...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0271 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De achterstand inzake de behandeling van de asielaanvragen.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Een snelle asielprocedure is niet alleen in het belang van de asielzoeker zelf, maar ook van het gastland. Er is ook een rechtstreeks verband met de problematiek van de opvang van asielzoekers. Hoe langer de asielprocedure gemiddeld duurt, hoe meer opvangcapaciteit er nodig is en hoe groter de kans is dat er voor nieuwe asielzoekers geen plaats wordt gevonden in de opvangstructuren, zodat zij een beslissing van niet-toewijzing krijgen en zich ofwel moeten wenden tot een OCMW met het oog op financiŽle steun ofwel tot de arbeidsrechtbank met het oog op het afdwingen van dwangsommen. 1. a) Kan u meedelen hoeveel de totale achterstand inzake de behandeling van asielaanvragen momenteel bedraagt? b) Wat was de totale achterstand op 1 januari 2012, 1 januari 2013, 1 januari 2014 en 1 januari 2015? 2. Hoeveel bedraagt momenteel de achterstand bij de verschillende asielinstanties? 3. a) Wat was de gemiddelde behandelingsduur van de asielaanvragen die in 2015 tot op heden werden afgerond met een uitvoerbare beslissing? b) Hoeveel bedroeg de gemiddelde behandelingsduur van de asielaanvragen die in 2011, 2012, 2013 en 2014 werden afgerond met een uitvoerbare beslissing? 4. a) Welke maatregelen heeft u reeds genomen om de behandelingsduur van asielaanvragen terug te dringen en zo de achterstand weg te werken? b) Bereikten de genomen maatregelen het gewenste effect? c) Zo neen, waaraan is het te wijten dat deze doelstelling niet werd bereikt? 5. Welke maatregelen heeft u reeds voorbereid om de behandelingsduur van asielaanvragen terug te dringen en zo de achterstand weg te werken? 6. Hoeveel beslissingen van niet-toewijzing (van een opvangplaats) werden er genomen ten aanzien van asielzoekers die respectievelijk een aanvraag indienden in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015? 7. a) Welke bedragen aan financiŽle steun werden in 2011, 2012, 2013, 2014 en tot nog toe in 2015 betaald door de OCMW's en ten laste genomen door de federale Staat? b) Om hoeveel personen ging het telkens?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B060
Publicatiedatum 01/02/2016, 20152016
Antwoord

Een snelle asielprocedure is niet alleen in het belang van de asielzoeker zelf, maar ook van het gastland. Er is ook een rechtstreeks verband met de problematiek van de opvang van asielzoekers. Hoe langer de asielprocedure gemiddeld duurt, hoe meer opvangcapaciteit er nodig is en hoe groter de kans is dat er voor nieuwe asielzoekers geen plaats wordt gevonden in de opvangstructuren, zodat zij een beslissing van niet-toewijzing krijgen en zich ofwel moeten wenden tot een OCMW met het oog op financiŽle steun ofwel tot de arbeidsrechtbank met het oog op het afdwingen van dwangsommen. 1. a) - Eind december 2015 bedroeg de totale werklast van het CGVS 11.305 dossiers. 4.500 dossiers kunnen beschouwd worden als de normale werkvoorraad. 6.805 dossiers maken de reŽle achterstand uit. Deze informatie is maandelijks beschikbaar op de website van het CGVS: http://www.cgvs.be/nl/cijfers b) - Eind december 2014 bedroeg de werklast van het CGVS 5.565 dossiers. 3.900 dossiers kan men beschouwen als een normale werkreserve. De eigenlijke achterstand bedroeg toen 1.665 dossiers. zie http://www.cgvs.be/nl/actueel/overzicht-asielstatistieken-2014 - Eind december 2013 bedroeg de totale werklast van het CGVS 7.006 dossiers. 3.900 dossiers is een normale werkvoorraad. De eigenlijke achterstand bedroeg 3.106 dossiers. Zie http://www.cgvs.be/nl/actueel/overzicht-asielstatistieken-2013 - Eind december 2012 bedroeg de totale werklast van het CGVS 11.495 dossiers. 4.500 dossiers was op dat moment een normale werkvoorraad. De eigenlijke achterstand bedroeg dus 6.995 dossiers. Zie http://www.cgvs.be/nl/actueel/overzicht-asielstatistieken-2012 - Eind december 2011 bedroeg de totale werklast van het CGVS 13.595 dossiers. 4.500 dossiers was op dat moment een normale werkvoorraad. De eigenlijke achterstand bedroeg 9.095 dossiers. Zie: http://www.cgvs.be/nl/actueel/overzicht-asielstatistieken-2011 2. Eind december 2015 bedroeg de totale werklast van het CGVS 11.305 dossiers. 4.500 dossiers kunnen beschouwd worden als de normale werkvoorraad. 6.805 dossiers maken de reŽle achterstand uit. Deze informatie is maandelijks beschikbaar op de website van het CGVS: http://www.cgvs.be/nl/cijfers 3. a) Hierover zijn geen cijfers beschikbaar. b) - De gemiddelde behandelingsduur op het CGVS van in 2011 ingediende asielaanvragen waarin het CGVS in de loop van 2011 een beslissing nam, bedroeg 123 dagen (vanaf indiening van de aanvraag bij de DVZ) of vier maanden. De gemiddelde behandelingsduur op het CGVS van een asielaanvraag die werd ingediend na 1 juni 2007 en waarin het CGVS reeds een beslissing nam bedroeg 227 dagen of ongeveer zeven en een halve maand (vanaf indiening van de aanvraag bij de DVZ). - Gemiddeld deed het CGVS er in 2012; 80 kalenderdagen over om een beslissing te nemen vanaf de datum waarop de DVZ het asieldossier aan het CGVS overmaakte. De gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op het CGVS inclusief de achterstand was hoger: 275 kalenderdagen. - Het CGVS nam in 2013 asielbeslissingen binnen een gemiddelde termijn van 3 maanden (81 kalenderdagen) vanaf overdracht van het asieldossier aan het CGVS. De gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op het CGVS inclusief de achterstand blijft nog steeds hoog: 291 kalenderdagen. - Gemiddeld deed het CGVS er in 2014: 79 kalenderdagen over om een beslissing te nemen vanaf de datum waarop de DVZ het asieldossier aan het CGVS overmaakte. De gemiddelde doorlooptijd van een asieldossier op het CGVS inclusief de achterstand blijft nog steeds hoog: 260 kalenderdagen. Deze informatie staat in de jaarverslagen van het CGVS: http://www.cgvs.be/nl/publicaties 4. a) In 2014 en 2015 zag de regering er voortdurend op toe dat de betrokken instanties steeds over voldoende middelen beschikten om het laatste deel van de achterstand weg te werken. b) Deze werkwijze was effectief tot op het ogenblik van de actuele onvoorziene sterke stijging van het aantal asielaanvragen. De achterstand was immers verder afgenomen en tot een klein aantal gedaald. c) Door de onvoorziene, sterke stijging van het aantal asielaanvragen is de achterstand opnieuw sterk toegenomen. Dit geldt nu in eerste instantie bij DVZ en op korte termijn waarschijnlijk ook het CGVS. 5. Door de sterke stijging van het aantal asielaanvragen heeft de regering op initiatief van de staatssecretaris van Asiel en Migratie beslist om bijkomende middelen toe te kennen voor de werving van bijkomend personeel (voor het CGVS: 120 extra medewerkers, voor de asieldiensten van de DVZ 52 extra medewerkers). Dit biedt de betrokken instanties de mogelijkheid het aantal beslissingen sterk te verhogen om zo opnieuw alle asielaanvragen binnen korte tijd te behandelen. 6. In 2011, nam Fedasil 4.197 beslissingen van niet-toewijzing omwille van bijzondere omstandigheden (namelijk de verzadiging van het opvangnetwerk). In 2012 (januari), bedroeg dit aantal 208. Sinds januari 2012, waren er geen niet-toewijzingen omwille van een gebrek aan opvangplaatsen. 7. Deze materie valt niet onder mijn bevoegdheid. Ik verzoek u dan ook uw vraag te richten aan mijn collega van Maatschappelijke Integratie (Vraag nr. 306 van 2 februari 2016).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | ASIELRECHT