...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0634 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

FOD Binnenlandse Zaken Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen voor wat betreft de FOD Binnenlandse Zaken. Een onderscheid tussen de bevoegdheden van staatssecretaris Francken en die van mezelf is, gezien het onderwerp van de vraag, niet aan de orde. 1. Momenteel is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd bij: - De departementale raden van beroep (inzake tuchtdossiers). - Het speciaal adviescomité van de sociale dienst. In 2013 werden de raden van beroep voor ontwikkelcirkels vervangen door de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie (ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie). Vanaf 9 januari 2014 werden ook de departementale stagecommissies door deze interdepartementale beroepscommissie vervangen (koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel). 2. a) en b) c) en d) Aan de leden van deze organen worden geen vergoedingen betaald, noch zijn er aan dit lidmaatschap andere materiële of geldelijke voordelen verbonden. Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) 1. en 2. Binnen het FANC zetelen de vakbonden in geen enkele commissie of adviesorgaan, behalve in het door de wet voorziene basisoverlegcomité (zonder vergoeding). Regie der Gebouwen 1. Voor wat betreft de Regie der Gebouwen, is de aanwezigheid van de vakbonden voorzien in het tussenoverlegcomité en in de basisoverlegcomités. 2. a) Het tussenoverlegcomité wordt voorgezeten door de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. De delegatie van de overheid wordt samengesteld in functie van de punten op de agenda. De vakbonden communiceren de namen van hun afgevaardigden aan de voorzitter van het tussenoverlegcomité. Het basisoverlegcomité wordt voorgezeten door het diensthoofd van de betrokken regionale dienst. De delegatie van de overheid wordt samengesteld in functie van de punten op de agenda. De vakbonden communiceren de namen van hun afgevaardigden aan de voorzitter van het basisoverlegcomité. b) De frequentie van vergaderen van deze comités is als volgt: Het tussenoverlegcomité vergaderde vier maal in 2011, vier maal in 2012, drie maal in 2013, drie maal in 2014 en reeds 4 maal in 2015. Het aantal vergaderingen van de diverse lokale basisoverlegcomités bedroeg 21 in 2011, 15 in 2012, 14 in 2013, 14 in 2014 en reeds 11 in 2015. c) Er wordt geen enkele vergoeding betaald aan de leden van deze organen. d) Er zijn geen materiële of geldelijke voordelen verbonden aan het lidmaatschap van deze organen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES