...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0273 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD's), programmatorische overheidsdiensten (POD's) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers)comités, commissies, enzovoort, werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. in welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD's, POD's of parastatalen waarvoor u bevoegd bent, is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd; 2. kan u, voor elk van deze organen, telkens opgave doen van: a) de samenstelling van deze organen; b) de frequentie van vergaderen in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015; c) welke vergoedingen er worden betaald aan de leden van deze organen; d) welke andere materiële of geldelijke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van deze organen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B060
Publicatiedatum 01/02/2016, 20152016
Antwoord

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen voor wat betreft de FOD Binnenlandse Zaken. Een onderscheid tussen de bevoegdheden van minister Jambon en die van mezelf is, gezien het onderwerp van de vraag, niet aan de orde. 1. Momenteel is de aanwezigheid van de vakbonden vastgelegd bij: - De Departementale Raden van Beroep (inzake tuchtdossiers). - Het Speciaal Adviescomité van de Sociale Dienst. In 2013 werden de Raden van Beroep voor Ontwikkelcirkels vervangen door de Interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie (ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie). Vanaf 9 januari 2014 werden ook de Departementale Stagecommissies door deze interdepartementale beroepscommissie vervangen (koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel). Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV): Niet van toepassing. Fedasil De vakbondsorganisaties nemen deel aan twee overlegcomités. Het eerste betreffende het personeelsstatuut, het tweede betreffende preventie en welzijn. 2 a) en b) Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV): Niet van toepassing. Fedasil 2. a) en b) 2. c) en d) Aan de leden van deze organen worden geen vergoedingen betaald, noch zijn er aan dit lidmaatschap andere materiële of geldelijke voordelen verbonden. Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV): Niet van toepassing. Fedasil 2. c) Er wordt geen enkele vergoeding toegekend aan de deelnemers van de comités. Enkel de verplaatsingskosten van 4 vakbondsafgevaardigden worden vergoed door het Agentschap, en dit overeenkomstig artikel 33 van het koninklijk besluit van 28 september 1984. 2. d) Geen andere voordelen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEID | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN | ADVIES