...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0285 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De Gaudi II-actie.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Van 18 mei tot 15 juni 2015 liep de tweede Gaudi-actie, een actie in steden waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan het oppakken van illegalen die criminele feiten begingen. Dit met de bedoeling om deze personen uit het land te verwijderen. Uit de berichtgeving daarover noteerden wij dat Gaudi II resulteerde in 520 intercepties voor inbreuken op de openbare orde. 1. Hoeveel intercepties werden er in de verschillende participerende steden verricht? 2. In hoeveel gevallen betrof het diefstallen en in hoeveel gevallen ging het om andere inbreuken op de openbare orde? 3. Hoeveel van deze personen had geen geldige verblijfsvergunning? 4. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie in de gevangenis ondergebracht en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 5. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie voorgeleid voor het parket en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 6. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie in gesloten centra ondergebracht en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 7. Hoeveel personen kregen onmiddellijk na de actie een bevel om het grondgebied te verlaten en werden dus vrijgelaten en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 8. Hoeveel personen werden inmiddels en tot op heden gerepatrieerd naar hun land van herkomst en welk was de procedure die op hen van toepassing werd gebracht (gevangenis, parket, gesloten centrum, enzovoort)? 9. Van hoeveel andere personen dan in vraag 8 is met zekerheid geweten dat zij inmiddels het land hebben verlaten? 10. Van de intercepties met betrekking tot diefstal: a) welk soort diefstallen betreft het hier; b) welke procedures werden hiervoor toegepast (gevangenis, parket, gesloten centra, bevel om het grondgebied te verlaten, enzovoort) en welke criteria worden daartoe gehanteerd? 11. Van de personen die andere inbreuken tegen de openbare orde verrichtten: a) welke inbreuken betrof het hier; b) welke procedures werden hiervoor toegepast (gevangenis, parket, gesloten centra, bevel om het grondgebied te verlaten, enzovoort) en welke criteria worden daartoe gehanteerd? 12. Welke nationaliteiten betrof het voor de intercepties inzake diefstal? 13. Welke nationaliteiten betrof het voor de intercepties voor andere inbreuken op de openbare orde? 14. Van de 520 intercepties: a) hoeveel daarvan waren reeds eerder gekend bij politie en gerecht voor andere criminele feiten; b) hoeveel daarvan hadden al eerder het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten? Kan u daarbij zeggen hoe vaak hen die bevelen al werden uitgedeeld? 15. a) Hoeveel andere personen in illegaal verblijf in dit land die geen strafbare feiten hadden gepleegd werden eveneens geďntercepteerd tijdens deze actie? b) Welk gevolg werd aan deze intercepties gegeven?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B056
Publicatiedatum 28/12/2015, 20152016
Antwoord

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord wat betreft de resultaten van de actie Gaudi II. 1. 2.  232 van de 520 gevallen betroffen diefstallen, de overige betroffen alle andere vormen van inbreuken op de openbare orde. 3.  504 gevallen hadden geen verblijfsvergunning. 4. Geen enkel geval werd rechtstreeks naar de gevangenis gebracht. 5.  26 gevallen werden voorgeleid voor het parket, waarvan 14 personen naar onze informatie zeker naar de gevangenis zijn overgebracht. Voor een overzicht van de redenen van overbrenging naar de gevangenis, verwijs ik u door naar de minister van Justitie. Geen enkele van deze personen had een geldige verblijfsvergunning. 6.  93 personen werden overgebracht naar een gesloten centrum, waarvan geen enkele persoon een geldige verblijfvergunning had. 7.  238 personen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten zonder opsluitingsbeslissing. Ze waren allen illegaal, maar werden om de volgende redenen niet opgesloten: betekening van een bevel bij einde procedure, een dossier is nog lopende, betrokkene werd uitgenodigd inzake een lopend dossier (zonder openbare orde), huwelijk of wettelijke samenwoonst in onderzoek, geen plaats in de gesloten centra ... 8.  75 personen werden gerepatrieerd voor Gaudi II, 16 personen werden vrijgesteld. 9. Van geen enkele persoon is met zekerheid geweten of zij inmiddels het grondgebied verlaten hebben. 10. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal intercepties naar aanleiding van diefstal per type van inbreuk en de daaraan gekoppelde beslissing van DVZ : Hier vindt u een opsomming van de redenen waarom de illegaal verblijvende vreemdeling niet werd opgesloten met het oog op verwijdering: betekening van een bevel bij einde procedure, een dossier is nog lopende, betrokkene werd uitgenodigd inzake een lopend dossier (zonder openbare orde), huwelijk of wettelijke samenwoonst in onderzoek, asielprocedure lopende, aanvraag gezinshereniging lopende, geen plaats in de gesloten centra en zo meer. 11. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal intercepties per type inbreuk op de openbare orde met de daaraan gekoppelde beslissing van DVZ (cijfers zijn inclusief de diefstallen): Voor de criteria verwijs ik u naar het antwoord op vraag 7. 12. Overzicht van het aantal intercepties per vermeende nationaliteit naar aanleiding van diefstal 13. Overzicht van het aantal intercepties per vermeende nationaliteit (alle types inbreuken) : 14. Hierover worden door DVZ geen cijfers bijgehouden. 15. a) 543 vreemdelingen werden geďntercepteerd tijdens deze actie in de betreffende zones, zonder dat ze strafbare feiten hadden gepleegd. b) DVZ nam voor hen de volgende beslissingen. Opgelet, al deze antwoorden betreffend niet-Belgen, daar de DVZ niet bevoegd is voor Belgische onderdanen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | CRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | STRAFVERVOLGING