...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0289 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De subsidiaire bescherming.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Bij wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd het statuut van subsidiaire bescherming ingevoerd. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen. Dit statuut verleent de betrokkene een verblijfsstatuut in dit land voor een periode van één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. Na vijf jaar wordt dit omgezet in een verblijf van onbeperkte duur. Dit statuut vond ingang op datum van 10 oktober 2006. Kan u mij, telkens op jaarbasis, het volgende meedelen en dit zeker voor de laatste vijf jaar, en indien mogelijk sinds de invoering van dit statuut? 1. Hoeveel personen kregen voor de eerste keer dit statuut toegekend? 2. Voor hoeveel personen werd dit statuut voor respectievelijk een tweede, derde en vierde maal verlengd? 3. Voor hoeveel personen werd dit statuut na vijf jaar omgezet in een verblijf van onbeperkte duur? 4. Hoeveel personen stroomden uiteindelijk door naar een ander statuut (en welk) of moesten/hebben het land verlaten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. In tabel 1 staat het aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus volgens jaar en instantie. Het gaat a priori over de doelgroep van de vraag. Tabel 1. Aantal personen aan wie de subsidiaire bescherming is toegekend volgens jaar en instantie. 2. In tabel 2 vindt u het aantal A-kaarten (tijdelijk verblijf) dat effectief is afgegeven door de gemeenten aan begunstigden van de subsidiaire bescherming volgens jaar van afgifte van de kaart en het feit of het een eerste A-kaart, een verlenging na een jaar, twee jaar, drie jaar of vier jaar betreft. Merk op dat deze gegevens verschillen van de gegevens over het toekennen van de subsidiaire bescherming door het CGVS of de RVV en ook van de gegevens over de instructies van de DVZ om A-kaarten af te geven aan begunstigden van de subsidiaire bescherming. De tijd die verloopt tussen de instructie opgestuurd door de Dienst Vreemdelingenzaken voor de afgifte van een A-kaart en de effectieve afgifte van deze kaart door de gemeente van verblijf is soms immers niet verwaarloosbaar.   In een bepaald aantal gevallen trouwens duurt de asielprocedure lang genoeg opdat de eerste kaart die aan de persoon wordt afgegeven al onmiddellijk een (definitieve) B-kaart is of opdat een B-kaart wordt afgegeven voor de 4e verlenging van de A-kaart. Merk bovendien op dat de afgifte van duplicaten in het jaar (bij verlies van de kaart) is afgeschaft. Verder is op te merken dat deze gegevens alleen betrekking hebben op personen die ten minste 12 jaar oud zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn immers niet verplicht een dergelijke kaart te hebben en de documenten waarover zij kunnen beschikken zijn niet onderworpen aan de regels die van toepassing zijn op oudere personen wat verlenging betreft. Tabel 2. A-kaarten (tijdelijk verblijf) die effectief zijn afgegeven door de gemeenten aan begunstigden van de subsidiaire bescherming volgens jaar van afgifte van de kaart en het feit of het een eerste A-kaart, een verlenging na een jaar, twee jaar, drie jaar of vier jaar betreft. 3. In tabel 3 staat het aantal eerste B-kaarten (onbeperkt verblijf) dat is afgegeven aan begunstigden van de subsidiaire bescherming. Zoals gezegd, zijn deze kaarten niet noodzakelijk afgegeven, wegens het feit dat, in sommige gevallen, de asielprocedure lang genoeg duurt opdat de eerste kaart die aan de persoon wordt afgegeven al onmiddellijk een (definitieve) B-kaart is of opdat een B-kaart wordt afgegeven voor de 4e verlenging van de A-kaart. Tabel 3. B-kaarten (onbeperkt verblijf) die effectief zijn afgegeven door de gemeenten aan begunstigden van de subsidiaire bescherming volgens jaar van afgifte van de kaart. 4. Op 31 december 2014 waren er 8.359 vreemdelingen ingeschreven in een gemeente en beschikkend over een geldige verblijfkaart met als reden van verblijf de subsidiaire bescherming. Op die datum waren 10.297 personen ingeschreven in een gemeente met als reden van verblijf de subsidiaire bescherming sinds deze status bestaat. Onder de 10.297 personen die in een gemeente werden ingeschreven met als reden van verblijf de subsidiaire bescherming, zijn er 8.556 (83 %) die nog altijd over een verblijfkaart beschikken, nog altijd vreemdeling zijn en aanwezig zijn in België. Daarvan zijn er 8.359 (98 % van degenen die nog altijd over een verblijfkaart beschikken) nog altijd begunstigde van de subsidiaire bescherming en zijn er 197 ( 2%) geregistreerd met een andere reden van verblijf (zij verkregen hoofdzakelijk een uitzonderlijke machtiging tot verblijf, de gezinshereniging of de vluchtelingenstatus). Onder de 1.741 andere personen die geen geldige vreemdelingenkaart meer hebben (17 %) zijn er: - 579 personen (5 % van het totaal) Belg geworden; - 7 personen overleden; - 310 personen (3 % van het totaal) door de gemeenten geschrapt in de registers: - 248 ambtshalve geschrapt, zonder dat men hun bestemming kent en zonder dat men zeker is of zij het grondgebied werkelijk hebben verlaten; - 7 geschrapt na het verlies van hun recht op verblijf, zonder dat men hun bestemming kent en zonder dat men zeker is of zij het grondgebied werkelijk hebben verlaten; - 55 geschrapt na de aangifte van hun vertrek naar het buitenland; - 16 personen die een beslissing tot intrekking of tot opheffing van de subsidiaire bescherming ontvingen en een nieuwe asielaanvraag hebben ingediend waarvan zij het resultaat afwachten; - 441 personen (4 % van het totaal) die in het RR waren ingeschreven zonder een geldige verblijfkaart of geldig verblijfsdocument te hebben, ofwel omdat zij de kaart nog niet hebben ontvangen na de toekenning van de subsidiaire bescherming, ofwel omdat zij hun voorgaande kaart niet hebben laten verlengen; - 388 personen (4 %) van wie het dossier bij het RR is geannuleerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | ASIELRECHT