...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0272 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. - Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) Deze vraag is niet van toepassing op de DAV gezien alle gerechtelijke procedures worden opgevolgd door de juridische dienst van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Voor wat het beleidsdomein "administratieve vereenvoudiging" kan dus best verwezen worden naar het antwoord dat door de Eerste Minister zal worden gegeven. (Vraag nr. 67 van 8 september 2015, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-2016, nr. 55) - Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) Het CGVS heeft nog nooit een opdracht gegund aan een advocatenkantoor. Het betreft hier immers vooral opdrachten die gegund werden door DVZ aan advocaten om hen te verdedigen in beroepen die werden aangespannen tegen weigeringsbeslissingen van DVZ (aflevering visa, gezinshereniging enzovoort). - Raad van Vreemdelingenbetwistingen (RvV) De Raad heeft geen beroep gedaan op advocaten(kantoren). - Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Fedasil. Ja. 2. Om bovenvermelde redenen is deze vraag niet van toepassing op DAV noch CGVS. - DVZ a) Voor de verdediging in administratieve en gerechtelijke procedures betreffende de vreemdelingenmaterie. b) Dit gebeurde via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. c) - Franstalig: Kabinet Derriks Kabinet Motulsky Kabinet Matray Kabinet Schippers - Nederlandstalig: Kabinet Matterne Kabinet Decordier Er wordt met deze kantoren samengewerkt omdat ze veel kennis en ervaring hebben in de materie en omdat er met hen reeds vele jaren vruchtbaar wordt samengewerkt. De contracten hebben een karakter intuitu personae. d) De uitgaven sinds begin van deze legislatuur (1 november 2014 - 16 september 2015): Op te merken valt dat die cijfers enkel betrekking hebben op de in die periode afgesloten dossiers (beroepsprocedures) en dat deze cijfers dus geen weergave zijn van het aantal in die periode ingediende beroepen. e) U kan ze terugvinden in de basisallocatie 13.55.02.121101 van de Algemene Uitgavenbegroting. - Fedasil a) De geschillen voor de arbeidsrechtbanken geven in het algemeen gevolg aan verzoekschriften ingediend door de advocaten van de asielzoekers. Fedasil wijst daarop een advocaat toe om zijn belangen te verdedigen. Bij gelegenheid worden de advocaten geconsulteerd voor bepaalde gevoelige dossiers. b) Het gaat in hoofdzaak om rechtszaken met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Een ander soort secundaire rechtszaken gaat over (voormalige) personeelsleden die een rechtsvordering aangaande het arbeidsrecht instellen. c) Franstalig: Kabinet Detheux. Dit kantoor werd gekozen op basis van hun vaardigheid en expertise in de materie. Kabinet Thales. Dit kantoor werd gekozen op basis van hun vaardigheid en expertise in de materie. Nederlandstalig: Kabinet Wouters, Advocaat bij het Hof van Cassatie bevoegd voor dit domein van rechtsvorderingen. d) Totale kost van de procedures tussen juni 2014 - september 2015. e) Begrotingslijn Deze kosten worden ondergebracht bij de begrotingslijnen 613200 en 613218.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN