...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0288 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Opvang van niet-begeleide minderjarigen door Fedasil.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Nu vluchtelingen op ons grondgebied toestromen, weg van de onderdrukking in hun land van oorsprong, werd mijn aandacht in het bijzonder gewekt door de situatie van een aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Ik kreeg graag een idee van de precieze samenstelling van de groepen personen die door Fedasil worden gevolgd. 1. Om hoeveel alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen, gezinnen en niet-begeleide minderjarigen gaat het? 2. Hoe evolueerden die cijfers de jongste vijf jaar? 3. Welke politieke lering trekt u uit die evolutie? 4. Welke initiatieven hebt u genomen om toe te zien op de specifieke omkadering van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen? 5. Welk beleid wordt er gevoerd wat het onderwijs voor die jongeren betreft? Wordt een niet-begeleide minderjarige die het Frans al machtig is automatisch naar het Franstalige onderwijs doorverwezen? Worden er intensieve taalcursussen georganiseerd om de integratie van die jongeren te faciliëren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Eind augustus 2015 werden binnen het opvangnetwerk van Fedasil: - 1.215 volwassen alleenstaande vrouwen (6,6 %), - 7.844 volwassen alleenstaande mannen (42,5 %), - 835 niet-begeleide minderjarigen (4,5 %) en - 8.580 personen in familie (46,4 %) opgevangen. 2. Gelieve de gevraagde informatie in de volgende tabellen te vinden. In absolute cijfers In % 3. Uit de evolutie van het aantal alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen, families en niet-begeleide minderjarigen in het opvangnetwerk de voorbije vijf jaren, stellen we vast dat de familiesamenstelling van de bewoners in het opvangnetwerk gelijkaardig is gebleven. De voorbije vijf jaar vormden de families de grootste groep in het opvangnetwerk, gevolgd door de alleenstaande mannen, de alleenstaande vrouwen en als kleinste groep de niet-begeleide minderjarigen. Niettegenstaande de vaststelling dat families de grootste groep vormen, stellen we ook de voorbije vijf jaar procentueel een daling vast. Het aandeel alleenstaande mannen in het opvangnetwerk is daarentegen toegenomen. Fedasil stelt een flexibiliteit in het aanbod aan opvangplaatsen voorop dat zich aanpast aan de veranderende profielen van het op te vangen publiek, gaande van verschillende gezinssamenstellingen naar specifieke kwetsbaarheden en behoeften die aangepaste of gespecialiseerde opvangplaatsen noodzaken. Daarom maakt Fedasil werk van aangepaste trajecten voor specifieke doelgroepen met specifieke noden en kwetsbaarheden zoals kwetsbare vrouwen en niet-begeleide minderjarigen (NBMV). 4. Fedasil voorziet in een aangepast opvangtraject voor NBMV. De NBMV worden in eerste instantie opgevangen in één van de drie observatie-en oriëntatiecentra van Fedasil (in Neder-over-Heembeek, Steenokkerzeel of Sugny) ongeacht hun verblijfsstatuut gedurende 15 dagen tot maximaal één maand. In een 2e fase worden de NBMV opgevangen in een collectieve opvangstructuur in het opvangnetwerk van Fedasil. De centra van Fedasil hebben een speciale afdeling voor niet-begeleide minderjarigen die afgescheiden is van die van de volwassenen. Jonge slachtoffers van mensenhandel worden doorverwezen naar de gespecialiseerde opvang voor deze doelgroep. Uiterst jonge of heel kwetsbare NBMV worden in principe doorverwezen naar gespecialiseerde opvangplaatsen van de bijzondere jeugdzorg. Om NBMV voor te bereiden op zelfstandig wonen en de overgang naar maatschappelijke dienstverlening te vergemakkelijken, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden een plaats in een individuele opvangstructuur toegewezen krijgen. Voor NBMV die geen asielaanvraag indienen is er een aangepast traject, waarbij zij eerst worden geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken en worden geïdentificeerd door de Voogdijdienst, en vervolgens binnen de materiële hulp een aangepaste omkadering genieten. Het pilootproject My Future dat loopt in de opvangcentra van Bovigny en Arendonk is een goed voorbeeld van aangepaste omkadering die inspeelt op de noden van een specifieke jonge doelgroep. Het project (My Future) werkt samen met jongeren die geen verblijfsecht hebben in ons land en tussen de 16 en 18 jaar oud zijn, aan de toekomstoriëntatie van de jongeren door onder andere in te zetten op korte, praktische beroepsopleidingen. Dit project wordt eerstdaags geëvalueerd. 5. Net als alle minderjarigen in België, hebben ook NBMV recht op onderwijs. Bij het toewijzen van de NBMV aan een opvangstructuur wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de taalvaardigheid van de jongeren. Dus voor een NBMV die zich reeds in het Frans uitdrukt zal getracht worden hiermee rekening te houden door de jongere toe te wijzen aan een opvangstructuur waar de jongere een Franstalig onderwijstraject kan volgen. Voor buitenlandse minderjarigen, onder wie de niet-begeleide, bestaan specifieke onderwijstrajecten (met focus op het aanleren van het Nederlands/ Frans) in het lager en secundair onderwijs (OKAN-klassen) die hen moeten toelaten om na het volgen van deze trajecten aan te sluiten bij het regulier lager/ secundair onderwijs. In het secundair onderwijs kan het onderwijs dat de NBMV gevolgd hebben in hun land van herkomst in aanmerking worden genomen. Hiervoor zal de maatschappelijk werker of de school proberen het onderwijstraject van de jongeren te achterhalen. Er bestaan ook specifieke programma's voor NBMV om hen te helpen integreren zoals een zomerschool georganiseerd door het Brussels onthaalbureau voor inburgering waar NBMV tijdens de zomervakantie terecht kunnen om onder andere hun taalvaardigheden verder te oefenen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMINDERJARIGHEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING