...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0721 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veli Yüksel, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Volgens de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, moet voor alle kritieke infrastructuren een beveiligingsplan worden opgesteld. Hierin moeten zowel permanente als graduele maatregelen opgenomen worden. In uw beleidsplan neemt u zich voor een uitvoeringsbesluit aan de regering voor te leggen voor de toepassing van deze wet op de spoorinfrastructuur. 1. Welke infrastructuren in het spoorvervoer werden aangemerkt als kritieke infrastructuren? 2. Welke instantie werd aangeduid als inspectiedienst? 3. Werden de beveiligingsplannen voor de kritieke spoorinfrastructuren reeds opgesteld? Indien niet, waaraan zijn eventuele vertragingen te wijten? 4. Welke permanente en graduele maatregelen worden in uw plan opgenomen om de verschillende kritieke infrastructuren te beveiligen en te beschermen? 5. Wat is de geraamde kostprijs van deze maatregelen in 2015-2016?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Het koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren binnen de spoorwegen is nog niet gepubliceerd. De kritieke infrastructuren zijn dus nog niet officieel aangeduid. Deze informatie valt tevens onder artikel 22 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. Deze informatie kan enkel vrijgegeven worden aan die personen die er de kennis van nodig hebben en er toegang toe moeten hebben voor de uitoefening van hun functies of opdracht, wat overeenkomt met de "beperkte verspreiding" zoals bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 dat uitvoering geeft aan de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheids- machtigingen. 2. Het koninklijk besluit betreffende de kritieke infrastructuren binnen de spoorwegen is nog niet gepubliceerd. De inspectiedienst is dus nog niet officieel aangewezen. Het voorliggende koninklijk besluit bepaalt dat de Directie Spoorbeleid binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer deze taak zal opnemen. 3. Aangezien de kritieke infrastructuren nog niet officieel zijn aangeduid, zijn ook deze plannen nog niet officieel beschikbaar of goedgekeurd. 4. De inhoud van de beveilingingsplannen valt evenzeer onder artikel 22 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren. 5. De budgetaire impact is nog niet gekend. Ik verwacht van Infrabel en de NMBS dat zij dit doen binnen het hun huidige toegekende budgettaire kader.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTRANSPORTINFRASTRUCTUUR | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | BEVEILIGING EN BEWAKING
Vrije trefwoordenNMBS