...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0635 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Federale overheidsdiensten. - Gerechtelijke procedures tegen andere overheden.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enz. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap, intercommunale, andere federale overheidsdienst of andere instelling? 2. a) Wat is de aard van het overgrote deel van deze procedures? b) Op wat hebben ze betrekking? 3. Wat waren de kosten die hieraan verbonden waren, opgesplitst naargelang de aard van de kostprijs, en opgesplitst voor de jongste vijf jaar? 4. Op welke manier tracht uw administratie dure proceskosten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

IBZ 1. Mijn departement was de jongste vijf jaar als volgt betrokken in gerechtelijke procedures tegen andere overheden: In 2010: 5 procedures met een gemeente en 1 procedure met een aantal gemeenten en politiezones; In 2011: 13 procedures met een gemeente, 45 procedures met een aantal gemeenten en politiezones, 2 procedures met een politiezone, 1 procedure met een gemeenschap, 1 procedure met een gouverneur en 1 procedure met een provincie; In 2012: 11 procedures met een gemeente, 5 procedures met een aantal gemeenten en politiezones, 3 procedures met een politiezone, 1 procedure met een provincie en 3 procedures met een andere instelling; In 2013: 3 procedures met een gemeente, 12 procedures met een aantal gemeenten en politiezones, 4 procedures met een politiezone en 1 procedure met een andere instelling; In 2014: 18 procedures met een gemeente, 3 procedures met een politiezone, 1 procedure met een intercommunale, 1 procedure met een provincie en 1 procedure met een andere instelling. 2. a) Deze procedures betreffen vorderingen voor de burgerlijke rechtbank en beroepen voor de Raad van State. b) Deze procedures hebben betrekking op vorderingen inzake de beweerde (extra)contractuele aansprakelijkheid van de Belgische Staat. Een aanzienlijk deel van deze procedures betreffen ook beroepen tot nietigverklaring of schorsing voor de Raad van State in verband met beslissingen genomen door mijn administratie en door de diensten van de Federale Politie. 3. Aan voormelde procedures waren de volgende kosten verbonden: In 2010: - 12.136,33 euro: erelonen advocaten - 6.125,00 euro: gerechtskosten In 2011: - 104.667,98 euro: erelonen advocaten - 1.400,00 euro: erelonen gerechtsexperten - 525,00 euro: gerechtskosten In 2012: - 150.668,61 euro: erelonen advocaten - 1.902,82 euro: gerechtskosten In 2013: - 234.799,62 euro: erelonen advocaten In 2014: - 147.083,28 euro: erelonen advocaten - 1.800,00 euro: gerechtskosten 4. Mijn administratie tracht dure proceskosten te vermijden door het nastreven van regelingen in der minne met de tegenpartij. FANC 1. In 2011 was het FANC betrokken bij een procedure ingeleid door een gemeentelijke overheid. In 2013 heeft het FANC, in overleg met zijn toenmalige voogdijminister, zelf de Vlaamse overheid gedagvaard. 2. De eerste procedure had betrekking op een transport van radioactieve stoffen, de tweede procedure had betrekking op een GRUP. 3. Voor beide procedures heeft het FANC 32.212 euro aan advocaatskosten betaald (2011: 13.086 euro, 2013: 19.125 euro). 4. Het FANC probeert gerechtelijke procedures met andere overheden te vermijden door middel van voorafgaandelijk overleg en informatiecampagnes. Regie der Gebouwen 1. 2. a) Het gaat om burgerlijke en fiscale zaken. b) De zaken hebben betrekking op zakenrechtelijke betwistingen, betwistingen in verband met onroerende voorheffing, leegstandsheffing, schadedossiers, huurgeschillen en bodemsanering. 3. De hieraan verbonden kosten bedragen tot op heden: De Regie der Gebouwen merkt op dat sommige dossiers nog hangend zijn en dat er derhalve in de toekomst nog erelonen en gerechtskosten verschuldigd zullen zijn voor deze zaken. 4. In de mate van het mogelijke streeft de Regie der Gebouwen een minnelijke regeling van geschillen na waarbij het onbetwistbaar verschuldigde zo spoedig mogelijk wordt betaald.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN