplicht om te beleggen in financiŽle instrumenten die door de overheid worden uitgegeven, bijvoorbeeld schatkistcertificaten en staatsobligaties. Het FANC bezit geen aandelen van privťbedrijven en doet geen beleggingen in fossiele energiebronnen. Regie der Gebouwen 1 tot 6. De "beleggingspolitiek" van de Regie der Gebouwen wordt volledig geregeld door de bepalingen van Titel 11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiŽle bepalingen. Artikel 115 van deze wet bepaalt: - dat de Regie der Gebouwen haar "beschikbare gelden op zicht" moet plaatsen op een rekening geopend bij de door de Staat aangewezen instelling; - dat de Regie der Gebouwen haar andere beschikbare gelden rechtstreeks moet beleggen bij de Schatkist en/of in financiŽle instrumenten uitgegeven door de Federale Staat. In uitvoering daarvan plaatst de Regie der Gebouwen de gelden die ze nodig heeft voor haar dagelijks beheer en voor de uitvoering van haar statutaire opdrachten op een (renteloze) zichtrekening bij de FinanciŽle Post. Gelden die ze niet onmiddellijk nodig heeft worden geplaatst op een 48h-rekening bij de Thesaurie. De toestand van die rekening kan op ieder moment opgevraagd worden bij de Thesaurie. Daaruit volgt dat de Regie der Gebouwen zelf geen enkele belegging doet in ondernemingen die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen. Zij weet uiteraard niet wat de Thesaurie doet met de gelden die bij haar geplaatst zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OPENBARE INSTELLING | INVESTERING | ENERGIEBELEID | FOSSIELE BRANDSTOF | VERMINDERING VAN GASEMISSIE