...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0633 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

IBZ Mijn departement heeft sinds het begin van deze legislatuur geen beroep gedaan op advocaten om juridische bijstand te verlenen bij de voorbereiding van regelgeving. FANC 1. Het FANC heeft sinds het begin van de lopende legislatuur inderdaad reeds beroep gedaan op de expertise van advocaten-kantoren, zowel voor adviesverlening als voor verdediging in geschillen. Het aantal opdrachten blijft weliswaar relatief beperkt. 2. Bij de aanvang van een werkjaar is nog niet precies geweten voor welke (types van) dossiers en materies een beroep zal dienen te worden gedaan op een advocatenkantoor. Daarom werd tijdens deze legislatuur, in tegenstelling tot het verleden, geen specifieke gunningsprocedure gevolgd. Bovendien waren de dossiers waarin een tussenkomst vereist was steeds dringend van aard. De betrokken kantoren werden geselecteerd op basis van hun expertisedomein. Daarnaast wordt bij de selectie ook rekening gehouden met eventuele belangenconflicten in hoofde van de advocatenkantoren. Deze uitgaven zijn niet terug te vinden in de federale begroting, aangezien het FANC geen dotaties ontvangt. Regie der Gebouwen 1. Ja. 2. a) Er werd vooral beroep gedaan op advocaten voor de behartiging van de belangen van de Regie der Gebouwen voor de rechtbanken en administratieve rechtscolleges. Slechts in enkele dossiers werd een advocaat aangesteld voor een second opinion. b) De gevolgde procedure is steeds een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking krachtens artikel 105 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren waardoor het tot een bedrag van 207.000 euro mogelijk is om een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te hanteren voor opdrachten van juridische diensten. Boven de drempel van 207.000 euro wordt in principe een onderhandelingsprocedure met bekendmaking gehanteerd tenzij er redenen zijn om dit niet te doen in toepassing van artikel 26, § 1, 1°, van de overheidsopdrachtenwet, namelijk: " [...] c) ingeval de termijnen voor de open of beperkte procedure of de onderhandelingsprocedure met bekendmaking wegens dwingende spoed, voortvloeiend uit onvoorzienbare gebeurtenissen voor de aanbestedende overheid, niet in acht kunnen worden genomen. [...] f) diensten die om technische redenen [...] slechts aan één bepaalde dienstverlener kunnen worden gegund." Met andere woorden: ook boven het Europese drempelbedrag is het mogelijk om in specifieke gevallen juridische diensten te gunnen op basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van artikel 26, § 1, 1°, c) en/of f) van de overheidsopdrachtenwet. c) Voor de lijst van de aangestelde advocaten verwijs ik naar het antwoord op 2.d) hierna. Bij aanstelling van een advocaat in het kader van een gerechtelijke procedure wordt de opdracht toegewezen aan een advocaat met wie we goede ervaringen hebben op het niveau van de kwaliteit van het geleverde werk en de prijs die hiervoor wordt aangerekend. Bij juridisch complexe dossiers weegt de kwaliteit meer door dan de prijs bij de toewijzing en dit opdat het dossier succesvol zou afgerond kunnen worden. De Juridische dienst informeert steeds informeel en vooraf of een bepaalde in de materie gespecialiseerde advocaat een zaak kan aannemen en of er geen deontologisch beletsel is. d) De totale kostprijs van deze opdrachten in 2014 en 2015 was tot op 22 september 2015 de volgende: Sommige advocaten ontvingen sinds hun aanstelling in een dossier nog geen betaling. e) De kostprijs wordt aangerekend op de artikelen 524.01 en 524.02 van de begroting van de Regie der Gebouwen, namelijk: - artikel 524.01: niet-forfaitaire honoraria van advocaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten, enzovoort; - artikel 524.02: niet-forfaitaire honoraria van advocaten, experten, deurwaarders (met inbegrip van provisionele voorschotten), gerechtskosten, schadevergoedingen, verwijlintresten, fiscale boeten, enzovoort in verband met de internationale instellingen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN