...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0283 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De bevelen om het grondgebied te verlaten.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Als men zich onwettig op het grondgebied bevindt, kan men een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) ontvangen. 1. Kunt u cijfergegevens meedelen betreffende het aantal bevelen om het grondgebied te verlaten, die tijdens de eerste helft van 2015 werden uitgeschreven? Kunnen die cijfers ook worden opgesplitst volgens nationaliteit? 2. In hoeveel gevallen betrof het vreemdelingen aan wie reeds een tweede of volgende bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven? Graag volgens dezelfde opsplitsing. 3. Hoeveel bevelen om het grondgebied te verlaten, werden uitgeschreven al naar gelang het statuut van de betrokkenen (uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen, enzovoort) voor de periode van de eerste helft van 2015? Graag eveneens opsplitsing per nationaliteit. 4. Hebt u zicht op het aantal meervoudige bevelen om het grondgebied te verlaten en opeenvolgende bevelen door dezelfde dan wel door andere overheden? 5. Hoeveel van de betrokkenen in vraag 1 hebben effectief het grondgebied verlaten? Graag de gegevens volgens dezelfde opdeling.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1.  21.966 bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV) werden in de eerste zes maanden van 2015 afgegeven. Tabel 1 geeft de nationaliteit van de personen die deze BGV kregen. Merk op dat sommige personen meerdere BGV kunnen krijgen gedurende de referentieperiode en meerdere keren kunnen worden geteld. Deze 21.966 documenten hebben immers betrekking op maar 11.565 personen, zodat elke persoon gemiddeld 1,9 BGV ontving gedurende het jaar. Tabel 1. BGV afgegeven tijdens de eerste zes maanden van 2015, per nationaliteit. 2. Van de 21.966 afgegeven BGV waren er 10.401 geen eerste BGV. Tabel 2 geeft de nationaliteit van de personen die deze BGV kregen. Merk op dat sommige personen meerdere BGV kunnen krijgen die geen eerste BGV zijn gedurende de referentieperiode en meerder keren kunnen worden geteld. Deze 10.401 betreffen immers maar 8.951 personen. Tabel 2. BGV afgegeven tijdens de eerste zes maanden van 2015, per nationaliteit. 3. Het is moeilijk de status van de persoon te bepalen omdat dezelfde persoon achtereenvolgens in de loop van hetzelfde jaar BGV kan krijgen ten gevolge van verschillende procedures (afwijzing van een aanvraag voor gezinshereniging, overschrijding van de duur van het verblijf van een persoon met een visum kort verblijf, afwijzing van een aanvraag voor een machtiging tot uitzonderlijk verblijf, administratieve aanhouding, terbeschikkingstelling van de DVZ bij de vrijlating van een voordien opgesloten vreemdeling, en zo meer). Het is dus eenvoudiger de BGV te onderscheiden naar gelang van het verband waarin ze zijn afgegeven. Omdat er een aantal verschillende BGV zijn en er gevraagd wordt ze te koppelen aan de nationaliteit, worden deze soorten BGV hier opgesplitst volgens de directies van de DVZ die de BGV hebben genomen (tabel 3). Tabel 3. BGV afgegeven tijdens de eerste zes maanden van 2015, per nationaliteit en per directie die de beslissing nam. 4. Alle hierboven getelde BGV zijn bevelen om het grondgebied te verlaten die door de DVZ zijn afgegeven of waarvoor de DVZ aan een ander bestuur instructies heeft gegeven om een BGV af te geven. 5. Of de vreemdelingen waaraan een bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend ook effectief het grondgebied hebben verlaten, kan niet worden bevestigd. Ik kan u enkel cijfers geven over het officieel vastgestelde vertrek gedurende de eerste 6 maanden van 2015. Het is zo dat heel wat personen het land verlaten zonder dat dit geregistreerd wordt. Personen dienen immers uit eigen beweging gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hen gegeven werd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | MIGRATIEBELEID