...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0701 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Het principe "botsen = blazen".
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Iedere bestuurder die betrokken is bij een verkeersongeval moet aan een alcoholcontrole onderworpen worden. Zowel in de verkeerswet als in een omzendbrief nr. COL 8/2006 van de minister van Justitie staan de controles ingeschreven. De politie kan zelfs een bloedproef laten afnemen bij bestuurders betrokken bij een ongeval; enkel bij dodelijke ongevallen is de toestemming van het parket nodig. Toch blijkt dat er niet systematisch gecontroleerd wordt na een ongeval. Volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zou in 2012 - de laatste cijfers zijn intussen al een paar jaar oud - 69 % van de betrokkenen bij een ongeval een ademtest hebben afgelegd. Sinds 2004, toen dat percentage nog maar 22 % bedroeg, is er wel vooruitgang geboekt maar nog lang niet alle chauffeurs moeten blazen na een botsing. Men zou kunnen tegenwerpen dat een stijging van het percentage gecontroleerde bestuurders niet mogelijk is door de praktische moeilijkheid om zwaargewonden of overleden personen te controleren. Maar zelfs als enkel de niet-gewonden en lichtgewonden in aanmerking worden genomen, bedraagt het aantal gecontroleerde bestuurders slechts 71 %, waaruit blijkt dat er op dit vlak ruimte is voor verbetering. 1. Zijn er meer recente cijfers beschikbaar over het aantal afgenomen alcoholcontroles na een ongeval dan de cijfers van het BIVV uit 2012? Zo ja, graag een opsplitsing tussen ademtests, ademanalyses en bloedproeven. 2. Wat is de reden dat er niet in alle gevallen overgegaan wordt tot een alcoholcontrole na een ongeval, ondanks de wettelijke verplichting? 3. Heeft u de ambitie om het aantal alcoholcontroles na een ongeval op te trekken tot 100 %? Waarom wel of waarom niet? 4. Zo ja, op welke manier en welke maatregelen stelt u - eventueel samen met de collega's van Binnenlandse Zaken, Justitie en Volksgezondheid - in het vooruitzicht?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Hierna vindt u de tabel met de evolutie van het aantal afgenomen ademtesten bij autobestuurders na een ongeval voor de periode 2005 - 2013. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal bloedproeven. 2. Er bestaat geen wettelijke verplichting om na een ongeval tot een alcoholcontrole over te gaan. De omzendbrief 8/2006 van het College van procureurs-generaal bepaalt evenwel dat de politie bij een verkeersongeval altijd tot een ademtest moet overgaan. Er kunnen verschillende redenen zijn om niet tot een ademtest over te gaan: - Op de plaats van het ongeval dient er prioriteit te worden gegeven aan de veiligheid en vlotheid van het verkeer en de vaststellingen van het ongeval; - Er dient prioriteit te worden gegeven aan de medische verzorging en er zijn geen uiterlijke tekenen van alcoholopname. Soms is het onverantwoord omwille van medische redenen een ademtest af te nemen; - Wanneer er een te groot tijdsverloop is tussen het ongeval en het contact met de betrokkenen; - Zwaargewonde personen worden onmiddellijk naar het ziekenhuis afgevoerd: 70 % van de zwaargewonde autobestuurders wordt niet door de politie getest. 3. In 2013 onderging 71,4 % van de autobestuurders die betrokken zijn in letselongeval een ademtest. Dit is een merkbare vooruitgang ten opzichte van 8 jaar geleden. Het "Botsen = Blazen"-principe geraakt steeds meer ingeburgerd bij de politie. De toepassing van dit principe wordt zowel als een beleidsprioriteit beschouwd. Wat betreft de zwaargewonde personen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, is er een wettelijke mogelijkheid om een bloedproef te laten afnemen van personen die niet aan een ademtest of ademanalyse konden worden onderworpen (artikel 63, § 1, 3°, Wet Politie over het Wegverkeer). Wat de overleden personen betreft, is inderdaad de toestemming van het parket vereist. Het is aan de magistraat om op basis van de beschikbare informatie te beslissen om al dan niet een bloedproef op de overleden persoon uit te voeren. Indien er geen andere personen bij het ongeval zijn betrokken, een diepgaander onderzoek niet nodig blijkt te zijn en om de gevoelens van de nabestaanden te sparen, wordt er, ook om budgettaire redenen, geen bloedproef op het stoffelijke overschot van de overledene uitgevoerd. 4. Ik neem mij voor om contact op te nemen met mijn collega's van Binnenlandse Zaken en Justitie om na te gaan hoe het aantal afgenomen ademtests na een verkeersongeval verder kan worden geoptimaliseerd. Ook zal ik pleiten voor gemeenschappelijke richtlijnen van de parketten inzake het afnemen van bloedproeven bij personen die na een verkeersongeval in het ziekenhuis zijn opgenomen of overleden zijn en de ter beschikking stelling van deze gegevens ten behoeve van de verkeersongevallenstatistieken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | ALCOHOLISME | VERVOERBELEID | VERKEERSCONTROLE | VERKEERSVEILIGHEID