...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0276 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wordt thans geregeld door de omzendbrief van 15 september 2005. Uitgangspunt is dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zoekt naar een duurzame oplossing in het hoger belang van het kind. Indien de duurzame oplossing de terugkeer is van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling naar zijn land van herkomst of een land waar hij gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf, levert het Bureau Minderjarigen van DVZ een bevel tot terugbrenging af aan de voogd. In afwachting van een duurzame oplossing kan het Bureau Minderjarigen een aankomstverklaring met een geldigheidsduur van drie maanden afleveren aan de betrokkene. Deze kan met drie maanden verlengd worden. Na zes maanden wordt aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling in principe een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister afgeleverd die de vermelding "tijdelijk verblijf" draagt. Deze kan telkens met zes maanden verlengd worden, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Na drie jaar verblijf onder de dekking van een tijdelijke verblijfstitel kan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling gemachtigd worden tot een verblijf van onbepaalde duur op het grondgebied, voor zover geen andere duurzame oplossing werd gevonden. Indien de overheden die bevoegd zijn voor het asiel, de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering, of de dienst Voogdij, twijfels hebben aangaande de leeftijd van de betrokken vreemdeling, laat de dienst Voogdij onmiddellijk een medisch onderzoek uitvoeren om na te gaan of de persoon al dan niet jonger is dan achttien jaar. Indien uit het medisch onderzoek blijkt dat de persoon ouder is dan achttien jaar, is de omzendbrief van 15 september 2005 niet van toepassing. 1. a) Hoeveel eerste aankomstverklaringen werden tijdens de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 afgeleverd aan niet-begeleide minderjarige vreemdelingen? b) Hoeveel eerste aankomstverklaringen werden geweigerd en om welke redenen? c) Wat waren de vijf meest voorkomende nationaliteiten inzake de toekenningen en de weigeringen met vermelding van de respectievelijke aantallen? 2. Aan hoeveel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werd tijdens de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 een eerste bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister met de vermelding "tijdelijk verblijf" afgeleverd? 3. a) Hoeveel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werden tijdens de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 gemachtigd tot een verblijf van onbepaalde duur op het grondgebied (na een verblijf van drie jaar gedekt door een tijdelijke verblijfstitel)? b) Wat waren de vijf meest voorkomende nationaliteiten met vermelding van de respectievelijke aantallen? 4. a) Hoeveel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen werden tijdens de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 teruggeleid naar hun land van herkomst of een ander land waar ze verblijfsgerechtigd zijn? b) Wat waren de vijf meest voorkomende nationaliteiten met vermelding van de respectievelijke aantallen? 5. a) Hoeveel medische onderzoeken vonden er tijdens de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 plaats naar aanleiding van twijfels omtrent de leeftijd van een niet-begeleide vreemdeling die beweert minderjarig te zijn? b) Welke kosten waren met deze onderzoeken gemoeid en door wie worden deze gedragen? 6. a) In hoeveel gevallen bleek uit de onder vraag 5 bedoelde medische onderzoeken dat de betrokkene in werkelijkheid meerderjarig was? b) Welk gevolg werd er aan die vaststelling gegeven in verband met de voortzetting van het verblijf van de betrokkene op ons grondgebied?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMINDERJARIGHEID | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | VOOGDIJSCHAP | MEDISCHE DIAGNOSE